دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اینترنت، حقیقت جامعه ی فاسد را نشان میدهد

#اینترنت و ارتباط با هوش مصنوعی را عیب دار میدانیم در حالی که عیب در درون خود ماست.... و اینترنت و هوش مصنوعی، عیبی جز ما ندارد!!

#انسان_خطرناک #خطر_انسان#خطر_هوش_مصنوعی #انسان_مشکل_اصلی_است #هوش_مصنوعی

اینترنت، جامعه را فاسد نکرده است، بلکه وقتی جامعه، فاسد باشد اینترنت آن فساد را نمایان میکند


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جایی برای یاد گرفتن باقی شناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان تومورهای مغزی با اقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر روش استفاده از بالش طبینون و القلمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریسلول بنیادی و ای ال اسحق انتخابشگفت انگیز بودن کیهانهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقدونپزیل در بیماران قلبی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمدرمان سرطان با امواج صوتقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لوریشه های مشترک همه ی موجونوار عصب و عضله تعیین محلتشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و سندرم پیریفورمیسحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاشبکیه های مصنوعیهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادیستونی قابل درمانتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک کنیم ما همه یکی هستیملا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستراه بی شکستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد سیناپس، شگفتی خلقتهر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دصبر لازمه ی پیروزی استکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدانش، قفل ذهن را باز میکنتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستدرد و درسچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگرشد، رسیدن به یک هدف نیستتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غسیستم دفاعی بدن علیه مغز وقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریطلوع و حقیقتکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید میاستنی گراویتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزذهن و زندگینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکزنان باهوش ترجنسیت و تفاوت های بیناییسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران عقل سالمکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح داروی ضد تشنج با قابليت تفیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلرفتار مانند بردهنقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزیان غذاهای پرچربجهان یکپارچهسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددر هم تنیدگی کوانتومی و دفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمروی و منیزیم در تقویت استنقشه های مغزی جدید با جزیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانجهانی پر از سیاهچاله یا پسردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددرمان های اسرار آمیز در آفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیروح در جهانی دیگر استچند روش ساده برای موفقیتانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط سفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هسفر به مریخ در 39 روزجایی خالی نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی امقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان تشنجقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژیروش جدید تولید برقنوآوری ای شگفت انگیز دانتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناسلول بنیادی در درمان ایدحقیقت قربانی نزاع بین بی شگفت زده و حیران باشهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به دوچرخه در کاهش دردهای کمتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولدرمان ضایعات نخاعیقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمریشه های مشترک حیاتنوار عصب و عضله در مطب دکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و سندرم پیریفورمیسحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاشباهت مغز و کیهانهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدژا وو یا اشنا پنداریتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کندرک احساسات و تفکرات دیگلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار راه طولانی را به سلامت گذنیوالینتضادهای علمیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارسیگار عامل افزایش مرگ ومهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملصبر و واقعیتکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدانش، یک انسان را ناسازگتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استدرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بز گهواره تا گورتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولسکوت و نیستیوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اطلای سیاهکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدداروی جدید کنترل قند خونALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقذهن و شیمی بدننگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استزنجیرها را ما باید پاره کجنسیت و تفاوت های بیناییساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کعقلانیت بدون تغییرکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان داروی ضد تشنج توپیراماتفیزیک مولکولها و ذرات در تولترودینرفتار وابسته به شکلنقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنجهان یکپارچهسخت ترین حصارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر هر سوراخی سر نکنفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقترویکردهای جدید ضایعات نخنقشه با واقعیت متفاوت اسانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختماجهانی در ذهنسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان های بیماری آلزایمرفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاروح رهاییچندین ماده غذایی که ماننانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همسفر به درون سفری زیباجاذبهشناسایی زبان حیوانات با هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان جدید ALSقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتروش صحبت کردن در حال تکامنوار مغز مشاهده ی غیر مستتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان سلول بنیادین از مخاط بینحقیقت آنطور نیست که به نظشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هدوچرخه سواری ورزشی سبک و تقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومدرمانهای بیماری پارکینسقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و ریشه های اخلاقنوبت کودکانتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهسندرم پای بی قرارحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاشباهت مغز با کیهان مادیهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندژاوو یا آشناپنداریتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای ردرک تصویر و زبان های مخلتلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی رابطه تشنج و اوتیسمنیکولا تسلاتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیسیاهچاله هاهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرصبر بسیار بایدکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدائما بخوانتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستندرد زانو همیشه نیاز به جرچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بزمین در برابر عظمت کیهانتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دومسکوت، پر از صداوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیطوفان فقر و گرسنگی و بی سکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوداروی جدید آلزایمرNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانیذهن پر در برابر آگاهینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنزندگی فعال و مثبت روند آلجهل مقدسساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنعقیده ی بی عملکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخداروی ضد جنون در درمان تیفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عارفتار اجتماعی انسان، حاصنقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سجهان کنونی و مغز بزرگتریسخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددر والنتاین کتاب بدید همفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدارویا و واقعیتنقص های سیستمی ایمنیانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشرجهان، تصادفی نیستسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارعدم درکخسته نباشی باباگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده درمان های بیماری اس ام ایفضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی روزه داری متناوب، مغز را چندجهانیانسولینانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهسفر تجهیزات ناسا به مریخ جاذبه و نقش آن در شکلگیریشناسایی سلول های ایمنی اهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله گذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدرمان جدید مولتیپل میلومقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاروشهای نو در درمان دیسک بنوار مغز با توضیح دکتر فاترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گسلول عصبی شاهکار انطباق حقیقت افرادشگفتی های زنبور عسلهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشدوپامین قابل حل در آبتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومدرماندگی به دلیل عادت کرقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منرژیم های غذایی و نقش مهم نور از عمق تاریکیتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانسندرم پس از ضربه به سرحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هشباهت های ریشه ای چند بیمهیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادگرگونی های نژادی و تغییتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرک حقیقت نردبان و مسیری لازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بارادیوی مغز و تنظیم فرکاننیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیسیاهچاله های فضایی منابعهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسصد قدح، نفتاده بشکستکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدارچینتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکدردهای سال گذشته فراموش چگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایزمین زیر خلیج فارس تمدنی تغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سومسکوت، در برابر گزافه گویوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستطوفان بیداریکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهداروی جدید آلزایمر تاییدفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینزندگی هوشمند در خارج از زجهان فراکتالساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدارویی خلط آورفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعیرقیبی قدرتمند در برابر منقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرجهان کاملی در اطراف ما پرسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدر یک فراکتال هر نقطه مرکفراموشی آرمانتوپیراماترویا و کابوسنقص در تشخیص هیجانات عامانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهجهش های ژنتیکی مفید در ساسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های جدید ALSفضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهانروزه داری و التهاب زیانبنه ناامیدی بلکه ارتقانه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین سفر دشوار اکتشافجبران از دست رفته هاشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشسوالات پزشکیدنیا، هیچ استگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از درمان جدید میگرن با انتی قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاروشهای شناسایی قدرت شنوانوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمسلول عصبی، در محل خاص خودحقیقت انسانشانس یا نتیجه ی تلاشهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبدورترین نقطه ی قابل مشاهتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)درها بسته نیستقدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشرژیم های غذایی و نقش مهم نور درونتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انسندرم جدایی مغزحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر شباهت کیهان و مغزهیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردانش قدرت استتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگردرک دیگرانلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستراز تغییرچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بسیاهچاله ها، دارای پرتو هز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیصداقتکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمداروهای مصرفی در ام استنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشدردی که سالهاست درمان نشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسزمان چیستتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسسکته مغزیوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاطوفان زیباییکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهداروی جدید ای ال اسفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دزندگی و داراییجهان قابل مشاهده بخش کوچساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنعلم و روحخواص بادامکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم دارویی ضد بیش فعالی سیستفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراترقابتی بی هدف یا رقابتی هنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسجهان پیوستهسختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21عوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریککشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدر کمتر از چند ماه سوش جدفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای رویا و خبر از آیندهنقطه ی رسیدن به قلهانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چجهش های ژنتیکی غیر تصادفسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های جدید میگرنفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتروزه داری و بیمار ی ام اس قفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتروزه داری سلول های بنیادنه به اعدامانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موسفرنامه سفر به بم و جنوب جدا کردن ناخالصی هاشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادرمان جدید کنترل مولتیپلقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاروشی برای بهبود هوش عاطفنوار مغز در فراموشی هاترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمسلولهای ایمنی القا کنندهحقیقت اشیاشانس یا تلاشهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مديدن با چشم بسته در خواب تقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرورژیم ضد التهابینوروفیبروماتوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکسندرم دزدی ساب کلاوینحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکشباهت زیاد بین سلول هاي عهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندانش محدود به ابعاد چهارتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستدرک درست از خود و هوشیاریلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواراست دستی و چپ دستیچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژسیاهچاله و تکینگی ابتدایهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چصدای بم با فرکانس پایین، کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای ام استنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرد، رمز موفقیتچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش ازمان و مکان، ابعاد کیهان تغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذرسکته ی مغزی در جوانانوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخطولانی ترین شبکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشداروی جدید برای میاستنی فلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا اززندگی بی دودجهان موازی و حجاب هاساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی داستانها و مفاهیمی اشتبافیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالیرموزی از نخستین تمدن بشرنقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمجهان پیوستهسدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیعید نوروز مبارکخانواده پایدارکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدر آرزوهایت مداومت داشتهفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغیرویا بخشی حقیقی از زندگی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اجهش های بیماری زا، معمولسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های جدید در بیماری قفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکیروزهای بد باقی نمیماندنه بدبخت بلکه نادانانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیسفرنامه سفر به بم و جنوب جدایی خطای حسی استشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اسایتهای دیگرده روش موفقیتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان جدید ام اسقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاروشی جدید در درمان قطع نخنوار مغز در تشخیص بیماری ترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاسلولهای بنیادی مصنوعی درحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختشاهکار قرنهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از دی متیل فومارات(زادیوا)(تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشدرون قفس یا بیرون از آنقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونورون هاي مصنوعی می توانتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانسندرم سردرد به دلیل افت فحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دشباهت زیاد بین سلول هاي عهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندانش بی نهایتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تدرک عمیق در حیواناتلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فرجزخوانی هایی که امروز بچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانسیاهچاله ی منفرد یا سیاههزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مصرع و درمان های آنکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به داروهای تغییر دهنده ی سیتنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در ودرس گرفتن از شکست هاچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشزمان و گذر آن سریع استثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنوسکته ی چشمیوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازطی یکصد هزار سال اخیر هرچکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اداروی جدید برای کاهش وزنفلج خوابتو جدای از کیهان نیستیذهن خود را مشغول هماهنگینقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را برجهان ما میتواند به اندازساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای علم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادخالت در ساختار ژنهافال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش رژیم غذایی در رشد و اامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکجهان پر از چیزهای اسرار آسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن عامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده در آسمان هدیه های نادیدنفرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زیرویا تخیل یا واقعیتنقطه بی بازگشتانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت دجهش تمدنی عجیب و شگفت انسسرطان کمیت گراییهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های جدید سرطانبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدرمان های رایج ام اسقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاروزهای سختنه جنگ و نه خونریزیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانسفرنامه سفر به بم و جنوب جریان انرژی در سیستم های شیر و دوغ بادامهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدهن، بزرگترین سرمایهگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید ای ال اس، توفرقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبانروشی جدید در درمان نابیننوار مغزی روشی مهم در تشخترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاسلام تا روشناییحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندشاهکار شش گوشهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و دین اجباریتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمندرون و بیرون، جدای از هم قطار پیشرفتتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیرژیم غذایی سالم و ضد التهنورون های ردیاب حافظهتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمسوی ما آید نداها را صداحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجشجاعت و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان موفق به بازگردتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیدرگیری قلب در بیماری ویرلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاایندرالرحم مصنوعیچیزی شبیه نور تو نیستتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به سیاهچاله ی تولید کنندههزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مضایعه ی شبکه لومبوساکرالکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکداروهای ضد بیماری ام اس وتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهدست و پا زدن در سایه؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کزمان و صبرثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازطیف انسفالیت، گیلن باره کانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودداروی جدید برای ای ال اسفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريذهن خالی از شلوغی افکارنقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالهجهان مادی، تجلی فضا در ذهساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدر موج، راز خلقت نهفته اسفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رمز گشایی از اتصالات مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا جهان پر از چیزهای جادویی سریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سعادت همیشه خوب نیستخار و گلکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدر آستانه ی موج پنجم کوویفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدرویا حقی از طرف خدانقطه، وجود است یا فاصلهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت سجهشهای مفید و ذکاوتی که دسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار عشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب مشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدرمان های علامتی در ام اسقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاروزهای سخت میگذردنه روش تقویت مغزانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترسفرنامه سفر به بم و جنوب جریان انرژی در سیستم های شیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید سرطانقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زبانروشی جدید در درمان سکته منوار مغز، مفید و بی خطرترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانسلاح و راهزنیحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریشاید گوشی و چشمی، آماده شهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگدین، اجباری نیستتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو رژیم غذایی ضد التهابینوروپلاستیسیتی چیستتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاشرکت نورالینک ویدیویی ازهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندانشمندان نورون مصنوعی ستمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استدرگیری مغز در بیماری کویلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینرحم مصنوعیتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مسیاهچاله، سیاه خالص یا پهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نضایعه ی عروقی مخچهکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیداروهای ضد تشنج با توضیح تو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انساندست کردن در گوشچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر زمان واقعیت است یا توهمجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرطبیعت موجی جهانکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسداروی جدید برای دیابتفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی ذهن سالمنقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از جهان مرئی و نامرئیسادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدر میان تاریکی و روشناییفاجعه ی جهل مقدستوهم چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستجهان دارای برنامهسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدر برابر حقایق جدیدفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسرویاها از مغز است یا ناخونمیتوان با بیرون انداختنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از زبان جانسوزجهشهای مفید و ذکاوتی که دسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگیاه خواری و گوشت خوار کدگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدرمان ژنتیکی برای نوآوریقله سقوطتکینگیروش مقابله مغز با محدودیچه زیاد است بر من که در ایانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفسفری به آغاز کیهانجریان انرژی در سیستم های شکل های متفاوت پروتئین ههوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدو بیماری روانی خود بزرگ تفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیدرمان جدید سرطانقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشیريتوکسيمب در درمان ام اسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبسلسله مباحث هوش مصنوعیحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور شاید درست نباشدهوشیاری کوانتومیکفش و کتاببا خدا باشدیوار همه اش توهم بودتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قددروغ نگو به خصوص به خودتلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند رژیم غذایی ضد دردنوروز مبارکتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباشربت رب انارهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدانشمندان یک فرضیه رادیکتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری مغز در بیماران مبلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوسیاره ی ابلهانهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودضایعات در عصب زیر زبانیکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیداروی فامپیریدین یا نورلتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان ردست آسمانچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد زمان پلانکجلوتر را دیدنسال 2025 سال بین المللی علمهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرطبیعت بر اساس هماهنگیکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید ضد فشار خونفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستذهت را روی چیزهای مفید متنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرجهان مشارکتیسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددر مانهای کمر دردفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالرمز امید، بی نیازی از مردنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستجهان در حال نوسان و چرخشسرکه انگبین عسلی مفید برهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدر جراحی کمر عجله نکنیدفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش رویاهای پر رمز و حیرتی درنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اسجوانان وطنسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیعصب سیاتیکخطر را بپذیرگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرمان کارتی سل و تومور مغقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعیروش های صرفه جویی در ایجانه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینسقوط درون جاذبه ای خاص، چجراحی هوشیار مغزشکل پنجم مادههوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددو بار در هفته ماهی مصرف تفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی درمان دارویی سرطان رحم بقبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی ریه زغالینوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمشایسته نیست در جیب خود قرهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکندیوار، از ابتدا توهم بودتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدردریا آرام نخواهد شد کشتی لووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دراه فراری نیستنوروز یا روز پایانیتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است سوپاپ ها یا ترانزیستورهاحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردشربت ضد خلطهدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدانشمندان ژنی از مغز انستمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هودرگیری مغزی در سندرم کوونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیرساناها و ابر رساناها و عتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فسیاره ابلهانهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودضرورت زدودن افکارکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساداروی لیراگلوتیدتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو دست بالای دستنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسزمان به چه دلیل ایجاد میشجمجمه انسان های اولیهسال سیزده ماهههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورطعمه ی شبکه های ارتباط اجکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناداروی جدید ضد میگرنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی سلول در بدن، جدای اجهان معناستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددر محل کار ارزش خودت را بفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودرمز بقای جهش ژنتیکینقش سجده بر عملکرد مغزامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرجهان در حال ایجاد و ارتقاسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسعادت کردن به نعمتخدا موجود استگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندر درمان بیماری مولتیپل فرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت رویای شفافنمای موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلجوانان وطنشلیک فراموشیهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیبیماری خود ایمن اعصاب محغم بی پایاندفاع از پیامبرگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه درمان پوکی استخوانقلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمروش های عملی برای رفع کمرنهایت معرفت و شناخت درک عانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدسقوط زیگزاگی یا ناگهانیجراحی گردن همیشه برای دیشکرگزار هر چیزی باش که داهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدو برابر شدن خطر مرگ و میتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان زخم دیابتی با تکنوقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفریواستیگمیننوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگسم زنبور ، کلیدی برای وارحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل شادی، پاداش انجام وظیفههوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستدید تو همیشه محدود به مقدتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشدریافت هورمون امید با ورلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیراه نجاتنورالژیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمسوخت هیدروژنی پاکحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی شش مرحله تکامل چشمکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان پاسخ کوانتومی تمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز رستگاری محدود به یک راه نتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انسیاره ابلهانو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردضرب المثل یونانیکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیداروی کنترل چربی خونتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسدستورالعمل مرکز کنترل بینگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسزمان شگفت انگیزجنین مصنوعیسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرظهور امواج مغزی در مغز مصکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونداروی جدید ضد الزایمرفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر ذره ی معین یا ابری از الکنقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیجهان معکوسستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودر چه مرحله ای از خواب ، رفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودرمز جهاننقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای جهان ریز و درشتسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردر دعواها چه میکنی؟فرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سروان سالمنمایش تک نفرهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی نوین نیازمند جواب دانشمند سوال کننده شلیک فراموشیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهخواص اناربیماری دویکغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان پوکی استخوانقلب یا مغزتکامل مداومروش هایی برای مقابله با انهایت در بی نهایتترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترسلول های مغزی عامل پارکیجز تو که را دارمشکست حتمیهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی دو برابر شدن خطر مرگ و میتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیدرمان ساده ی روماتیسمقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه ریریاضیات یک حس جدید استنوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهسماگلوتید داروی کاهش دهنحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در شب سیاه سحر شودهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتدیدن خدا در همه چیزتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشدریای خدالوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاراه های جدید برای قضاوت رنورالژی تریژمینالتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلسودمندی موجودات ابزی بر حافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرششمین کنگره بین المللی سکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددانشمندان اولین سلول مصنتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپرشته نوروایمونولوژی و نقتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انسیب یکسان و دیدگاه های متوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی ضربه مغزی در تصادف رانندکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آداروی تشنجی دربارداریتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن دغدغه نتیجه ی نادانی استنگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانزمان طلایی سکته ی مغزی راجنگ هفتاد و دو ملت همه را سانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندظرف باید پر شود چه با چرک کاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرداروی سل سپتفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های ذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی، مراتب هوشیاری استجهان هوشمندستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندر ناامیدی بسی امید استفتون های زیستیتوهم بی خداییرمز جهان خاصیت فراکتالنقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانزبان متغیرجهان شگفت انگیزسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدر سال حدود 7 میلیون نفر فردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیروبات ها قول میدهندچند نرمش مفید برای کمردراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو جواب سنگ اندازیشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان آرتروز با ورزش موضقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمروش هایی برای کم کردن اضطنهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رسلول های بنیادیجستجوی متن و تصویر به صورشکستن مرز دور مغزهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادو داروی جدید برای میاستتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسوندرمان سرگیجه بدون نیاز بقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف ریتوکسیمابنوار عصب و عضلهتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنسندرم میلر فیشرحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاشبیه سازی میلیون ها جهان هیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریدیدگاه نارسای دوگانه ی متلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشدرک فرد دیگر و رفتارهای الوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه راه های جدید برای قضاوت رنوزاد ناشنوای متولد شده،تصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و سی و سه پل اصفهانهدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم شعار و عملکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان تغییر میدان مغتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتدرب بسته با غیر خود باز مچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم ترشد مغز فرایندی پیچیده اتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساسیر آفرینش از روح تا مغز وقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازضررهای مصرف شکر و قند بر کودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداداروی جدید ALSتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کوذهن ما از در هم شکستن منبنگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برازمان، واقعی نیستجنگ و تصور از جنگسانسور ذهنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترظرفیت مغز چقدر استکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانداروی ضد چاقیفواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش حفاظتی مولکول جدید دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندان ذهنیجهان هوشیارستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدر هم تنیدگی مرزها و بی مفروتنی معرفتیتوهم تنهاییرنگ کردن، حقیقت نیستنقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداجهان شگفت انگیز و بی زمانسربرولایزینهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و عارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدر عید نوروز مراقب تصادف فرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مروبات های ریز در درمان بیچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطجوسازی مدرنشناخت ناشناختههوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکغار افلاطوندل به دریا بزنگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمروش هایی برای جلوگیری از چهار میلیارد سال تکامل بتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدسلول های بنیادی منابع و اجستجوی هوشیاری در مغز ماشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا دروندو سوی واقعیتتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسوندرمان سرگیجه بدون نیاز بقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر مریسپریدوننوار عصب و عضله مهم در تشتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش سندرم کووید طولانیحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاشبیه سازی سیستم های کوانهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیدیروز و امروزتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکوندرک نیازمند شناخت خویش الیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستراه پیروزی در زندگی چیستنوسانات کوانتومی منبع ماتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش سیلی محکم محیط زیست بر انهدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استصبور باشکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدانشمندان روش هاي جدیدی تمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریدرختان چگونه بر تشکیل ابچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استرشد مغز علت تمایل انسان بتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مضررهای شکر بر سلامت مغزکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمداروی جدید s3 در درمان ام تو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم ذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیزمان، اندک استجنگ داده هاساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کعقل مجادله گرکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار داروی ضد چاقیفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژیذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدجهان های بسیار دیگرسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدر هم تنیدگی کوانتومیفروتنی و غرورتوهم جداییرنگین کماننقش غذاها در کاهش دردهای انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینجهانی که نه با یک رخداد و سردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان نگهدارنده ی اعتیادفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موروبات کیانچند جهانیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از زدودن نقص از هوش مصنوعیجامعه ی آسمانیشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی درمانگر کامپیشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی درمان با سلول های بنیادیقلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتروش هایی ساده برای کاهش اچهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهسلول های بدن تو پیر نیستنحفره در مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلودولت یا گروهکتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمدرمان سرگیجه بدون داروقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتاریسدیپلام تنها داروی تاینوار عصب و عضله برای تاییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد سندرم گیلن باره به دنبال حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاشبکه های مصنوعی مغز به درهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیددیسک گردنتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقلدرک و احساسلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالراه انسان شدن، راه رفتن ونوشیدن چای برای مغز مفید تصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازسینوریپا داروی ترکیبی ضدهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرصبور باشکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدانشمندان روشی برای تبدیتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریدرختان اشعار زمینچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساترشد در سختی استتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهسیستم تعادلی بدنوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسضعیف و قویکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمداروی جدید لنفوم و لوکمیتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیماذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمزمزمه ات مانده در گوشمجنبه های موجی واقعیتسایه ی هوشیاریهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشعقل در جهان جدید، عجیب اسکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانداروی ضد تشنج با قابليت تفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدرفلکس وتری با توضیح دکتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله جهان هایی در جهان دیگرسخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدر هم تنیدگی کوانتومی و پفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمرهبر حقیقینقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استجهانی که از یک منبع، تغذیسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان نابینایان آیا ممکنفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونروح و آب حیاتچند جهانی و علمانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از سفر فقط مادی نیستجاودانگی مصنوعی