دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گیلگمش باستانی کیست

.....و از نظر ما سبب رد ازدواجی- که از طرف ایشتار بر گیلگمش عرضه شده بود- بسیار واضح است و در تعیین هویت(اینانا-ایشتار)و اینکه در متون سومری به چه رمزی اشاره میکند، قبلا بحث شد و دانستیم صفات او کاملا منطبق بر دنیایی است که دموزی (پسر صالح)، سجده بر آن را رد کرد و دنیا او را مجازات نمود و او را در مصیبتی بسیار سخت، تسلیم ذبح کرد.

و این گیلگمش است که بر همان الگوی الهی، گام برمیدارد و سجود و تسلیم شدن به دنیا و زیبایی های آن و شهوات فریبنده آن را رد میکند. بله مردی دانا و حکیم و عارف به اسرار مانند او، ممکن نیست با خانه ای فریفته شود که هویت آن، نابودی و فنا و فریب و خیانت است. .... بخشی از کتاباز اسرار سومر نوشته دکتر علا سالم رییس دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر #احمدالحسن #احمد_الحسن #یمانی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنداروی ضد جنون در درمان تیهمانند سازی در انسانلووفلوکساسینارتباط هوش ساختار مغز و ژرفتار وابسته به شکلهزینه ای که برای اندیشیداطلاعات حسی ما از جهان، چمیدان های مغناطیسی قابل زیباترین چیز در پیر شدنکوچکی قلبتراشه مغز بدون واسطه ی دبحثی در مورد حقیقت فضا و سخت ترین حصارپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استجستجوی هوشیاری در مغز مامغط یک گیرنده استعنصر اصلی تعیین واقعیتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخوشبختی دور از رنج های مچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش ادر والنتاین کتاب بدید همهنر، پر کردن است نه فحش دلزوم سازگاری قانون مجازااز فرد ایستا و متعصب بگذررویکردهای جدید ضایعات نخوقتی ریشه ها عمیقند از چیبنی عباس، ننگی بر تاریخمانند کودکان باشیدزبان و بیان نتیجه ساختماکپسول ژری لاکتتست آر ان اس دز میاستنی گمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسردرد و علتهای آنپرسشتو جهانی هستی که خودش را حل مشکلنقش گرمایش آب و هوا در همعدم توقف تکامل در یک انداالکترودهای کاشتنیخسته نباشی بابانگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازدرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک بازی من، خود تو هستماز بحث های کنونی در ویروسروح رهاییواقعیت چند سویهبه دنبال رستگاری باشسفر به مریخ در 39 روزکاش شرف اجباری بود یا حتیتصور از زمان و مکانمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطشناسایی تاریخچه ی تکاملیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم فضای خالیحباب هایی تو در تونقش رژیم غذایی در رشد و اغربال در زندگیامیدهای جدید برای بازیابدنیای شگفت انگیز کوانتومنادیدنی ها بیشتر از دیدنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقواکسن کرونا ساخته شده توبی شرمیسلول بنیادی در درمان ایدکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتغییر دادن ژنها آیا روزی مراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیشگفت زده و حیران باشآیا ما کالا هستیمتوانایی یک فرد، برای تغیحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژیدوچرخه سواری ورزشی سبک و نخستین روبات های زنده ی جفاصله ها در مکانیک کوانتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتوجود قبل از ناظر هوشمندبیماری ای شبیه آلزایمر و سندرم پیریفورمیسگوشت خواری یا گیاه خواریجنگ داده هامشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورشباهت مغز و کیهانآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتحس و ادراک قسمت پنجاه و دنه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملدژاوو یا آشناپنداریچرا حجم مغز گونه انسان درفرد یا اندیشهتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای مودرک تصویر و زبان های مخلتهوش بشری تهدید برای بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تراه طولانی را به سلامت گذیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمسیگار عامل افزایش مرگ ومگرفتار محدودیت ها و ابعاجهان های بسیار دیگرمعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم صبر و واقعیتآیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت شصت و دونوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد PML به دنبال تکدائما بخواننشانه های پروردگار در جهقلب های سادهاحیای بینایی نسبی یک بیمازدواج های بین گونه ای، ردرد زانو همیشه نیاز به جرهوشمندی کیهانمنتظر نمان چیزی نور را بهز گهواره تا گورژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشسکوت و نیستیپیموزایدجهانی که نه با یک رخداد و مغز و سیر تکامل ان دلیلی طلای سیاهآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروخونریزی مغزی کشندهنورون هاي مصنوعی می توانداروی جدید آلزایمرهمه چیز و هیچ چیزقبل از آغازاختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکذهن و شیمی بدنهیچگاه از فشار و شکست نترموجودات مقهور ژنها هستندزنجیرها را ما باید پاره ککمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اساخت سلول عصبی حتی پس از پیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیجامعه ی آسمانیمغز باستانی، هنوز نقش هاعقلانیت بدون تغییرآزادی در چیستخواص انارعقیده ی بی عملآزادی عقیده، آرمانی که تخواص اردهتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیدارویی خلط آورهمجوشی هسته ای، انرژِی بلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط پیوسته ی جهانرفتار اجتماعی انسان، حاصهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان های کوانتومی خلازیباترین چیز در افزایش سکوچکترین چیز یک معجزه استراشه ها روی مغزماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فسخت ترین کار، شناخت خود اپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استحفره در مغزنفرت، اسیب به خود استعوامل موثر در پیدایش زباافت فشار خون ناگهانی در وخیالپردازی نکنچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوموارکتوس ها ممکن است دلزوم سازگاری قانون مجازااز مخالفت بشنورویا و واقعیتوقتی شروع به بیدار شدن میبه قفس های سیاهت ننازمانند آب باشزبان و بیان، در سایه پیشرکامپیوتر سایبورگتشنچ پانایوتوپولوس تشنج محدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکسردرد به دلیل مصرف زیاد مپرسش و چستجو همیشه باقی اتو جدای از کیهان نیستیحلقه های اسرارآمیزنقش پیش زمینه ها و اراده عدم تعادل دوپامین، فقط بالگو نداشتیمخطا در محاسبات چیزی کاملنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را واقعیت چیستبه زودی شبکه مغزی به جای سفر به درون سفری زیباکتاب گران و پرهزینه شد ولتصاویر زیبای رعد و برقمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تشناسایی زبان حیوانات با آنها نمیخواهند دیگران راتوهم فضای خالی یا توهم فضحد و مرزها توهم ذهن ماستنقش زنجبیل در جلوگیری از مقالاتامیدوار باش حتی اگر همه چدنیایی پر از سیاهچاله نادانی در قرن بیست و یکم،فواید روزه داری متناوبتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامواکسن آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن سلول بنیادین از مخاط بینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتغییر زودتر اتصالات مغزیمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا ما تنها موجودات زنده توازن مهمتر از فعالیت زیحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیاریدوپامین قابل حل در آبنرمش های مفید برای درد زافاصله ی همیشگی تصویر سازتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از درماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریشه های اخلاقوراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتسندرم پای بی قرارگیلگمش باستانی کیستجنبه های موجی واقعیتمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شباهت مغز با کیهان مادیآیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکیحس و ادراک قسمت پنجاه و سنه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان دگرگونی های نژادی و تغییچرا خشونت و تعصبفرد حساس از نظر عاطفی و بتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز ترابطه تشنج و اوتیسمیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اسیاهچاله هاگریه ی ابر، رمز طراوت باغجهان هایی در جهان دیگرمعجزه در هر لحظه زندگیصبر بسیار بایدآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت شصت و ششنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین مورد پیوند سر در اندارچیننشانه های بیداری روحیقلب و عقلاحتیاط در ورزش زانو در خااسکلت خارجی در درمان اختدردهای سال گذشته فراموش هوشمندسازی زندان هامنتظر نتیجه ی کارهایت بازمین در برابر عظمت کیهانژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذسکوت، پر از صداپیموزایدجهانی که از یک منبع، تغذیمغز کوانتومیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgخونریزی مغزی کشنده ولی قنورون های ردیاب حافظهداروی جدید آلزایمر تاییدهمه چیز کهنه میشودقبل از انفجار بزرگاختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسممورد نادر همپوشانی دو بیزندگی فعال و مثبت روند آلکمردردباربر دیگران نباشساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرجاودانگی مصنوعیمغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟علم و ادراک فقط مشاهده ی آزار حقیقیخواص بادامتاثیر کتامین در درمان پاایندرالدارویی ضد بیش فعالی سیستهمدلی و هوش عاطفیلوتیراستامارتباط انسانی، محدود به رقیبی قدرتمند در برابر مهزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد ممیدان بنیادین اطلاعاتزیر فشار کووید چه باید کرکووید نوزده و خطر بیماری تراشه ی هوش مصنوعی در مغزماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهسختی ها رفتنی استپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیحق انتخابنقاشی هایی با بوی گذشته یعوامل ایجاد لغت انسانی و افت هوشیاری به دنبال کاهخانه ی تاریکچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کدر کمتر از چند ماه سوش جدهورمون شیرساز یا پرولاکتلزوم عدم وابستگی به گوگل از نخستین همانند سازها ترویا و کابوسویتنام نوعی کرونا ویروس به مغز خزندگان خودت اجازماه رجبزبان و تکلم برخی بیماریهکانال یوتیوب دکتر سلمان تشنج چیستمحدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهسردرد تنشنپرسشگری نامحدودتو دی ان ای خاص ميتوکندريحمله ویروس کرونا به مغزنقش پیشرفته ی سلول های بنعدم درکالگو و عادت را بشکن و در اخطا در محاسبات چیزی کاملنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری و التهاب زیانبواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بسفر تجهیزات ناسا به مریخ کتاب زیست شناسی باورتصادف یا قوانین ناشناختهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های شناسایی سلول های ایمنی اآنژیوگرافی از مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)حریص نباشنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویتامین دی بر بیماامیدواریدنیا، هیچ استنازوکلسینفواید روزه داری متناوبتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سسلول عصبی شاهکار انطباق کشیدن مادی روشی برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پمرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکشگفتی های زنبور عسلآیا مصرف مولتی ویتامین هتوت زیاد بخوریدحس و ادراک قسمت چهل و دومنمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟دورترین نقطه ی قابل مشاهنرمش های مفید در سرگیجهفتون های زیستیتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از درها بسته نیستهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری اسپینال ماسکولار سندرم پس از ضربه به سرگیاه بی عقل به سوی نور میجنسیت و تفاوت های بیناییمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مشباهت های ریشه ای چند بیمآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هاحس و ادراک قسمت پنجاه و شنه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استدانش قدرت استچرا در مغز انسان، فرورفتفردا را نمیدانیمترک امروزابعاد اضافه ی کیهاندرک دیگرانهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز ترادیوی مغز و تنظیم فرکانیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسیاهچاله های فضایی منابعگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان یکپارچهمعرفی مورد نادر بیماری گصد قدح، نفتاده بشکستآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانحس و ادراک سی و هفتمنوار مغز، مفید و بی خطراولین هیبرید بین انسان و داروهای مصرفی در ام اسنظام مثبت زندگیقلب یا مغزاحتیاط در تعویض داروهااسکار، لگوی هوشمنددردی که سالهاست درمان نشهوشیاری و وجودمنتظر زمان ایده آل نشوزمین زیر خلیج فارس تمدنی ژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعسکوت، در برابر گزافه گویپیچیدگی های مغزمگسجهانی پر از سیاهچاله یا پمغز آیندگان چگونه است ؟طوفان بیداریآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیخواندن ، یکی از شستشو دهننوروپلاستیسیتی چیستداروی جدید ای ال اسهمه چیز در زمان مناسبقبرستان ها با بوی شجاعتادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالموسیقی نوزندگی هوشمند در خارج از زکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمساخت شبکه عصبی با الفبای پیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانجایی برای یاد گرفتن باقی تمدن بشری و مغز اخلاقیجایی خالی نیستمغز بزرگ چالش است یا منفععلم و روحآزار دیگری، آزار خود استخواص بادام زمینیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینداستانها و مفاهیمی اشتباهمراه سختی، اسانی هستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط از بالا به پایین مرقابتی بی هدف یا رقابتی ههستي مادي ای که ما کوچکتراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمیدازولام در درمان تشنج زیرفون داروی ضد ام اسکودک هشت ساله لازم است آدتراشه ی بیولوژِیکماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسختی در بلند شدن از روی صپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایحقیقت قربانی نزاع بین بی چقدر به چشم اعتماد کنیمعواملی که برای ظهور لغت اافتخار انسانخانواده پایدارچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر در آرزوهایت مداومت داشتههوش فوق العاده، هر فرد اسمقاومت به عوارض فشار خون از نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندهویتامین E برای فعالیت صحبه نقاش بنگرماهیچه ی صبرزبان و شناخت حقیقت قسمت چکاهش میل جنسی در ام استشنج و حرکات شبه تشنجی قامحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نسردرد سکه ایپس از اگو یا بعد از نفستو در میانه ی جهان نیستی حمایت از طبیعتنقش آتش در رسیدن انسان بهعدالت برای من یا برای همهالگوی بنیادین و هوشیاریخطای ادراک کارمانگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از منابع نهفاز تکنیکی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس واقعیت های متفاوتبه سیاهی عادت نکنیمسفر دشوار اکتشافکتاب طبیعت در قالب هندسهتضادهای علمیمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم شهر زیرزمینی در ژاپن براآنان که در قله اند هرگز ختوهم چیستحرکات چشم، ترجمه کننده ی نقش زبان در سلطه و قدرت اصفحه اصلیامیدواری و مغزدندان ها را مسواک بزنید تنبودن مدرک و شاهد، مدرک فواید زیاد دوچرخه سواریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواواکسن اسپایکوژنبیمار مرکز تنفس سلولیسلول عصبی، در محل خاص خودکشتن عقیده ممکن نیستتغییرات منطقه بویایی مغزمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاشانس یا نتیجه ی تلاشآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحس و ادراک قسمت چهل و سومنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتديدن با چشم بسته در خواب نرمش های موثر در کمردردفروتنی معرفتیتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از درهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی تعاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم ورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری اضطراب عمومیسندرم جدایی مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدجنسیت و تفاوت های بیناییمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است شباهت کیهان و مغزآیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هاحس و ادراک قسمت بیست و چهچه زیاد است بر من که در ایانسان باشدانش محدود به ابعاد چهارچرا ذرات بنیادی معمولاً فرزندان زمان خودترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاتردرک درست از خود و هوشیاریهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تراز تغییریاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیتفاوت قند طبیعی با قند و سیاهچاله ها، دارای پرتو گزیده ای از وبینار یا کنفجهان یکپارچهمعرفت و شناختصداقتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین تصویر در تاریخ از سداروهای ام اسنظریه ی تکامل در درمان بیقلب دروازه ی ارتباطاحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریدرد، رمز موفقیتهوشیاری و افسردگیمنحنی که ارتباط بین معرفزمان چیستژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیسکته مغزیپیچیدگی های مغزی در درک زجهانی در ذهنمغز اندامی تشنه ی انرژی اطوفان زیباییآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو خواندن، دوست روزهای سختنوروز مبارکداروی جدید برای میاستنی همه چیز در زمان کنونی استقدم زدن و حرکت دید را تغیاداراوون تنها داروی تاییذهن پر در برابر آگاهیاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالموسیقی هنر مایع استزندگی و داراییکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سساختن آیندهپیدایش زبانتمدن زیر آبجاذبهمغز بزرگ چالشهای پیش روعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآسيب میکروواسکولاریا آسخواص شکلات تلخچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الدخالت در ساختار ژنهاهمراهی میاستنی با برخی سلیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط بین هوش طبیعی و هورموزی از نخستین تمدن بشرهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خودمکان زمان یا حافظه زمانزیرک ترین مردمکودک ایرانی که هوش او از تربیت کودکان وظیفه ای مهماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهسدسازی روش مناسب برای مقپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسحقیقت آنطور نیست که به نظنقش قهوه در سلامتیعوارض ازدواج و بچه دار شدافراد آغاز حرکت خودشان رخاویار گیاهیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد در آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی می تواند بر احمقایسه رقابت و همکاریاز نخستین همانند سازها ترویا بخشی حقیقی از زندگی ویتامین E در چه مواد غذایبه نقاش بنگرماپروتیلینزبان و شناخت حقیقت قسمت اکاهش مرگ و میر ناشی از ابتشنج به صورت اختلال رفتامخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینسردرد عروقی میگرنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوقف؛ شکستحوادث روزگار از جمله ویرنقش انتخاب از طرف محیط، نعسل طبیعی موثر در کنترل بالگوبرداری از طبیعتخطای حسچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادواقعیت و مجازبه سخن توجه کن نه گویندهسفرنامه سفر به بم و جنوب کتاب، سفری به تاریختظاهر خوابیده ی مادهمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرشواهدی از نوع جدیدی از حاآنتی بادی منوکلونال در دتوهم و خیالحرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش سجده بر عملکرد مغزسوالات پزشکیامیدی به این سوی قبر نیستده روش موفقیتنباید صبر کرد آتش را بعد فیلم کوتاه هیروشیما از هتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری لبر و نابینایی آنسلولهای ایمنی القا کنندهگل خاردار، زیباستتغییرات مغز پس از 40 سالگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و شانس یا تلاشآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوسعه برخی شغل ها با هوش حس و ادراک قسمت نهمنمای موفقیتاندوه در دنیا استدی متیل فومارات(زادیوا)(نرمشهای مهم برای تقویت عفروتنی و غرورتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از درون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی در قضاوت های امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیورزش و میگرنبیماری بیش فعالیسندرم دزدی ساب کلاوینگیرنده باید سازگار با پیجهل مقدسمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیحس و ادراک قسمت بیست و یکنه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پادانش بی نهایتچراروياها را به یاد نمی آفرضیه ای جدید توضیح میدهاتفاق و تصادفدرک عمیق در حیواناتهوش عاطفی قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تراست دستی و چپ دستییادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیتفاوت مغز انسان و میمون هسیاهچاله و تکینگی ابتدایگزارش یک مورد جالب لخته وجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز فکر میکند مرگ برای دیصدای بم با فرکانس پایین، آیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشیحس و ادراک- قسمت بیست و پنوار عصب و عضلهاولین دارو برای آتاکسی فداروهای تغییر دهنده ی سینظریه ی تکامل در درمان بیقلب روباتیکاحساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور درس گرفتن از شکست هاهوشیاری کوانتومیمنشأ اطلاعات و آموخته ها زمان و مکان، ابعاد کیهان کفش و کتاببا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان، تصادفی نیستمغز انسان ایا طبیعتا تماطولانی ترین شبآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند خواب و بیداری نوسانی مغزنوروز یا روز پایانیداروی جدید برای کاهش وزنهمه چیز، ثبت می شودقدرت مردمادب برخورد با دیگرانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلمیلر فیشر نوعی نادر از گیزندگی بی دودکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداساختن آینده، بهترین روش پیر شدن حتمی نیستبازگشت به ریشه های تکاملساختار فراکتال وجود و ذهپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج جاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعلم به ما کمک میکند تا موآسیب ها ناشی از آلودگی هوخواص شگفت هویجنکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیدر موج، راز خلقت نهفته اسهمراهی نوعی سردرد میگرنیلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط شگفت مغز انسان و فرمز و رازهای ارتباط غیر کهشت توصیه برای کاستن از داعتماد به خودمکانیک کوانتومی بی معنی زیست شناسی کل در جزء فراککودکان مهاجرترجمه فعالیت های عضله به ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهسرنوشتپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیحقیقت افرادنقش مهاجرت در توسعه نسل اعید نوروز مبارکافراد بی دلیل دوستدار تو خار و گلنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی متصل با مغزمقابله ی منطقی با اعتراضاز نخستین همانند سازها ترویا تخیل یا واقعیتویتامین کابه نادیدنی ایمان بیاورماجرای جهل مقدسزبان و شناخت حقیقت قسمت دکاهش التهاب ناشی از بیماتشنج عدم توازن بین نورون مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونسرطان کمیت گراییآلودگی هوا و ویروس کروناتولید مولکول جدید توسط هحکمت الهی در پس همه چیزنقش اتصالات بین سلولهای عشق به هفت مرتبه ی شناختیالتهاب شریان تمپورالخطر آلودگی هواچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندواقعیت و انعکاسبهبود حافظه پس از رخدادهسفرنامه سفر به بم و جنوب کتابخانهتظاهری از ماده است که بیدمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانشواهدی از دنیسوان(شبه نئآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم وجودحس متفاوتنقش غذاها و موجودات درياپیامهای کاربرانامیدی تازه در درمان سرطادهن، بزرگترین سرمایهنبرو و انرژی مداومفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسسلولهای بنیادی مصنوعی درگل درون گلدانتغییرات آب و هوایی که به مزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانشاهکار قرنآیا هوش مصنوعی می تواند نتوصیه های سازمان بهداشت حس و ادراک قسمت چهارمنمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکنددین اجباریچرا ماشین باید نتایج را پفرگشت و تکامل تصادفی محض تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از درون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش بهترین درمان بیش فعبیماری تی تی پیسندرم سردرد به دلیل افت فگالکانزوماب، دارویی جدیجهان فراکتالمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعیحس و ادراک قسمت بیست و دونهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجوددانشمندان موفق به بازگردچراروياها را به یاد نمی آفساد اقتصادی سیتماتیک دراتوبان اطلاعات و پلِ بیندرگیری قلب در بیماری ویرهوش عاطفی قسمت یازدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دتفاوت ها و تمایزها کلید بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگشایش دروازه جدیدی از طرجهان کاملی در اطراف ما پرمغز قلبصرع و درمان های آنآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی حس و ادراک- قسمت شصت و چهنوار عصب و عضلهاولین دروغداروهای ضد بیماری ام اس ونظریه ی تکامل در درمان بیقلب را نشکناخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمدست و پا زدن در سایه؟هوشیاری سنتی یا هوشیاری منشاء کوانتومی هوشیاری ازمان و گذر آن سریع استکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان برای ایجاد تمدطی یکصد هزار سال اخیر هرچآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دخواب زمستانی سلول های سرنورالژیداروی جدید برای ای ال اسهمه ی سردردها بی خطر نیستقدرت و شناخت حقیقتادراک ما درک ارتعاشی است ذهن خود را مشغول هماهنگیاصل بازخوردمیهمانهای ناخوانده عامل زندگی در جمع مواردی را برکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازخورد یا فیدبکساختار شبکه های مغزی ثابپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنجبران از دست رفته هامغز بزرگترین مصرف کننده علم بدون توقفآسیب روانی شبکه های اجتمخواص عجیب لوبیاچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز در میان تاریکی و روشناییهندسه ی پایه ایلا اکراه فی الدینارتباط شگفت انگیز مغز انرمز گشایی از اتصالات مغزو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتماد بی موردمکانیزمهای دفاعی در برابزیست شناسی باور حقیقت یا کودکان میتوانند ناقل بی ترجمه ی فعالیت های عضله بماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهسریع دویدن مهم نیستپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیحقیقت انساننقش میدان مغناطیسی زمین عامل کلیدی در کنترل کارآافزایش قدرت ادراکات و حسخارق العاده و استثنایی بنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسدر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی و کشف زبان هایمقابله با کرونا با علم اساز نشانه ها و آثار درک شدرویا حقی از طرف خداویتامین کا و استخوانبه هلال بنگرماجرای عجیب گالیلهزبان و شناخت حقیقت قسمت سکاهش حافظه هرچند فرایندیتشویق خواندن به کودکانمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مسرعت فکر کردن چگونه استآلودگی هوا و پارکینسونتولید مثل فقط با یک مادر حافظه میتواند بزرگترین دنقش تیروئید در تکامل مغزعشق درونی به یگانگی خلقتام آر آی جدید با قدرت شگفخطر حقیقی، خود انسان استچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختواقعیت تقویت شدهبهداشت خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب کجای مغز مسئول پردازش تجتعویض دارو در تشنجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوشیر و دوغ بادامآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم وجودحس چشایی و بویایینقش غذاها و موجودات درياسایتهای دیگرامگا سه عامل مهم سلامتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچت جی پی تیفیروز نادریتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری میاستنی گراویسسلام تا روشناییگل زندگیتغییرات تکاملی سر انسان مسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد شاهکار شش گوشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتوصیه های غیر دارویی در سحس و ادراک قسمت نوزدهمچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا دین، اجباری نیستچرا مردم با زندگی میجنگنفراموش کارها باهوش تر هستبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از درون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی در تفکر خلاق امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز رژیم غذایی سالم و ضد التهورزش در کمر دردبیماری خود ایمن اعصاب محسوی ما آید نداها را صداگام کوچک ولی تاثیرگذارجهان قابل مشاهده بخش کوچمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیشجاعت و ترسآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمحس و ادراک قسمت بیست و سونهایت در بی نهایتانسان در هستی یا هستی در دانشمندان نورون مصنوعی سچراغ های متفاوت و نور یکسفشار و قدرتاتوسوکسیمایددرگیری مغز در بیماری کویهوش عاطفی قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعییادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتتفاوت ها را به رسمیت بشناسیاهچاله ی تولید کنندهپل جویی اصفهانجهان پیوستهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهضایعه ی شبکه لومبوساکرالآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفحسن یوسف باغچه ی مننوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعیداروهای ضد تشنج با توضیح نظریه ی ریسمانقوی تر باشاخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل دست کردن در گوشهوش، ژنتیکی است یا محیطیمهمان ناخواندهزمان و صبرکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستسکته ی مغزی در جوانانتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز انسان برای شادمانی ططیف انسفالیت، گیلن باره آرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیخواب سالم عامل سلامتینورالژی تریژمینالداروی جدید برای دیابتهمه جا خیر بکارقدرت کنترل خودادراک، فراتر از آنچه معمذهن خالی از شلوغی افکاراصل در هم تنیدگی و جهانی میوپاتی و نوار عصب و عضلهزندگی در سیاهچالهکنگره بین المللی سردرد دزندگی زمینی امروز بیش از کنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی سادیسم یا لذت از آزار دادپیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفجدا کردن ناخالصی هامغز حریص برای خون، کلید تعلم در حال توسعهآسیب عصب پا به دنبال اعتیخود جسم و یا تصویرچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپدر مانهای کمر دردهندسه ی رایج کیهانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتباط شگفت انگیز مغز انرمز پیشرفت تواضع است نه طوفور و فراوانیاعتیاد و تلاش های درمانی ما انسانها چه اندازه نزدزیست، مرز افق رویداد هستکودکان گذشته به آینده فکترجمه ای ابتدایی از اسراماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاسریعترین کامپیوتر موجودپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی حقیقت اشیانقش محیط زندگی و مهاجرت دعادت همیشه خوب نیستافزایش میل جنسی با خوردن خبر مهم تلسکوپ هابلنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کواندر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعملاحظه های اخلاقی دربارهاز نظر علم اعصاب یا نرووسرویاها از مغز است یا ناخوویتامین کا در سبزیجاتبه کدامین گناه کشته شدندماده ی تاریکزبان جانسوزکاهش دوپامین عامل بیماریتشخیص ژنتیکی آتروفی های مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختسطح آگاهی، رخدادهای زندگآلزایمرتولید مثل اولین ربات های حافظه های کاذبنقش حفاظتی مولکول جدید دعشق، شلوغ کردن نیستام اس و سرطانخطر را بپذیرچالش هوشیاری و اینکه چرا ALS نگاهی کامل بر بیماری وتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سخت میگذردواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهسفرنامه سفر به بم و جنوب کرونا چه بر سر مغز می آورتعیین پیش آگهی آسیب به عصمرگ چیستبرخی نرمش های گردنشیشه ی بازالتی و سیلیکونآواز خواندن در قفس، نشانتوهم بی خداییحس و ادراک (قسمت اول )نقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هدو بیماری روانی خود بزرگ چت جی پی تیفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع نور واقعی و ثابت، حقاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مواکسن سرطانبیماری های میتوکندریسلاح و راهزنیگلوله ی ساچمه ایتغذیه بر ژنها تاثیر داردمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير شاید گوشی و چشمی، آماده شآیا هوش ارثی دریافتی از پتوصیه هایی در مصرف ماهیحس و ادراک قسمت هفتمچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایدیوار همه اش توهم بودچرا مغز انسان سه هزار سالفراموشی همیشه هم بد نیستتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز- از مغزترژیم غذایی ضد التهابیوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگامی در درمان بیماریهای جهان موازی و حجاب هامطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمشرکت نورالینک ویدیویی ازآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومحس و ادراک قسمت بیستمنهادینه سازی فرهنگ اختلاانسان عامل توقف رشد مغزدانشمندان یک فرضیه رادیکنزاع ها بیهوده استفشار روحی، همیشه بد نیست اتصال مغز و کامپیوتردرگیری مغز در بیماران مبهوش عاطفی قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز خود رها شورحم مصنوعییادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی تفاوت های بین زن و مرد فقسیاهچاله، سیاه خالص یا پپل خواجو اصفهانجهان پیوستهمغز مانند تلفن استضایعه ی عروقی مخچهآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه ریحساسیت روانی متفاوتنوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شداروی فامپیریدین یا نورلنظریه ی ریسمان و هوشیاریقیچی ژنتیکیاختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در دست آسمانهوض مصنوعی زندهمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان واقعیت است یا توهمکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتسکته ی چشمیتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای جهش های بیماری زا، معمولمغز انسان برای شادمانی ططبیعت موجی جهانآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاخواب سالم عامل سلامتی و ینوزاد ناشنوای متولد شده،داروی جدید ضد فشار خونهمیشه چیزی برای تنهایی دقدرت انسان در نگاه به ابعادغام میان گونه های مختلذهن سالمهدف یکسان، در مسیرهای متاصل علت و تاثیرمیوتونیک دیستروفیمیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی زودگذرکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منسازگاری با محیط بین اجزاپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزجدایی خطای حسی استمغز در تنهایی آسیب میبینعلم راهی برای اندیشیدن اآسانی موفقیتخودآگاهی و هوشیاريچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تدر محل کار ارزش خودت را بهندسه بنیادینلایو دوم دکتر سید سلمان فارتباط غیرکلامی بین انسارمز امید، بی نیازی از مردوقاحت و تمسخر دیگراناعتیاد را به دور بیندازما انسانها چه اندازه نزدزاویه نگاه ها یکسان نیستکودکان خود را مشابه خود تترس و آرمان هاماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرسرکه انگبین عسلی مفید برپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیحقیقت تنها چیزی است که شانقش مرکز تنفس سلولی در بیعادت کن از بالا نگاه کنیافزایش مرگ و میر سندرم کوخدا موجود استنگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برادر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی گوگل به کمک تشملاحظات بیهوشی قبل از جراز نظر علم اعصاب اراده آزرویاهای پر رمز و حیرتی درویتامین بی 12 در درمان دردبه امید روزهای بهترزبان ریشه هایی شناختی اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها تشخیص آلزایمر سالها قبل مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سعی کن به حدی محدود نشویآلزایمر در جوانانتولید یا دریافت علمحافظه و اطلاعات در کجاست نقش حیاتی تلومر دی ان آ دعصب حقوق نورولووام اس یا تومور؟خطرات هوش مصنوعیچالش های ایستادن بر دو پاNVG 291تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیواقعیت خلا و وجود و درک مبهداشت خواب، رمز حافظه ی سفری به آغاز کیهانکریستال هاتعامل انسان و هوش مصنوعیمرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مشکل های متفاوت پروتئین هآینه در اینهتوهم تنهاییحس و ادراک (قسمت دوم )نقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهدو بار در هفته ماهی مصرف نتایج نادانی و جهلفیزیک هوشیاریتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و سلسله مباحث هوش مصنوعیگلوئونثبت و دستکار ی حافظهمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون شاید درست نباشدآیا هوش سریعی که بدون احستوضیحی ساده در مورد هوش محس و ادراک قسمت هفدهمچند جهانیانرژی بی پایان در درون هردیوار، از ابتدا توهم بودچرا مغزهای ما ارتقا یافت فراموشی و مسیر روحانیتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از دریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم غذایی ضد دردوزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگامی در درمان بیماریهای جهان ما میتواند به اندازمعمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیشربت رب انارآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمحس و ادراک قسمت دهمچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در هم تنیده و متصدانشمندان ژنی از مغز انسنزاع بین جهل و علم رو به پفضا و ذهن بازاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرگیری مغزی در سندرم کووهوش عاطفی قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز درخواست ها جدا شورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهریاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر اتفاوت های تکاملی در مغز وسیاره ی ابلهانپلاسمای غالبجهان پر از چیزهای اسرار آمغز مادران و کودکان در زمضایعات در عصب زیر زبانیآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف خفاش کور و انسان بینا؟نوار عصب و عضله مهم در تشايندگان چگونه خواهند دیدداروی لیراگلوتیدنظریه تکامل در درمان بیمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلادست بالای دستهیچ نقطه ای مرکزی تر از امهندسی بدنزمان پلانککلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریسال 2025 سال بین المللی علمتلاش های جدید در درمان سرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز انسان رو به کوچک تر شطبیعت بر اساس هماهنگیآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه خواب عامل دسته بندی و حفطنوسانات کوانتومی منبع ماداروی جدید ضد میگرنهمیشه چشمی مراقب و نگهباقدرت ذهنادغام دو حیطه علوم مغز و ذهت را روی چیزهای مفید متهدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم اصل، روان و نفس استمیگرن و خوابزندگی سلول در بدن، جدای اکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگستم با شعار قانون بدترین پیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوجریان انرژی در سیستم های مغز را از روی امواج بشناسعلم ساختن برج های چرخانآشنا پنداریخودآگاهی و هوشیاريچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استدر چه مرحله ای از خواب ، رهندسه در پایه ی همه ی واکلازم است هیچ کاری نکنیدارتروز یا خوردگی و التهارمز بقای جهش ژنتیکیوقت نهيب هاي غير علمي گذشاعداد بینهایت در دنیای مما اکنون میدانیم فضا خالزاوسکا درمان گوشرکودکان را برای راه آماده ترسناک تر از کوریمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامسرگیجه از شایعترین اختلاپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیحقیقت خواب و رویانقش نگاه از پایین یا نگاهعادت کن خوب حرف بزنیافزایش سرعت پیشرفت علوم خدا نور آسمان ها و زمین انگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیدر دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی گوگل به کمک تشممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزرویای شفافویتامین بی هفدهبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان شناسی مدرن در سطح سلکایروپاکتیک چیستتشخیص ایدزمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتشلیک فراموشیآملودیپین داروی ضد فشار تولید پاک و فراوان انرژیحافظه و اطلاعات در کجاست نقش خرچنگ های نعل اسبی درعصب سیاتیکامواجی که به وسیله ی ماشیدفاع از پیامبرچالش کمبود اندام برای پیفقر داده ها در هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاوالزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز چیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چکریستال زمان(قسمت اولتعامل انسان با هوش مصنوعمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دشکل پنجم مادهآیندهتوهم جداییحس و ادراک قسمت 67نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشادو برابر شدن خطر مرگ و مینتاران، جذب کنفیزیک و هوشیاریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیواکسن ضد اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در ثبت امواج الکتریکی در عصمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمشایسته نیست در جیب خود قرآیا هشیاری کوانتومی وجودتوضیحات دکتر فاطمی در موحس و ادراک قسمت هجدهمچند جهانی و علمانرژی تاریکدید تو همیشه محدود به مقدچرا ویروس کرونای دلتا وافراموشی آرمانتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از دریافت هورمون امید با ورهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز راه فراری نیستوسواس، بیماری استبیماری سلیاکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگاهی لازم است برای فهم و جهان مادی، تجلی فضا در ذهمعماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمشربت ضد خلطآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمحس و ادراک قسمت دوازدهمچهار ساعت پس از کشتار خوکانسانیت در برابر دیگراندانشمندان پاسخ کوانتومی نزاع بین علم و نادانی رو فضای قلب منبع نبوغ استاثرات فشار روحی شدیددرگیری مغزی در سندرم کووهوش عاطفی قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز دست دادن دم در پیشینیارساناها و ابر رساناها و عژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونتفاوت های زبانی سرمنشا تسیاره ابلهانپمبرولیزوماب در بیماری چجهان پر از چیزهای جادویی مغز چون ابزار هوش است دلیضرورت زدودن افکارآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر مخفاش با شیوع همه گیری جدینوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است یداروی کنترل چربی خوننظریه تکامل در درمان بیمقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیادست خدا بارها را از دوشت هیچ چیز همیشگی نیستمهربانی، شرط موفقیتزمان به چه دلیل ایجاد میشکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیسال سیزده ماههتلاش های جدید شرکت نورالجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان رو به کوچکتر شدطعمه ی شبکه های ارتباط اجآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستخواص فلفل سبزنوشیدن چای برای مغز مفید داروی جدید ضد الزایمرهمیشه اطمینان تو بر خدا بقدرت شناختی انسان، محدودارتقا و تکامل سنت آفرینش ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهدف از خلقت رسیدن به ابزااصلاح خطا با رفتن بر مسیرمیگرن و روزه داریزندگی، مدیریت انرژیکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بستم، بی پاسخ نیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریجریان انرژی در سیستم های مغز زنان جوانتر از مغز مرعلیت رو به عقبآشنا پنداریخودت را از اندیشه هایت حفچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتدر ناامیدی بسی امید استهندسه زبانِ زمان استلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش های وارونهرمز جهانوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا با سازگارترین فرد اسما از اینجا نخواهیم رفتزبان فرایند تکاملی برای کوری گذرای ناشی از موبایترسان نیستیمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهسرگردانیپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستحقیقت در علم، هرگز نهایی نقش نظام غذایی در تکامل معادت کردن به نعمتافسردگی و اضطراب در بیماخدا بخشنده است پس تو هم بنگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی الفاگومن و وجود توهمیاز واقعیت امروز تا حقیقتروان سالمویتامین دی گنجینه ای بزربه بالاتر از ماده بیندیشزبان شناسی نوین نیازمند کار امروز را به فردا نیندتصویر خورشید یا خود خورشمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیشلیک فراموشیآموزش نوین زبانتولید اندام با چاپ سه بعدحافظه و اطلاعات در کجاستنقش داروهاي مختلف معروف عضلانی که طی سخن گفتن چقدامیوتروفیک لترال اسکلرودفاع در برابر تغییر ساختچالش دیدگاه های سنتی در بفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش های عملی برای رفع کمرواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز جهان را از متلسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکریستال زمان(قسمت دوم)تعداد کلی ذهن ها در جهان مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهشکرگزار هر چیزی باش که داآینده ی انسان در فراتر ازتوهم جدایی و توهم علمحس و ادراک قسمت 74نقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده ادو برابر شدن خطر مرگ و مینجات در اعتماد به خودفیزیک آگاهیتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینواکسن علیه سرطانبیماری های روانی با تاثیسم زنبور ، کلیدی برای وارگنجینه ای به نام ویتامین جلو رفتن یا عقبگردمسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماشادی، پاداش انجام وظیفهآیا واکنش های یاد گرفته وتیوتیکسن داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت هشتمچند روش ساده برای موفقیتانرژی تاریک که ما نمی تودیدن خدا در همه چیزچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک فرایند پیچیده ی خونرسانیتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از دریای خداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز راه نجاتوسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثسوخت هیدروژنی پاکگاهی مغز بزرگ چالش استجهان مرئی و نامرئیمعنی روزهبعد از کروناشش مرحله تکامل چشمآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتحس و ادراک قسمت سومنون و القلمانسان، گونه ای پر از تضاددانشمندان اولین سلول مصننزاع بین علم و جهل رو به پفضای خالی ای وجود ندارداثرات مفید قهوهدرگیری اعصاب به علت میتوهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز روده تا مغزرستگاری محدود به یک راه نژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپوسیاره ابلهانپناه به بیابانجهان دارای برنامهمغز چگونه صداها را فیلتر ضرب المثل یونانیآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتاخلا، حقیقی نیستنوار عصب و عضله تعیین محلايا اراده آزاد توهم است یداروی تشنجی درباردارینظریه تکامل در درمان بیمقانون گذاری و تکاملاختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیادستورالعمل مرکز کنترل بیهیچ چیز، چقدر حقیقی استموفقیت هوش مصنوعی در امتزمان شگفت انگیزکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدسانسور از روی قصد بسیاری پیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع جهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ایندگان چگونه استظهور امواج مغزی در مغز مصآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالخواص منیزیمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی سل سپتهمیشه به آنچه داری، خوشنقدرت عشقارتقا یا بازگشت به قبل ازذره ی معین یا ابری از الکهر چیز با هر چیز دیگر در تارتوکين تراپی روشی جديد ذرات کوانتومی زیر اتمی قهر جا که جات میشه، جات نیاصول انجام برخی نرمش ها دمیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی، مراتب هوشیاری استکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا ستون فقرات انسان دو پا جلپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریجریان انرژی در سیستم های مغزهای کوچک بی احساسعلایم کمبود ویتامین E را آشناپنداری چیستخودروهای هیدروژنیچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگدر هم تنیدگی مرزها و بی مهندسه، نمایشی از حقیقتلحظات خوش با کودکانارزش های حقیقی ارزش های غرمز جهان خاصیت فراکتالوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقا در ازای بیماریما اشیا را آنطور که هستندزبان متغیرکی غایب شدی تا نیازمند دلتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومسربازان ما محققا غلبه می پرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندیحقیقت راستین انسان علم بنقش نظریه تکامل در شناساعادت بد را ترک کنافسردگی و ساختار مغزخدا تاس نمیریزدنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکدر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی اکنون می توانمن کسی در ناکسی دریافتم از کجا آمده ام و به کجا میروبات ها قول میدهندویروس مصنوعیبه جای محکوم کردن دیگران زبان، نشان دهنده ی سخنگو کار با یگانگی و یکپارچگیتصویر در هم تنیدگی کوانتمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دشنا در ابهای گرم جنوب نیاآمارهای ارائه شده در سطح تولید سلولهای جنسی از سلحافظه ی ما انسان ها چرا منقش درختان در تکاملغم بی پایانامید نیکو داشته باش تا آندقیق ترین تصاویر از مغز اچاالش ها در تعیین منبع هوفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای مقابله با اواکنش به حس جدیدبی نهایت در میان مرزهاسلول های مغزی عامل پارکیکریستال زمان(قسمت سوم)تعذیه ی ذهنمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرشکست حتمیآینده ی حمل و نقل هوایی دتوهم جسمحس و ادراک قسمت 75نقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیددو داروی جدید برای میاستنجات در راستگوییفیزیکدانان ماشینی برای تتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری وسواسسماگلوتید داروی کاهش دهنگندم بکاری، جو درو نمیکنجلوتر را دیدنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودشب سیاه سحر شودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیحس و ادراک قسمت هشتاد و نچندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استدیدگاه نارسای دوگانه ی مچرا پس از بیدار شدن از خوفرایند تکامل و دشواری هاتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط درک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت ریک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بسودمندی موجودات ابزی بر گاهی جهت را عوض کنجهان مشارکتیمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناششمین کنگره بین المللی سآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر حس و ادراک قسمت سی و هشتمنوآوری ای شگفت انگیز دانانعطاف پذیری مکانیسمی علدانشمندان تغییر میدان مغنسبیت عام از زبان دکتر برقفس دور خود را بشکناثرات مفید روزه داریدرب بسته با غیر خود باز مهوش عاطفی قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز سایه نترسرشته نوروایمونولوژی و نقژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسیب یکسان و دیدگاه های متپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان در حال نوسان و چرخشمغز ناتوان از توجیه پیداضربه مغزی در تصادف رانندآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لوخلا، خالی نیستنوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید ALSنعناعقانون جنگلاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیادغدغه نتیجه ی نادانی استهیچ وقت خودت را محدود به موفقیت در تفکر استزمان طلایی سکته ی مغزی راکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاسانسور بر بسیاری از حقایپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنجوانان وطنمغز ابزار بقای برتر مادیظرف باید پر شود چه با چرک آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستخواص میوه ی بهنیوالینداروی ضد چاقیهمیشه داناتر از ما وجود دقسم به فقرقضاوت ممنوعارتباط میکروب روده و پارذرات کوانتومی زیر اتمی قهر حرکت خمیده می شود و هر اصول توسعه ی یک ذهن کاملمیگرن شدید قابل درمان اسزندان ذهنیکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهستارگانی قبل از آغاز کیهپپوگستتنفس بدون اکسیژنجراحی هوشیار مغزمغز، فقط گیرندهعلایم کمبود ویتامین E را آشتی بهتر استخورشید مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بدر هم تنیدگی کوانتومیهنر فراموشیلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت اولرنگ کردن، حقیقت نیستوقتی پر از گل شدی خودت را بقای حقیقی در دور ماندن اما به جهان های متفاوت خودزبان مشترک ژنتیکی موجوداکیهان خود را طراحی میکندتسلیم ارتباط با من برترمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اسربرولایزینپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشحقیقت غیر فیزیکینقش هورمون های تیروئید دعادت دادن مغز بر تفکراقلیت خلاقخدای رنگین کماننگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک های بمن پر از تلخیماز کسی که یک کتاب خوانده روبات های ریز در درمان بیویروس های باستانی، مغز مبه جای تولید، بیشتر گوش کزبان، وسیله شناسایی محیطکارهای کوچک، بی ارزش نیستصویر زیبا از سلولمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانشناخت ناشناختهآن چیزی که ما جریان زمان تولترودینحافظه ی ما انسان ها چرا منقش ذهن و شناخت در حوادث غم بی پایانامید نجاتدل به دریا بزننابینایی در نتیجه ی گوشی فلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای کم کردن اضطواکسن های شرکت فایزر آمربی نظمی مقدمه شناختسلول های بنیادیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتغییرمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مشکستن مرز دور مغزآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوهمات و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت 78نقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزیدو سوی واقعیتنخاع ما تا پایین ستون فقرفال نیکوتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابوابسته به دوستی این و آن بیماری کروتز فیلد جاکوبسندرم میلر فیشرگوهر با نظر دیگران سنگ نمجمجمه انسان های اولیهمستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اشبیه سازی میلیون ها جهان آیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقاحس و ادراک قسمت هشتاد و شچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابدیروز و امروزچرا ارتعاش بسیار مهم استفرایند حذف برخی اجزای مغتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی، کیفیت فریب ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت ریک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اسی و سه پل اصفهانگاهی در پارکینسون باید پجهان معنامعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوشعار و عملآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژیحس و ادراک قسمت سی و ششمنوار مغز مشاهده ی غیر مستاهمیت کنترل خشمدانشمندان روش هاي جدیدی چسبیدن به خود، مانع بزرگ قفس ذهناثرات مضر ماری جوانادرختان چگونه بر تشکیل ابهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز سایه بگذررشد مغز فرایندی پیچیده اژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براسیر آفرینش از روح تا مغز پول و شادیجهان در حال ایجاد و ارتقامغز و قلب در جنین موش مصنضررهای مصرف شکر و قند بر آب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمخلاصه ای از مطالب همایش منوبت کودکانداروی جدید s3 در درمان ام هفت چیز که عملکرد مغز تو قانون جنگلاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاذهن ما از در هم شکستن منبهیچ کاری نکردن به معنی چیمولکول ضد پیریزمان، واقعی نیستکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجسانسور ذهنپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخاجوانان وطنمغز ابزار برتر بقاظرفیت مغز چقدر استآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار خواص هلو برگ هلونیکولا تسلاداروی ضد چاقیهمیشه راهی هستداروی ضد تشنج با قابليت تهمیشه عسل با موم بخوریمقطار پیشرفتارتباط ماده و انرژیذرات کوانتومی زیر اتمی قهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمرمیاستنی گراویس بدون آنتیزونیسومایدکو کیو تن coQ10ترکیب حیوان و انسانبحثی جالب درباره محدودیتسخن نیکو مانند درخت نیکوپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد جراحی گردن همیشه برای دیمغز، همه ی واقعیت را نمیبعلائم عصبی آلزایمر، با اآغاز فرایند دانستنخوش قلبی و مهربانیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بدر هم تنیدگی کوانتومی و پهنر حفظ گرهلرزش دست ها و گردن و سر ETارزش حقیقی زبان قسمت دومرنگین کمانوقتی تو از یاد گرفتن باز بلندی در ذهن ما درک بلندیما با کمک مغز خود مختاريمزبان چهار حرفی حیات زمینکیهانِ هوشیارِ در حال یاتسلیم شدن از نورون شروع ممجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختسردرد میگرنپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بحقیقت غیر قابل شناختنقش هورمون زنانه استروژنعارضه جدید ویروس کرونا ساقیانوس نادانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر نگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمندرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک های بمن بی من، بهتر یاد میگیرماز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات کیانویرایش DNA جنین انسان، بربه خوبی های دیگران فکرکنزدودن نقص از هوش مصنوعیکارهایی بیش از طراحی و گپتصویر زیبای اصفهانمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازشناخت و معرفت، و نقش آن دآنچه می دانم، آنچه را میختومورها و التهاب مغزی عاحافظه ی هوش مصنوعینقش روی و منیزیم در سلامتغیرقابل دیدن کردن مادهامید یا ناامیدی؟دلایلی که نشان میدهد ما بناتوانی از درمان برخی ویفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از واکسن کووید 19 چیزهایی که بی هیچ می ایی و بی هیچ میرسلول های بنیادی منابع و اکشف مکانیسمی پیچیده در بتغییر الگوی رشد مغزی با زمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بشکستگی لگن یا سکته ی مغزیآینده با ترس جمع نمیشودتوکل بر خداحس و ادراک قسمت 82نقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کساندولت یا گروهکنخاع درازتر یا کوتاهتر کفاکسیبتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریسپریدونوابستگی یعنی قلادهبیماری گیلن باره و بیمارسندرم کووید طولانیگویید نوزده و ایمنی ساکتجنین مصنوعیمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانشبیه سازی سیستم های کوانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی حس و ادراک قسمت پنجمنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولیندیسک گردنچرا به هم اعتماد نمیکنیمفراتر از دیوارهای باورتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همدرک و احساسهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا راه پیروزی در زندگی چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلسیلی محکم محیط زیست بر انگذر زمان کاملا وابسته به جهان معکوسمعجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوصبور باشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتحس و ادراک قسمت سیزدهمنوار مغز با توضیح دکتر فااهرام مصر از شگفتی های جهدانشمندان روشی برای تبدینسبت ها در کیهانقفس را بشکناجزای پر سلولی بدن انسان درختان اشعار زمینهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز علم جز اندکی به شما دارشد مغز علت تمایل انسان بژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نپول و عقیدهجهان ریز و درشتمغز و هوش، برترین ابزار بضررهای شکر بر سلامت مغزآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمخلاصه ای از درمان های جدینور از عمق تاریکیداروی جدید لنفوم و لوکمیهفت سین یادگاری از میراث قانونمندی و محدودیت عالماختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیاذهن چند جانبه نیازمند نگهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمولتیپل اسکلروز در زنان زمان، اندک استکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وساهچاله ها تبخیر نمیشودپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معجواب دانشمند سوال کننده مغز از بسیاری حقایق می گرعقل مجادله گرآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی خواص هندوانهنیاز به آموزش مجازی دیجیداروی ضد تشنج با قابليت تهمیشه، آنطور نیست که هستقطره قطرهارتباط متقابل با همه ی حیرفلکس وتری با توضیح دکتر هرگز از زندگی یا امکاناتاضطراب و ترسمیاستنی گراویس در جوانانزونا به وسیله ویروس ابله کوچ از محیط نامناسبترازودونبحثی در مورد نقش ویتامين سخن و سکوتپاکسازی مغزتنها در برابر جهانجز تو که را دارممغزتان را در جوانی سیم کشعلت خواب آلودگی بعد از خوآغاز فصل سرما و دوباره تکخوش خیالی و خوش بینیچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایدر هم تنیدگی کوانتومی و دهنر دانستنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارزش حقیقی زبان قسمت سومرهبر حقیقیوقتی خودت را در آینه دیدیبلوغ چیستما بخشی از این جهان مرتبطزبان نیاز تکاملی استکیست هیداتید مغزتست نوار عصب و عضلهمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هسردرد میگرن در کودکانپرتوهای صادر شده از سیاهتو برای خزیدن خلق نشده ایحقیقت، آن چیزی نیست که جلنقش ویتامین K در ترمیم اسعبارت های مبهم مانند انرالکترومغناطیس شنوایی و هخدایا جز تو که را دارمنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیندرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک های بمننژیتاز انفجار بزرگ تا انفجار روح و آب حیاتویشن پروبه خودت مغرور نشوسفر فقط مادی نیستکاربرد روباتهای ريزنانوتصویربرداری فضاپیمای آممدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بشناخت حقیقت یا آرزوهای گآنچه ناشناخته است باید شتومورهای نخاعیحافظه انسان و حافظه ی هوشنقش روزه داری در سالم و جغار افلاطونامید جدید بر آسیب نخاعیدنیا فریب و سرگرمیناتوانی در شناسایی چهره فلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اواکسن کرونا و گشودن پنجربی ذهن و بی روحسلول های بدن تو پیر نیستنکشف ژن جدید، می تواند گستتغییر خود یا تغییر دیگرامرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا فراموشی حتمی استتوپیراماتحس و ادراک قسمت 87نقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه ایدونپزیل در بیماران قلبی نخستین تمدن بشریفاجعه ی جهل مقدستاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از درمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری آلزایمر، استیل کوسندرم گیلن باره به دنبال گوش دادن بهتر از حرف زدنجنگ هفتاد و دو ملت همه را مشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاشبکه های مصنوعی مغز به درآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهانحس و ادراک قسمت پنجاهنه به اعدامانسولین هوشمنددیستونی قابل درمانچرا بیماری های تخریبی مغفرار در فرار از میزبان، دترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تراه انسان شدن، راه رفتن ویک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیسینوریپا داروی ترکیبی ضدگذشته را دفن کنجهان هوشمندمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارصبور باشآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت ششمنوار مغز ترجمه رخدادهای اولویت بندی ها کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکننسبت طلایی، نشانه ای به سقله برای دیدن نه برای به اجزایی ناشناخته در شکل گدرد و درسهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری در کجاست؟(قرشد در سختی استژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتسیستم تعادلی بدنپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان شگفت انگیزمغز و اخلاقضعیف و قویآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منخم شدن فضا-زماننور درونداروی جدید میاستنی گراویهم نوع خواری در میان پیشیقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد هذهن هوشیار در پس ماده ی مهیچ کس حقیقت را درون مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنزمزمه ات مانده در گوشمکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانسایه ی هوشیاریپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسجواب سنگ اندازیمغز به تنهایی برای فرهنگ عقل در جهان جدید، عجیب اسآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرداروی ضد تشنج توپیراماتهمکاری یا رقابتلمس کوانتومیارتباط چاقی و کاهش قدرت برفتار مانند بردههز ذره، یک دنیاستاطلاع رسانی اینترنتیمیدان مغناطيسي زمین بشر زیان غذاهای پرچربکوچک شدن مغز از نئاندرتاترازودونبحثی در مورد نقش کلسیم و سخن پاک و ثابتپارادوکس ها در علمتنهاییجستجوی متن و تصویر به صورمغزتان را در جوانی سیمکشعماد الدین نسیمی قربانی آغاز مبهم آفرینشخوشبختی چیستچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسدر هر سوراخی سر نکنهنر رها شدن از وابستگیلزوم گذر انسان از حدها و ارزش خود را چگونه میشناسروی و منیزیم در تقویت استوقتی خورشید هست شمع به کابلعیدن ستاره توسط سیاهچاما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و کلمه حتی برای کسانکیست کلوئید بطن سومتست کم هزینه ی بزاق برای محل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشسردرد میگرنی در کودکانپرتوزایی از جسم سیاهتو تغییر و تحولیحقایق ممکن و غیر ممکننقش ژنتیک در درمان اختلاعجول نباشالکتروتاکسی(گرایش و حرکخرما منبع بسیار خوب آنتی نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین ددرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک های بمن، ما یا چی؟از بار خود بکاه تا پرواز روح در جهانی دیگر استواقعیت فیزیکی، تابعی از به خودت نگاه کنسفر نامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريز، در تصور ما ازمشکلات و واقعیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایشناخت درون، شناخت بیرون؛آنچه واقعیت تصور میکنیم تومورهای ستون فقراتحباب های کیهانی تو در تونقش رژیم غذایی بر رشد و اغرور و علمامید درمان کرونا با هماندنیا مکانی بسیار اسرارآمنادیدنی ها واقعی هستندفن آوری های جدید علیه شناتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تروش استفاده از بالش طبیواکسن کرونا از حقیقت تاتبی سوادی در قرن 21سلول بنیادی و ای ال اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبتغییر دیگران یا تغییر خومراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارشگفت انگیز بودن کیهانآیا ممکن است موش کور بی متوانایی مغز و دیگر اجزای حس و ادراک قسمت چهلنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میددوچرخه در کاهش دردهای کمنخستین تصویر از سیاهچالهفارغ التحصیلان، فقیر و دتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از درمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجووبینار اساتید نورولوژی دبیماری الزایمرسندرم پیریفورمیسگوشه بیماری اتوزومال رسسجنگ و تصور از جنگمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنشبکیه های مصنوعیآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتحس و ادراک قسمت پنجاه و ینه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عدژا وو یا اشنا پنداریچرا حیوانات سخن نمی گوینفرد موفقتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین درک احساسات و تفکرات دیگهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تراه بی شکستیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشسیناپس، شگفتی خلقتگر جان به جز تو خواهد از خجهان هوشیارمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعصبر لازمه ی پیروزی استآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت شصت و هشتنوار مغز در فراموشی هااولین قدم شناخت نقص های خدانش، یک انسان را ناسازگنشانه های گذشته در کیهان قله سقوطاحیای بینایی نسبی یک بیمدرد باسن و پا به دلیل کاههوش عاطفی رمز آزادگیمنبع خواب و رویارشد، رسیدن به یک هدف نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتسیستم دفاعی بدن علیه مغز پوشاندن خود از نورجهان شگفت انگیز و بی زمانمغز و اخلاقطلوع و حقیقتآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشخونریزی مغز در سندرم کوونوروفیبروماتوزداروی جدید کنترل قند خونهمه چیز موج استقبل و بعد از حقیقتاختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر ذهن و زندگیهیچ اندر هیچموجود بی مغزی که می تواندزنان باهوش ترکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاسایه را اصالت دادن، جز فرپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنجوسازی مدرنمغز بیش از آنچه تصور میشوعقل سالمآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر ت