دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت بیست و ششم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت بیست و ششم)
واکسیناسیون وسیع جهان، راه حل موجود کنونی در برابر ویروس کرونا

واکسن های تولید شده در معتبرترین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان، امید زیادی را در مواجهه با همه گیری کرونا ایجاد کرده است. ساخت جدیدترین واکسن ها با استفاده از ماده ژنتیکی mRNA- که برای اولین بار در سطح جهانی تولید شده است- با ایجاد ایمنی بسیار وسیع و قدرتمند نه تنها امیدی بر پایان این همه گیری است بلکه این واکسن ها قابلیت های زیادی در آینده در مقابله با بیماری نقص ایمنی اکتسابی(ایدز)و سرطان ها و برخی بیماری های بدون درمان، خواهند داشت.
مشکل بزرگ کنونی، دسترسی وسیع جهانی به این واکسن ها است.
از یک سو بسیاری از شرکت های تولید کننده ی این واکسن ها حاضر به دسترسی آسان دیگر کشورها به این واکسن ها نیستند و از سوی دیگر نگاه دور از علم و سیاست زده ی بسیاری از سیاستمداران، مانع از دسترسی آسان ملت هایشان به این واکسن ها و تکنولوژی ساخت آن میشود؛
جایگزین کردن دستاوردهای تکنولوژیک معتبرترین دانشگاه های جهان با خرده کاری های غیرعلمی و ناپخته محفلی، باعث شکست در مواجه با همه گیری کنونی خواهد شد.
لنگ زدن در واکسیناسیون وسیع جهانی، باعث ایجاد جهش های جدید در ویروس و ادامه این همه گیری در سطحی حتی وسیعتر از امروز خواهد بود.

حتی کشورهایی که امروز واکسیناسیون موفقی دارند، در صورت عدم واکسیناسیون وسیع جهانی- با توجه به ارتباطات وسیع میان همه ی کشورهای جهان- در برابر جهش های تکاملی جدید ویروس با مشکل مواجه خواهند بود. نمونه ی این شکست، بی تفاوتی کشورهای اتحادیه ی اروپا و آمریکا در برابر شیوع اولیه و وسیع بیماری در ایتالیا بود که نهایتا به همه گیری وسیع تر این ویروس در آمریکا و اتحادیه ی اروپا انجامید.

ویروس کرونا تا امروز دردناک بوده است ولی دستاورد بزرگ آن، پژوهش های وسیع در عرصه ی واکسن سازی است که فقط به ساخت واکسن خلاصه نمیشود بلکه واکسن را با دقیق ترین روش های موجود در حوزه های زیست شناسی و انفورماتیک و ژنتیک می آزماید. این نقطه شروعی بر تحولی عظیم در عرصه ی پزشکی است.

برور گونه های جدید و قابل توجه SARS-CoV-2 با جاگزینی های چندگانه ی اسید آمینه، تاثیراتی را بر کنترل آینده این همه گیری دارد.
گونه های قابل توجه جدید شامل:
UK (United Kingdom) variant 501Y.V1 lineage B.1.1.7،
SA (South Africa) variant 501Y.V2 lineage B.1.351،
BR (Brazilian) variant 501Y.V3 lineage P.1،
CA (California) variant CAL.20C lineage B.1.427،
است. در میان موارد بالا مدل انگلیسی B.1.1.7 همراه با افزایش امکان انتقال بوده است همین حالت در مدل های آفریقای جنوبی و برزیلی هم دیده شده است.
جهش های مهم تر در پروتئین تاجی ویروس دیده می شود و شامل جهش های قابل توجه
در بخش اتصال با گیرنده receptor binding domain (RBD)،
N-terminal domain (NTD)
و furin cleavage site region است. بسیاری از این جهش ها مستقیما بر قدرت اتصال به گیرنده ی ACE2 تاثیرمی گذارد. این قدرت اتصال بر میزان عفونت زایی، حجم ویروس و امکان انتقال، تاثیر می گذارد.

بسیاری از جهش ها در محل هایی دیده می شود که به آنتی بادی های خنثی کننده، متصل میشود. بنابراین مهم است مشخص شود تا چه حد این جهش ها با واریان هایی مرتبط است که بر ایمنی ایجاد شده به وسیله عفونت مستقیم با ویروس یا واکسیناسیون، تاثیر میگذارد.

گزارش های بسیاری تاثیر این جهش ها را بر اتصال آنتی بادی و عملکرد آن؛ چه آنتی بادی منوکلونال یا پلی کلونال تولید شده به وسیله ی عفونت قبلی یا واکسیناسیون مشخص میکند. عموما تاثیر جهش های B.1.1.7 بر تیتر آنتی بادی خنثی کننده، متوسط است. برعکس جهش های مرتبط با گونه های B.1.351 and P.1 با کاهش بیشتر ظرفیت خنثی سازی آنتی بادی همراه است. با در نظر گرفتن پاسخ های واکسیناسیون، واکسن آسترازینکا با کاهش نسبی فعالیت آنتی بادی خنثی کننده در برابر B.1.1.7 و کاهش زیادتر فعالیت خنثی سازی علیه B.1.351 همراه بوده است. با در نظر گرفتن این گزارش ها واکسن آسترازینکا علیه B.1.1.7 سودمند است ولی علیه B.1.351 سودمندی کمتری دارد. در گزارش هایی، واکسن فایزر تاثیر خود را علیه B.1.1.7 حفظ کرده است. واکسن جانسون جانسون سودمندی کمتر ولی تقریبا معادل داشته و آنتی بادی خنثی کننده ی کمتری تولید کرده است. واکسن نوواواکس، تاثیر متفاوتی در گزارش های مختلف داشته است.

ولی آیا سیستم ایمنی ما محدود به آنتی بادی هاست؟
مدارک زیادی بیان میکند پاسخ های سلولی CD4+ and CD8+ T cell نقش مهمی در مقابله با سندرم کووید 19 دارد و شدت بیماری را در انسان تنظیم میکند و بار ویروس را در نخستی های غیرانسانی کاهش میدهد. به علاوه برخی افراد دچار بیماری آگاماگلوبولینمی یا کاهش B cell سندرم کووید غیر خطرناکی را تجربه میکنند.
حافظه ی CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای بعد از ابتلا به عفونت کووید 19 مشاهده میشود و واکسن های متعدد کووید 19 پاسخ های CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای ایجاد می کنند. بنابراین تاثیر جهش های SARS-CoV-2 بر واکنش T cell ها دارای اهمیت است.

در این مطالعه از دو الگوی بیوانفورماتیک و آزمایشی استفاده شد تا مشخص شود واریان های SARS-CoV-2 چگونه بر واکنش T cell تاثیر می گذارد. ما پاسخ های T cell را از اشخاصی- که از کووید 19 بهبود یافته بودند- قبل و بعد از اینکه واریان جدید وارد شود و افرادی که اخیرا واکسن مدرنا و فایزر گرفته بودند بررسی کردیم تا پروتئین هایی شناسایی شود- که از سکانس رفرانس گونه ی قدیمی و گونه های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C گرفته میشود. آنالیز بیوانفورماتیک برای پیشگویی تاثیر جهش ها در گونه های مختلف با اپیتوپ های CD4+ and CD8+ T cell که از گونه ی قدیمی و جدید جدا شده بود صورت گرفت.
نتایج:
در گام اول ما جهش های خاص را- که مرتبط با گونه های برجسته ی کنونی است- بررسی کردیم. این گونه ها شامل SARS-CoV-2 B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C variants بود. به طور خلاصه سکانس های ژنومی، از انبار جهانی ژنوم GISAID بارگذاری شد و با استفاده از وسیله ی VIGOR4 (Viral Genome ORF Reader)(این وسیله، زنجیره های پروتئینی را- که به وسیله ی ژنوم ویروس کد میشود- پیشبینی میکند)ترجمه شد. سپس با سکانس ژنومی ویروس ووهان چین مقایسه شد تا همه تغییرات موجود در اسید آمینه ها مشخص شود. بعد ما پپتیدهایی را که مرتبط با واریان های متفاوت بود تولید کردیم و پروتئین های جدیدی را تولید کردیم که سکانس های ژنومی گونه ی قدیم ووهان و واریان های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL20C variants را دارد.

همانطور که در ادامه توضیح داده شده است، تاثیر پروتئین های تولید شده، بر ظرفیت ویروس در شناخته شدن به وسیله ی پاسخ سلول های T حافظه که قبلا در عفونت طبیعی افرادی که بهبود پیدا کرده اند وافرادی که واکسن گرفته اند ارزیابی شد و پاسخ به ذخیره ی خاص آنتی ژنی ژنوم قدیمی با آن مقایسه شد. نمونه ها از افراد مبتلای بهبود یافته و نیز کسانی که واکسن های فایزر و مدرنا را گرفته بودند گرفته شد.

شناسایی آنتی ژن به وسیله ی CD4+ and CD8+ T cell علیه سکانس های واریان در نمونه های بهبود یافته
از روش Activation Induced Marker (AIM) assays برای اندازه گیری پاسخ CD4+ and CD8+ T cell به پروتئین هایی- که زنجیره ی آنتی ژن های ویروس کرونا را تولید میکند- استفاده شد. در اینجا ما از همان روش استفاده کردیم تا مارکرهای OX40+CD137+ and CD69+CD137+ را در فعالیت CD4+ and CD8+ T cell چک میکند. واکنش خوب این سلول های ایمنی در دهنده هایی- که قبلا با پروتئین تاجی سکانس ووهان قدیمی مبتلا شده بودند- و نیز در واریان های دیگر مشاهده شد. تفاوت قابل توجهی در فعالیت لنفوسیت علیه پپتیدهای تاجی مرتبط با ویروس ووهان قدیمی و واریان های جدید مشاهده نشد.

تحلیل لنفوسیت های تی همچنین با استفاده از سیستم FluoroSPOT assay ارزیابی شد تا توانایی پروتئین های مختلف تاجی در ایجاد پاسخ های عملکردی همراه با ترشح سیتوکین IFNγ and IL-5 ارزیابی شود. در روش FluoroSPOT assay افزایش IFNγو کاهش اینترلوکین5 مشاهده شد. اینترلوکین 5 باعث تجمع ائوزینوفیل می شود. این تجمع میتواند باعث افزایش خطر کووید 19 شود. برخی داروهای ضد اینترلوکین 5 مانند mepolizumab در کووید شدید، نتایج خوبی داشته است. پاسخ سلول تی CD4+ در برابر ویروس ووهان و چهار نوع دیگر از ویروس ها مشابه بود. همین حالت در مورد تی سل های CD8+ هم مشاهده شد.

در مورد اجزای آنتی ژنی دیگر ویروس که به وسیله ی بخش های دیگر ژنوم ایجاد میشود پاسخ سلول های تی، مشابه بود.
در مورد افرادی که واکسن ضد کووید دارای mRNA گرفته بودند وضعیت همین گونه بود یعنی تفاوت برجسته ای در واکنش سلول های لنفوسیت تی CD4+ and CD8+ در مورد افرادی- که دچار بیماری به دلیل ویروس ووهان قدیمی شده بودند یا کسانی که به دلیل سوش های جدید ویروس مبتلا شده بودند- مشاهده نشد.

این مطالعات نشان داد پاسخ به پروتئین های تاجی در ویروس قدیمی ووهان و واریان های جدید در لنفوسیت های تی CD4+ and CD8+ در کسانی- که واکسن های دارای mRNA دریافت کرده بودند- مشابه بود.

این مطالعات نشان می دهد تاثیر جهش های جدید ویروس کرونا را بر پاسخ سلول های تی CD4+ and CD8+ میتوان نادیده گرفت. افزایش قدرت ویروس بر اتصال به گیرنده ی سلولی فرایندی است که ویروس در مواجهه با سیستم ایمنی میزبان اتخاذ میکند تا بتواند قدرت بیماری زایی خود را در برابر آنتی بادی های خنثی کننده حفظ کند.

نتایج:
این روش ها در تولید واکسن های آینده کروناویروس قابل استفاده است تا ایمنی قویتری علیه گونه های مختلف ویروس داشته باشد. مشخص است باید این واکسن ها علیه پروتئین تاجی واریان های جدید بتواند به خوبی عمل کند.
این مطالعه همچنین نشان داد پروتئین های دیگرغیر از پروتئین تاجی هم می توانند هدفی برای واکسن های آینده به خصوص در واریان های جدید ویروس باشد.

محدودیت مطالعه: این پژوهش، کاهش آنتی بادی ها را در مواجهه ی بدن با واریان های جدید بررسی نکرد. در این مطالعه از مخلوط انواع پروتئین استفاده شد.
کل مقاله در لینک زیر https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941626/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33767626/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد روش های صرفه جویی در ایجاوفور و فراوانیسردرد تنشنتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و فلج خواب چیستانسانیت در هم تنیده و متصما اکنون میدانیم فضا خالارتباط انسانی، محدود به دید تو همیشه محدود به مقدبیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومرژیم های غذایی و نقش مهم توهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت چیستشگفت انگیز بودن کیهانتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای فرضیه ای جدید توضیح میدهاین ایده که ذرات سیاهچالجهش های ژنتیکی غیر تصادفمحل درک احساسات روحانیاز نشانه ها و آثار درک شدداروهای مصرفی در ام اسبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً رساناها و ابر رساناها و عتکنولوژی جدید که سلول هاواکسن دیگر کرونا ساخته شششمین کنگره بین المللی سپرتوهای صادر شده از سیاهقدرت عشقاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت قربانی نزاع بین بی مرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد عملکرد لوب فدر محل کار ارزش خودت را بهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی زودگذرتکامل شناخت انسان با کشفیک پیشنهاد خوب برای آسان عماد الدین نسیمی قربانی آیا همه جنایت ها نتیجه بیملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز ددرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا برای تولید مثل همیشه منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفتممغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پاردرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت دوازدهممغز بزرگ چالشهای پیش رواستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل ببسیاری از بیماری های جدیذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی در کامپیوترهاسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها افتخار انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات فشار روحی شدیدخم شدن فضا-زماننقش نظریه تکامل در شناسااطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت سیستم ایمنیرنگ کردن، حقیقت نیستهیچگاه از فشار و شکست نترسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پامگا سه عامل مهم سلامتمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات صحبت کردن در انخطر آلودگی هوابی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایروش هایی ساده برای کاهش اوقت نهيب هاي غير علمي گذشسردرد سکه ایتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استفلج دوطرفه عصب 6 چشمانعطاف پذیری مکانیسمی علما اشیا را آنطور که هستندارتباط از بالا به پایین مدیدن خدا در همه چیزبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقررژیم های غذایی و نقش مهم توهم لیلیپوتی(ریزبینی)واقعیت چیستشگفت زده و حیران باشتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بفضای قلب منبع نبوغ استاینکه به خاطرخودت زندگی جهشهای مفید و ذکاوتی که دمحل درک احساسات روحانی داز نظر علم اعصاب یا نرووسداروهای ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آرشته نوروایمونولوژی و نقتکنولوژی جدید که سلول هاواکسن دیگری ضد کرونا از دصرع و درمان های آنآلودگی هوا چالش قرن جدیدلمس کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت آنطور نیست که به نظمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رهفت سین یادگاری از میراث زندگی، مدیریت انرژیتأثیر نگاه انسان بر رفتایک آلل ژنتیکی که از نئاندعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی می تواند نممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تومشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تبرای اولین بار دانشمنداندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندصفحه اصلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفدهممغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سوممغز بزرگ و فعال یا مغز کواستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوهخونریزی مغز در سندرم کوونقش هورمون های تیروئید داطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستتلقین اطلاعات و حافظهروی و منیزیم در تقویت استهیپرپاراتیروئیدیسمسکته مغزیتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمواد کوانتومی جدید، ممکناختلالات عضلانی ژنتیکخطرات هوش مصنوعیدفاع در برابر تغییر ساختبی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسروش صحبت کردن در حال تکاموقتی فهمیدی خطا کردی برگسردرد عروقی میگرنترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به فناوری هوش مصنوعی نحوه خاولین مورد PML به دنبال تکما به جهان های متفاوت خودارتباط بین هوش طبیعی و هودژا وو یا اشنا پنداریبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهرژیم ضد التهابیتوهم چیستواقعیت های متفاوتشگفتی های زنبور عسلتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استقلب و عقلاینکه خانواده ات سالم باجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحدودیت های حافظه و حافظاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای تغییر دهنده ی سیبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آرشد مغز فرایندی پیچیده اتکامل مادی تا ابزار هوشمواکسن سرطانضررهای مصرف شکر و قند بر آلودگی هوا و ویروس کرونالوب فرونتال یا پیشانی مغاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیامرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی مرزها و بی مهم نوع خواری در میان پیشیزونیسومایدتئوری تکامل امروز در درمیک جهش ممکن است ذهن انسانعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسسوالات پزشکیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هجدهممغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سی و هشتممغز بزرگترین مصرف کننده استیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کروناذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جواناخواندن ، یکی از شستشو دهننقش هورمون زنانه استروژناعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدرویا و خبر از آیندههاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبانفجار و توقف تکاملی نشاموجود بی مغزی که می توانداختراع جدید اینترنت کواندقیق ترین تصاویر از مغز ابیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی روشهای نو در درمان دیسک بوقتی تو از یاد گرفتن باز سرعت فکر کردن چگونه استتسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشفیلمی بسیار جالب از تغییاولین مورد پیوند سر در انجهان یکپارچهما با کمک مغز خود مختاريمارتباط شگفت مغز انسان و فدژاوو یا آشناپنداریبیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتوهم بی خداییواقعیت و مجازشاهکار قرنتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهاقلب دروازه ی ارتباطاینترنت بدون فیلتر ماهواجواب دانشمند سوال کننده مخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزداروهای ضد بیماری ام اس وبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پرشد مغز علت تمایل انسان بتکامل مداومواکسن سرطانضررهای شکر بر سلامت مغزآلزایمرلوتیراستاماگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت تنها چیزی است که شامرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومیهمه چیز در زمان کنونی استزونا به وسیله ویروس ابله تئوری تکامل در پیشگیری و یک رژیم غذایی جدید، می توعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهانمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای خودآگاه بودن تو بایدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهپیامهای کاربرانآیا جنین انسان، هوشمندی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هشتممغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی روش های تربیتی کودکدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و اتاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری آب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سی و ششممغز حریص برای خون، کلید تاستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کروناذهن سالمهوش مصنوعی درمانگر کامپیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان خواب سالم عامل سلامتینقش ویتامین K در ترمیم اسبقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع رویا بخشی حقیقی از زندگی هاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور بر بسیاری از حقایتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهوانواع سکته های مغزیموجودات مقهور ژنها هستندادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تاییدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیویتنام نوعی کرونا ویروس سعی کن به حدی محدود نشویتشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنففیزیک مولکولها و ذرات در اولین هیبرید بین انسان و جهان کنونی و مغز بزرگتریما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت انگیز مغز اندگرگونی های نژادی و تغییبیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زارژیم غذایی ضد التهابیتوهم جدایی و توهم علمواقعیت خلا و وجود و درک مشاهکار شش گوشثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانقلب را نشکنایندرالجوسازی مدرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز واقعیت امروز تا حقیقتداروی فامپیریدین یا نورلبازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو زمین در برابر عظمت کیهانتکامل چشمواکسنی با تاثیر دوگانه اطلای سیاهآملودیپین داروی ضد فشار لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحقیقت خواب و رویامراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و پهمه ی سردردها بی خطر نیستزیباترین چیز در پیر شدنتئوری جدید، ویران کردن گیکی از علل محدودیت مغز امعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تدرمان تشنجهوش مصنوعی الفاگوزبان ریشه هایی شناختی استاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندسایتهای دیگرآیا جهان ذهن و افکار ما ممنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجممغز انسان برای شادمانی طاز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سلولهای عصبی در تلادرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از آثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت سیزدهممغز در تنهایی آسیب میبیناستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در افزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گخواب سالم عامل سلامتی و ینقش ژنتیک در درمان اختلابلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخارویا تخیل یا واقعیتهدف یکسان، در مسیرهای متساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیانگشت ماشه ایمیهمانهای ناخوانده عامل میوتونیک دیستروفیادب برخورد با دیگراندنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستویتامین E برای فعالیت صحشلیک فراموشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته وفیزیک و هوشیاریاولین تصویر در تاریخ از سجهان کاملی در اطراف ما پرما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز اندانش محدود به ابعاد چهاربیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهرژیم غذایی ضد دردتوهمات و شناخت حقیقتوالزارتان داروی ضد فشار شاید درست نباشدجلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز قیچی ژنتیکیایا کوچک شدن مغزانسان الجاودانگی مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز کجا آمده ام و به کجا میداروی لیراگلوتیدبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پزمین زیر خلیج فارس تمدنی تکامل و ارتقای نگاه تا عمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغطوفان فقر و گرسنگی و بی سآمارهای ارائه شده در سطح لیس دگرامفتامین یا ویاساگر خواهان پیروزی هستیحقیقت در علم، هرگز نهایی مرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهدر هم تنیدگی کوانتومی و دهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در افزایش ستا 20 سال آینده مغز شما به یافته های نوین علوم پرده عید نوروز مبارکآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )معنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های درمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهمغز انسان برای شادمانی طاز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و درگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی آرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت ششممغز را از روی امواج بشناساسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولافسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمخواب عامل دسته بندی و حفطنقش گرمایش آب و هوا در همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معرویا حقی از طرف خداهدف از تکامل مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونانگشت نگاری مغز نشان میداندوهگین نباش اگر درب یا میگرن و پروتئین مرتبط با ادراک ما درک ارتعاشی است دندان ها را مسواک بزنید تبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بروشهای شناسایی قدرت شنواتو با همه چیز در پیوندیویتامین E در چه مواد غذایشلیک فراموشیتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرفیزیکدانان ماشینی برای تاولین سلول مصنوعیجهان پیوستهمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انسادانش بی نهایتبیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عراه فراری نیستتوپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقشبیه سازی میلیون ها جهان جمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایا این جمله درست است کسیجایی خالی نیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی تشنجی دربارداریبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به سزمان چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر وبینار اساتید نورولوژی دطی یکصد هزار سال اخیر هرچآن چیزی که ما جریان زمان لا اکراه فی الدیناپی ژنتیکحقیقت راستین انسان علم بمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساسات متفادر یک فراکتال هر نقطه مرکهمیشه عسل با موم بخوریمزیر فشار کووید چه باید کرتا بحر یفعل ما یشایادگیری مهارت های جدید دعامل کلیدی در کنترل کارآآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )معادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتبرداشت مغز ما از گذر زماندرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تآزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت شصت و دومغز زنان جوانتر از مغز مراسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش احساسیسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورالکترومغناطیس شنوایی و همنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمخودآگاهی و هوشیارينقش پیش زمینه ها و اراده به قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسرویاها از مغز است یا ناخوهدف از خلقت رسیدن به ابزاساختار شبکه های مغزی ثابتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در اندام حسی، درک از بخش هایمیگرن سردردی ژنتیکی که بادغام میان گونه های مختلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی برای بهبود هوش عاطفتو با باورهایت کنترل میشویتامین کاشنا در ابهای گرم جنوب نیاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چفاصله ها در مکانیک کوانتاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان پیوستهماه رجبارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان موفق به بازگردبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالراه های جدید برای قضاوت رتوانایی مغز و دیگر اجزای واکنش به حس جدیدشبیه سازی سیستم های کوانجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا ابزار هوشمندی یا مغز جاذبهمدل های ریز مغز مینی بریناز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید s3 در درمان ام بحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان زمان و مکان، ابعاد کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتوراپامیل در بارداریظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه واقعیت تصور میکنیم لایو دوم دکتر سید سلمان فابتدایی که در ذهن دانشمنحقیقت غیر فیزیکیمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیردر کمتر از چند ماه سوش جدهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیرفون داروی ضد ام استاثیر مشاهده بر واقعیت بعادت کردن به نعمتآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67معجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نکات از گاید لاین پردرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و دمغز انسان رو به کوچکتر شداز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردربررسي علل احتمالي تغيير درگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت شصت و ششمغزهای کوچک بی احساساصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش احساسیسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحساس گذر سریعتر زمانخودآگاهی و هوشیارينقش آتش در رسیدن انسان بهبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنرویاهای پر رمز و حیرتی درهر چیز با هر چیز دیگر در تسازگاری با محیط بین اجزاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین انرژی تاریکمیگرن شدید قابل درمان اسادغام دو حیطه علوم مغز و دو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان قطع نختو جهانی هستی که خودش را ویتامین کا و استخوانشناخت و معرفت، و نقش آن دتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در موفرگشت و تکامل تصادفی محض ايندگان چگونه خواهند دیدجهان پر از چیزهای اسرار آماپروتیلینارزش حقیقی زبان قسمت اولدانشمندان نورون مصنوعی سبیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه های جدید برای قضاوت رتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن های شرکت فایزر آمرشبکه های مصنوعی مغز به درجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهقانون جنگلایا بیماری ام اس (مولتیپجاذبه و نقش آن در شکلگیریمدیون خود ناموجوداز بحث های کنونی در ویروسداروی جدید میاستنی گراویبحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهزمان واقعیت است یا توهمتکامل داروینی هنوز در حاورزش هوازی مرتب خیلی به قعقل مجادله گرآنچه حس می کنیم، نتیجه ی لبخند بزن شاید صبح فردا زابزار هوش در حال ارتقا ازحقیقت غیر قابل شناختمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش فراموش شده ی حافظهدر آستانه ی موج پنجم کوویهندسه ی پایه ایزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعارضه جدید ویروس کرونا سآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش ها برای زانودرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و سمغز ایندگان چگونه استاز علم جز اندکی به شما داچند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک سی و هفتممغزتان را در جوانی سیم کشاصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید بذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش عاطفی بیشتر در زنانسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخالگو و عادت را بشکن و در امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحساسات کاذبخودروهای هیدروژنینقش انتخاب از طرف محیط، نبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایررویای شفافهر حرکت خمیده می شود و هر ستون فقرات انسان دو پا جلتبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتانرژی تاریک که ما نمی تومیدان مغناطيسي زمین بشر ارتقا و تکامل سنت آفرینش دو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان نابینتو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین کا در سبزیجاتشناخت درون، شناخت بیرون؛تصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دفراموش کارها باهوش تر هسايا اراده آزاد توهم است یجهان دارای برنامهماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت دومدانشمندان یک فرضیه رادیکبیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واراه پیروزی در زندگی چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن کووید 19 چیزهایی که شباهت مغز و کیهانجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هقانون جنگلایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمدیریت اینترنت بر جنگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی جدید ضد میگرنبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیزمان پلانکتکامل داروینی هنوز در حاورزش هوازی ، بهترین تمریعلم و ادراک فقط مشاهده ی آنها نمیخواهند دیگران رالرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکنمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگی حس و ادراک ما ادر درمان بیماری مولتیپل هندسه ی رایج کیهانزاوسکا درمان گوشرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاعدم توقف تکامل در یک انداآیا گذشته، امروز وآینده منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبرخی نرمش های گردندرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاه و شمغز ابزار بقای برتر مادیازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیمادرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک- قسمت پنجاه و مغزتان را در جوانی سیمکشاصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فقرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهالگوی بنیادین و هوشیاریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاخلاق و علوم اعصابخورشید مصنوعینقش اتصالات بین سلولهای به کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانروان سالمهرچیز با یک تاب تبدیل به سخن پاک و ثابتتداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسگوشت خواری یا گیاه خواریانسان قدیم در شبه جزیره عمیدان های مغناطیسی قابل ارتوکين تراپی روشی جديد دو سوی واقعیتبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا روشی جدید در درمان سکته متولید مثل اولین ربات های ویتامین بی 12 در درمان دردشناسایی تاریخچه ی تکاملیتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورفراموشی همیشه هم بد نیستايا اراده آزاد توهم است یجهان در حال نوسان و چرخشماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سومدانشمندان ژنی از مغز انسبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوراه انسان شدن، راه رفتن وتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن کرونا و گشودن پنجرشباهت مغز با کیهان مادیجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردقانونمندی و محدودیت عالمایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های مدارک ژنتیکی چگونه انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل داروینی هنوز در حاورزش و میگرنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآنزیم تولید انرژی در سلولرزش عضله یا فاسیکولاسیوحلقه های اسرارآمیزمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تبخش بزرگتر کیهان ناشناختدر سال حدود 7 میلیون نفر هندسه بنیادینزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستعدم درکآیا پیدایش مغز از روی تصامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی یونها و مولکول های مدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و چهمغز ابزار برتر بقااساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننبررسی سیستم تعادلی بدن ادرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش قهوه در سلامتیاصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز ورقیبی قدرتمند در برابر مهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاخلاق پایه تکامل و فرهنگخانواده پایدارنقش تیروئید در تکامل مغزبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیروبات های ریز در درمان بیهزینه ای که برای اندیشیدسرنوشتتداخل مرزها و صفات با بینتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستانسان ها می توانند میدان میدازولام در درمان تشنج ارتباط میکروب روده و پاردوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بريتوکسيمب در درمان ام استولید پاک و فراوان انرژیویتامین دی گنجینه ای بزرشناسایی سلول های ایمنی اتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدفرایند پیچیده ی خونرسانیای نعمت من در زندگیمجهان شگفت انگیزماده ی خالیارزش خود را چگونه میشناسدانشمندان پاسخ کوانتومی بیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغراه بی شکستتوصیه های سازمان بهداشت واکسن کرونا از حقیقت تاتشباهت کیهان و مغزجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به قارچ بی مغز در خدمت موجودایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های مروری بر تشنج و درمان هایاز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیزمان شگفت انگیزتکامل داروینی هنوز در حاورزش بهترین درمان بیش فععلم به ما کمک میکند تا موآینده ی انسان در فراتر ازلزوم سازگاری قانون مجازاحمله ویروس کرونا به مغزمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تبخش دیگری در وجود انسان هدرمان های اسرار آمیز در آهندسه در پایه ی همه ی واکزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و دوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین ددرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و یکمغز از بسیاری حقایق می گراستفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میاندرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک تا کمسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش مهاجرت در توسعه نسل ااصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا ترموزی از نخستین تمدن بشرهوشمندی کیهانسیاره ی ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورالتهاب شریان تمپورالمنبع خواب و رویااختلال خواب فرد را مستعد خارق العاده و استثنایی بنقش حفاظتی مولکول جدید دبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج روح رهاییهزینه سنگین انسان در ازاسریعترین کامپیوتر موجودهزاران سال چشم های بینا وسرگیجه از شایعترین اختلاتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدانسان یک کتابخانه استمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط ماده و انرژیدورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوریواستیگمینتولید سلولهای جنسی از سلویروس مصنوعیشواهدی از نوع جدیدی از حاتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدفرایند تکامل و دشواری هاای آنکه نامش درمان و یادشجهانی که نه با یک رخداد و ماده، چیزی بیش از یک خلا از نخستین همانند سازها تدانشمندان اولین سلول مصنبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینرابطه تشنج و اوتیسمتوصیه های غیر دارویی در سواکسن کرونا ساخته شده توشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیقبل از آغازایرادهای موجود در خلقت بجریان انرژی در سیستم های مرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج توپیراماتبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانزندگی هوشمند در خارج از زتکامل زبانورزش در کمر دردعلم ساختن برج های چرخانآینده ی علم و فیزیک در60 ثلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتمسئولیت در برابر محیط زیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مدرمان های بیماری آلزایمرهندسه زبانِ زمان استزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی عصب حقوق نورولووآیا امکان بازسازی اندامهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اختلالات عصبی مثانهدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و دومغز به تنهایی برای فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دوردستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفحساسیت روانی متفاوتنقش میدان مغناطیسی زمین اصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی برارمز و رازهای ارتباط غیر کهوشیاری کوانتومیسیاره ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاامیوتروفیک لترال اسکلرومنحنی که ارتباط بین معرفاختلال در شناسایی حروف و خبر مهم تلسکوپ هابلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبه دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کوروزه داری متناوب، مغز را هستي مادي ای که ما کوچکترسربازان ما محققا غلبه می تری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیفلج نخاعی با الکترودهای انسان جدید از چه زمانی پامکانیزمهای دفاعی در برابارتباط متقابل با همه ی حیديدن با چشم بسته در خواب بیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویریاضیات یک حس جدید استتولترودینویرایش DNA جنین انسان، برشواهدی از دنیسوان(شبه نئتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسفرایند حذف برخی اجزای مغایمپلانت مغزی کمک میکند جهانی که از یک منبع، تغذیمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نخستین همانند سازها تدانشمندان تغییر میدان مغبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درراز تغییرتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن ایرانی کرونا تولیدشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیقبل از انفجار بزرگاکسی توسین و تکامل پیش اجستجوی متن و تصویر به صورمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبانظریه تکامل در درمان بیمزندگی بی دودتکامل زبانوزن حقیقی معرفت و شناختعلایم کمبود ویتامین E را آیا ممکن است موش کور بی ممقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویرمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان های جدید میگرنهنر حفظ گرهزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نهممغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اصول سلامت کمردرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیست و سومغز برای فراموشی بیشتر کاستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی دغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینخفاش با شیوع همه گیری جدینقش محیط زندگی و مهاجرت داضطراب و ترسنیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشرمز بقای جهش ژنتیکیهوش، ژنتیکی است یا محیطیسیاره ابلهانتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولامید نیکو داشته باش تا آنمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلال در شناسایی حروف و خدا موجود استنقش خرچنگ های نعل اسبی دربه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریروزه داری و بیمار ی ام اس روزه داری سلول های بنیادهستی ما پس از شروعی چگال سردرد میگرن در کودکانترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنانسان خطرناکترین موجودما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بدی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره ریسدیپلام تنها داروی تایتومورها و التهاب مغزی عاواقعیت فیزیکی، تابعی از شکل های متفاوت پروتئین هتغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زفراتر از دیوارهای باورایمپلانت نخاعی میتواند دجهانی در ذهنمباحث مهم حس و ادراکاز نخستین همانند سازها تدانشمندان روش هاي جدیدی باهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبراست دستی و چپ دستیتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسن اسپایکوژنشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آقدم زدن و حرکت دید را تغیاگر فقط مردم میفهمیدند کجستجوی هوشیاری در مغز مامرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهانظریه تکامل در درمان بیمزندگی در جمع مواردی را برتکامل زبان انسان از پیشیوزوز گوشعلایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده مقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست مشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درمان های جدید در بیماری هنر رها شدن از وابستگیزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوغیرقابل دیدن کردن مادهآیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارممغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت بیستممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عبزرگترین خطایی که مردم مذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدخلاصه ای از مطالب همایش منقش نگاه از پایین یا نگاهاطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعترمز جهانهیچ کاری نکردن به معنی چیسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)امید درمان کرونا با همانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلالات مخچهخطا در محاسبات چیزی کاملبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریتنفس بدون اکسیژنروش مقابله مغز با محدودیو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد و علتهای آنترازودونگامی در درمان بیماریهای فلج خوابانسان عامل توقف رشد مغزما انسانها چه اندازه نزدارتباط هوش ساختار مغز و ژدین، اجباری نیستبیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،ریشه های مشترک حیاتتومورهای ستون فقراتواقعیت چند سویهشکل پنجم مادهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچافرد حساس از نظر عاطفی و باین پیوند نه با مغز بلکه جهش های ژنتیکی مفید در سامجموعه های پر سلولی بدن ماز نخستین همانند سازها تدانشمندان روشی برای تبدیباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفترجزخوانی هایی که امروز بتیوتیکسن داروی ضد جنونواکسن اسپایکوژن ضد کروناشش مرحله تکامل چشمجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انساقدرت انسان در نگاه به ابعاگر میدانی مصیبت بزرگتر حفره در مغزمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی در مورد حقیقت فضا و در مانهای کمر دردنظریه تکامل در درمان بیمزندگی زمینی امروز بیش از تکامل ساختار رگهای مغزی یک پیام منفرد نورون مغزی علت خواب آلودگی بعد از خوآیا مغز تا بزرگسالی توسعملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست مشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتدرمان های رایج ام اسهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهمقالاتآیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهممغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بددرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت دهممغز بزرگ چالش است یا منفعاستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتبزرگترین درد از درون است ذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی به شناسایی کاسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریافت هوشیاری به دنبال کاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رخلاصه ای از درمان های جدینقش نظام غذایی در تکامل ماطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذرمز جهان خاصیت فراکتالهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسیستم تعادلی بدنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)امیدی تازه در درمان سرطامهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلالات حرکتی در انسانخطا در محاسبات چیزی کاملبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنی