دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیونها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن ها خود کاملا شکست خورده ایم یا عادتها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسانها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادتهای ما ، در کوتاه مدت میتواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژنهای ما موثر باشد . مثلا عادت سیگار کشیدن یا نکشیدن ، سبب میشود ، در کوتاه مدت و نه طی میلیونها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیونها سال زمان نیار دارد ولی بيولوژيستها میدانند که تکامل میتواند سریع اتاق بيفتد .

اکنون به کمک تکامل ژنومي محققان میتوانند تغییرات ژنتیکی در سطح جمعيت را دنبال کنند و این، تکامل در حال انجام امروز را ثابت میکند.

دو مطالعه در بيولوژي ژنوم نشان ميدهد چگونه ژنهای ما طی قرنها یا حتي دهه ها تغییر کرده است و نشان میدهد چگونه انگلیسیها از زمان روم باستان تا امروز ، بلندتر و بلوند تر شده اند و نشان ميدهد چگونه در آخرین نسل ، تاثیر یک ژن که باعث تمایل به سیگار کشيدن میشود ، کم شده است .

مولي پرزورسکي که یک زیست شناس تکامل در دانشگاه کلومبیا است ، میگوید :
( اينکه میتوان انتخاب طبيعي فعال را در حال حاضر هم مشاهده کرد، شگفت آور است )

مطالعات نشان میدهد که چگونه ژنوم انسان به سرعت، به صورت جزئی ولی معنادار، به شرایط جدید در محیط پاسخ میدهد .

او ادامه ميدهد که این مطلب در فهم تکامل ،بسیار موثر است .

زیست شناسان تکامل، بسیار بر نقش جهشهای تازه در تولید صفات جدید تمرکز کرده اند . همینکه یک جهش جدید بر پا شود ،این جهش درون جمعیت پخش میشود .

هر فردی دو کپی از هر ژن را حمل میکند ولی کپی ها میتواند مختصری بین افراد یا درون جامعه تغییر کند .

جهشها در یک کپی میتواند قد را بلند کند . اين جهشها در کپي و آللهاي دیگر ممکن است قد را کاهش دهد . اگر شرایط در حال تغییر ایجاد شود مثلا ميزان قد در افراد گوناگون، متفاوت باشد ، افراد بلند ، فرزندان بیشتری با کپيهاي متغیری خواهند داشت که بلندی را کد بندی میکند و این کپی های بیشتر در جامعه ، پخش میشود .

با اطلاعات وسیع ژنومي ،دانشمندان میتوانند این تغییرات تکاملی در فرکانس آللها را در طول زمان کوتاه ، پیگیری کنند .

جاناتان پريچارد از دانشگاه استانفورد در پالو التو کالیفرنیا با شمارش تغییرات تک باز (single-base) که در هر ژنوم مشاهده ميشود ، این بررسی را انجام داد . او نشان داد ، این تغییرات فردی نادر که در هر ژنوم بروز ميکند ( سينگلتون )، احتمالا اخیرا ایجاد شده اند زیرا آنها زمان لازم را نداشته اند تا درون جمعیت پخش شوند .

چون آللها در حین انتشار ، DNA مجاور را با خود حمل میکنند تعداد این سينگلتونها روي دی ان ای مجاور ، میتواند به عنوان ساعت مولکولی عمل کند . و نشان میدهد که فرکانس آلل،چقدر تغییر یافته است . ( الل (allele) در حقیقت ژن کنترل کننده ی یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفتهاست . آلل هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم های همتا قرار گرفته اند یک صفت را کنترل می کنند. مثلا چروکیدگی یا صاف بودن دانه های یک گیاه را دو آللی که در جایگاه مشابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفته اند کنترل می کنند)

تیم پيچارد 3000 ژنوم را که به عنوان پروژه UK10k در انگلستان جمع آوری شده بود ،آنالیز کردند . برای هر آلل در هر ژنوم ، میزان تراکم سینگل تون (سینگل تون قسمتی از ژنوم است که مشابه و وابسته ای ندارد )،بر اساس تراکم موتاسيونهاي یکتا محاسبه شد .

هر چه انتخاب طبیعی ، بر آلل بیشتر باشد ، این آلل سریعتر پخش میشود و زمان کمتری وجود دارد تا سينگل تونها در نزدیکی آن تجمع کنند .

مطالعه میتواند انتخاب را در نسلی و زمانی کوتاه و محدود یعنی 100 نسل و یا حدود 2000 سال نشان دهد .

دانشجویان فارغ التحصیل استانفورد به نامهای ناتالی تليس و اوان بويل و زيو گائو، سینگل تونهاي نسبتا کمی را نزدیک آللهایی پیدا کردند که مقاومت به لاکتوز داشتند . و این ، صفتی است که افراد را قادر به تجزیه شیر میکند و برخی گیرنده های سیستم ایمنی را فعال میسازد .

در میان مردم انگلستان این آللها بسیار انتخابی هستند و بسیار سریع انتشار یافته اند . این تیم همچنین فهمیدند در موهای بلوند و چشمان آبی ، سينگل تون های کمتری در اطراف آللها وجود دارد و این نشان میدهد که این صفات طی 2000 سال گذشته خیلی سریع انتشار یافته اند .

@salmanfatemi

ژنهای موي روشن ممکن است منجر به پوستهای روشنتر شوند، این به بدن اجازه میدهد تا ویتامین دی بیشتری را در مناطق کم نور ، تولید کند .

یا انتخاب جنسی ممکن است عمل کند و منجر به ترجیح موی بلوند از طرف شریک جنسي بلوند گردد .

محققان دیگر از روش دیگر استفاده میکنند . محقق ژنتیک اسوانته پابو از موسسه ماکس پلانک در لايزپيک آلمان میگوید : (این رویکرد به نظر میرسد به پیامهای ظریفتر و مرسومتر انتخاب اجازه دهد تا شناسایی شوند . )

تیم پيچار

د همچنین ديدند انتخاب در صفات، نه فقط با ژن منفرد بلکه با تغییرات ریز در صدها ژن،کنترل ميشود . در ميان صفات ، قد و قطر دور سر نوزادان و اندازه لگن در زنان که برای تولد آن نوزادان حیاتی است ، نقش دارد .

با بررسی چگالی سینگل تونها بر بیش از چهار میلیون تفاوت دی ان اي، تیم پيچارد کشف کردند که انتخاب طبیعی هر سه صفت ، در طول زنجیره ژنومي ، اخیرا رخ داده است.

جوزف پيکرل که یک محقق ژنتیک در مرکز ژنوم نيويورک است از یک استراتژی متفاوت استفاده میکند تا تا انتخاب را زیر یک میکروسکوپ دقیق قرار دهد و او نشانه های تکامل را در زنجیره زندگی انسان مشخص ميکند .

او و پرزورسکي ژنوم 60000 اروپایی را که در کاليفرنیای شمالی کاريوتايپ شده بودند و 150000 فرد که در مطالعه ژنوم در انگلستان وارد شده بودند،دقیقا بررسی کرد .

آنها میخواستند بدانند آیا تفاوتهای ژنتیکی ، فرکانس آلل را در میان افراد با سنین مختلف تغییر میدهد يا نه . و این نشان دهنده انتخاب فعال در یک یا دو نسل است .

بيوبانک شامل تعداد خیلی کمی از افراد مسن بود ولی اطلاعاتی در مورد والدین شرکت کنندگان می گرفتند . به این ترتیب این تیم ، ارتباطات میان مرگهای والدي و این فرکانسهاي اللي را در فرزندان آنها بررسی میکردند .

در نسل والدین برای نمونه محققان دیدند که ارتباطی میان مرگ زودرس در مردان و وجود آلل گیرنده نیکوتین در فرزندان آنها و در نتیجه احتمالا وجود آلل این گیرنده ، در والدین آنها هم وجود دارد .

بسیاری از مردانی که در سال 1950 در انگلستان در جوانی ميمردند به بلوغ رسیده بودند و در این زمان بیشتر آنها روزی یک پاکت سیگار می کشیدند . در مقابل فرکانس آلل در زنان و کسانی که از شمال کاليفرنیا بودند ، با سن تغییر نمی کرد . زیرا در این گروهها میزان کمتری ، سیگاری قهار بودند و آلل بر میزان زنده ماندن آنها تاثیری نداشت.

پیکرل میگوید : (همانطور که عادت به سیگار کشیدن تغییر کرده است، فشار برای بیرون کشیدن آلل کاهش یافته است و فرکانس آن در مردان جوانتر بدون تغییر مانده است .)

پرزورسکی میگوید : پیشنهاد من آن است که ما به سمت کشف بیشتر تاثیرات محیط بر ژن برویم .

در حقیقت تیم پيکرل تغييرات دیگری را نشان دادند . آنها دیدند تعدادی از واريانهاي ژنتیکی که مرتبط با منس دیررس زنان بود ، در زنان با طول عمر بیشتر ، فراوانترند.این ژنها ممکن است ، مرگ را به تاخیر بیفکند .

پيکرل همچنین گزارش داد که فرکانس الل ApoE4 که مرتبط با بیماری آلزایمر است در افراد مسن تر کاهش می یابد ،زیرا ناقلین زودتر میمیرند .

ما ميتوانيم انتخاب را در کوتاهترین قاب زمانی در محدوده زندگی افراد ببینیم .

علائم انتخاب طبیعی در دوره های زمانی کوتاه ، همیشه قربانی فراز و نشیبهای آماری ميشود . پابو میگوید : (ولی این دو پروژه با هم کمک ميکند تا بتوانیم بفهمیم چه فاکتورهایی ميزان بقا و تولید مثل در انسانها را در جوامع امروز تعیین میکند . )

@salmanfatemi

http://www.sciencemag.org/…/humans-are-still-evolving-and-w…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش ارثی دریافتی از پتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی دژاوو یا آشناپنداریلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرویای شفافمراحل ارتقای پله پله کیهآیا واکنش های یاد گرفته ووراپامیل در بارداریاستخوان های کشف شده، ممکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان رو به کوچک تر شإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکلرال هیدرات برای خوابانبیوگرافیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش ژنتیک در درمان اختلااولین هیبرید بین انسان وکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنچند جهانیاگر نعمت فراموشی نبود بسپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی سلولهای عصبی در تلاجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هوش سریعی که بدون احستمدن بشری و مغز اخلاقیخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچراروياها را به یاد نمی آارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفدانشمندان ژنی از مغز انسلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرنما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیمزایای شکلات تلخ برای سلآیا آگاهی پس از مرگ از بیورزش هوازی مرتب خیلی به قاصول سلامت کمرراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رکمردرد و علل آنبیوگرافیزبان، وسیله شناسایی محیطنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چندین ماده غذایی که مانناگر نعمت فراموشی نبود بسپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سيناپسها طی تکامل و جاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای دفاعی و بقای موآیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کوخواب عامل دسته بندی و حفطفلج بل، فلجی ترسناک که آنعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین جهل و علم رو به پارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمدانشمندان روش هاي جدیدی لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا امکان بازسازی اندامهورزش هوازی ، بهترین تمریاضطراب و ترسراه های جدید برای قضاوت رمغز ایندگان چگونه استافزایش قدرت ادراکات و حسکمردرد با پوشیدن کفش منابیان ژن های اسکیزوفرنی دسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش اتصالات بین سلولهای اولین تصویر در تاریخ از سکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچه زیاد است بر من که در ایاگر تلاش انسان امروز براپوست ساعتی مستقل از مغز دبررسي علل احتمالي تغيير حقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه حافظه را قویتر کنیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریخودآگاهی و هوشیاريفلج خوابعید نوروز مبارکنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و دانشمندان روشی برای تبدیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات نخاعیآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش و میگرناطلاعاتی عمومی در مورد مراه پیروزی در زندگی چیستمغز ابزار برتر بقاافسردگی و اضطراب در بیماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیست تمرین ساده برای جلوسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حفاظتی مولکول جدید داولین سلول مصنوعیکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچهار میلیارد سال تکامل بابزار هوش در حال ارتقا ازپیموزایدبررسی و اپروچ جدید بر بیمحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننگاهی بر قدرت بینایی درااثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریخودآگاهی و هوشیاريفلج خواب چیستعامل کلیدی در کنترل کارآنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به داروهای مصرفی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان جدید میگرن با انتی ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیمشاهده آینده از روی مشاهآیا احتمال دارد رویا از آورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد مرشته نوروایمونولوژی و نقمغز از بسیاری حقایق می گرالکتروتاکسی(گرایش و حرککنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ داوکرلیزوماب داروی جدید شکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره احساسات متفاتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از پیچیدگی های مغزی در درک زبررسی سیستم تعادلی بدن احافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريخانواده پایدارفیلمی بسیار جالب از تغییعسل طبیعی موثر در کنترل بنظام مثبت زندگیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بداروهای ضد بیماری ام اس وممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمانهای بیماری پارکینسمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجامعنی روزهآیا احتمال دارد رویا از آورزش در کمر دردبلندی در ذهن ما درک بلندیرشد مغز علت تمایل انسان بمغز برای فراموشی بیشتر کالتهاب شریان تمپورالکنگره بین المللی سردرد دبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف ايندگان چگونه خواهند دیدگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساساتی غیرتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از پیوند مغز و سر و چالشهای بررسی علل کمر درد در میانبزرگ شدن مغز محدود به دورحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عناتوانی از درمان برخی ویاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلخطا در محاسبات چیزی کاملفیزیکدانان ماشینی برای تعصب حقوق نورولوونظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک فرد دیگر و رفتارهای امجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش امغز فکر میکند مرگ برای دیآیا برای تولید مثل همیشه وزوز گوشبه زودی شبکه مغزی به جای زمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امیوتروفیک لترال اسکلروکندر در بیماریهای التهاببارداری بدون رحمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جايا اراده آزاد توهم است یگیاه خواری و گوشت خوار کدبخش دیگری در وجود انسان هتشنج چیستسخن پاک و ثابتنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهاپیشینیان انسان از هفت میبسیاری از بیماری های جدیحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمناتوانی در شناسایی چهره اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای خطا در محاسبات چیزی کاملفرگشت و تکامل تصادفی محض عضلانی که طی سخن گفتن چقدهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی تشنجی دربارداریمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دیک پیشنهاد خوب برای آسان بوزون هیگز چیستزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالش است یا منفعامگا سه عامل مهم سلامتکوچک شدن مغز از نئاندرتابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یگالکانزوماب، دارویی جدیبرنامه و ساختار پیچیده متغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از پیشرفتی مستقل از ابزار هتفاوت مغز انسان و میمون هحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنخاع ما تا پایین ستون فقراحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدفاع در برابر تغییر ساختفراموش کارها باهوش تر هسمقالاتهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی جدید s3 در درمان ام مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط درک احساسات و تفکرات دیگمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز- از مغز روشهای نو در درمان دیسک بمغز مادران و کودکان در زمآیا تکامل و تغییرات ژنتییکی از علل محدودیت مغز امبیماری گیلن باره و بیمارزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چالشهای پیش روامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکودک ایرانی که هوش او از بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشگامی در درمان بیماریهای برین نت به جای اینترنتتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلانوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوتهای جنسیتی راهی براحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننخستین تصویر از سیاهچالهاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش دقیق ترین تصاویر از مغز افراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماداروی جدید ضد میگرنموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سدرک تصویر و زبان های مخلتمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز روشهای شناسایی قدرت شنوامغز چون ابزار هوش است دلیآیا خداباوری محصول تکاملیادگیری مهارت های جدید دبیماری ای شبیه آلزایمر و زیرفون داروی ضد ام اسمغز حریص برای خون، کلید تانفجار و توقف تکاملی نشاکودکان خود را مشابه خود تبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالگاهی لازم است برای فهم و برای پیش بینی آینده مغز دتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آننوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به تقلید مرحله ای نسبتا پیشحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نرمش های مفید در سرگیجهاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدلایلی که نشان میدهد ما بفرایند حذف برخی اجزای مغصفحه اصلیهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خداروی ضد تشنج با قابليت تموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مدرک عمیق در حیواناتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغزتروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چگونه صداها را فیلتر آیا دلفین ها می تواند از یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه ام اس مولتزبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرانگشت نگاری مغز نشان میدکوری گذرای ناشی از موبایبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش سجده بر عملکرد مغزایا کوچک شدن مغزانسان الگاهی مغز بزرگ چالش استبرخی نکات از گاید لاین پرثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشننوعی سکته مغزی ، وحشتناک چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساتلقین اطلاعات و حافظهحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیدندان ها را مسواک بزنید تفرد حساس از نظر عاطفی و بسوالات پزشکیهوش مصنوعی می تواند بر احارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی ضد تشنج با قابليت تمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب درگیری قلب در بیماری ویرمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز، از مغز روشی جدید در درمان قطع نخمغز آیندگان چگونه است ؟آیا دست مصنوعی به زودی قاژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری بیش فعالیزبان و بیان، در سایه پیشرمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز گذر زمان کاملا وابسته به برخی اثرات مضر ویتامین دجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمرتلاش هایی در بیماران قطع حس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیامهای کاربرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تداستانها و مفاهیمی اشتبامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درگیری اعصاب به علت میتومدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرازدواج های بین گونه ای، رروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان ایا طبیعتا تماآیا رژیم غذایی گیاهی سلاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری تی تی پیزبان و تکلم برخی بیماریهمغزتان را در جوانی سیمکشانسان قدیم در شبه جزیره عکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اختلالات عصبی مثانهجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استشلیک فراموشیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تلاشی برای درمان قطع نخاحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب قارچ بی مغز در خدمت موجودسایتهای دیگرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر مانهای کمر دردمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاستفاده از هوش مصنوعی در ريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای ایجاد تمدآیا راهی برای رفع کم آبی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش قهوه در سلامتیانسان جدید از چه زمانی پاکایروپاکتیک چیستبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی بیماری ها که در آن بجنسیت و تفاوت های بیناییشنا در ابهای گرم جنوب نیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی جدید در درمان ام اسخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچرا حجم مغز گونه انسان درادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر دی متیل فومارات(زادیوا)(قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر چه مرحله ای از خواب ، رمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستیفن هاوکینگ در مورد هریواستیگمینمغز انسان برای شادمانی طآیاما مقهور قوانین فیزیکژنها ، مغز و ارادهبیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت انقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان عامل توقف رشد مغزکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا تکامل هدفمند استگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری های خاص که بدجهش های ژنتیکی مفید در ساشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتمایل زیاد به خوردن بستنخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چرا در مغز انسان، فرورفتادغام میان گونه های مختلتکامل زباندژا وو یا اشنا پنداریقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرژنهای هوش ، کدامندبیهوش کردن در جراحی و بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش هورمون های تیروئید دانعطاف پذیری مکانیسمی علکاربرد روباتهای ريز، در بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز نقص در تشخیص هیجانات عامایرادهای موجود در خلقت بگشایش دروازه جدیدی از طربرخی توجهات در ببمار پارجهش های ژنتیکی غیر تصادف