دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

طیف انسفالیت، گیلن باره و میلر فیشر

طیف پیوسته ی گیلن باره

آیا در سندرم گیلن باره، فقط این است و آن نیست؟

تریاد معروف میلر فیشرآتاکسی، آرفلکسی و فلج حرکات چشم تا چه حد در تشخیص گیلن باره از نوع میلر فیشر نقش دارد؟طیف نوع حلقی- گردنی- بازویی سندرم گیلن باره: از اختلال در حرکات چشم تا نوع محدود به اختلال بلع

پس زمینه:ضعف حلق-گردن-بازوPharyngeal-cervical-brachial (PCB)، یکی از انواع سندرم گیلن باره (GBS) در نظر گرفته می شود. به دلیل نادر بودن آن، مطالعه ای با تعداد زیاد از بیماران مبتلا به PCB، انجام نشده است.

نتایجتشخیص برای 100 بیمار PCB خالص (n = 13)، PCB با رفلکس های کشش عضلانی حفظ شده (n = 8)، همپوشانی با GBS (n = 48)، همپوشانی با سندرم فیشر (n = 26)، و همپوشانی آنسفالیت ساقه مغز Bickerstaff، BBE بود. (n = 5). نتایج تست های سرولوژیکی نشان داد که 31 درصد از عفونت های پیشین در PCB، توسطکمپیلوباکتر ژژونیایجاد می شود. از آنتی بادی های آنتی گانگلیوزید آزمایش شده، آنتی بادی های ضد GT1a IgG در 51.0٪ از بیماران مثبت بود. آنتی بادی ضد GQ1b IgG (یک نشانگر سرولوژیکی سندرم فیشر و آنسفالیت ساقه مغز Bickerstaff) در 39.0٪ مثبت بود. آنتی بادی های IgG به GM1، GM1b، GD1a، یا GalNAc-GD1a (نشانگرهای سرولوژیکی یک زیرگروه GBS آکسونی) در 27.0٪ مثبت بود.
نتیجه گیریاین مطالعه بزرگ، پروفایل های بالینی PCB را شناسایی کرد. همپوشانی بالینی، عفونت مکررC ژژونی، و آنتی بادی های رایج آنتی گانگلیوزید موجود در PCB، GBS، سندرم فیشر، و آنسفالیت ساقه مغز Bickerstaff شواهد قطعی ارائه می دهد که PCB و موارد همپوشانی آن، یک طیف پیوسته را تشکیل می دهند.

سندرم گیلن بار (GBS) با شروع حاد تتراپارزی و آرفلکسی،1 noc70023-1)و سندرم فیشر (FS) با شروع حاد افتالمپلژی، آتاکسی و آرفلکسی مشخص می شود.آنسفالیت ساقه مغز Bickerstaff (BBE) ممکن است به عنوان یک زیرگروه سیستم عصبی مرکزی FS، مرتبط با اختلال هوشیاری در نظر گرفته شود. برخی بیماران، پیشرفت حاد ضعف اوروفارنکس، گردن و شانه را تجربه کردند. علائم فلج صورت، بلفاروپتوز، عدم وجود اختلال حسی و حفظ تکان تاندون در پاها بود.

به دلیل افزایش سطح پروتئین در مایع مغزی نخاعی و همچنین یافته های الکتروفیزیولوژیک (الگوی کاهش سرعت هدایت در اعصاب محیطی)، راپر پزشک مطالعه حدس زد که این بیماران دارای یک نوع GBS هستند که او آن را ضعف حلق-گردن-بازویی نامید. (PCB).

راپربیمار دیگری را توصیف کرد که دارای محدودیت حرکتی چشم، آرفلکسی عمومی، آتاکسی شدید، و ضعف اوروفارنکس، گردن و شانه بود. او نتیجه گرفت که این یک مورد سندرم فیشر FS همراه با PCB است، اما چون بیمار اختلال هوشیاری هم نشان داد، تشخیص ممکن است انسفالیت بیکر استاف، همراه با PCB باشد.

بیمار مبتلا به GBS که تتراپلژی در شروع و PCB را در مرحله بهبودی نشان داد، شرح داده شده است.6این مشاهدات بالینی محدود نشان می دهد که PCB، GBS، FS، و BBE یک طیف پیوسته را تشکیل می دهند.

مطالعات سرولوژیکی مورد شاهدینشان داد کهکمپیلوباکتر ژژونیمیکروارگانیسمی است که اغلب به عنوان عامل عفونی پیشین در GBS و FS شناسایی می شود. هیچ مطالعه ای در مورد PCB انجام نشده است (تا جایی که ما می دانیم)، اگرچه مواردی به دنبال آنتریتژژونی Cگزارش شده است.9 (https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/794604#ref-noc70023-9)

نوروپاتی آکسونی حرکتی حاد (AMAN)، یک زیرگروه آکسونی GBS، با آنتی بادی های IgG به GM1، GM1b، GD1a و GalNAc-GD1a مرتبط است.10 آنتی بادی اختصاصی ضد GT1a IgG در یک بیمار مبتلا به AMAN که دچار تتراپلژی و فلج بولبار شده بود، یافت شد.12 FS و BBE با آنتی بادی های ضد GQ1b IgG مرتبط هستند که با GT1a واکنش متقابل دارند. دربرابر، آنتی بادی های IgG به GM1b، GD1a و GT1a در چندین بیمار مبتلا به PCB گزارش شده است.-16

برای این مطالعه، سوابق پزشکی 100 بیمار را که در آنها ضعف حاد پیشرونده حلق، گردن و اندام فوقانی وجود داشت، بررسی کردیم و پروفایل‌های بالینی و سرولوژیکی بیماران را بررسی کردیم تا طبقه‌بندی nosological PCB تعیین شود.

مواد و روش ها
بیماران
از اول آگوست 1999 تا 29 فوریه 2004، حدود 6600 درخواست از پزشکان ژاپنی برای آزمایش آنتی بادی های آنتی گانگلیوزید سرم در بیمارانی که دارای اختلالات عصبی مختلف بودند، دریافت کردیم. مشخصات بالینی بیماران در پرونده ی پزشکی آنها بررسی شد و پرسشنامه های اضافی از هر پزشک، برای شناسایی مواردی که در آن ضعف پیشرونده حلق، گردن و اندام فوقانی در عرض 4 هفته پس از شروع اولیه ایجاد شده بود، تهیه شد.

اطلاعات مربوط به سن، جنس، علائم اولیه، یافته های مایع مغزی نخاعی، علائم عفونی قبلی و علائم عصبی در طول بیماری به دست آمد. برای انجام این مطالعه تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه اخذ شد.

ویژگی های بالینی مورد استفاده در تشخیص PCB خالص عبارت بودند از: (1) ضعف پیشرونده غالب در گردن، بازوها و عضلات اوروفارنکس تا 4 هفته پس از شروع اولیه، (2) هیپوفلکسی یا آرفلکسی در بازوها، و (3) بدون ضعف در پاها

بیماران مبتلا به علائم مشابه PCB که دارای رفلکس های کشش عضلانی طبیعی تا سریع (muscle stretch reflexes (MSR)) در طول بیماری بودند، به عنوان دارای PCB با MSR حفظ شده و آنهایی که ضعف پا داشتند به عنوان دارای PCB همپوشانی GBS (همپوشانی GBS) طبقه بندی شدند. بر اساس یافته های Fisher2 و Bickerstaff،17 افتالمپلژی و آتاکسی خارجی متقارن پیشرونده در 4 هفته یک ویژگی بالینی مورد نیاز برای تشخیص FS و BBE بود.

هیپوفلکسی یا آرفلکسی و هوشیاری دست نخورده برای تشخیص FS مورد نیاز بود، در حالی که هوشیاری مختل برای تشخیص BBE مورد نیاز بود.

هیپورفلکسی و آرفلکسی معیارهای خروج برای تشخیص BBE نبودند، زیرا نیمی از موارد اولیه هیپوفلکسی یا آرفلکسی داشتند.17 بیماران با علائم مشابه PCB که افتالموپلژی، آتاکسی و هوشیاری سالم را نشان دادند به عنوان بیماران دارای همپوشانی FS با PCB (همپوشانی FS) و بیماران مبتلا به افتالموپلژی، آتاکسی و هوشیاری تغییر یافته به عنوان موارد دارای همپوشانی PCB BBE (همپوشانی BBE) طبقه بندی شدند.

برای تشخیص این شرایط، موارد زیر باید حذف می شدند: بوتولیسم، دیفتری، تومور ساقه مغز، بیماری عصبی بهجت، مولتیپل اسکلروزیس، پلی میوزیت، میاستنی گراویس، آنسفالوپاتی ورنیکه، نوروپاتی سمی یا متابولیک، آنسفالومیلیت حاد منتشر، و بیماری عروقی شامل بیماری ساقه مغز.

مطالعات سرولوژیکی
شواهد عفونت اخیر توسطC ژژونی،هموفیلوس آنفولانزا،مایکوپلاسما پنومونیه،سیتومگالوویروس، یا ویروس اپشتین بار از نظر سرولوژیکی مورد سنجش قرار گرفت.8

آنتی بادی های IgG سرم به GT1a، GQ1b، GM1، GM1b، GD1a، و GalNAc-GD1a با روش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم همانطور که در جاهای دیگر توضیح داده شد اندازه گیری شد.19 در این مطالعه، زمانی که مقدار جذب 0.5 یا بالاتر در رقت 1:500 بود، سرم برای آنتی بادی های آنتی گانگلیوزید مثبت در نظر گرفته شد، زیرا این سطح برش، ویژگی بالایی دارد، همانطور که در جاهای دیگر گزارش شده است.مطالعه جذب همانطور که قبلا توضیح داده شد انجام شد.میزان جذب به صورت درصد جذب به دست آمده با و بدون جذب بیان شد.

نتایج
ویژگی های بالینی
صد بیمار (سن متوسط، 43 سال [56 مرد و 44 زن]) ضعف حاد پیشرونده ی حلق، گردن و بازوها را نشان داد. ضعف اندام همیشه در بازوها غالب بود. سابقه بیماری قبلی در 81.0٪ از بیماران (علائم عفونی دستگاه تنفسی فوقانی فقط در 51.0٪، علائم دستگاه گوارش فقط در 10.0٪ و هر دو علامت در 20.0٪) وجود داشت. شایع ترین علامت اولیه، ضعف بازو (29.0%) و دومین نشانه ی شایع اولیه، دیسفاژی (17.0%) و دوبینی (17.0%) بود. علائم دیگر عبارت بودند از: بلفاروپتوز (n=4)، ضعف صورت (n=4)، فتوفوبیا (n=3)، و تظاهرات سایکوتیک (n=1).

در طول بیماری، 91.0 درصد بیماران دچار هیپورفلکسی یا آرفلکسی در بازوها و 86.0 درصد در پاها، 60.0 درصد اختلال حس سطحی (59.0 درصد در بازوها و 38.0 درصد در پاها)، 55.0 درصد دارای افتالموپارزی خارجی بودند. 43.0 درصد آتاکسی داشتند. ضعف غالب بازو در 47.0% پروگزیمال و در 28.0% دیستال بود.

ضعف خفیف پا در 37.0٪ و ضعف شدید پا در 31.0٪ وجود داشت. اختلال عملکرد اتونومیک در 20.0٪ رخ داده است، از جمله ضربان قلب غیر طبیعی (n = 9) و فشار خون (n = 2)، ادرار (n = 8) و مشکلات دفع مدفوع (n = 2)، افت فشار خون ارتواستاتیک (n = 1)، تعریق غیر طبیعی. (n = 1)، سندرم هورنر (n = 1)، و آریتمی (n = 1). میانگین تعداد روز تا نادر 7 روز بود و برای 27.0 درصد از بیماران از لوله گذاری داخل تراشه استفاده شد. تفکیک آلبومینوسیتولوژی مایع مغزی نخاعی در 42.0٪ وجود داشت.

تشخیص ها PCB خالص (13=n)، PCB با MRS حفظ شده (8=n)، همپوشانی GBS (48=n)، همپوشانی FS (n=26)، و همپوشانی BBE (n=5) (جدول 11بود.

عفونت های پیشین
شواهد سرولوژیکی عفونت های اخیرC ژژونی(در 31.0٪ بیماران) و سیتومگالوویروس (در 6.0٪ از بیماران) از نظر آماری به طور معنی داری در بیماران مبتلا به PCB نسبت به افراد کنترل بیمارستان شایع تر بود (001/0 >P و 0.04 =P، به ترتیب)، در حالی که تفاوت بین سایر عفونت ها از نظر آماری معنی دار نبود فراوانی عفونت اخیرC ژژونیمشابه با بیماران مبتلا به GBS (31.5٪) اما بیشتر از آن در بیماران مبتلا به FS (20.5٪) بود. فراوانی عفونت اخیرآنفلوانزای Hدر بیماران مبتلا به PCB 1.0٪ بود که مشابه بیماران مبتلا به GBS (2.7٪) بود، اما از نظر آماری به طور قابل توجهی کمتر از بیماران مبتلا به FS (8.2٪) بود ( 0.04 =P).

میانگین سنی در 31 بیمار مبتلا به PCB دارای شواهد سرولوژیکی عفونت اخیرC ژژونینسبت به 69 بیمار با PCB بدون آن از نظر آماری به طور قابل توجهی جوانتر بود (35 در مقابل 50 سال،P= 0.047).

افتالموپلژی خارجی در بیماران مبتلا به PCB مربوط بهC ژژونیکمتر از سایرین بود (38.7٪ در مقابل 62.3٪)، و همچنین اختلال حسی (45.2٪ در مقابل 75.4٪).

آنتی بادی های آنتی گانگلیوزید
از آنتی‌بادی‌های آنتی‌گانگلیوزید آزمایش‌شده، 68.0 درصد از 100 بیمار مبتلا به PCB حداقل 1 موردداشتند. آنتی بادی های ضد GQ1b IgG در 37 بیمار از 51 بیمار حامل آنتی بادی های ضد GT1a مثبت بودند. پنجاه و یک نمونه سرم با آنتی بادی های ضد GT1a IgG در مطالعات جذب استفاده شد. فعالیت ضد GT1a IgG پس از انکوباسیون با GT1a به کمتر از 50 درصد کاهش یافت که نشان دهنده ی درمان موفقیت آمیز جذب است. هفده نمونه حذف شدند زیرا آنتی بادی به طور موثر توسط GT1a جذب نشد. آنتی بادی های ضد GT1a IgG به طور موثر (نرخ جذب 20٪) توسط GQ1b در 21 نمونه از 34 بیمار (61.8٪) جذب شدند. چهارده بیمار که نه آنتی بادی ضد GT1a و نه آنتی بادی ضد GQ1b داشتند، دارای آنتی بادی IgG برای GM1b (10 = n)، GD1a (n = 8)، یا GM1 (n = 4) بودند. تشخیص برای این بیماران همپوشانی GBS (11=n)، PCB خالص (2=n) و PCB با MRS حفظ شده (1=n) بود.

آنتی بادی های ضد GQ1b IgG (یک نشانگر سرولوژیکی FS13)و BBE3 ) در 39.0٪ از بیماران مبتلا به PCB مثبت بود، در FS همپوشانی (73.1٪) و در BBE همپوشانی (60.0٪) بیشتر از PCB خالص (30.8) مثبت بود. %) (جدول 3

هیچ تفاوت آماری معنی داری بین PCB خالص و PCB با MRS حفظ شده در فرکانس های مثبت هر آنتی بادی IgG آنتی گانگلیوزید وجود نداشت.

آنتی بادی های IgG به GM1، GM1b، GD1a، یا GalNAc-GD1a (مارکرهای سرولوژیکی AMAN10 11 ) در 27.0٪ از بیماران مبتلا به PCB مثبت بودند، که در همپوشانی GBS (37.5٪) بیشتر از PCB خالص بود.
اظهار نظر
مطالعه اولیه GBS توسط Ropper4بر وجود ضعف شانه تاکید داشت، اما مطالعه بزرگ ما نشان می‌دهد که ضعف بازو همیشه در PCB، غالب نیست. بر اساس معیارهای تشخیصی Ropper و همکاران22 وجود ضعف دیافراگم، قدرت (تقریبا) طبیعی و رفلکس های تاندون در پاها و حداقل یا بدون نقص حسی مورد نیاز است. با این حال، ضعف خم شدن هیپ در بیماران 1 و 2 در مطالعه توسط Ropper،4 در بیمار 2 آرفلکسی عمومی وجود داشت. ضعف دیافراگم در بیمار 3 مشاهده نشد. بنابراین، ما معتقدیم که وجود ضعف دیافراگم و رفلکس های تاندون طبیعی پا، برای تشخیص PCB ضروری نیست. یک نوع بولبار از GBS پیشنهاد شده است که در آن ضعف عضلانی صورت، زبان، یا اختلال در بلع در شروع آن مشخص می‌شود.23 درگیری مکرر عضلات صورت در بیماران مبتلا به فرم عصب جمجمه ای تحتانی GBS گزارش شده است.24با این حال، تنها 4 نفر از بیماران مبتلا به PCB، در ابتدا ضعف صورت را تجربه کردند، اگرچه 64 بیمار در مراحل بعدی این حالت را نشان دادند. بنابراین، ضعف صورت در شروع، یک معیار اساسی برای PCB نیست.

طی یک دوره ی 6 ساله، 100 بیمار مبتلا به PCB را شناسایی کردیم. تشخیص برای این بیماران PCB خالص، PCB با MRS حفظ شده، همپوشانی GBS، همپوشانی FS و همپوشانی BBE بود.

اگرچه سوگیری ارجاع ممکن است وجود داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی هر فراوانی نیست، بلکه روشن کردن هر رابطه بود. وجود PCB با همپوشانی FS و BBE شواهد بالینی ارائه می دهد که PCB و این شرایط یک طیف پیوسته را تشکیل می دهند. موارد PCB با MRS حفظ شده قبلا گزارش شده بود، و پیشنهاد شد که این وضعیت را می توان GBS به معنای گسترده بر اساس یک پاتوژنز رایج در نظر گرفت.25 بیمار مبتلا به PCB با MRS حفظ شده شرح داده شده است،14 و ما 8 مورد مشابه را در اینجا شناسایی می کنیم. به جز هیپوفلکسی یا آرفلکسی در بازوها، ویژگی های بالینی برای PCB خالص و PCB با MRS حفظ شده تفاوتی نداشت. و این، شواهدی را تأیید می کند که PCB با MRS حفظ شده را می توان PCB در نظر گرفت. در مطالعه ما، به بیمارانی با علائم مشابه PCB که ضعف پا داشتند، تشخیص، همپوشانی GBS تعیین شد. همه بیماران مبتلا به همپوشانی GBS در مراحل اولیه، ضعف در حلق، گردن و بازوها را نشان دادند که در نهایت به پاها گسترش یافت و ضعف اندام در بازوها در طول بیماری غالب شد.
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی پیش از PCB، بیشتر از اسهال بود، اما مطالعات سرولوژیکی نشان داد کهC ژژونیشایع‌ترین عامل عفونی پیشین در PCB است.

سیتومگالوویروس دومین مورد شایع است و یک بیمار مبتلا به PCB که سابقه بیماری تنفسی فوقانی و شواهد سرولوژیکی این عفونت را داشته شرح داده شده است.26 عفونت های قبلی بین PCB و GBS تفاوتی نداشتند. در مقایسه با بیماران مبتلا به FS، فراوانی عفونت قبلیآنفلوانزای Hدر بیماران مبتلا به PCB کمتر و عفونت قبلیC ژژونیبیشتر بود. از نظر عوامل عفونی پیشین، PCB به GBS نزدیکتر از FS بود.
محققان بر روی آنتی بادی های ضد GT1a تک اختصاصی در PCB، 14-16 تمرکز کرده اند، امایافته های ما نشان می دهد که آنتی بادی های ضد GT1a با واکنش GQ1b اغلب وجود داشته اند. این مطالعه ما همچنین نشان داد که 27.0٪ از بیماران مبتلا به PCB دارای آنتی بادی IgG برای GM1، GM1b، GD1a، یا GalNAc-GD1a (مارکرهای سرولوژیکی AMAN10 noc70023-10)،11 بودند. این مشخصات ایمونولوژیک رایج نشان می دهد که PCB با AMAN مرتبط است. پیش از این، 2 مورد PCB مرتبط با آنتی بادی های ضد GM1b یا ضد GD1a IgG گزارش شده بود، و الکترودیاگنوز به نفع AMAN بود.بیماری قبلی هر دو بیمار، آنتریت کامپیلوباکتر ژژونیبود.پس از عفونتC ژژونی، برخی از بیماران ممکن است آنتی بادی های ضد GT1a یا anti-GD1a IgG و PCB ایجاد کنند. مطالعه حاضر همچنین نشان داد که 39.0 درصد از بیماران مبتلا به PCB دارای آنتی بادی ضد GQ1b IgG (یک نشانگر سرولوژیکی FS12 و BBE3 بودند که نشان دهنده ی ارتباط PCB با FS و BBE است.
در نتیجه، این مطالعه بزرگ مشخصات بالینی بیماران مبتلا به PCB را روشن می کند. همپوشانی بالینی، عفونت مکررC ژژونی، و آنتی بادی های آنتی گانگلیوزید رایج در PCB، GBS، FS و BBE را شناسایی می کند و شواهد قطعی را ارائه می دهد که آنها یک طیف پیوسته را تشکیل می دهند.

منابع

1.
Asbury AKCornblath DRAssessment of current diagnostic criteria for Guillain-Barré syndrome.Ann Neurol1990;27(suppl)S21-S24PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2194422)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Assessment%20of%20current%20diagnostic%20criteria%20for%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=AK%20Asbury&author=DR%20Cornblath&publication_year=1990&journal=Ann%20Neurol&volume=27&pages=S21-S24)
2.
Fisher MAn unusual variant of acute idiopathic polyneuritis: syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia.N Engl J Med1956;255 (2) 57-65PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13334797)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=An%20unusual%20variant%20of%20acute%20idiopathic%20polyneuritis%3A%20syndrome%20of%20ophthalmoplegia%2C%20ataxia%20and%20areflexia.&author=M%20Fisher&publication_year=1956&journal=N%20Engl%20J%20Med&volume=255&pages=57-65)
3.
Yuki NSato STsuji SHozumi IMiyatake TAn immunologic abnormality common to Bickerstaff's brain stem encephalitis and Fisher's syndrome.J Neurol Sci1993;118 (1) 83-87PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8229054)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=An%20immunologic%20abnormality%20common%20to%20Bickerstaff%27s%20brain%20stem%20encephalitis%20and%20Fisher%27s%20syndrome.&author=N%20Yuki&author=S%20Sato&author=S%20Tsuji&author=I%20Hozumi&author=T%20Miyatake&publication_year=1993&journal=J%20Neurol%20Sci&volume=118&pages=83-87)
4.
Ropper AHUnusual clinical variants and signs in Guillain-Barré syndrome.Arch Neurol1986;43 (11) 1150-1152PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2946281)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Unusual%20clinical%20variants%20and%20signs%20in%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=AH%20Ropper&publication_year=1986&journal=Arch%20Neurol&volume=43&pages=1150-1152)
5.
Ropper AHFurther regional variants of acute immune polyneuropathy.Arch Neurol1994;51 (7) 671-675PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8018039)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Further%20regional%20variants%20of%20acute%20immune%20polyneuropathy.&author=AH%20Ropper&publication_year=1994&journal=Arch%20Neurol&volume=51&pages=671-675)
6.
Miura YSusuki KYuki NAyabe MShoji HGuillain-Barré syndrome presenting pharyngeal-cervical-brachial weakness in the recovery phase [letter].Eur Neurol2002;48 (1) 53-54PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12138316)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20presenting%20pharyngeal-cervical-brachial%20weakness%20in%20the%20recovery%20phase%20%5Bletter%5D.&author=Y%20Miura&author=K%20Susuki&author=N%20Yuki&author=M%20Ayabe&author=H%20Shoji&publication_year=2002&journal=Eur%20Neurol&volume=48&pages=53-54)
7.
Jacobs BCRothbarth PHvan der Meché FGA et al.The spectrum of antecedent infections in Guillain-Barré syndrome: a case-control study.Neurology1998;51 (4) 1110-1115PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9781538)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20spectrum%20of%20antecedent%20infections%20in%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%3A%20a%20case-control%20study.&author=BC%20Jacobs&author=PH%20Rothbarth&author=FGA%20van%20der%20Mech%C3%A9&publication_year=1998&journal=Neurology&volume=51&pages=1110-1115)
8.
Koga MGilbert MLi J et al.Antecedent infections in Fisher syndrome: a common pathogenesis of molecular mimicry.Neurology2005;64 (9) 1605-1611PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15883324)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Antecedent%20infections%20in%20Fisher%20syndrome%3A%20a%20common%20pathogenesis%20of%20molecular%20mimicry.&author=M%20Koga&author=M%20Gilbert&author=J%20Li&publication_year=2005&journal=Neurology&volume=64&pages=1605-1611)
9.
Arai MSusuki KKoga MAxonal pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome without anti-GT1a IgG antibody.Muscle Nerve2003;28 (2) 246-250PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12872333)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Axonal%20pharyngeal-cervical-brachial%20variant%20of%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20without%20anti-GT1a%20IgG%20antibody.&author=M%20Arai&author=K%20Susuki&author=M%20Koga&publication_year=2003&journal=Muscle%20Nerve&volume=28&pages=246-250)
10.
Ogawara KKuwabara SMori MHattori TKoga MYuki NAxonal Guillain-Barré syndrome: relation to anti-ganglioside antibodies andCampylobacter jejuniinfection in Japan.Ann Neurol2000;48 (4) 624-631PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11026446)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Axonal%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%3A%20relation%20to%20anti-ganglioside%20antibodies%20and%20Campylobacter%20jejuni%20infection%20in%20Japan.&author=K%20Ogawara&author=S%20Kuwabara&author=M%20Mori&author=T%20Hattori&author=M%20Koga&author=N%20Yuki&publication_year=2000&journal=Ann%20Neurol&volume=48&pages=624-631)
11.
Ogawara KKuwabara SKoga MMori MYuki NHattori TAnti-GM1b IgG antibody is associated with acute motor axonal neuropathy andCampylobacter jejuniinfection.J Neurol Sci2003;210 (1-2) 41-45PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12736086)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Anti-GM1b%20IgG%20antibody%20is%20associated%20with%20acute%20motor%20axonal%20neuropathy%20and%20Campylobacter%20jejuni%20infection.&author=K%20Ogawara&author=S%20Kuwabara&author=M%20Koga&author=M%20Mori&author=N%20Yuki&author=T%20Hattori&publication_year=2003&journal=J%20Neurol%20Sci&volume=210&pages=41-45)
12.
Okuda BKoga MKatsuta TOkamoto KYuki NFulminant Guillain-Barré syndrome afterCampylobacter jejunienteritis and monospecific anti-GT1a IgG antibody.Intern Med2002;41 (10) 889-891PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12413017)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Fulminant%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20after%20Campylobacter%20jejuni%20enteritis%20and%20monospecific%20anti-GT1a%20IgG%20antibody.&author=B%20Okuda&author=M%20Koga&author=T%20Katsuta&author=K%20Okamoto&author=N%20Yuki&publication_year=2002&journal=Intern%20Med&volume=41&pages=889-891)
13.
Chiba AKusunoki SObata HMachinami RKanazawa ISerum anti-GQ1b IgG antibody is associated with ophthalmoplegia in Miller Fisher syndrome and Guillain-Barré syndrome: clinical and immunohistochemical studies.Neurology1993;43 (10) 1911-1917PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8413947)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Serum%20anti-GQ1b%20IgG%20antibody%20is%20associated%20with%20ophthalmoplegia%20in%20Miller%20Fisher%20syndrome%20and%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%3A%20clinical%20and%20immunohistochemical%20studies.&author=A%20Chiba&author=S%20Kusunoki&author=H%20Obata&author=R%20Machinami&author=I%20Kanazawa&publication_year=1993&journal=Neurology&volume=43&pages=1911-1917)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [06/03/2024 10:00 ق.ظ]
14.
Mizoguchi KHase AObi T et al.Two species of antiganglioside antibodies in a patient with a pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome.J Neurol Neurosurg Psychiatry1994;57 (9) 1121-1123PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8089683)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Two%20species%20of%20antiganglioside%20antibodies%20in%20a%20patient%20with%20a%20pharyngeal-cervical-brachial%20variant%20of%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=K%20Mizoguchi&author=A%20Hase&author=T%20Obi&publication_year=1994&journal=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry&volume=57&pages=1121-1123)
15.
Koga MYuki NAriga TMorimatsu MHirata KIs IgG anti-GT1a antibody associated with pharyngeal-cervical-brachial weakness or oropharyngeal palsy in Guillain-Barré syndrome?J Neuroimmunol1998;86 (1) 74-79PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9655474)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Is%20IgG%20anti-GT1a%20antibody%20associated%20with%20pharyngeal-cervical-brachial%20weakness%20or%20oropharyngeal%20palsy%20in%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%3F&author=M%20Koga&author=N%20Yuki&author=T%20Ariga&author=M%20Morimatsu&author=K%20Hirata&publication_year=1998&journal=J%20Neuroimmunol&volume=86&pages=74-79)
16.
Kashihara KShiro YKoga MYuki NIgG Anti-GT1a antibodies which do not cross react with GQ1b ganglioside in a pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome [letter].J Neurol Neurosurg Psychiatry1998;65 (5) 799PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9810965)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=IgG%20Anti-GT1a%20antibodies%20which%20do%20not%20cross%20react%20with%20GQ1b%20ganglioside%20in%20a%20pharyngeal-cervical-brachial%20variant%20of%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20%5Bletter%5D.&author=K%20Kashihara&author=Y%20Shiro&author=M%20Koga&author=N%20Yuki&publication_year=1998&journal=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry&volume=65&pages=799)
17.
Bickerstaff ERBrain-stem encephalitis: further observations on a grave syndrome with benign prognosis.Br Med J1957;1 (5032) 1384-1387PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13436795)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Brain-stem%20encephalitis%3A%20further%20observations%20on%20a%20grave%20syndrome%20with%20benign%20prognosis.&author=ER%20Bickerstaff&publication_year=1957&journal=Br%20Med%20J&volume=1&pages=1384-1387)
18.
Nagashima TKoga MOdaka MHirata KYuki NClinical correlates of serum anti-GT1a IgG antibodies.J Neurol Sci2004;219 (1-2) 139-145PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15050449)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Clinical%20correlates%20of%20serum%20anti-GT1a%20IgG%20antibodies.&author=T%20Nagashima&author=M%20Koga&author=M%20Odaka&author=K%20Hirata&author=N%20Yuki&publication_year=2004&journal=J%20Neurol%20Sci&volume=219&pages=139-145)
19.
Yuki NTagawa YIrie FHirabayashi YHanda SClose association of Guillain-Barré syndrome with antibodies to minor monosialogangliosides GM1b and GM1α.J Neuroimmunol1997;74 (1-2) 30-34PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9119976)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Close%20association%20of%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20with%20antibodies%20to%20minor%20monosialogangliosides%20GM1b%20and%20GM1%CE%B1.&author=N%20Yuki&author=Y%20Tagawa&author=F%20Irie&author=Y%20Hirabayashi&author=S%20Handa&publication_year=1997&journal=J%20Neuroimmunol&volume=74&pages=30-34)
20.
Tagawa YYuki NHirata KHigh anti-GM1 and anti-GD1a IgG antibody titers are detected in Guillain-Barré syndrome but not in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy [letter].Eur Neurol2002;48 (2) 118-119PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12187004)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=High%20anti-GM1%20and%20anti-GD1a%20IgG%20antibody%20titers%20are%20detected%20in%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20but%20not%20in%20chronic%20inflammatory%20demyelinating%20polyneuropathy%20%5Bletter%5D.&author=Y%20Tagawa&author=N%20Yuki&author=K%20Hirata&publication_year=2002&journal=Eur%20Neurol&volume=48&pages=118-119)
21.
Koga MYoshino HMorimatsu MYuki NAnti-GT1a IgG in Guillain-Barré syndrome.J Neurol Neurosurg Psychiatry2002;72 (6) 767-771PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12023422)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Anti-GT1a%20IgG%20in%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=M%20Koga&author=H%20Yoshino&author=M%20Morimatsu&author=N%20Yuki&publication_year=2002&journal=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry&volume=72&pages=767-771)
22.
Ropper AHWijdicks EFMTruax BTGuillain-Barré Syndrome.Philadelphia, PA: FA Davis Co Publishers; 1991
23.
van der Meché FGAvan Doorn PAMeulstee JJennekens FGIDiagnostic and classification criteria for the Guillain-Barré syndrome.Eur Neurol2001;45 (3) 133-139PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11306855)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Diagnostic%20and%20classification%20criteria%20for%20the%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=FGA%20van%20der%20Mech%C3%A9&author=PA%20van%20Doorn&author=J%20Meulstee&author=FGI%20Jennekens&publication_year=2001&journal=Eur%20Neurol&volume=45&pages=133-139)
24.
ter Bruggen JPvan der Meché FGAde Jager AEJPolman CHOphthalmoplegic and lower cranial nerve variants merge into each other and into classical Guillain-Barré syndrome.Muscle Nerve1998;21 (2) 239-242PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9466601)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Ophthalmoplegic%20and%20lower%20cranial%20nerve%20variants%20merge%20into%20each%20other%20and%20into%20classical%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome.&author=JP%20ter%20Bruggen&author=FGA%20van%20der%20Mech%C3%A9&author=AEJ%20de%20Jager&author=CH%20Polman&publication_year=1998&journal=Muscle%20Nerve&volume=21&pages=239-242)
25.
Yuki NHirata KPreserved tendon reflexes inCampylobacterneuropathy [letter].Ann Neurol1998;43 (4) 546-547PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9546342)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Preserved%20tendon%20reflexes%20in%20Campylobacter%20neuropathy%20%5Bletter%5D.&author=N%20Yuki&author=K%20Hirata&publication_year=1998&journal=Ann%20Neurol&volume=43&pages=546-547)
26.
Murakami NTomita YKoga M et alAn adolescent with pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome after cytomegalovirus infection [published online ahead of print December 20, 2005].Brain Dev2006284269271 doi:10.1016/j.braindev.2005.08.004PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16368212)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=An%20adolescent%20with%20pharyngeal-cervical-brachial%20variant%20of%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20after%20cytomegalovirus%20infection%20%5Bpublished%20online%20ahead%20of%20print%20December%2020%2C%202005%5D.&author=N%20Murakami&author=Y%20Tomita&author=M%20Koga&publication_year=2006&journal=Brain%20Dev&volume=28&pages=269-271)
27.
Koga MTakahashi MLi JKoike SHirata KYuki NComprehensive analysis of bacterial risk factors for developing Guillain-Barré syndrome afterCampylobacter jejunienteritis [published online ahead of print January 19, 2006].J Infect Dis20061934547555 doi:10.1086/499969PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16425134)Google Scholar (https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Comprehensive%20analysis%20of%20bacterial%20risk%20factors%20for%20developing%20Guillain-Barr%C3%A9%20syndrome%20after%20Campylobacter%20jejuni%20enteritis%20%5Bpublished%20online%20ahead%20of%20print%20January%2019%2C%202006%5D.&author=M%20Koga&author=M%20Takahashi&author=J%20Li&author=S%20Koike&author=K%20Hirata&author=N%20Yuki&publication_year=2006&journal=J%20Infect%20Dis&volume=193&pages=547-555)

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/794604


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاداروی ضد چاقیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اذرات کوانتومی زیر اتمی قکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرزندگی، مراتب هوشیاری استمغز انسان رو به کوچک تر شستون فقرات انسان دو پا جلآرامش و دانشلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماتصور ما ازمشکلات و واقعیعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم در هم تنیدگی مرزها و بی مرمز جهان خاصیت فراکتالکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروززبان متغیرمغز در تنهایی آسیب میبینسربازان ما محققا غلبه می آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دیگران یا تغییر خوعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدهندسه بنیادینماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدر عید نوروز مراقب تصادف روبات ها قول میدهندکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش مرکز تنفس سلولی در بیشنا در ابهای گرم جنوب نیاافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنگ و تصور از جنگغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردرمان آرتروز با ورزش موضروش هایی برای مقابله با اکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمسلول های مغزی عامل پارکینقش حیاتی تلومر دی ان آ دشکست حتمیام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاردو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی درمان سرگیجه بدون نیاز بریاضیات یک حس جدید استکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفروتنی و غرورتوهم تنهاییسماگلوتید داروی کاهش دهننقش غذاها در کاهش دردهای شب سیاه سحر شودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و درک فرد دیگر و رفتارهای اراه های جدید برای قضاوت رگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مسودمندی موجودات ابزی بر چند جهانیششمین کنگره بین المللی سانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرندانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیدرب بسته با غیر خود باز مرشته نوروایمونولوژی و نقگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب روباتیکتکامل چشمسیب یکسان و دیدگاه های متچهار میلیارد سال تکامل بترازودونضربه مغزی در تصادف رانندانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورداروی جدید ALSهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت های تکاملی در مغز وزمان طلایی سکته ی مغزی راپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمسانسور بر بسیاری از حقایآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشتست کم هزینه ی بزاق برای ظرف باید پر شود چه با چرک تست آر ان اس دز میاستنی گظرفیت مغز چقدر استايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیهیچ چیز همیشگی نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالزندان ذهنیمغز انسان رو به کوچکتر شدستارگانی قبل از آغاز کیهآرامش و سکونلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید تصور از زمان و مکانعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی کوانتومیرنگ کردن، حقیقت نیستکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز را از روی امواج بشناسسربرولایزینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر دادن ژنها آیا روزی عادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدرمان نگهدارنده ی اعتیادروبات های ریز در درمان بیکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطنقش نگاه از پایین یا نگاهشناخت ناشناختهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیجنگ داده هاغم بی پایاندل به دریا بزنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان ام اس(مولتیپل اسکلروش هایی برای کم کردن اضطکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بنیادینقش خرچنگ های نعل اسبی درشکستن مرز دور مغزامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگردو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بریتوکسیمابکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جداییسندرم میلر فیشرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشبیه سازی میلیون ها جهان انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصدرک نیازمند شناخت خویش اراه های جدید برای قضاوت رگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موسی و سه پل اصفهانچند جهانی و علمشعار و عملانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکدرختان چگونه بر تشکیل ابرشد مغز فرایندی پیچیده اگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیر آفرینش از روح تا مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه مغز بدون واسطه ی دضررهای مصرف شکر و قند بر انسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان، واقعی نیستپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیسانسور ذهنآپومورفین در پارکینسونقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تایینوار عصب و عضله تعیین محلتشنچ پانایوتوپولوس تشنج عقل مجادله گرايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ چیز، چقدر حقیقی استذرات کوانتومی زیر اتمی قکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع زونیسومایدمغز ایندگان چگونه استسخن نیکو مانند درخت نیکوآرامش عقللا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تصاویر زیبای رعد و برقعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومی و پرنگین کمانکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرنآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر زودتر اتصالات مغزیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر هندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدرمان نابینایان آیا ممکنروبات کیانکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مشناخت و معرفت، و نقش آن دافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنبه های موجی واقعیتغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان با سلول های بنیادیروش هایی برای جلوگیری از کار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدسلول های بنیادی منابع و انقش داروهاي مختلف معروف شکستگی لگن یا سکته ی مغزیامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگردولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلدرمان سرگیجه بدون داروریسپریدونکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمسندرم کووید طولانینقشه های مغزی جدید با جزیشبیه سازی سیستم های کوانانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیدرک و احساسراه پیروزی در زندگی چیستگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونسیلی محکم محیط زیست بر انچند روش ساده برای موفقیتصبور باشانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثدرختان اشعار زمینرشد مغز علت تمایل انسان بگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننون و القلمتراشه ها روی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهحفره در مغزداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ایستایی و تکاپوزمان، اندک استپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر ساهچاله ها تبخیر نمیشودآب زندگی است قسمت چهارمقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتاقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکتشنج چیستعقل در جهان جدید، عجیب اسنعناعمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ وقت خودت را محدود به رفلکس وتری با توضیح دکتر کلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنزونا به وسیله ویروس ابله مغز ابزار بقای برتر مادیسخن و سکوتآرامش(سکوت) stillness و تکاپولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینتصادف یا قوانین ناشناختهعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و درهبر حقیقیکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استمغزهای کوچک بی احساسسردرد میگرن در کودکانآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییر عمودی سر انسان از پعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدرمان های اسرار آمیز در آروح و آب حیاتکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستنقش نظریه تکامل در شناساشناخت حقیقت یا آرزوهای گافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران درمان تومورهای مغزی با اروش هایی ساده برای کاهش اکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلسلول های بدن تو پیر نیستننقش درختان در تکاملشگفت نیست من عاشق تو باشمامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهادرمان سرطان با امواج صوتریسدیپلام تنها داروی تایکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمسندرم گیلن باره به دنبال نقشه با واقعیت متفاوت اسشبکه های مصنوعی مغز به درانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسدرک کنیم ما همه یکی هستیمراه انسان شدن، راه رفتن وگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیسینوریپا داروی ترکیبی ضدچندین ماده غذایی که ماننصبور باشانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدرد و درسرشد در سختی استگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر سیستم تعادلی بدننوآوری ای شگفت انگیز دانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزضعیف و قویانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریحق انتخابداروی جدید میاستنی گراویهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ارباب و رهبر حقیقیزمزمه ات مانده در گوشمپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداسایه ی هوشیاریآب زندگی است قسمت هفتمآب زندگی است قسمت اولقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعقل سالمهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج توپیراماتهیچ کاری نکردن به معنی چیرفتار مانند بردهکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربمغز ابزار برتر بقاسخن پاک و ثابتآرزوها را کم کنلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاتضادهای علمیعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هر سوراخی سر نکنروی و منیزیم در تقویت استکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانمغز، فقط گیرندهسردرد میگرنی در کودکانآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات منطقه بویایی مغزعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی هنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان های بیماری آلزایمرروح در جهانی دیگر استکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدNVG 291تو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید دشناخت درون، شناخت بیرون؛اقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجنسیت و تفاوت های بیناییغرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمان تشنجروش استفاده از بالش طبیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک هوشیاریتولترودینسلول بنیادی و ای ال اسنقش ذهن و شناخت در حوادث شگفت انگیز بودن کیهانامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختدرمان ضایعات نخاعیریشه های مشترک همه ی موجوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتسندرم پیریفورمیسنقص های سیستمی ایمنیشبکیه های مصنوعیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهانی در ذهندژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبدرک احساسات و تفکرات دیگراه بی شکستگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیناپس، شگفتی خلقتچندجهانیصبر لازمه ی پیروزی استانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی ادرد باسن و پا به دلیل کاهرشد، رسیدن به یک هدف نیستگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستتراشه ی بیولوژِیکطلوع و حقیقتاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدناثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید کنترل قند خونهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به ذهن و زندگیتفاوتهای جنسیتی راهی برازنان باهوش ترپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنسایه را اصالت دادن، جز فرساخت سلول عصبی حتی پس از آب زندگی است قسمت دومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیتشنج به صورت اختلال رفتاعقلانیت بدون تغییرخواص انارهفت سین یادگاری از میراث میگرن و خواباختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاداروی ضد جنون در درمان تیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرفتار وابسته به شکلکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنمغز از بسیاری حقایق می گرسخت ترین حصارآزمون تجربی، راهی برای رلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهر خوابیده ی مادهعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمردر والنتاین کتاب بدید همرویکردهای جدید ضایعات نخکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختمامغز، همه ی واقعیت را نمیبسردرد و علتهای آنآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات مغز پس از 40 سالگیعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های بیماری اس ام ایروح رهاییکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزنقش هورمون زنانه استروژنشناسایی تاریخچه ی تکاملیاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهل مقدسغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندرمان جدید ALSروش جدید تولید برقکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاسلول بنیادی در درمان ایدنقش روی و منیزیم در سلامتشگفت زده و حیران باشامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرمانهای بیماری پارکینسریشه های مشترک حیاتکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی آرمانتوکل بر خداسندرم پیریفورمیسنقص در تشخیص هیجانات عامشباهت مغز و کیهانانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیماردرک تصویر و زبان های مخلتراه طولانی را به سلامت گذگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی سیگار عامل افزایش مرگ ومنه ناامیدی بلکه ارتقاصبر و واقعیتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهدائما بخوانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلدرد زانو همیشه نیاز به جرز گهواره تا گورگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتسکوت و نیستینوار مغز با توضیح دکتر فاتربیت کودکان وظیفه ای مهطلای سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظداروی جدید آلزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هذهن و شیمی بدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشزنجیرها را ما باید پاره کپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقساخت شبکه عصبی مصنوعی با آب زندگی است قسمت سومقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونتشنج عدم توازن بین نورون عقیده ی بی عملخواص اردههم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هدارویی خلط آورهیچ کس حقیقت را درون مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سمغز به تنهایی برای فرهنگ سخت ترین کار، شناخت خود اآزمون ذهنی گربه ی شرودینلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتتظاهری از ماده است که بیدعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنهمیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکرویا و واقعیتکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرمغزتان را در جوانی سیم کشسردرد به دلیل مصرف زیاد مآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات آب و هوایی که به عدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدرمان های جدید ALSروزه داری متناوب، مغز را کیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده ایسفر به درون سفری زیبانقش ویتامین K در ترمیم اسشناسایی زبان حیوانات با الکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان فراکتالمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودرمان جدید مولتیپل میلومروش صحبت کردن در حال تکامکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شفیزیک آگاهیتومورهای نخاعیسلول بنیادین از مخاط بیننقش روزه داری در سالم و جشگفتی های نقشه ی ژنتیکیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحدرماندگی به دلیل عادت کرریشه های اخلاقکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتسندرم پای بی قرارنقطه ی رسیدن به قلهشباهت مغز با کیهان مادیانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سادگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کودرک حقیقت نردبان و مسیری رابطه تشنج و اوتیسمگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهانسیاهچاله هانه به اعدامصبر بسیار بایدانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریدارچینهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیدردهای سال گذشته فراموش زمین در برابر عظمت کیهانگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاسکوت، پر از صدانوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه فعالیت های عضله به طوفان فقر و گرسنگی و بی ساولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادداروی جدید آلزایمر تاییدهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتزندگی فعال و مثبت روند آلتقلید از طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقساخت شبکه عصبی با الفبای آب، زندگی است(قسمت پنجم)قسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزتشویق خواندن به کودکانعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامهمه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر دارویی ضد بیش فعالی سیستهیچ اندر هیچرقیبی قدرتمند در برابر مکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرمغز بیش از آنچه تصور میشوسختی ها رفتنی استآزمون ذهنی گربه شرودینگرلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیدر کمتر از چند ماه سوش جدرویا و کابوسکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد تنشنآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغییرات تکاملی سر انسان عدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان های جدید میگرنروزه داری و التهاب زیانبکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولیسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش ژنتیک در درمان اختلاشناسایی سلول های ایمنی االکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان قابل مشاهده بخش کوچتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندرمان جدید میگرن با انتی روشهای نو در درمان دیسک بکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتسلول عصبی شاهکار انطباق نقش رژیم غذایی بر رشد و اشگفتی های زنبور عسلامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21درها بسته نیسترژیم های غذایی و نقش مهم کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم پس از ضربه به سرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشباهت های ریشه ای چند بیمانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمردرک دیگرانرادیوی مغز و تنظیم فرکانگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله های فضایی منابعنه به اعدامصد قدح، نفتاده بشکستانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاداروهای مصرفی در ام اسهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشدردی که سالهاست درمان نشزمین زیر خلیج فارس تمدنی گر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاسکوت، در برابر گزافه گوینوار مغز در فراموشی هاترجمه ی فعالیت های عضله بطوفان بیداریاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانداروی جدید ای ال اسهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبتقویت مغز با ورزشزندگی و داراییپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی ساختن آیندهآتاکسیقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانتشخیص ژنتیکی آتروفی های علم و روحخواص بادام زمینیهمه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکداستانها و مفاهیمی اشتباهیچگاه از فشار و شکست نتررقابتی بی هدف یا رقابتی هکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسمغز باستانی، هنوز نقش هاسختی در بلند شدن از روی صآزادی در چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارهمانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدر آرزوهایت مداومت داشتهرویا و خبر از آیندهکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغط یک گیرنده استسردرد سکه ایإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان های جدید در بیماری روزه داری و بیمار ی ام اس کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفلج خوابتو جهانی هستی که خودش را سفر دشوار اکتشافنقش گرمایش آب و هوا در همشهر زیرزمینی در ژاپن براالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان موازی و حجاب هاصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدرمان جدید کنترل مولتیپلروشهای شناسایی قدرت شنواکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فال نیکوتوهم فضای خالیسلول عصبی، در محل خاص خودنقش رژیم غذایی در رشد و اشانس یا نتیجه ی تلاشامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرژیم های غذایی و نقش مهم کشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغیسندرم جدایی مغزنقطه بی بازگشتشباهت کیهان و مغزانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و درک درست از خود و هوشیاریراز تغییرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله ها، دارای پرتو نه بدبخت بلکه نادانصداقتانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاداروهای ام اسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمدرد، رمز موفقیتزمان چیستگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزینوار مغز در تشخیص بیماری ترجمه ای ابتدایی از اسراطوفان زیباییاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید برای میاستنی هوشمندی کیهانذهن پر در برابر آگاهیژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودپیموزایدمغز کوانتومیساختن آینده، بهترین روش آتاکسی فریدریشقطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهتشخیص آلزایمر سالها قبل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخهمه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان ددخالت در ساختار ژنهاهیپرپاراتیروئیدیسمرموزی از نخستین تمدن بشرکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردممغز برای فراموشی بیشتر کسدسازی روش مناسب برای مقآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنرویا بخشی حقیقی از زندگی کوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت انفرت، اسیب به خود استسردرد عروقی میگرنافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت و دستکار ی حافظهعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدرمان های جدید سرطانروزه داری سلول های بنیادکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیش زمینه ها و اراده شواهدی از نوع جدیدی از حاالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازسوالات پزشکیده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای درمان جدید ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضسلولهای ایمنی القا کنندهنقش زنجبیل در جلوگیری از شانس یا تلاشامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن درون قفس یا بیرون از آنرژیم ضد التهابیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زیسندرم دزدی ساب کلاویننقطه، وجود است یا فاصلهشباهت زیاد بین سلول هاي عانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدانش بی نهایتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتدرک عمیق در حیواناتراست دستی و چپ دستیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکیسیاهچاله و تکینگی ابتداینه جنگ و نه خونریزیصدای بم با فرکانس پایین، انسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استداروهای تغییر دهنده ی سیهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ادرس گرفتن از شکست هازمان و مکان، ابعاد کیهان گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخترس و آرمان هاطولانی ترین شباولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید برای کاهش وزنهوشمندسازی زندان هاذهن تو همیشه به چیزی اعتقژنهای مشترک بین انسان و وژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟ساختار فراکتال وجود و ذهآتاکسی مخچه ای خودایمنقطره قطرهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستتشخیص ایدزعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجدر موج، راز خلقت نهفته اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز و رازهای ارتباط غیر ککمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرنوشتآزار حقیقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پاایندرالتعامل انسان با هوش مصنوععید نوروز مبارکخار و گلهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آستانه ی موج پنجم کوویرویا تخیل یا واقعیتکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقاشی هایی با بوی گذشته یسرطان کمیت گراییافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کثبت امواج الکتریکی در عصعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان های رایج ام اسروزهای بد باقی نمیماندکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیشرفته ی سلول های بنشواهدی از دنیسوان(شبه نئالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان جدید ای ال اس، توفرروشی جدید در درمان قطع نخکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار قرنامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرون و بیرون، جدای از هم رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدسندرم سردرد به دلیل افت فنمیتوان با بیرون انداختنشباهت زیاد بین سلول هاي عانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار درگیری قلب در بیماری ویررجزخوانی هایی که امروز بگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنه روش تقویت مغزصرع و درمان های آنانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد بیماری ام اس وهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدست و پا زدن در سایه؟زمان و گذر آن سریع استگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرترسناک تر از کوریطی یکصد هزار سال اخیر هرچاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای ای ال اسهوشیاری و وجودذهن خود را مشغول هماهنگیذهن خالی از شلوغی افکارژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اساختار شبکه های مغزی ثابآتش منبع انرژیلمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکتصویر خورشید یا خود خورشعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیاهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هادر میان تاریکی و روشناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز گشایی از اتصالات مغزکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا مغز بزرگ چالش است یا منفعسریع دویدن مهم نیستآزار دیگری، آزار خود استلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینتعداد کلی ذهن ها در جهان عامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بهمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر برابر حقایق جدیدرویا حقی از طرف خداکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سچقدر به چشم اعتماد کنیمسرعت فکر کردن چگونه استافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگردعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردرمان های علامتی در ام اسروزهای سختکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش آتش در رسیدن انسان بهشیر و دوغ بادامالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمدرمان جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستسلام تا روشنایینقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار شش گوشامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنرژیم غذایی سالم و ضد التهکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوی ما آید نداها را صدانمیتوان بر سیاه سیاه نوششجاعت و ترسانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیدرگیری مغز در بیماری کویرحم مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی تولید کنندهچه زیاد است بر من که در ایضایعه ی شبکه لومبوساکرالانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد تشنج با توضیح هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدست کردن در گوشتفاوت قند طبیعی با قند و زمان و صبرگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختسکته ی مغزی در جوانانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل و بعد از حقیقتتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ترسان نیستیطیف انسفالیت، گیلن باره اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریداروی جدید برای دیابتهوشیاری و افسردگیهوشیاری کوانتومیذهن سالمکفش و کتاببا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماسادیسم یا لذت از آزار دادآثار باستانی تمدن های قدلووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیتصویر در هم تنیدگی کوانتعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیبادر مانهای کمر دردهدف یکسان و مسیرهای مختلرمز پیشرفت تواضع است نه طکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستمغز بزرگ چالشهای پیش روسریعترین کامپیوتر موجودآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان التعذیه ی ذهنعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلهمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوددر جراحی کمر عجله نکنیدرویاها از مغز است یا ناخوکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزنقش قهوه در سلامتیسطح آگاهی، رخدادهای زندگافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدنعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرمان ژنتیکی برای نوآوریروزهای سخت میگذردکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نشیشه ی بازالتی و سیلیکونالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان جدید سرطانروشی جدید در درمان سکته مکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالسلاح و راهزنینقش سجده بر عملکرد مغزشاید گوشی و چشمی، آماده شامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آندروغ نگو به خصوص به خودترژیم غذایی ضد التهابیگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهانمای موفقیتشرکت نورالینک ویدیویی ازاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیدرگیری مغز در بیماران مبرحم مصنوعیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقلب های سادهتکینگیسیاهچاله، سیاه خالص یا پنه عدم مطلق بلکه عدم با قضایعه ی عروقی مخچهانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های داروی فامپیریدین یا نورلهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدست آسمانتفاوت مغز انسان و میمون هزمان واقعیت است یا توهمگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیسکته ی چشمیآیا راهی برای بهبود وضعیقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرطبیعت موجی جهاناولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ضد فشار خونحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید ضد میگرنهوشیاری سنتی یا هوشیاری ذهت را روی چیزهای مفید متکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدسازگاری با محیط بین اجزاآدم عاقل، وقت خودش را هدرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیتصویر زیبا از سلولعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخورددر محل کار ارزش خودت را برمز امید، بی نیازی از مردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرکه انگبین عسلی مفید برآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییرعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل رویاهای پر رمز و حیرتی درکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اسعی کن به حدی محدود نشویافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجمجمه انسان های اولیهعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان کارتی سل و تومور مغروش مقابله مغز با محدودیکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هسفری به آغاز کیهاننقش اتصالات بین سلولهای شکل های متفاوت پروتئین هالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معنادو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدرمان دارویی سرطان رحم بريتوکسيمب در درمان ام اسکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودسلسله مباحث هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياشاید درست نباشدامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقادیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسدریا آرام نخواهد شد کشتی رژیم غذایی ضد دردگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت سوپاپ ها یا ترانزیستورهانمایش تک نفرهشربت رب اناراندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیدرگیری مغزی در سندرم کوورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ی ابلهاننهایت معرفت و شناخت درک عضایعات در عصب زیر زبانیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزداروی لیراگلوتیدهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددست بالای دستتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان پلانکگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبسال 2025 سال بین المللی علمآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برترطبیعت بر اساس هماهنگیاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید ضد الزایمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طستم با شعار قانون بدترین آرمانگرای تخیلی نباشلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالتصویر زیبای اصفهانعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی در چه مرحله ای از خواب ، ررمز بقای جهش ژنتیکیکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرمغز بزرگترین مصرف کننده سرگیجه از شایعترین اختلاآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین اهندسه ی پایه ایماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددر دعواها چه میکنی؟رویای شفافکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش میدان مغناطیسی زمین شلیک فراموشیافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیعصب سیاتیکدفاع از پیامبرهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردرمان پوکی استخوانروش های صرفه جویی در ایجاکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر سقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش تیروئید در تکامل مغزشکل پنجم مادهام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابدرمان زخم دیابتی با تکنوریه زغالیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفتون های زیستیتوهم وجودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش غذاها و موجودات درياشایسته نیست در جیب خود قرامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسدریافت هورمون امید با ورراه فراری نیستگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچند نرمش مفید برای کمردرشربت ضد خلطاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محدرگیری مغزی در سندرم کوورساناها و ابر رساناها و عگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهاننهایت در بی نهایتترکیب حیوان و انسانضرورت زدودن افکارانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیداروی کنترل چربی خونهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدست خدا بارها را از دوشت تفاوت ها را به رسمیت بشنازمان به چه دلیل ایجاد میشپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسال سیزده ماههآیاما مقهور قوانین فیزیکقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع مطعمه ی شبکه های ارتباط اجاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در داروی سل سپتهوض مصنوعی زندهذره ی معین یا ابری از الککلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طستم، بی پاسخ نیستآرام باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،تصویربرداری فضاپیمای آمعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیردر ناامیدی بسی امید استرمز جهانکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای مغز حریص برای خون، کلید تسرگردانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر خود یا تغییر دیگراعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی در سال حدود 7 میلیون نفر روان سالمکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند نقش محیط زندگی و مهاجرت دشلیک فراموشیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ هفتاد و دو ملت همه را عضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددرمان پوکی استخوانروش های عملی برای رفع کمرکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های سقوط زیگزاگی یا ناگهانینقش حفاظتی مولکول جدید دشکرگزار هر چیزی باش که داام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهدرمان ساده ی روماتیسمریواستیگمینکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفروتنی معرفتیتوهم بی خداییسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات درياشادی، پاداش انجام وظیفهاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریدریای خداراه نجاتگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیسوخت هیدروژنی پاکچند جهانیشش مرحله تکامل چشماندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیدانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکدرگیری اعصاب به علت میتورستگاری محدود به یک راه نگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومسیاره ابلهاننهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونضرب المثل یونانیانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی دستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت های بین زن و مرد فقزمان شگفت انگیزپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استسانسور از روی قصد بسیاری آگاهی فراتر از آگاهیقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهظهور امواج مغزی در مغز مصاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاری