دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

تایید مجدد نسبیت عام اینشتین با رصد یک ستارۀ مرده!

تغییر مشاهدات ما با تغییر سرعت نسبی و تغییر دیگر پارامترهای اجسام در صورت ثابت بودن سرعت،(مثلا مسافت های پیموده شده و طول اجسام و یا زمان، در سرعت ثابت نور)و این حقیقت- که چیز ثابتی در عالم وجود ندارد و سرعت، چیزی جز نسبیت بین جنبش و دگرگونی دو جسم، در مقایسه با هم نیست- از کشفیات بزرگ اینشتاین در نسبیت خاص است که دید ما را نسبت به بسیاری از مسائل، دگرگون کرد و پایه کشفیات دیگری مانند نسبیت عام و سیاهچاله های فضایی بود.

امروز در سایه کشفیات جدید علم فیزیک، کار به مشاهده این سیاهچاله ها رسیده است و این سیاهچاله ها، ابتدایی بر حرکت به سوی ابتدای کیهان مادی در جایی است که انتظار نیست با قوانین فعلی فیزیک، بتوانیم چیزی از آن به دست بیاوریم.

(هیچیک از توصیفات نسبیت عام بهطور کامل قابل درک نیستند. دلیل، آن است کهفضا-زمان، مفهومی ۴ بعدی است که ذهن ما قدرت تصور آن را ندارد. حال این سوال بوجود میآید که با توجه به درک نشدن فضای ۴ بعدی، چگونه میتوان اثبات کرد که فضای ۴ بعدی وجود دارد.

در تمامی کیهان، میتوان نشانههایی از درست بودن نظریه نسبیت عام یافت. این نظریه نه تنها خمیده شدن نور توسط گرانش و غیر طبیعی بودن مدار عطارد را توجیه میکند، بلکه مفهوم سیاهچاله ووجود ستارههای نوترونی را نیز پیشبینی کرده است.)

اینشتاین با بیان نسبیت خاص و عام خود مطرح کرد، مشاهده ابعاد عالم مادی ما مانند طول و عرض و ارتفاع و زمان، به عنوان بعد چهارم، تحت تاثیر سرعت نسبی تحول و دگرگونی اجسام در پیشاپیش ما(یعنی سرعت تحول اجسام، در مقایسه با سرعت حرکت و تحول ما) و مکان نسبی اجسام نسبت به هم، میتواند متفاوت شود و این، بسیار شگفت انگیز است.

این مطلب با اضافه کردن ابعاد دیگر عالم هستی- که بر اساس نظریه ریسمان ها میتواند تا 26 بعد برسد- پیچیده تر هم میشود! طول هر ریسمان، معادل طول پلانک یعنی ده به توان منفی سی و پنج است و مشخص است که این طول کوتاه، مشاهده اش نیازمند به چه فناوری های گسترده ای است!

احساسات پنج گانه معروف و احساساتی حتی بیشتر از آن- که میتواند با توجه به وجود فرامادی انسان به احساسات بیشتر از احساسات پنج گانه هم برسد- ما را در برابر پیچیدگی بیشتری قرار میدهد.

اینکه توجه به یک بعد جسم، بر نگاه ما بر ابعاد دیگر تاثیر میگذارد، کشف جدیدی هم نیست و این حقیقت، در آثار و اشعار مولانا در حدود هشتصد سال قبل هم وجود دارد.

داستان برداشت فرد نابینا یا فردی- که در تاریکی لمس میکند- از اندامهای فیل، معروف است. یعنی توجه به یکی از احساسات مانند لمس و بی توجه بودن به بینایی یا غیر قابل استفاده بودن دیگر احساسات مانند بینایی، بسیاری از حقایق را از نگاه ما مخفی میکند.

و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم ما دهها بعد دیگر هم بر اساس نظریه ریسمان ها داریم که با هر کدام از احساسات، گوشه ای از آن را میتوان دریافت!؟ و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم سرعت یا میزان تحول و دگرگونی هر بعد در واحد زمان، بر درک 26 بعد دیگر توسط حداقل پنج حس انسان تاثیر گذار است!؟

پیل اندر خانهٔ تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همیشد هر کسی

دیدنش با چشم، چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش، کف میبسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد

آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون بادبیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست

همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن میکرد هر جا میشنید

از نظرگه، گفتشان شد مختلف
آن یکی، دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس، همچون کف دستست و بس
نیست کف را بر همهٔ او دسترس

چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل وز دیدهٔ دریا نگر

جنبش کفها ز دریا روز و شب
کف همیبینی و دریا نه. عجب!

ما چو کشتیها بهم بر میزنیم
تیرهچشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن، رفته به خواب
آب را دیدی نگر در آب آب

آب را آبیست کو میراندش
روح را روحیست کو میخواندش. مثنوی معنوی مولانا

یا به قول دکتر صادق محمدی از اساتید دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر یمانی آل محمد، آنچه ما میدانیم و معرفت های ما سدی و حجابی در برابر بسیاری از حقایق عالم است.

و هر روز مشاهدات نویی به وسیله دانشمندان دیده میشود که حقیقت پیچیدگی های پیش بینی شده، در راه شناخت حقیقت را در جلوی ما قرار میدهد.

آنچه میدانیم باید به ما بیاموزد که نادانیم و علم امروز گام به گام به سوی این درک از نادانی پیش می رود!

اخترشناسان از مشاهدات ۱۴ ساله روی یک تپاختر در فاصله ۲۵ هزار

سال نوری از زمین برای تایید مجدد نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین استفاده کردند.

دانشمندان با مطالعه بر روی یک ستاره مرده، بنام “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک بار دیگر ثابت کردند نظریه نسبیت عام اینشتین درست است.به طور خاص، آنچه اخترشناسان در این ستارۀ مرده مشاهده کردند، انحراف مسیر آن است.

این پدیدهای است که در نظریه نسبیت عام، پیشبینی شده است و تنها در تعداد بسیار کمی از تپاخترها یافت شده است.

تپاخترها، ستارههای نوترونی هستند که با سرعت زیادی می چرخند و امواج رادیویی درخشان، از قطبهای مغناطیسی خود ساطع میکنند. آنها به طور چشمگیری بسیار دقیق و حساب شده، عمل میکنند، زیرا آنقدر دقیق هستند که میتوان چرخشهایشان را تا مقیاس میلیثانیه پیشبینی کرد.

در حال حاضر جایی- که تپاخترها بیشترین کاربرد را دارند- در آزمایش نظریه نسبیت عام است. طبق نظریه نسبیت عام، تپاخترها در سیستمهای دوتایی(باینری) باید دارای یک انحراف جزئی در چرخش محوری خود باشند- که به آن انحراف محوری، گفته میشود.

“گرگوری دسویگنس” از موسسه رادیو نجوم مکس پلانک گفت: تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک آزمایشگاه منحصر به فرد است که در آن میتوانیم همزمان فیزیک انتشار امواج تپاخترها و نظریه نسبیت عام اینشتین را آزمایش کنیم.

به گفته محققان، تپاخترهای دوتایی، تحت تأثیر نسبیت عام قرار میگیرند و باعث میشوند که محور چرخش هر تپاختر منحرف شود. از آنجا که تپاختر در محور خود تلو تلو میخورد​​، تشخیص تغییرات در مشخصات تپاختر از روی آن، ساده است.

هنگامی که تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ کشف شد، مشخص شد که دارای دو قطبش متمایز با انتشار در هر چرخش است. با این حال، دادههای بایگانی شده توسط تلسکوپ رادیویی رصدخانه “پارکس”، فقط یک پرتو را نشان میدهد.

محققان در سال ۲۰۰۵ شروع به مشاهده این ستاره کردند تا ببینند چه بر سر پرتوهای آن آمده است. آنچه آنها دیدند دو پرتو در هر چرخش بود که در سال ۲۰۰۴ شناسایی شده بود، اما پرتوی قطب شمال این ستاره ضعیفتر میشد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ کاملا ناپدید شد.

اخترشناسان سپس از یک مدل ۵۰ ساله برای مطالعه دقیق اطلاعات آن، استفاده کردند و پیشبینی کردند که خصوصیات قطبیسازی حاوی اطلاعات مربوط به هندسه تپاختر است. دادههای تپاختر این مدل را تأیید کرده و میزان انحراف را تنها با پنج درصد، عدم اطمینان نشان داد.

این نتایج با پیشبینی نظریه اینشتین، همسو بود.

“اینگرید استیرز” از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور و از نویسندگان این مطالعه گفت: تپاخترها میتوانند میدانی برای انجام آزمایشهای گرانشی باشند که به هیچ روش دیگری امکانپذیر نیست. این یک نمونه زیبا از چنین آزمونی است. در نهایت این تیم مطالعاتی، احساس میکند، ۱۴ سال تحقیق و خیره ماندن به این تپاختر، ارزشش را داشته است.

“مایکل کرامر” مدیر و رئیس بخش تحقیقات فیزیک بنیادی موسسه نجوم رادیویی مکس پلانک گفت: تکمیل این آزمایش، خیلی طول کشید. متأسفانه این روزها نتایج باید سریع باشد، در حالی که این تپاختر چیزهای بسیاری به ما میآموزد، صبور بودن در قبال آن واقعا ارزش دارد.

جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀScienceمنتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ/ منبع:sciencealert.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87019

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سلسله مباحث هوش مصنوعیآزمون ذهنی گربه ی شرودینلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر نشاید درست نباشداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیدیوار همه اش توهم بودهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسدروغ نگو به خصوص به خودتکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين رژیم غذایی ضد دردپاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وشربت رب اناراکنون را با همه ی نقص هایتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سومدانشمندان یک فرضیه رادیکوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدرگیری مغز در بیماران مبکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپرتوهای صادر شده از سیاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنسیاره ی ابلهانالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعات در عصب زیر زبانیابتذال با شعار دینجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار داروی فامپیریدین یا نورلویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودست آسمانکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بزمان پلانکآنچه ناشناخته است باید شفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعیسال 2025 سال بین المللی علمنقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد فشار خونواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحذهت را روی چیزهای مفید متکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدزندگی زودگذرآیا فراموشی حتمی استفراموشی آرمانتوپیراماتسازگاری با محیط بین اجزانقص در تشخیص هیجانات عامانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از خود جسم و یا تصویرجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کورمز امید، بی نیازی از مردگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خازاویه نگاه ها یکسان نیستآیا پیدایش مغز از روی تصافضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهانسرکه انگبین عسلی مفید برنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیعادت کن خوب حرف بزنیابزارهای بقای موجود زندهخبر مهم تلسکوپ هابلجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تدر جراحی کمر عجله نکنیدیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارزبان ریشه هایی شناختی اسآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاسعی کن به حدی محدود نشوینوار مغز با توضیح دکتر فاترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتعصب سیاتیکاجزایی ناشناخته در شکل گخطر را بپذیرحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، ردرمان ژنتیکی برای نوآوریژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشروش مقابله مغز با محدودیتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بسفری به آغاز کیهانآب زندگی است قسمت سومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گشکل های متفاوت پروتئین های همه ی وجود مننور از عمق تاریکیتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انساندو بیماری روانی خود بزرگ حکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز درمان جدید سرطانکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانريتوکسيمب در درمان ام اسپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآزمون ذهنی گربه شرودینگرلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تشایسته نیست در جیب خود قراین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدیوار، از ابتدا توهم بودهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیدریا آرام نخواهد شد کشتی کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و راه فراری نیستپارادوکس ها در علمتنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشربت ضد خلطاکوییفلکستغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسدانشمندان ژنی از مغز انسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرگیری مغزی در سندرم کووکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشرساناها و ابر رساناها و عپرتوزایی از جسم سیاهفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسسیاره ابلهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضرورت زدودن افکارابداع دی ان ای بزرگترین دجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز داروی لیراگلوتیدواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندست بالای دستکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایزمان به چه دلیل ایجاد میشآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتسال سیزده ماههنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارزندگی سلول در بدن، جدای اآیا ممکن است موش کور بی مفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای ستم با شعار قانون بدترین نقطه ی رسیدن به قلهانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته علم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بوبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمررمز بقای جهش ژنتیکیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنزاوسکا درمان گوشرآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتسرگیجه از شایعترین اختلانه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیعادت کردن به نعمتابزارهای بقای از نخستین خدا موجود استجبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل یک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشرویای شفافگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا دلفین ها می تواند از قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشینوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتعضلانی که طی سخن گفتن چقداحیای بینایی نسبی یک بیمخطرات هوش مصنوعیحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیدرمان کارتی سل و تومور مغژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبروش های صرفه جویی در ایجاتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقسقوط درون جاذبه ای خاص، چآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به شکل پنجم مادهای آنکه نامش درمان و یادشنور درونتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در اندو بار در هفته ماهی مصرف حافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچدرمان دارویی سرطان رحم بکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاریه زغالیپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوسم زنبور ، کلیدی برای وارآزادی در چیستلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سشادی، پاداش انجام وظیفهاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژدید تو همیشه محدود به مقدهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدریافت هورمون امید با ورکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و راه نجاتپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشسوخت هیدروژنی پاکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و شش مرحله تکامل چشماکسی توسین و تکامل پیش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذردانشمندان پاسخ کوانتومی وقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرگیری مغزی در سندرم کووکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلرستگاری محدود به یک راه نپرسشفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاسیاره ابلهانالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضرب المثل یونانیابزار هوش در حال ارتقا ازجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسداروی کنترل چربی خونواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدستورالعمل مرکز کنترل بیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطزمان شگفت انگیزآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالیسانسور از روی قصد بسیاری نقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد الزایمرواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیذره ی معین یا ابری از الککشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیزندگی، مدیریت انرژیآیا ما کالا هستیمفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغیستم، بی پاسخ نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، روجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و رمز جهانگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورزبان فرایند تکاملی برای آیا امکان بازسازی اندامهقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتسرگردانینه به اعدامانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینعادت بد را ترک کنابزارهای دفاعی و بقای موخدا نور آسمان ها و زمین اجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تدر دعواها چه میکنی؟یکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمروان سالمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم زبان شناسی نوین نیازمند آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاشلیک فراموشینوار مغز در فراموشی هاترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استغم بی پایاناحیای بینایی نسبی یک بیمدفاع از پیامبرحقیقت اشیاهوشمندی کیهاندرمان پوکی استخوانژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مروش های عملی برای رفع کمرتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقسقوط زیگزاگی یا ناگهانیآتاکسیقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاشکرگزار هر چیزی باش که داای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکدو برابر شدن خطر مرگ و میحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان زخم دیابتی با تکنوکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اریواستیگمینپیوندی که فراتر از امکانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاسماگلوتید داروی کاهش دهنآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر سشب سیاه سحر شوداینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهاندیدن خدا در همه چیزهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدریای خداکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فراه های جدید برای قضاوت رپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استسودمندی موجودات ابزی بر افت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط ششمین کنگره بین المللی ساکسکاربازپین در درمان تشثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنودانشمندان اولین سلول مصنوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدرگیری اعصاب به علت میتوکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکرشته نوروایمونولوژی و نقپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خوابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همسیب یکسان و دیدگاه های متالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی تشنجی دربارداریواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای دغدغه نتیجه ی نادانی استکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تزمان طلایی سکته ی مغزی راآنها نمیخواهند دیگران رافال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضسانسور بر بسیاری از حقاینقش رژیم غذایی در رشد و اامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی سل سپتواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن ذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atزندگی، مراتب هوشیاری استآیا ما تنها موجودات زنده فرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زیستون فقرات انسان دو پا جلنقطه بی بازگشتانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استوراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولترمز جهان خاصیت فراکتالگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زبان متغیرآیا انسان با مغز بزرگش اخقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکیسربازان ما محققا غلبه می نه بدبخت بلکه نادانانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینعادت دادن مغز بر تفکرابعاد و نیازهای تکاملیخدا بخشنده است پس تو هم بجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر یافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اروبات ها قول میدهندگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و زبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاشنا در ابهای گرم جنوب نیانوار مغز در تشخیص بیماری ترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریغم بی پایاناحتیاط در ورزش زانو در خادفاع در برابر تغییر ساختحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هادرمان پوکی استخوانژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از روش هایی برای مقابله با اتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول های مغزی عامل پارکیآتاکسی فریدریشقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتشکست حتمیایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کواندو برابر شدن خطر مرگ و میحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان ساده ی روماتیسمکمردردباربر دیگران نباشریاضیات یک حس جدید استپیوستگی همه ی اجزای جهانبارداری بدون رحمریتوکسیمابپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کسندرم میلر فیشرآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاشبیه سازی میلیون ها جهان ایندرالچیزی شبیه نور تو نیستتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به دیدگاه نارسای دوگانه ی مهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدرک فرد دیگر و رفتارهای اکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه های جدید برای قضاوت رپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استسی و سه پل اصفهانافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیشعار و عملاگر فقط مردم میفهمیدند کثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تدانشمندان تغییر میدان مغویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدرب بسته با غیر خود باز مکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهرشد مغز فرایندی پیچیده اپرسشگری نامحدودفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده سیر آفرینش از روح تا مغز الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی جدید ALSواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بذهن ما از در هم شکستن منبکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های زمان، واقعی نیستآنژیوگرافی از مغزفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سانسور ذهننقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاظرفیت مغز چقدر استابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سذرات کوانتومی زیر اتمی قکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکزندان ذهنیآیا مصرف مولتی ویتامین هفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدستارگانی قبل از آغاز کیهنقطه، وجود است یا فاصلهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار رنگ کردن، حقیقت نیستگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا انسان در آستانه ی انققفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاسربرولایزیننه جنگ و نه خونریزیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزعارضه جدید ویروس کرونا سابعاد اضافه ی کیهانخدا تاس نمیریزدجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف یاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجروبات های ریز در درمان بیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیزبان، وسیله شناسایی محیطآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبانشناخت ناشناختهنوار مغزی روشی مهم در تشخترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان غیرقابل دیدن کردن مادهاحتیاط در تعویض داروهادقیق ترین تصاویر از مغز احقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجوددرمان آرتروز با ورزش موضژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و روش هایی برای کم کردن اضطتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیسلول های بنیادیآتاکسی مخچه ای خودایمنقطار پیشرفتتابوهای ذهنیشکستن مرز دور مغزایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمدو داروی جدید برای میاستحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد ناشی از تنگی کانابازگشایی مجدد مطب دکتر سریسپریدونپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سندرم کووید طولانیآزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانایپیداکرینتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مدیروز و امروزهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرک نیازمند شناخت خویش اکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه پیروزی در زندگی چیستپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یسیلی محکم محیط زیست بر انافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر بینش و انتظارات فرصبور باشاگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تدانشمندان روش هاي جدیدی ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردرختان چگونه بر تشکیل ابکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نرشد مغز علت تمایل انسان بپس از اگو یا بعد از نفسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنسیستم تخلیه ی مغز بینشی نالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمذهن چند جانبه نیازمند نگکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم زمان، اندک استآنان که در قله اند هرگز خفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیذرات کوانتومی زیر اتمی قکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلازونیسومایدآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسخن نیکو مانند درخت نیکونمیتوان با بیرون انداختنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیرنگین کمانگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است زبان چهار حرفی حیات زمینآیا احتمال دارد رویا از آقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاسردرد میگرننه روش تقویت مغزانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکعبارت های مبهم مانند انرابعاد بالاترخدای رنگین کمانجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیروبات کیانگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گزدودن نقص از هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زبانشناخت و معرفت، و نقش آن دنوار مغز، مفید و بی خطرترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنغار افلاطوناحساس گذر سریعتر زماندل به دریا بزنحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگروش هایی برای جلوگیری از تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟سلول های بنیادی منابع و اآتش منبع انرژیقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتشکستگی لگن یا سکته ی مغزیایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییدو سوی واقعیتحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان سرگیجه بدون نیاز بکمردرد و علل آندرمان سرگیجه بدون داروکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداریسدیپلام تنها داروی تایپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعسندرم گیلن باره به دنبال آسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکه های مصنوعی مغز به درایا کوچک شدن مغزانسان التعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هودیسک گردنهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوددرک و احساسکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهراه انسان شدن، راه رفتن وپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (سصبور باشاگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تدانشمندان روشی برای تبدیویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرختان اشعار زمینکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینرشد در سختی استآلودگی هوا چالش قرن جدیدفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهسیستم تعادلی بدنالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضعیف و قویابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهذهن هوشیار در پس ماده ی مکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرزمزمه ات مانده در گوشمآنتی بادی منوکلونال در دفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالسایه ی هوشیارینقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقل در جهان جدید، عجیب اسابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنرفلکس وتری با توضیح دکتر گل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و زونا به وسیله ویروس ابله آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش سخن و سکوتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیرهبر حقیقیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانزبان نیاز تکاملی استآیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتکینگیسردرد میگرن در کودکانچه زیاد است بر من که در ایانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انسانعجول نباشاتفاق و تصادفخدایی که ساخته ی ذهن بشر جریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیروح و آب حیاتتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختسفر فقط مادی نیستآیا راهی برای بهبود وضعیقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشیشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندغرور و علماحساسات کاذبدلایلی که نشان میدهد ما بحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیدرمان با سلول های بنیادیکفش و کتاببا خدا باشروش هایی ساده برای کاهش اتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اسلول های بدن تو پیر نیستنآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بشگفت نیست من عاشق تو باشمایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگراندولت یا گروهکحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان سرطان با امواج صوتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملریشه های مشترک همه ی موجوپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم پیریفورمیسآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکیه های مصنوعیایا این جمله درست است کسیتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فدیستونی قابل درمانهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددرک کنیم ما همه یکی هستیمکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهراه بی شکستپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیسیناپس، شگفتی خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت رواصبر لازمه ی پیروزی استاگر نعمت فراموشی نبود بسجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تدانش، قفل ذهن را باز میکنویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردرد و درسکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونرشد، رسیدن به یک هدف نیستآلودگی هوا و ویروس کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نسیستم دفاعی بدن علیه مغز التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین همانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید میاستنی گراویواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهذهن و زندگیکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانزنان باهوش ترآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودسایه را اصالت دادن، جز فرنقش سجده بر عملکرد مغزامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر عقل سالمابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسرفتار مانند بردهگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانزیان غذاهای پرچربآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت سخن پاک و ثابتنمای موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی عنصر اصلی تعیین واقعیتابزار بقای موجود زنده از خوش خیالی و خوش بینیجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز در هم تنیدگی کوانتومی و دورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیروی و منیزیم در تقویت استگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیزبان و کلمه حتی برای کسانآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعیسردرد میگرنی در کودکاننه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهعدم توقف تکامل در یک اندااتوبان اطلاعات و پلِ بینخدایا جز تو که را دارمجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دروح در جهانی دیگر استتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی شناخت درون، شناخت بیرون؛نوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندغربال در زندگیاخلاق و علوم اعصابدنیا فریب و سرگرمیحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری درمان تومورهای مغزی با اکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنروش استفاده از بالش طبیتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسلول بنیادی و ای ال اسآدم عاقل، وقت خودش را هدرلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بشگفت انگیز بودن کیهانایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است دونپزیل در بیماران قلبی حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متاصل در هم تنیدگی و جهانی درمان ضایعات نخاعیکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکریشه های مشترک حیاتپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسندرم پیریفورمیسآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز و کیهانایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز اندژا وو یا اشنا پنداریو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددرک احساسات و تفکرات دیگکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهراه طولانی را به سلامت گذپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیگار عامل افزایش مرگ ومافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج صبر و واقعیتاگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شددانش، یک انسان را ناسازگویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردرد باسن و پا به دلیل کاهکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مز گهواره تا گورآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای سکوت و نیستیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطلای سیاهابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید کنترل قند خونواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابذهن و شیمی بدنکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوزنجیرها را ما باید پاره کآنزیم تولید انرژی در سلوفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودساخت سلول عصبی حتی پس از نقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر عقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسرفتار وابسته به شکلگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد زیباترین چیز در پیر شدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سسخت ترین حصارنمایش تک نفرهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز در هر سوراخی سر نکنورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محرویکردهای جدید ضایعات نخگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیزبان و بیان نتیجه ساختماآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمسردرد و علتهای آننهایت معرفت و شناخت درک عانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت باعدم تعادل دوپامین، فقط باتوسوکسیمایدخرما منبع بسیار خوب آنتی جراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های بیماری آلزایمریادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتروح رهاییتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبسفر به مریخ در 39 روزآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفشناسایی تاریخچه ی تکاملینوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیمقالاتاخلاق پایه تکامل و فرهنگدنیا مکانی بسیار اسرارآمحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان تشنجکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستروش جدید تولید برقتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسلول بنیادی در درمان ایدآرمانگرای تخیلی نباشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر شگفت زده و حیران باشایمپلانت استخوانی در آسینورالژیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمدوچرخه در کاهش دردهای کمحافظه ی هوش مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیردرمانهای بیماری پارکینسکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی ریشه های اخلاقپیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده سندرم پای بی قرارآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز با کیهان مادیایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز اندژاوو یا آشناپنداریوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی درک تصویر و زبان های مخلتکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفارابطه تشنج و اوتیسمپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین سیاهچاله هاافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونینصبر بسیار بایداگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسدائما بخوانویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددرد زانو همیشه نیاز به جرکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختزمین در برابر عظمت کیهانآلزایمرفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزسکوت، پر از صداام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمرواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهذهن پر در برابر آگاهیکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنزندگی فعال و مثبت روند آلآواز خواندن در قفس، نشانفتون های زیستیتوهم بی خداییساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریرفتار اجتماعی انسان، حاصگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير زیباترین چیز در افزایش سآیا هوش ارثی دریافتی از پفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیسخت ترین کار، شناخت خود اچند نرمش مفید برای کمردراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتدر والنتاین کتاب بدید هموزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناربیماری دویکرویا و واقعیتگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمزبان و بیان، در سایه پیشرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب یا مغزتکامل مداومسردرد به دلیل مصرف زیاد منهایت در بی نهایتترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشوعدم درکاتصال مغز و کامپیوترخسته نباشی باباجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شودرمان های بیماری اس ام اییادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی روزه داری متناوب، مغز را تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفر به درون سفری زیباآگاهی فراتر از آگاهیقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه ریشناسایی زبان حیوانات با نوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نوتاثیر ویتامین دی بر بیمااختلا ل در خود عضلهدنیای شگفت انگیز کوانتومحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهدرمان جدید ALSکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طسلول بنیادین از مخاط بینآرام باشلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیایمان به رویانورالژی تریژمینالتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلدوچرخه سواری ورزشی سبک و ادغام دو حیطه علوم مغز و دوپامین قابل حل در آبهدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم درماندگی به دلیل عادت کرکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منرژیم های غذایی و نقش مهم پیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تسندرم پس از ضربه به سرآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت های ریشه ای چند بیمایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انسادگرگونی های نژادی و تغییوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدرک حقیقت نردبان و مسیری کودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیررادیوی مغز و تنظیم فرکانپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دسیاهچاله های فضایی منابعافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری مصد قدح، نفتاده بشکستاگر تلاش انسان امروز براجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزدارچینویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردردهای سال گذشته فراموش کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زمین زیر خلیج فارس تمدنی آلزایمر در جوانانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دسکوت، در برابر گزافه گویام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان بیداریابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمر تاییدواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مزندگی هوشمند در خارج از زآینه در اینهفروتنی معرفتیتوهم تنهاییساخت شبکه عصبی با الفبای نقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانخواص اردهجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و رقیبی قدرتمند در برابر مگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون زیر فشار کووید چه باید کرآیا هوش سریعی که بدون احسفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مسختی ها رفتنی استچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از خیالپردازی نکنجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز در یک فراکتال هر نقطه مرکوزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیرویا و کابوسگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیزبان و تکلم برخی بیماریهآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمسردرد تنشننهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفعدالت برای من یا برای همهاثر مضر مصرف طولانی مدت رخطا در محاسبات چیزی کاملجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شودرمان های جدید ALSیاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر اروزه داری و التهاب زیانبتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استسفر تجهیزات ناسا به مریخ آپومورفین در پارکینسونقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف شناسایی سلول های ایمنی انوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استصفحه اصلیاختلاف خانوادگی را حل کندنیایی پر از سیاهچاله حقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرمان جدید مولتیپل میلومکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طسلول عصبی شاهکار انطباق آرامش و دانشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاشگفتی های زنبور عسلاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،تصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج مکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش دورترین نقطه ی قابل مشاههدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استدرها بسته نیستکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگرژیم های غذایی و نقش مهم پیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینسندرم جدایی مغزآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت کیهان و مغزایا تکامل هدفمند استتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهادانش قدرت استوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدرک دیگرانکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامراز تغییرپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیسیاهچاله ها، دارای پرتو افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب صداقتاگر خواهان پیروزی هستیجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای مصرفی در ام اسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدردی که سالهاست درمان نشکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتزمان چیستآملودیپین داروی ضد فشار فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسکته مغزیامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ای ال اسوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دزندگی و داراییآیندهفروتنی و غرورتوهم جداییساختن آیندهنقش غذاها در کاهش دردهای انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیعلم و روحابزار بقا از نخستین همانخواص بادامجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصرقابتی بی هدف یا رقابتی هگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمزیرفون داروی ضد ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موسختی در بلند شدن از روی صچند جهانیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز در کمتر از چند ماه سوش جدوسواس، بیماری استبیماری سلیاکرویا و خبر از آیندهگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمسردرد سکه ایچهار میلیارد سال تکامل بتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها عسل طبیعی موثر در کنترل باثرات فشار روحی شدیدخطا در محاسبات چیزی کاملجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیادرمان های جدید میگرنژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونروزه داری و بیمار ی ام اس تفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمسفر دشوار اکتشافآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر مشهر زیرزمینی در ژاپن برانوار عصب و عضله مهم در تشتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیسوالات پزشکیاختلال حرکتی مانند لرزش دنیا، هیچ استحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستدرمان جدید میگرن با انتی کلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شسلول عصبی، در محل خاص خودآرامش و سکونلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزشانس یا نتیجه ی تلاشاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازديدن با چشم بسته در خواب هر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرهای اسرارآمیز و پوشیدهکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل برژیم ضد التهابیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسسندرم دزدی ساب کلاوینآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عایجاد احساساتتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهدانش محدود به ابعاد چهاروقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدرک درست از خود و هوشیاریکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهراست دستی و چپ دستیپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهسیاهچاله و تکینگی ابتدایافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم صدای بم با فرکانس پایین، اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتداروهای ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدرد، رمز موفقیتکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیزمان و مکان، ابعاد کیهان آموزش نوین زبانفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی درسکته ی مغزی در جوانانامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی واکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهزندگی بی دودآینده ی انسان در فراتر ازفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمساختن آینده، بهترین روش نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانخواص بادام زمینیجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیرموزی از نخستین تمدن بشرگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیمازیرک ترین مردمآیا واکنش های یاد گرفته وفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونسدسازی روش مناسب برای مقچند جهانی و علمانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز در آرزوهایت مداومت داشتهوسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثرویا بخشی حقیقی از زندگی گاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا جنین انسان، هوشمندی قلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسردرد عروقی میگرنچهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری اعشق به هفت مرتبه ی شناختیاثرات مفید قهوهخطای ادراک کارماحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزدرمان های جدید در بیماری ژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوروزه داری سلول های بنیادتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت چهارمقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتاشواهدی از نوع جدیدی از حانوار عصب و عضله برای تاییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل پیامهای کاربراناختلال خواب فرد را مستعد دندان ها را مسواک بزنید تحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرمان جدید کنترل مولتیپلکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدسلولهای ایمنی القا کنندهآرامش عقللیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیماشانس یا تلاشاین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید تصاویر زیبای رعد و برقتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد دی متیل فومارات(زادیوا)(هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها ددرون قفس یا بیرون از آنکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرسندرم سردرد به دلیل افت فآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عایران بزرگتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غدانش بی نهایتوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدرک عمیق در حیواناتکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومرجزخوانی هایی که امروز بپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزصرع و درمان های آناپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میداروهای تغییر دهنده ی سیویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران درس گرفتن از شکست هاکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دزمان و گذر آن سریع استآمارهای ارائه شده در سطح فیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف سکته ی چشمیامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاذهن خود را مشغول هماهنگیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرزندگی در جمع مواردی را برآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمساختار فراکتال وجود و ذهنقشه های مغزی جدید با جزیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانخواص شکلات تلخجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهاواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسرمز و رازهای ارتباط غیر کگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودزیست شناسی کل در جزء فراکآیا یک، وجود داردفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیسرنوشتچند روش ساده برای موفقیتانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بعامل کلیدی در کنترل کارآابزارهای پیشرفته ارتباط خاویار گیاهیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز در آسمان هدیه های نادیدنیک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک برویا تخیل یا واقعیتگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا جهان ذهن و افکار ما مقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر سرطان کمیت گرایینون و القلمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهعشق درونی به یگانگی خلقتاثرات مفید روزه داریخطای حسحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسدرمان های جدید سرطانژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقروزهای بد باقی نمیماندتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر سفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت هفتمقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لوشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوار عصب و عضله تعیین محلتشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهسایتهای دیگراختلال در شناسایی حروف و ده روش موفقیتحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به درمان جدید ام اسکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاروشی جدید در درمان قطع نخپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استسلولهای بنیادی مصنوعی درآرامش(سکوت) stillness و تکاپولا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز شاهکار قرناین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک این بیمار را باید چه کار نیوالینتضادهای علمیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پاردین اجباریهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرون و بیرون، جدای از هم کندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهرژیم غذایی سالم و ضد التهپپوگستتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسسوی ما آید نداها را صداآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشجاعت و ترسایرادهای موجود در خلقت بتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولدانشمندان موفق به بازگردوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ادرگیری قلب در بیماری ویرکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما ارحم مصنوعیپرکاری تیروئیدALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناساسیاهچاله ی تولید کنندهاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی شبکه لومبوساکرالابتدا سخت ترین استجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده داروهای ضد بیماری ام اس وویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدست و پا زدن در سایه؟کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانزمان و صبرآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک مولکولها و ذرات در تولترودیننقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکطیف انسفالیت، گیلن باره ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختذهن خالی از شلوغی افکارکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مزندگی در سیاهچالهآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتساختار شبکه های مغزی ثابنقشه با واقعیت متفاوت اسانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از خواص شگفت هویججهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر موج، راز خلقت نهفته اسوابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبرمز گشایی از اتصالات مغزگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن ازیست شناسی باور حقیقت یا آیا کیهان می تواند یک شبیفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاسریع دویدن مهم نیستچندین ماده غذایی که ماننانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتعادت همیشه خوب نیستابزارهای بقا از نخستین هخار و گلجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز در آستانه ی موج پنجم کووییک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی ارویا حقی از طرف خداگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژیسرعت فکر کردن چگونه استنوآوری ای شگفت انگیز دانتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش عشق، شلوغ کردن نیستاثرات مضر ماری جواناخطر آلودگی هواحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذردرمان های رایج ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به روزهای سختتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمشیر و دوغ بادامنوار عصب و عضله در مطب دکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و دهن، بزرگترین سرمایهحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان جدید ای ال اس، توفرکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجروشی جدید در درمان نابینپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیسلام تا روشناییآرزوها را کم کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خشاهکار شش گوشلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام بشاید گوشی و چشمی، آماده شاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیدین، اجباری نیستهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمردرون آشفته ی تو و ظاهر خنکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیترژیم غذایی ضد التهابیپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وشرکت نورالینک ویدیویی ازایستادن در برابر آزادی بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دومدانشمندان نورون مصنوعی سوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرگیری مغز در بیماری کویکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناخترحم مصنوعیپراسینزوماب در پارکینسوNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید دسیاهچاله، سیاه خالص یا پاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی عروقی مخچهابتدایی که در ذهن دانشمنجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساداروهای ضد تشنج با توضیح ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندست کردن در گوشکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر اززمان واقعیت است یا توهمآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرذهن سالمکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بزندگی زمینی امروز بیش از آینده با ترس جمع نمیشودفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خداسادیسم یا لذت از آزار دادنقص های سیستمی ایمنیانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدعلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از خواص عجیب لوبیاجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدر میان تاریکی و روشناییوابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیماررمز پیشرفت تواضع است نه طگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانزیست، مرز افق رویداد هستآیا گذشته، امروز وآینده فضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی سریعترین کامپیوتر موجودچندجهانیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینعادت کن از بالا نگاه کنیابزارهای بقا ازنخستین همخارق العاده و استثنایی بجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا در برابر حقایق جدیدیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلرویاها از مغز است یا ناخوگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان جانسوزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتسطح آگاهی، رخدادهای زندگنوار مغز مشاهده ی غیر مستتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدنعصب حقوق نورولوواجزای پر سلولی بدن انسان خطر حقیقی، خود انسان استحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما دادرمان های علامتی در ام اسژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هروزهای سخت میگذردتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنسفرنامه سفر به بم و جنوب آب زندگی است قسمت دومقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و شیشه ی بازالتی و سیلیکوننوبت کودکانتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان جدید سرطانکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وروشی جدید در درمان سکته مپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاسلاح و راهزنیآزمون تجربی، راهی برای ر