دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوموارکتوس ها ممکن است دریانورد و قادر به سخن گفتن بوده باشند

هوموارکتوس ها ممکن است دریانورد و قادر به صحبت کردن بوده باشند!

تئوری جدید پیشنهاد میدهد که هوموارکتوس ها میتوانستند وسایل مانند کشتی را در دریا بسازند و لازم بوده است سخن بگویند تا بتوانند به خوبی دریانوردی کنند.

آنها بدنهایی مشابه انسان امروز داشتند، میتوانستند وسایلی بسازند و غذا بخورند. اکنون یک محقق، تاکید میکند، هوموارکتوس ها ملوان بوده اند و میتوانستند به طور کامل با زبان ملوانی، سخن بگویند.

(طی مسیرهای دریایی پیچیده و وسیع- که نمونه بسیار مشخص آن، گذر هموساپینس ها از تنگه آبی باب المندب بین آفریقا و یمن است- بار دیگر دانشمندان را در مورد توانایی ها و قدرت های فکری و عملی انسان قدیم دچار تردید کرده است. گذشتن از کیلومترها آب با وسایل ابتدایی و تکه های چوب، جز افسانه های خیالی نیست.

از سوی دیگر کشف ابزارهای ساده در انسان های ابتدایی از جمله هوموارکتوس ها و نیز زندگی اجتماعی ساده آنها- که همراه با نوعی ترحم و مهر نسبت به دیگران بوده است و دانشمندان در کشفیات فسیل های قفقاز به آن رسیده اند- واقعا ساخت کشتی های ابتدایی را در آنها محتمل میسازد.)

هوموارکتوس ها اولین بار در زمانی بیش از یک میلیون و هشتصد هزار سال قبل در آفریقا پدیدار شدند و به نظر میرسد نخستین پیش انسان هایی بودند- که قاره را ترک کردند.

فسیل های هوموارکتوس نه تنها در جنوب اروپا بلکه در چین و اندونزی هم پیدا شده است. برخی اعتقاد دارند پیش انسان مرموزی با نام هموفلورنسیس- که در جزایر فلور کشف شدند- ممکن است از نسل هوموارکتوس منشأ گرفته باشند.

دانیال اورت پروفسور در دانشگاه بنتلیمدیر پروژه زبان چگونه آغاز شدمیگوید: اقیانوس ها سدی در برابر مهاجرت ارکتوس ها نبود. آنها به همه جا از جمله جزایر فلور و از طریق بزرگترین اقیانوس ها بر روی زمین مهاجرت کردند آنها به جزایر کرتو بسیاری جزایر دیگر مهاجرت کردند. آنها نیازمند هنر و حرفه کشتی سازی بودند و نیز نیازمند گروه های حداقل بیست نفری بودند تا بتوانند به این جاها برسند.

هر چند اورت نخستین کسی نیست که این مطلب چالش برانگیز را مطرح میکند که ارکتوس ها میتوانستند وسایل حرکتی در آب بسازند، او موضوع دیگری را مطرح میکند و آن، توانایی صحبت کردن در هوموارکتوس هاست.

آنها لازم بود برای رفتن به جزایری مانند فلور بتوانند صحبت کنند. آنها خیلی راحت سوار بر وسایل غیر مطمئن آبی ننشستند زیرا در این صورت در برخورد با امواج، غرق میشدند.

او نظریه خود را در انجمن پیشرفت علوم در آمریکا در آستین مطرح کرد. آنها لازم بود پارو بزنند و برای آنکه بتوانند پارو بزنند باید می گفتند در اینجا پارو بزن یا پارو نزن. آنها لازم بود با سمبلهایی با هم مرتبط شوند، نه اینکه فقط خرخر کنند!

(زبان به مفهوم رایج آن، عبارت از درک طرف مقابل و توانایی رساندن مفاهیم به اوست. زبان ادراکی برای فهم مطلب و رساندن درست مطالب به طرف دیگر، لازم است. آنچه در زبان مهم است و هدف اصلی از زبان، درک منظور طرف مقابل است و منظور، بیان زیاد عبارات نیست.

این تصور که به کار بردن زیاد حروف و کلمات، در زبان مهم است شاید ریشه در دور ماندن انسان از معانی دارد.

دهان و حلق و حنجره ما فقط ابزارهایی برای به تصویر کشیدن معانی است و آنچه منظور از بیان عبارات از طریق دهان و حنجره است، درک آن معنی به وسیله فرد دوم است؛ وگرنه هرچقدر عبارت ها زیاد باشد و پرگویی ها فراوان شود ولی از معرفی آن معانی به طرف مقابل، ناتوان باشد؛ چه به دلیل نارسایی در معرفی و چه به دلیل پایین بودن درک طرف گیرنده، در هیچ کدام از این موارد هدف از زبان و کلام، متحقق نمیشود.

بیان معانی در سیر تکامل موجودات زمینی مانند دیگر اجزای ساختار بدن آنها سیری تکاملی و رو به رشد داشته است تا به قدرت انسان امروز با دهان و حنجره تخصصی رسیده است که او را برای سخن گفتن با لرزش کاملا تخصصی تارهای صوتی توانمند میسازد و مشخص است ماهی ای- که در سیر تکامل به عنوان موجودی ابتدایی تصور میشود- با وجود جریان چگال و غلیظ آب، توانایی لازم را برای تولید صداهای مختلف در دستگاه تکلمی خود ندارد.

بیرون آمدن از آب نه تنها با فراهم کردن اکسیژن بیشتر زمینه توسعه مغز و ادراک بیشتر را در فرایند تکلم مهیا کرده، همچنین امکان پردازش آسانتر تارهای صوتی را به وسیله جریان باد به جای جریان آب فراهم کرده است.

جریان چگال و غلیظ آب، به ماهیان امکان لرزشهای پی در پی و ظریف تارهای صوتی را نمیدهد در حالی که هوا امکان این لرزش تخصصی را فراهم میکند. به همین دلیل ماهیان و خزندگان فاقد حنجره هستند و حنجره تخصصی، فقط در پستانداران دیده میشود.

مشخص است همین سیر تکاملی، در زبان ادراکی هم طی شده است و با بزرگ شدن مغز، قدرت پردازش و فهم بیان طرف مقابل مهیاتر میشود و آنچه هدف از تکلم را میرساند، همین ادراک منظور و

مقصود طرف مقابل است و بیان حروف و عبارات، فقط واسطه ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی درک منظور طرف مقابل و درک معانی است.

پس زبان کلامی و ابرازی، جز واسطه ای در میانه ادراک نیست که این واسطه با توجه به شرایط عالم مادی، به صورت صوت ها و لهجه ها و زبان های مختلف انگلیسی، فارسی، عربی، چینی و غیره درآمده است.

آنچه اصل است، قدرت ادراک میباشد که به وسیله مغز و حتی در مرحله فراتر از مغز، به وسیله ابزارهای هوش بالاتر از مغز برای درک معانی و حقایق بالاتر از احساسات مادی، انجام میشود.

از معانی تا زبان ابرازی و از زبان ابرازی تا درک مجدد معانی!

و در این مسیر زبان ابرازی تنها واسطه ای به دلیل شرایط محیطی خاص است و این واسطه، فقط محدود به حروف و کلمات بیان شده از دهان نیست بلکه معانی و حقایق بلند، می تواند به جای ابراز محدود در عالم ماده در قالب صدها زبان و لهجه مختلف و سرگردانی ناشی از این تمایزهای گوناگون، در سیر نزول از عالم بالا، در مسیری قبل از کلام های رایج درک شود و مشابه این حالت در رویاها دیده میشود. در رویا با آنکه کسی در اتاق خواب ما، سخنی نمی گوید ولی ممکن است بزرگترین صداها را بشناسیم و حتی بدون شنیدن صدا، بسیاری از حقایق و معانی را ببینیم.

یعنی در تجربیات روزانه خودمان، شاهد صوت و ادراکی جدای از تکلم و شنیدن های مرسوم هستیم.

و با توجه به منبع اطلاعات- که از جهان معانی و حقایق می آید- و مقصد اطلاعات- که آن هم ابزار هوشی فراتر از مغز است و می تواند فراتر از مکان و زمان و فراتر از چشم و گوش مادی، بین دریافت های حسی و غیر حسی یا بین دریافت های دنیوی و غیر دنیایی تداعی برقرار کند- ادراک معانی ممکن است، بدون رسیدن به مرتبه پایین وجود، یعنی کلام و زبان مادی انجام شود و شاید میانبر زدن در مسیر ابتدا و انتها، راحت تر و سریعتر هم باشد.

و وقتی صحبت از انسان با بعد فرامادی او میشود کاملا امکان این ارتباطات، در سطحی بالاتر از عالم مادی قابل تصور است.

جدال بر سر مراتب پایینی وجود و مراتب پایینی کلام و تکلم، و اینکه کدام موجود میتواند صداهایی مادی مانند ما ایجاد کند و کدام موجود، از درآوردن صدای مادی مانند ما ناتوان است، هرچند برای شناخت فرآیندهای تکامل تکلم و بعدها به کار بردن این فرآیندها در درمان بیماری های کلامی و یا تولید صداهای مصنوعی مانند انواع موسیقی ها و ... و سازگار کردن و انتقال مفاهیم به انسان با این صداها، امری مفید به نظر میرسد ولی چیزی از قدرت ادراکی و هدف از تکلم یعنی درک معانی به ما نشان نمیدهد. و مانند مشغول شدن و خیره ماندن در مسیر اصفهان-تهران به رستوران های بین راهی است!)

مشخص نیست زبان چه زمانی در هومینیدها(پیشینیان انسان) شکل گرفت. برخی معتقد هستند این توانایی فقط در هموساپینس ها ایجاد شده است و زمان آن، قبل از 200 هزار سال قبل نبوده است ولی اورتاعتقاد دارد زمان ایجاد زبان، قبل از آن بوده است. اورت اعتقاد دارد هوموارکتوس ها بسیاری از صداها را نمی توانستند ایجاد کنند. و علت، فقط این نبود که برخی ژنهای لازم برای سخن گفتن، مانند FOXP2 را- که در انسان جدید و نئاندرتال دیده میشود- نداشتند هرچند کاملا مشخص نیست نئاندرتال ها قادر به سخن گفتن بودند یا نه.

او تاکید میکند حداقل دو صدا برای سخن گفتن، کافی است و بسیار محتمل است هوموارکتوس ها قادر به سخن گفتن با بیش از این دو صدا بوده باشند.

اورت بیان میکند: آنها آن چیزی را داشتند که آنها را قادر به سخن گفتن کند و زبان- آنقدر که زبان شناسان بر آن تاکید میکنند- سخن و دشوار نیست. اگر ما سمبل هایی را به صورت خطی داشته باشیم در این صورت گرامر هم میتوانیم داشته باشیم... هوموارکتوس ها سخن می گفتند و مدل تی فوردزبان را ابداع کردند.

ما با شکل تسلا سخن میگوییم و فرم مدل تی آنها زبان ابتدایی نبوده است بلکه زبان حقیقی، به حساب می آید.

او ادامه میدهد: بسیاری، هوموارکتوس ها را به عنوان پیش انسان های شبیه میمون و بسیار کودن تصور میکنند ولی آنچه من میخواهم بر آن تاکید کنم، آن است که از باهوش ترین موجودات دو پایی هستند که پا بر زمین گذاشتند.

این فرضیه واکنش بسیاری از دانشمندان را برانگیخت.کوین لالاندپروفسور زیست شناس تکاملی و رفتاری در دانشگاه اس تی اندرو میگوید با اورت موافق است: آنچه مهم است اینکه بدانیم زبان فقط در انسان جدید ایجاد نشده است بلکه به صورت تدریجی پیش رفته است و در فرهنگ پیش انسان ها به صورت زبان سخت با ساختار گرامری اندک بوده است. و واقعا ممکن است هوموارکتوس ها قادر به سخن گفتن با توانایی هایی بیش از زبان ابتدایی بوده باشند. ...آزمون های ما نشان میدهند، خیلی سخت بوده است تا بدانیم هموارکتوس ها چگونه وسایل سنگی آشیلی را بدون زبان های ساده و ابتدایی ساخته اند و با آن در زمین پخش شده اند. مطالعه همچنین نشان میدهد

ساخت وسایل سنگی، فشاری انتخابی را ایجاد کرد که باعث توانایی های زبانی بیشتری میشد و برخی پژوهشگران می گویند زبان و ساخت وسایل سنگی همزمان با هم ایجاد شده است.(یعنی ساخت وسایل و طراحی و زینت آنها و به کار بردن آن در جاهایی خاص، گاهی جایگزین بیان از طریق دهان و حنجره میشد و قابلیت های انتقال مفاهیم و قابلیت های ادراکی انسان را توسعه میداد.)

ولی دیگران میگویند مدارک اندکی هست که نشان دهد هموارکتوس ها، دریانوردان بسیار ماهری بوده اند تا لازم باشد زبان پیشرفته یا داشته باشند.

کریس استرینگر مدیر ریشه های انسان در موزه طبیعی لندن میگوید: من نمیپذیرم که مثلا هموارکتوس ها لازم باشد کشتی ای برای رسیدن به جزایر فلور داشته باشند. ممکن است تسونامی ها انسان قدیم را بر روی تکه هایی از چوب به این مناطق رسانده باشد.

استرنگر توجه میدهد هموهایدلبرگ- که پیش انسان منقرض شده دیگری است و بین 700 هزار تا 300 هزار سال قبل زندگی میکرد- ممکن است راهی برای ارتباط با هم داشته اند.

من فکر میکنم هموهایدلبرگ آنقدر زندگی پیچیده ای داشته اند که لازم باشد با هم سخن بگویند ولی نه در سطح انسان جدید. ولی در مورد هوارکتوس مطمئن نیستم. زیرا توانایی هوارکتوس برای ساختن و به کار بردن وسایل- آنطور که برخی ادعا میکنند- کاملا مشخص و مستند نیست.

شامپانزه و کلاغ هم بدون آنکه زبانی انسانی داشته باشند از وسایل استفاده میکنند.

https://www.theguardian.com/science/2018/feb/20/homo-erectus-may-have-been-a-sailor-and-able-to-speak
پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند مدفوعتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدسودمندی موجودات ابزی بر آدم عاقل، وقت خودش را هدرجهان مشارکتیلوب فرونتال یا پیشانی مغششمین کنگره بین المللی سایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیحس و ادراک قسمت سی و هشتمهمه ی سردردها بی خطر نیستبه سخن توجه کن نه گویندهمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است دانشمندان تغییر میدان مغبرخی نکات از گاید لاین پردرب بسته با غیر خود باز مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم و خیالرشته نوروایمونولوژی و نقپیراستامتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ و فعال یا مغز کوسیب یکسان و دیدگاه های متآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان در حال نوسان و چرخشنکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاضربه مغزی در تصادف رانندایا این جمله درست است کسیخلا، خالی نیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری لبر و نابینایی آنمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فداروی جدید ALSهشت توصیه برای کاستن از دبرخی سيناپسها طی تکامل و دغدغه نتیجه ی نادانی استکودکان مهاجرتوسعه برخی شغل ها با هوش ماست مالیزمان طلایی سکته ی مغزی راپروژه ی علمی پیوند مغز ساسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد بی دلیل دوستدار تو جوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حظرف باید پر شود چه با چرک اگر نعمت فراموشی نبود بسخواص میوه ی بههوش مصنوعی متصل با مغزبیماری بیش فعالیاز نخستین همانند سازها تداروی ضد چاقیویتامین کاذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانکاهش التهاب ناشی از بیماتکینگیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزندگی، مراتب هوشیاری استآلودگی هوا و ویروس کرونافواید روزه داری متناوبستون فقرات انسان دو پا جلنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مواقعیت و انعکاستفاوت مغز انسان و میمون هرمز جهان خاصیت فراکتالکتابخانهتکامل زبان انسان از پیشیمرکز حافظه کجاستزبان متغیرآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرفاصله ی همیشگی تصویر سازسربازان ما محققا غلبه می نقش غذاها و موجودات درياامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت راستین انسان علم بنبرو و انرژی مداوماساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست قسمت عادت بد را ترک کنابزار بقا از نخستین همانخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف واکسن دیگر کرونا ساخته شتلقین اطلاعات و حافظهروبات ها قول میدهندگل درون گلدانتاثیر مشاهده بر واقعیت بمزایای شکلات تلخ برای سلزبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا هوش مصنوعی می تواند نتصویر در هم تنیدگی کوانتفرد حساس از نظر عاطفی و بشنا در ابهای گرم جنوب نیانمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکندحافظه ی ما انسان ها چرا مچرا ماشین باید نتایج را پاصفهان زیبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی در کامپیوترهابازگشت از آثار به سوی خدااز تکینگی تا مغز- از مغز درمان آرتروز با ورزش موضورزش بهترین درمان بیش فعتمدن زیر آبروش هایی برای مقابله با اگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خودسلول های مغزی عامل پارکیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتعذیه ی ذهنقلب و عقلشکست حتمینهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت 75چراروياها را به یاد نمی آاعتماد به خودمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بیندو داروی جدید برای میاستهوش عاطفی قسمت یازدهبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتو یک جهان در مغز خودت هسریاضیات یک حس جدید استگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز قلبسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا راهی برای رفع کم آبی جلوتر را دیدنقبل از انفجار بزرگشب سیاه سحر شودنوار عصب و عضلهاولین دروغحس و ادراک قسمت هشتاد و ننظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوشیاری سنتی یا هوشیاری بر کسی اعتماد نکن مگر ایندرک فرد دیگر و رفتارهای اکفش بد، عامل مهم کمردردتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رراه های جدید برای قضاوت رپیوند مدفوع در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طسی و سه پل اصفهانآرمانگرای تخیلی نباشجهان معنالوتیراستامشعار و عملایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالحس و ادراک قسمت سی و ششمهمه جا خیر بکاربهبود حافظه پس از رخدادهمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمدانشمندان روش هاي جدیدی برخی نرمش ها برای درد زاندرختان چگونه بر تشکیل ابکنگره بین المللی سردرد دتوهم وجودرشد مغز فرایندی پیچیده اپیشینیان انسان از هفت میتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگترین مصرف کننده سیر آفرینش از روح تا مغز آسیب روانی شبکه های اجتمجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل ضررهای مصرف شکر و قند بر ایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از مطالب همایش مهندسه ی پایه ایبیماری میاستنی گراویسماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید s3 در درمان ام و هر کس تقوای خدا پیشه کنبرداشت مغز ما از گذر زمانذهن ما از در هم شکستن منبکودکان میتوانند ناقل بی توصیه های سازمان بهداشت ماست مالی با هوش انسانیزمان، واقعی نیستپروانه ی آسمانیسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش میدان مغناطیسی زمین افزایش قدرت ادراکات و حسجوانان وطننگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز ظرفیت مغز چقدر استاگر نعمت فراموشی نبود بسخواص هلو برگ هلوهوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری تی تی پیاز نشانه ها و آثار درک شدداروی ضد چاقیویتامین کا و استخوانذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل فردی یا اجتماعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فزندان ذهنیآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبستارگانی قبل از آغاز کیهنقش تیروئید در تکامل مغزام آر آی جدید با قدرت شگفجراحی هوشیار مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی داز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیواقعیت تقویت شدهتفاوت ها و تمایزها کلید برنگ کردن، حقیقت نیستکجای مغز مسئول پردازش تجتکامل ساختار رگهای مغزی مرکز خنده در کجای مغز استزبان مشترک ژنتیکی موجوداآنزیم تولید انرژی در سلوتسلیم ارتباط با من برترفتون های زیستیسربرولایزیننقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتحقیقت غیر فیزیکیچت جی پی تیاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست قسمت عادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین همانخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادواکسن دیگری ضد کرونا از دتلاش ها برای کشف منابع جدروبات های ریز در درمان بیگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمسمومیت دانش آموزان بی گزبان، وسیله شناسایی محیطآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتصویر زیبا از سلولفردا را نمیدانیمشناخت ناشناختهچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا حافظه ی ما انسان ها چرا مچرا مردم با زندگی میجنگناصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغم بی پایانابزار بقای موجود زنده از دل به دریا بزنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابازگشت به ریشه های تکاملاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلورزش در کمر دردتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی برای کم کردن اضطگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجسلول های بنیادیآیا برای تولید مثل همیشه تغییرقلب یا مغزشکستن مرز دور مغزنهایت در بی نهایتانسان در هستی یا هستی در حس و ادراک قسمت 78چراغ های متفاوت و نور یکساعتماد به خودمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایددو سوی واقعیتهوش عاطفی قسمت پنجمبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بیادگرفتن، آغاز حرکت است تو کجای جهانیریتوکسیمابپل جویی اصفهانتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز ما کوچکتر از نیم نقطهسندرم میلر فیشرآیاما مقهور قوانین فیزیکجمجمه انسان های اولیهقبرستان ها با بوی شجاعتشبیه سازی میلیون ها جهان نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت هشتاد و شنظریه ی ریسمانبه نادیدنی ایمان بیاورموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگدیروز و امروزهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرلیتیوندرک نیازمند شناخت خویش اکل اقیانوس در یک ذرهتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طسیلی محکم محیط زیست بر انآرام باشجهان معکوسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعصبور باشایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،حس و ادراک قسمت سیزدهمهمیشه چیزی برای تنهایی دبهداشت خوابمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلدانشمندان روشی برای تبدیهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی نرمش ها برای زانودرختان اشعار زمینکنگره بین المللی سردرد دتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بپیشرفت های باور نکردنی دتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز حریص برای خون، کلید تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآسیب عصب پا به دنبال اعتیجهان ریز و درشتچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون ضررهای شکر بر سلامت مغزایا بیماری ام اس (مولتیپخلاصه ای از درمان های جدیهندسه ی رایج کیهانبیماری میاستنی گراویسماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید لنفوم و لوکمیوفور و فراوانیبرداشتت از جهان رو زیاد ذهن چند جانبه نیازمند نگکودکان گذشته به آینده فکتوصیه های غیر دارویی در سماشین های دارای روحزمان، اندک استپرواز از نیویورک تا لوس آساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش میل جنسی با خوردن جواب دانشمند سوال کننده نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفعقل مجادله گراگر با مطالعه فیزیک کوانخواص هندوانههوش مصنوعی یا حماقت طبیعبیماری خود ایمن اعصاب محاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین کا در سبزیجاتذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل مادی تا ابزار هوشممخچه تاثیر گذار بر حافظهزونیسومایدآلزایمرترکیب حیوان و انسانفواید زیاد دوچرخه سواریسخن نیکو مانند درخت نیکونقش حفاظتی مولکول جدید دام اس و سرطانجراحی گردن همیشه برای دیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پواقعیت تقویت شدهتفاوت ها را به رسمیت بشنارنگین کمانکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل شناخت انسان با کشفمرگ چیستزبان چهار حرفی حیات زمینآواز خواندن در قفس، نشانتسلیم شدن از نورون شروع مفروتنی معرفتیسردرد میگرننقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هحقیقت غیر قابل شناختچت جی پی تیاستفاده از نظریه ی تکامل منبع هوشیاری کجاست قسمت عارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین همانخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی بالای هر دستی، دستی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنواکسن سرطانتلاش های جدید در ALSروبات کیانگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مسمومیت دانش آموزان، قمازدودن نقص از هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پتصویر زیبای اصفهانفرزندان زمان خودشناخت و معرفت، و نقش آن دچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایحافظه ی هوش مصنوعیچرا مغز انسان سه هزار سالاصل در هم تنیدگی و جهانی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبازخورد یا فیدبکاز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان با سلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختتمرکز و مدیتیشنروش هایی برای جلوگیری از گامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدسلول های بنیادی منابع و اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتغییر الگوی رشد مغزی با زقلب دروازه ی ارتباطشکستگی لگن یا سکته ی مغزینهادینه سازی فرهنگ اختلاانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت 82نزاع ها بیهوده استاعتماد بی موردمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوتردولت یا گروهکهوش عاطفی قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهاز خود رها شودرمان سرگیجه بدون دارویادآوری خواب و رویاتو کز محنت دیگران بی غمیریسپریدونپل خواجو اصفهانتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز مانند تلفن استسندرم کووید طولانیآگاهی فراتر از آگاهیجنین مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغیشبیه سازی سیستم های کواننوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت پنجمنظریه ی ریسمان و هوشیاریبه هلال بنگرموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهدیسک گردنهوض مصنوعی زندهبرنامه و ساختار پیچیده مدرک و احساسکلمات بلند نه صدای بلندتولید مثل فقط با یک مادر درک کنیم ما همه یکی هستیمکلوزاپین داروی ضد جنونتولید مثل اولین ربات های راه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شسینوریپا داروی ترکیبی ضدآرامش و دانشجهان هوشمندلیروپریم داروی ترکیبی ضدصبور باشاین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت ششمهمیشه چشمی مراقب و نگهبابهداشت خواب، امروز در جهمکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و دانش، قفل ذهن را باز میکنهدف از تکامل مغزبرخی نرمش های گردندرد و درسکنترل همجوشی هسته ای با هتوهم بی خداییرشد در سختی استپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر رژِیم غذایی بر میگمغز در تنهایی آسیب میبینسیستم تعادلی بدنآسانی موفقیتجهان شگفت انگیزچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریضعیف و قویایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زمانهندسه بنیادینبیماری های میتوکندریماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید میاستنی گراویوقاحت و تمسخر دیگرانبررسي علل احتمالي تغيير ذهن هوشیار در پس ماده ی مکودکان خود را مشابه خود تتوصیه هایی در مصرف ماهیماشین دانشزمزمه ات مانده در گوشمپروتئین های ساده ی ابتداسایه ی هوشیاریتبر را بردارنقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش مرگ و میر سندرم کوجواب سنگ اندازینگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز عقل در جهان جدید، عجیب اساگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری دویکاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد تشنج با قابليت تویتامین بی 12 در درمان دردرفلکس وتری با توضیح دکتر بشکه ای که ته نداره پر نمکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل مداوممخاطب قرار دادن مردم، کازونا به وسیله ویروس ابله آلزایمر در جوانانترازودونفیلم کوتاه هیروشیما از هسخن و سکوتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دام اس یا تومور؟جز تو که را دارمچالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیداری معنوی یعنی دوستی از تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دواقعیت خلا و وجود و درک متفاوت های بین زن و مرد فقرهبر حقیقیکریستال هاتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرگ و میر پنهانزبان نیاز تکاملی استآینه در اینهتست نوار عصب و عضلهفروتنی و غرورسردرد میگرن در کودکاننقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت، آن چیزی نیست که جلنتایج نادانی و جهلاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست قسمت عبارت های مبهم مانند انرابزار بقا از نخستین همانخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آواکسن سرطانتلاش های جدید در درمان فرروح و آب حیاتگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتامسیر دشوار تکامل و ارتقاسفر فقط مادی نیستآیا هوش سریعی که بدون احستصویربرداری فضاپیمای آمفرضیه ای جدید توضیح میدهشناخت حقیقت یا آرزوهای گچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرحافظه انسان و حافظه ی هوشچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغار افلاطونابزار بقای موجود زنده از دنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبازسازي مغز و نخاع چالشی از تکینگی تا مغز، از مغز درمان تومورهای مغزی با اوزوز گوشتمرکز بر هدفروش هایی ساده برای کاهش اگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعمای اخلاقی قطارسلول های بدن تو پیر نیستنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتغییر خود یا تغییر دیگراقلب روباتیکشگفت نیست من عاشق تو باشمچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت 87نزاع بین جهل و علم رو به پاعتیاد و تلاش های درمانی منشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت ردونپزیل در بیماران قلبی هوش عاطفی قسمت دهمبحثی درباره احساسات متفااز درخواست ها جدا شودرمان سرطان با امواج صوتیاری خدا نزدیک استتو پیچیده ترین تکنولوژی ریسدیپلام تنها داروی تایپلاسمای غالبتاثیر دوپامین و سروتونینمغز مادران و کودکان در زمسندرم گیلن باره به دنبال آپومورفین در پارکینسونجنگ هفتاد و دو ملت همه را قدرت مردمشبکه های مصنوعی مغز به درنوار عصب و عضله مهم در تشايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت پنجاهنظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندمیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کندیستونی قابل درمانهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابرنامه ی مسلط ژنها در اختدرک احساسات و تفکرات دیگکلید نزدیک و نگاه تو بر فتولید یا دریافت علمراه بی شکستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدسیناپس، شگفتی خلقتآرامش و سکونجهان هوشیارلیس دگرامفتامین یا ویاسصبر لازمه ی پیروزی استاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت شصت و هشتهمیشه اطمینان تو بر خدا ببهداشت خواب، رمز حافظه ی مکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش دانش، یک انسان را ناسازگهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی یونها و مولکول های مدرد باسن و پا به دلیل کاهکنترل جاذبهتوهم تنهاییرشد، رسیدن به یک هدف نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر سلامت دستگاه گوارشمغز را از روی امواج بشناسسیستم دفاعی بدن علیه مغز آشنا پنداریجهان شگفت انگیز و بی زمانچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضطلوع و حقیقتایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کووهندسه در پایه ی همه ی واکبیماری های مغز و اعصاب و ماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاداروی جدید کنترل قند خونوقت نهيب هاي غير علمي گذشبررسی مغز با امواج مادون ذهن و زندگیکودکان را برای راه آماده توضیحی ساده در مورد هوش ممبانی ذهنی سیاه و سفیدزنان باهوش ترپروتز چشمسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغنقش نگاه از پایین یا نگاهافزایش سرعت پیشرفت علوم جوسازی مدرننگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز عقل سالماگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری دیستروفی میوتونیاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد تشنج توپیراماتویتامین بی هفدهرفتار مانند بردهبشریت از یک پدر و مادر نیکایروپاکتیک چیستتکامل چشممدل همه جانبه نگر ژنرالیزیان غذاهای پرچربآملودیپین داروی ضد فشار ترازودونفیلمی بسیار جالب از تغییسخن پاک و ثابتنقش خرچنگ های نعل اسبی درامواجی که به وسیله ی ماشیجستجوی متن و تصویر به صورچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بیداری و خواب کدام بهتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنوالزارتان داروی ضد فشار تفاوت های تکاملی در مغز وروی و منیزیم در تقویت استکریستال زمان(قسمت اولتکثیر سلول در برابر توقف مرگ و میر بسیار بالای ناشزبان و کلمه حتی برای کسانآیندهتست کم هزینه ی بزاق برای فرگشت و تکامل تصادفی محض سردرد میگرنی در کودکاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشاحقایق ممکن و غیر ممکننتاران، جذب کناستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست قسمت عجول نباشابزار بقا از نخستین همانخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرواکسن ضد اعتیادتلاش های جدید در درمان سرروح در جهانی دیگر استگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتامسئول صیانت از عقیده کیسسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا هشیاری کوانتومی وجودتصور ما ازمشکلات و واقعیفساد اقتصادی سیتماتیک درشناخت درون، شناخت بیرون؛چند جهانی و علمانرژی تاریکحباب های کیهانی تو در توچرا ویروس کرونای دلتا وااصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغرور و علمابزار بقای موجود زنده از دنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی درمانگر کامپیباغچه ی مناز تکینگی تا مغز، از مغز درمان تشنجوسواس، بیماری استتمرکز بر امروزروش استفاده از بالش طبیگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعماری، هندسه ی قابل مشاسلول بنیادی و ای ال اسآیا تراشه ها داخل مغز، میتغییر دیگران یا تغییر خوقلب را نشکنشگفت انگیز بودن کیهانچهار ساعت پس از کشتار خوکانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلنزاع بین علم و نادانی رو اعتیاد را به دور بیندازمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیددوچرخه در کاهش دردهای کمهوش عاطفی قسمت دومبحثی درباره احساساتی غیراز دست دادن دم در پیشینیادرمان ضایعات نخاعیژن همه چیز نیستتو آرامش و صلحیریشه های مشترک همه ی موجوپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز چون ابزار هوش است دلیسندرم پیریفورمیسآپومورفین در پارکینسونجنگ و تصور از جنگقدرت و شناخت حقیقتشبکیه های مصنوعینوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت پنجاه و ینظریه تکامل در درمان بیمبه امید روزهای بهترمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش دژا وو یا اشنا پنداریهیچ چیز همیشگی نیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هیچ چیز، چقدر حقیقی استبرین نت به جای اینترنتدرک تصویر و زبان های مخلتکلید، در ناشناخته هاستتولید پاک و فراوان انرژیراه طولانی را به سلامت گذپیوند اندام از حیوانات بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استسیگار عامل افزایش مرگ ومآرامش عقلجهان های بسیار دیگرلا اکراه فی الدینصبر و واقعیتاین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت شصت و دوهمیشه به آنچه داری، خوشنبوزون هیگز چیستمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازدائما بخوانهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی اثرات مضر ویتامین ددرد زانو همیشه نیاز به جرکندن ریشه ی خودتوهم جداییز گهواره تا گورپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز زنان جوانتر از مغز مرسکوت و نیستیآشنا پنداریجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم اسطلای سیاهایجاد احساساتخونریزی مغزی کشندههندسه زبانِ زمان استبیماری های ژنرالیزه ی عصماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهداروی جدید آلزایمروقتی فهمیدی خطا کردی برگبررسی و اپروچ جدید بر بیمذهن و شیمی بدنکوری گذرای ناشی از موبایتوضیحات دکتر فاطمی در مومباحث مهم حس و ادراکزنجیرها را ما باید پاره کپروتز عصبی برای تکلمساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزنقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و اضطراب در بیماجامعه ی آسمانینگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز عقلانیت بدون تغییراپل ویژن پرو در تشخیص بیمخواص انارهوش مصنوعی الفاگوبیماری سلیاکاز واقعیت امروز تا حقیقتداروی ضد جنون در درمان تیویتامین دی گنجینه ای بزررفتار وابسته به شکلبعد پنجمکار امروز را به فردا نیندتکامل و ارتقای نگاه تا عممدل هولوگرافیک ژنرالیزهزیباترین چیز در پیر شدنآموزش نوین زبانتراشه مغز بدون واسطه ی دفیروز نادریسخت ترین حصارنقش داروهاي مختلف معروف امیوتروفیک لترال اسکلروجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجعنصر اصلی تعیین واقعیتابزار بقا از نخستین همانخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی بیرون اصل است یا دروناز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همواکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت های زبانی سرمنشا ترویکردهای جدید ضایعات نخکریستال زمان(قسمت دوم)تأثیر نیکوتین سیگار بر ممرگ و سوال از قاتلزبان و بیان نتیجه ساختماآینده ی انسان در فراتر ازتست آر ان اس دز میاستنی گفراموش کارها باهوش تر هسسردرد و علتهای آننقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده احل مشکلنجات در اعتماد به خوداستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت عدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین همانخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک تا کمباور و کیهان شناسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایواکسن علیه سرطانتلاش های جدید شرکت نورالروح رهاییگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر هوش مصنوعی بر مغزمسئولیت جدیدسفر به مریخ در 39 روزآیا واکنش های یاد گرفته وتصور از زمان و مکانفشار و قدرتشناسایی تاریخچه ی تکاملیچند روش ساده برای موفقیتانرژی تاریک که ما نمی توحباب هایی تو در توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک اصل، روان و نفس استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمغربال در زندگیابزار بقای موجود زنده از دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبترس از اینکه کسی، به درگاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید ALSوسیله، فقط دعا نیستتمساح حد واسط میان مغز کوروش جدید تولید برقگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهسلول بنیادی در درمان ایدآیا جنین انسان، هوشمندی تغییر دادن ژنها آیا روزی قوی تر باششگفت زده و حیران باشنون و القلمانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت چهل و هفتنزاع بین علم و جهل رو به پاعداد بینهایت در دنیای ممهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش عاطفی قسمت سومبحران ذهن فیلمی قابل تاماز روده تا مغزدرمانهای بیماری پارکینسژن همه چیز نیستتو افق رویداد جهان هستیریشه های مشترک حیاتپناه به بیابانتاثیر داروهای ضد التهاب مغز چگونه صداها را فیلتر سندرم پیریفورمیسآب زندگی است قسمت چهارمجنگ داده هاقدرت کنترل خودشباهت مغز و کیهاننوار عصب و عضله تعیین محلايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت پنجاه و دنظریه تکامل در درمان بیمبه بالا بر ستارگان نگاه کمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد دژاوو یا آشناپنداریهیچ وقت خودت را محدود به برای یک زندگی معمولیدرک حقیقت نردبان و مسیری کلام و زبان، گنجینه ای بستولید اندام با چاپ سه بعدرابطه تشنج و اوتیسمپیوند اندام حیوانات به اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیسیاهچاله هاآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هایی در جهان دیگرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟صبر بسیار بایداین ابتدای تناقض هاستنیوالینحس و ادراک قسمت شصت و ششهمیشه داناتر از ما وجود دبوزون هیگز جهان را از متلما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد دارچینهر جا که جات میشه، جات نیبرخی اختلالات عصبی مثانهدردهای سال گذشته فراموش کندر در بیماریهای التهابتوهم جدایی و توهم علمزمین در برابر عظمت کیهانپیشرفتی مستقل از ابزار هتاریک ترین بخش شبمغزهای کوچک بی احساسسکوت، پر از صداآشناپنداری چیستجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهطوفان فقر و گرسنگی و بی سایران بزرگخونریزی مغزی کشنده ولی قهندسه، نمایشی از حقیقتبیماری های روانی با تاثیماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غداروی جدید آلزایمر تاییدوقتی ناراحتی چیکار میکنیبررسی ژنها در تشخیص بیماکی غایب شدی تا نیازمند دلتیوتیکسن داروی ضد جنونمبتکران خودشکوفازندگی فعال و مثبت روند آلپرورش مغز مینیاتوری انساALS نگاهی کامل بر بیماری وساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایمنقش نظریه تکامل در شناساافسردگی و ساختار مغزجاودانگی مصنوعینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز عقیده ی بی عملاپی ژنتیکخواص اردههوش مصنوعی اکنون می توانبیماری شارکو ماری توثاز کجا آمده ام و به کجا میدارویی خلط آورویروس مصنوعیرفتار اجتماعی انسان، حاصبعد از کروناکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمدل هولوگرافیک تعمیم یافزیباترین چیز در افزایش سآمارهای ارائه شده در سطح تراشه ها روی مغزفیزیک مولکولها و ذرات در سخت ترین کار، شناخت خود انقش درختان در تکاملامید نیکو داشته باش تا آنحفره در مغزچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانخیالپردازی نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلواز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکنش به حس جدیدتفاوت ایستایی و تکاپورویا و واقعیتکریستال زمان(قسمت سوم)تأثیر نگاه انسان بر رفتامرگ انتقال است یا نابود شزبان و بیان، در سایه پیشرآینده ی حمل و نقل هوایی دتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فراموشی همیشه هم بد نیستسردرد به دلیل مصرف زیاد منقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیدحلقه های اسرارآمیزنجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت53عدم تعادل دوپامین، فقط بابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کمباید از انسان ترسیداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSواکسنی با تاثیر دوگانه اتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری متناوب، مغز را گندم بکاری، جو درو نمیکنتاثیر ویتامین دی بر بیمامسئولیت در برابر محیط زیسفر به درون سفری زیباآیا یک، وجود داردتصاویر زیبای رعد و برقفشار روحی، همیشه بد نیست شناسایی زبان حیوانات با چندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استحد و مرزها توهم ذهن ماستچرا پس از بیدار شدن از خواصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممقالاتابزارهای پیشرفته ارتباط دنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحتی علمی درباره تمایل باز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید مولتیپل میلومیک پیام منفرد نورون مغزی تنفس هوازی و میتوکندریروش صحبت کردن در حال تکامگاهی جهت را عوض کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعاینه قبل از نوار عصب و سلول بنیادین از مخاط بینآیا جهان ذهن و افکار ما متغییر زودتر اتصالات مغزیقیچی ژنتیکیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت چهل و هشتنسبیت عام از زبان دکتر بربقا با سازگارترین فرد اسمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریدوپامین قابل حل در آبهوش عاطفی قسمت ششمبخش فراموش شده ی حافظهاز سایه نترسدرماندگی به دلیل عادت کرژن هوش و ساختارهای حیاتی تو انسانی و انسان، شایستریشه های اخلاقپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز ناتوان از توجیه پیداسندرم پای بی قرارآب زندگی است قسمت هفتمجنبه های موجی واقعیتقدرت انسان در نگاه به ابعشباهت مغز با کیهان مادینوار عصب و عضله در مطب دکحس و ادراک قسمت پنجاه و سنعناعبه بالاتر از ماده بیندیشمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و دگرگونی های نژادی و تغییاختلال در شناسایی حروف و دانش قدرت استهیچ کاری نکردن به معنی چیبرای پیش بینی آینده مغز ددرک دیگرانکلام، در تحولی شگفت آور بتولید سلولهای جنسی از سلرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاسیاهچاله های فضایی منابعآرزوها را کم کنجهان یکپارچهلایو دوم دکتر سید سلمان فصد قدح، نفتاده بشکستاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاحس و ادراک سی و هفتمهمیشه راهی هستبی نهایت در میان مرزهاما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارداروهای مصرفی در ام اسهر حرکت خمیده می شود و هر برخی اصول سلامت کمردردی که سالهاست درمان نشکندر علیه سرطانتوهم جسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی پپوگستتاریکی من و تو و گرد و غبامغز، فقط گیرندهسکوت، در برابر گزافه گویآشتی بهتر استجهانی پر از سیاهچاله یا پچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرطوفان بیداریایرادهای موجود در خلقت بخواندن ، یکی از شستشو دهنهنر فراموشیبیماری وسواسارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی جدید ای ال اسوقتی پر از گل شدی خودت را بررسی بیماری التهابی رودکیهان خود را طراحی میکندتیک و اختلال حرکتیمتواضع باشزندگی هوشمند در خارج از زپرکاری تیروئیدNVG 291ساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بنقش هورمون های تیروئید داقلیت خلاقجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز علم و ادراک فقط مشاهده ی ابتدا سخت ترین استخواص بادامهوش مصنوعی از عروسک های ببیماری ضعف عضلات نزدیک باز کسی که یک کتاب خوانده دارویی ضد بیش فعالی سیستویروس های باستانی، مغز مرقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناکارهای کوچک، بی ارزش نیستکامل ابزار هوش ، راه پر مدل های ریز مغز مینی برینزیر فشار کووید چه باید کرآن چیزی که ما جریان زمان تراشه ی هوش مصنوعی در مغزفیزیک هوشیاریسختی ها رفتنی استنقش ذهن و شناخت در حوادث امید نجاتحق انتخابنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقاز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدواکسن های شرکت فایزر آمرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویا و کابوسکشف مکانیسم عصبی خوانش پتأثیر شیرینی های حاوی لومرگ تصادفیزبان و تکلم برخی بیماریهآینده ی علم و فیزیک در60 ثتشنج چیستفراموشی و مسیر روحانیسردرد تنشننقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزیحمله ویروس کرونا به مغزنخاع ما تا پایین ستون فقراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعدم درکابزار بقای موجود زنده از خطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کمبابا زود بیااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنوابسته به دوستی این و آن تلاش در تولید انرژی به رنروزه داری و التهاب زیانبگوهر با نظر دیگران سنگ نمتاثیر ویروس کرونا بر مغز مستند جهان متصلسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا کیهان می تواند یک شبیتصادف یا قوانین ناشناختهفضا و ذهن بازشناسایی سلول های ایمنی اچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابحریص نباشچرا ارتعاش بسیار مهم استاصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقا از نخستین هدنیا، هیچ استهوش مصنوعی، کیفیت فریب مبحث درباره پیدایش و منشا از تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید میگرن با انتی یک پیشنهاد خوب برای آسان تنفس هوازی و میتوکندریروشهای نو در درمان دیسک بگاهی در پارکینسون باید پتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعادله ها فقط بخش خسته کنسلول عصبی شاهکار انطباق آیا جهش های ژنتیکی، ویروتغییر عمودی سر انسان از پقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشگفتی های زنبور عسلنوار مغز مشاهده ی غیر مستاهمیت کنترل خشمحس و ادراک قسمت چهل و دومچسبیدن به خود، مانع بزرگ بقا در ازای بیماریمهندسی بدناثرات مضر ماری جوانادورترین نقطه ی قابل مشاههوش عاطفی بیشتر در زنانبخش های تنظیمی ژنوماز سایه بگذردرها بسته نیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم پول و شادیتاثیر درجه حرارت بر مغزمغز و قلب در جنین موش مصنسندرم پس از ضربه به سرآب زندگی است قسمت اولجنسیت و تفاوت های بیناییقدرت ذهنشباهت های ریشه ای چند بیمنوبت کودکانحس و ادراک قسمت پنجاه و شهفت چیز که عملکرد مغز تو به جای محکوم کردن دیگران میگرن و پروتئین مرتبط با میگرن و خواباختلالات مخچهدانش محدود به ابعاد چهارهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرای اولین بار دانشمنداندرک درست از خود و هوشیاریکلرال هیدرات برای خوابانتولترودینراز تغییرپیوند سر برای چه بیمارانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرسیاهچاله ها، دارای پرتو آزمون تجربی، راهی برای رجهان یکپارچهلازم است هیچ کاری نکنیدصداقتاینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک- قسمت پنجاه و همیشه عسل با موم بخوریمبی نظمی مقدمه شناختما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیداروهای ام اسهرچیز با یک تاب تبدیل به برخی اطلاعات روانشناسی مدرد، رمز موفقیتکو کیو تن coQ10توهمات و شناخت حقیقتزمان چیستپایان، یک آغاز استتاریکی و نورمغز، همه ی واقعیت را نمیبسکته مغزیآغاز فرایند دانستنجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابطوفان زیباییایستادن در برابر آزادی بخواندن، دوست روزهای سختهنر حفظ گرهبیماری کروتز فیلد جاکوبارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی جدید برای میاستنی وقتی تو از یاد گرفتن باز ذهن پر در برابر آگاهیبررسی سیستم تعادلی بدن اکیهانِ هوشیارِ در حال یاتیکاگرلور داروی ضد انعقامجموعه های پر سلولی بدن مزندگی و داراییپراسینزوماب در پارکینسوفقر داده ها در هوش مصنوعیساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتنقش هورمون زنانه استروژناقیانوس نادانیجایی خالی نیستنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز علم و روحابتدایی که در ذهن دانشمنخواص بادام زمینیهوش مصنوعی از عروسک های ببیماریهای تحلیل عضلانی ااز آغاز خلقت تا نگاه انساداستانها و مفاهیمی اشتباویرایش DNA جنین انسان، بررقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونا دلخوشی بیهوکارهایی بیش از طراحی و گپتکامل تکنولوژیمدیون خود ناموجودزیرفون داروی ضد ام اسآنچه می دانم، آنچه را میختراشه ی بیولوژِیکفیزیک و هوشیاریسختی در بلند شدن از روی صنقش روی و منیزیم در سلامتامید یا ناامیدی؟حقیقت قربانی نزاع بین بی ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت عواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین همانخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به از تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن کووید 19 چیزهایی که تفاوتهای جنسیتی راهی برارویا و خبر از آیندهکشف مکانیسمی پیچیده در بتئوری تکامل امروز در درممرگ عاطفه و محبتزبان و شناخت حقیقت قسمت چآینده با ترس جمع نمیشودتشنج و حرکات شبه تشنجی قافراموشی آرمانسردرد سکه اینقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کسانحمایت از طبیعتنخاع درازتر یا کوتاهتر کاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از خطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک تا کمباد و موجاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری وابستگی یعنی قلادهتلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری و بیمار ی ام اس گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ژنها بر اختلالات خمشکل از کجاستسفر دشوار اکتشافآیا گذشته، امروز وآینده تضادهای علمیفضای قلب منبع نبوغ استشهر زیرزمینی در ژاپن برانه ناامیدی بلکه ارتقاانسولینحرکات چشم، ترجمه کننده ی چرا به هم اعتماد نمیکنیماصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمصفحه اصلیابزارهای بقا ازنخستین همدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبحثي درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز از مغز تا درمان جدید کنترل مولتیپلیک آلل ژنتیکی که از نئاندتنفس بدون اکسیژنروشهای شناسایی قدرت شنواگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه های هر روزهسلول عصبی، در محل خاص خودآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتغییرات منطقه بویایی مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مشانس یا نتیجه ی تلاشنوار مغز با توضیح دکتر فااهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت چهل و سومنسبت ها در کیهانبقای حقیقی در دور ماندن امهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان ديدن با چشم بسته در خواب هوش عاطفی در زنان بیشتر ابخش بزرگی حس و ادراک ما ااز علم جز اندکی به شما دادرهای اسرارآمیز و پوشیدهژن درمانی در درمان چاقیتو با باورهایت کنترل میشرژیم های غذایی و نقش مهم پول و عقیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و هوش، برترین ابزار بسندرم جدایی مغزآب زندگی است قسمت دومجنسیت و تفاوت های بیناییقدرت شناختی انسان، محدودشباهت کیهان و مغزای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت بیست و چههفت سین یادگاری از میراث به جای تولید، بیشتر گوش کحس و ادراک قسمت بیست و یکهم نوع خواری در میان پیشیبه خوبی های دیگران فکرکنمیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انساندانش بی نهایتهیچ کس حقیقت را درون مغز برای بقا به جایی فراتر ازدرک عمیق در حیواناتکم کردن کالری روشی سودمنتومورها و التهاب مغزی عاراست دستی و چپ دستیپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ سیاهچاله و تکینگی ابتدایآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان کنونی و مغز بزرگتریلبخند بزن شاید صبح فردا زصدای بم با فرکانس پایین، اینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتحس و ادراک- قسمت بیست و پهمیشه، آنطور نیست که هستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیداروهای تغییر دهنده ی سیهرگز از زندگی یا امکاناتبرخی بیماری ها که در آن بدرس گرفتن از شکست هاکوچ از محیط نامناسبتوکل بر خدازمان و مکان، ابعاد کیهان پاکسازی مغزتاریکی خواهد ترسیدمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیطولانی ترین شباکنون را با همه ی نقص هایخواب و بیداری نوسانی مغزهنر دانستنبیماری گیلن باره و بیمارارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی جدید برای کاهش وزنوقتی خودت را در آینه دیدیذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی علل کمر درد در میانکیست هیداتید مغزتیروفیبان موثر در سکته ی مجرم، گاهی قربانی استزندگی بی دودپرتوهای صادر شده از سیاهفلج نخاعی با الکترودهای ساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بیننقش ویتامین K در ترمیم اسالکترومغناطیس شنوایی و هجاذبهنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز علم اپی ژنتیک دریچه ای بهابتذال با شعار دینخواص شکلات تلخهوش مصنوعی از عروسک های ببیماری، رساله ای برای سلاز انفجار بزرگ تا انفجار دخالت در ساختار ژنهاویشن پرورموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل جریان همیشگی خلقتمدیریت اینترنت بر جنگزیرک ترین مردمآنچه ناشناخته است باید شتربیت کودکان وظیفه ای مهفیزیک آگاهیسدسازی روش مناسب برای مقنقش روزه داری در سالم و جامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت آنطور نیست که به نظناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین همانخاویار گیاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر علم، در نادانسته هاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنواکسن کرونا و گشودن پنجرتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا بخشی حقیقی از زندگی کشف ژن جدید، می تواند گستتئوری تکامل در پیشگیری و مرگی وجود نداردزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا فراموشی حتمی استتشنج به صورت اختلال رفتافرایند پیچیده ی خونرسانیسردرد عروقی میگرننقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه ایحوادث روزگار از جمله ویرنخستین تمدن بشریاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از خطای حسهوش مصنوعی از عروسک تا کمباد غرور و سر پر از نخوت واز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتلاشی تازه برای گشودن معروزه داری سلول های بنیادگوش دادن بهتر از حرف زدنتاثیر کلام در آیات کلام بمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا پیدایش مغز از روی تصاتظاهر خوابیده ی مادهفضای خالی ای وجود نداردشواهدی از نوع جدیدی از حانه به اعدامانسولین هوشمندحرکت چرخشی و دائمی کیهانچرا بیماری های تخریبی مغاصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوالات پزشکیابزارهای بقای موجود زندهده روش موفقیتهوش احساسیبحثی جالب درباره محدودیتاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ام اسیک جهش ممکن است ذهن انسانتنها مانع در زندگی موارد روشی برای بهبود هوش عاطفگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشمسلولهای ایمنی القا کنندهآیا خداباوری محصول تکاملتغییرات مغز پس از 40 سالگیقانون گذاری و تکاملشانس یا تلاشنوار مغز ترجمه رخدادهای اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت نهمنسبت طلایی، نشانه ای به سبلندی در ذهن ما درک بلندیموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی در زنان بیشتر ابخش بزرگتر کیهان ناشناختدرون قفس یا بیرون از آنژن ضد آلزایمرتو باید نیکان را به دست برژیم ضد التهابیپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقسندرم دزدی ساب کلاوینآب زندگی است قسمت سومجهل مقدسقدرت عشقشباهت زیاد بین سلول هاي عای همه ی وجود مننور درونحس و ادراک قسمت بیست و دوهمه چیز موج استبه خودت مغرور نشومیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در اندانشمندان موفق به بازگردهیچ اندر هیچبرای تمدن سازی، باید در بدرگیری قلب در بیماری ویرکمی زاویه ی دیدت را عوض کتومورهای نخاعیرجزخوانی هایی که امروز بپیوندهای پیچیده با تغییرتاثیر رو ح و روان بر جسممغز بیش از آنچه تصور میشوسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان کاملی در اطراف ما پرلحظات خوش با کودکانصرع و درمان های آناین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرحس و ادراک- قسمت شصت و چههمکاری یا رقابتبی ذهن و بی روحما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروهای ضد بیماری ام اس وهز ذره، یک دنیاستبرخی بیماری های خاص که بددست و پا زدن در سایه؟کوچک شدن مغز از نئاندرتاتوپیراماتزمان و گذر آن سریع استپارادوکس ها در علمتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغزتان را در جوانی سیمکشآغاز مبهم آفرینشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم طی یکصد هزار سال اخیر هرچاکوییفلکسخواب زمستانی سلول های سرهنر رها شدن از وابستگیبیماری آلزایمر، استیل کوارزش خود را چگونه میشناسداروی جدید برای ای ال اسوقتی خورشید هست شمع به کاذهن خود را مشغول هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خاکیست کلوئید بطن سومتکلم در گیاهانمحل درک احساسات روحانیزندگی در جمع مواردی را برپرتوزایی از جسم سیاهفلج بل، فلجی ترسناک که آنساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقینقش ژنتیک در درمان اختلاالکتروتاکسی(گرایش و حرکجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز علم به ما کمک میکند تا موابداع دی ان ای بزرگترین دخواص شگفت هویجهوش مصنوعی از عروسک های ببیمارستان هوش مصنوعیاز بار خود بکاه تا پرواز در موج، راز خلقت نهفته اسواقعیت فیزیکی، تابعی از رمز و رازهای ارتباط غیر کتفکر قبل از کارکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حامدیریت اضطراب، از مهمتریزیست شناسی کل در جزء فراکآنچه واقعیت تصور میکنیم ترجمه فعالیت های عضله به فیزیکدانان ماشینی برای تسرنوشتنقش رژیم غذایی بر رشد و اامید درمان کرونا با همانحقیقت افرادنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت عید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی با همه مهربان باشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن کرونا از حقیقت تاتتقلید از روی طبیعترویا تخیل یا واقعیتکشف ارتباط جدیدی از ارتبتئوری جدید، ویران کردن گمراقب خودتون و خانواده هزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا ممکن است موش کور بی متشنج عدم توازن بین نورون فرایند تکامل و دشواری هاسرطان کمیت گرایینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میدحکمت الهی در پس همه چیزنخستین تصویر از سیاهچالهاستیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعشق به هفت مرتبه ی شناختیابزار بقای موجود زنده از خطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک تا کمبار مغز بر دو استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسوبینار اساتید نورولوژی دتلاشی جدید در درمان ام اسروزهای بد باقی نمیماندگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کپسول نوروهرب بر نمشکلات بین دو همسر و برخیسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیتظاهری از ماده است که بیدقفس دور خود را بشکنشواهدی از دنیسوان(شبه نئنه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عحس متفاوتچرا حیوانات سخن نمی گویناضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیامهای کاربرانابزارهای بقای از نخستین دهن، بزرگترین سرمایههوش احساسیبحثی در مورد نقش ویتامين از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفریک رژیم غذایی جدید، می توتنها در برابر جهانروشی جدید در درمان قطع نخگر جان به جز تو خواهد از ختاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علمسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دلفین ها می تواند از تغییرات آب و هوایی که به قانون جنگلشاهکار قرننوار مغز در فراموشی هااولین قدم شناخت نقص های خحس و ادراک قسمت چهارمنشانه های گذشته در کیهان بلوغ چیستموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمدین اجباریهوش عاطفی رمز آزادگیبخش دیگری در وجود انسان هدرون و بیرون، جدای از هم ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپوشاندن خود از نورتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقسندرم سردرد به دلیل افت فآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان فراکتالقسم به فقرشباهت زیاد بین سلول هاي عای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت بیست و سوهمه چیز و هیچ چیزبه خودت نگاه کنمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکدانشمندان نورون مصنوعی سهیچگاه از فشار و شکست نتربرای خودآگاه بودن تو بایدرگیری مغز در بیماری کویکمالگرایی دشمن پیشرفتتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیپیوندی که فراتر از امکانتاثیر روده بر مغزمغز باستانی، هنوز نقش هاسیاهچاله ی تولید کنندهآزادی در چیستجهان پیوستهلرزش ناشی از اسیب به عصبضایعه ی شبکه لومبوساکرالاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنحسن یوسف باغچه ی منهمانند سازی در انسانبی سوادی در قرن 21ما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای ضد تشنج با توضیح هزینه ای که برای اندیشیدبرخی توجهات در ببمار پاردست کردن در گوشکوچکی قلبتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان و صبرپاسخ گیاهان در زمان خوردسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته مغط یک گیرنده استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمطیف انسفالیت، گیلن باره اکسی توسین و تکامل پیش اخواب سالم عامل سلامتیهنر، پر کردن است نه فحش دبیماری الزایمراز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی جدید برای دیابتوقتی ریشه ها عمیقند از چیذهن خالی از شلوغی افکاربزرگ فکر کنکپسول ژری لاکتتکنولوژی های جدید و حالتمحل درک احساسات روحانی دزندگی در سیاهچالهپرسشفلج خوابساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژینقش گرمایش آب و هوا در همالکترودهای کاشتنیجبران از دست رفته هانگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز علم بدون توقفابزار هوش در حال ارتقا ازخواص عجیب لوبیاهوش مصنوعی از عروسک بازی بیندیشاز بحث های کنونی در ویروسدر میان تاریکی و روشناییواقعیت چند سویهرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعکاش شرف اجباری بود یا حتیتکامل داروینی هنوز در حامداخله ی زیانبار انسانزیست شناسی باور حقیقت یا آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ترجمه ی فعالیت های عضله بفال نیکوسریع دویدن مهم نیستنقش رژیم غذایی در رشد و اامیدهای جدید برای بازیابحقیقت انساننادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت عامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روباز تکینگی تا مغز از مغز تدر برابر حقایق جدیدواکسن کرونا ساخته شده توتقلید از طبیعترویا حقی از طرف خداکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتا 20 سال آینده مغز شما به مراحل ارتقای پله پله کیهزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا ما کالا هستیمتشویق خواندن به کودکانفرایند حذف برخی اجزای مغسرعت فکر کردن چگونه استنقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژیحافظه میتواند بزرگترین دنخستین روبات های زنده ی جاستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقای موجود زنده از خطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبار بزرگ ایستادن بر دو پااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسوجود قبل از ناظر هوشمندتمایل زیاد به خوردن بستنروزهای سختگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهتعویض دارو در تشنجقفس ذهنشیر و دوغ بادامنه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملحس چشایی و بویاییچرا حجم مغز گونه انسان دراطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسایتهای دیگرابزارهای دفاعی و بقای مودو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش بشری تهدید برای بشریبحثی در مورد نقش کلسیم و از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید سرطانیکی از علل محدودیت مغز امتنهاییروشی جدید در درمان نابینگرفتار محدودیت ها و ابعاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کرونسلام تا روشناییآیا دلفین ها میتوانند باتغییرات تکاملی سر انسان قانون جنگلشاهکار شش گوشنوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت نوزدهمنشانه های پروردگار در جهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمدین، اجباری نیستهوشمندی کیهانبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنژنها ، مغز و ارادهتو تغییر و تحولیرژیم غذایی سالم و ضد التهپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی سوی ما آید نداها را صداآتاکسیجهان قابل مشاهده بخش کوچقضاوت ممنوعشجاعت و ترسقطار پیشرفتشرکت نورالینک ویدیویی ازایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت بیستمهمه چیز کهنه میشودبه دنبال رستگاری باشمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کواندانشمندان یک فرضیه رادیکهیپرپاراتیروئیدیسمبرای رشد، باید از مسیر خطدرگیری مغز در بیماران مبکمردردتوهم فضای خالیرحم مصنوعیپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر روزه داری بر سلامت مغز برای فراموشی بیشتر کسیاهچاله، سیاه خالص یا پآزادی عقیده، آرمانی که تجهان پیوستهلرزش دست ها و گردن و سر ETضایعه ی عروقی مخچهاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیحساسیت روانی متفاوتهمجوشی هسته ای، انرژِی ببی شرمیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانداروی فامپیریدین یا نورلهزینه سنگین انسان در ازابرخی توصیه ها برای واکسیدست آسمانکوچکترین چیز یک معجزه استوانایی یک فرد، برای تغیماده ی خالیزمان واقعیت است یا توهمپختگی پس از چهل سالگي به سکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنونفرت، اسیب به خود استافت فشار خون ناگهانی در وجهش های بیماری زا، معمولچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمطبیعت موجی جهاناکسکاربازپین در درمان تشخواب سالم عامل سلامتی و یهوموارکتوس ها ممکن است دبیماری ای شبیه آلزایمر و از مخالفت بشنوداروی جدید ضد فشار خونوقتی شروع به بیدار شدن میذهن سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورکامپیوتر سایبورگتکنولوژی و پیشرفتمحدودیت چقدر موثر استزندگی زمینی امروز بیش از پرسش و چستجو همیشه باقی افلج خواب چیستسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازیننقش پیش زمینه ها و اراده الگو نداشتیمجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز علم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانخود جسم و یا تصویرهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوش کردن در جراحی و بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر مانهای کمر دردواقعیت چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر خلا ق در برابر توهم کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حامدارک ژنتیکی چگونه انسانزیست، مرز افق رویداد هستآنها نمیخواهند دیگران راترجمه ای ابتدایی از اسرافاکسیبتسریعترین کامپیوتر موجودنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت اشیانادانی در قرن بیست و یکم،ازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت عادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین همانخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی با هر چیزی که نفس می کشد ماز تکینگی تا مغز از مغز تدر جراحی کمر عجله نکنیدواکسن آلزایمرتقویت مغز با ورزشرویاها از مغز است یا ناخوکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتا بحر یفعل ما یشامرز مرگ و زندگی کجاستزبان جانسوزآیا ما تنها موجودات زنده تشخیص ژنتیکی آتروفی های فراتر از دیوارهای باورسطح آگاهی، رخدادهای زندگنقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیاریحافظه های کاذبنرمش های مفید برای درد زااستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقای موجود زنده از خطر را بپذیرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبار سنین ابزار هوشمندی ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریوراپامیل در بارداریتمایز یا کشف یگانگیروزهای سخت میگذردگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکلات روانپزشکی در عقب سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اختعیین پیش آگهی آسیب به عصقفس را بشکنشیشه ی بازالتی و سیلیکوننه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان حس و ادراک (قسمت اول )چرا خشونت و تعصباطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد و نیازهای تکاملیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش در طبیعتبحثی در مورد حقیقت فضا و از تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید سرطانیافته های نوین علوم پرده تنهایی رمز نوآوری استروشی جدید در درمان سکته مگریه ی ابر، رمز طراوت باغتاثیر گیاهخواری بر رشد و معجزه در هر لحظه زندگیسلاح و راهزنیآیا دست مصنوعی به زودی قاتغذیه بر ژنها تاثیر داردقانونمندی و محدودیت عالمشاید گوشی و چشمی، آماده شنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت هفتمنشانه های بیداری روحیبنی عباس، ننگی بر تاریخمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خادیوار همه اش توهم بودهوشمندسازی زندان هابخشش، عقلانی یا غیر عاقلدروغ نگو به خصوص به خودتژنهای مشترک بین انسان و وتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد التهابیپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز کوانتومیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآتاکسی فریدریشجهان موازی و حجاب هاآتاکسی مخچه ای خودایمنجهان ما میتواند به اندازقطره قطرهشربت رب انارایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت دهمهمه چیز در زمان مناسببه زودی شبکه مغزی به جای میاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمدانشمندان ژنی از مغز انسهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرای زندگی سالم، یافتن تدرگیری مغزی در سندرم کووکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم فضای خالی یا توهم فضرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر روزها، ماه ها یا سامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیاره ی ابلهانآزار حقیقیجهان پر از چیزهای اسرار آلرزش عضله یا فاسیکولاسیوضایعات در عصب زیر زبانیایندرالخفاش کور و انسان بینا؟همدلی و هوش عاطفیبی عدالتی در توزیع واکسن ما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به داروی لیراگلوتیدهزاران سال چشم های بینا وبرخی درمان های Spinal Muscular Atدست بالای دستکووید نوزده و خطر بیماری توازن مهمتر از فعالیت زیماده ای ضد التهابیزمان پلانکپدیده خاموش روشن در پارکسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسونقاشی هایی با بوی گذشته یافت هوشیاری به دنبال کاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتطبیعت بر اساس هماهنگیاگر فقط مردم میفهمیدند کخواب عامل دسته بندی و حفطهورمون شیرساز یا پرولاکتبیماری ای شبیه ام اس مولتاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ضد میگرنویتنام نوعی کرونا ویروس ذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کانال یوتیوب دکتر سلمان تکنولوژی به طرز وحشتناکیمحدودیت های حافظه و حافظزندگی زودگذرپرسشگری نامحدودفلج دوطرفه عصب 6 چشمسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیننقش پیشرفته ی سلول های بنالگو و عادت را بشکن و در اجدایی خطای حسی استنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز علم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر محل کار ارزش خودت را بواقعیت چیسترمز امید، بی نیازی از مردکتاب زیست شناسی باورتکامل داروینی هنوز در حامروری بر تشنج و درمان هایزاویه نگاه ها یکسان نیستآنژیوگرافی از مغزترس و آرمان هافاجعه ی جهل مقدسسرکه انگبین عسلی مفید برنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواریحقیقت تنها چیزی است که شانازوکلسیناسکلت خارجی در درمان اختمنبع هوشیاری کجاست قسمت عادت کن از بالا نگاه کنیابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی با آتش، بازی نکن و بعد از از تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل واکسن ایرانی کرونا تولیدتقویت استخوان در گرو تغذرویاهای پر رمز و حیرتی درکشیدن مادی روشی برای جلوتاول کف پا و حقیقتمرز بین انسان و حیوان کجازبان ریشه هایی شناختی اسآیا مصرف مولتی ویتامین هتشخیص آلزایمر سالها قبل فرار در فرار از میزبان، دسعی کن به حدی محدود نشوینمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟حافظه و اطلاعات در کجاست نرمش های مفید در سرگیجهاستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از خطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی به شناسایی کاباربر دیگران نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان کارتی سل و تومور مغورزش هوازی مرتب خیلی به قتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش مقابله مغز با محدودیگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهده گر جدای از شیء مشاسفری به آغاز کیهانآیا انسان در آستانه ی انقتعامل انسان و هوش مصنوعیقله برای دیدن نه برای به شکل های متفاوت پروتئین هنه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استحس و ادراک (قسمت دوم )چرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد اضافه ی کیهاندو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت 11بحثی در مورد عملکرد لوب فاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بیاد گرفتن مداومتنبیه چقدر موثر استريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر انتخاب از طرف محیط معرفی مورد نادر بیماری گسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاثبت و دستکار ی حافظهقارچ بی مغز در خدمت موجودشاید درست نباشدنوار مغز، مفید و بی خطراولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت هفدهمنظام مثبت زندگیبه قفس های سیاهت ننازمواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهادیوار، از ابتدا توهم بودهوشیاری و وجودبدون پیر فلکدریا آرام نخواهد شد کشتی ژنهای هوش ، کدامندتو جدای از کیهان نیستیرژیم غذایی ضد دردپیچیدگی های مغزمگستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟سوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآتش منبع انرژیجهان مادی، تجلی فضا در ذهلمس کوانتومیشربت ضد خلطایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکحس و ادراک قسمت دوازدهمهمه چیز در زمان کنونی استبه زیر پای خود نگاه نکن بمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییدانشمندان پاسخ کوانتومی هاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی ملاحظات در تشنج های درگیری مغزی در سندرم کووکمردرد و علل آنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رساناها و ابر رساناها و عپیدایش زبانتاثیر روغن رزماری استنشامغز بزرگ چالش است یا منفعسیاره ابلهانآزار دیگری، آزار خود استجهان پر از چیزهای جادویی لزوم گذر انسان از حدها و ضرورت زدودن افکارایپیداکرینخفاش با شیوع همه گیری جدیهمراه سختی، اسانی هستبیمار 101 ساله، مبتلا به سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مداروی کنترل چربی خونهستي مادي ای که ما کوچکتربرخی روش های تربیتی کودکدست خدا بارها را از دوشت کودک هشت ساله لازم است آدتوت زیاد بخوریدماده، چیزی نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشپروژه ی ژنوم انسانیسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسچقدر به چشم اعتماد کنیمافتخار انسانجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟طعمه ی شبکه های ارتباط اجاگر میدانی مصیبت بزرگتر خواص فلفل سبزهوش فوق العاده، هر فرد اسبیماری اسپینال ماسکولار از نخستین همانند سازها تداروی جدید ضد الزایمرویتامین E برای فعالیت صحذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگترین خطایی که مردم مکاهش میل جنسی در ام استکنولوژی جدید که سلول هامحدودیت درک انسانزندگی سلول در بدن، جدای اپس از اگو یا بعد از نفسفن آوری های جدید علیه شناستم با شعار قانون بدترین ترک امروزنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوی بنیادین و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز علم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی بیو الکترونیک؛ ترکیب موجاز تکنیکی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رواقعیت های متفاوترمز بقای جهش ژنتیکیکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانمرکز هوشیاری، روح یا بدن زاوسکا درمان گوشرآنان که در قله اند هرگز خترسناک تر از کوریفارغ التحصیلان، فقیر و دسرگیجه از شایعترین اختلانقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزحقیقت خواب و رویانبودن مدرک و شاهد، مدرک اسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت عادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین همانخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و از تکینگی تا مغز از مغز تدر دعواها چه میکنی؟واکسن اسپایکوژنتقویت حافظه یا هوش مصنوعرویای شفافکشتن عقیده ممکن نیستتابوهای ذهنیمرز جدید جستجو و اکتشاف، زبان شناسی مدرن در سطح سلآیا مغز تا بزرگسالی توسعتشخیص ایدزفرد موفقشلیک فراموشینمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتحافظه و اطلاعات در کجاست نرمش های موثر در کمردرداسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعصب سیاتیکابزار بقای موجود زنده از دفاع از پیامبرهوش مصنوعی تعاملیبارداری بدون رحماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانورزش هوازی ، بهترین تمریتمدن پیشرفته ی پیشینیانروش های صرفه جویی در ایجاگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کتامین در درمان پامشاهده آینده از روی مشاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا احتمال دارد رویا از آتعامل انسان با هوش مصنوعقله سقوطشکل پنجم مادهچه زیاد است بر من که در ایانسان باشحس و ادراک قسمت 67چرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع خواب و رویاابعاد بالاتردو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت نهمبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنویاد بگیر فراموش کنیتهدیدهای هوش مصنوعیریه زغالیگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر احتمالی عصاره تغلیمعرفت و شناختسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاثبت امواج الکتریکی در عصقبل و بعد از حقیقتشایسته نیست در جیب خود قرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت هجدهمنظریه ی تکامل در درمان بیبه مغز خزندگان خودت اجازموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زماندید تو همیشه محدود به مقدهوشیاری و افسردگیبدون بار گذشتهدریافت هورمون امید با ورژنهای حاکم بر انسان و انستو دی ان ای خاص ميتوکندريراه فراری نیستپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز اندامی تشنه ی انرژی اپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماسوخت هیدروژنی پاکآثار باستانی تمدن های قدجهان مرئی و نامرئیلووفلوکساسینشش مرحله تکامل چشمایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت سومهمه چیز، ثبت می شودبه سیاهی عادت نکنیممیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگراندانشمندان اولین سلول مصنهدف یکسان و مسیرهای مختلبرخی مرزهای اخلاق و علوم درگیری اعصاب به علت میتوکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم چیسترستگاری محدود به یک راه نپیر شدن حتمی نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالشهای پیش روسیاره ابلهانآسيب میکروواسکولاریا آسجهان دارای برنامهچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاضرب المثل یونانیایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، حقیقی نیستهمراهی میاستنی با برخی سبیمار مرکز تنفس سلولیمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی تشنجی دربارداریهستی ما پس از شروعی چگال برخی سلولهای عصبی در تلادستورالعمل مرکز کنترل بیکودک ایرانی که هوش او از توسعه هوش مصنوعی قادر اسماده، چیزی بیش از یک خلا زمان شگفت انگیزپروژه ی ژنوم انسانیسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خونقش قهوه در سلامتیافراد آغاز حرکت خودشان رجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمظهور امواج مغزی در مغز مصاگر نیروی مغناطیس نباشد خواص منیزیمهوش مصنوعی می تواند بر احبیماری اضطراب عمومیاز نخستین همانند سازها تداروی سل سپتویتامین E در چه مواد غذایذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین درد از درون است کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکنولوژی جدید که سلول هامخچه فراتر از حفظ تعادلزندگی، مدیریت انرژیآلودگی هوا چالش قرن جدیدفناوری هوش مصنوعی نحوه خستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکنقش انتخاب از طرف محیط، نالگوبرداری از طبیعتجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز علیت رو به عقبابزار بقا از نخستین همانخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیاز تکینگی تا مغز و از مغز در ناامیدی بسی امید استواقعیت و مجازتفاوت قند طبیعی با قند و رمز جهانکتاب، سفری به تاریختکامل زبانمرکز حافظه کجاستزبان فرایند تکاملی برای آنتی بادی منوکلونال در دترسان نیستیفاصله ها در مکانیک کوانتسرگردانینقش سجده بر عملکرد مغزامیدی به این سوی قبر نیستحقیقت در علم، هرگز نهایی نباید صبر کرد آتش را بعد اسارت و پرخوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت عادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین همانخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی با خودت نجنگاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن اسپایکوژن ضد کروناتقویت سیستم ایمنیروان سالمگل خاردار، زیباستتاثیر فکر بر سلامتمرزهای حقیقی یا مرزهای تزبان شناسی نوین نیازمند آیا همه جنایت ها نتیجه بیتصویر خورشید یا خود خورشفرد یا اندیشهشلیک فراموشینمای موفقیتاندوه در دنیا استحافظه و اطلاعات در کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از دفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی در قضاوت های ابازگشایی مجدد مطب دکتر ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانورزش و میگرنتمدن بشری و مغز اخلاقیروش های عملی برای رفع کمرگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهدات آمیخته با اشتباهسقوط زیگزاگی یا ناگهانیآیا احتمال دارد رویا از آتعداد کلی ذهن ها در جهان قلب های سادهشکرگزار هر چیزی باش که دانه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت 74چراروياها را به یاد نمی آاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت هفتمبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ساده ی روماتیسمیادگیری مهارت های جدید دتو یک معجزه ایریواستیگمینگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر بینش و انتظارات فرمغز فکر میکند مرگ برای دیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا راهی برای بهبود وضعیجلو رفتن یا عقبگردقبل از آغازشادی، پاداش انجام وظیفهنوار عصب و عضلهاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت هشتمنظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبدیدن خدا در همه چیزهوشیاری کوانتومیبدون زمان، ماده ای وجود ندریای خداکفش و کتابتو در میانه ی جهان نیستی راه نجات