دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت بیست و ششم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت بیست و ششم)
واکسیناسیون وسیع جهان، راه حل موجود کنونی در برابر ویروس کرونا

واکسن های تولید شده در معتبرترین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان، امید زیادی را در مواجهه با همه گیری کرونا ایجاد کرده است. ساخت جدیدترین واکسن ها با استفاده از ماده ژنتیکی mRNA- که برای اولین بار در سطح جهانی تولید شده است- با ایجاد ایمنی بسیار وسیع و قدرتمند نه تنها امیدی بر پایان این همه گیری است بلکه این واکسن ها قابلیت های زیادی در آینده در مقابله با بیماری نقص ایمنی اکتسابی(ایدز)و سرطان ها و برخی بیماری های بدون درمان، خواهند داشت.
مشکل بزرگ کنونی، دسترسی وسیع جهانی به این واکسن ها است.
از یک سو بسیاری از شرکت های تولید کننده ی این واکسن ها حاضر به دسترسی آسان دیگر کشورها به این واکسن ها نیستند و از سوی دیگر نگاه دور از علم و سیاست زده ی بسیاری از سیاستمداران، مانع از دسترسی آسان ملت هایشان به این واکسن ها و تکنولوژی ساخت آن میشود؛
جایگزین کردن دستاوردهای تکنولوژیک معتبرترین دانشگاه های جهان با خرده کاری های غیرعلمی و ناپخته محفلی، باعث شکست در مواجه با همه گیری کنونی خواهد شد.
لنگ زدن در واکسیناسیون وسیع جهانی، باعث ایجاد جهش های جدید در ویروس و ادامه این همه گیری در سطحی حتی وسیعتر از امروز خواهد بود.

حتی کشورهایی که امروز واکسیناسیون موفقی دارند، در صورت عدم واکسیناسیون وسیع جهانی- با توجه به ارتباطات وسیع میان همه ی کشورهای جهان- در برابر جهش های تکاملی جدید ویروس با مشکل مواجه خواهند بود. نمونه ی این شکست، بی تفاوتی کشورهای اتحادیه ی اروپا و آمریکا در برابر شیوع اولیه و وسیع بیماری در ایتالیا بود که نهایتا به همه گیری وسیع تر این ویروس در آمریکا و اتحادیه ی اروپا انجامید.

ویروس کرونا تا امروز دردناک بوده است ولی دستاورد بزرگ آن، پژوهش های وسیع در عرصه ی واکسن سازی است که فقط به ساخت واکسن خلاصه نمیشود بلکه واکسن را با دقیق ترین روش های موجود در حوزه های زیست شناسی و انفورماتیک و ژنتیک می آزماید. این نقطه شروعی بر تحولی عظیم در عرصه ی پزشکی است.

برور گونه های جدید و قابل توجه SARS-CoV-2 با جاگزینی های چندگانه ی اسید آمینه، تاثیراتی را بر کنترل آینده این همه گیری دارد.
گونه های قابل توجه جدید شامل:
UK (United Kingdom) variant 501Y.V1 lineage B.1.1.7،
SA (South Africa) variant 501Y.V2 lineage B.1.351،
BR (Brazilian) variant 501Y.V3 lineage P.1،
CA (California) variant CAL.20C lineage B.1.427،
است. در میان موارد بالا مدل انگلیسی B.1.1.7 همراه با افزایش امکان انتقال بوده است همین حالت در مدل های آفریقای جنوبی و برزیلی هم دیده شده است.
جهش های مهم تر در پروتئین تاجی ویروس دیده می شود و شامل جهش های قابل توجه
در بخش اتصال با گیرنده receptor binding domain (RBD)،
N-terminal domain (NTD)
و furin cleavage site region است. بسیاری از این جهش ها مستقیما بر قدرت اتصال به گیرنده ی ACE2 تاثیرمی گذارد. این قدرت اتصال بر میزان عفونت زایی، حجم ویروس و امکان انتقال، تاثیر می گذارد.

بسیاری از جهش ها در محل هایی دیده می شود که به آنتی بادی های خنثی کننده، متصل میشود. بنابراین مهم است مشخص شود تا چه حد این جهش ها با واریان هایی مرتبط است که بر ایمنی ایجاد شده به وسیله عفونت مستقیم با ویروس یا واکسیناسیون، تاثیر میگذارد.

گزارش های بسیاری تاثیر این جهش ها را بر اتصال آنتی بادی و عملکرد آن؛ چه آنتی بادی منوکلونال یا پلی کلونال تولید شده به وسیله ی عفونت قبلی یا واکسیناسیون مشخص میکند. عموما تاثیر جهش های B.1.1.7 بر تیتر آنتی بادی خنثی کننده، متوسط است. برعکس جهش های مرتبط با گونه های B.1.351 and P.1 با کاهش بیشتر ظرفیت خنثی سازی آنتی بادی همراه است. با در نظر گرفتن پاسخ های واکسیناسیون، واکسن آسترازینکا با کاهش نسبی فعالیت آنتی بادی خنثی کننده در برابر B.1.1.7 و کاهش زیادتر فعالیت خنثی سازی علیه B.1.351 همراه بوده است. با در نظر گرفتن این گزارش ها واکسن آسترازینکا علیه B.1.1.7 سودمند است ولی علیه B.1.351 سودمندی کمتری دارد. در گزارش هایی، واکسن فایزر تاثیر خود را علیه B.1.1.7 حفظ کرده است. واکسن جانسون جانسون سودمندی کمتر ولی تقریبا معادل داشته و آنتی بادی خنثی کننده ی کمتری تولید کرده است. واکسن نوواواکس، تاثیر متفاوتی در گزارش های مختلف داشته است.

ولی آیا سیستم ایمنی ما محدود به آنتی بادی هاست؟
مدارک زیادی بیان میکند پاسخ های سلولی CD4+ and CD8+ T cell نقش مهمی در مقابله با سندرم کووید 19 دارد و شدت بیماری را در انسان تنظیم میکند و بار ویروس را در نخستی های غیرانسانی کاهش میدهد. به علاوه برخی افراد دچار بیماری آگاماگلوبولینمی یا کاهش B cell سندرم کووید غیر خطرناکی را تجربه میکنند.
حافظه ی CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای بعد از ابتلا به عفونت کووید 19 مشاهده میشود و واکسن های متعدد کووید 19 پاسخ های CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای ایجاد می کنند. بنابراین تاثیر جهش های SARS-CoV-2 بر واکنش T cell ها دارای اهمیت است.

در این مطالعه از دو الگوی بیوانفورماتیک و آزمایشی استفاده شد تا مشخص شود واریان های SARS-CoV-2 چگونه بر واکنش T cell تاثیر می گذارد. ما پاسخ های T cell را از اشخاصی- که از کووید 19 بهبود یافته بودند- قبل و بعد از اینکه واریان جدید وارد شود و افرادی که اخیرا واکسن مدرنا و فایزر گرفته بودند بررسی کردیم تا پروتئین هایی شناسایی شود- که از سکانس رفرانس گونه ی قدیمی و گونه های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C گرفته میشود. آنالیز بیوانفورماتیک برای پیشگویی تاثیر جهش ها در گونه های مختلف با اپیتوپ های CD4+ and CD8+ T cell که از گونه ی قدیمی و جدید جدا شده بود صورت گرفت.
نتایج:
در گام اول ما جهش های خاص را- که مرتبط با گونه های برجسته ی کنونی است- بررسی کردیم. این گونه ها شامل SARS-CoV-2 B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C variants بود. به طور خلاصه سکانس های ژنومی، از انبار جهانی ژنوم GISAID بارگذاری شد و با استفاده از وسیله ی VIGOR4 (Viral Genome ORF Reader)(این وسیله، زنجیره های پروتئینی را- که به وسیله ی ژنوم ویروس کد میشود- پیشبینی میکند)ترجمه شد. سپس با سکانس ژنومی ویروس ووهان چین مقایسه شد تا همه تغییرات موجود در اسید آمینه ها مشخص شود. بعد ما پپتیدهایی را که مرتبط با واریان های متفاوت بود تولید کردیم و پروتئین های جدیدی را تولید کردیم که سکانس های ژنومی گونه ی قدیم ووهان و واریان های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL20C variants را دارد.

همانطور که در ادامه توضیح داده شده است، تاثیر پروتئین های تولید شده، بر ظرفیت ویروس در شناخته شدن به وسیله ی پاسخ سلول های T حافظه که قبلا در عفونت طبیعی افرادی که بهبود پیدا کرده اند وافرادی که واکسن گرفته اند ارزیابی شد و پاسخ به ذخیره ی خاص آنتی ژنی ژنوم قدیمی با آن مقایسه شد. نمونه ها از افراد مبتلای بهبود یافته و نیز کسانی که واکسن های فایزر و مدرنا را گرفته بودند گرفته شد.

شناسایی آنتی ژن به وسیله ی CD4+ and CD8+ T cell علیه سکانس های واریان در نمونه های بهبود یافته
از روش Activation Induced Marker (AIM) assays برای اندازه گیری پاسخ CD4+ and CD8+ T cell به پروتئین هایی- که زنجیره ی آنتی ژن های ویروس کرونا را تولید میکند- استفاده شد. در اینجا ما از همان روش استفاده کردیم تا مارکرهای OX40+CD137+ and CD69+CD137+ را در فعالیت CD4+ and CD8+ T cell چک میکند. واکنش خوب این سلول های ایمنی در دهنده هایی- که قبلا با پروتئین تاجی سکانس ووهان قدیمی مبتلا شده بودند- و نیز در واریان های دیگر مشاهده شد. تفاوت قابل توجهی در فعالیت لنفوسیت علیه پپتیدهای تاجی مرتبط با ویروس ووهان قدیمی و واریان های جدید مشاهده نشد.

تحلیل لنفوسیت های تی همچنین با استفاده از سیستم FluoroSPOT assay ارزیابی شد تا توانایی پروتئین های مختلف تاجی در ایجاد پاسخ های عملکردی همراه با ترشح سیتوکین IFNγ and IL-5 ارزیابی شود. در روش FluoroSPOT assay افزایش IFNγو کاهش اینترلوکین5 مشاهده شد. اینترلوکین 5 باعث تجمع ائوزینوفیل می شود. این تجمع میتواند باعث افزایش خطر کووید 19 شود. برخی داروهای ضد اینترلوکین 5 مانند mepolizumab در کووید شدید، نتایج خوبی داشته است. پاسخ سلول تی CD4+ در برابر ویروس ووهان و چهار نوع دیگر از ویروس ها مشابه بود. همین حالت در مورد تی سل های CD8+ هم مشاهده شد.

در مورد اجزای آنتی ژنی دیگر ویروس که به وسیله ی بخش های دیگر ژنوم ایجاد میشود پاسخ سلول های تی، مشابه بود.
در مورد افرادی که واکسن ضد کووید دارای mRNA گرفته بودند وضعیت همین گونه بود یعنی تفاوت برجسته ای در واکنش سلول های لنفوسیت تی CD4+ and CD8+ در مورد افرادی- که دچار بیماری به دلیل ویروس ووهان قدیمی شده بودند یا کسانی که به دلیل سوش های جدید ویروس مبتلا شده بودند- مشاهده نشد.

این مطالعات نشان داد پاسخ به پروتئین های تاجی در ویروس قدیمی ووهان و واریان های جدید در لنفوسیت های تی CD4+ and CD8+ در کسانی- که واکسن های دارای mRNA دریافت کرده بودند- مشابه بود.

این مطالعات نشان می دهد تاثیر جهش های جدید ویروس کرونا را بر پاسخ سلول های تی CD4+ and CD8+ میتوان نادیده گرفت. افزایش قدرت ویروس بر اتصال به گیرنده ی سلولی فرایندی است که ویروس در مواجهه با سیستم ایمنی میزبان اتخاذ میکند تا بتواند قدرت بیماری زایی خود را در برابر آنتی بادی های خنثی کننده حفظ کند.

نتایج:
این روش ها در تولید واکسن های آینده کروناویروس قابل استفاده است تا ایمنی قویتری علیه گونه های مختلف ویروس داشته باشد. مشخص است باید این واکسن ها علیه پروتئین تاجی واریان های جدید بتواند به خوبی عمل کند.
این مطالعه همچنین نشان داد پروتئین های دیگرغیر از پروتئین تاجی هم می توانند هدفی برای واکسن های آینده به خصوص در واریان های جدید ویروس باشد.

محدودیت مطالعه: این پژوهش، کاهش آنتی بادی ها را در مواجهه ی بدن با واریان های جدید بررسی نکرد. در این مطالعه از مخلوط انواع پروتئین استفاده شد.
کل مقاله در لینک زیر https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941626/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33767626/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جز تو که را دارمنقش داروهاي مختلف معروف قله سقوطعنصر اصلی تعیین واقعیتامید نیکو داشته باش تا آنخوش خیالی و خوش بینیچاالش ها در تعیین منبع هوابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی در هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های بین زن و مرد فقاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استواکنش به حس جدیدتکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و کلمه حتی برای کسانکریستال زمان(قسمت سوم)تست نوار عصب و عضلهمرگ و سوال از قاتلسردرد میگرنی در کودکانآینده ی حمل و نقل هوایی دحقیقت، آن چیزی نیست که جلنقشه های مغزی جدید با جزیقبل و بعد از حقیقتاستفاده از هوش مصنوعی در عدم توقف تکامل در یک انداانقراض را انتخاب نکنیدخدایا جز تو که را دارمنجات در راستگوییابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می تواندبالاترین هدف از دولتدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید در درمان فراز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر نامه سفر به بم و جنوب گندم بکاری، جو درو نمیکنتصویربرداری فضاپیمای آممسئولیت جدیدشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا یک، وجود داردحافظه انسان و حافظه ی هوشچند روش ساده برای موفقیتلمس کوانتومیاصل علت و تاثیرغربال در زندگیانرژی خلا ممکن استدنیا فریب و سرگرمیچرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای پیشرفته ارتباط میدان مغناطيسي زمین بشر بازسازي مغز و نخاع چالشی درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتمرکز بر هدفاز تکینگی تا مغز، از مغز روش استفاده از بالش طبییک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی و ای ال اسگاهی جهت را عوض کنتغییر خود یا تغییر دیگرامعنی روزهشگفت انگیز بودن کیهانآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت 87نون و القلملزوم گذر انسان از حدها و اعتیاد و تلاش های درمانی انعطاف پذیری مکانیسمی علدونپزیل در بیماران قلبی نسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره احساسات متفادرمان سرطان با امواج صوتهوش عاطفی قسمت ششمتو پیچیده ترین تکنولوژی از سایه نترسریشه های مشترک همه ی موجوژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر دوپامین و سروتونینسندرم پیریفورمیسپنج اکتشاف شگفت آور در موجنگ هفتاد و دو ملت همه را مغز چگونه صداها را فیلتر شبکیه های مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت پنجاهنوار عصب و عضله تعیین محلمن، ما یا چی؟به کدامین گناه کشته شدندای نعمت من در زندگیمدیستونی قابل درماننعناعاختلال در شناسایی حروف و برنامه ی مسلط ژنها در اختدرک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ وقت خودت را محدود به تولید مثل اولین ربات های راه بی شکستکلام و زبان، گنجینه ای بسپیوند اندام حیوانات به اتاثیر درجه حرارت بر عملکسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندمغز ایندگان چگونه استفن آوری های جدید علیه شناصبر لازمه ی پیروزی استآرامش(سکوت) stillness و تکاپواین ابتدای تناقض هاستحس و ادراک قسمت ششمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منابع انرژی از نفت و گاز بهداشت خواب، امروز در جهدانش، قفل ذهن را باز میکنهمیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیبرخی نرمش های گردندرد و درستوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستکندر در بیماریهای التهابپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر رژِیم غذایی بر میگسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزمغز زنان جوانتر از مغز مرفارغ التحصیلان، فقیر و دطلوع و حقیقتآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسایران بزرگخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های میتوکندریداروی جدید میاستنی گراویهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیبررسي علل احتمالي تغيير ذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکسایه را اصالت دادن، جز فرپرورش مغز مینیاتوری انساتبر را بردارجواب سنگ اندازینقش نظام غذایی در تکامل مفرد موفقعقل سالمافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهاپی ژنتیکخواص انارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دویکداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میرفتار مانند بردهویروس مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمتکامل مداومزیان غذاهای پرچربکار با یگانگی و یکپارچگیترازودونمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسخن پاک و ثابتآمارهای ارائه شده در سطح آن چیزی که ما جریان زمان جستجوی متن و تصویر به صورنقش درختان در تکاملقلب های سادهعوامل موثر در پیدایش زباامید نجاتخوشبختی چیستنابینایی در نتیجه ی گوشی ابزار بقا از نخستین همانمنتظر نمان چیزی نور را بهبیداری و خواب کدام بهتر ادر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های تکاملی در مغز واز تکینگی تا مغز از مغز ترویکردهای جدید ضایعات نخواکسن های شرکت فایزر آمرتکثیر سلول در برابر توقف زبان و بیان نتیجه ساختماکشف مکانیسم عصبی خوانش پتست کم هزینه ی بزاق برای مرگ انتقال است یا نابود شسردرد و علتهای آنآینده ی علم و فیزیک در60 ثحقایق ممکن و غیر ممکننقشه با واقعیت متفاوت اسقبل از آغازاستفاده از انرژی خلاعدم تعادل دوپامین، فقط بانواع سکته های مغزیخرما منبع بسیار خوب آنتی نخاع ما تا پایین ستون فقرابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید در درمان سراز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییوابسته به دوستی این و آن تاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر به مریخ در 39 روزگوهر با نظر دیگران سنگ نمتصور ما ازمشکلات و واقعیمسئولیت در برابر محیط زیشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا کیهان می تواند یک شبیحباب های کیهانی تو در توچندین ماده غذایی که ماننلووفلوکساسیناصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتانرژِی برای ایجاد اضطرابدنیا مکانی بسیار اسرارآمچرا ارتعاش بسیار مهم استابزارهای بقا از نخستین همیدان های مغناطیسی قابل باغچه ی مندرمان تشنجهوش مصنوعی، کیفیت فریب متمرکز بر امروزاز تکینگی تا مغز، از مغز روش جدید تولید برقیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی در درمان ایدگاهی در پارکینسون باید پتغییر دیگران یا تغییر خومعاینه قبل از نوار عصب و شگفت زده و حیران باشآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت چهلنوآوری ای شگفت انگیز دانلزوم سازگاری قانون مجازااعتیاد را به دور بیندازاهمیت کنترل خشمدوچرخه در کاهش دردهای کمچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جوانامانند کودکان باشیدبحثی درباره احساساتی غیردرمان ضایعات نخاعیهوش عاطفی بیشتر در زنانتو آرامش و صلحیاز سایه بگذرریشه های مشترک حیاتژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر دپاکین بر بیماری مسندرم پیریفورمیسپول و شادیجنگ و تصور از جنگمغز ناتوان از توجیه پیداشباهت مغز و کیهانآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و ینوار عصب و عضله در مطب دکمن، خود تو هستمبه امید روزهای بهتردژا وو یا اشنا پنداریهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درک احساسات و تفکرات دیگهیچ کاری نکردن به معنی چیتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذکلام، در تحولی شگفت آور بپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارمغز ابزار بقای برتر مادیفناوری هوش مصنوعی نحوه خصبر و واقعیتآرزوها را کم کناین بیمار را باید چه کار حس و ادراک قسمت شصت و هشتنیوالینمنابع انرژی از نفت و گاز بهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش، یک انسان را ناسازگهمیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر برخی یونها و مولکول های مدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییز گهواره تا گورکندر علیه سرطانپپوگستتاثیر سلامت دستگاه گوارشسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانمغزهای کوچک بی احساسفاصله ها در مکانیک کوانتطلای سیاهآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزایرادهای موجود در خلقت بخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید کنترل قند خونهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را بررسی مغز با امواج مادون ذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره ککیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفاساخت سلول عصبی حتی پس از پرکاری تیروئیدتحریک الکترومغناطیسی مغجوسازی مدرننقش نظریه تکامل در شناسافرد یا اندیشهعقلانیت بدون تغییراقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدابتدا سخت ترین استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری دیستروفی میوتونیداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده رفتار وابسته به شکلویروس های باستانی، مغز مبشریت از یک پدر و مادر نیتکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنکارهای کوچک، بی ارزش نیسترازودونمدل هولوگرافیک تعمیم یافسخت ترین حصارسخت ترین کار، شناخت خود اآنچه می دانم، آنچه را میخجستجوی هوشیاری در مغز مانقش ذهن و شناخت در حوادث قلب و عقلعوامل ایجاد لغت انسانی و امید یا ناامیدی؟خوشبختی دور از رنج های مناتوانی از درمان برخی ویابزار بقا از نخستین همانمنتظر نتیجه ی کارهایت بابیرون اصل است یا دروندر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های زبانی سرمنشا تاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتواکسن کووید 19 چیزهایی که تأثیر نیکوتین سیگار بر مزبان و بیان، در سایه پیشرکشف مکانیسمی پیچیده در بتست آر ان اس دز میاستنی گمرگ تصادفیسردرد به دلیل مصرف زیاد مآینده با ترس جمع نمیشودحل مشکلنقص های سیستمی ایمنیقبل از انفجار بزرگاستفاده از سلول های بنیاعدم درکانیس بی کسانخسته نباشی بابانخاع درازتر یا کوتاهتر کابزار بقای موجود زنده از مورد نادر همپوشانی دو بیباور و کیهان شناسیدرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید شرکت نورالاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را وابستگی یعنی قلادهتاثیر هوش مصنوعی بر مغزسفر به درون سفری زیباگویید نوزده و ایمنی ساکتتصور از زمان و مکانمستند جهان متصلشناسایی زبان حیوانات با آیا گذشته، امروز وآینده حباب هایی تو در توچندجهانیلوب فرونتال یا پیشانی مغاصل، روان و نفس استتاثیر ویتامین دی بر بیماانسولیندنیای شگفت انگیز کوانتومچرا به هم اعتماد نمیکنیمابزارهای بقا ازنخستین هممیدان های کوانتومی خلابترس از اینکه کسی، به درگدرمان جدید ALSهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتمساح حد واسط میان مغز کواز تکامل تا مغز از مغز تا روش صحبت کردن در حال تکامیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادین از مخاط بینگذر زمان کاملا وابسته به تغییر دادن ژنها آیا روزی معادله ها فقط بخش خسته کنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت چهل و هفتنوار مغز مشاهده ی غیر مستلزوم سازگاری قانون مجازااعداد بینهایت در دنیای ماهرام مصر از شگفتی های جهدوچرخه سواری ورزشی سبک و نسبت ها در کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان مانند آب باشبحران ذهن فیلمی قابل تامدرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتو افق رویداد جهان هستیاز علم جز اندکی به شما داریشه های اخلاقژن درمانی در درمان چاقیتاثیر داروهای ضد التهاب سندرم پای بی قرارپول و عقیدهجنگ داده هامغز و قلب در جنین موش مصنشباهت مغز با کیهان مادیآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و دنوبت کودکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبه بالا بر ستارگان نگاه کدژاوو یا آشناپنداریهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهبرین نت به جای اینترنتدرک تصویر و زبان های مخلتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمکلرال هیدرات برای خوابانپیوند سر برای چه بیمارانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرمغز ابزار برتر بقافواید روزه داری متناوبصبر بسیار بایدآزمون تجربی، راهی برای راینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت شصت و دونیکولا تسلامنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز چیستدائما بخوانهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به برخی اثرات مضر ویتامین ددرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانکو کیو تن coQ10پایان، یک آغاز استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و مغز، فقط گیرندهفاصله ی همیشگی تصویر سازطوفان فقر و گرسنگی و بی سآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمایستادن در برابر آزادی بخونریزی مغزی کشندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید آلزایمرهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز بررسی و اپروچ جدید بر بیمذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشساخت شبکه عصبی مصنوعی با پراسینزوماب در پارکینسوتحریک عمقی مغزجامعه ی آسمانینقش هورمون های تیروئید دفرد حساس از نظر عاطفی و بعقیده ی بی عملاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری سلیاکداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انسارفتار اجتماعی انسان، حاصویرایش DNA جنین انسان، بربعد پنجمتکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش سکارهایی بیش از طراحی و گپتراشه مغز بدون واسطه ی دمدل های ریز مغز مینی برینکاربرد روباتهای ريزنانوتراشه ها روی مغزمدیون خود ناموجودسختی ها رفتنی استآنچه ناشناخته است باید شحفره در مغزنقش روی و منیزیم در سلامتقلب یا مغزعواملی که برای ظهور لغت اامید جدید بر آسیب نخاعیخیالپردازی نکنناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقا از نخستین همانمنتظر زمان ایده آل نشوبیست تمرین ساده برای جلودر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ایستایی و تکاپواز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسواکسن کرونا و گشودن پنجرتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریهکشف ژن جدید، می تواند گستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مرگ عاطفه و محبتسردرد تنشنآیا فراموشی حتمی استحلقه های اسرارآمیزنقص در تشخیص هیجانات عامقبرستان ها با بوی شجاعتاستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهانگشت ماشه ایخطا در محاسبات چیزی کاملنخستین تمدن بشریابزار بقای موجود زنده از موسیقی نوباید از انسان ترسیددرمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش هایی در بیماران قطع از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و التهاب زیانبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر ویتامین دی بر بیماسفر تجهیزات ناسا به مریخ گوش دادن بهتر از حرف زدنتصاویر زیبای رعد و برقمشکل از کجاستشناسایی سلول های ایمنی اآیا پیدایش مغز از روی تصاحد و مرزها توهم ذهن ماستنه ناامیدی بلکه ارتقالوتیراستاماصلاح خطا با رفتن بر مسیرصفحه اصلیانسولین هوشمنددنیایی پر از سیاهچاله چرا بیماری های تخریبی مغابزارهای بقای موجود زندهمیدان بنیادین اطلاعاتبحتی علمی درباره تمایل بدرمان جدید مولتیپل میلومهوش احساسیتنفس هوازی و میتوکندریاز تکامل تا مغز، از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی شاهکار انطباق گذشته را دفن کنتغییر زودتر اتصالات مغزیمعجزه های هر روزهشگفتی های زنبور عسلآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هشتنوار مغز با توضیح دکتر فالزوم عدم وابستگی به گوگل بقا با سازگارترین فرد اساولویت بندی ها کجاستدوپامین قابل حل در آبنسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گماه رجببخش فراموش شده ی حافظهدرماندگی به دلیل عادت کرهوش عاطفی در زنان بیشتر اتو انسانی و انسان، شایستازدواج های بین گونه ای، ررژیم های غذایی و نقش مهم ژن ضد آلزایمرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سندرم پس از ضربه به سرپوست ساعتی مستقل از مغز دجنبه های موجی واقعیتمغز و هوش، برترین ابزار بشباهت های ریشه ای چند بیمآب زندگی است قسمت سومای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت پنجاه و سنور از عمق تاریکیمنابع انرژی از نفت و گاز به بالاتر از ماده بیندیشدگرگونی های نژادی و تغییهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انسانبرای یک زندگی معمولیدرک حقیقت نردبان و مسیری هیچ کس حقیقت را درون مغز تولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانکم کردن کالری روشی سودمنپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرمغز از بسیاری حقایق می گرفواید روزه داری متناوبصد قدح، نفتاده بشکستآزمون ذهنی گربه ی شرودیناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت شصت و ششنیاز به آموزش مجازی دیجیمنابع انرژی از نفت و گاز بوزون هیگز جهان را از متلدارچینهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتبرخی اختلالات عصبی مثانهدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی کوچ از محیط نامناسبپاکسازی مغزتاریک ترین بخش شبسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیمغز، همه ی واقعیت را نمیبفتون های زیستیطوفان بیداریآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک اکنون را با همه ی نقص هایخونریزی مغزی کشنده ولی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری های روانی با تاثیداروی جدید آلزایمر تاییدهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیبررسی ژنها در تشخیص بیماذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مساخت شبکه عصبی با الفبای پرتوهای صادر شده از سیاهتحریک عمقی مغز در آلزایمجاودانگی مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنفردا را نمیدانیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی الکترومغناطیس شنوایی و هخواص اردهنگاه از درون مجموعه با نگابتذال با شعار دینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری شارکو ماری توثدارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار رقیبی قدرتمند در برابر مویشن پروبعد از کروناتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسکاربرد روباتهای ريز، در تراشه ی هوش مصنوعی در مغزمدیریت اینترنت بر جنگسختی در بلند شدن از روی صآنچه واقعیت تصور میکنیم حق انتخابنقش روزه داری در سالم و جقلب دروازه ی ارتباطعوارض ازدواج و بچه دار شدامید درمان کرونا با همانخانه ی تاریکنادیدنی ها واقعی هستندابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفبیش از نیمی از موارد انتقدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهواکسن کرونا از حقیقت تاتتأثیر شیرینی های حاوی لوزبان و شناخت حقیقت قسمت چکشف ارتباط جدیدی از ارتبتشنج چیستمرگی وجود نداردسردرد سکه ایآیا ممکن است موش کور بی محمله ویروس کرونا به مغزنقطه ی رسیدن به قلهقدم زدن و حرکت دید را تغیاستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بانگشت نگاری مغز نشان میدخطا در محاسبات چیزی کاملنخستین تصویر از سیاهچالهابزار بقای موجود زنده از موسیقی هنر مایع استبابا زود بیادرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش در تولید انرژی به رناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس وبینار اساتید نورولوژی دتاثیر ویروس کرونا بر مغز سفر دشوار اکتشافگوشه بیماری اتوزومال رسستصادف یا قوانین ناشناختهمشکلات نخاعیشهر زیرزمینی در ژاپن براآیا آگاهی پس از مرگ از بیحریص نباشنه به اعداملوزالمعده(پانکراس)مصنوعاصول انجام برخی نرمش ها دسوالات پزشکیانسان قدیم در شبه جزیره عدنیا، هیچ استچرا حیوانات سخن نمی گوینابزارهای بقای از نخستین میدازولام در درمان تشنج بحث درباره پیدایش و منشا درمان جدید میگرن با انتی هوش احساسیتنفس هوازی و میتوکندریاز تکامل تا مغز، از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنوایک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی، در محل خاص خودگر جان به جز تو خواهد از ختغییر عمودی سر انسان از پمعجزه ی چشمشانس یا نتیجه ی تلاشآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت چهل و دومنوار مغز ترجمه رخدادهای مقاومت به عوارض فشار خون بقا در ازای بیماریاولین قدم شناخت نقص های خدورترین نقطه ی قابل مشاهنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمماهیچه ی صبربخش های تنظیمی ژنومدرها بسته نیستهوش عاطفی رمز آزادگیتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر مغزسندرم جدایی مغزپوشاندن خود از نورجنسیت و تفاوت های بیناییمغز و اخلاقشباهت کیهان و مغزآب، زندگی است(قسمت پنجم)ای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت پنجاه و شنور درونمنابع انرژی از منابع نهفبه جای محکوم کردن دیگران دانش قدرت استهمه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در انبرای پیش بینی آینده مغز ددرک دیگرانهیچ اندر هیچتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرکمی زاویه ی دیدت را عوض کپیوندهای پیچیده با تغییرتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمغز به تنهایی برای فرهنگ فواید زیاد دوچرخه سواریصداقتآزمون ذهنی گربه شرودینگراین، فقط راه توستحس و ادراک سی و هفتمچیز جدید را بپذیرمنابع بی نهایت انرژی در دبی نهایت در میان مرزهاداروهای مصرفی در ام اسهمکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستبرخی اصول سلامت کمردردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمزمان چیستکوچک شدن مغز از نئاندرتاپارادوکس ها در علمتاریکی من و تو و گرد و غباسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پمغزتان را در جوانی سیم کشفروتنی معرفتیطوفان زیباییآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هواکوییفلکسخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری وسواسداروی جدید ای ال اسهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کابررسی بیماری التهابی رودتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استساختن آیندهپرتوزایی از جسم سیاهتخریب مغز به دلیل کمبود بجایی برای یاد گرفتن باقی نقش ویتامین K در ترمیم اسفرزندان زمان خودعلم و روحالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواص بادامنگاه حقیقی نگاه به درون اابداع دی ان ای بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری ضعف عضلات نزدیک بدارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز رقابتی بی هدف یا رقابتی هواقعیت فیزیکی، تابعی از بعد از کروناتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمکاش شرف اجباری بود یا حتیتراشه ی بیولوژِیکمدیریت اضطراب، از مهمتریسدسازی روش مناسب برای مقآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حقیقت قربانی نزاع بین بی نقش رژیم غذایی بر رشد و اقلب روباتیکعید نوروز مبارکامیدهای جدید برای بازیابخانواده پایدارنادیدنی ها بیشتر از دیدنابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیشتر کمردردها نیازی به در آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی واکسن کرونا ساخته شده توتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت اکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتشنج و حرکات شبه تشنجی قامراقب خودتون و خانواده هسردرد عروقی میگرنآیا ما کالا هستیمحمایت از طبیعتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوقدرت مردماستفاده از سلول های بنیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیانتقال ماده و انرژیخطای ادراک کارمانخستین روبات های زنده ی جابزار بقای موجود زنده از میلر فیشر نوعی نادر از گیباد و موجدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب گوشت خواری یا گیاه خواریتضادهای علمیمشکلات بین دو همسر و برخیشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا امکان بازسازی اندامهحرکات چشم، ترجمه کننده ی نه به اعداملیروپریم داروی ترکیبی ضداصول توسعه ی یک ذهن کاملپیامهای کاربرانانسان میوه ی تکاملدندان ها را مسواک بزنید تچرا حجم مغز گونه انسان درابزارهای دفاعی و بقای مومکان زمان یا حافظه زمانبحثي درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش بشری تهدید برای بشریتنفس بدون اکسیژناز تکامل تا مغز، از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای ایمنی القا کنندهگرفتار محدودیت ها و ابعاتغییرات منطقه بویایی مغزمعجزه ی علمشانس یا تلاشآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت چهل و سومنوار مغز در فراموشی هامقایسه رقابت و همکاریبقای حقیقی در دور ماندن ااولین مورد PML به دنبال تکديدن با چشم بسته در خواب نشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمماپروتیلینبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرهای اسرارآمیز و پوشیدههوشمندی کیهانتو با باورهایت کنترل میشرژیم ضد التهابیژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکسندرم دزدی ساب کلاوینپیموزایدجنسیت و تفاوت های بیناییمغز و اخلاقشباهت زیاد بین سلول هاي عآتاکسیای جان جان بی تن مروحس و ادراک قسمت بیست و چهنوروفیبروماتوزمنابع انرژی از نفت و گاز به جای تولید، بیشتر گوش کدانش محدود به ابعاد چهارهمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکبرای اولین بار دانشمنداندرک درست از خود و هوشیاریهیچگاه از فشار و شکست نترتولترودینراست دستی و چپ دستیکمالگرایی دشمن پیشرفتپیوندی که فراتر از امکانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهمغز بیش از آنچه تصور میشوفیلم کوتاه هیروشیما از هصدای بم با فرکانس پایین، آزادی در چیستاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک- قسمت پنجاه و چیزی منتظر شناخته شدنمنابع جدید انرژیبی نظمی مقدمه شناختداروهای ام اسهمانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدبرخی اطلاعات روانشناسی مدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان کوچکی قلبپاسخ گیاهان در زمان خوردتاریکی و نورسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنمغزتان را در جوانی سیمکشفروتنی و غرورطولانی ترین شبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش اکسی توسین و تکامل پیش اخواندن، دوست روزهای سختمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری کروتز فیلد جاکوبداروی جدید برای میاستنی هنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیبررسی سیستم تعادلی بدن اتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیساختن آینده، بهترین روش پرسشتداوم مهم است نه سرعتجایی خالی نیستنقش ژنتیک در درمان اختلافرضیه ای جدید توضیح میدهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهالکترودهای کاشتنیخواص بادام زمینینگاه دوبارهابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماریهای تحلیل عضلانی اداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسرموزی از نخستین تمدن بشرواقعیت چند سویهبعد از کرونا دلخوشی بیهوتکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراککتاب گران و پرهزینه شد ولتربیت کودکان وظیفه ای مهمداخله ی زیانبار انسانسرنوشتآنها نمیخواهند دیگران راحقیقت آنطور نیست که به نظنقش رژیم غذایی در رشد و اقلب را نشکنعامل کلیدی در کنترل کارآامیدوار باش حتی اگر همه چخاویار گیاهینادانی در قرن بیست و یکم،ابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیشتر علم، در نادانسته هدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتواکسن آلزایمرتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت دکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتشنج به صورت اختلال رفتامراحل ارتقای پله پله کیهسرطان کمیت گراییآیا ما تنها موجودات زنده حوادث روزگار از جمله ویرنقطه بی بازگشتقدرت و شناخت حقیقتاستفاده از سلول های بنیاعشق درونی به یگانگی خلقتانتروپی و هوشیاریخطای حسنرمش های مفید برای درد زاابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل باد غرور و سر پر از نخوت ودرمان های جدید سرطانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندوراپامیل در بارداریتاثیر کلام در آیات کلام بسفرنامه سفر به بم و جنوب گیلگمش باستانی کیستتظاهر خوابیده ی مادهمشکلات روانپزشکی پس از سشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا انسان با مغز بزرگش اخحرکت چرخشی و دائمی کیهاننه بدبخت بلکه نادانلیس دگرامفتامین یا ویاساصول سلامت کمرسایتهای دیگرانسان ها می توانند میدان ده روش موفقیتچرا خشونت و تعصبابعاد و نیازهای تکاملیمکانیک کوانتومی بی معنی بحثی جالب درباره محدودیتدرمان جدید ام اسهوش در طبیعتتنها مانع در زندگی موارد از تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخیافته های نوین علوم پرده تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای بنیادی مصنوعی درگریه ی ابر، رمز طراوت باغتغییرات مغز پس از 40 سالگیمعجزه ی علم در کنترل کرونشاهکار قرنآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت نهمنوار مغز در تشخیص بیماری مقابله ی منطقی با اعتراضبلندی در ذهن ما درک بلندیاولین مورد پیوند سر در اندی متیل فومارات(زادیوا)(نشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خاماجرای جهل مقدسبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرون قفس یا بیرون از آنهوشمندسازی زندان هاتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکسندرم سردرد به دلیل افت فپیموزایدجهل مقدسمغز و سیر تکامل ان دلیلی شباهت زیاد بین سلول هاي عآتاکسی فریدریشایمونوگلوبولین وریدی IVIgحس و ادراک قسمت بیست و یکنورون هاي مصنوعی می توانمنابع انرژی از نفت و گاز به خوبی های دیگران فکرکندانش بی نهایتهمه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کوانبرای بقا به جایی فراتر ازدرک عمیق در حیواناتهیپرپاراتیروئیدیسمتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بکمردردپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز باستانی، هنوز نقش هافیلمی بسیار جالب از تغییصرع و درمان های آنآزادی عقیده، آرمانی که تاینترنت، حقیقت جامعه ی فحس و ادراک- قسمت بیست و پچیزی خارج از مغزهای ما نیمناطق خاص زبان در مغزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروهای تغییر دهنده ی سیهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازابرخی بیماری ها که در آن بدرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدازمان و گذر آن سریع استکوچکترین چیز یک معجزه اسپختگی پس از چهل سالگي به تاریکی خواهد ترسیدسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستمغط یک گیرنده استفرگشت و تکامل تصادفی محض طی یکصد هزار سال اخیر هرچافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیاکسکاربازپین در درمان تشخواب و بیداری نوسانی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید برای کاهش وزنهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنوذهن خود را مشغول هماهنگیوقتی شروع به بیدار شدن میبررسی علل کمر درد در میانتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دساختار فراکتال وجود و ذهپرسش و چستجو همیشه باقی اتداخل مرزها و صفات با بینجاذبهنقش گرمایش آب و هوا در همفساد اقتصادی سیتماتیک درعلم به ما کمک میکند تا موالگو نداشتیمخواص شکلات تلخنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری، رساله ای برای سلدخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز و رازهای ارتباط غیر کواقعیت چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوواقعیت چیستتفکر قبل از کارتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا کتاب زیست شناسی باورترجمه فعالیت های عضله به مدارک ژنتیکی چگونه انسانسریع دویدن مهم نیستآنژیوگرافی از مغزحقیقت افرادنقش زنجبیل در جلوگیری از قوی تر باشعادت همیشه خوب نیستامیدواریخار و گلنازوکلسینابزار بقا از نخستین همانمهمان ناخواندهبا همه مهربان باشدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید از روی طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداواکسن ایرانی کرونا تولیدتئوری جدید، ویران کردن گزبان و شناخت حقیقت قسمت سکشیدن مادی روشی برای جلوتشنج عدم توازن بین نورون مرز مرگ و زندگی کجاستسرعت فکر کردن چگونه استآیا مصرف مولتی ویتامین هحکمت الهی در پس همه چیزنقطه، وجود است یا فاصلهقدرت کنترل خوداستیفن هاوکینگ در مورد هعشق، شلوغ کردن نیستانتظار گذر تندباد؟خطر آلودگی هوانرمش های مفید در سرگیجهابزار بقای موجود زنده از میوپاتی و نوار عصب و عضلهبار مغز بر دو استخواندرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی به شناسایی کاتلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب گیاه بی عقل به سوی نور میتظاهری از ماده است که بیدمشکلات روانپزشکی در عقب شیر و دوغ بادامآیا انسان در آستانه ی انقحس متفاوتنه جنگ و نه خونریزیلا اکراه فی الدیناضطراب و ترسانسان یک کتابخانه استدهن، بزرگترین سرمایهچرا در مغز انسان، فرورفتابعاد اضافه ی کیهانمکانیزمهای دفاعی در براببحثی در مورد نقش ویتامين درمان جدید ای ال اس، توفرهوش عاطفی قسمت 11تنها در برابر جهاناز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان نابینیاد گرفتن مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلام تا روشناییگربه شرودینگر و تاثیر مشتغییرات آب و هوایی که به معجزه در هر لحظه زندگیشاهکار شش گوشآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهارمنوار مغزی روشی مهم در تشخمقابله با کرونا با علم اسبلوغ چیستاولین هیبرید بین انسان و دین اجبارینظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهاماجرای عجیب گالیلهبخش دیگری در وجود انسان هدرون و بیرون، جدای از هم هوشیاری و وجودتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التهژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکسوی ما آید نداها را صداپیچیدگی های مغزمگسجهان فراکتالمغز کوانتومیشجاعت و ترسآتاکسی مخچه ای خودایمنایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت بیست و دونورون های ردیاب حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز به خودت مغرور نشودانشمندان موفق به بازگردهمه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشمبرای تمدن سازی، باید در بدرگیری قلب در بیماری ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتومورهای نخاعیرحم مصنوعیکمردرد ناشی از تنگی کاناپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرمغز برای فراموشی بیشتر کفیروز نادریضایعه ی شبکه لومبوساکرالآزار حقیقیایندرالحس و ادراک- قسمت شصت و چهچیزی شبیه نور تو نیستمناطق خاصی از مغز در جستجبی ذهن و بی روحداروهای ضد بیماری ام اس وهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وبرخی بیماری های خاص که بددست و پا زدن در سایه؟توپیراماتزمان و صبرکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیپدیده خاموش روشن در پارکتاریخ همه چیز را ثبت کردهجهش های ژنتیکی مفید در سانفرت، اسیب به خود استفراموش کارها باهوش تر هسطیف انسفالیت، گیلن باره افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر فقط مردم میفهمیدند کخواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری آلزایمر، استیل کوداروی جدید برای ای ال اسهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تذهن خالی از شلوغی افکارویتنام نوعی کرونا ویروس برطرف کردن خشونت را از خاتکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالهکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استساختار شبکه های مغزی ثابپرسشگری نامحدودترقی واقعی یا شعار ترقیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش پیش زمینه ها و اراده فشار و قدرتعلم بدون توقفالگو و عادت را بشکن و در اخواص شگفت هویجنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمارستان هوش مصنوعیدر موج، راز خلقت نهفته اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز گشایی از اتصالات مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طواقعیت های متفاوتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستکتاب طبیعت در قالب هندسهترجمه ی فعالیت های عضله بمروری بر تشنج و درمان هایسریعترین کامپیوتر موجودآنان که در قله اند هرگز خحقیقت انساننقش زبان در سلطه و قدرت اقیچی ژنتیکیعادت کن از بالا نگاه کنیامیدواری و مغزخارق العاده و استثنایی بنبودن مدرک و شاهد، مدرک ابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش با هوش مصنوعی خودکار روبدر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تقلید از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوواکسن اسپایکوژنتا 20 سال آینده مغز شما به زبان جانسوزکشتن عقیده ممکن نیستتشویق خواندن به کودکانمرز بین انسان و حیوان کجاسطح آگاهی، رخدادهای زندگآیا مغز تا بزرگسالی توسعحافظه میتواند بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختنقدرت انسان در نگاه به ابعاستیفن هاوکینگ در تفسیر عصب حقوق نورولووانحراف و حقیقتخطر حقیقی، خود انسان استنرمش های موثر در کمردردابزار بقای موجود زنده از میوتونیک دیستروفیبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی تعاملیتمایل زیاد به خوردن بستناز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سخت میگذردورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب گیاه خواری و گوشت خوار کدتعویض دارو در تشنجمشاهده گر جدای از شیء مشاشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا احتمال دارد رویا از آحس چشایی و بویایینه روش تقویت مغزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اطلاع رسانی اینترنتیانسان باشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا ذرات بنیادی معمولاً ابعاد بالاترما انسانها چه اندازه نزدبحثی در مورد نقش کلسیم و درمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت نهمتنهاییاز تکامل تا مغز، از مغز تروشی جدید در درمان سکته میاد بگیر فراموش کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلاح و راهزنیگزیده ای از وبینار یا کنفتغییرات تکاملی سر انسان معرفی مورد نادر بیماری گشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت نوزدهمنوار مغز، مفید و بی خطرملاحظه های اخلاقی دربارهبلعیدن ستاره توسط سیاهچااولین تصویر در تاریخ از سدین، اجباری نیستنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زمانماده ی تاریکبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوشیاری و افسردگیتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیچیدگی های مغزی در درک زجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز آیندگان چگونه است ؟ALS نگاهی کامل بر بیماری وشرکت نورالینک ویدیویی ازآتش منبع انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت بیست و سونوروپلاستیسیتی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز به خودت نگاه کندانشمندان نورون مصنوعی سهمه چیز در زمان کنونی استاداراوون تنها داروی تاییبرای خودآگاه بودن تو بایدرگیری مغز در بیماری کویهاوکينگ پیش از مرگش رسالتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیکمردرد و علل آنپیدایش زبانتاثیر روده بر مغزسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟فیزیک مولکولها و ذرات در ضایعه ی عروقی مخچهآزار دیگری، آزار خود استایپیداکرینحسن یوسف باغچه ی منمنبع نور واقعی و ثابت، حقبی سوادی در قرن 21داروهای ضد تشنج با توضیح همراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتربرخی توجهات در ببمار پاردست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانیتاریخ، اصیل نیست و ساخته جهش های ژنتیکی غیر تصادفنقاشی هایی با بوی گذشته یفراموشی همیشه هم بد نیستطبیعت موجی جهانافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل اگر میدانی مصیبت بزرگتر خواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بیماری الزایمرداروی جدید برای دیابتهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تذهن سالمویتامین E برای فعالیت صحبزرگ فکر کنتکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظسادیسم یا لذت از آزار دادپس از اگو یا بعد از نفستروس جریان انرژیجبران از دست رفته هانقش پیشرفته ی سلول های بنفشار روحی، همیشه بد نیست علم در حال توسعهالگوی بنیادین و هوشیاریخواص عجیب لوبیانگاهت را بلند کنابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیندیشدر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز رمز امید، بی نیازی از مردواقعیت و مجازتفکر خلا ق در برابر توهم تکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستکتاب، سفری به تاریخترجمه ای ابتدایی از اسرامرکز هوشیاری، روح یا بدن سرکه انگبین عسلی مفید برآنتی بادی منوکلونال در دحقیقت اشیانقش زبان در سلطه و قدرت اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعادت کن خوب حرف بزنیامیدی به این سوی قبر نیستخبر مهم تلسکوپ هابلنباید صبر کرد آتش را بعد ابزار بقا از نخستین همانمهندسی بدنبا هر چیزی که نفس می کشد مدر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت مغز با ورزشاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن اسپایکوژن ضد کروناتا بحر یفعل ما یشازبان ریشه هایی شناختی اسگل خاردار، زیباستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مرز جدید جستجو و اکتشاف، سعی کن به حدی محدود نشویآیا همه جنایت ها نتیجه بیحافظه های کاذبنمیتوان بر سیاه سیاه نوشقدرت ذهناستخوان های کشف شده، ممکعصب سیاتیکاندوه در دنیا استخطر را بپذیرنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقای موجود زنده از میگرن و پروتئین مرتبط با بار سنین ابزار هوشمندی ادرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی در قضاوت های اتمایز یا کشف یگانگیاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیورزش و میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفری به آغاز کیهانگیرنده باید سازگار با پیتعیین پیش آگهی آسیب به عصمشاهده آینده از روی مشاهشکل های متفاوت پروتئین هآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک (قسمت اول )چه زیاد است بر من که در ایلایو دوم دکتر سید سلمان فاطلاعات حسی ما از جهان، چانسان جدید از چه زمانی پادو بیماری روانی خود بزرگ چراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفما انسانها چه اندازه نزدبحثی در مورد حقیقت فضا و درمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت هفتمتنهایی رمز نوآوری استاز تکامل تا مغز، از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاهخواری بر رشد و سلسله مباحث هوش مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وتغذیه بر ژنها تاثیر داردمعرفت و شناختشاید درست نباشدآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک قسمت هفتمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ملاحظات بیهوشی قبل از جربنی عباس، ننگی بر تاریخاولین دارو برای آتاکسی فدیوار همه اش توهم بودنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذببخشش، عقلانی یا غیر عاقلدروغ نگو به خصوص به خودتهوشیاری کوانتومیتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردکفش و کتابتاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان موازی و حجاب هامغز اندامی تشنه ی انرژی اNVG 291شربت رب انارآثار باستانی تمدن های قدایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت بیستمنوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز به دنبال رستگاری باشدانشمندان یک فرضیه رادیکهمه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگرانبرای رشد، باید از مسیر خطدرگیری مغز در بیماران مبهدف یکسان و مسیرهای مختلتوهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکمردرد با پوشیدن کفش مناپیر شدن حتمی نیستتاثیر روزه داری بر سلامت سیاره ی ابلهانجهان پیوستهمغز بزرگ چالش است یا منفعفیزیک هوشیاریضایعات در عصب زیر زبانیآسيب میکروواسکولاریا آسایا کوچک شدن مغزانسان الحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بی شرمیداروی فامپیریدین یا نورلهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال برخی توصیه ها برای واکسیدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانککودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستسال 2025 سال بین المللی علمپروژه ی ژنوم انسانیتازه های اسکیزوفرنی(جنوجهش های بیماری زا، معمولچقدر به چشم اعتماد کنیمفراموشی و مسیر روحانیطبیعت بر اساس هماهنگیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیاگر نیروی مغناطیس نباشد خواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تذهت را روی چیزهای مفید متویتامین E در چه مواد غذایبزرگ شدن مغز محدود به دورتکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانسازگاری با محیط بین اجزاآلودگی هوا چالش قرن جدیدتری فلوپرازینجدا کردن ناخالصی هانقش آتش در رسیدن انسان بهفضا و ذهن بازعلم راهی برای اندیشیدن االگوبرداری از طبیعتخود جسم و یا تصویرچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیهوش کردن در جراحی و بیمدر مانهای کمر درددر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیواقعیت و انعکاستفاوت قند طبیعی با قند و تکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرکتابخانهترس و آرمان هامرکز حافظه کجاستسرگیجه از شایعترین اختلاآنتروبات؛ ترکیب سلول زندحقیقت تنها چیزی است که شانقش سجده بر عملکرد مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی ماسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتامیدی تازه در درمان سرطاخدا موجود استنبرو و انرژی مداومابزار بقا از نخستین همانمهربانی، شرط موفقیتبا آتش، بازی نکن و بعد از در درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت استخوان در گرو تغذاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافواکسن دیگر کرونا ساخته شتاول کف پا و حقیقتزبان شناسی مدرن در سطح سلگل درون گلدانتشخیص آلزایمر سالها قبل مرزهای حقیقی یا مرزهای تشلیک فراموشیآیا هوش مصنوعی می تواند نحافظه و اطلاعات در کجاست نمای موفقیتقدرت شناختی انسان، محدوداستروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقداندوه دردی را دوا نمیکندخطرات هوش مصنوعیچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقای موجود زنده از میگرن و خوابباربر دیگران نباشدرمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی در کامپیوترهاتمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکینگی تا مغز- از مغز روش های صرفه جویی در ایجاورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر کپسول نوروهرب بر سسقوط درون جاذبه ای خاص، چگالکانزوماب، دارویی جدیتعامل انسان و هوش مصنوعیمشاهدات آمیخته با اشتباهشکل پنجم مادهآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک (قسمت دوم )نه عدم مطلق بلکه عدم با قلازم است هیچ کاری نکنیداطلاعاتی عمومی در مورد مانسان خطرناکترین موجوددو بار در هفته ماهی مصرف چراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بینما اکنون میدانیم فضا خالبحثی در مورد عملکرد لوب فدرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت یازدهتنبیه چقدر موثر استاز تکامل تا مغز، از مغز تریه زغالییادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاثیر انتخاب از طرف محیط سلطان جنگل یا صاحب ملکوتگشایش دروازه جدیدی از طرثبت و دستکار ی حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیشایسته نیست در جیب خود قرآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت هفدهمنوار عصب و عضلهممانتین یا آلزیکسا یا اببه قفس های سیاهت ننازاولین دروغدیوار، از ابتدا توهم بودنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصاببدون پیر فلکدریا آرام نخواهد شد کشتی هوشیاری سنتی یا هوشیاری تو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستکفش بد، عامل مهم کمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیوند مدفوعجهان ما میتواند به اندازمغز انسان ایا طبیعتا تمافقر داده ها در هوش مصنوعیشربت ضد خلطآدم عاقل، وقت خودش را هدرایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت دهمنوروز یا روز پایانیمنابع انرژی از نفت و گاز به زودی شبکه مغزی به جای دانشمندان ژنی از مغز انسهمه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است برای زندگی سالم، یافتن تدرگیری مغزی در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متتوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عکنفرانس تشنج هتل کوثر اصپیراستامتاثیر روزها، ماه ها یا ساسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمغز بزرگ چالشهای پیش روفیزیک و هوشیاریضرورت زدودن افکارآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجایا این جمله درست است کسیخفاش کور و انسان بینا؟منبع هوشیاری کجاست قسمت بی عدالتی در توزیع واکسن داروی لیراگلوتیدهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دبرخی درمان های Spinal Muscular Atدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا سال سیزده ماههپروژه ی علمی پیوند مغز ساتازه های بیماری پارکینسوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقش قهوه در سلامتیفراموشی آرمانطعمه ی شبکه های ارتباط اجافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیاگر نعمت فراموشی نبود بسخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتامین کابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای اکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلستم با شعار قانون بدترین آلودگی هوا و ویروس کروناتری فلوپرازینجدایی خطای حسی استنقش انتخاب از طرف محیط، نفضای قلب منبع نبوغ استعلم ساختن برج های چرخانالتهاب شریان تمپورالخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانواقعیت تقویت شدهتکامل زبانزبان فرایند تکاملی برای کجای مغز مسئول پردازش تجترسناک تر از کوریمرکز حافظه کجاستسرگردانیآنزیم تولید انرژی در سلوحقیقت خواب و رویانقش غذاها و موجودات درياقانون گذاری و تکاملاسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنامگا سه عامل مهم سلامتخدا نور آسمان ها و زمین اچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانموفقیت هوش مصنوعی در امتبا تعمق در اسرار ابدیت و در دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت حافظه یا هوش مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمواکسن دیگری ضد کرونا از دتابوهای ذهنیزبان شناسی نوین نیازمند گل زندگیتشخیص ایدزمزایای شکلات تلخ برای سلشلیک فراموشیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحافظه و اطلاعات در کجاست نمایش تک نفرهقدرت عشقاسرار آفرینش در موجغم بی پایاناندوهگین نباش اگر درب یا دفاع از پیامبرچرا مردم با زندگی میجنگنابزار بقای موجود زنده از میگرن و روزه داریبارداری بدون رحمدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکینگی تا مغز- از مغز روش های عملی برای رفع کمرورزش در کمر دردتاثیر کتامین در درمان پاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیگام کوچک ولی تاثیرگذارتعامل انسان با هوش مصنوعمطالبه ی حق خودشکرگزار هر چیزی باش که داآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت 67نهایت معرفت و شناخت درک علبخند بزن شاید صبح فردا زاطلاعاتی عمومی در مورد مانسان در هستی یا هستی در دو برابر شدن خطر مرگ و میچراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایدما از اینجا نخواهیم رفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش عاطفی قسمت پنجمتهدیدهای هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تریواستیگمینیادگرفتن، آغاز حرکت است تاثیر احتمالی عصاره تغلیسم زنبور ، کلیدی برای وارپل جویی اصفهانثبت امواج الکتریکی در عصمغز قلبشادی، پاداش انجام وظیفهآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت هجدهمنوار عصب و عضلهمن و وجود توهمیبه مغز خزندگان خودت اجازاولین سلول مصنوعیدید تو همیشه محدود به مقدنظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگبدون بار گذشتهدریافت هورمون امید با ورهوش، ژنتیکی است یا محیطیتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر درجه حرارت بر عملکسوخت هیدروژنی پاکپیوند مدفوع در درمان بیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز انسان برای ایجاد تمدفلج نخاعی با الکترودهای شش مرحله تکامل چشمآرمانگرای تخیلی نباشایمپلانت استخوانی در آسیحس و ادراک قسمت دوازدهمنورالژیمنابع انرژی از نفت و گاز به زیر پای خود نگاه نکن بدانشمندان پاسخ کوانتومی همه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معمبرخی ملاحظات در تشنج های درگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نکنگره بین المللی سردرد دپیشینیان انسان از هفت میتاثیر روغن رزماری استنشاسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوفیزیک آگاهیضرب المثل یونانیآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایایا ابزار هوشمندی یا مغز خفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی کنترل چربی خونهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرخی روش های تربیتی کودکدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیسانسور از روی قصد بسیاری پروانه ی آسمانیتازه های درمان ام اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش مهاجرت در توسعه نسل افرایند پیچیده ی خونرسانیظهور امواج مغزی در مغز مصافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استاگر نعمت فراموشی نبود بسخواص فلفل سبزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری اسپینال ماسکولار داروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدذره ی معین یا ابری از الکویتامین کا و استخوانبزرگترین خطایی که مردم متکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلستم، بی پاسخ نیستآلودگی هوا و پارکینسونترک امروزجریان انرژی در سیستم های نقش اتصالات بین سلولهای فضای خالی ای وجود نداردعلایم کمبود ویتامین E را ام آر آی جدید با قدرت شگفخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیوگرافیدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالواقعیت تقویت شدهتکامل زبانزبان متغیرکرونا چه بر سر مغز می آورترسان نیستیمرکز خنده در کجای مغز استسربازان ما محققا غلبه می آواز خواندن در قفس، نشانحقیقت در علم، هرگز نهایی نقش غذاها و موجودات درياقانون جنگلاسارت و پرخوریعادت دادن مغز بر تفکراما شما از دید خفاش کور هخدا بخشنده است پس تو هم بچت جی پی تیابزار بقا از نخستین همانموفقیت در تفکر استبا خودت نجنگدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت سیستم ایمنیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات ها قول میدهندواکسن سرطانتاثیر فکر بر سلامتزبان، نشان دهنده ی سخنگو گلوله ی ساچمه ایتصویر خورشید یا خود خورشمسمومیت دانش آموزان بی گشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه و اطلاعات در کجاستچند نرمش مفید برای کمردرقسم به فقراسرار بازسازی اندام هاغم بی پایاناندام حسی، درک از بخش هایدفاع در برابر تغییر ساختچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتمدن بشری و مغز اخلاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتروش هایی برای مقابله با اوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های مغزی عامل پارکیگامی در درمان بیماریهای تعداد کلی ذهن ها در جهان مطالبی در مورد تشنجشکست حتمیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت 74نهایت در بی نهایتلحظات خوش با کودکاناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نانسان عامل توقف رشد مغزدو برابر شدن خطر مرگ و مینزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوترما اشیا را آنطور که هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان ساده ی روماتیسمهوش عاطفی قسمت اولتو یک معجزه ایاز خود رها شوریاضیات یک حس جدید استیادآوری خواب و رویاتاثیر بینش و انتظارات فرسماگلوتید داروی کاهش دهنپل خواجو اصفهانجلو رفتن یا عقبگردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشب سیاه سحر شودآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت هشتمنوار عصب و عضلهمن کسی در ناکسی دریافتم به نقاش بنگراوکرلیزوماب داروی جدید شدیدن خدا در همه چیزنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهبدون زمان، ماده ای وجود ندریای خداهوض مصنوعی زندهتو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر پیوند مغز و سر و چالشهای جهان مرئی و نامرئیمغز انسان برای شادمانی طفلج بل، فلجی ترسناک که آنششمین کنگره بین المللی سآرام باشایمان به رویاحس و ادراک قسمت سومنورالژی تریژمینالمنابع انرژی از نفت و گاز به سیاهی عادت نکنیمدانشمندان اولین سلول مصنهمیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلبرخی مرزهای اخلاق و علوم درگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نقکنگره بین المللی سردرد دپیشرفت های باور نکردنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهمغز بزرگترین مصرف کننده فیزیکدانان ماشینی برای تضربه مغزی در تصادف رانندآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنایا بیماری ام اس (مولتیپخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیمار مرکز تنفس سلولیداروی تشنجی دربارداریهندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیبرخی سلولهای عصبی در تلادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیسانسور بر بسیاری از حقایپرواز از نیویورک تا لوس آتاسف بار است انسان، حق خوجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش میدان مغناطیسی زمین فرایند تکامل و دشواری هاظرف باید پر شود چه با چرک افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشاگر با مطالعه فیزیک کوانخواص منیزیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری اضطراب عمومیداروی سل سپتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا در سبزیجاتبزرگترین درد از درون است تکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فستون فقرات انسان دو پا جلآلزایمرترکیب آمار و ژنتیکجریان انرژی در سیستم های نقش تیروئید در تکامل مغزقفس دور خود را بشکنعلایم کمبود ویتامین E را ام اس و سرطانخودت را از اندیشه هایت حفچالش هوشیاری و اینکه چرا چالش های ایستادن بر دو پاابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیوگرافیدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت خلا و وجود و درک متکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداکریستال هاتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمرگ چیستسربرولایزینآینه در اینهحقیقت راستین انسان علم بنقش غذاها و موجودات درياقانون جنگلاساس انسان اندیشه و باور عارضه جدید ویروس کرونا سامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخدا تاس نمیریزدنتایج نادانی و جهلابزار بقا از نخستین همانمولکول ضد پیریبا خدا باشدر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی از عروسک بازی تلقین اطلاعات و حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیواکسن سرطانتاثیر مشاهده بر واقعیت بزبان، وسیله شناسایی محیطگلوئونتصویر در هم تنیدگی کوانتمسمومیت دانش آموزان، قماشناخت ناشناختهآیا هوش سریعی که بدون احسحافظه ی ما انسان ها چرا مچند جهانیقضاوت ممنوعاصفهان زیباغیرقابل دیدن کردن مادهانرژی بی پایان در درون هردقیق ترین تصاویر از مغز اچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسبازگشت از آثار به سوی خدادرمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتمدن زیر آباز تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی برای کم کردن اضطوزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادیگامی در درمان بیماریهای تعذیه ی ذهنمطالعه ای بیان میکند اهدشکستن مرز دور مغزآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت 75نهادینه سازی فرهنگ اختلالرزش ناشی از اسیب به عصباعتماد به خودانسانیت در هم تنیده و متصدو داروی جدید برای میاستنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت رما به جهان های متفاوت خودبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت دهمتو یک جهان در مغز خودت هساز درخواست ها جدا شوریتوکسیمابیاری خدا نزدیک استتاثیر ترکیبات استاتین (سسندرم میلر فیشرپلاسمای غالبجلوتر را دیدنمغز مانند تلفن استشبیه سازی میلیون ها جهان آپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت هشتاد و ننوار عصب و عضلهمن پر از تلخیمبه نقاش بنگرايندگان چگونه خواهند دیددیدگاه نارسای دوگانه ی منظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کنبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر درجه حرارت بر عملکسی و سه پل اصفهانپیوند اندام از حیوانات بجهان مشارکتیمغز انسان برای شادمانی طفلج خوابشعار و عملآرامش و دانشاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت سی و هشتمنوزاد ناشنوای متولد شده،منابع انرژی از نفت و گاز به سخن توجه کن نه گویندهدانشمندان تغییر میدان مغهمیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزبرخی نکات از گاید لاین پردرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اکنترل همجوشی هسته ای با هپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشمغز حریص برای خون، کلید تفال نیکوضررهای مصرف شکر و قند بر آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پایا بدون زبان میتوانیم تخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ALSهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانبرخی سيناپسها طی تکامل و ذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحسانسور ذهنپروتئین های ساده ی ابتداتبدیل پلاستیک به کربن و سجوانان وطننقش محیط زندگی و مهاجرت دفرایند حذف برخی اجزای مغظرفیت مغز چقدر استافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگراگر تلاش انسان امروز براخواص میوه ی بهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری بیش فعالیداروی ضد چاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین بی 12 در درمان دردبسیاری از مجرمان، خودشانتکینگیزندان ذهنیکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهستارگانی قبل از آغاز کیهآلزایمر در جوانانترکیب حیوان و انسانجریان انرژی در سیستم های نقش حفاظتی مولکول جدید دقفس ذهنعلائم عصبی آلزایمر، با اام اس یا تومور؟خودروهای هیدروژنیعلت خواب آلودگی بعد از خوامواجی که به وسیله ی ماشیخورشید مصنوعیچالش کمبود اندام برای پیابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها و تمایزها کلید باز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانوالزارتان داروی ضد فشار تکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینکریستال زمان(قسمت اولتسلیم ارتباط با من برترمرگ و میر پنهانسردرد میگرنآیندهحقیقت غیر فیزیکینقش غذاها در کاهش دردهای قانونمندی و محدودیت عالماستفاده از مغز، وزن را کمعبارت های مبهم مانند انرانفجار و توقف تکاملی نشاخدای رنگین کماننتاران، جذب کنابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان با طبیعت بازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش ها برای کشف منابع جداز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانواکسن ضد اعتیادتاثیر نگاه ناظر هوشیار بزدودن نقص از هوش مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در تصویر زیبا از سلولمسیر دشوار تکامل و ارتقاشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه ی ما انسان ها چرا مچند جهانیقطار پیشرفتاصل بازخوردغار افلاطونانرژی تاریکدل به دریا بزنچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقای موجود زنده از میاستنی گراویس بدون آنتیبازگشت به ریشه های تکاملدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی درمانگر کامپیتمدنی قدیمی در شمال خلیج از تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی برای جلوگیری از وسواس، بیماری استتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادی منابع و اگاهی لازم است برای فهم و تغییرمعمای اخلاقی قطارشکستگی لگن یا سکته ی مغزیآیا تراشه ها داخل مغز، میحس و ادراک قسمت 78چهار میلیارد سال تکامل بلرزش دست ها و گردن و سر ETاعتماد به خودانسانیت در برابر دیگراندو سوی واقعیتنزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیدما با کمک مغز خود مختاريمبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت دومتو کجای جهانیاز دست دادن دم در پیشینیاریسپریدونژن همه چیز نیستتاثیر تغذیه بر سلامت رواسندرم کووید طولانیپمبرولیزوماب در بیماری چجمجمه انسان های اولیهمغز مادران و کودکان در زمشبیه سازی سیستم های کوانآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت هشتاد و شنوار عصب و عضله مهم در تشمن بی من، بهتر یاد میگیرمبه نادیدنی ایمان بیاورايا اراده آزاد توهم است یدیروز و امروزنظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش برلیتیوندرک نیازمند شناخت خویش اهیچ چیز همیشگی نیستتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر درجه حرارت بر عملکسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنامغز انسان رو به کوچک تر شفلج خواب چیستصبور باشآرامش و سکوناین اندوه چیستحس و ادراک قسمت سی و ششمنوسانات کوانتومی منبع مامنابع انرژی از نفت و گاز بهبود حافظه پس از رخدادهدانشمندان روش هاي جدیدی همیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی نرمش ها برای درد زاندرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بکنترل جاذبهپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقامغز در تنهایی آسیب میبینفاکسیبتضررهای شکر بر سلامت مغزآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همایا تکامل هدفمند استخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری میاستنی گراویسداروی جدید s3 در درمان ام هندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشبرداشت مغز ما از گذر زمانذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استکودکان را برای راه آماده ماشین دانشساهچاله ها تبخیر نمیشودپروتز چشمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی جوانان وطننقش مرکز تنفس سلولی در بیفراتر از دیوارهای باورعقل مجادله گرافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرااگر خواهان پیروزی هستیخواص هلو برگ هلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری تی تی پیداروی ضد چاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین بی هفدهبسیاری از بیماری های جدیتکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کاسخن نیکو مانند درخت نیکوآملودیپین داروی ضد فشار جراحی هوشیار مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دقفس را بشکننقش خرچنگ های نعل اسبی درقله برای دیدن نه برای به عماد الدین نسیمی قربانی امیوتروفیک لترال اسکلروخوش قلبی و مهربانیچالش دیدگاه های سنتی در بابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیان حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها را به رسمیت بشنااز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیواکنش های ناخودآگاه و تقتکامل شناخت انسان با کشفزبان نیاز تکاملی استکریستال زمان(قسمت دوم)تسلیم شدن از نورون شروع ممرگ و میر بسیار بالای ناشسردرد میگرن در کودکانآینده ی انسان در فراتر ازحقیقت غیر قابل شناختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهقارچ بی مغز در خدمت موجوداستفاده از نظریه ی تکامل عجول نباشانفجار بزرگ پایان بوده اخدایی که ساخته ی ذهن بشر نجات در اعتماد به خودابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکنبالای هر دستی، دستی هستدرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتلاش های جدید در ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروح و آب حیاتواکسن علیه سرطانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سفر فقط مادی نیستگنجینه ای به نام ویتامین تصویر زیبای اصفهانمسئول صیانت از عقیده کیسشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا واکنش های یاد گرفته وحافظه ی هوش مصنوعیچند جهانی و علمقطره قطرهاصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمانرژی تاریک که ما نمی تودلایلی که نشان میدهد ما بچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ابزار بقای موجود زنده از میاستنی گراویس در جوانانبازخورد یا فیدبکدرمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتمرکز و مدیتیشناز تکینگی تا مغز، از مغز روش هایی ساده برای کاهش اوسیله، فقط دعا نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بدن تو پیر نیستنگاهی مغز بزرگ چالش استتغییر الگوی رشد مغزی با زمعماری، هندسه ی قابل مشاشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت 82چهار ساعت پس از کشتار خوکلرزش عضله یا فاسیکولاسیواعتماد بی موردانسان، گونه ای پر از تضاددولت یا گروهکنزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهما بخشی از این جهان مرتبطبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان سرگیجه بدون داروهوش عاطفی قسمت سومتو کز محنت دیگران بی غمیاز روده تا مغزریسدیپلام تنها داروی تایژن همه چیز نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج سندرم گیلن باره به دنبال پناه به بیابانجنین مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیشبکه های مصنوعی مغز به درآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت پنجمنوار عصب و عضله برای تاییمننژیتبه هلال بنگرايا اراده آزاد توهم است یدیسک گردننظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد برنامه و ساختار پیچیده مدرک و احساسهیچ چیز، چقدر حقیقی استتولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وکلید، در ناشناخته هاستتاثیر درجه حرارت بر عملکسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسمغز انسان رو به کوچکتر شدفلج دوطرفه عصب 6 چشمصبور باشآرامش عقلاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت سیزدهمنوشیدن چای برای مغز مفید منابع انرژی از نفت و گاز بهداشت خوابدانشمندان روشی برای تبدیهمیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی نرمش ها برای زانودرختان اشعار زمینتوهم وجودرشد در سختی استکندن ریشه ی خودپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتمغز را از روی امواج بشناسفاجعه ی جهل مقدسضعیف و قویآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین ایجاد احساساتخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیماری میاستنی گراویسداروی جدید لنفوم و لوکمیهندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرداشتت از جهان رو زیاد ذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدسایه ی هوشیاریپروتز عصبی برای تکلمتبدیل سلولهای محافط به سجواب دانشمند سوال کننده نقش نگاه از پایین یا نگاهفرار در فرار از میزبان، دعقل در جهان جدید، عجیب اسافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبراپل ویژن پرو در تشخیص بیمخواص هندوانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری خود ایمن اعصاب محداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقترفلکس وتری با توضیح دکتر ویتامین دی گنجینه ای بزربسیاری از بیماری های جدیتکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله کار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیسخن و سکوتآموزش نوین زبانجراحی گردن همیشه برای دی