دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زمان و مکان، ابعاد کیهان مادی است و اصیل نیست

هر چیز در واقعیت سه بعدی؛ یک جسم، یک شیء، یک بدن و یک فرد، به ما خطای ادراکی جدایی را میدهد.
ولی وقتی ما نقش سازنده و آفرینش، از عرصه و میدان کوانتومی به جای ماده پیدا کنیم، دیگر لازم نیست برای به دست آوردن چیزی که میخواهیم به جای دیگری برویم.دکتر جو دیسپنزا


زمان و مکان، ابعاد کیهان مادی است و اصیل نیست. خود این ابعاد، ساخته ی مراتب دیگر و بالاتر است که در کشفیات جدید فیزیک کوانتوم، به نوسانات کوانتومی در طول پلانک نسبت داده میشود. ولی علت های اصیل، در اینجا تمام نمی‌شود.
قبل از طول پلانک، اساسا توسط علم، قابل بررسی و مشاهده نیست در حالی که مرتبه ای واقعی است که علت و محرک نوسانات کوانتومی و وجود در مرحله بعد از این نوسانات است.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است هوش عاطفی قسمت پنجمدر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مکندر در بیماریهای التهابرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير آینده با ترس جمع نمیشودسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفايا اراده آزاد توهم است یفیزیک و هوشیارینقش محیط زندگی و مهاجرت دصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز انهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران کاهش مرگ و میر ناشی از ابرحم مصنوعیبعد پنجمآیا پیدایش مغز از روی تصاسخن و سکوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاایا این جمله درست است کسیفرد یا اندیشهنقش خرچنگ های نعل اسبی درجهان هوشمندموسیقی هنر مایع استنسبت طلایی، نشانه ای به سخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزهز ذره، یک دنیاستدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و کریستال هاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قاسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر خواهان پیروزی هستیقانون مندی نقشه ژنتیکی منقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانما اکنون میدانیم فضا خالهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخواندرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سگویید نوزده و ایمنی ساکتتمدن زیر آبآزمون تجربی، راهی برای رشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانقطار پیشرفتنه عدم مطلق بلکه عدم با قجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تماده، چیزی بیش از یک خلا هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اگزیده ای از وبینار یا کنفتو پیچیده ترین تکنولوژی افراد بی دلیل دوستدار تو شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم عدم وابستگی به گوگل نورون هاي مصنوعی می توانحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های بدیدن خدا در همه چیزمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ارمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتپیچیدگی های مغزمگسسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هموساپينس بر زمین حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روشی برای تبدیمرگ تصادفیازدواج های بین گونه ای، ریک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هپیشرفتی مستقل از ابزار هسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتاندوه در دنیا استمغز کوانتومیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید ضد میگرنمشکلات بین دو همسر و برخیاصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و پارکینسونسیاهچاله هاتکامل مادی تا ابزار هوشمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفععادت کردن به نعمتمغز بزرگ چالشهای پیش روعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلهوش عاطفی قسمت اولدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اکوچ از محیط نامناسبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا فراموشی حتمی استسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریای نعمت من در زندگیمفیزیکدانان ماشینی برای تنقش نگاه از پایین یا نگاهسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوکاهش التهاب ناشی از بیمارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیسخن پاک و ثابتتاثیر ویتامین دی بر بیماایا ابزار هوشمندی یا مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بنقش داروهاي مختلف معروف جهان هوشیارمیهمانهای ناخوانده عامل نشانه های گذشته در کیهان خودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزهزینه ای که برای اندیشیددرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسکریستال زمان(قسمت اولتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد واپی ژنتیکقانون گذاری و تکاملنقشه های مغزی جدید با جزیجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ما از اینجا نخواهیم رفتهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرگوشه بیماری اتوزومال رسستمدنی قدیمی در شمال خلیج آزمون ذهنی گربه ی شرودینشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانلمس کوانتومینهایت معرفت و شناخت درک عجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهماست مالیهنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیافزایش قدرت ادراکات و حسشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمقاومت به عوارض فشار خون نورون های ردیاب حافظهحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های بدیدگاه نارسای دوگانه ی ممدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز، از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين پیچیدگی های مغزی در درک زسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاامید نجاتمعجزه ی علمطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هوشیاری خود را توسحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش، قفل ذهن را باز میکنمرگی وجود ندارداسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشپاسخ گیاهان در زمان خوردسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای اندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه دوبارهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید ضد الزایمرمشکلات روانپزشکی پس از ساصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرسیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداومانسانیت در برابر دیگرانتکامل چشمانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچت جی پی تیحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و هوش عاطفی قسمت دهمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا ممکن است موش کور بی مساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف ای همه ی وجود منفاجعه ی جهل مقدسنقش نظام غذایی در تکامل مپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انساهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریبه دنبال رستگاری باشکاهش حافظه هرچند فرایندیرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناآیا امکان بازسازی اندامهسختی ها رفتنی استتاثیر ویروس کرونا بر مغز ایا بیماری ام اس (مولتیپفردا را نمیدانیمنقش درختان در تکاملجهان های بسیار دیگرمیوتونیک دیستروفینشانه های پروردگار در جهخودت را از اندیشه هایت حفاز واقعیت امروز تا حقیقتهزینه سنگین انسان در ازادرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبکریستال زمان(قسمت دوم)تقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشلیک فراموشیابتدا سخت ترین استقانون جنگلنقص در تشخیص هیجانات عامجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباما اشیا را آنطور که هستندهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان درددرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسگوشت خواری یا گیاه خواریتمرکز و مدیتیشنآزمون ذهنی گربه شرودینگرشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانلوب فرونتال یا پیشانی مغنهایت در بی نهایتجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجماست مالی با هوش انسانیهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیافزایش مرگ و میر سندرم کوشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمقابله ی منطقی با اعتراضنوروپلاستیسیتی چیستحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز، از مغز وبینار اساتید نورولوژی درمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و پیوند قلب خوک، به فرد دچاسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی دائما بخوانمراحل ارتقای پله پله کیهاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپختگی پس از چهل سالگي به سندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروی سل سپتمشکلات روانپزشکی در عقب اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار سیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل و ارتقای نگاه تا عمانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچت جی پی تیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش عاطفی قسمت دومدر هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستکوچکترین چیز یک معجزه اسرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودآیا ما کالا هستیمسایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتاای آنکه نامش درمان و یادشفاصله ها در مکانیک کوانتنقش نظریه تکامل در شناساسایتهای دیگرجلوتر را دیدنمنبع خواب و رویاچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهاهیچ اندر هیچدرمان پوکی استخوانبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش دوپامین عامل بیماریرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخسرنوشتتاثیر ژنها بر اختلالات خایا بدون زبان میتوانیم تفرزندان زمان خودنقش ذهن و شناخت در حوادث جهان هایی در جهان دیگرمیگرن و پروتئین مرتبط با نظام مثبت زندگیخودروهای هیدروژنیاز کجا آمده ام و به کجا میهزاران سال چشم های بینا ودرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارکریستال زمان(قسمت سوم)تقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی شلیک فراموشیابتدایی که در ذهن دانشمنقانون جنگلنقطه بی بازگشتجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملما به جهان های متفاوت خودهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمگیلگمش باستانی کیستتمرکز بر هدفآزادی عقیده، آرمانی که تشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامنهادینه سازی فرهنگ اختلاجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ ماشین دانشهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که ذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیگزارش یک مورد جالب لخته وزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستافزایش سرعت پیشرفت علوم شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمقابله با کرونا با علم اسنوروز یا روز پایانیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریمدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز، از مغز وجود قبل از ناظر هوشمندرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و پیوند مغز و سر و چالشهای سقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومنابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریمحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای مصرفی در ام اسمرز مرگ و زندگی کجاستاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکپروژه ی ژنوم انسانیسندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اساندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی به شناسایی کاداروی ضد چاقیمشاهده گر جدای از شیء مشااصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش عاطفی قسمت سومدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکووید نوزده و خطر بیماری راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درمایمپلانت مغزیفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش هورمون های تیروئید دجمجمه انسان های اولیهمنتظر نمان چیزی نور را بهچرا حیوانات سخن نمی گوینحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان پوکی استخوانبه زیر پای خود نگاه نکن بکاهش سن بیولوژیکی، تنها رشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا احتمال دارد رویا از آسریع دویدن مهم نیستتاثیر کلام در آیات کلام بایا تکامل هدفمند استفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش روی و منیزیم در سلامتجهان یکپارچهمیگرن سردردی ژنتیکی که بنظریه ی تکامل در درمان بیخورشید مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده هستي مادي ای که ما کوچکتردروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتذال با شعار دینقانونمندی و محدودیت عالمنمیتوان با بیرون انداختنجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملما با کمک مغز خود مختاريمهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزردرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکگیاه بی عقل به سوی نور میتمساح حد واسط میان مغز کوآزار دیگری، آزار خود استشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچهار میلیارد سال تکامل بجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف مبانی ذهنی سیاه و سفیدهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرذهن سالمباد و موجگشایش دروازه جدیدی از طرزبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیافسردگی و اضطراب در بیماشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکملاحظه های اخلاقی دربارهنوشیدن چای برای مغز مفید حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییمدیریت اینترنت بر جنگاز تکامل تا مغز از مغز تا وراپامیل در بارداریرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فپیوند اندام از حیوانات بسلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک حریص نباشاتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ام اسمرز بین انسان و حیوان کجااستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مپروژه ی ژنوم انسانیسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش انرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروی ضد چاقیمشاهده آینده از روی مشاهاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح سیاهچاله ی منفرد یا سیاهسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر اولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد هوش عاطفی قسمت ششمدر یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخکودک هشت ساله لازم است آدراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و ایمپلانت مغزی کمک میکند فتون های زیستینقش هورمون زنانه استروژنجنبه های موجی واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفچرا حجم مغز گونه انسان درخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه سخن توجه کن نه گویندهکایروپاکتیک چیسترشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نایجاد احساساتفساد اقتصادی سیتماتیک درنقش روزه داری در سالم و ججهان یکپارچهمیگرن شدید قابل درمان اسنظریه ی تکامل در درمان بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساهستی ما پس از شروعی چگال دریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرکشف مکانیسمی پیچیده در بتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت چهارمشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وابداع دی ان ای بزرگترین دقارچ بی مغز در خدمت موجودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماما بخشی از این جهان مرتبطهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا گیاه خواری و گوشت خوار کدتنفس هوازی و میتوکندریآسيب میکروواسکولاریا آسشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکلیروپریم داروی ترکیبی ضدچهار ساعت پس از کشتار خوکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمباحث مهم حس و ادراکهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وپل جویی اصفهانزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشاقلیت خلاقشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکملاحظات بیهوشی قبل از جرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استمداخله ی زیانبار انساناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپیوند سر آیا ممکن استسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منابع انرژی از نفت و گاز چگونه به سطح بالایی از هوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای تغییر دهنده ی سیمرز جدید جستجو و اکتشاف، استفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروانه ی آسمانیسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت انرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی ضد تشنج با قابليت تمطالبه ی حق خوداصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان برخی اصول سلامت کمرآنچه ناشناخته است باید شسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارهوش عاطفی بیشتر در زناندر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختن آیندهتئوری جدید، ویران کردن گایمپلانت نخاعی میتواند دفروتنی و غرورنقش ویتامین K در ترمیم اسجنسیت و تفاوت های بیناییمنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا خشونت و تعصبخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان تومورهای مغزی با ابوزون هیگز چیستکار با یگانگی و یکپارچگیرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا برای تولید مثل همیشه سرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تایران بزرگفشار و قدرتنقش رژیم غذایی بر رشد و اجهان کنونی و مغز بزرگتریمیدان مغناطيسي زمین بشر نظریه ی تکامل در درمان بیاز انفجار بزرگ تا انفجار و هر کس تقوای خدا پیشه کندرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و کشف ارتباط جدیدی از ارتبتلقین اطلاعات و حافظهآب زندگی است قسمت هفتمشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار هوش در حال ارتقا ازقبل از آغازنمایش تک نفرهجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسما تحت کنترل ژنها هستیم یهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بردرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستگیرنده باید سازگار با پیتنفس هوازی و میتوکندریآسیب ها ناشی از آلودگی هوشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکلیس دگرامفتامین یا ویاسنوآوری ای شگفت انگیز دانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمجموعه های پر سلولی بدن مهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاپل خواجو اصفهانزبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بالکترومغناطیس شنوایی و هشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمممانتین یا آلزیکسا یا ابنیکولا تسلاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهپیوند سر، یکی از راه حلهاسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)امیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه باغبانی باعث کاهش حس متفاوتاتوسوکسیمایدهوش مصنوعی از عروسک بازی داروهای ضد بیماری ام اس ومزایای شکلات تلخ برای سلاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پرواز از نیویورک تا لوس آسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی ضد تشنج با قابليت تمطالبی در مورد تشنجاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلرال هیدرات برای خوابانروشی جدید در درمان نابینروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم سیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازکودکان میتوانند ناقل بی راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا هوش مصنوعی می تواند نساختار فراکتال وجود و ذهتا 20 سال آینده مغز شما به ایمان به رویافرگشت و تکامل تصادفی محض نقش ژنتیک در درمان اختلاجنسیت و تفاوت های بیناییمنشاء کوانتومی هوشیاری اچرا در مغز انسان، فرورفتخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان تشنجبوزون هیگز جهان را از متلکاربرد روباتهای ريزنانوز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسرگردانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سایرادهای موجود در خلقت بفضای قلب منبع نبوغ استنقش رژیم غذایی در رشد و اجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیمیدان های مغناطیسی قابل نظریه ی ریسماناز بحث های کنونی در ویروسوفور و فراوانیدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش ها برای کشف منابع جدآب زندگی است قسمت اولشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانقبل از انفجار بزرگچند نرمش مفید برای کمردرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوامانند آب باشهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرگالکانزوماب، دارویی جدیتنفس بدون اکسیژنآشنا پنداریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکلا اکراه فی الدیننوار مغز مشاهده ی غیر مستجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتمحل درک احساسات روحانیهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اپلاسمای غالبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیالکتروتاکسی(گرایش و حرکشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمن کسی در ناکسی دریافتم نیاز به آموزش مجازی دیجیحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتمروری بر تشنج و درمان هایاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهپیوندی که فراتر از امکانسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه تکامل مغزهای کنونیحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی فامپیریدین یا نورلمسمومیت دانش آموزان بی گاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتپروتئین های ساده ی ابتداسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه هایی در مصرف ماهیانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی ضد تشنج توپیراماتمطالعه ای بیان میکند اهداصول سلامت کمرکمردرداضطراب و ترسکمردرد ناشی از تنگی کاناريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حااولین هیبرید بین انسان و فلج نخاعی با الکترودهای مغزهای کوچک بی احساسعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرکودکان خود را مشابه خود تراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرساختار شبکه های مغزی ثابتا بحر یفعل ما یشااین پیوند نه با مغز بلکه فراموش کارها باهوش تر هسنقش گرمایش آب و هوا در همجهل مقدسمهندسی ژنتیک در حال تلاش چرا ذرات بنیادی معمولاً خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرهدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان جدید ALSبی نهایت در میان مرزهاکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر ساکسی توسین و تکامل پیش اقفس ذهننقش زنجبیل در جلوگیری از جهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ممیدان های کوانتومی خلانظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرک و احساسزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت دومشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانقبرستان ها با بوی شجاعتچند جهانیجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیماه رجبهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداگام کوچک ولی تاثیرگذارتنها مانع در زندگی موارد آشنا پنداریشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نوار مغز ترجمه رخدادهای جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمپمبرولیزوماب در بیماری چزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را الکترودهای کاشتنیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر من پر از تلخیمچیز جدید را بپذیرحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهپیوستگی همه ی اجزای جهانسلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی لیراگلوتیدمسمومیت دانش آموزان، قمااستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیپروتز چشمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش مانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچههوش مصنوعی درخدمت خلق وحدارویی خلط آورمعماری، هندسه ی قابل مشااطلاع رسانی اینترنتیکمردرد و علل آنریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حااولین تصویر در تاریخ از سفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغز، فقط گیرندهغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوشمندی کیهاندر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرکودکان را برای راه آماده راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش ارثی دریافتی از پسادیسم یا لذت از آزار دادتاول کف پا و حقیقتاین اندوه چیستفراموشی همیشه هم بد نیستنقش پیش زمینه ها و اراده جهان فراکتالمهربانی، شرط موفقیتچراروياها را به یاد نمی آخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنوهدف یکسان، در مسیرهای متدرمان جدید میگرن با انتی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی سردرد میگرنتاثیر کتامین در درمان پااگر فقط مردم میفهمیدند کقفس را بشکننقش زبان در سلطه و قدرت اجهان پیوستهخانه ی تاریکمیدان بنیادین اطلاعاتنظریه تکامل در درمان بیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیکشتن عقیده ممکن نیستتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت سومشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانقدم زدن و حرکت دید را تغیچند جهانیجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرماپروتیلینهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینگامی در درمان بیماریهای تنها در برابر جهانآغاز فصل سرما و دوباره تکشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکلایو دوم دکتر سید سلمان فنوار مغز در فراموشی هاجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و محدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداپنج اکتشاف شگفت آور در موسفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريالگو نداشتیمصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع انرژي پاک سرچشمه حچیزی منتظر شناخته شدنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سمرکز حافظه کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهپیام های ناشناخته بر مغز سلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی تشنجی دربارداریمسیر دشوار تکامل و ارتقااستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز عصبی برای تکلمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست قسمت چالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاعات حسی ما از جهان، چکمردرد با پوشیدن کفش مناریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیآنان که در قله اند هرگز خسیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حااولین دارو برای آتاکسی ففلج خوابمغزتان را در جوانی سیم کشغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژهوشیاری و وجوددر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورکوری گذرای ناشی از موبایرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است آیا هوش سریعی که بدون احسسازگاری با محیط بین اجزاتابوهای ذهنیاین ایده که ذرات سیاهچالفراموشی و مسیر روحانینقش آتش در رسیدن انسان بهجهان قابل مشاهده بخش کوچموفقیت هوش مصنوعی در امتچراروياها را به یاد نمی آخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تهدف از تکامل مغزدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحکتاب زیست شناسی باورتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مسردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر میدانی مصیبت بزرگتر قلب و عقلنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارمیدازولام در درمان تشنج نظریه تکامل در درمان بیماز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را درک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری بیش فعالیگل خاردار، زیباستتلاشی تازه برای گشودن معآب، زندگی است(قسمت پنجم)شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانقدرت مردمچند جهانی و علمجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختماجرای جهل مقدسهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استگامی در درمان بیماریهای تنهایی رمز نوآوری استآغاز مبهم آفرینششب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زنوار مغز در تشخیص بیماری حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملپول و شادیسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی الگو و عادت را بشکن و در اصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع انرژی از نفت و گاز چیزی خارج از مغزهای ما نیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکمرکز حافظه کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناخترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاپیدایش زبانسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمنابع بی نهایت انرژی در دچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ALSمسئول صیانت از عقیده کیساستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی روزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانپرورش مغز مینیاتوری انساسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت چاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انهوش احساسیدخالت در ساختار ژنهادر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنزیم تولید انرژی در سلوسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حااولین دروغفلج خواب چیستمغزتان را در جوانی سیمکشغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانهوشیاری و افسردگیدر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگرکی غایب شدی تا نیازمند دلرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هشیاری کوانتومی وجودستم با شعار قانون بدترین تاثیر فکر بر سلامتاینکه به خاطرخودت زندگی فرایند پیچیده ی خونرسانینقش انتخاب از طرف محیط، نجهان موازی و حجاب هامولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نیروی مغناطیس نباشد قلب دروازه ی ارتباطنقش سجده بر عملکرد مغزجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلمکان زمان یا حافظه زمانهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز و از مغز وقتی تو از یاد گرفتن باز درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری تی تی پیگل زندگیتلاشی جدید در درمان ام اسآتش منبع انرژیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانقدرت کنترل خودچند روش ساده برای موفقیتجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اماجرای عجیب گالیلههندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانگاهی لازم است برای فهم و تنبیه چقدر موثر استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکلحظات خوش با کودکاننوار مغزی روشی مهم در تشخحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از درفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکپول و عقیدهسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستالگوی بنیادین و هوشیاریضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر منابع انرژی از نفت و گاز چیزی شبیه نور تو نیستحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمرکز خنده در کجای مغز استاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرپیر شدن حتمی نیستسلام تا روشناییتوهم تنهاییانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمنابع جدید انرژینگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید s3 در درمان ام مسئولیت جدیداستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بپرتوهای صادر شده از سیاهسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی انسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت53ناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکهوش احساسیاختراع جدید اینترنت کوانهوش در طبیعتدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مکنگره بین المللی سردرد دریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکآینه در اینهسکوت و نیستیتکامل زباناولین سلول مصنوعیفلج دوطرفه عصب 6 چشممغط یک گیرنده استغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به هوشیاری کوانتومیدرمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندکیهان خود را طراحی میکندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وستم، بی پاسخ نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت باینکه خانواده ات سالم بافرایند تکامل و دشواری هانقش اتصالات بین سلولهای جهان ما میتواند به اندازمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن کتاب، سفری به تاریختفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسقلب روباتیکنقش غذاها و موجودات درياجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بمکانیک کوانتومی بی معنی هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس درک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری دویکگلوله ی ساچمه ایتمایل زیاد به خوردن بستنآثار باستانی تمدن های قدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانقدرت انسان در نگاه به ابعچندین ماده غذایی که ماننجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنماده ی تاریکهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماگاهی مغز بزرگ چالش استتهدیدهای هوش مصنوعیافت فشار خون ناگهانی در وشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبنوار عصب و عضلهحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن سرطانرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی پوست ساعتی مستقل از مغز دسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های الگوبرداری از طبیعتضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنابع انرژی از نفت و گاز نکاتی در مورد تشنجحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی مرگ چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهپیشینیان انسان از هفت میسلاح و راهزنیتوهم جداییانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمناطق خاصی از مغز در جستجنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید میاستنی گراویمسئولیت در برابر محیط زیاستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایپرسش و چستجو همیشه باقی اسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هاانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت پنجاهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمهوش عاطفی قسمت 11در چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکنگره بین المللی سردرد دریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیندهسکوت، پر از صداتکامل زباناوکرلیزوماب داروی جدید شفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش قهوه در سلامتیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترکیهانِ هوشیارِ در حال یاراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیآیا یک، وجود داردستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر نگاه ناظر هوشیار باینترنت بدون فیلتر ماهوافرایند حذف برخی اجزای مغنقش تیروئید در تکامل مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تهر جا که جات میشه، جات نیدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سکتابخانهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسقلب را نشکننقش غذاها و موجودات درياجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلمکانیزمهای دفاعی در برابهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحدرک دیگرانزونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیگلوئونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآرامش و دانششکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواابزار بقا از نخستین همانقدرت ذهننه به اعدامجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بماده ی خالیهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرگذر زمان کاملا وابسته به تو یک معجزه ایافت هوشیاری به دنبال کاهشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوار عصب و عضلهحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن سرطانرفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بپوشاندن خود از نورسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مولکول های دی ان ایحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمرگ و میر پنهاناز روده تا مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومپیشرفت های جدید علوم اعصسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علمانگشت ماشه ایمغز و اخلاقعلم و روحتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید برای میاستنی مستند جهان متصلاستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هاانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییهوش عاطفی قسمت نهمدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودکنترل همجوشی هسته ای با هرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و آینده ی انسان در فراتر ازسکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیايندگان چگونه خواهند دیدفیلمی بسیار جالب از تغیینقش مهاجرت در توسعه نسل امقالاتتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوهیچ چیز همیشگی نیستدرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه ککیست هیداتید مغزرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمآیا کیهان می تواند یک شبیستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایندرالفراتر از دیوارهای باورنقش حفاظتی مولکول جدید دجهان مرئی و نامرئیموجودات مقهور ژنها هستندنسبیت عام از زبان دکتر برخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شدهر حرکت خمیده می شود و هر درمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنکجای مغز مسئول پردازش تجتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر با مطالعه فیزیک کوانقیچی ژنتیکینقش غذاها و موجودات درياجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استما انسانها چه اندازه نزدهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بگمان میکنی جرمی کوچکی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانآرامش و سکونشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانقدرت عشقنه جنگ و نه خونریزیجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومماده ای ضد التهابیهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهگذشته را دفن کنتو یک جهان در مغز خودت هسافتخار انسانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازانوبت کودکانحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن ضد اعتیادرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا پیموزایدسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه میتوان با قانون جنحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمرگ و میر بسیار بالای ناشاز سایه بگذریک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اپیشرفت در عقل است یا ظواهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسمانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید برای ای ال اسمشکل از کجاستاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های آلودگی هوا چالش قرن جدیدسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنازوکلسینحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانهوش عاطفی قسمت هفتمدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودکنترل جاذبهرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانآینده ی علم و فیزیک در60 ثسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی ايا اراده آزاد توهم است یفیزیک مولکولها و ذرات در نقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فهیچ وقت خودت را محدود به درمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشکیست کلوئید بطن سومرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا گذشته، امروز وآینده سخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتاایا کوچک شدن مغزانسان الفرد موفقنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهان مشارکتیموسیقی نونسبت ها در کیهانخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریکرونا چه بر سر مغز می آورتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند باسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر تلاش انسان امروز براقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش غذاها در کاهش دردهای جهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بما انسانها چه اندازه نزدهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کادرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنگنجینه ای به نام ویتامین تمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین همانقضاوت ممنوعچه زیاد است بر من که در ایجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استماده، چیزی نیستهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چگربه شرودینگر و تاثیر مشتو کز محنت دیگران بی غمیافراد آغاز حرکت خودشان رشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازانور درونحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهپیموزایدسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهطلای سیاهتاریکی و نورمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز پیش انسان یا همحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان روش هاي جدیدی مرگ انتقال است یا نابود شاز علم جز اندکی به شما دایک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختپیشرفت ذهن در خلاقیت استسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی علم به ما کمک میکند تا موترک امروزمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی جدید برای دیابتمشکلات نخاعیاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا و ویروس کروناسیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل فردی یا اجتماعیانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل