دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیلمی بسیار جالب از تغییر شکل مغز در پیشینیان ما تا انسان امروز

با توجه به سلسله مباحث تفاوت در اندازه مغز و هوش در گونه ها و نژادهای مختلف در این کانال، فیلمی بسیار جالب از تغییر شکل مغز در پیشینیان ما تا انسان امروزنمایش داده میشود . در این آثار باستانی کشف شده در میان اقوام گوناگون و گونه های قبل از انسان کنونی، علاوه بر تغییر شکل مغز، تغییر در عادتها و رسوم زندگی و نوع پوشش، بسیار جالب توجه است.

بررسی دقیق تر این آثار باستانی و دیدگاه های عمیق تر باستان شناسان و محققان علم اعصاب و جامعه شناسان، بسیار لازم است.

http://tamasha.com/v/BJdMw


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برای یک زندگی معمولینقش زبان در سلطه و قدرت اآموزش نوین زباندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانفضای خالی ای وجود نداردامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلمرز جدید جستجو و اکتشاف، دارچینکریستال زمان(قسمت دوم)برخی اختلالات عصبی مثانهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآینده ی انسان در فراتر ازدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی قانون گذاری و تکاملانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیمشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید آلزایمر تاییدگنجینه ای به نام ویتامین بررسی ژنها در تشخیص بیماچه زیاد است بر من که در ایآیا واکنش های یاد گرفته وذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زقدرت عشقانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیمیگرن و روزه داریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثمعرفت و شناختدارویی خلط آورگاهی مغز بزرگ چالش استرقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کرونانوار مغز، ترجمه ی فعالیت آیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پسختی ها رفتنی استاثرات مفید قهوهحفره در مغزما از اینجا نخواهیم رفتهوش عاطفی قسمت سومعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکناز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلومغز اندامی تشنه ی انرژی ادر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانرویا و کابوسنوروز مبارکآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج من و وجود توهمیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد تنشناختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری و التهاب زیانبفلج نخاعی با الکترودهای آرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه به آنچه داری، خوشنشناسایی سلول های ایمنی اارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرماده، چیزی نیستصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله کندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بچقدر به چشم اعتماد کنیمپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریروشهای نو در درمان دیسک بفیزیک آگاهیآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه زبانِ زمان استشگفتی های زنبور عسلارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسمحدودیت درک انساندوپامین قابل حل در آبکوری گذرای ناشی از موبایبخش فراموش شده ی حافظهنقش آتش در رسیدن انسان بهپروتز عصبی برای تکلمدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایسترژیم های غذایی و نقش مهم فرایند پیچیده ی خونرسانیافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی الفاگوشباهت های ریشه ای چند بیماز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشمرکز هوشیاری، روح یا بدن دگرگونی های نژادی و تغییکار امروز را به فردا نیندکار با یگانگی و یکپارچگیبرای پیش بینی آینده مغز دنقش سجده بر عملکرد مغزآمارهای ارائه شده در سطح درک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرقفس دور خود را بشکنامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهامرزهای حقیقی یا مرزهای تداروهای مصرفی در ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)برخی اصول سلامت کمرنمای موفقیتآینده ی حمل و نقل هوایی ددردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمزمان چیستقانون جنگلانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پموفقیت در تفکر استهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسمشاهدات آمیخته با اشتباهداروی جدید ای ال اسگندم بکاری، جو درو نمیکنبررسی بیماری التهابی رودنه عدم مطلق بلکه عدم با قآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییقسم به فقرانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی میگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلم و روحخواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز فکر میکند مرگ برای دیدارویی ضد بیش فعالی سیستگاهی جهت را عوض کنرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونانوار عصب و عضلهآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزلحظات خوش با کودکانانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برسختی در بلند شدن از روی صاثرات مفید روزه داریحق انتخابما اشیا را آنطور که هستندهوش عاطفی قسمت ششمعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقمغز انسان ایا طبیعتا تمادر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مورویا و خبر از آیندهنوروز یا روز پایانیآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لوزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستمن کسی در ناکسی دریافتم ای نعمت من در زندگیمنعناعسردرد سکه ایاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیامغز بزرگ چالشهای پیش روپیوند اندام حیوانات به ادرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنروزه داری و بیمار ی ام اس فلج بل، فلجی ترسناک که آنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه داناتر از ما وجود دشهر زیرزمینی در ژاپن براارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دماده، چیزی بیش از یک خلا سوالات پزشکیدنیا، هیچ استکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا نقش قهوه در سلامتیپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریروشهای شناسایی قدرت شنوافیزیکدانان ماشینی برای تآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه، نمایشی از حقیقتشانس یا نتیجه ی تلاشارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریمخچه فراتر از حفظ تعادلدورترین نقطه ی قابل مشاهکی غایب شدی تا نیازمند دلبخش های تنظیمی ژنومنقش انتخاب از طرف محیط، نپرورش مغز مینیاتوری انسادرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم فرایند تکامل و دشواری هاافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی اکنون می توانشباهت کیهان و مغزاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران مرکز حافظه کجاستدانش قدرت استدانش محدود به ابعاد چهارکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرای اولین بار دانشمنداننقش غذاها و موجودات درياآن چیزی که ما جریان زمان درک درست از خود و هوشیاریتولترودینراست دستی و چپ دستیقفس ذهنامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختمزایای شکلات تلخ برای سلداروهای ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی اطلاعات روانشناسی منمایش تک نفرهآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان قانون جنگلانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنمولکول ضد پیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبمطالبه ی حق خودداروی جدید برای میاستنی گوهر با نظر دیگران سنگ نمبررسی سیستم تعادلی بدن انهایت معرفت و شناخت درک عآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودقضاوت ممنوعانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستمیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی، کیفیت فریب معلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی امغز قلبداستانها و مفاهیمی اشتباگاهی در پارکینسون باید پرموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهونوار عصب و عضلهآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکلرزش ناشی از اسیب به عصباهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ سدسازی روش مناسب برای مقاثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی ما به جهان های متفاوت خودهوش عاطفی بیشتر در زنانعید نوروز مبارکخانواده پایداراز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به مغز انسان برای ایجاد تمددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیرویا بخشی حقیقی از زندگی نورالژیآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قامن پر از تلخیمهفت چیز که عملکرد مغز تو سردرد عروقی میگرناختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیوند سر آیا ممکن استدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری سلول های بنیادفلج خوابآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار سفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملماست مالیپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش مهاجرت در توسعه نسل اپپوگستدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنروشی برای بهبود هوش عاطففال نیکوآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر فراموشیشانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن امخچه ، فراتر از حفظ تعادلديدن با چشم بسته در خواب کیهان خود را طراحی میکندبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش اتصالات بین سلولهای پرکاری تیروئیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشرژیم ضد التهابیفرایند حذف برخی اجزای مغاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کمرکز حافظه کجاستمرکز خنده در کجای مغز استدانش بی نهایتکارهایی بیش از طراحی و گپبرای بقا به جایی فراتر ازنقش غذاها و موجودات درياآنچه می دانم، آنچه را میخدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بقفس را بشکنامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمسمومیت دانش آموزان بی گداروهای تغییر دهنده ی سیکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی بیماری ها که در آن بچند نرمش مفید برای کمردرآینده با ترس جمع نمیشوددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدازمان و گذر آن سریع استقانونمندی و محدودیت عالمانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارمطالبی در مورد تشنجداروی جدید برای کاهش وزنگویید نوزده و ایمنی ساکتذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی علل کمر درد در میاننهایت در بی نهایتآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برقطار پیشرفتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهمیاستنی گراویس بدون آنتیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدخالت در ساختار ژنهاگذر زمان کاملا وابسته به رمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کرونا دلخوشی بیهونوار عصب و عضلهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهلرزش دست ها و گردن و سر ETاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانسرنوشتاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظما با کمک مغز خود مختاريمهوش عاطفی در زنان بیشتر اعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته همغز انسان برای شادمانی طدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهرویا تخیل یا واقعیتنورالژی تریژمینالآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتامن بی من، بهتر یاد میگیرمهفت سین یادگاری از میراث سرطان کمیت گراییاختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت ومغز بزرگترین مصرف کننده پیوند سر برای چه بیماراندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معروزهای بد باقی نمیماندفلج خواب چیستآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرماست مالی با هوش انسانیسایتهای دیگرده روش موفقیتکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتنقش میدان مغناطیسی زمین پایان، یک آغاز استدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد روشی جدید در درمان قطع نخفاکسیبتآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر حفظ گرهشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدی متیل فومارات(زادیوا)(کیهانِ هوشیارِ در حال یابخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش تیروئید در تکامل مغزپراسینزوماب در پارکینسودرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفراتر از دیوارهای باوراقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشومرگ چیستدانشمندان موفق به بازگردکاربرد روباتهای ريزنانوبرای تمدن سازی، باید در بنقش غذاها و موجودات درياآنچه ناشناخته است باید شدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیرحم مصنوعیقله برای دیدن نه برای به امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحمسمومیت دانش آموزان، قماداروهای ضد بیماری ام اس وکشف ژن جدید، می تواند گستبرخی بیماری های خاص که بدچند جهانیآیا فراموشی حتمی استدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتزمان و صبرقارچ بی مغز در خدمت موجودانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سامواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کومطالعه ای بیان میکند اهدداروی جدید برای ای ال اسگوش دادن بهتر از حرف زدنذهن خالی از شلوغی افکاربرطرف کردن خشونت را از خانهادینه سازی فرهنگ اختلاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالهقطره قطرهانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیاستنی گراویس در جوانانهوش احساسیعلم بدون توقفخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیمغز مانند تلفن استدر موج، راز خلقت نهفته اسگذشته را دفن کنرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر قبل از کارنوار عصب و عضلهآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به لرزش عضله یا فاسیکولاسیواولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سسریع دویدن مهم نیستاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادما بخشی از این جهان مرتبطهوش عاطفی در زنان بیشتر اعادت همیشه خوب نیستخار و گلازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشمغز انسان برای شادمانی طدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز درویا حقی از طرف خدانوزاد ناشنوای متولد شده،آب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون مننژیتهم نوع خواری در میان پیشیسرعت فکر کردن چگونه استاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز عشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانمغز حریص برای خون، کلید تپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسروزهای سختفلج دوطرفه عصب 6 چشمآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه، آنطور نیست که هستشیر و دوغ بادامارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسماشین های دارای روحدهن، بزرگترین سرمایهکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين نقش محیط زندگی و مهاجرت دپاکسازی مغزدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانروشی جدید در درمان نابینفاجعه ی جهل مقدسآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست قسمت هنر دانستنشاهکار شش گوشارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهدین اجباریکیست هیداتید مغزبخش دیگری در وجود انسان هنقش حفاظتی مولکول جدید دپرتوهای صادر شده از سیاهدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التهفرار در فرار از میزبان، دالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بشجاعت و ترساز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنمرگ و میر پنهاندانشمندان نورون مصنوعی سکاربرد روباتهای ريز، در برای خودآگاه بودن تو باینقش غذاها در کاهش دردهای آنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیقله سقوطامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21مسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای ضد تشنج با توضیح کشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی توجهات در ببمار پارچند جهانیآیا ممکن است موش کور بی مدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمقبل و بعد از حقیقتانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرمعمای اخلاقی قطارداروی جدید برای دیابتگوشه بیماری اتوزومال رسسذهن سالمبزرگ فکر کنچهار میلیارد سال تکامل بآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از لمس کوانتومیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هامیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشمغز مادران و کودکان در زمدر میان تاریکی و روشناییگر جان به جز تو خواهد از خرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر ترکیبی در هوش مصنوعنوار عصب و عضله مهم در تشآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بلزوم گذر انسان از حدها و اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان سریعترین کامپیوتر موجوداحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش عاطفی رمز آزادگیعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز انسان رو به کوچک تر شدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نوررویاها از مغز است یا ناخونوسانات کوانتومی منبع ماآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانمن، ما یا چی؟همه چیز موج استسطح آگاهی، رخدادهای زندگاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز در تنهایی آسیب میبینپیوندهای پیچیده با تغییردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنروزهای سخت میگذردفن آوری های جدید علیه شناآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز همکاری یا رقابتشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیماشین دانشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و نقش مرکز تنفس سلولی در بیپارادوکس ها در علمدرمان جدید سرطانتنهاییروشی جدید در درمان سکته مفارغ التحصیلان، فقیر و دآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست قسمت هنر رها شدن از وابستگیشاید گوشی و چشمی، آماده شارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچامخاطب قرار دادن مردم، کادین، اجباری نیستکیست کلوئید بطن سومبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دپرتوزایی از جسم سیاهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیفرد موفقالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بشرکت نورالینک ویدیویی ازاز بار خود بکاه تا پرواز از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشمرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان یک فرضیه رادیککاش شرف اجباری بود یا حتیبرای رشد، باید از مسیر خطنقشه مغزی هر فرد منحصر بهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرقلب های سادهامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان پیوستهمنتظر نمان چیزی نور را بههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیمسئول صیانت از عقیده کیسداروی فامپیریدین یا نورلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی توصیه ها برای واکسیچند جهانی و علمآیا ما کالا هستیمدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانکقبل از آغازانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و معماری، هندسه ی قابل مشاداروی جدید ضد فشار خونگوشت خواری یا گیاه خواریذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن مغز محدود به دورچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرلووفلوکساسینانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هامیدان های مغناطیسی قابل هوش بشری تهدید برای بشریعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیممغز چون ابزار هوش است دلیدر مانهای کمر دردگرفتار محدودیت ها و ابعارمز امید، بی نیازی از مردتفکر خلا ق در برابر توهم نوار عصب و عضله برای تاییآیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرالزوم سازگاری قانون مجازااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهسرکه انگبین عسلی مفید براحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیامانند کودکان باشیدهوشمندی کیهانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد ممغز انسان رو به کوچکتر شددر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیموزایدرویاهای پر رمز و حیرتی درنوشیدن چای برای مغز مفید آتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های من، خود تو هستمهمه چیز و هیچ چیزسعی کن به حدی محدود نشویاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترعصب سیاتیکخطر را بپذیرکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی امغز را از روی امواج بشناسپیوندی که فراتر از امکاندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیروش مقابله مغز با محدودیفناوری هوش مصنوعی نحوه خآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصمنابع انرژی از نفت و گاز همانند سازی در انسانشکل های متفاوت پروتئین هارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چمبانی ذهنی سیاه و سفیددو بیماری روانی خود بزرگ کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و نقش نگاه از پایین یا نگاهپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استريتوکسيمب در درمان ام اسفاصله ها در مکانیک کوانتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هنر، پر کردن است نه فحش دشاید درست نباشداز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخمدل همه جانبه نگر ژنرالیدیوار همه اش توهم بودکپسول ژری لاکتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقش خرچنگ های نعل اسبی درپرسشدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردفرد یا اندیشهالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای مرگ و سوال از قاتلدانشمندان ژنی از مغز انسکتاب گران و پرهزینه شد ولبرای زندگی سالم، یافتن تنقشه های مغزی جدید با جزیآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عقلب و عقلامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمنتظر نتیجه ی کارهایت باهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن مسئولیت جدیدداروی لیراگلوتیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وببرخی درمان های Spinal Muscular Atچند روش ساده برای موفقیتآیا ما تنها موجودات زنده دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشقبل از انفجار بزرگانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمورد نادر همپوشانی دو بیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتمعنی روزهداروی جدید ضد میگرنگیلگمش باستانی کیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نون و القلمآیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای الوب فرونتال یا پیشانی مغانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استمیدان های کوانتومی خلاهوش در طبیعتعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار امغز چگونه صداها را فیلتر در محل کار ارزش خودت را بگریه ی ابر، رمز طراوت باغرمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و نوار عصب و عضله تعیین محلآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هالزوم سازگاری قانون مجازااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیسرگیجه از شایعترین اختلااحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شامانند آب باشاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاعادت کردن به نعمتخدا موجود استژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از مغز ایندگان چگونه استدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدرویای شفافنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل منابع انرژي پاک سرچشمه حهمه چیز کهنه میشودشلیک فراموشیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیکمردردباربر دیگران نباشمغز زنان جوانتر از مغز مرپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش های صرفه جویی در ایجافواید روزه داری متناوبآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بشکل پنجم مادهارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد ممباحث مهم حس و ادراکدو بار در هفته ماهی مصرف کوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش نظام غذایی در تکامل مپختگی پس از چهل سالگي به درمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استریه زغالیفاصله ی همیشگی تصویر سازافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوموارکتوس ها ممکن است دشایسته نیست در جیب خود قراز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدیوار، از ابتدا توهم بودکامپیوتر سایبورگبدون پیر فلکنقش داروهاي مختلف معروف پرسش و چستجو همیشه باقی ادریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستفرد حساس از نظر عاطفی و بالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب زیست شناسی باوربرخی ملاحظات در تشنج های نقشه با واقعیت متفاوت اسآنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نقلب یا مغزامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی منتظر زمان ایده آل نشوهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سمسئولیت در برابر محیط زیداروی کنترل چربی خونکشیدن مادی روشی برای جلوبرخی روش های تربیتی کودکچندین ماده غذایی که ماننآیا مصرف مولتی ویتامین هدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزقبرستان ها با بوی شجاعتانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دموسیقی نوهوش مصنوعی به شناسایی کاظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار معاینه قبل از نوار عصب و داروی جدید ضد الزایمرگیاه بی عقل به سوی نور میذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین خطایی که مردم منوآوری ای شگفت انگیز دانآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیلوتیراستامانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتستم، بی پاسخ نیستترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های میدان بنیادین اطلاعاتهوش عاطفی قسمت 11علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجمغز ناتوان از توجیه پیدادر چه مرحله ای از خواب ، رگربه شرودینگر و تاثیر مشرمز جهاننوار عصب و عضله در مطب دکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریلزوم عدم وابستگی به گوگل اولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیسرگردانیاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویاماه رجباسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و مغز ابزار بقای برتر مادیدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسروان سالمنیوالینآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزمنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز در زمان مناسبشلیک فراموشیادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع از پیامبرکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحممغزهای کوچک بی احساسپیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانروش های عملی برای رفع کمرفواید روزه داری متناوبآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز همدلی و هوش عاطفیشکرگزار هر چیزی باش که داارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد ممبتکران خودشکوفادو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظریه تکامل در شناساپدیده خاموش روشن در پارکدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیریواستیگمینفتون های زیستیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت هورمون شیرساز یا پرولاکتشادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازمدل هولوگرافیک تعمیم یافدید تو همیشه محدود به مقدکانال یوتیوب دکتر سلمان بدون بار گذشتهنقش درختان در تکاملپرسشگری نامحدوددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتفردا را نمیدانیمالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیممرگ تصادفیدانشمندان اولین سلول مصنکتاب طبیعت در قالب هندسهبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقص های سیستمی ایمنیآنان که در قله اند هرگز خدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نققلب دروازه ی ارتباطامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهمنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیمستند جهان متصلداروی تشنجی دربارداریکشتن عقیده ممکن نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاچندجهانیآیا مغز تا بزرگسالی توسعدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راقدم زدن و حرکت دید را تغیانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی تعاملیظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی سل سپتگیاه خواری و گوشت خوار کدذرات کوانتومی زیر اتمی قبزرگترین درد از درون است نوار مغز مشاهده ی غیر مستآیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استلوزالمعده(پانکراس)مصنوعانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های میدازولام در درمان تشنج هوش عاطفی قسمت نهمعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیمغز و قلب در جنین موش مصندر ناامیدی بسی امید استگزیده ای از وبینار یا کنفرمز جهان خاصیت فراکتالنوبت کودکانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانزبان متغیرترسان نیستیمقاومت به عوارض فشار خون اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیسربازان ما محققا غلبه می احساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی ماهیچه ی صبراسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگمغز ابزار برتر بقادر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زروبات ها قول میدهندنیکولا تسلاآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو زبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشمنابع انرژی از منابع نهفهمه چیز در زمان کنونی استشنا در ابهای گرم جنوب نیااداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سمغز، فقط گیرندهپیدایش زباندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیروش هایی برای مقابله با افواید زیاد دوچرخه سواریآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع بی نهایت انرژی در دهمراه سختی، اسانی هستشکست حتمیارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمتواضع باشدو برابر شدن خطر مرگ و میکودک هشت ساله لازم است آدبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون های تیروئید دپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایریاضیات یک حس جدید استفروتنی معرفتیافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش فوق العاده، هر فرد اسشب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرمدل های ریز مغز مینی بریندیدن خدا در همه چیزکاهش میل جنسی در ام اسبدون زمان، ماده ای وجود ننقش ذهن و شناخت در حوادث پس از اگو یا بعد از نفسدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رفرزندان زمان خودالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهمرگ عاطفه و محبتدانشمندان تغییر میدان مغکتاب، سفری به تاریخبرخی نکات از گاید لاین پرنقص در تشخیص هیجانات عامآنتی بادی منوکلونال در ددرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اقلب روباتیکامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنمشکل از کجاستداروی جدید ALSگل خاردار، زیباستبرخی سيناپسها طی تکامل و نه ناامیدی بلکه ارتقاآیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستقدرت مردماندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنمیلر فیشر نوعی نادر از گیهوش مصنوعی در قضاوت های اظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیمعجزه های هر روزهداروی ضد چاقیگیرنده باید سازگار با پیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشاننوار مغز با توضیح دکتر فاآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیزندان ذهنیلیروپریم داروی ترکیبی ضدانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های مکان زمان یا حافظه زمانهوش عاطفی قسمت هفتمعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیمغز و هوش، برترین ابزار بدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ورنگ کردن، حقیقت نیستنور از عمق تاریکیآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمقایسه رقابت و همکاریاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیسربرولایزیناحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم بماپروتیلیناساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدکفش و کتاببا خدا باشمغز از بسیاری حقایق می گردر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچاروبات های ریز در درمان بینیاز به آموزش مجازی دیجیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتمنابع انرژی از نفت و گاز همه چیز، ثبت می شودشناخت ناشناختهادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خدامغز، همه ی واقعیت را نمیبپیر شدن حتمی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبروش هایی برای کم کردن اضطفیلم کوتاه هیروشیما از هآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السلول های بنیادیتعذیه ی ذهنمنابع جدید انرژیهمراهی میاستنی با برخی سشکستن مرز دور مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودمجموعه های پر سلولی بدن مدو داروی جدید برای میاستکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون زنانه استروژنپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسریتوکسیمابفروتنی و غرورافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی می تواند بر احشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرمدیون خود ناموجوددیدگاه نارسای دوگانه ی مکاهش مرگ و میر ناشی از اببر کسی اعتماد نکن مگر ایننقش روی و منیزیم در سلامتآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رفرضیه ای جدید توضیح میدهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهمرگی وجود ندارددانشمندان روش هاي جدیدی کتابخانهبرخی نرمش ها برای درد زاننقطه ی رسیدن به قلهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بقلب را نشکنامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقامنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسمشکلات نخاعیداروی جدید s3 در درمان ام گل درون گلدانبرداشت مغز ما از گذر زماننه به اعدامآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استقدرت و شناخت حقیقتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی در کامپیوترهاعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیمعجزه ی چشمداروی ضد چاقیگالکانزوماب، دارویی جدیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدینوار مغز ترجمه رخدادهای آیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدلیس دگرامفتامین یا ویاسانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آسخن نیکو مانند درخت نیکواتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزمکانیک کوانتومی بی معنی هوش عاطفی قسمت یازدهعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز و اخلاقدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طررنگین کماننور درونآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترمقابله ی منطقی با اعتراضاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیماجرای جهل مقدساستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعروبات کیانچیز جدید را بپذیرآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولمنابع انرژی از نفت و گاز همه ی سردردها بی خطر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متغار افلاطوندل به دریا بزنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملمغزتان را در جوانی سیم کشپیراستامدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی برای جلوگیری از فیلمی بسیار جالب از تغییآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسلول های بنیادی منابع و اتغییرمناطق خاص زبان در مغزهمراهی نوعی سردرد میگرنیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودمجرم، گاهی قربانی استدو سوی واقعیتکودکان مهاجربحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ویتامین K در ترمیم اسپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیریسپریدونفرگشت و تکامل تصادفی محض افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی متصل با مغزشبیه سازی سیستم های کواناز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورمدیریت اینترنت بر جنگدیروز و امروزکاهش التهاب ناشی از بیمابرلیتیوننقش روزه داری در سالم و جآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستفساد اقتصادی سیتماتیک درالتهاب شریان تمپورالفشار و قدرتام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابمراقب خودتون و خانواده هدانشمندان روشی برای تبدیکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی نرمش ها برای زانونقطه ای بود و دگر هیچ نبوآنزیم تولید انرژی در سلودرختان اشعار زمینتوهم وجودرشد در سختی استقوی تر باشامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتمهمان ناخواندههوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسمشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید لنفوم و لوکمیگل زندگیبرداشتت از جهان رو زیاد نه به اعدامآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمقدرت کنترل خوداندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده میوپاتی و نوار عصب و عضلههوش مصنوعی در تفکر خلاق اعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محمعجزه ی علمداروی ضد تشنج با قابليت تگام کوچک ولی تاثیرگذاررفلکس وتری با توضیح دکتر بسیاری از بیماری های جدینوار مغز در فراموشی هاآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله لا اکراه فی الدینانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسسخن و سکوتاتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی قسمت پنجمعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتمغز و اخلاقدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانرهبر حقیقینوروفیبروماتوزآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ممقابله با کرونا با علم اساولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانسردرد میگرن در کودکاناخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختماجرای عجیب گالیلهاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر کل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمروح و آب حیاتچیزی منتظر شناخته شدنآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز همه جا خیر بکارشناخت حقیقت یا آرزوهای گادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکمغزتان را در جوانی سیمکشپیشینیان انسان از هفت میدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنروش هایی ساده برای کاهش افیروز نادریآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زمناطق خاصی از مغز در جستجهندسه ی پایه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردمحل درک احساسات روحانیدولت یا گروهککودکان میتوانند ناقل بی بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ژنتیک در درمان اختلاپروانه ی آسمانیدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیریسدیپلام تنها داروی تایفراموش کارها باهوش تر هسافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایشبکه های مصنوعی مغز به دراز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرمدیریت اضطراب، از مهمتریدیسک گردنکاهش حافظه هرچند فرایندیبرنامه و ساختار پیچیده منقش رژیم غذایی بر رشد و اآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وراه بی شکستفشار روحی، همیشه بد نیست ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهمراحل ارتقای پله پله کیهدانش، قفل ذهن را باز میکنکرونا چه بر سر مغز می آوربرخی نرمش های گردننقطه بی بازگشتآواز خواندن در قفس، نشاندرد و درستوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستقیچی ژنتیکیاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید میاستنی گراویگلوله ی ساچمه ایبررسي علل احتمالي تغيير نه بدبخت بلکه نادانآیا هوش ارثی دریافتی از پذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترقدرت انسان در نگاه به ابعاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقل سالماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناربیماری دویکمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی ضد تشنج با قابليت تگامی در درمان بیماریهای رفتار مانند بردهبشکه ای که ته نداره پر نمنوار مغز در تشخیص بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومزیان غذاهای پرچربترازودونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟انسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استسخن پاک و ثابتاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی قسمت اولعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی مغز و سیر تکامل ان دلیلی در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانروی و منیزیم در تقویت استنورون هاي مصنوعی می توانآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهملاحظه های اخلاقی دربارهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریسردرد میگرنی در کودکاناختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلماده ی تاریکاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای روح در جهانی دیگر استALS نگاهی کامل بر بیماری وچیزی خارج از مغزهای ما نیآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژی از نفت و گاز همیشه چیزی برای تنهایی دشناخت درون، شناخت بیرون؛ادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی مغط یک گیرنده استپیشرفت های باور نکردنی ددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفروش استفاده از بالش طبیفیزیک مولکولها و ذرات در آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرامنبع نور واقعی و ثابت، حقهندسه ی رایج کیهانشگفت انگیز بودن کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی محل درک احساسات روحانی ددونپزیل در بیماران قلبی کودکان گذشته به آینده فکبحثی درباره احساسات متفانقش گرمایش آب و هوا در همپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی ریشه های مشترک همه ی موجوفراموشی همیشه هم بد نیستافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندمداخله ی زیانبار انساندیستونی قابل درمانکاهش دوپامین عامل بیماریبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش رژیم غذایی در رشد و اآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های تولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذفضا و ذهن بازام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی مرز مرگ و زندگی کجاستدانش، یک انسان را ناسازگکریستال هابرخی یونها و مولکول های منقطه، وجود است یا فاصلهآینه در اینهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییز گهواره تا گورقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانمهندسی بدنهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و مشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید کنترل قند خونگلوئونبررسی مغز با امواج مادون نه جنگ و نه خونریزیآیا هوش سریعی که بدون احسذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره کقدرت ذهنانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیمعجزه در هر لحظه زندگیداروی ضد تشنج توپیراماتگامی در درمان بیماریهای رفتار وابسته به شکلبشریت از یک پدر و مادر نینوار مغزی روشی مهم در تشخآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنترازودونلایو دوم دکتر سید سلمان فانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پسخت ترین حصاراثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی قسمت دهمعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر امغز کوانتومیدر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبرویکردهای جدید ضایعات نخنورون های ردیاب حافظهآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای ملاحظات بیهوشی قبل از جرايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمسردرد و علتهای آناختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی کلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بروح رهاییNVG 291چیزی شبیه نور تو نیستآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه سفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه چشمی مراقب و نگهباشناسایی تاریخچه ی تکاملیادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم ماده ی خالیمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی مننفرت، اسیب به خود استپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان تشنجتمرکز بر امروزروش جدید تولید برقفیزیک هوشیاریآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه بنیادینشگفت زده و حیران باشارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازمحدودیت چقدر موثر استدوچرخه در کاهش دردهای کمکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره احساساتی غیرنقش پیش زمینه ها و اراده پروتئین های ساده ی ابتدادرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیریشه های مشترک حیاتفراموشی و مسیر روحانیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترمدارک ژنتیکی چگونه انساندژا وو یا اشنا پنداریکاهش سن بیولوژیکی، تنها برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش زنجبیل در جلوگیری از آلزایمر در جواناندرک احساسات و تفکرات دیگدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمفضای قلب منبع نبوغ استامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستمرز بین انسان و حیوان کجادائما بخوانکریستال زمان(قسمت اولبرخی اثرات مضر ویتامین دنمیتوان با بیرون انداختنآیندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و مهربانی، شرط موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصمشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در بررسی و اپروچ جدید بر بیمنه روش تقویت مغزآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلقدرت شناختی انسان، محدودانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیمیگرن و خوابهوش مصنوعی درمانگر کامپیعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکمعرفی مورد نادر بیماری گداروی ضد جنون در درمان تیگاهی لازم است برای فهم و رفتار اجتماعی انسان، حاصبعد پنجمنوار مغز، مفید و بی خطرآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دلازم است هیچ کاری نکنیدانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو سخت ترین کار، شناخت خود ااثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماما اکنون میدانیم فضا خالهوش عاطفی قسمت دومعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونمغز آیندگان چگونه است ؟در والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چرویا و واقعیتنوروپلاستیسیتی چیستآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر مزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گممانتین یا آلزیکسا یا ابايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستعدم درکخسته نباشی باباکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالروزه داری متناوب، مغز را فقر داده ها در هوش مصنوعیآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه اطمینان تو بر خدا بشناسایی زبان حیوانات با ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استماده ای ضد التهابیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگنقاشی هایی با بوی گذشته یپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوروش صحبت کردن در حال تکامفیزیک و هوشیاریآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه در پایه ی همه ی واکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای ممحدودیت های حافظه و حافظدوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان را برای راه آماده بحران ذهن فیلمی قابل تامنقش پیشرفته ی سلول های بنپروتز چشمدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیریشه های اخلاقفراموشی آرمانافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسندرم پای بی قرارجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کمروری بر تشنج و درمان هایدژاوو یا آشناپنداریکایروپاکتیک چیستبرین نت به جای اینترنتنقش زبان در سلطه و قدرت اآملودیپین داروی ضد فشار