دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر عصاره تغلیظ شده گیاه کندر بر تشنج

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما

اثرات گیاه کندر بر تشنج

تشنج یکی از قدیمی ترین بیماریهای نورولوژیک انسان است . واژه اپی لپسی از لغت یونانیepilambanein’’ به معنی با شتاب و سرعت برداشتن و بلند کردن یا سریع حمله کردن است .

اپی لپسی پس از سکته مغزی ، یکی از شایعترین بیماری نورودژنراتیو است و بیش از پنجاه میلیون نفر را در سرتاسر جهان درگیر میکند و در این میان تشنج لوب تمپورال از شایعترین تشنجهای مقاوم به درمان است .

در مطالعه فعلی اثر عصاره گیاه کندر به نام alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg بر روی تشنج با دیازپام و فنی تویین که دو داروی مرسوم ضد تشنج است مقایسه میشود .

در این مطالعه تزریق داخل پریتوئن ماده تشنج زا در موشها ، انجام میشود و سپس اثرات تشنج زای این ماده با داروهای ضد تشنج دیازپام و فنی تویین خنثی میگردد و میزان خنثی شدن تشنج با این مواد با عصاره تغلیظ شده گیاه کندر مقایسه میگردد . تزریق عصاره تغلیظ شده کندر ، به میزان 60 تا 120 میلی گرم از این عصاره میزان تشنج را به طرز قابل توجهی از نظر بالینی کاهش میدهد .

مکانیسم احتمالی عصاره تغلیظ شده ، افزایش میزان گابا و نیتریک اکساید و XO در مغز است . . لینک کل مقاله

http://scholarsresearchlibrary.com/…/DPL-2012-4-4-1308-1326…

Epilepsy is one of the oldest neurological conditions known to humankind. The term epilepsy’’is derived from Greek word epilambanein’’, which means to seize upon’’ or to attack’’. In
this modern era, epilepsy is the most frequent neurodegenerative disease after stroke

. It affectsmore than 50 million people worldwide and the temporal lobe epilepsy is among the mostfrequent types of drug-resistant epilepsy. The aim of present investigation was to evaluate the
anticonvulsant activity of alcoholic extract of Boswillia serrata (30, 60 and 120 mg/kg) againstPentylenetetrazole (PTZ), Picrotoxin (PTX) and maximal electroshock (M.E.S.) induced convulsions in mice

. Diazepam and Phenytoin were used as referenceanticonvulsant drugs forcomparison. Intraperitoneal administration of PTZ ( 80mg/kg) and subcutaneous administrationof picrotoxin (3.5 mg/kg) resulted in tonic-clonic convulsion along with lethality in mice

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نوار مغز، مفید و بی خطرساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاحساس گذر سریعتر زمانعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهوشیاری و افسردگیبیمارستان هوش مصنوعیژنهای حاکم بر انسان و انسدر موج، راز خلقت نهفته اسفروتنی و غروررمز گشایی از اتصالات مغزتفکر قبل از کارپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت آتش منبع انرژیزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به ایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستسریع دویدن مهم نیستهمه چیز در زمان کنونی استحقیقت افراداداراوون تنها داروی تاییعادت همیشه خوب نیستخار و گلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبا همه مهربان باشکمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتفرضیه ای جدید توضیح میدهپیدایش زبانرویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزار دیگری، آزار خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون ایپیداکرینسرعت فکر کردن چگونه استهمراه سختی، اسانی هستحکمت الهی در پس همه چیزارتباط از بالا به پایین ماستیفن هاوکینگ در مورد ههستي مادي ای که ما کوچکترعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوابار مغز بر دو استخوانکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسقلب روباتیکپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنشأ اطلاعات و آموخته ها افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیداگر میدانی مصیبت بزرگتر شیر و دوغ بادامهوش فوق العاده، هر فرد اسحس متفاوتاز نخستین همانند سازها تاضطراب و ترسویتامین E برای فعالیت صحدهن، بزرگترین سرمایهبحثی در مورد نقش ویتامين کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانقدرت مردمپس از اگو یا بعد از نفسروشی جدید در درمان نابیننقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیلر فیشر نوعی نادر از گیالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارماز تکنیکی تا مغز از مغز تبلوغ چیستواقعیت های متفاوتدین اجباریبخش دیگری در وجود انسان هکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایلیروپریم داروی ترکیبی ضدآنان که در قله اند هرگز خرژیم غذایی سالم و ضد التهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمکان زمان یا حافظه زمانامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تبه خودت مغرور نشوواکسن اسپایکوژندانشمندان موفق به بازگردبرای تمدن سازی، باید در بکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجادرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیمقایسه رقابت و همکاریآیا مغز تا بزرگسالی توسعرحم مصنوعینمیتوان با بیرون انداختنتاثیر رو ح و روان بر جسمماپروتیلینانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تبی ذهن و بی روحورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی بیماری های خاص که بدگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشادست و پا زدن در سایه؟توپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آزمان و صبرنه روش تقویت مغزتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً جهش های ژنتیکی مفید در ساابعاد بالاترطیف انسفالیت، گیلن باره هوش عاطفی قسمت نهمخواب زمستانی سلول های سراز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری آلزایمر، استیل کویاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای ای ال اسفیلم کوتاه هیروشیما از هذهن خالی از شلوغی افکاربرطرف کردن خشونت را از خاگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گتکلم در گیاهانمنابع جدید انرژیآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در سیاهچالهزندگی زمینی امروز بیش از نوار مغز، ترجمه ی فعالیت سادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیجبران از دست رفته هااحساسات کاذبعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهوشیاری کوانتومیبیندیشکفش و کتابدر میان تاریکی و روشناییفرگشت و تکامل تصادفی محض رمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت آثار باستانی تمدن های قدزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکسریعترین کامپیوتر موجودهمه چیز، ثبت می شودحقیقت انسانادب برخورد با دیگرانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکمردرد با پوشیدن کفش منادر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتفساد اقتصادی سیتماتیک درپیر شدن حتمی نیسترویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ چالش است یا منفعتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآسيب میکروواسکولاریا آسزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانایا کوچک شدن مغزانسان السطح آگاهی، رخدادهای زندگهمراهی میاستنی با برخی سحافظه میتواند بزرگترین دارتباط بین هوش طبیعی و هواستیفن هاوکینگ در تفسیر هستی ما پس از شروعی چگال عصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استبار بزرگ ایستادن بر دو پاکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستدرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنقلب را نشکنپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سخت میگذردچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنشاء کوانتومی هوشیاری اافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجاگر نیروی مغناطیس نباشد شیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییاز نخستین همانند سازها تاطلاع رسانی اینترنتیویتامین E در چه مواد غذایدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی در مورد نقش کلسیم و کاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انساندرمان جدید سرطانتنهاییقدرت و شناخت حقیقتآلودگی هوا چالش قرن جدیدروشی جدید در درمان سکته منقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل الگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز و از مغز بلعیدن ستاره توسط سیاهچاواقعیت و مجازدین، اجباری نیستبخشیدن دیگران یعنی آرامشکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن درون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیلیس دگرامفتامین یا ویاسآنتی بادی منوکلونال در درژیم غذایی ضد التهابینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیک کوانتومی بی معنی امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تبه خودت نگاه کنواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان نورون مصنوعی سبرای خودآگاه بودن تو بایگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتمقابله ی منطقی با اعتراضآیا همه جنایت ها نتیجه بیرحم مصنوعینمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر روده بر مغزماجرای جهل مقدساندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی در قضاوت های احسن یوسف باغچه ی مناز تکینگی تا مغز از مغز تبی سوادی در قرن 21ورزش و میگرنداروهای ضد تشنج با توضیح برخی توجهات در ببمار پارگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز آیا احتمال دارد رویا از آزمان واقعیت است یا توهمچه زیاد است بر من که در ایتاریخ، اصیل نیست و ساخته انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آجهش های ژنتیکی غیر تصادفاتفاق و تصادفطبیعت موجی جهانهوش عاطفی قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری الزایمریادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای دیابتفیلمی بسیار جالب از تغییذهن سالمبزرگ فکر کنگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختتکنولوژی های جدید و حالتمناطق خاص زبان در مغزآیا راهی برای بهبود وضعیتکنولوژی و پیشرفتمناطق خاصی از مغز در جستجآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زودگذرنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیناولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیجدا کردن ناخالصی هااخلاق و علوم اعصابعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیهوش کردن در جراحی و بیمکفش بد، عامل مهم کمردرددر مانهای کمر دردفراموش کارها باهوش تر هسرمز امید، بی نیازی از مردتفکر خلا ق در برابر توهم پیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت آدم عاقل، وقت خودش را هدرزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیسرکه انگبین عسلی مفید برهمه ی سردردها بی خطر نیستحقیقت اشیاادراک ما درک ارتعاشی است عادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشفشار و قدرتپیراستامرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگ چالشهای پیش روتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های ایا این جمله درست است کسیسعی کن به حدی محدود نشویهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه های کاذبارتباط شگفت مغز انسان و فاستخوان های کشف شده، ممکهشت توصیه برای کاستن از دعصب سیاتیکخطر را بپذیربار سنین ابزار هوشمندی اکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا درمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیقوی تر باشپروژه ی علمی پیوند مغز ساروش مقابله مغز با محدودینقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهمان ناخواندهافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصاگر نعمت فراموشی نبود بسشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک (قسمت اول )از نخستین همانند سازها تاطلاعات حسی ما از جهان، چویتامین کادو بیماری روانی خود بزرگ بحثی در مورد حقیقت فضا و کاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استقدرت کنترل خودآلودگی هوا و ویروس کروناريتوکسيمب در درمان ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاهخواری بر رشد و میوپاتی و نوار عصب و عضلهالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تبنی عباس، ننگی بر تاریخواقعیت و انعکاسدیوار همه اش توهم بودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکتابخانهمرکز حافظه کجاستدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را لا اکراه فی الدینآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرژیم غذایی ضد دردنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تبه دنبال رستگاری باشواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان یک فرضیه رادیکبرای رشد، باید از مسیر خطگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیمقابله با کرونا با علم اسآیا هوش مصنوعی می تواند نرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنمای موفقیتتاثیر روزه داری بر سلامت ماجرای عجیب گالیلهاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیاره ی ابلهانجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی در کامپیوترهاحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز- از مغز بی شرمیورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلبرخی توصیه ها برای واکسیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا بدون ناظر هوشمند هم بزمان پلانکنه عدم مطلق بلکه عدم با قسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آجهش های بیماری زا، معمولاتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی قسمت یازدهخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری ای شبیه آلزایمر و یادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید ضد فشار خونفیروز نادریذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن مغز محدود به دورگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیمغز قلبتکنولوژی به طرز وحشتناکیمنبع نور واقعی و ثابت، حقآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی سلول در بدن، جدای انوار عصب و عضلهستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازیناولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانجدایی خطای حسی استاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیهوشی در بیماران دچار اکل اقیانوس در یک ذرهدر محل کار ارزش خودت را بفراموشی همیشه هم بد نیسترمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و پیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت53آرمانگرای تخیلی نباشزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاایمپلانت استخوانی در آسینورالژیسرگیجه از شایعترین اختلاهمه جا خیر بکارحقیقت تنها چیزی است که شاادراک، فراتر از آنچه معماسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتخدا موجود استبا آتش، بازی نکن و بعد از کنگره بین المللی سردرد ددر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذفشار روحی، همیشه بد نیست پیشینیان انسان از هفت میرویای شفافمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاول کف پا و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل ایا ابزار هوشمندی یا مغز شلیک فراموشیهندسه ی پایه ایحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز اناستروژن مانند سپر زنان دو هر کس تقوای خدا پیشه کنعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیباربر دیگران نباشکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقیچی ژنتیکیپروانه ی آسمانیروش های صرفه جویی در ایجانقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهندسی ژنتیک در حال تلاش افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسشکل پنجم مادههوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک (قسمت دوم )از نشانه ها و آثار درک شداطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا و استخواندو بار در هفته ماهی مصرف بحثی در مورد عملکرد لوب فکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استقدرت انسان در نگاه به ابعآلودگی هوا و پارکینسونریه زغالینقش اتصالات بین سلولهای تاثیر انتخاب از طرف محیط میوتونیک دیستروفیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه قفس های سیاهت ننازواقعیت تقویت شدهدیوار، از ابتدا توهم بودبدون پیر فلککجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آنزیم تولید انرژی در سلوراه فراری نیستنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه زودی شبکه مغزی به جای واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسبرای زندگی سالم، یافتن تگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضملاحظه های اخلاقی دربارهآیا هوش مصنوعی زندگی بشررساناها و ابر رساناها و عنمایش تک نفرهتاثیر روزها، ماه ها یا ساماده ی تاریکاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخفاش کور و انسان بینا؟از تکینگی تا مغز- از مغز بی عدالتی در توزیع واکسن ورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدALS نگاهی کامل بر بیماری وبرخی درمان های Spinal Muscular Atگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خوددست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا برای تولید مثل همیشه زمان به چه دلیل ایجاد میشنهایت معرفت و شناخت درک عسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسجهش تمدنی عجیب و شگفت انساتوسوکسیمایدطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش عاطفی قسمت پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری ای شبیه ام اس مولتیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید ضد میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پل جویی اصفهانبزرگترین خطایی که مردم مپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت آگاهی فراتر از آگاهیزندگی، مدیریت انرژینوار عصب و عضلهستم، بی پاسخ نیستترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های اختلا ل در خود عضلهعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهوض مصنوعی زندهبیو الکترونیک؛ ترکیب موجکلمات بلند نه صدای بلنددر چه مرحله ای از خواب ، رفراموشی و مسیر روحانیرمز جهانپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآرام باشزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریایمان به رویانورالژی تریژمینالسرگردانیهمیشه چیزی برای تنهایی دحقیقت خواب و رویاادغام میان گونه های مختلاسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین ابا تعمق در اسرار ابدیت و کنگره بین المللی سردرد ددر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعفضا و ذهن بازپیشرفت های باور نکردنی دروان سالممغز بزرگترین مصرف کننده تابوهای ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزایا بیماری ام اس (مولتیپشلیک فراموشیهندسه ی رایج کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز اناسرار آفرینش در موجوفور و فراوانیغم بی پایاندفاع از پیامبربارداری بدون رحمکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپرواز از نیویورک تا لوس آروش های عملی برای رفع کمرنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کتامین در درمان پامهندسی بدنافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعاگر با مطالعه فیزیک کوانشکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت 67از نظر علم اعصاب یا نرووساطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا در سبزیجاتدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیقدرت ذهنآلزایمرریواستیگمیننقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر احتمالی عصاره تغلیمیگرن و پروتئین مرتبط با ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه مغز خزندگان خودت اجازواقعیت تقویت شدهدید تو همیشه محدود به مقدبدون بار گذشتهکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريلایو دوم دکتر سید سلمان فآواز خواندن در قفس، نشانراه نجاتنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزداما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه زیر پای خود نگاه نکن بواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی برخی ملاحظات در تشنج های گلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا هوش ارثی دریافتی از پرستگاری محدود به یک راه نچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر روغن رزماری استنشااندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز- از مغزتبیمار 101 ساله، مبتلا به سوزن حقیقی معرفت و شناختداروی کنترل چربی خونNVG 291برخی روش های تربیتی کودکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدمنابع انرژی از نفت و گاز آیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان شگفت انگیزنهایت در بی نهایتسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استجهشهای مفید و ذکاوتی که داتصال مغز و کامپیوترظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی قسمت اولخواص فلفل سبزاز خود رها شوبیماری اسپینال ماسکولار یادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد الزایمرفیزیک هوشیاریذره ی معین یا ابری از الکذرات کوانتومی زیر اتمی قبزرگترین درد از درون است پلاسمای غالبمغز مانند تلفن استتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت آپومورفین در پارکینسونزندگی، مراتب هوشیاری استنوار عصب و عضلهستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیوگرافیکلوزاپین داروی ضد جنوندر ناامیدی بسی امید استفراموشی آرمانرمز جهان خاصیت فراکتالپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش و دانشزبان متغیرترسان نیستیاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،سربازان ما محققا غلبه می همیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت در علم، هرگز نهایی ادغام دو حیطه علوم مغز و اسارت و پرخوریهدف از تکامل مغزعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم ببا خودت نجنگکنترل همجوشی هسته ای با هدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیفضای قلب منبع نبوغ استپیشرفت های جدید علوم اعصروبات ها قول میدهندمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر فکر بر سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشایا بدون زبان میتوانیم تشنا در ابهای گرم جنوب نیاهندسه بنیادینحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط غیرکلامی بین انسااسرار بازسازی اندام هاوقاحت و تمسخر دیگرانغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختبازگشایی مجدد مطب دکتر سکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیقانون مندی نقشه ژنتیکی مپروتئین های ساده ی ابتداروش هایی برای مقابله با انقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهربانی، شرط موفقیتافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر تلاش انسان امروز براشکست حتمیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 74از نظر علم اعصاب اراده آزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نویتامین بی 12 در درمان درددو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایقدرت شناختی انسان، محدودآلزایمر در جوانانریاضیات یک حس جدید استنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر بینش و انتظارات فرمیگرن و خوابام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تبه نقاش بنگرواقعیت خلا و وجود و درک مدیدن خدا در همه چیزبدون زمان، ماده ای وجود نکریستال هامرگ چیستدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی لازم است هیچ کاری نکنیدآینه در اینهراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکما اکنون میدانیم فضا خالامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تبه سیاهی عادت نکنیمواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنبرخی مرزهای اخلاق و علوم گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا هوش سریعی که بدون احسرشته نوروایمونولوژی و نقچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز بیمار مرکز تنفس سلولیوزوز گوشداروی تشنجی دربارداریفقر داده ها در هوش مصنوعیبرخی سلولهای عصبی در تلاگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز آیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان طلایی سکته ی مغزی رانهادینه سازی فرهنگ اختلاسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که داثر مضر مصرف طولانی مدت رظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت دهمخواص منیزیماز درخواست ها جدا شوبیماری اضطراب عمومییاری خدا نزدیک استداروی سل سپتفیزیک و هوشیاریفیزیک آگاهیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمتکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آپومورفین در پارکینسونزندان ذهنینوار عصب و عضله مهم در تشستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهیچ چیز همیشگی نیستبیوگرافیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هفرایند پیچیده ی خونرسانیرنگ کردن، حقیقت نیستمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش و سکونزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماسربرولایزینهمیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت راستین انسان علم بارتقا و تکامل سنت آفرینش اساس انسان اندیشه و باور هدف از خلقت رسیدن به ابزاعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدبا خدا باشکنترل جاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهفضای خالی ای وجود نداردپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات های ریز در درمان بیمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتایا تکامل هدفمند استشناخت ناشناختههندسه در پایه ی همه ی واکحافظه ی ما انسان ها چرا مارتروز یا خوردگی و التهااصفهان زیباوقت نهيب هاي غير علمي گذشغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز ابازگشت از آثار به سوی خداکودکان را برای راه آماده ماشین دانشدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبقانون گذاری و تکاملپروتز چشمروش هایی برای کم کردن اضطنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت هوش مصنوعی در امتافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول های بنیادیتعذیه ی ذهناگر خواهان پیروزی هستیشکستن مرز دور مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 75از نظر علم اعصاب اراده آزاعتماد به خودویتامین بی هفدهدو داروی جدید برای میاستبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسقدرت عشقآملودیپین داروی ضد فشار ریتوکسیمابنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر ترکیبات استاتین (سمیگرن و روزه داریامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز از مغز تبه نقاش بنگروالزارتان داروی ضد فشار دیدگاه نارسای دوگانه ی مبر کسی اعتماد نکن مگر اینکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهاندرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستلبخند بزن شاید صبح فردا زآیندهراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکما از اینجا نخواهیم رفتانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تبه سخن توجه کن نه گویندهواکسن ضد اعتیاددانشمندان تغییر میدان مغبرخی نکات از گاید لاین پرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقادرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالمن و وجود توهمیآیا هشیاری کوانتومی وجودرشد مغز فرایندی پیچیده اچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری لبر و نابینایی آنوسواس، بیماری استداروی جدید ALSفلج نخاعی با الکترودهای برخی سيناپسها طی تکامل و گاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز آیا تراشه ها داخل مغز، میزمان، واقعی نیستچهار میلیارد سال تکامل بسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو جوانان وطناثرات فشار روحی شدیدظرفیت مغز چقدر استهوش عاطفی قسمت دومخواص میوه ی بهاز دست دادن دم در پیشینیابیماری بیش فعالیژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیداروی ضد چاقیفیزیکدانان ماشینی برای تذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت چهارمزونیسومایدنوار عصب و عضله برای تاییسخن نیکو مانند درخت نیکوايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجراحی هوشیار مغزاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیان ژن های اسکیزوفرنی دکلید، در ناشناخته هاستدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بفرایند تکامل و دشواری هارنگین کمانمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش عقلزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برتراین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید سردرد میگرنهمیشه به آنچه داری، خوشنحقیقت غیر فیزیکیارتقا یا بازگشت به قبل ازاستفاده از مغز، وزن را کمهر چیز با هر چیز دیگر در تعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانبا طبیعت بازی نکنکندن ریشه ی خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدقفس دور خود را بشکنپیشرفت ذهن در خلاقیت استروبات کیانمغز را از روی امواج بشناستاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین زدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولایجاد احساساتشناخت و معرفت، و نقش آن دهندسه زبانِ زمان استحافظه ی ما انسان ها چرا مارزش های وارونهاصل بازخوردوقتی فهمیدی خطا کردی برگغار افلاطوندل به دریا بزنبازگشت به ریشه های تکاملکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج قانون جنگلپروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای جلوگیری از نقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وموفقیت در تفکر استافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلول های بنیادی منابع و اتغییراپل ویژن پرو در تشخیص بیمشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت 78از واقعیت امروز تا حقیقتاعتماد به خودویتامین دی گنجینه ای بزردو سوی واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیقسم به فقرآموزش نوین زبانریسپریدوننقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر تغذیه بر سلامت روامیگرن سردردی ژنتیکی که بامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز از مغز تبه نادیدنی ایمان بیاورواکنش های ناخودآگاه و تقدیروز و امروزبرلیتیونکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هلحظات خوش با کودکانآینده ی انسان در فراتر ازراه پیروزی در زندگی چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکما اشیا را آنطور که هستندانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تبهبود حافظه پس از رخدادهواکسن علیه سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی برخی نرمش ها برای درد زانگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسدرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودمن کسی در ناکسی دریافتم آیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز علت تمایل انسان بچند جهانی و علمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری میاستنی گراویسوسیله، فقط دعا نیستداروی جدید s3 در درمان ام فلج بل، فلجی ترسناک که آنبرداشت مغز ما از گذر زمانگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز آیا جنین انسان، هوشمندی زمان، اندک استچهار ساعت پس از کشتار خوکساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پجوانان وطناثرات مفید قهوهعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت سومخواص هلو برگ هلواز روده تا مغزبیماری تی تی پیژن همه چیز نیستاز سایه نترسبیماری خود ایمن اعصاب محژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تفال نیکورفلکس وتری با توضیح دکتر بسیاری از بیماری های جدیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت هفتمزونا به وسیله ویروس ابله نوار عصب و عضله تعیین محلسخن و سکوتای نعمت من در زندگیمنعناعجراحی گردن همیشه برای دیاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهیچ وقت خودت را محدود به بیان حقیقتکلام و زبان، گنجینه ای بسدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنافرایند حذف برخی اجزای مغپیوند اندام حیوانات به ارهبر حقیقیمغز ایندگان چگونه استتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ماین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سردرد میگرن در کودکانهمیشه داناتر از ما وجود دحقیقت غیر قابل شناختارتوکين تراپی روشی جديد استفاده از نظریه ی تکامل هر جا که جات میشه، جات نیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر بالای هر دستی، دستی هستکندر در بیماریهای التهابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSقفس ذهنپیشرفتی مستقل از ابزار هروح و آب حیاتمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانایران بزرگشناخت حقیقت یا آرزوهای گهندسه، نمایشی از حقیقتحافظه ی هوش مصنوعیارزش های حقیقی ارزش های غاصل در هم تنیدگی و جهانی وقتی ناراحتی چیکار میکنیغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما ببازخورد یا فیدبککی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنقانون جنگلپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی ساده برای کاهش انقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد ومولکول ضد پیریافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زاپی ژنتیکشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت 82از کجا آمده ام و به کجا میاعتماد بی موردویروس مصنوعیدولت یا گروهکبحثی درباره هوش و تفاوتهکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیقضاوت ممنوعآمارهای ارائه شده در سطح ریسدیپلام تنها داروی تاینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر حرکات چشم بر امواج میگرن شدید قابل درمان اسامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تبه هلال بنگرواکنش به حس جدیددیسک گردنبرنامه و ساختار پیچیده مکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر لرزش ناشی از اسیب به عصبآینده ی حمل و نقل هوایی دراه انسان شدن، راه رفتن ونقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکما به جهان های متفاوت خودانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبهداشت خوابواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیبرخی نرمش ها برای زانوگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیددرختان اشعار زمینتوهم وجودمن پر از تلخیمآیا یک، وجود داردرشد در سختی استچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاهخواری بر انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتابزارهای پیشرفته ارتباط ضعیف و قویهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری میاستنی گراویسیک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید لنفوم و لوکمیفلج خواببرداشتت از جهان رو زیاد گاهی جهت را عوض کنمعنی روزهذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهان ذهن و افکار ما مزمزمه ات مانده در گوشمنون و القلمسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برجواب دانشمند سوال کننده اثرات مفید روزه داریعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش عاطفی قسمت ششمخواص هندوانهخواص اناراز سایه بگذربیماری دویکژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تفاکسیبترفتار مانند بردهبشکه ای که ته نداره پر نمپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت اولزیان غذاهای پرچربترازودوننوار عصب و عضله در مطب دکسخن پاک و ثابتهفت چیز که عملکرد مغز تو جز تو که را دارماختلال در شناسایی حروف و عنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهیچ کاری نکردن به معنی چیبیداری معنوی یعنی دوستی کلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقفراتر از دیوارهای باورپیوند سر آیا ممکن استروی و منیزیم در تقویت استمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآرزوها را کم کنزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهاین بیمار را باید چه کار نیوالینسردرد میگرنی در کودکانهمیشه راهی هستحقیقت، آن چیزی نیست که جلارتباط میکروب روده و پاراستفاده از هوش مصنوعی در هر حرکت خمیده می شود و هر عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمبالاترین هدف از دولتکندر علیه سرطاندرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرقفس را بشکنپپوگستروح در جهانی دیگر استمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟ قآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمایرادهای موجود در خلقت بشناخت درون، شناخت بیرون؛هنر فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشارزش حقیقی زبان قسمت اولاصل علت و تاثیروقتی پر از گل شدی خودت را غربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیبازسازي مغز و نخاع چالشی کیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفادرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفقانونمندی و محدودیت عالمپرکاری تیروئیدروش استفاده از بالش طبینقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان اقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراابتدا سخت ترین استشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 87از کسی که یک کتاب خوانده اعتیاد و تلاش های درمانی ویروس های باستانی، مغز مدونپزیل در بیماران قلبی بحثی درباره احساسات متفاکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی قطار پیشرفتآن چیزی که ما جریان زمان ریشه های مشترک همه ی موجونقش درختان در تکاملتاثیر دوپامین و سروتونینمیاستنی گراویس بدون آنتیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبه کدامین گناه کشته شدندواکسن های شرکت فایزر آمردیستونی قابل درمانبرنامه ی مسلط ژنها در اختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های لرزش دست ها و گردن و سر ETآینده ی علم و فیزیک در60 ثراه بی شکستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تبهداشت خواب، امروز در جهوابسته به دوستی این و آن دانش، قفل ذهن را باز میکنبرخی نرمش های گردنگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیدرد و درستوهم بی خداییمن بی من، بهتر یاد میگیرمآیا کیهان می تواند یک شبیرشد، رسیدن به یک هدف نیستچندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژِیم غذایی بر میگانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزابزارهای بقا از نخستین هطلوع و حقیقتهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری های میتوکندرییک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویفلج خواب چیستبررسي علل احتمالي تغيير گاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش های ژنتیکی، ویروزنان باهوش ترنوآوری ای شگفت انگیز دانسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را برداراهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ جواب سنگ اندازیاثرات مضر ماری جواناعقل سالمهوش عاطفی بیشتر در زنانهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما دابیماری دیستروفی میوتونیژن درمانی در درمان چاقیداروی ضد تشنج توپیراماتفاجعه ی جهل مقدسرفتار وابسته به شکلبشریت از یک پدر و مادر نیپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت دومزیباترین چیز در پیر شدنترازودوننوبت کودکانسخت ترین حصارهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صوراختلالات مخچهعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیداری و خواب کدام بهتر اکلرال هیدرات برای خواباندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وفرار در فرار از میزبان، دپیوند سر برای چه بیمارانرویکردهای جدید ضایعات نخمغز ابزار برتر بقاتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون تجربی، راهی برای رزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای اینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاسردرد و علتهای آنهمیشه عسل با موم بخوریمحقایق ممکن و غیر ممکنارتباط ماده و انرژیاستفاده از انرژی خلاهرچیز با یک تاب تبدیل به عدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی باهوش ترین و با کیفیت تریکو کیو تن coQ10درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرقله برای دیدن نه برای به پایان، یک آغاز استروح رهاییمغز، فقط گیرندهتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟(قآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیایستادن در برابر آزادی بشناسایی تاریخچه ی تکاملیهنر حفظ گرهحباب های کیهانی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت دوماصل عدم قطعیت از کوانتوم وقتی تو از یاد گرفتن باز مقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمباغچه ی منکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشدرمان تشنجتمرکز بر امروزقارچ بی مغز در خدمت موجودپراسینزوماب در پارکینسوروش جدید تولید برقنقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهلاز آغاز خلقت تا نگاه انسااعتیاد را به دور بیندازویرایش DNA جنین انسان، بردوچرخه در کاهش دردهای کمبحثی درباره احساساتی غیرکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی بریندرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیقطره قطرهآنچه می دانم، آنچه را میخریشه های مشترک حیاتنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دپاکین بر بیماری ممیاستنی گراویس در جوانانامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تبه امید روزهای بهترواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علملرزش عضله یا فاسیکولاسیوآینده با ترس جمع نمیشودراه طولانی را به سلامت گذنقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکما بخشی از این جهان مرتبطانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تبهداشت خواب، رمز حافظه ی وابستگی یعنی قلادهدانش، یک انسان را ناسازگبرخی یونها و مولکول های مگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییمننژیتآیا گذشته، امروز وآینده ز گهواره تا گورچندجهانیتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانابزارهای بقا ازنخستین همطلای سیاههوش مصنوعی، اتفاقات و تحخونریزی مغز در سندرم کوواز تکامل تا مغز از مغز تا بیماری های مغز و اعصاب و یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید کنترل قند خونفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی مغز با امواج مادون گذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزنجیرها را ما باید پاره کنوار مغز مشاهده ی غیر مستساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانجوسازی مدرناجزای پر سلولی بدن انسان عقلانیت بدون تغییرعقیده ی بی عملهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، ربیماری سلیاکژن ضد آلزایمرداروی ضد جنون در درمان تیفارغ التحصیلان، فقیر و درفتار اجتماعی انسان، حاصبعد پنجمپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت آب زندگی است قسمت سومزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیسخت ترین کار، شناخت خود اهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مااختلالات حرکتی در انسانعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهیچ کس حقیقت را درون مغز بیرون اصل است یا درونکم کردن کالری روشی سودمندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تفرد موفقپیوند سر، یکی از راه حلهارویا و واقعیتمغز از بسیاری حقایق می گرتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گاینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد به دلیل مصرف زیاد مهمیشه، آنطور نیست که هستحل مشکلارتباط متقابل با همه ی حیاستفاده از سلول های بنیاهرگز از زندگی یا امکاناتعدم درکخسته نباشی باباباور و کیهان شناسیکوچ از محیط نامناسبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالقله سقوطپاکسازی مغزروزه داری متناوب، مغز را مغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر هوش مصنوعی بر مغزمنبع خواب و رویاآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکاناکنون را با همه ی نقص هایشناسایی زبان حیوانات با هنر دانستنحباب هایی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت سوماصل، روان و نفس استوقتی خودت را در آینه دیدیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومبترس از اینکه کسی، به درگکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوقبل و بعد از حقیقتپرتوهای صادر شده از سیاهروش صحبت کردن در حال تکامنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز انفجار بزرگ تا انفجار اعداد بینهایت در دنیای مویشن پرودوچرخه سواری ورزشی سبک و بحران ذهن فیلمی قابل تامکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجوددرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیلمس کوانتومیآنچه ناشناخته است باید شریشه های اخلاقنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر داروهای ضد التهاب میدان مغناطيسي زمین بشر امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سندرم پای بی قرارجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تبه بالا بر ستارگان نگاه کواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریبرین نت به جای اینترنتکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیلزوم گذر انسان از حدها و آیا فراموشی حتمی استرابطه تشنج و اوتیسمنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تبوزون هیگز چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدائما بخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییمن، ما یا چی؟آیا پیدایش مغز از روی تصازمین در برابر عظمت کیهاننه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و ابزارهای بقای موجود زندهطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش احساسیخونریزی مغزی کشندهاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری های ژنرالیزه ی عصیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید آلزایمرفن آوری های جدید علیه شنابررسی و اپروچ جدید بر بیمگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در مومنابع انرژی از نفت و گاز آیا خداباوری محصول تکاملزندگی فعال و مثبت روند آلنوار مغز با توضیح دکتر فاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سجامعه ی آسمانیاجزایی ناشناخته در شکل گاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردههوش عاطفی رمز آزادگیبیماری شارکو ماری توثژنها نقشه ایجاد ابزار هودارویی خلط آورفاصله ها در مکانیک کوانترقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آب، زندگی است(قسمت پنجم)زیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزای آنکه نامش درمان و یادشنور درونسختی ها رفتنی استهمه چیز موج استحفره در مغزاختلالات صحبت کردن در انعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهیچ اندر هیچبیست تمرین ساده برای جلوکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوفرد یا اندیشهپیوندهای پیچیده با تغییررویا و کابوسمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج این، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسردرد تنشنهمکاری یا رقابتحلقه های اسرارآمیزارتباط چاقی و کاهش قدرت باستفاده از سلول های بنیاهز ذره، یک دنیاستعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملباید از انسان ترسیدکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع قلب های سادهپارادوکس ها در علمروزه داری و التهاب زیانبمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر ویتامین دی بر بیمامنتظر نمان چیزی نور را بهآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقاکوییفلکسشناسایی سلول های ایمنی اهنر رها شدن از وابستگیحد و مرزها توهم ذهن ماستارزش خود را چگونه میشناساصلاح خطا با رفتن بر مسیروقتی خورشید هست شمع به کاصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله بحتی علمی درباره تمایل بکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریقبل از آغازپرتوزایی از جسم سیاهروشهای نو در درمان دیسک بنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز بار خود بکاه تا پرواز بقا با سازگارترین فرد اسواقعیت فیزیکی، تابعی از دوپامین قابل حل در آببخش فراموش شده ی حافظهکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستلووفلوکساسینآنچه واقعیت تصور میکنیم رژیم های غذایی و نقش مهم نقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروی ضد تشنج سدیم میدان های مغناطیسی قابل امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تبه بالاتر از ماده بیندیشواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییبرای یک زندگی معمولیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود ندارددرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدلزوم سازگاری قانون مجازاآیا ممکن است موش کور بی مرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکمانند کودکان باشیدانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تبوزون هیگز جهان را از متلوبینار اساتید نورولوژی ددارچینبرخی اختلالات عصبی مثانهگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علممن، خود تو هستمآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی نه به اعدامتاریک ترین بخش شبانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیابزارهای بقای از نخستین طوفان بیداریهوش احساسیخونریزی مغزی کشنده ولی قاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری های روانی با تاثییک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید آلزایمر تاییدفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی ژنها در تشخیص بیماگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها می تواند از زندگی هوشمند در خارج از زنوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایماولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان جاودانگی مصنوعیجایی برای یاد گرفتن باقی احیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روحخواص بادامهوشمندی کیهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بژنها ، مغز و ارادهدارویی ضد بیش فعالی سیستفاصله ی همیشگی تصویر سازرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کروناپیموزایدمغز و اخلاقتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت آتاکسیزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزسختی در بلند شدن از روی صهمه چیز و هیچ چیزحق انتخاباختلالات عضلانی ژنتیکعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهیچگاه از فشار و شکست نتربیش از نیمی از موارد انتقکمالگرایی دشمن پیشرفتدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفرد حساس از نظر عاطفی و بپیوندی که فراتر از امکانرویا و خبر از آیندهمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر شیرینی های حاوی لومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزادی در چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسردرد سکه ایهمانند سازی در انسانحمله ویروس کرونا به مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژاستفاده از سلول های بنیاهزینه ای که برای اندیشیدعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملبابا زود بیاکوچکی قلبدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنقلب و عقلپاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری و بیمار ی ام اس مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویروس کرونا بر مغز منتظر نتیجه ی کارهایت باإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهاکسی توسین و تکامل پیش اشهر زیرزمینی در ژاپن براهنر، پر کردن است نه فحش دحریص نباشاز فرد ایستا و متعصب بگذراصول انجام برخی نرمش ها دوقتی ریشه ها عمیقند از چیسوالات پزشکیدنیا، هیچ استبحث درباره پیدایش و منشا کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریقبل از انفجار بزرگپرسشروشهای شناسایی قدرت شنوانقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومورد نادر همپوشانی دو بیالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوماز بحث های کنونی در ویروسبقا در ازای بیماریواقعیت چند سویهدورترین نقطه ی قابل مشاهبخش های تنظیمی ژنومکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریدرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیلوب فرونتال یا پیشانی مغآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر مغزمیدان های کوانتومی خلاامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تبه جای محکوم کردن دیگران واکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استبرای پیش بینی آینده مغز دکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سللزوم سازگاری قانون مجازاآیا ما کالا هستیمراز تغییرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکمانند آب باشانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صداقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تبی نهایت در میان مرزهاوجود قبل از ناظر هوشمندداروهای مصرفی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسممنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا امکان بازسازی اندامهزمان چیستنه به اعدامتاریکی من و تو و گرد و غباانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پابزارهای دفاعی و بقای موطوفان زیباییهوش بشری تهدید برای بشریخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری وسواسیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ای ال اسفواید روزه داری متناوببررسی بیماری التهابی رودگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها میتوانند بازندگی و دارایینوار مغز در فراموشی هاساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود باولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیجایی خالی نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیهوشمندسازی زندان هابیماریهای تحلیل عضلانی اژنهای مشترک بین انسان و وداستانها و مفاهیمی اشتبافتون های زیستیرموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آتاکسی فریدریشزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانسدسازی روش مناسب برای مقهمه چیز کهنه میشودحقیقت قربانی نزاع بین بی اختراع جدید اینترنت کوانعید نوروز مبارکخانواده پایدارهیپرپاراتیروئیدیسمبیشتر کمردردها نیازی به کمردرددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برافردا را نمیدانیمپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز باستانی، هنوز نقش هاتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قااینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسردرد عروقی میگرنهمجوشی هسته ای، انرژِی بحمایت از طبیعتارتباط پیوسته ی جهاناستفاده از سلول های بنیاهزینه سنگین انسان در ازاعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماباد و موجکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاقلب یا مغزپختگی پس از چهل سالگي به روزه داری سلول های بنیادمغط یک گیرنده استتاثیر ژنها بر اختلالات خمنتظر زمان ایده آل نشوافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیاکسکاربازپین در درمان تششواهدی از نوع جدیدی از حاهوموارکتوس ها ممکن است دحرکات چشم، ترجمه کننده ی از مخالفت بشنواصول توسعه ی یک ذهن کاملوقتی شروع به بیدار شدن میپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تبحثي درباره هوش و تفاوتهکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنقبرستان ها با بوی شجاعتپرسش و چستجو همیشه باقی اروشی برای بهبود هوش عاطفنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی نوالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تلسکوپ گالیله تا تلسکبقای حقیقی در دور ماندن اواقعیت چیستديدن با چشم بسته در خواب بخش بزرگی حس و ادراک ما اکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشلوتیراستامآنها نمیخواهند دیگران رارژیم ضد التهابینقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان بنیادین اطلاعاتامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تبه جای تولید، بیشتر گوش کواکسن آلزایمردانش محدود به ابعاد چهاربرای اولین بار دانشمندانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینلزوم عدم وابستگی به گوگل آیا ما تنها موجودات زنده راست دستی و چپ دستینقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تبی نظمی مقدمه شناختوراپامیل در بارداریداروهای ام اسبرخی اطلاعات روانشناسی مگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز آیا انسان با مغز بزرگش اخزمان و مکان، ابعاد کیهان نه بدبخت بلکه نادانتاریکی و نورانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنابعاد و نیازهای تکاملیطولانی ترین شبهوش در طبیعتخواندن، دوست روزهای سختاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری کروتز فیلد جاکوبیافته های نوین علوم پرده داروی جدید برای میاستنی فواید روزه داری متناوببررسی سیستم تعادلی بدن اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتیکاگرلور داروی ضد انعقامنابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قازندگی بی دودنوار مغز در تشخیص بیماری ساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیجاذبهاحتیاط در تعویض داروهاعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهوشیاری و وجودبیماری، رساله ای برای سلژنهای هوش ، کدامنددخالت در ساختار ژنهافروتنی معرفتیرمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آتاکسی مخچه ای خودایمنزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهسرنوشتهمه چیز در زمان مناسبحقیقت آنطور نیست که به نظادامه بحث تکامل چشمعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر علم، در نادانسته هکمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشفرزندان زمان خودپیام های ناشناخته بر مغز رویا تخیل یا واقعیتمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآزار حقیقیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستسرطان کمیت گراییهمدلی و هوش عاطفیحوادث روزگار از جمله ویرارتباط انسانی، محدود به استفاده از سلول های بنیاهزاران سال چشم های بینا وعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسباد غرور و سر پر از نخوت وکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معقلب دروازه ی ارتباطپدیده خاموش روشن در پارکروزهای بد باقی نمیماندنفرت، اسیب به خود استتاثیر کلام در آیات کلام بمنحنی که ارتباط بین معرفافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهاگر فقط مردم میفهمیدند کشواهدی از دنیسوان(شبه نئهورمون شیرساز یا پرولاکتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز نخستین همانند سازها تاصول سلامت کمرویتنام نوعی کرونا ویروس سایتهای دیگرده روش موفقیتبحثی جالب درباره محدودیتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد قدم زدن و حرکت دید را تغیپرسشگری نامحدودروشی جدید در درمان قطع نخنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد وموسیقی هنر مایع استالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهماز تلسکوپ گالیله تا تلسکبلندی در ذهن ما درک بلندیواقعیت چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(بخش بزرگتر کیهان ناشناختکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انساندرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآنژیوگرافی از مغزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج امیدوارینازوکلسینسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تبه خوبی های دیگران فکرکنواکسن ایرانی کرونا تولیددانش بی نهایتبرای بقا به جایی فراتر ازکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عامقاومت به عوارض فشار خون آیا مصرف مولتی ویتامین هرجزخوانی هایی که امروز بنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکماهیچه ی صبرانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تبی هیچ می ایی و بی هیچ میرورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی بیماری ها که در آن بگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب درس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدامنابع انرژی از منابع نهفآیا انسان در آستانه ی انقزمان و گذر آن سریع استنه جنگ و نه خونریزیتاریکی خواهد ترسیدانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستابعاد اضافه ی کیهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت 11خواب و بیداری نوسانی مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری گیلن باره و بیماریاد گرفتن مداومداروی جدید برای کاهش وزنفواید زیاد دوچرخه سواریذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی علل کمر درد در میانگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیتیروفیبان موثر در سکته ی منابع بی نهایت انرژی در دآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در جمع مواردی را برنوار مغزی روشی مهم در تشخ