دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

برداشت مغز ما از گذر زمان در برابر واقعیت زمان

برداشت مغز ما از گذر زمان، در برابر واقعیت زمان

تفاوت ها و تمایزها در جهان اطراف ما در محدوده ی بینایی، به صورت تفاوت مکانی و گاهی به صورت تفاوت زمانی بیان میشود. تفاوت ها در ابعاد دیگر فراتر از بینایی میتواند رنگ و بو و یا تفاوت صدا و یا خشونت و نرمی باشد که با اندام های حسی دیگر حس میشود. ادرک ما از جهان پیرامون، از ابعاد مختلف قابل بررسی است ولی آنچه شاید بیشتر از همه برای ما ملموس باشد تفاوت های ناشی از درک تابش پرتوهای نور به چشم است که به صورت مکان و زمان، خودنمایی میکند.

تفاوت مکانی(مسافت مکانی)، در حقیقت، تفاوت در جهت دریافت پرتوهای نورانی است که به چشم بیننده و ناظر میرسد؛ هرچند از دید ناظر دیگر ممکن است متفاوت به نظر برسد؛ به خصوص اگر ناظر، و یا دو نقطه ای- که نور از آنها صادر میشود- با سرعت بالا در حال حرکت باشند.

تفاوت زمانی(فلش نوری زمان)(فاصله ی زمانی)در حقیقت، تفاوت در دریافت پرتوهای نورانی است که به صورت متوالی و پی در پی به چشم فرد میرسد. خیلی ساده میتوانیم به گذر روز توجه کنیم؛ تفاوت بین ساعت های مختلف- که با نگاه برصفحه ی ساعت درک میشود- در بستر گذر روز، حرکت زمان را به ما نشان میدهد.

تفاوت ها اگر کوتاه باشد با فاصله مکانی بیان میشود و به دلیل سرعت بسیار زیاد نور، فاصله زمانی قابل ذکری بین این دو نقطه نزدیک هم، وجود ندارد ولی اگر تفاوت مکانی خیلی زیاد باشد گاهی از فاصله زمانی برای بیان این تفاوت استفاده میشود. (زیرا سرعت نور، بسیار بالا است300 هزار کیلومتر در ثانیه و بیان فاصله در قالب زمانی- که نور در یک بازه ی زمانی طی میکند- عبات های ساده تری را برای ذهن فراهم میکند مثلا به جای بیان عبارت های نجومی و کهکشانی میتوان از سال نوری استفاده کرد که به معنی فاصله ای ای است که نور در یک سال، طی میکند. یک سال نوری عبارت است از 300000*60*60*24*365 کیلومتر و این عبارت نجومی، خیلی ساده در قالب یک سال نوری بیان میشود.)

نقش ناظر و ثابت یا متحرک بودن آن، در تفاوت ادراکی نسبت به زمان و مکان، بسیار تاثیر گذار است. در سرعت بالا، طبق نظریه ی نسبیت اینشتین، زمان کند میشود و در سرعت نزدیک به سرعت نور، گذر زمان به صفر نزدیک میشود. همچنین در سرعت بالا، جرم افزایش می یابد و مکانی که به وسیله ی جسم اشغال میشود وسیع میگردد.

آنچه تفاوت ها را از جمله مکان و زمان را معنی دار میکند، اصل تمایز موجود میان دو جسم و نحوه ی ارسال پرتوهای صادر شده از آن، به ناظری است که شاهد آن دو نقطه ی متفاوت است. بنابراین زمان ومکان، چیز مطلقی نیست بلکه تابع موقعیت جسم و ناظر آن میباشد و حتی ممکن است در سرعت بالای ناظر نسبت به جسم، اصلا از میان برود.

درک تفاوت ها، همیشه درک تفاوت نوری بین آنها در مقایسه با موقعیت ناظر نیست. چه بسیار امواج الکترومغناطیسی که در محدوده ی درک ما نیست. یعنی ما به عنوان ناظر، بسیاری از امواج صادر شده موجود در کیهان را درک نمیکنیم و بر این اساس بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در چشم ما رنگ میبازد و یا بسیاری از تفاوت ها و تمایزها در نگاه ما، تمایزها و تفاوت های اعتباری و قراردادی است که در بستر درک محدود ما شکل میگیرد و در میان همه ی شباهت های حقیقی، این تفاوت ها، واقعی توهم می شود. ما از درک بخش بزرگی از امواج کیهان ناتوانیم و این ناتوانی همیشه باید در قضاوت ها و تصمیم گیری ها و داوری کردن های ما جلوه گری کند.

زمان ومکان، خصوصیت مطلقی ندارند که بتوان با قاطعیت آن را تعریف کرد؛ به خصوص وقتی بدانیم همه ی این ابعاد در کیهان ما، جلوه ای از ابعادی والاتر در عرصه ای علّی و تاثیر گذار از جهانی بالاتر است که حقیقت آن در برابر اعتبار و قرار داد کیهان مادی، جلوه گری دارد. و آنچه کیهان ما دارد، چیزی جز جلوه ی آن عوالم بالاتر در ظرف کیهان مادی نیست.

پس ابعاد مادی کیهان ما، نیازمند علت ها و محرک ها و تاثیر گذارهایی است که آن را در ظرف عالم مادی، ایجاد کند و در نبود آن حقیقت و علت بالاتر، چیزی به نام ابعاد کیهان مادی وجود نخواهد داشت. پس طبیعی است بحث ابعاد کیهان مادی و جهت آن و علت ایجاد این جهت و فلش آن، از مباحث بسیار جنجالی در علوم جدید باشد که نگاه خود را محدود به معلول و جدای از علت ایجاد کننده ی آن، کرده است.

بحث کیهان های موازی و جهان های تاثیرگذار، راه حلی برای پاسخ بر ابهام های موجود در تفسیر کیهان مادی و ابعاد آن است و به وسیله ی بسیاری از دانشمندان فیزیک جدید، مطرح شده است. جهان هایی که ابعاد در آن، دارای تمایز کمتر و وجودی بیشترهستند و طبیعی است در نبود تمایزهای گیج کننده ی کیهان مادی، فاصله ها و ابعاد، کوتاه شود.

وقتی در کیهان کنونی ما هم در سایه ی نظریه ی نسبیت اینشتین و خمیدگی ابعاد، فاصله ها کوتاه و کوتاه تر میشود تا جایی که به سرعت نزدیک به بینهایت در نظریه ی در هم تنیدگی کوانتومی میرسد، کاملا طبیعی است در کیهانی بالاتر از کیهان ما که فاصله ها در آن کمتر است، انتظار سرعت بی نهایت، وجود داشته باشد

و وقتی این خمیدگی ها به انطباق دو نقطه به هم برسد فاصله، رنگ میبازد و در سرعت بی نهایت، زمان برداشته شود. تبعات برداشته شدن زمان و یکی شدن دیروز و امروز و آینده، گیج کننده ولی واقعی است. در این عرصه، مفهوم علت و معلول و جهت فلش های زمان و طبیعتا مفهوم انتروپی و حرکت جهان به سوی انتروپی بیشتر، دگرگون میشود. انتروپی و بی نظمی، به دلیل تمایزها و تفاوت ها است پس وقتی تمایزی نیست یا حداقل تمایزها خیلی اندک است، انتروپی کاهش بسیار زیاد دارد. در این انتروپی کاهش یافته، انتظار قوانین ترمودینامیک مرسوم در جهان ما وجود ندارد.

مفهوم جهات فلش زمان به سوی انتروپی بیشتر، در نگاهی وسیع بر این جهان ها قانونی مطلق، یگانه، بی همتا و بدون استثنا نخواهد بود. تخم مرغی که میشکند و بار دیگر به شکل اولیه ی خود بازنمیگردد و یا گوشتی- که در بیرون از یخچال فاسد میشود و به طبیعت سالم و اولیه ی خود باز نمیگردد- و یا امواج الکترومغناطیس نوری که باعث تمایزهای مکانی و زمانی در نگاه ناظر میشود، در کیهانی که تخم مرغ، متفاوت از اجزای متلاشی شده ی آن نیست و یا گوشت سالم و فاسد، تفاوت جوهری زیادی ندارد و فاصله های این جهان، بسیار اندک و یا در حد صفر است و نور تابیده از این اجزا در همه ی جا، یکسان است و مفهوم مکان و زمان را دشوار و حتی متلاشی میکند، مفهومی متفاوت از انتروپی و تصورات رایج در مورد آن، خواهد داشت.

بی نظمی، در حقیقت عدم وجود نظم میان اجزای متفاوت و متمایز است و وقتی این تمایز ها نباشد، انتروپی مفهومی ندارد. بنابراین قضاوت ها در مورد زمان و مکان، آنقدر که تصور میشود آسان نیست؛ به خصوص وقتی بدانیم هر کیهان موازی با ما، خودش معلول و نتیجه ی ی کیهانی دیگر است که طبیعتا درجه ی وجودی بالاتر و تمایزهای کمتر دارد. هیچ چیز، بدون علت حاصل نمیشود و این اصل به نام اصل علیت، فقط محدود به کیهان ما نیست و هر کیهان هرچقدر هم بلند مرتبه و بزرگ باشد، نیازمند علتی است که آن را از عدم ایجاد کرده باشد و همه ی وجود آن وابسته ی به آن کیهان بالاتر است.

مفاهیم سنتی، هر روز در علم جدید، رنگ میباشد و این طبیعی است زیرا محدود بودن دانشمندان به دیدگاه های سنتی- که ناگزیر از آن در زمان خود هستند- آنها را از بسیاری حقایق در هر زمان، محروم میکند. به همین ترتیب دانش های موجود، خودش در میان مرزهای خاص و مشخصی محصور است و این حصر شناخت، دانشمند را از بسیاری حقایق فراتر از آن باز میدارد.

علم، حجابی است که دانشمند را محصور خود میکند و علوم جدید- هرچند راهی برای بیرون شدن از مرزهای قدیمی است- خودش حصار و حجاب جدید بر حقایق دیگری است که در ذهن دانشمند، شکل نگرفته است.

مفاهیم موجود در نزد دانشمندان؛ چه علمای دین و یا دانشمندان علوم دیگر، باعث برداشت های محدود از حقایق کیهان و به خصوص متونی میشود که از نزد خدای سبحان آمده است و چالش این برداشت های محدود را امروز در عرصه های جهانی و همه ی جنبه های زندگی خود شاهد هستیم. این امید هست که انسان امروز در سایه ی همه ضربه هایی- که این برداشت های محدود بر پیکره ی جامعه و عقیده ی او وارد کرده است- در مورد حقیقت، جستجویی دقیق تر داشته باشد و خود را از قفس تنگ برداشت ها و شناخت های محدود، رهایی دهد.

مشکل اینکه بگوییم زمان به خاطر انتروپی ایجاد میشود این است که به هم خوردن انتروپی، منجر به تعادل میشود. ما می‌توانیم این را به عنوان نوعی از همشکلی یا آرامش در هر چیز ببینیم. اگر فلش زمان با انتروپی ایجاد شود و اکنون 13 میلیارد سال پس از همشکلی و یگانگی انفجار بزرگ است، همشکلی و یگانگی باید اصلا در هیچ جا مشاهده شود. ولی اینطور نیست.

کیهان ما در هر سطحی بیرون از سطح زیر اتمی، پیچیده و متنوع ولی ساختار یافته و منظم است و ستارگان و کهکشان های مارپیچ دارد و قابلیت پیچیدگی و تنوع در زندگی سلولی هم وجود دارد. و همه چیز به سوی جهانی پیچیده تر و متنوع تر در آینده است.

درست این که ما فلش ترمودینامیک زمان را داریم و هر چیز کوچک در طول زمان به هم ریخته تر می‌شود، ما همچنین فلش کیهانی زمان هم داریم که بیان می‌کند جهان دائما در حال توسعه است. همچنین فلش بیولوژیک زمان هم داریم که میگوید افراد، حیوانات و گیاهان به مرور پیر می‌شوند و می‌میرند. به اینها تجربه ی خودمان از جریان زمان، از گذشته تا امروز را هم اضافه کنیم. ما نمی توانیم به آینده ای تغییر مسیر بدهیم که همیشه، غیر قطعی است.

چنین اطلاعات پیچیده و متنوع می‌تواند ما را به اینجا برساند که اصلا زمان، حقیقی نیست و من با این، هم عقیده بودم اگر بخشی از اطلاعات، همیشه مورد تمرکز زیاد قرار نمی گرفت، چون نور همیشه از گذشته به سوی آینده حرکت میکند.

این فلش الکترو مغناطیس زمان را همراه با نوسانات و ارتعاشات فوتون- که باعث شارژ الکتریکی امواج نور میشود- تشکیل میدهد و همیشه به سوی آینده و نه گذشته، حرکت میکند.

چون شارژ، یک خصوصیت درونی در همه ی مواد است، این میتواند یک فرایند جامع از سلول های درون ما تا بزرگترین ستارگان بالای سر ما را درگیر کند. با یک آینده ی غیر قطعی- که فوتون به فوتون در ارتباط با اتم های میز و طول موج های دوره ای نور توسعه می یابد. ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ji2c9...

https://m.facebook.com/groups/quantumphysicsnews/permalink/2968928956712575/

https://www.youtube.com/watch?v=T608g...

Holographic Principle within the physical Universe

https://www.youtube.com/watch?v=EkOxa...

Zero Kelvin and Zero Point Energy within a Universe of continuous creation

https://www.youtube.com/watch?v=BICbC...

Looking Back at the Beginning of Time at the Cosmic Microwave


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
طلوع و حقیقتمیدان مغناطيسي زمین بشر از تلسکوپ گالیله تا تلسکجوسازی مدرنبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمنور درونتنفس هوازی و میتوکندریدولت یا گروهککاربرد روباتهای ريزنانورموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکقانون گذاری و تکاملسلول های بنیادیابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افرادبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال چگونه مغز پیش انسان یا همتو تغییر و تحولیدانشمندان نورون مصنوعی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهورویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هولوتیراستامسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانعادت همیشه خوب نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست بحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعینگاه از درون مجموعه با نگتوهم چیستداروی جدید ALSگام کوچک ولی تاثیرگذارروش جدید تولید برقترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همقابله با کرونا با علم اسسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دومبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتنازوکلسینتوضیحی ساده در مورد هوش مدخالت در ساختار ژنهاپیموزایدرژیم ضد التهابیتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز ستم با شعار قانون بدترین اثرات مفید قهوهمستند جهان متصلاستخوان های کشف شده، ممکمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و یکبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل داروینی هنوز در حادر درمان بیماری مولتیپل پیشرفتی مستقل از ابزار هرحم مصنوعیجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد سکه ایاختلالات صحبت کردن در انمعجزه ی علم در کنترل کروناعتماد به خودنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت بیست و پبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح زمان شگفت انگیزاولین سلول مصنوعیشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ما میتواند به اندازبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش سجده بر عملکرد مغزتفکر خلا ق در برابر توهم خودروهای هیدروژنیکمردرددرک دیگرانهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده فلج خوابزیرک ترین مردمایندرالشبکیه های مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفاز فرد ایستا و متعصب بگذرجهان دارای برنامهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسینه به اعدامتلقین اطلاعات و حافظهخطای حسکودکان میتوانند ناقل بی دغدغه نتیجه ی نادانی استهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آفرایند تکامل و دشواری هازبان ریشه هایی شناختی اساگر تلاش انسان امروز برااگر خواهان پیروزی هستیطلای سیاهمیدان های مغناطیسی قابل از تکنیکی تا مغز از مغز تجامعه ی آسمانیبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنورون هاي مصنوعی می توانتنفس بدون اکسیژندوچرخه سواری ورزشی سبک و کاربرد روباتهای ريز، در رمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمقانون جنگلسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا موماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیابارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنچگونه هموساپينس بر زمین تو جهانی هستی که خودش را دانشمندان یک فرضیه رادیککشف جدید تلسکوپ جیمز وبرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی و نورآشنا پنداریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانعادت کن خوب حرف بزنیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست بحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برنگاه حقیقی نگاه به درون اتوهم وجودداروی جدید s3 در درمان ام گامی در درمان بیماریهای روش صحبت کردن در حال تکامترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکملاحظه های اخلاقی دربارهسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیمرگ و میر پنهاناز روده تا مغزمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سومبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تونباید صبر کرد آتش را بعد تیوتیکسن داروی ضد جنوندر مانهای کمر دردپیموزایدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز ستم، بی پاسخ نیستاثرات مفید روزه داریمشکل از کجاستاستروژن مانند سپر زنان دمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و دوبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریچرا ویروس کرونای دلتا واتکامل داروینی هنوز در حادر سال حدود 7 میلیون نفر پاسخ گیاهان در زمان خوردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد عروقی میگرناختلالات عضلانی ژنتیکمعجزه در هر لحظه زندگیاعتماد به خودنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک- قسمت شصت و چهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویادرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان تاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان زنجیرها را ما باید پاره کاوکرلیزوماب داروی جدید ششکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان مادی، تجلی فضا در ذهبه بالاتر از ماده بیندیشنقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون هخورشید مصنوعیکمردرد ناشی از تنگی کانادرک درست از خود و هوشیاریهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج خواب چیستزیست شناسی کل در جزء فراکایا کوچک شدن مغزانسان الشباهت مغز و کیهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها از مخالفت بشنوجهان در حال نوسان و چرخشبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتنه جنگ و نه خونریزیتلاش ها برای کشف منابع جدخطر آلودگی هواکودکان خود را مشابه خود تذهن ما از در هم شکستن منبهورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آفرایند حذف برخی اجزای مغزبان شناسی مدرن در سطح سلزبان شناسی نوین نیازمند اپی ژنتیکطوفان فقر و گرسنگی و بی سمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز و از مغز جاودانگی مصنوعیبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنورون های ردیاب حافظهتنها مانع در زندگی موارد دورترین نقطه ی قابل مشاهکتاب گران و پرهزینه شد ولرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمقانون جنگلسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین همانعلم بدون توقفماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شابازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیچگونه هوشیاری خود را توستو دی ان ای خاص ميتوکندريدانشمندان ژنی از مغز انسکشتن عقیده ممکن نیسترویای شفافهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریلیروپریم داروی ترکیبی ضدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز- از مغز حافظه و اطلاعات در کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از نگاه دوبارهتوهم وجودداروی جدید میاستنی گراویگامی در درمان بیماریهای روشهای نو در درمان دیسک بتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیملاحظات بیهوشی قبل از جرسکوت و نیستیابزارهای پیشرفته ارتباط سوالات پزشکیمرگ و میر بسیار بالای ناشاز سایه بگذرمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهمبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدنبرو و انرژی مداومتیک و اختلال حرکتیدر محل کار ارزش خودت را بپیچیدگی های مغزمگسرژیم غذایی ضد التهابیتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلاثرات مضر ماری جوانامشکلات نخاعیاسرار آفرینش در موجنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیست و سوبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنچرا پس از بیدار شدن از خوتکامل داروینی هنوز در حادرمان های اسرار آمیز در آپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختراع جدید اینترنت کوانمعرفت و شناختاعداد بینهایت در دنیای منقش تیروئید در تکامل مغزحساسیت روانی متفاوتبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستدرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شزندگی هوشمند در خارج از زايندگان چگونه خواهند دیدشکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژجهان مرئی و نامرئیبه خودت مغرور نشونقش غذاها و موجودات درياتفاوت ها و تمایزها کلید بخوش قلبی و مهربانیکمردرد و علل آندرک عمیق در حیواناتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج دوطرفه عصب 6 چشمزیست، مرز افق رویداد هستایا این جمله درست است کسیشباهت مغز با کیهان مادیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز نخستین همانند سازها تجهان در حال ایجاد و ارتقابیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانچه زیاد است بر من که در ایتلاش هایی در بیماران قطع خطرات هوش مصنوعیکودکان را برای راه آماده ذهن چند جانبه نیازمند نگهوش فوق العاده، هر فرد استاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه فراتر از دیوارهای باورفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابتدا سخت ترین استطوفان زیباییمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تجایی خالی نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلنوروپلاستیسیتی چیستتنها در برابر جهانديدن با چشم بسته در خواب کتاب زیست شناسی باوررمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولقانونمندی و محدودیت عالمسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانعلم در حال توسعهماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشچگونه واکسن کرونا را توزتو در میانه ی جهان نیستی دانشمندان پاسخ کوانتومی گل زندگیروان سالمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکلیس دگرامفتامین یا ویاسسوخت هیدروژنی پاکابزار بقای موجود زنده از عادت دادن مغز بر تفکرمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز- از مغز حباب های کیهانی تو در توبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهنگاهی بر قدرت بینایی دراتوهم بی خداییداروی جدید برای میاستنی گاهی لازم است برای فهم و روشهای شناسایی قدرت شنواتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اممانتین یا آلزیکسا یا ابسکوت، پر از صداابزارهای بقا از نخستین هپیامهای کاربرانمرگ انتقال است یا نابود شاز علم جز اندکی به شما دامغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارمبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنچت جی پی تیتیروفیبان موثر در سکته ی در چه مرحله ای از خواب ، رپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم غذایی ضد دردتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتاجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات بین دو همسر و برخیاسرار بازسازی اندام هانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت بیستمبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعچرا ارتعاش بسیار مهم استتکامل زباندرمان های بیماری آلزایمرپروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت ادامه بحث تکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیبقای حقیقی در دور ماندن انقش حفاظتی مولکول جدید دخفاش با شیوع همه گیری جدیژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطاننظام مثبت زندگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی بی دودايا اراده آزاد توهم است یشگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط پیوسته ی جهانجهان مشارکتیبه دنبال رستگاری باشنقش غذاها و موجودات درياتفاوت ها را به رسمیت بشناخوشبختی دور از رنج های مکمردرد با پوشیدن کفش منادرگیری قلب در بیماری ویرهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نفناوری هوش مصنوعی نحوه خزاوسکا درمان گوشرایا ابزار هوشمندی یا مغز شباهت کیهان و مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش از نخستین همانند سازها تجهان ریز و درشتبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر انه عدم مطلق بلکه عدم با قتلاشی برای درمان قطع نخادفاع در برابر تغییر ساختکوری گذرای ناشی از موبایذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دفردا را نمیدانیمزبان، وسیله شناسایی محیطابتدایی که در ذهن دانشمنطولانی ترین شبمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تجاذبهبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متنوروز یا روز پایانیتنبیه چقدر موثر استدی متیل فومارات(زادیوا)(کتاب طبیعت در قالب هندسهرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومقارچ بی مغز در خدمت موجودسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانعلم راهی برای اندیشیدن اماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی بازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگچگونه آن شکری که می خوریمتوقف؛ شکستدانشمندان اولین سلول مصنگلوله ی ساچمه ایروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی به شناسایی کاتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشلا اکراه فی الدینسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا سمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتحد و مرزها توهم ذهن ماستبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستنگاهی بر توانایی اجزاي بتوهم تنهاییداروی جدید برای ای ال اسگاهی مغز بزرگ چالش استروشی برای بهبود هوش عاطفترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمن کسی در ناکسی دریافتم سکته مغزیابزارهای بقا ازنخستین همسایتهای دیگرمرگ تصادفیازدواج های بین گونه ای، رمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهمبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناچت جی پی تیتکنولوژی جدید که سلول هادر ناامیدی بسی امید استپیوند قلب خوک، به فرد دچاراه فراری نیستتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتاجزایی ناشناخته در شکل گمشکلات روانپزشکی پس از ساصل بازخوردنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دهمبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردچرا بیماری های تخریبی مغتکامل زباندرمان های جدید میگرنپروژه ی ژنوم انسانیرشد مغز فرایندی پیچیده اجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اداراوون تنها داروی تاییمغز قلببلندی در ذهن ما درک بلندینقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، حقیقی نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان سرطان با امواج صوتنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زندگی در جمع مواردی را برايا اراده آزاد توهم است یشگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به جهان هوشمندبه زودی شبکه مغزی به جای نقش غذاها در کاهش دردهای تفاوت های بین زن و مرد فقخانه ی تاریککنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرگیری مغز در بیماری کویهمیشه راهی هستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفیلمی بسیار جالب از تغییزبان مشترک ژنتیکی موجوداایا بیماری ام اس (مولتیپشباهت زیاد بین سلول هاي عمهربانی، شرط موفقیتاز نخستین همانند سازها تجهان شگفت انگیزبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر انهایت معرفت و شناخت درک عتلاشی تازه برای گشودن معدقیق ترین تصاویر از مغز اکی غایب شدی تا نیازمند دلذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی فرضیه ای جدید توضیح میدهسفر فقط مادی نیستابتذال با شعار دینطی یکصد هزار سال اخیر هرچمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزنوشیدن چای برای مغز مفید تهدیدهای هوش مصنوعیدین، اجباری نیستکتاب، سفری به تاریخرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومقبل از آغازسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانعلم ساختن برج های چرخانماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم ببازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را چگونه انتظارات بر ادراک تولید مثل اولین ربات های دانشمندان تغییر میدان مغگلوئونروبات کیانهوش مصنوعی در کامپیوترهاتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک اندامدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز، از مغز حریص نباشبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستنگاهت را بلند کنتوهم جدایی و توهم علمداروی جدید برای دیابتگذر زمان کاملا وابسته به روشی جدید در درمان قطع نخترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژي پاک سرچشمه حسال سیزده ماههابزارهای بقای موجود زندهمرگی وجود ندارداسکار، لگوی هوشمندمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتمبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شنتایج نادانی و جهلتکنولوژی جدید که سلول هادر هم تنیدگی مرزها و بی مپیوند مغز و سر و چالشهای راه های جدید برای قضاوت رتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استاحیای بینایی نسبی یک بیممشکلات روانپزشکی در عقب اصل علت و تاثیرنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت دوازدهمبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل زبان انسان از پیشیدرمان های جدید در بیماری پروانه ی آسمانیرشد مغز علت تمایل انسان بجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ادب برخورد با دیگرانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبلوغ چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی دربزرگترین درد از درون است خلا، خالی نیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمانهای بیماری پارکینسنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران رازندگی در سیاهچالهای نعمت من در زندگیمشگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین مجهان هوشیاربه زیر پای خود نگاه نکن بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت های تکاملی در مغز وخانواده پایدارکنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغز در بیماران مبهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پفیزیک مولکولها و ذرات در زبان چهار حرفی حیات زمینایا بدون زبان میتوانیم تشباهت زیاد بین سلول هاي عمولتیپل اسکلروز در زنان از نخستین همانند سازها تجهانی که نه با یک رخداد و بیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهاننهایت در بی نهایتتلاشی جدید در درمان ام اسدل به دریا بزنکیهان خود را طراحی میکندذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن سالمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مفشار و قدرتسفر نامه سفر به بم و جنوب ابداع دی ان ای بزرگترین دطبیعت موجی جهانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو یک معجزه ایدید تو همیشه محدود به مقدکتابخانهرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)قبل از انفجار بزرگسلام تا روشناییابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را ماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز چگونه به سطح بالایی از هوتولید یا دریافت علمدانشمندان روش هاي جدیدی گمان میکنی جرمی کوچکی در روح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ولایو دوم دکتر سید سلمان فسینوریپا داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از عدم درکمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز، از مغز حرکت چرخشی و دائمی کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتچالش هوشیاری و اینکه چرا توهم جسمداروی جدید ضد میگرنگذشته را دفن کنروشی جدید در درمان نابینتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری ابزارهای بقای از نخستین مراحل ارتقای پله پله کیهاساس انسان اندیشه و باور مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهمبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دنجات در راستگوییتکینگیدر هم تنیدگی کوانتومیپیوند اندام از حیوانات براه های جدید برای قضاوت رتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمنابع بی نهایت انرژی در دسرنوشتاحیای بینایی نسبی یک بیممشاهده گر جدای از شیء مشااصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سومبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشچرا حجم مغز گونه انسان درتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های رایج ام اسپرواز از نیویورک تا لوس آرشد در سختی استانسانیت در هم تنیده و متصشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ادراک ما درک ارتعاشی است مغز مانند تلفن استبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش داروهاي مختلف معروف بسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مژنها نقشه ایجاد ابزار هودرهای اسرارآمیز و پوشیدهنظریه ی ریسمانتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خزندگی زمینی امروز بیش از ای آنکه نامش درمان و یادششگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوجهان های بسیار دیگربوزون هیگز چیستنقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت های زبانی سرمنشا تخار و گلکنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغزی در سندرم کووهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسفیزیک و هوشیاریزبان نیاز تکاملی استایا تکامل هدفمند استشجاعت و ترسمواد کوانتومی جدید، ممکناز نشانه ها و آثار درک شدجهانی که از یک منبع، تغذیبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودنهادینه سازی فرهنگ اختلاتمایل زیاد به خوردن بستندلایلی که نشان میدهد ما بکیهانِ هوشیارِ در حال یاکیست هیداتید مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروفضای قلب منبع نبوغ استسفر به مریخ در 39 روزابزار هوش در حال ارتقا ازطبیعت بر اساس هماهنگیما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تنیکولا تسلاتو یک جهان در مغز خودت هسدیدن خدا در همه چیزکجای مغز مسئول پردازش تجرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را ماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس چگونه باغبانی باعث کاهش تولید پاک و فراوان انرژیدانشمندان روشی برای تبدیگنجینه ای به نام ویتامین روح رهاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهلبخند بزن شاید صبح فردا زسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل بمدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟حس چشایی و بویاییبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازچالش هوشیاری و اینکه چرا توهمات و شناخت حقیقتداروی جدید ضد الزایمرگربه شرودینگر و تاثیر مشروشی جدید در درمان سکته متشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایابزارهای دفاعی و بقای مومرز مرگ و زندگی کجاستاستفاده از مغز، وزن را کممغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاننخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل فردی یا اجتماعیدر هم تنیدگی کوانتومی و پپیوند سر آیا ممکن استراه پیروزی در زندگی چیستتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمنابع جدید انرژیسریع دویدن مهم نیستاحساس گذر سریعتر زمانمشاهده آینده از روی مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و هشتمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی چرا خشونت و تعصبتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های علامتی در ام اسپروتز عصبی برای تکلمز گهواره تا گورانسان، گونه ای پر از تضادشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمادغام میان گونه های مختلمغز مادران و کودکان در زمبنی عباس، ننگی بر تاریخنقش درختان در تکاملبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از درمان های جدیژنها ، مغز و ارادهدروغ نگو به خصوص به خودتنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زودگذرایمپلانت مغزی کمک میکند شانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فجهان هایی در جهان دیگربوزون هیگز جهان را از متلنقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت ایستایی و تکاپوخارق العاده و استثنایی بکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری مغزی در سندرم کووهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و کلمه حتی برای کسانایجاد احساساتشرکت نورالینک ویدیویی ازموجود بی مغزی که می توانداز نظر علم اعصاب یا نرووسجهانی در ذهنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیچهار میلیارد سال تکامل بتمدن قدیمی ای در جنوب ایردنیای شگفت انگیز کوانتومدنیا، هیچ استکیست کلوئید بطن سومذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانطعمه ی شبکه های ارتباط اجما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های با هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نینیاز به آموزش مجازی دیجیتو کز محنت دیگران بی غمیدیدگاه نارسای دوگانه ی مکرونا چه بر سر مغز می آوررهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشقدرت مردمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خوماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تحقایق ممکن و غیر ممکنبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحچگونه تکامل مغزهای کنونیتولید سلولهای جنسی از سلدائما بخوانگویید نوزده و ایمنی ساکتروزه داری متناوب، مغز را تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانلحظات خوش با کودکانسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقای موجود زنده از عشق درونی به یگانگی خلقتمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک (قسمت اول )بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسچالش هوشیاری و اینکه چرا توپیراماتداروی سل سپتگزیده ای از وبینار یا کنفريتوکسيمب در درمان ام استشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودابعاد و نیازهای تکاملیمرز بین انسان و حیوان کجااستفاده از هوش مصنوعی در مغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتمبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاننخستین تمدن بشریتکامل مادی تا ابزار هوشمدر هم تنیدگی کوانتومی و دپیوند سر، یکی از راه حلهاراه انسان شدن، راه رفتن وتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا مناطق خاصی از مغز در جستجسریعترین کامپیوتر موجوداحساسات کاذبمطالبه ی حق خوداصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سی و ششمبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان چرا در مغز انسان، فرورفتتکامل، نتیجه ی برنامه ریدرمان ژنتیکی برای نوآوریپرورش مغز مینیاتوری انسازمین در برابر عظمت کیهانانعطاف پذیری مکانیسمی علشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و مغز چون ابزار هوش است دلیبه قفس های سیاهت ننازنقش ذهن و شناخت در حوادث بشکه ای که ته نداره پر نمخم شدن فضا-زمانژنهای مشترک بین انسان و ودریای خدانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهزندگی سلول در بدن، جدای اایمپلانت نخاعی میتواند دشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انجهان یکپارچهبی نهایت در میان مرزهانقطه بی بازگشتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیخبر مهم تلسکوپ هابلکنترل جاذبهدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه ی پایه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وفاصله ها در مکانیک کوانتزبان و بیان نتیجه ساختماایرادهای موجود در خلقت بشربت ضد خلطموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب اراده آزجهان، تصادفی نیستبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیچهار ساعت پس از کشتار خوکتمدن پیشرفته ی پیشینیانتمدن بشری و مغز اخلاقیدندان ها را مسواک بزنید تکاهش مرگ و میر ناشی از ابذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملقلب و عقلسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر چیز جدید را بپذیرتو پیچیده ترین تکنولوژی دژا وو یا اشنا پنداریکریستال هاروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر روده بر مغزآرامش و سکونقدرت کنترل خودسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تحل مشکلبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایچگونه جمعیت های بزرگ شکل تولترودینداروهای مصرفی در ام اسگوشه بیماری اتوزومال رسسروزه داری و بیمار ی ام اس تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رلرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولوومداخله ی زیانبار انساناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک (قسمت دوم )بخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مچالش هوشیاری و اینکه چرا توانایی مغز و دیگر اجزای داروی ضد چاقیگزارش یک مورد جالب لخته وریه زغالیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز سایه را اصالت دادن، جز فرابعاد اضافه ی کیهانمرز جدید جستجو و اکتشاف، استفاده از انرژی خلامغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجمبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل مداومدر هر سوراخی سر نکنپیوندی که فراتر از امکانراه بی شکستتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگیجه از شایعترین اختلااخلاق و علوم اعصابمطالبی در مورد تشنجاصول سلامت کمرنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت سیزدهمبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندچرا ذرات بنیادی معمولاً تأثیر نگاه انسان بر رفتادرمان پوکی استخوانپرتوهای صادر شده از سیاهزمین زیر خلیج فارس تمدنی اهرام مصر از شگفتی های جهشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز چگونه صداها را فیلتر به مغز خزندگان خودت اجازنقش روی و منیزیم در سلامتبشریت از یک پدر و مادر نیخونریزی مغز در سندرم کووژنهای هوش ، کدامنددرک فرد دیگر و رفتارهای انظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهزندگی، مدیریت انرژیایمان به رویاشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انجهان یکپارچهبی ذهن و بی روحنمیتوان با بیرون انداختنتفاوتهای جنسیتی راهی براخدا موجود استکندر در بیماریهای التهابدرختان اشعار زمینهندسه ی رایج کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردفاصله ی همیشگی تصویر ساززبان و بیان، در سایه پیشراکسی توسین و تکامل پیش اشش مرحله تکامل چشمموسیقی نواز نظر علم اعصاب اراده آزجهش های ژنتیکی مفید در سابیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستنوآوری ای شگفت انگیز داننوار مغز مشاهده ی غیر مستتمدن زیر آبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکاهش التهاب ناشی از بیماذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از قلب دروازه ی ارتباطسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانظرف باید پر شود چه با چرک ما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صوربالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به چیزی منتظر شناخته شدنتو آرامش و صلحیدژاوو یا آشناپنداریکریستال زمان(قسمت اولرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت انسان در نگاه به ابعسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبامباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تحلقه های اسرارآمیزبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تومورها و التهاب مغزی عاداروهای ام اسگوشت خواری یا گیاه خواریروزه داری سلول های بنیادتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقدمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکامل تا مغز از مغز تا مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 67بخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار چالش دیدگاه های سنتی در بتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد چاقیگشایش دروازه جدیدی از طرریواستیگمینتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابعاد بالاترمزایای شکلات تلخ برای سلاستفاده از سلول های بنیامغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاننخستین روبات های زنده ی جتکامل چشمدر والنتاین کتاب بدید همپیوستگی همه ی اجزای جهانرابطه تشنج و اوتیسمتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگردانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگمطالعه ای بیان میکند اهداضطراب و ترسنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت ششمبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانچراروياها را به یاد نمی آتئوری تکامل امروز در درمدرمان پوکی استخوانآلودگی هوا چالش قرن جدیدزمان چیستاولین مورد PML به دنبال تکشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز ناتوان از توجیه پیدابه نقاش بنگرنقش روزه داری در سالم و جبعد پنجمخواندن ، یکی از شستشو دهنژنهای حاکم بر انسان و انسدرک نیازمند شناخت خویش اهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر اززونیسومایداین پیوند نه با مغز بلکه شاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انساجهان کنونی و مغز بزرگتریبی شرمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشتقلید مرحله ای نسبتا پیشخدای رنگین کمانکوچ از محیط نامناسبدرد باسن و پا به دلیل کاههندسه بنیادینتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیفتون های زیستیزبان و تکلم برخی بیماریهاگر فقط مردم میفهمیدند کششمین کنگره بین المللی سموسیقی هنر مایع استاز واقعیت امروز تا حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چینوار مغز در فراموشی هاتمدنی قدیمی در شمال خلیج دو بیماری روانی خود بزرگ کاهش حافظه هرچند فرایندیذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باقلب روباتیکسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گرما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز ماباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستچیزی خارج از مغزهای ما نیتو افق رویداد جهان هستیدگرگونی های نژادی و تغییکریستال زمان(قسمت دوم)رویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رقدرت ذهنسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و مجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانچگونه حافظه را قویتر کنیتومورهای نخاعیداروهای تغییر دهنده ی سیگیلگمش باستانی کیستروزهای سختتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسلزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقای موجود زنده از غم بی پایانمروری بر تشنج و درمان هایاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 74بخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقچاالش ها در تعیین منبع هوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسداروی ضد تشنج با قابليت تپمبرولیزوماب در بیماری چریاضیات یک حس جدید استتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی با الفبای اتفاق و تصادفمسمومیت دانش آموزان، قمااستفاده از سلول های بنیامغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه انرمش های مفید برای درد زاتکامل و ارتقای نگاه تا عمدر یک فراکتال هر نقطه مرکپیام های ناشناخته بر مغز رادیوی مغز و تنظیم فرکانتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سربازان ما محققا غلبه می اختلال خواب فرد را مستعد معماری، هندسه ی قابل مشااطلاع رسانی اینترنتینقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و هشتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توچراروياها را به یاد نمی آتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ام اس(مولتیپل اسکلآلودگی هوا و ویروس کرونازمان و مکان، ابعاد کیهان اولین مورد پیوند سر در انشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد مغز و اخلاقبه نقاش بنگرنقش رژیم غذایی بر رشد و ابعد از کروناخواب سالم عامل سلامتیکل اقیانوس در یک ذرهدرک و احساسهفت سین یادگاری از میراث تاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونا به وسیله ویروس ابله این اندوه چیستشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهاجهان کاملی در اطراف ما پربی عدالتی در توزیع واکسن چند نرمش مفید برای کمردرتقلید از روی طبیعتخدایی که ساخته ی ذهن بشر کوچک شدن مغز از نئاندرتادردهای سال گذشته فراموش هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فروتنی و غرورزبان و شناخت حقیقت قسمت چاگر میدانی مصیبت بزرگتر صبر بسیار بایدمیهمانهای ناخوانده عامل از کجا آمده ام و به کجا میجهش تمدنی عجیب و شگفت انسجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنوار مغز در تشخیص بیماری تمرکز و مدیتیشندو بار در هفته ماهی مصرف کاهش دوپامین عامل بیماریرفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب را نشکنسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانعقلانیت بدون تغییرما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدچیزی شبیه نور تو نیستتو انسانی و انسان، شایستدانش قدرت استکریستال زمان(قسمت سوم)رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینقدرت عشقسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت امحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحمایت از طبیعتبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتنگاه محدود و تک جانبه، مشتومورهای ستون فقراتداروهای ضد بیماری ام اس وگیاه بی عقل به سوی نور میروش مقابله مغز با محدودیتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کولزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ی ابلهانابزار بقای موجود زنده از غم بی پایانمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 75بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدناتوانی از درمان برخی ویتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تپنج اکتشاف شگفت آور در موریسدیپلام تنها داروی تایتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ساختن آیندهاتوبان اطلاعات و پلِ بینمسیر دشوار تکامل و ارتقااستفاده از سلول های بنیامغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و دبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنرمش های مفید در سرگیجهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدر کمتر از چند ماه سوش جدپیشینیان انسان از هفت میراز تغییرتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد میگرناختلال در شناسایی حروف و معنی روزهاطلاعات حسی ما از جهان، چنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و دوبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امنزاع بین جهل و علم رو به پتئوری جدید، ویران کردن گدرمان تومورهای مغزی با اآلودگی هوا و پارکینسونزمان و صبراولین هیبرید بین انسان و شناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارمغز و اخلاقبه نادیدنی ایمان بیاورنقش رژیم غذایی در رشد و ابعد از کروناخواب سالم عامل سلامتی و یکلمات بلند نه صدای بلنددرک کنیم ما همه یکی هستیمهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مزیباترین چیز در پیر شدناین ایده که ذرات سیاهچالشب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان پیوستهبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیچند جهانیتقلید از طبیعتخسته نباشی باباکوچکترین چیز یک معجزه اسدردی که سالهاست درمان نشهندسه زبانِ زمان استتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و شناخت حقیقت قسمت ااگر نیروی مغناطیس نباشد صرع و درمان های آنمیوتونیک دیستروفیاز آغاز خلقت تا نگاه انساجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختمرکز بر هدفدو برابر شدن خطر مرگ و میکاهش سن بیولوژیکی، تنها رفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقیچی ژنتیکیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانعقیده ی بی عملما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابباد و موجهزینه سنگین انسان در ازانکاتی در مورد تشنجتو با همه چیز در پیوندیدانش محدود به ابعاد چهارکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردنگاه انسان محدود به ادراتوهم فضای خالیداروی فامپیریدین یا نورلگیاه خواری و گوشت خوار کدروش های صرفه جویی در ایجاتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم لزوم عدم وابستگی به گوگل سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از غیرقابل دیدن کردن مادهمرکز حافظه کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرناتوانی در شناسایی چهره توصیه های سازمان بهداشت داروی ضد تشنج توپیراماتپول و شادیریشه های مشترک حیاتتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز ساختار فراکتال وجود و ذهاتوسوکسیمایدمسئول صیانت از عقیده کیساستفاده از سلول های بنیامغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل ابزار هوش ، راه پر در آرزوهایت مداومت داشتهپیشرفت های جدید علوم اعصراست دستی و چپ دستیثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد میگرن در کودکاناختلال در شناسایی حروف و معادله ها فقط بخش خسته کناطلاعاتی عمومی در مورد منقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت شصت و ششبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده نزاع بین علم و نادانی رو تا 20 سال آینده مغز شما به درمان تشنجآلزایمرزمان واقعیت است یا توهماولین تصویر در تاریخ از سشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی به هلال بنگرنقش زنجبیل در جلوگیری از بعد از کرونا دلخوشی بیهوخواب عامل دسته بندی و حفطکلوزاپین داروی ضد جنوندرک احساسات و تفکرات دیگهمه چیز در زمان مناسبتاثیر کپسول نوروهرب بر سزیباترین چیز در افزایش ساینکه به خاطرخودت زندگی شبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان پیوستهبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحچند جهانیتقویت استخوان در گرو تغذخطا در محاسبات چیزی کاملکووید نوزده و خطر بیماری درس گرفتن از شکست هاهنر حفظ گرهتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت داگر نعمت فراموشی نبود بسضرورت زدودن افکارمیگرن و پروتئین مرتبط با از انفجار بزرگ تا انفجار جوانان وطنبیندیشهیچ اندر هیچنوار عصب و عضلهتمساح حد واسط میان مغز کودو برابر شدن خطر مرگ و میکایروپاکتیک چیسترفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین همانعلم و ادراک فقط مشاهده ی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی باد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وچگونه مولکول های دی ان ایتو با باورهایت کنترل میشدانش بی نهایتکشف مکانیسمی پیچیده در برویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکمحدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهنگاه از بیرون مجموعهتوهم فضای خالی یا توهم فضداروی لیراگلوتیدگیرنده باید سازگار با پیروش هایی برای جلوگیری از ترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامقاومت به عوارض فشار خون سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از غرور و علممرکز حافظه کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که نادیدنی ها واقعی هستندتوصیه های غیر دارویی در سدارویی خلط آورپوست ساعتی مستقل از مغز درژیم های غذایی و نقش مهم تصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار شبکه های مغزی ثاباثر مضر مصرف طولانی مدت رمسئولیت جدیداستیفن هاوکینگ در مورد همغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندچرا ماشین باید نتایج را پتکامل جریان همیشگی خلقتدر آسمان هدیه های نادیدنپیشرفت در عقل است یا ظواهرجزخوانی هایی که امروز بثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد و علتهای آناختلالات مخچهمعجزه های هر روزهاطلاعاتی عمومی در مورد منقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک سی و هفتمبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومنزاع بین علم و جهل رو به پتا بحر یفعل ما یشادرمان جدید ALSآملودیپین داروی ضد فشار زمان پلانکاولین دارو برای آتاکسی فشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز کوانتومیبه کدامین گناه کشته شدندنقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونا دلخوشی بیهوخودآگاهی و هوشیاريکلام و زبان، گنجینه ای بسدرک تصویر و زبان های مخلتهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر کتامین در درمان پافلج نخاعی با الکترودهای زیر فشار کووید چه باید کراینکه خانواده ات سالم باشبیه سازی سیستم های کوانمنبع خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان پر از چیزهای اسرار آبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیچند روش ساده برای موفقیتتقویت حافظه یا هوش مصنوعخطا در محاسبات چیزی کاملکودک هشت ساله لازم است آددست آسمانهنر رها شدن از وابستگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ساگر نعمت فراموشی نبود بسضررهای مصرف شکر و قند بر میگرن سردردی ژنتیکی که باز بحث های کنونی در ویروساز تلسکوپ گالیله تا تلسکجواب دانشمند سوال کننده بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترنوبت کودکانتنفس هوازی و میتوکندریدو سوی واقعیتکار با یگانگی و یکپارچگیرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی قانون مندی نقشه ژنتیکی مسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانعلم و روحمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترچگونه میتوان با قانون جنتو باید نیکان را به دست بدانشمندان موفق به بازگردکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسلوب فرونتال یا پیشانی مغسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه میتواند بزرگترین دبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنگاه از دور و نگاه از نزدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)داروی تشنجی دربارداریگالکانزوماب، دارویی جدیروش هایی ساده برای کاهش اترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمقابله ی منطقی با اعتراضسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از مقالاتمرکز خنده در کجای مغز استاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرنادانی در قرن بیست و یکم،توصیه هایی در مصرف ماهیداستانها و مفاهیمی اشتباپوشاندن خود از نوررژیم های غذایی و نقش مهم تصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزااثرات فشار روحی شدیدمسئولیت در برابر محیط زیاستیفن هاوکینگ در تفسیر مغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و چهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریچرا مغز انسان سه هزار سالتکامل داروینی هنوز در حادر آستانه ی موج پنجم کوویپیشرفت ذهن در خلاقیت استرحم مصنوعیجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد تنشناختلالات حرکتی در انسانمعجزه ی علماعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت پنجاه و بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنینسبت ها در کیهانتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانزمان به چه دلیل ایجاد میشاولین دروغشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت بجهان موازی و حجاب هابه امید روزهای بهترنقش زبان در سلطه و قدرت اتفکر قبل از کارخودآگاهی و هوشیاريکلرال هیدرات برای خواباندرک حقیقت نردبان و مسیری همه چیز، ثبت می شودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیرفون داروی ضد ام اساینترنت بدون فیلتر ماهواشبکه های مصنوعی مغز به درمنتظر نمان چیزی نور را بهارزش خود را چگونه میشناسجهان پر از چیزهای جادویی بیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیچندین ماده غذایی که ماننتقویت سیستم ایمنیخطای ادراک کارماکودک ایرانی که هوش او از دستورالعمل مرکز کنترل بیهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان جانسوزاگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای شکر بر سلامت مغزمیگرن شدید قابل درمان اس