دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تابوهای ذهنی

برای حرکت رو به #تکامل حقیقی، باید کوشید ابعاد شکل گرفته از جهان در ذهن پایین تر، شکسته شود؛ در ابتدا باید #تابوهای_ذهنی را شکست و تا این تابوها شکسته نشود، راهی به سوی جلوه ی واقعی تر حقیقت نیست.


کد هولوگرافیک ژنتیکی
دکتر بیوتن گاراییو Dr. Piotr Gariaev و گروه پژوهشی او از آکادمی علوم طبیعی و علوم پزشکی روسیه، طبیعت و عمل میدان نوسانی را- که اسید نوکلئیک در موجود زنده ایجاد میکند- از دید نظری و تجربی آزمودند. مشارکت اصلی آنها، آشکار کردن این میدان است که در برگیرنده داده های ژنتیکی ای برای تنظیم و هماهنگ کردن عمل سلول است.
به اختصار، ژنوم از دو بخش مولکولی و بخش موجیژنوم موجی یا سوپرژن، تشکیل شده است. بخش مولکولی، جنبه ای از ژنهاست که می شناسیم. به علاوه آنها نشان دادند این میدان، خصوصیات هولوگرافیک دارد.


اندیشه هولوگرام در فیزیک، وقتی ظاهر شد که شکل های نورانی را کشف کردیم که به واسطه ی جسم نورانی شده، ایجاد می شود و این شکل ها در فیلم فوتوگرافی ثبت می شود. این شکل ها به عنوان تصویر مستقیم شیء، آنطور که می بینیم ارائه نمی شود بلکه این گرافیک ها یا هولوگرام از مداخلاتی تشکیل می شود که به وسیله ی نور روشن کننده ی آن، ایجاد می شود. هولوگرام با مشخصه ای شگفت انگیز متمایز می شود که از تصویر سه بعدی شیء و قدرت بر بازگرداندن الگوی آن، خودنمایی میکند.(دوگانگی، ارتباطی بین دو چیز است که خواص یکی از آنها، خاصیت دیگری را تعریف می کند. دوگانگی بین ذرات و امواج، بخش مرکزی نظریه ی کوانتوم است. نور، یک موج است و دارای طول موجی است که رنگ آن را مشخص می کند. امواج نور می توانند با هم تداخل کنند و چیزی شبیه لیزر را ایجاد نمایند. نور، یک ذره است و می تواند با اتم ها تداخل داشته باشد. دوگانگی موج-ذره یعنی اشیاء کوانتومی مانند نور، یک تقارن بین ذرات و موج دارند.آنها ذراتی با خواص موج و امواجی با خواص ذرات، هستند.
قدرت نظریه کوانتوم در این است که شما نیازی به تشخیص بین ذرات و امواج ندارید. آنها به سادگی اشیای کوانتومی هستند که دوگانگی دارند.
آیا این، یعنی جهان یک هولوگرام است؟ دقیقا اینگونه نیست. این پاسخ نشان می دهد که جهان نیز دوگانگی دارد. شاید قدرتمندترین دوگانگی که در فیزیک، شناخته شده است اصل هولوگرافیک باشد.
اشیاء، طبیعتی دوگانه دارند: طبیعت موجی آنها- که بیشتر جنبه ی نظری دارد- و طبیعت ذره ای آنها- که جنبه ی عملی و ادراکی توسط ناظر هوشمند است. طبیعت موجی، یک حقیقت است ولی این حقیقت، وقتی به وسیله ی ناظر هوشمند، درک شود قابل مشاهده است و تبدیل به طبیعت ذره ای میشود.
اینکه ناظر در کجای امواج موجود، قرار بگیرد و چقدر از آن را درک کند، طبیعت ذره ای را متفاوت و دگرگون می کند؛ یعنی آنچه درک می شود، موج نیست بلکه ذره است و این ذره با توجه به ظرفیت ادراکی ناظر، می تواند کوچک و بزرگ و بزرگتر شود. این حالت دانشمندان را از نگاه به جهان متشکل از کل ذراتبه سوی کل جهان، در هر ذره برده است. آنچه به این ذره، واقعیت و شخصیت و عینیت می بخشد، حقیقت آن یعنی کل جهان، نیست بلکه ظرف ادراکی ناظری است که به آن می نگرد.
همه چیز از نقطه ها و ذرات تشکیل شده است ولی بسیار اندکند کسانی که در نگاه به طبیعت اطراف خود، کوچکترین اجزای حقیقی و سازنده یعنی نقاط و ذرات را ببینند یعنی زاویه ی نگاه به طبیعت یا نگاه به مجموعه ی ذرات یا امواج، میتواند سبب شود اساسا ناظر به ذره یا موج نگاه نکند و آن را نبیند . نگاه شود: مباحث مربوط به آزمون دو شکاف و مقاله ی شاید جهان ما با سه بعد مکان و یک بعد زمان... و مقاله ی دو سوی واقعیت در همین کانال)
هر جزء از رسم، همه ی معلومات شیء را در بردارد. به همین دلیل هولوگرام خوانده میشود که به معنی کل نگاری است. این اندیشه- که هولوگرام ها در موجودات زنده وجود دارد و حامل داده و معلومات است- قبلا توسط زیست شناس عصبیکارل پیبرام و بعدا از طرف گروه پژوهشی دیگری مطرح شده بود.
آشکار شده است حافظه ها نه در ماده ی مغز بلکه در میدان هولوگرافیک آن، ذخیره می شود. هماهنگ با فرضیه های گروه گاراییو، والتر شیمپ و مارسر بیان کردند که اسید نوکلئیک، وظیفه ی ذخیره ی داده ها را دارد و قدرت آن، زیاد است.
در توافق با پیشنهادات تیم گاریاف، W. Schempp و P. Marcer نشان دادند که DNA، وظیفه ی ذخیره ی اطلاعات را دارد و ظرفیت آن، قابل توجه است (الگوی ریاضی مشخص شده برای DNA و کد ژنتیکی، در ارتباط با فرآیندهای فیزیکی قابل شناسایی هولوگرافی کوانتومی،
1996, Proc. Symposium Living Computers, University of Greenwich)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/8/2022 11:17 PM]
به علاوه، از جمله ی این مفاهیم این بود که Schempp تا حد زیادی تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است، کامل کرد، و این، نشان می‌دهد هولوگرام فقط یک فرضیه نظری نیست، بلکه یک واقعیت فیزیکی است.
مطالعات Schempp نشان می دهد که هولوگرام ها، در صفحه ی جفت های پایه ی مارپیچ دوگانه، حک شده اند. در اینجا سرانجام به این سؤال پاسخ داده می شود که چرا مولکول DNA از 2 رشته، تشکیل شده است که اطلاعات ژنتیکی یکسانی را حمل می کنند و این بر اساس کد ژنتیکی مولکولی کلاسیک، غیر قابل درک بود.
گاریاف، ژنوم موجودات بالاتر را به عنوان یک شبکه ی هولوگرافیک طراحی می کند. هولوگرام های DNA حاوی کدهای اساسی برای رشد و شکل کامل ارگانیسم هستند، حتی زمانی که ارگانیسم در حالت جنینی است. می توان گفت که آنها خود موجود زنده هستند.
زبان فراکتال
میدان ارتعاشی هولوگرافیک متکی بر کل ساختار DNA و به ویژه بر 98.7٪ غیر پروتئینی است که نقش اساسی دارد (به معماری DNA مراجعه کنید.) دیدیم که این قسمت ها، ساختار فراکتالی دارند. این ویژگی در هولوگرام های حامل اطلاعات ژنتیکی از این قسمت ها منتقل می شود. این بدان معنی است که اطلاعات در سطح های متعدد، عمل می کنند.
گاریایف بر وجود مترادف ها در توالی های DNA اصرار دارد؛ مثلاً در کدونی که 2 حرف اول A و G را خوانده ایم، چگونه AG و GA را تمایز دهیم و معنی حرف سوم را بفهمیم؟ او می گوید، این زمینه است که ابهام را برطرف می کند، همانطور که این حالت در زبان انسان وجود دارد و این زمینه، توسط میدان هولوگرافی ارائه شده است. (جدای از روش های تکنیکی انجام شده در این آزمون، که برخی کاملا تخصصی و در حوزه ی علوم زیستی و مولکولی است، باید توجه کرد فرضیه ی میدان هولوگرافیک اطلاعات زیستی، بیان میکند یک موجود زنده فقط آن جسم بزرگ یا کوچکی نیست که مشاهده می کنیم بلکه داده ها و اطلاعات هر فرد، در ریزترین اجزای هر سلول آن در ساختمان ژنتیکی، وجود دارد. حقیقت هر فرد، بدن او نیست، بلکه پیش از این بدن، نقشه ای طراحی شده وجود دارد که با اجرای آن نقشه، بدن هر فرد شکل میگیرد. امروز در سایه ی پیشرفت های مشاهداتی و زیست مولکولی، این نقشه- که در حقیقت یک فرد بالقوه است- شناسایی شده است. ساختار ژنتیکی، نقشه ی بالقوه ی هر موجود زنده است و ریزترین اجزای درون سلول، کل بدن موجود آینده را در خود دارد؛ یعنی هر موجود زنده در ریزترین اجزا، وجود دارد، ولی در بستر زمان و مکان و محدودیت های دیگر در ابعاد جهان مادی، میتواند به یک فرد یا فرد دیگری تبدیل شود و این محدودیت، در ابعاد جهان مادی بین این نقشه و موجود زنده فاصله می افکند. (همانطورکه در دوقلوهای همسان دیده میشود. این افراد در بستر محیط زندگی خود و فشارهایی- که در شرایط متفاوتی بر بدن آنها تحمیل میشود- به دو فرد متمایز تبدیل میگردند و با وجود اینکه ساختار ژنتیکی آنها یکی است و قیافه ی آن دو خیلی شبیه هم است ولی اگر یکی مثلا پرخوری کند و دیگری نکند شکل بدنی آنها متفاوت خواهد بود.)
و اگر این محدودیت های زمانی و مکانی و یا دیگر ابعاد قابل تصور در ذهن ناظر هوشمند نبود، تمایزی بین ابتدا و انتها و نقشه ی ژنتیکی و موجود زنده وجود نداشت. بسیاری از ریزبینی ها و درشت بینی ها و بسیاری از تمایزها، در ذهن ناظر است و حقیقتی ندارد. ظرفیت های ذهنی بزرگتر، بسیاری از این تمایزها را در هم یشکند و از جایی فراتر از بندها و قفس ها و ابعاد جهان مادی می نگرد.


برای حرکت رو به تکامل حقیقی، باید کوشید ابعاد شکل گرفته از جهان در ذهن پایین تر، شکسته شود؛ در ابتدا باید تابوهای ذهنی را شکست و تا این تابوها شکسته نشود، راهی به سوی جلوه ی واقعی تر حقیقت نیست.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.biotron.fr/le-code-genetique-holographique...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافضای قلب منبع نبوغ استدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپونه ناامیدی بلکه ارتقارویا و کابوسانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش احساسیسردرد تنشناز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیحلقه های اسرارآمیزعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع نوار مغز با توضیح دکتر فاروزه داری و التهاب زیانباولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر ویتامین دی بر بیماسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی سلول های ایمنی اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشحد و مرزها توهم ذهن ماستصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومقدرت شناختی انسان، محدوددرمان جدید مولتیپل میلومای همه ی وجود منتنفس هوازی و میتوکندرینور از عمق تاریکیروشهای نو در درمان دیسک بهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی شاهکار انطباق استیفن هاوکینگ در مورد هتغییر زودتر اتصالات مغزیهیچ کس حقیقت را درون مغز شگفتی های زنبور عسلکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانحس و ادراک قسمت چهل و هشتپیوند سر، یکی از راه حلهادوپامین قابل حل در آبمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودینلازم است هیچ کاری نکنیددرماندگی به دلیل عادت کراینکه خانواده ات سالم باتو انسانی و انسان، شایستنیاز به آموزش مجازی دیجیرژیم های غذایی و نقش مهم همیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هرگز از زندگی یا امکاناتسندرم پس از ضربه به سراضطراب و ترسجنبه های موجی واقعیتشباهت های ریشه ای چند بیمکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين حس و ادراک قسمت پنجاه و سپاکسازی مغزدگرگونی های نژادی و تغییمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابدرک حقیقت نردبان و مسیری اکنون را با همه ی نقص هایتولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی خودت را در آینه دیدیسیاهچاله های فضایی منابعبلوغ چیستجهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هحس و ادراک قسمت شصت و ششپرتوهای صادر شده از سیاهفقر داده ها در هوش مصنوعیدارچیننقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز دردهای سال گذشته فراموش ابتذال با شعار دینتوهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار تاریک ترین بخش شبویشن پروسکوت، در برابر گزافه گویبه خودت مغرور نشوجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بخونریزی مغزی کشنده ولی قآنچه ناشناخته است باید شفیزیک و هوشیاریداروی جدید آلزایمر تاییدنقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تتحریک عمقی مغز در آلزایمواکسن کرونا و گشودن پنجربی ذهن و بی روحجاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفراموشی آرماندارویی خلط آورنقص در تشخیص هیجانات عامرقیبی قدرتمند در برابر مانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری آلزایمر، استیل کوحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضای خالی ای وجود ندارددر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقینه به اعدامرویا و خبر از آیندهانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین تأثیر شیرینی های حاوی لوزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستهوش احساسیسردرد سکه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشحمله ویروس کرونا به مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قانون گذاری و تکاملدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رننوار مغز ترجمه رخدادهای روزه داری و بیمار ی ام اس اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر ویروس کرونا بر مغز سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههوش عاطفی رمز آزادگیشهر زیرزمینی در ژاپن براژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبحریص نباشسوالات پزشکیدنیا، هیچ استپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت عشقدرمان جدید میگرن با انتی ای آنکه نامش درمان و یادشتنفس هوازی و میتوکندرینور درونروشهای شناسایی قدرت شنواهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی، در محل خاص خوداستیفن هاوکینگ در تفسیر تغییر عمودی سر انسان از پهیچ اندر هیچشانس یا نتیجه ی تلاشکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت چهل و دومپیوندهای پیچیده با تغییردورترین نقطه ی قابل مشاهمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگرلبخند بزن شاید صبح فردا زدرها بسته نیستاین، فقط راه توستتو با همه چیز در پیوندیچیز جدید را بپذیررژیم های غذایی و نقش مهم همکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر مغزهز ذره، یک دنیاستسندرم جدایی مغزاطلاع رسانی اینترنتیجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و حس و ادراک قسمت پنجاه و شپارادوکس ها در علمدانش قدرت استمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیدرک دیگراناکوییفلکستولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناستاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی خورشید هست شمع به کاسیاهچاله ها، دارای پرتو بلعیدن ستاره توسط سیاهچاجهان یکپارچهصداقتکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشحس و ادراک سی و هفتمپرتوزایی از جسم سیاهفلج نخاعی با الکترودهای داروهای مصرفی در ام اسنقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز دردی که سالهاست درمان نشابداع دی ان ای بزرگترین دتوهم جسمزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز تاریکی من و تو و گرد و غباواقعیت فیزیکی، تابعی از سکته مغزیبه خودت نگاه کنجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایخواندن ، یکی از شستشو دهنآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک آگاهیداروی جدید ای ال اسنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تتخریب مغز به دلیل کمبود بواکسن کرونا از حقیقت تاتبی سوادی در قرن 21جایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحخواص بادامکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفرایند پیچیده ی خونرسانیدارویی ضد بیش فعالی سیستنقطه ی رسیدن به قلهرقابتی بی هدف یا رقابتی هانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسختی در بلند شدن از روی صاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیماری الزایمرحق انتخابعید نوروز مبارکخانواده پایدارگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقفس دور خود را بشکندر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برانه به اعدامرویا بخشی حقیقی از زندگی انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای موتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش بشری تهدید برای بشریسردرد عروقی میگرناز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمحمایت از طبیعتعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخانوار مغز در فراموشی هاروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهوشمندی کیهانشواهدی از نوع جدیدی از حاژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد محرکات چشم، ترجمه کننده ی پیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسیقسم به فقردرمان جدید کنترل مولتیپلای جان جان بی تن مروتنفس بدون اکسیژننوروفیبروماتوزروشی برای بهبود هوش عاطفهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای ایمنی القا کنندهاستخوان های کشف شده، ممکتغییرات منطقه بویایی مغزهیچگاه از فشار و شکست نترشانس یا تلاشکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی احس و ادراک قسمت چهل و سومپیوندی که فراتر از امکانديدن با چشم بسته در خواب مغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستلحظات خوش با کودکاندرهای اسرارآمیز و پوشیدهاینترنت بدون فیلتر ماهواتو با باورهایت کنترل میشچیزی منتظر شناخته شدنرژیم ضد التهابیهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدسندرم دزدی ساب کلاویناطلاعات حسی ما از جهان، چجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت زیاد بین سلول هاي عکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و حس و ادراک قسمت بیست و چهپاسخ گیاهان در زمان خورددانش محدود به ابعاد چهارمغزتان را در جوانی سیمکشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم درک درست از خود و هوشیاریاکسی توسین و تکامل پیش اتولترودینراست دستی و چپ دستیهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی ریشه ها عمیقند از چیسیاهچاله و تکینگی ابتدایبنی عباس، ننگی بر تاریخجهان یکپارچهصدای بم با فرکانس پایین، کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلحس و ادراک- قسمت پنجاه و پرسشفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروهای ام اسنقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز درد، رمز موفقیتابزار هوش در حال ارتقا ازتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروستاریکی و نورواقعیت چند سویهسکته ی مغزی در جوانانبه دنبال رستگاری باشجهانی در ذهنطولانی ترین شبکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطخواندن، دوست روزهای سختآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیکدانان ماشینی برای تداروی جدید برای میاستنی نقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش از تکینگی تا مغز از مغز تتداوم مهم است نه سرعتواکسن کرونا ساخته شده توبی شرمیجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفرایند تکامل و دشواری هاداستانها و مفاهیمی اشتبانقطه ای بود و دگر هیچ نبورموزی از نخستین تمدن بشرانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسدسازی روش مناسب برای مقاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیماری ای شبیه آلزایمر و حقیقت قربانی نزاع بین بی بیماری ای شبیه ام اس مولتحقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخقفس ذهندر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشنه بدبخت بلکه نادانرویا تخیل یا واقعیتانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهوش در طبیعتسرطان کمیت گراییاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار احوادث روزگار از جمله ویرعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معنوار مغز در تشخیص بیماری روزهای بد باقی نمیمانداولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاتاثیر کلام در آیات کلام بسفرنامه سفر به بم و جنوب اسکلت خارجی در درمان اختتظاهر خوابیده ی مادههوشمندسازی زندان هاشواهدی از دنیسوان(شبه نئژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از حرکت چرخشی و دائمی کیهانسایتهای دیگرده روش موفقیتپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشقضاوت ممنوعدرمان جدید ام اسایمونوگلوبولین وریدی IVIgتنها مانع در زندگی موارد نورون هاي مصنوعی می توانروشی جدید در درمان قطع نخهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای بنیادی مصنوعی دراستروژن مانند سپر زنان دتغییرات مغز پس از 40 سالگیهیپرپاراتیروئیدیسمشاهکار قرنکمردردباربر دیگران نباشحس و ادراک قسمت نهمپیوستگی همه ی اجزای جهاندی متیل فومارات(زادیوا)(مغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبدرون قفس یا بیرون از آناینترنت، حقیقت جامعه ی فتو باید نیکان را به دست بچیزی خارج از مغزهای ما نیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاسندرم سردرد به دلیل افت فاطلاعاتی عمومی در مورد مجهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فحس و ادراک قسمت بیست و یکپختگی پس از چهل سالگي به دانش بی نهایتمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمدرک عمیق در حیواناتاکسکاربازپین در درمان تشتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنوتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی شروع به بیدار شدن میسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبه قفس های سیاهت ننازجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آنکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکحس و ادراک- قسمت بیست و پپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خوابداروهای تغییر دهنده ی سینقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز درس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین همانتوکل بر خدازمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاریکی خواهد ترسیدواقعیت چیستسکته ی چشمیبه زودی شبکه مغزی به جای جهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تخواب و بیداری نوسانی مغزآنها نمیخواهند دیگران رافال نیکوداروی جدید برای کاهش وزننقش رژیم غذایی در رشد و اذهن خود را مشغول هماهنگیامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تتداخل مرزها و صفات با بینواکسن آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن جاذبهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فرایند حذف برخی اجزای مغدخالت در ساختار ژنهانقطه بی بازگشترمز و رازهای ارتباط غیر کانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی به کمک هوش طبیسرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری اسپینال ماسکولار حقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستخار و گلگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققفس را بشکندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتنه جنگ و نه خونریزیرویا حقی از طرف خداانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد اضافه ی کیهانتئوری جدید، ویران کردن گزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هوش عاطفی قسمت 11سرعت فکر کردن چگونه استاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجحکمت الهی در پس همه چیزعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخروزهای سختاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب اسکار، لگوی هوشمندتظاهری از ماده است که بیدهوشیاری و وجودشیر و دوغ بادامژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و حس متفاوتدهن، بزرگترین سرمایهپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنقطار پیشرفتدرمان جدید ای ال اس، توفرایمپلانت مغزیتنها در برابر جهاننورون های ردیاب حافظهروشی جدید در درمان نابینهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلام تا روشناییاسرار آفرینش در موجتغییرات آب و هوایی که به هاوکينگ پیش از مرگش رسالشاهکار شش گوشکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت چهارمپیام های ناشناخته بر مغز دین اجباریمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETدرون و بیرون، جدای از هم ایندرالتو برای خزیدن خلق نشده ایچیزی شبیه نور تو نیسترژیم غذایی سالم و ضد التههمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به تاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وسوی ما آید نداها را صدااطلاعاتی عمومی در مورد مجهان فراکتالشجاعت و ترسکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیست و دوپدیده خاموش روشن در پارکدانشمندان موفق به بازگردنفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمدرگیری قلب در بیماری ویراگر فقط مردم میفهمیدند کتومورهای نخاعیرحم مصنوعیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تتاثیر رو ح و روان بر جسمویتنام نوعی کرونا ویروس سیاهچاله ی تولید کنندهبه مغز خزندگان خودت اجازجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهحس و ادراک- قسمت شصت و چهپرسشگری نامحدودفلج خواب چیستداروهای ضد بیماری ام اس ونقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز دست و پا زدن در سایه؟ابزار بقا از نخستین همانتوپیراماتزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بجهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره کتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های خواب زمستانی سلول های سرآنژیوگرافی از مغزفاکسیبتداروی جدید برای ای ال اسنقش زنجبیل در جلوگیری از ذهن خالی از شلوغی افکارامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز تترقی واقعی یا شعار ترقیواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفراتر از دیوارهای باوردر موج، راز خلقت نهفته اسنقطه، وجود است یا فاصلهرمز گشایی از اتصالات مغزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به هوش مصنوعی به شناسایی کاسریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری اضطراب عمومیحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقله برای دیدن نه برای به در برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتنه روش تقویت مغزرویاها از مغز است یا ناخوانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد بالاترتا 20 سال آینده مغز شما به زبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهوش عاطفی قسمت نهمسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیحافظه میتواند بزرگترین دعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستننوار مغز، مفید و بی خطرروزهای سخت میگذرداولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب اسارت و پرخوریتعویض دارو در تشنجهوشیاری و افسردگیشیشه ی بازالتی و سیلیکونژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگحس چشایی و بویاییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیقطره قطرهدرمان جدید سرطانایمپلانت مغزی و کنترل دو تنهایینوروپلاستیسیتی چیستروشی جدید در درمان سکته مهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلاح و راهزنیاسرار بازسازی اندام هاتغییرات تکاملی سر انسان هاوکينگ پیش از مرگش رسالشاید گوشی و چشمی، آماده شکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سحس و ادراک قسمت نوزدهمپیدایش زباندین، اجباری نیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیودرون آشفته ی تو و ظاهر خنایپیداکرینتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین متاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترسوپاپ ها یا ترانزیستورهااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیست و سوپروژه ی ژنوم انسانیدانشمندان نورون مصنوعی سنقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتدرگیری مغز در بیماری کویاگر میدانی مصیبت بزرگتر تومورهای ستون فقراترحم مصنوعیهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تتاثیر روده بر مغزویتامین E برای فعالیت صحسیاهچاله، سیاه خالص یا پبه نقاش بنگرجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نحسن یوسف باغچه ی منپس از اگو یا بعد از نفسفلج دوطرفه عصب 6 چشمداروهای ضد تشنج با توضیح نقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز دست کردن در گوشابزار بقا از نخستین همانتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تتاریخ، اصیل نیست و ساخته واقعیت های متفاوتبه سیاهی عادت نکنیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهانکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم خواب سالم عامل سلامتیآنان که در قله اند هرگز خفاجعه ی جهل مقدسداروی جدید برای دیابتنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن سالمامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز از مغز تتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژنبیمار مرکز تنفس سلولیجبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرار در فرار از میزبان، ددر میان تاریکی و روشنایینمیتوان با بیرون انداختنرمز پیشرفت تواضع است نه طانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی تعاملیهوش مصنوعی در قضاوت های اسرکه انگبین عسلی مفید براز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنبیماری بیش فعالیحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشچه زیاد است بر من که در ایرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویااتفاق و تصادفتا بحر یفعل ما یشازبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش عاطفی قسمت هفتمسعی کن به حدی محدود نشویاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیحافظه های کاذبعصب سیاتیکخطر را بپذیرگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیقبل و بعد از حقیقتدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگینوار مغز، ترجمه ی فعالیت روش مقابله مغز با محدودیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفری به آغاز کیهاناساس انسان اندیشه و باور تعیین پیش آگهی آسیب به عصهوشیاری کوانتومیشکل های متفاوت پروتئین هکفش و کتاببا خدا باشحس و ادراک (قسمت اول )دو بیماری روانی خود بزرگ پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیدرمان جدید سرطانایمپلانت مغزی کمک میکند تنهایی رمز نوآوری استنوروز مبارکريتوکسيمب در درمان ام اسهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و سلسله مباحث هوش مصنوعیاصفهان زیباتغذیه بر ژنها تاثیر داردهدف یکسان و مسیرهای مختلشاید درست نباشدکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت هفتمپیر شدن حتمی نیستدیوار همه اش توهم بودمغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و دروغ نگو به خصوص به خودتایا کوچک شدن مغزانسان التو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال سوپاپ ها یا ترانزیستورهااعتماد به خودجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت بیستمپروژه ی ژنوم انسانیدانشمندان یک فرضیه رادیکچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟درگیری مغز در بیماران مباگر نیروی مغناطیس نباشد توهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تتاثیر روزه داری بر سلامت ویتامین E در چه مواد غذایسیاره ی ابلهانبه نقاش بنگرجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینحساسیت روانی متفاوتآلودگی هوا چالش قرن جدیدفن آوری های جدید علیه شناداروی فامپیریدین یا نورلنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز دست آسمانابزار بقا از نخستین همانتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی سال 2025 سال بین المللی علماز تکینگی تا مغز و از مغز تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازبه سخن توجه کن نه گویندهجهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرخواب سالم عامل سلامتی و یآنتی بادی منوکلونال در دفارغ التحصیلان، فقیر و دداروی جدید ضد فشار خوننقش زبان در سلطه و قدرت اذهت را روی چیزهای مفید متامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری لبر و نابینایی آنجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد موفقدر مانهای کمر دردنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرمز امید، بی نیازی از مرداندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرازاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعبیماری تی تی پیحقیقت تنها چیزی است که شاعادت کردن به نعمتخدا موجود استگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب های سادهدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذنه عدم مطلق بلکه عدم با قرویای شفافانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینتاول کف پا و حقیقتزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش عاطفی قسمت یازدهشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنوار عصب و عضلهروش های صرفه جویی در ایجااولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابتاثیر کپسول نوروهرب بر سسقوط درون جاذبه ای خاص، چاستفاده از مغز، وزن را کمتعامل انسان و هوش مصنوعیهوشیاری سنتی یا هوشیاری شکل پنجم مادهکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنحس و ادراک (قسمت دوم )دو بار در هفته ماهی مصرف پیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدرلووفلوکساسیندرمان دارویی سرطان رحم بایمپلانت نخاعی میتواند دتنبیه چقدر موثر استنوروز یا روز پایانیریه زغالیهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است تاثیر انتخاب از طرف محیط سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاصل بازخوردثبت و دستکار ی حافظههدف یکسان، در مسیرهای متشایسته نیست در جیب خود قرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملحس و ادراک قسمت هفدهمپیراستامدیوار، از ابتدا توهم بودمغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازادریا آرام نخواهد شد کشتی ایا این جمله درست است کسیتو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکهشت توصیه برای کاستن از دسوپاپ ها یا ترانزیستورهااعتماد به خودجهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت دهمپروژه ی علمی پیوند مغز سادانشمندان ژنی از مغز انسنقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمدرگیری مغزی در سندرم کوواگر نعمت فراموشی نبود بستوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تتاثیر روزها، ماه ها یا ساویتامین کاسیاره ابلهانبه نادیدنی ایمان بیاورجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکارکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونخفاش کور و انسان بینا؟آلودگی هوا و ویروس کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی لیراگلوتیدنقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز دست بالای دستابزار بقا از نخستین همانتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههاز تکینگی تا مغز از مغز تتازه های بیماری پارکینسوواقعیت و انعکاسبهبود حافظه پس از رخدادهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانخواب عامل دسته بندی و حفطآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ها در مکانیک کوانتداروی جدید ضد میگرننقش سجده بر عملکرد مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد یا اندیشهدر محل کار ارزش خودت را بنمای موفقیترمز بقای جهش ژنتیکیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حازبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسرگردانیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردبیماری خود ایمن اعصاب مححقیقت خواب و رویاعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعنهایت معرفت و شناخت درک عروان سالمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدتابوهای ذهنیزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهوش عاطفی قسمت پنجمشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتحافظه و اطلاعات در کجاست غم بی پایاندفاع از پیامبرپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیاننوار عصب و عضلهروش های عملی برای رفع کمراولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر کتامین در درمان پاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاستفاده از نظریه ی تکامل تعامل انسان با هوش مصنوعهوش، ژنتیکی است یا محیطیشکرگزار هر چیزی باش که داکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستحس و ادراک قسمت 67دو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان زخم دیابتی با تکنوایمپلانت استخوانی در آسیتهدیدهای هوش مصنوعینورالژیریواستیگمینهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمتاثیر احتمالی عصاره تغلیسم زنبور ، کلیدی برای واراصل در هم تنیدگی و جهانی ثبت امواج الکتریکی در عصشادی، پاداش انجام وظیفهکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکحس و ادراک قسمت هجدهمپیشینیان انسان از هفت میدید تو همیشه محدود به مقدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازادریافت هورمون امید با ورایا ابزار هوشمندی یا مغز تو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنسوخت هیدروژنی پاکاعتماد بی موردجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت دوازدهمپروانه ی آسمانیدانشمندان پاسخ کوانتومی نقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرگیری مغزی در سندرم کوواگر نعمت فراموشی نبود بستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر روغن رزماری استنشاویتامین کا و استخوانسیاره ابلهانبه هلال بنگرجهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مخفاش با شیوع همه گیری جدیآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبداروی کنترل چربی خوننقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز دستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز از مغز تتازه های درمان ام اسواقعیت تقویت شدهبهداشت خوابجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوخواص فلفل سبزآنزیم تولید انرژی در سلوفاصله ی همیشگی تصویر سازداروی جدید ضد الزایمرنقش غذاها و موجودات درياذره ی معین یا ابری از الکامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تترک امروزواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری میاستنی گراویسجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد حساس از نظر عاطفی و بدر چه مرحله ای از خواب ، رنمایش تک نفرهرمز جهاناندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانزبان متغیرترسان نیستیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکحقیقت در علم، هرگز نهایی عادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب یا مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنینهایت در بی نهایتروبات ها قول میدهندانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترتاثیر فکر بر سلامتزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهوش عاطفی قسمت اولشنا در ابهای گرم جنوب نیااز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی حافظه و اطلاعات در کجاستغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیقبرستان ها با بوی شجاعتدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقینوار عصب و عضلهروش هایی برای مقابله با ااوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های مغزی عامل پارکیاستفاده از هوش مصنوعی در تعداد کلی ذهن ها در جهان هوض مصنوعی زندهشکست حتمیکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتحس و ادراک قسمت 74دو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشلوتیراستامدرمان ساده ی روماتیسمایمان به رویاتو یک معجزه اینورالژی تریژمینالریاضیات یک حس جدید استهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلتاثیر بینش و انتظارات فرسماگلوتید داروی کاهش دهناصل علت و تاثیرجلو رفتن یا عقبگردشب سیاه سحر شودکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت هشتمپیشرفت های باور نکردنی ددیدن خدا در همه چیزمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل دریای خداایا بیماری ام اس (مولتیپتو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکوفور و فراوانیسودمندی موجودات ابزی بر اعتیاد و تلاش های درمانی جهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاحس و ادراک قسمت سومپرواز از نیویورک تا لوس آدانشمندان اولین سلول مصننقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری اعصاب به علت میتواگر با مطالعه فیزیک کوانتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتسیب یکسان و دیدگاه های متبه کدامین گناه کشته شدندجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف رانندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختخلا، حقیقی نیستآلزایمرفواید روزه داری متناوبداروی تشنجی درباردارینقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاسف بار است انسان، حق خوواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهجهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک کرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنخواص منیزیمآواز خواندن در قفس، نشانفتون های زیستیداروی سل سپتنقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب آمار و ژنتیکواکسن سرطانبیماری های میتوکندریجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفردا را نمیدانیمدر ناامیدی بسی امید استچند نرمش مفید برای کمردررمز جهان خاصیت فراکتالاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسربرولایزیناز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیحقیقت راستین انسان علم بعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب دروازه ی ارتباطدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهنهادینه سازی فرهنگ اختلاروبات های ریز در درمان بیانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر مشاهده بر واقعیت بزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش عاطفی قسمت دهمشناخت ناشناختهاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر احافظه ی ما انسان ها چرا مغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبنوار عصب و عضلهروش هایی برای کم کردن اضطايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادیاستفاده از انرژی خلاتعذیه ی ذهنهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشکستن مرز دور مغزکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک قسمت 75دو داروی جدید برای میاستپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان سرگیجه بدون نیاز باین پیوند نه با مغز بلکه تو یک جهان در مغز خودت هسنوزاد ناشنوای متولد شده،ریتوکسیمابهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزسندرم میلر فیشراصل عدم قطعیت از کوانتوم جلوتر را دیدنشبیه سازی میلیون ها جهان کنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منحس و ادراک قسمت هشتاد و نپیشرفت های جدید علوم اعصدیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون درک فرد دیگر و رفتارهای اایا بدون زبان میتوانیم تتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکوقاحت و تمسخر دیگرانسی و سه پل اصفهاناعتیاد را به دور بیندازجهان مشارکتیشعار و عملکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرحس و ادراک قسمت سی و هشتمپروتئین های ساده ی ابتدادانشمندان تغییر میدان مغنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفدرب بسته با غیر خود باز ماگر تلاش انسان امروز براتوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین بی 12 در درمان دردسیر آفرینش از روح تا مغز به امید روزهای بهترجهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱خلا، خالی نیستآلزایمر در جوانانفواید زیاد دوچرخه سواریداروی جدید ALSنقش حفاظتی مولکول جدید دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل پلاستیک به کربن و سواقعیت خلا و وجود و درک مبهداشت خواب، رمز حافظه ی جوانان وطنظرفیت مغز چقدر استکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مخواص میوه ی بهآینه در اینهفروتنی معرفتیداروی ضد چاقینقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکینگیزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب حیوان و انسانواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و جریان انرژی در سیستم های علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرزندان زمان خوددر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هچند جهانیرنگ کردن، حقیقت نیستانرژی بی پایان در درون هررنگین کمانانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد میگرناز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکحقیقت غیر فیزیکیعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب روباتیکدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدچهار میلیارد سال تکامل بروبات کیانانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهوش عاطفی قسمت دومشناخت و معرفت، و نقش آن داز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونحافظه ی ما انسان ها چرا مغار افلاطوندل به دریا بزنپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج نوار عصب و عضله مهم در تشروش هایی برای جلوگیری از ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادی منابع و ااستفاده از سلول های بنیاتغییرهیچ چیز همیشگی نیستشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیحس و ادراک قسمت 78دو سوی واقعیتمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکونلیروپریم داروی ترکیبی ضددرمان سرگیجه بدون نیاز باین اندوه چیستتو کجای جهانینوسانات کوانتومی منبع ماریسپریدونهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر تغذیه بر سلامت رواهدف از خلقت رسیدن به ابزاسندرم کووید طولانیاصل، روان و نفس استجمجمه انسان های اولیهشبیه سازی سیستم های کوانکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگحس و ادراک قسمت هشتاد و شپیشرفت در عقل است یا ظواهدیروز و امروزمغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریدرک نیازمند شناخت خویش اایا تکامل هدفمند استتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشسیلی محکم محیط زیست بر اناعداد بینهایت در دنیای مجهان معناصبور باشکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامحس و ادراک قسمت سی و ششمپروتز چشمدانشمندان روش هاي جدیدی نقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز درختان چگونه بر تشکیل اباگر خواهان پیروزی هستیتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین بی هفدهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبه بالا بر ستارگان نگاه کجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتخلاصه ای از مطالب همایش مآملودیپین داروی ضد فشار فیلم کوتاه هیروشیما از هداروی جدید s3 در درمان ام نقش حیاتی تلومر دی ان آ دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشوداز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی والزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز چیستجوانان وطنعقل مجادله گرکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دخواص هلو برگ هلوآیندهفروتنی و غرورداروی ضد چاقینقش غذاها در کاهش دردهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفرضیه ای جدید توضیح میدهدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بچند جهانیچند جهانی و علمرهبر حقیقیانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثحقیقت غیر قابل شناختعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب را نشکندرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSچهار ساعت پس از کشتار خوکروح و آب حیاتانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهوش عاطفی قسمت سومشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوحافظه ی هوش مصنوعیغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمقدرت و شناخت حقیقتدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشننوار عصب و عضله برای تاییروش هایی ساده برای کاهش اايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بدن تو پیر نیستناستفاده از سلول های بنیاتغییر الگوی رشد مغزی با زهیچ چیز، چقدر حقیقی استشگفت نیست من عاشق تو باشمکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدحس و ادراک قسمت 82دولت یا گروهکمغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقللیس دگرامفتامین یا ویاسدرمان سرگیجه بدون دارواین ایده که ذرات سیاهچالتو کز محنت دیگران بی غمینوشیدن چای برای مغز مفید ریسدیپلام تنها داروی تایهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازتاثیر حرکات چشم بر امواج هر چیز با هر چیز دیگر در تسندرم گیلن باره به دنبال اصلاح خطا با رفتن بر مسیرجنین مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استدیسک گردنمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضدرک و احساسایجاد احساساتتولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگسینوریپا داروی ترکیبی ضدبقا با سازگارترین فرد اسجهان معکوسصبور باشکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهحس و ادراک قسمت سیزدهمپروتز عصبی برای تکلمدانشمندان روشی برای تبدینقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز درختان اشعار زمیناپل ویژن پرو در تشخیص بیمتوهم وجودرشد در سختی استهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرسیستم تعادلی بدنبه بالاتر از ماده بیندیشجهان ریز و درشتضعیف و قویکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیخلاصه ای از درمان های جدیآموزش نوین زبانفیلمی بسیار جالب از تغییداروی جدید لنفوم و لوکمینقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانتوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تتبدیل سلولهای محافط به سواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز جهان را از متلجواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اسکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهخواص هندوانهآینده ی انسان در فراتر ازفرگشت و تکامل تصادفی محض داروی ضد تشنج با قابليت تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرفلکس وتری با توضیح دکتر انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانبیماری های روانی با تاثیجراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفساد اقتصادی سیتماتیک دردر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنافشار و قدرتدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقچند روش ساده برای موفقیتروی و منیزیم در تقویت استانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط تکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسردرد میگرنی در کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بحقیقت، آن چیزی نیست که جلعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقوی تر باشدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرنون و القلمروح در جهانی دیگر استانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهوش عاطفی قسمت ششمشناخت درون، شناخت بیرون؛از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقحافظه انسان و حافظه ی هوشغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمقدرت کنترل خوددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفنوار عصب و عضله تعیین محلروش استفاده از بالش طبیای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی و ای ال اساستفاده از سلول های بنیاتغییر خود یا تغییر دیگراهیچ وقت خودت را محدود به شگفت انگیز بودن کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاحس و ادراک قسمت 87پیوند اندام حیوانات به ادونپزیل در بیماران قلبی مغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپولا اکراه فی الدیندرمان سرطان با امواج صوتاین ابتدای تناقض هاستتو پیچیده ترین تکنولوژی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ریشه های مشترک همه ی موجوهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر دوپامین و سروتونینهر جا که جات میشه، جات نیسندرم پیریفورمیساصول انجام برخی نرمش ها دجنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکیه های مصنوعیکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا حس و ادراک قسمت پنجاهپیشرفتی مستقل از ابزار هدیستونی قابل درمانمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم اسدرک کنیم ما همه یکی هستیمایران بزرگتولید مثل اولین ربات های راه بی شکستهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی ناراحتی چیکار میکنیسیناپس، شگفتی خلقتبقا در ازای بیماریجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومحس و ادراک قسمت ششمپرورش مغز مینیاتوری انسادانش، قفل ذهن را باز میکننقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز درد و درساپی ژنتیکتوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میتاثیر رژِیم غذایی بر میگویروس مصنوعیسیستم دفاعی بدن علیه مغز به جای محکوم کردن دیگران جهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دخم شدن فضا-زمانآمارهای ارائه شده در سطح فیروز نادریداروی جدید میاستنی گراوینقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجذهن و زندگیابزار بقا از نخستین همانتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فراز تکینگی تا مغز از مغز تتبر را بردارواکنش به حس جدیدبی نهایت در میان مرزهاجواب سنگ اندازیعقل سالمکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرخواص انارآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموش کارها باهوش تر هسداروی ضد تشنج با قابليت تنقشه های مغزی جدید با جزیرفتار مانند بردهانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتکامل مداومزیان غذاهای پرچربترازودونهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری وسواسجز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفشار روحی، همیشه بد نیست در هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وچندین ماده غذایی که ماننرویکردهای جدید ضایعات نخانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هتکثیر سلول در برابر توقف زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای هوش مصنوعی، کیفیت فریب مسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی احقایق ممکن و غیر ممکنعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکیدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرنوآوری ای شگفت انگیز دانروح رهاییاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناتاثیر نگاه انسان بر رفتاسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش عاطفی بیشتر در زنانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به حباب های کیهانی تو در تومقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان تشنجتمرکز بر امروزنوار عصب و عضله در مطب دکروش جدید تولید برقهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادی در درمان ایداستفاده از سلول های بنیاتغییر دیگران یا تغییر خوهیچ کاری نکردن به معنی چیشگفت زده و حیران باشکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجحس و ادراک قسمت چهلپیوند سر آیا ممکن استدوچرخه در کاهش دردهای کممغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درمان ضایعات نخاعیاین بیمار را باید چه کار تو آرامش و صلحینیوالینریشه های مشترک حیاتهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر سندرم پیریفورمیساصول توسعه ی یک ذهن کاملجنگ و تصور از جنگشباهت مغز و کیهانکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت پنجاه و یپپوگستدژا وو یا اشنا پنداریمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهدرک احساسات و تفکرات دیگایرادهای موجود در خلقت بتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی پر از گل شدی خودت را سیگار عامل افزایش مرگ ومبقای حقیقی در دور ماندن اجهان هوشیارصبر و واقعیتکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما احس و ادراک قسمت شصت و هشتپرکاری تیروئیدALS نگاهی کامل بر بیماری ودانش، یک انسان را ناسازگنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز درد باسن و پا به دلیل کاهابتدا سخت ترین استتوهم تنهاییز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده تاثیر سلامت دستگاه گوارشویروس های باستانی، مغز مسکوت و نیستیبه جای تولید، بیشتر گوش کجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانخونریزی مغز در سندرم کووآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک مولکولها و ذرات در داروی جدید کنترل قند خوننقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقذهن و شیمی بدنابزار بقا از نخستین همانتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از از تکینگی تا مغز از مغز تتحریک الکترومغناطیسی مغواکسن های شرکت فایزر آمربی نظمی مقدمه شناختجوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی همیشه هم بد نیستداروی ضد تشنج توپیراماتنقشه با واقعیت متفاوت اسرفتار وابسته به شکلانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از تکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنترازودونهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخت ترین حصاراز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن بیماری کروتز فیلد جاکوبجستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فضا و ذهن بازدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تچندجهانیرویا و واقعیتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همتأثیر نیکوتین سیگار بر مزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلحل مشکلعدم درکخسته نباشی باباگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالنوار مغز مشاهده ی غیر مستروزه داری متناوب، مغز را اهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر هوش مصنوعی بر مغزسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی زبان حیوانات با از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هحباب هایی تو در توتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومقدرت ذهندرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کونوبت کودکانروش صحبت کردن در حال تکامهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول بنیادین از مخاط بیناستفاده از سلول های بنیاتغییر دادن ژنها آیا روزی هیچ کس مانند تو نگاه نمیکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وحس و ادراک قسمت چهل و هفتپیوند سر برای چه بیماراندوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای رلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمانهای بیماری پارکینساینکه به خاطرخودت زندگی تو افق رویداد جهان هستینیکولا تسلاریشه های اخلاقهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به سندرم پای بی قراراصول سلامت کمرجنگ داده هاشباهت مغز با کیهان مادیکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتحس و ادراک قسمت پنجاه و دپایان، یک آغاز استدژاوو یا آشناپنداریمغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جردرک تصویر و زبان های مخلتایستادن در برابر آزادی بتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی تو از یاد گرفتن باز سیاهچاله هابلندی در ذهن ما درک بلندیجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایدکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختحس و ادراک قسمت شصت و دوپراسینزوماب در پارکینسوNVG 291دائما بخواننقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز درد زانو همیشه نیاز به جرابتدایی که در ذهن دانشمنتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویرایش DNA جنین انسان، برسکوت، پر از صدابه خوبی های دیگران فکرکنجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی سکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازخونریزی مغزی کشندهآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک هوشیاریداروی جدید آلزایمرنقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن پر در برابر آگاهیابزار بقا از نخستین همانتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز از مغز تتحریک عمقی مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که بی هیچ می ایی و بی هیچ میرجامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی و مسیر روحانیداروی ضد جنون در درمان تینقص های سیستمی ایمنیرفتار اجتماعی انسان، حاصانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از تکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخت ترین کار، شناخت خود ااز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهبیماری گیلن باره و بیمارجستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصل