دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل(خطا در خطا در درک تکامل)!

بگذاريد قدری درباره تکامل سخن بگوئیم. شاید قبلا شنیده اید که برخی مردم، تکامل را موضوعی قابل بحث می دانند در حالی که بیشتر دانشمندان آن را این گونه نمی دانند.

و حتی اگر یکی از آن مردم نبوده اي و تصور کنی، تکامل را کامل فهميده ای ممکن است برخی از آن مفاهیم اشتباه درباره تکامل را بپذیری؛ مفاهیمی مانند اینکه "تکامل آن چیزی است که موجود زنده را با محيطش هماهنگ ميکند". این تفکر اولیه درباره تکامل، اکنون از بین رفته است .

شصت سال قبل از انتشار کتاب داروین، جان باتیست لامارک مطرح کرد، موجودات زنده طی زندگی خود، با تغییراتی در برخی خصوصیات، آرام آرام تکامل می يابند سپس آن را به نسلهای بعد وارثت ميدهند، مثلا جان لامارک اعتقاد داشت که زرافه ها زندگیشان اقتضا می کند، به برگهای روی شاخه های بلند برسند پس کودکان آنها با گردنهای بلندتر متولد می شوند. ولی ما اکنون ميدانیم وراثت ژنتیکی چگونه عمل می کند و آن وراثت، طبیعتا این گونه نیست.

در واقع، خود موجودات زنده، مطلقا تکامل نمی یابند. به جای آن جهش ژنتیکی سبب میشود، برخی زرافه ها با گردن هایی بلندتر متولد شوند و این قطعا به آنها این فرصت را میدهد تا بیشتر از آنهایی- که آن بهره را ندارند- زندگي کنند و این مطابق با یکی از قوانین طبیعت است "بقای قوی تر".

این سبب ميشود اینطور به نظر برسد که تکامل همیشه قوی تر و قدرت مندتر و سریع تر را برمي گزيند و این در حقیقت ، خرافات دیگری است و اصلا حقیقت ندارد.

و قدرت، از دیدگاه تکامل، فقط به میزان توافق موجود زنده با محیط خارجيش ارتباط دارد و برای مثال اگر همه درختان بلند، ناگهان مخفی شوند و فقط علفهایی کوتاه، باقی بمانند همه آن زرافه هایی که گردن بلند داشتند در وضعیتی ناگوار قرار می گیرند.

به همین دلیل لازم است بفهمیم که تکامل همراه و مقرون با بقا نیست بلکه مقرون به زاد و ولد است. جهان پر است از مخلوقاتي مانند ماهیان شكارچی نر که بسیار کوچک هستند و بقای آنها در قید حیات، از زمان ولادت مگر در حالت انگلی روی جانور دیگر- برای آنکه ضامن نجات آن شود- دشوار است. ولی ما میتوانم حداقل بگوئیم اگر موجود زنده ای بدون زاد و ولد بمیرد، آن، از جهت تکاملی بدون سود و فایده خواهد بود.(زیرا تکامل از طریق ژن ها منتقل میشود و آن ژن منتقل نشد، تکاملی نیست.)

ولی واقعا آیا اگر موجود زنده ای بمیرد بدون آنکه زاد و ولد کند، تکامل هیچ سودی نمی برد؟ این امر هم درست نیست. توجه کنید که انتخاب طبیعی در سطح موجود زنده رخ نمی دهد بلکه در سطح ژنتیکی رخ میدهد و ژن های به ارث رسیده از موجود زنده، خود این ژن ها نزد نزدیکان او هم وجود دارد. پس ژن های به ارث رسیده که سبب ميشود موجود زنده خودش را براي ایثار برای بقا و زاد و ولد فرزندان و نزدیکانش در آینده قربانی کند، بیشتر از آن ژن هایی که فقط به بقای خود و تکامل ذاتی خودش اهمیت می دهد، منتشر می گردد تا آنجا که هر چه بيشتر اجازه نسخه برداری به ژن ها بدهد و بیشتر اجازه دهد به نسل بعد منتقل گردد، وظیفه خود را به استثنای وظیفه تکاملی انجام خواهد داد. پس هر وقت بگوئیم ژن ها میخواهند خود را نسخه برداری کنند یا با انتخاب طبیعی، آرام آرام منتقل شوند ما در واقع از تعبیری مجازی استفاده کرده ایم. ژن ها هیچ چیز نمی خواهند و هیچ ابزار خارجی- که ژن های برتر را برگزیند تا از آنها محافظت کند وجود ندارد- .(تعبیر مرسوم بر زبان ملحدان مدعی علم این است: هرچه اتفاق می افتد جهشهايي ناگهانی و کور است و سبب میشود، موجوداتی- که آن را دارند، به روشهاي مختلف رفتار کنند و تکامل یابند و برخی از این راه ها منجر به نسخه برداری این ژن ها و وراثت آن به نسل بعد و بعد ميشود..

به همین ترتیب، نقشه ای از قبل نیست که منجر به ترکیب مثالی، در ژنها شود و به عنوان دلیلی بر آن، ايده آل نیست که در چشم انسان چون عصب بینایی خارج شبکیه است، نقطه کور وجود داشته باشد ولی، علت وجود این نقطه کور، آن است که به اين صورت، تکامل یافته است.

در گذشته انسان ویتامین ها و مواد غذایی بیشتری میخورد زیرا انرژی حرارتی بیشتری را میسوزاند ولی در دوره ای که پیشینیان ما در آن زیستند و تکامل یافتند، کالری کم و نادر بود. و هیچ اشاره ای وجود ندارد که این، در آینده به شکل سریع، تغییر خواهد کرد. پس تکامل، در گذشته به صورت کور گام به گام پیش رفت تا این همه تنوعی را که امروز در عالم طبیعی می بینیم ایجاد شود.

https://ed.ted.com/lessons/myths-and-misconceptions-about-evolution-alex-gendler/review_open#question-8

نقد مقاله فوق و بیان اینکه این تصور از تکامل، هم داستانی خرافاتی بیش نیست :

در مقاله فوق، بیان ميشود تکامل در سطح ژنتیکی و نه در سطح موجودات رخ میدهد
@salmanfatemi

. از نظر نویسنده مقاله ژن ها هیچ نمی خواهند و هيچ چيزي وجود ندارد که ژن برتر را انتخاب کند و از نظر نویسنده مقاله اصلا برتری خاصی در ژن برگزیده وجود ندارد بلکه آنچه هست ، انطباق این ژن جهش یافته به صورت تصادفی با محیط اطراف است و چیز دیگری نیست!! و این نظر شايع در میان ملحدین مدعی علم است.

جهشهای کور، که صاحب هیچ ارزش مشخصی نيستند! و ارزش آنها را تنها شرایط محیطی تعیین میکند!
خوب چگونه قوانین خاصی در طبیعت قرار داده شد تا جهشهای کور را با محیط اطراف هماهنگ کند؟ گیریم جهش کور و بی هدف است؛ چگونه این جهش کور، با تغییراتی که در موجود زنده ایجاد میکند میتواند با محیط اطراف هماهنگ شود؟
آیا جهش کور دیگری طی بروز تغییرات ساختاری در موجود زنده ممکن نیست تا همه نقشه قبلی را در هم بشکند و مانع از رسیدن به نقشه قبل شود؟!

پس می بینیم که نقشه ای درونی در ژن ها هست و این برنامه درونی هدفش حفظ ژن های برتر بقا در موجود زنده است. تصور جهش کور، باید استدلال و توجیه شود اگر چیزی کور و بی هدف باشد باید در سیر گذر و حرکت خود، همیشه کور و بی هدف باشد نه آنکه در یک دوره به تولید محصول بپردازد و در دوره دیگر اين محصول را توسعه دهد و نه آنکه حتي فراتر از زمان و مکان بتواند برای آینده اي دور، برنامه بریزد و از میان ابزارهای بقا، برترین آنها یعنی ابزار هوش را برگزیند.

نگاهی بر سیر تکامل موجودات زنده نشان ميدهد که در ابتدای خلقت، ابزار هوش پیشرفته ای نبود و موجودات زنده از ابزارهای بقای دیگر استفاده میکردند، و چون ابزار هوش، برترین ابزاری است که میتواند هماهنگی های لازم را میان همه انواع ادراک برقرار کند و بهترین تصمیم را در عمل اجرا کند، قانون درونی ژنها آن را برگزید و موجودات عالم را به سوی این ابزار هوشمند کشاند.

پس چگونه بگوئیم جهشها بی برنامه و کور است در حالی که فراتر از همه منافع زودگذر، ابزار هوشی را بر می گزیند که هر چند در کوتاه مدت با مصرف انرژی فراوان، موجود زنده و اندامهای آن را در معرض کمبود انرژی قرار بدهد ولی در دراز مدت و در طی نسلهای پی در پی میتواند بهترین ابزار بقا باشد؟

و اين ابزار بقای برتر در همه شرایط، سودمند نیست بلکه در بسیاری موارد به ویژه در شرایط قحطی ها و گرسنگی ها به دلیل مصرف انرژی بسیار زیادش، با نیازهای اولیه حیاتی موجود، در تضاد است ولی می بینیم برنامه درونی ژنها همین ابزار پرخور و حريص، را انتخاب میکند هر چند در دوره هایی، نه تنها باعث بقای چندانی نشده بلکه برخی موجودات را دچار مرگ ناشی از محرومیت از انرژی های اولیه حيات کرده است(جهت بررسی بیشتر به مباحث مربوط به میزان بالاي مصرف انرژی توسط سلول عصبی و مغز در همین کانال مراجعه شود)و علاوه بر اینها توسعه ابزار هوش، نيامند ایستادن بر دو پا است که این هم باری بزرگ را بر کمر موجود دو پا، وارد میکند که پیش از پیدایش آن موجود دو پا، سابقه نداشته است.
فرض کنیم مثلا قرار است در دورانی که محدودیتهای اجباری در فراهم کردن نیرو و انرژی هست- به خصوص وقتی با افزایش جمعیت مواجهيم- انرژی در دسترس را توزیع کنیم.

میتوان آن مقدار انرژی را به صورت تقریبا متوازن، بین چند کارخانه با محصولات حیاتی توزیع کرد. این به نظر عاقلانه تراست تا تولیدات آنها نیازهای اولیه ای را فراهم کند ولی شاید کارخانه ای ساخته شود که به رغم محدودیت منابع انرژی، نود درصد آن منابع انرژی را مصرف کند و شاید در سالهای اولیه ایجاد کارخانه، محصول خیلی زیادی هم تولید نکند. آیا کارخانه های اولیه از منابع انرژی محروم نخواهند شد؟!
اگر چنین کارخانه ای ایجاد شود کار دیگر کارخانه ها را خواهد خواباند و تا زمانی که خودش بتواند تولیدات مفید و کافي داشته باشد، در کوتاه مدت در کارخانه های دیگر را خواهد بست. و کارگران بسیاری را به خاک سیاه خواهد نشاند!!
ولی در سیر طبیعت میبینیم همین کارخانه پرخور و حریص، هر چند در کوتاه مدت منجر به مرگ و نابودی بسیاری از جمعیتها شده است ولی همين، باقی مانده است و ژن آن نسل به نسل منتتقل شده است هرچند این ژن، در همه شرایط امکان ظهور نیافته است حتی منجر به مرگ صاحبانش شده است ولی به عنوان میراثی ارزشمند، در نسلهای بعد ادامه یافته است تا آن زمان که امکانات و شرایط ظهور آن نمایان شود.

در مورد ايده ال نبودن محصول تکامل هم می توان گفت شرایط تجلی و ظهور هر محصول تکامل، تعیین میکند، کیفیت آن ظهور و خلقت چگونه باشد. در ظرف کوچک و محدود، نمی توان آب فراوان ریخت و باید توجه کرد جهان هستی و مادي ما مجموعه ای از ظرفهای بسیار محدود است گنجايش خیلی زیادی ندارد
عاقلی تصور نمی کند، نقص های خلقت، بهانه ای باشد تا بگوئیم برنامه درونی ژن ها با جهشهای کور و بی برنامه ایجاد شده است. اینکه چرا ملحدان مدعی علم امروز ، چنین ادعایی دارند به خود آنها مربوط است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزادی در چیستلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنعسل طبیعی موثر در کنترل بتعیین پیش آگهی آسیب به عصخطا در محاسبات چیزی کاملهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )درمان های جدید میگرناطلاعات حسی ما از جهان، چروزه داری و بیمار ی ام اس کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردسفر دشوار اکتشافتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکششهر زیرزمینی در ژاپن براإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسوالات پزشکیتغذیه بر ژنها تاثیر دارددنیا، هیچ استهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمدرمان جدید میگرن با انتی بنی عباس، ننگی بر تاریخروشهای شناسایی قدرت شنواکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشسلول عصبی، در محل خاص خودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاشانس یا نتیجه ی تلاشالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان موازی و حجاب هادورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمدرها بسته نیستبه دنبال رستگاری باشرژیم های غذایی و نقش مهم کاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سندرم جدایی مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت کیهان و مغزامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتدرک دیگرانبی شرمیراز تغییرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمسیاهچاله ها، دارای پرتو فرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبوصداقتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یدردی که سالهاست درمان نشبیماری ای شبیه آلزایمر و زمان چیستگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسکته مغزیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامطوفان زیباییانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاداروی جدید ای ال اسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمزندگی و داراییگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمساختن آیندهتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاعلم و روحترجمه ای ابتدایی از اسراخواص باداماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیادارویی ضد بیش فعالی سیستهوشمندی کیهانرقابتی بی هدف یا رقابتی هژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مزیرفون داروی ضد ام استقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقسختی در بلند شدن از روی صآتاکسیقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزعوارض ازدواج و بچه دار شدتشخیص ژنتیکی آتروفی های خانه ی تاریکهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذبدر کمتر از چند ماه سوش جداستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نتررویا و خبر از آیندهکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوسردرد سکه ایمغز باستانی، هنوز نقش هاسردرد عروقی میگرنآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیعشق به هفت مرتبه ی شناختیتعامل انسان و هوش مصنوعیخطای ادراک کارماهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )درمان های جدید در بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مروزه داری سلول های بنیادکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به سفرنامه سفر به بم و جنوب تنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استشواهدی از نوع جدیدی از حاافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشپیامهای کاربرانثبت و دستکار ی حافظهدندان ها را مسواک بزنید تهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمدرمان جدید کنترل مولتیپلبه قفس های سیاهت ننازروشی برای بهبود هوش عاطفکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اسلولهای ایمنی القا کنندهفلج خوابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همشانس یا تلاشالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبه زودی شبکه مغزی به جای رژیم ضد التهابیکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راسندرم دزدی ساب کلاوینفال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟درک درست از خود و هوشیاریبی عدالتی در توزیع واکسن راست دستی و چپ دستیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده سیاهچاله و تکینگی ابتدایفرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشتصدای بم با فرکانس پایین، انتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسداروهای ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطدرد، رمز موفقیتبیماری ای شبیه ام اس مولتزمان و مکان، ابعاد کیهان گیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسکته ی مغزی در جوانانقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانطولانی ترین شبانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استداروی جدید برای میاستنی هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ازندگی بی دودگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونساختن آینده، بهترین روش تفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری علم اپی ژنتیک دریچه ای بهترس و آرمان هاخواص بادام زمینیاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شاداستانها و مفاهیمی اشتبااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هارموزی از نخستین تمدن بشرژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از زیرک ترین مردمتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سدسازی روش مناسب برای مقآتاکسی فریدریشقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانعید نوروز مبارکتشخیص آلزایمر سالها قبل خانواده پایدارهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست در آرزوهایت مداومت داشتهاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمرویا بخشی حقیقی از زندگی کمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان و شناخت حقیقت قسمت اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کسرطان کمیت گراییآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستعشق درونی به یگانگی خلقتتعامل انسان با هوش مصنوعخطای حسهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67درمان های جدید سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد مروزهای بد باقی نمیماندکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکسفرنامه سفر به بم و جنوب تهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استشواهدی از دنیسوان(شبه نئافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسایتهای دیگرثبت امواج الکتریکی در عصده روش موفقیتهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمدرمان جدید ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازروشی جدید در درمان قطع نخکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودسلولهای بنیادی مصنوعی درفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده شاهکار قرنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمدرون قفس یا بیرون از آنبه زیر پای خود نگاه نکن برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزسندرم سردرد به دلیل افت ففاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از شباهت زیاد بین سلول هاي عامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیدرک عمیق در حیواناتبیمار 101 ساله، مبتلا به سرجزخوانی هایی که امروز بکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هسیاهچاله ی منفرد یا سیاهفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهصرع و درمان های آنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزدرس گرفتن از شکست هابیماری اسپینال ماسکولار زمان و گذر آن سریع استگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسکته ی چشمیقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیطی یکصد هزار سال اخیر هرچانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های داروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی قسمت 11ذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجزندگی در جمع مواردی را برگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیساختار فراکتال وجود و ذهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخعلم به ما کمک میکند تا موترسناک تر از کوریخواص شکلات تلخاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویادخالت در ساختار ژنهااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودرمز و رازهای ارتباط غیر کژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و زیست شناسی کل در جزء فراکتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیسرنوشتآتاکسی مخچه ای خودایمنقطار پیشرفتتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهعامل کلیدی در کنترل کارآتشخیص ایدزخاویار گیاهیهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست در آسمان هدیه های نادیدناسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا تخیل یا واقعیتکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت دزبان و شناخت حقیقت قسمت ستمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرعت فکر کردن چگونه استآزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینعشق، شلوغ کردن نیستتعداد کلی ذهن ها در جهان خطر آلودگی هواهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74درمان های رایج ام اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نروزهای سختکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یشیر و دوغ بادامافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگرددهن، بزرگترین سرمایههوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمدرمان جدید ای ال اس، توفربه نقاش بنگرروشی جدید در درمان نابینکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسسلام تا روشناییفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنشاهکار شش گوشالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیدین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومدرون و بیرون، جدای از هم به سیاهی عادت نکنیمرژیم غذایی سالم و ضد التهکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خسوی ما آید نداها را صدافاجعه ی جهل مقدستوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اشجاعت و ترسامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستدرگیری قلب در بیماری ویربیمار مرکز تنفس سلولیرحم مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاهچاله ی تولید کنندهفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنضایعه ی شبکه لومبوساکرالانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمدست و پا زدن در سایه؟بیماری اضطراب عمومیزمان و صبرگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزطیف انسفالیت، گیلن باره انسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های داروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت نهمذهن خالی از شلوغی افکاراز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیزندگی در سیاهچالهگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گساختار شبکه های مغزی ثابآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرعلم بدون توقفترسان نیستیخواص شگفت هویجاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی در موج، راز خلقت نهفته اساسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیرمز گشایی از اتصالات مغزژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگزیست شناسی باور حقیقت یا تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟سریع دویدن مهم نیستآتش منبع انرژیقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستعادت همیشه خوب نیستتصویر خورشید یا خود خورشخار و گلهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستدر آستانه ی موج پنجم کوویاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا حقی از طرف خداکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستزبان جانسوزتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعسطح آگاهی، رخدادهای زندگآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان العصب حقوق نورولووتعذیه ی ذهنخطر حقیقی، خود انسان استهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75درمان های علامتی در ام اساعتماد به خودروزهای سخت میگذردکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و ندرمان جدید سرطانبه نقاش بنگرروشی جدید در درمان سکته مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلاح و راهزنیفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهشاید گوشی و چشمی، آماده شالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبه سخن توجه کن نه گویندهرژیم غذایی ضد التهابیکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهافارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت اشرکت نورالینک ویدیویی ازامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستدرگیری مغز در بیماری کویبیماری لبر و نابینایی آنرحم مصنوعیگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیسیاهچاله، سیاه خالص یا پفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشضایعه ی عروقی مخچهاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهدست کردن در گوشبیماری بیش فعالیزمان واقعیت است یا توهمگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتکینگیچه زیاد است بر من که در ایطبیعت موجی جهانانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های داروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت هفتمذهن سالماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختسادیسم یا لذت از آزار دادآیا راهی برای بهبود وضعیقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت علم در حال توسعهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرخواص عجیب لوبیااولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم بدر میان تاریکی و روشناییاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیرمز پیشرفت تواضع است نه طکفش و کتاببا خدا باشزیست، مرز افق رویداد هستتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اسریعترین کامپیوتر موجودآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکعادت کن از بالا نگاه کنیتصویر در هم تنیدگی کوانتخارق العاده و استثنایی بهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا مدر برابر حقایق جدیداصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلرویاها از مغز است یا ناخوکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت به ریشه های تکاملپیراستامزبان ریشه هایی شناختی استمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روسعی کن به حدی محدود نشویآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیعصب سیاتیکتغییرخطر را بپذیرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78درمان ژنتیکی برای نوآوریاعتماد به خودروش مقابله مغز با محدودیکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساسفری به آغاز کیهانتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیشکل های متفاوت پروتئین هافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجمجمه انسان های اولیهدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شدرمان جدید سرطانبه نادیدنی ایمان بیاورريتوکسيمب در درمان ام اسکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناسلسله مباحث هوش مصنوعیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نشاید درست نباشدالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معنادیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمدروغ نگو به خصوص به خودتبهبود حافظه پس از رخدادهرژیم غذایی ضد دردکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسوپاپ ها یا ترانزیستورهافاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزشربت رب انارامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقادانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مدرگیری مغز در بیماران مببیماری میاستنی گراویسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نسیاره ی ابلهانفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتضایعات در عصب زیر زبانیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلودست آسمانبیماری تی تی پیزمان پلانکگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهسال 2025 سال بین المللی علمبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قطبیعت بر اساس هماهنگیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزداروی جدید ضد فشار خونهوش عاطفی قسمت یازدهذهت را روی چیزهای مفید متاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دزندگی زودگذرتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیسازگاری با محیط بین اجزاآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اتسلیم ارتباط با من برترخود جسم و یا تصویراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیدر مانهای کمر درداستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری رمز امید، بی نیازی از مردکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنزاویه نگاه ها یکسان نیستتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسرکه انگبین عسلی مفید برآدم عاقل، وقت خودش را هدرلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیعادت کن خوب حرف بزنیتصویر زیبا از سلولخبر مهم تلسکوپ هابلهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا مدر جراحی کمر عجله نکنیداصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای مترویاهای پر رمز و حیرتی درکنفرانس تشنج هتل کوثر اصکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میزبان شناسی مدرن در سطح سلتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشلیک فراموشیآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز عضلانی که طی سخن گفتن چقدتغییر الگوی رشد مغزی با زخطرات هوش مصنوعیهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82درمان کارتی سل و تومور مغاعتماد بی موردروش های صرفه جویی در ایجاکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اشکل پنجم مادهافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمدرمان دارویی سرطان رحم ببه هلال بنگرریه زغالیکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای شایسته نیست در جیب خود قرام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسدیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمدریا آرام نخواهد شد کشتی بهداشت خوابراه فراری نیستکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسوپاپ ها یا ترانزیستورهافاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياشربت ضد خلطامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری میاستنی گراویسرساناها و ابر رساناها و عگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسیاره ابلهانفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهضرورت زدودن افکاراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهدست بالای دستبیماری خود ایمن اعصاب محزمان به چه دلیل ایجاد میشگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودسال سیزده ماههبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عطعمه ی شبکه های ارتباط اجانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیداروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی قسمت پنجمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتزندگی سلول در بدن، جدای اتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبستم با شعار قانون بدترین آیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهعلم ساختن برج های چرخانتسلیم شدن از نورون شروع مخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختدر محل کار ارزش خودت را باستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیرمز بقای جهش ژنتیکیکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستزاوسکا درمان گوشرتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسرگیجه از شایعترین اختلاآرمانگرای تخیلی نباشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیعادت کردن به نعمتتصویر زیبای اصفهانخدا موجود استهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیدر درمان بیماری مولتیپل اصل در هم تنیدگی و جهانی رویای شفافروان سالمکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دزبان شناسی نوین نیازمند تمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده شلیک فراموشیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپغم بی پایانتغییر خود یا تغییر دیگرادفاع از پیامبرهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87درمان پوکی استخواناعتیاد و تلاش های درمانی روش های عملی برای رفع کمرکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین شکرگزار هر چیزی باش که داافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ هفتاد و دو ملت همه را دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهدرمان زخم دیابتی با تکنوبه کدامین گناه کشته شدندریواستیگمینکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرسم زنبور ، کلیدی برای وارفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزشادی، پاداش انجام وظیفهام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنددید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمدریافت هورمون امید با وربهداشت خواب، امروز در جهراه نجاتکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسوخت هیدروژنی پاکفتون های زیستیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات درياشش مرحله تکامل چشماما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زماندرگیری مغزی در سندرم کووبیماری های میتوکندریرستگاری محدود به یک راه نگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پسیاره ابلهانفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردرضرب المثل یونانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیداروی کنترل چربی خونهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناردستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری دویکزمان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجسانسور از روی قصد بسیاری بشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب یا مغزتکامل مداومنهایت در بی نهایتظهور امواج مغزی در مغز مصترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی قسمت اولذره ی معین یا ابری از الکاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی زندگی، مدیریت انرژیتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهستم، بی پاسخ نیستآگاهی فراتر از آگاهیقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهعلایم کمبود ویتامین E را تست نوار عصب و عضلهخودآگاهی و هوشیارياوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلدر چه مرحله ای از خواب ، راستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهرمز جهانکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتزبان فرایند تکاملی برای تلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طسرگردانیآرام باشلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالعادت بد را ترک کنتصویربرداری فضاپیمای آمخدا نور آسمان ها و زمین اهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشدر دعواها چه میکنی؟اصل علت و تاثیراصل عدم قطعیت از کوانتوم روبات ها قول میدهندکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصزبان، نشان دهنده ی سخنگو تمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تشنا در ابهای گرم جنوب نیاآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تغم بی پایانتغییر دیگران یا تغییر خودفاع در برابر تغییر ساختهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلدرمان پوکی استخواناعتیاد را به دور بیندازروش هایی برای مقابله با اکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداسلول های مغزی عامل پارکیتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دشکست حتمیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنگ و تصور از جنگدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یدرمان ساده ی روماتیسمبه امید روزهای بهترریاضیات یک حس جدید استکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانسماگلوتید داروی کاهش دهنفواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دشب سیاه سحر شودام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاردیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتدریای خدابهداشت خواب، رمز حافظه ی راه های جدید برای قضاوت رکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهسودمندی موجودات ابزی بر فروتنی معرفتیتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياششمین کنگره بین المللی سامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کوودرگیری اعصاب به علت میتوبیماری های مغز و اعصاب و رشته نوروایمونولوژی و نقگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسسیب یکسان و دیدگاه های متفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیضربه مغزی در تصادف رانندانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدغدغه نتیجه ی نادانی استبیماری دیستروفی میوتونیزمان طلایی سکته ی مغزی راگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدسانسور بر بسیاری از حقایبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلاظرف باید پر شود چه با چرک ترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت دهمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ازندگی، مراتب هوشیاری استتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استستون فقرات انسان دو پا جلآپومورفین در پارکینسونقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهعلایم کمبود ویتامین E را تست کم هزینه ی بزاق برای خودت را از اندیشه هایت حفايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکندر ناامیدی بسی امید استاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارمز جهان خاصیت فراکتالکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریزبان متغیرتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طسربازان ما محققا غلبه می آرامش و دانشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،عادت دادن مغز بر تفکرتصور ما ازمشکلات و واقعیخدا بخشنده است پس تو هم بهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تودر سال حدود 7 میلیون نفر حباب هایی تو در تودر عید نوروز مراقب تصادف اصل، روان و نفس استروبات های ریز در درمان بیکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان، وسیله شناسایی محیطتمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینشناخت ناشناختهآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر دادن ژنها آیا روزی دقیق ترین تصاویر از مغز اهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرمان آرتروز با ورزش موضاعداد بینهایت در دنیای مروش هایی برای کم کردن اضطکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمسلول های بنیادیتو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیشکستن مرز دور مغزافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیجنگ داده هادو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و ددرمان سرگیجه بدون نیاز ببه بالا بر ستارگان نگاه کریتوکسیمابکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار سندرم میلر فیشرفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی میلیون ها جهان امواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگردیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دودرک فرد دیگر و رفتارهای ابوزون هیگز چیستراه های جدید برای قضاوت رکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهسی و سه پل اصفهانفروتنی و غرورتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای شعار و عملانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهدرب بسته با غیر خود باز مبیماری های ژنرالیزه ی عصرشد مغز فرایندی پیچیده اگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودسیر آفرینش از روح تا مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیضررهای مصرف شکر و قند بر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیداروی جدید ALSهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استذهن ما از در هم شکستن منببیماری سلیاکزمان، واقعی نیستگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارسانسور ذهنبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بظرفیت مغز چقدر استتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت دومذرات کوانتومی زیر اتمی قاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونزندان ذهنیتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمستارگانی قبل از آغاز کیهآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشعلائم عصبی آلزایمر، با اتست آر ان اس دز میاستنی گخودروهای هیدروژنیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلدر هم تنیدگی مرزها و بی ماستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیسترنگ کردن، حقیقت نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شسربرولایزینآرامش و سکونلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماعارضه جدید ویروس کرونا ستصور از زمان و مکانخدا تاس نمیریزدهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستدرمان نگهدارنده ی اعتیاداصلاح خطا با رفتن بر مسیرروبات کیانکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزدودن نقص از هوش مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسشناخت و معرفت، و نقش آن دآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتغار افلاطونتغییر زودتر اتصالات مغزیدل به دریا بزنهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبقا با سازگارترین فرد اسروش هایی برای جلوگیری از کوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمسلول های بنیادی منابع و اتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنبه های موجی واقعیتدو سوی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سدرمان سرگیجه بدون نیاز ببه بالاتر از ماده بیندیشریسپریدونکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانسندرم کووید طولانیفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبیه سازی سیستم های کوانامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگردیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششدرک نیازمند شناخت خویش ابوزون هیگز جهان را از متلراه پیروزی در زندگی چیستکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازسیلی محکم محیط زیست بر انفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهصبور باشانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قدرختان چگونه بر تشکیل اببیماری های روانی با تاثیرشد مغز علت تمایل انسان بگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسیستم تخلیه ی مغز بینشی نفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمضررهای شکر بر سلامت مغزانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستذهن چند جانبه نیازمند نگبیماری شارکو ماری توثزمان، اندک استگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاساهچاله ها تبخیر نمیشودبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکعقل مجادله گرتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهحفره در مغزداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت سومذرات کوانتومی زیر اتمی قاز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوزونیسومایدتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیسخن نیکو مانند درخت نیکوآب زندگی است قسمت چهارمقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییعلت خواب آلودگی بعد از خوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج خورشید مصنوعیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزدر هم تنیدگی کوانتومیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استرنگین کمانکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدزبان چهار حرفی حیات زمینتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدسردرد میگرنآرامش عقللیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید عبارت های مبهم مانند انرتصاویر زیبای رعد و برقخدای رنگین کمانهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی مکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشدرمان نابینایان آیا ممکناصول انجام برخی نرمش ها دروح و آب حیاتکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هسفر فقط مادی نیستتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرشناخت حقیقت یا آرزوهای گآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگغرور و علمتغییر عمودی سر انسان از پدلایلی که نشان میدهد ما بهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومدرمان با سلول های بنیادیبقا در ازای بیماریروش هایی ساده برای کاهش اکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساسلول های بدن تو پیر نیستنتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مشگفت نیست من عاشق تو باشمافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییدولت یا گروهکهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شدرمان سرگیجه بدون داروبه جای محکوم کردن دیگران ریسدیپلام تنها داروی تایکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح سندرم گیلن باره به دنبال فیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف شبکه های مصنوعی مغز به درامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمدرک و احساسبی نهایت در میان مرزهاراه انسان شدن، راه رفتن وکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دسینوریپا داروی ترکیبی ضدفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیصبور باشانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهندرختان اشعار زمینبیماری وسواسرشد در سختی استگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسیستم تعادلی بدنفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتضعیف و قویانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی داروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری ضعف عضلات نزدیک بزمزمه ات مانده در گوشمگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهسایه ی هوشیاریبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمعقل در جهان جدید، عجیب استراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریحق انتخابداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت ششمرفلکس وتری با توضیح دکتر از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقزونا به وسیله ویروس ابله تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر سخن و سکوتآب زندگی است قسمت هفتمقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلعماد الدین نسیمی قربانی تشنج چیستخوش قلبی و مهربانیای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و پاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به رهبر حقیقیکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ازبان نیاز تکاملی استتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استسردرد میگرن در کودکانآرامش(سکوت) stillness و تکاپولا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عجول نباشتصادف یا قوانین ناشناختهخدایی که ساخته ی ذهن بشر همیشه داناتر از ما وجود دهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی درمان های اسرار آمیز در آاصول توسعه ی یک ذهن کاملروح در جهانی دیگر استکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستسفر نامه سفر به بم و جنوب تنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسشناخت درون، شناخت بیرون؛آشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بغربال در زندگیتغییرات منطقه بویایی مغزدنیا فریب و سرگرمیهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومدرمان تومورهای مغزی با ابقای حقیقی در دور ماندن اروش استفاده از بالش طبیکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدسلول بنیادی و ای ال اسALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناساشگفت انگیز بودن کیهاناقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجنسیت و تفاوت های بیناییدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهدرمان سرطان با امواج صوتبه جای تولید، بیشتر گوش کریشه های مشترک همه ی موجوکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان سندرم پیریفورمیسفیزیک مولکولها و ذرات در تولترودیننقش درختان در تکاملشبکیه های مصنوعیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و درک کنیم ما همه یکی هستیمبی نظمی مقدمه شناختراه بی شکستکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثسیناپس، شگفتی خلقتفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسصبر لازمه ی پیروزی استانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهانی در ذهندانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختدرد و درسبیماری کروتز فیلد جاکوبرشد، رسیدن به یک هدف نیستگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسیستم دفاعی بدن علیه مغز فشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننطلوع و حقیقتانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن و زندگیبیماریهای تحلیل عضلانی ازنان باهوش ترگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و سایه را اصالت دادن، جز فربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانعقل سالمتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانرفتار مانند بردهاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به زیان غذاهای پرچربتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداسخن پاک و ثابتآب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکعنصر اصلی تعیین واقعیتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاخوش خیالی و خوش بینیهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتدر هم تنیدگی کوانتومی و داستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیروی و منیزیم در تقویت استکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استزبان و کلمه حتی برای کسانتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیسردرد میگرنی در کودکانآرزوها را کم کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینعدم توقف تکامل در یک انداتضادهای علمیخدایا جز تو که را دارمعدم تعادل دوپامین، فقط بتظاهر خوابیده ی مادهخرما منبع بسیار خوب آنتی همیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاندرمان های بیماری آلزایمراصول سلامت کمرروح رهاییکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استسفر به مریخ در 39 روزتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهشناسایی تاریخچه ی تکاملیآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بمقالاتتغییرات مغز پس از 40 سالگیدنیا مکانی بسیار اسرارآمهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمدرمان تشنجبلندی در ذهن ما درک بلندیروش جدید تولید برقکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوسلول بنیادی در درمان ایدNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید دشگفت زده و حیران باشاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهل مقدسدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکدرمان ضایعات نخاعیبه خوبی های دیگران فکرکنریشه های مشترک حیاتکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخسندرم پیریفورمیسفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث شباهت مغز و کیهانامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پدرک احساسات و تفکرات دیگبی هیچ می ایی و بی هیچ میرراه طولانی را به سلامت گذکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودسیگار عامل افزایش مرگ ومفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیصبر و واقعیتانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزدرد باسن و پا به دلیل کاهبیماری گیلن باره و بیمارز گهواره تا گورگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سکوت و نیستیفضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیطلای سیاهانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندذهن و شیمی بدنبیماری، رساله ای برای سلزنجیرها را ما باید پاره کگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنساخت سلول عصبی حتی پس از بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستعقلانیت بدون تغییرتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارفتار وابسته به شکلاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هزیباترین چیز در پیر شدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنسخت ترین حصارآب زندگی است قسمت دومقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانعوامل موثر در پیدایش زباتشنج به صورت اختلال رفتاخوشبختی چیستهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویردر هر سوراخی سر نکناستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویکردهای جدید ضایعات نخکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانزبان و بیان نتیجه ساختماتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاسردرد و علتهای آنآزمون تجربی، راهی برای رلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلااینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیعدم درکتظاهری از ماده است که بیدخسته نباشی باباهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتدرمان های بیماری اس ام ایاضطراب و ترسروزه داری متناوب، مغز را کوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزسفر به درون سفری زیباتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبشناسایی زبان حیوانات با آغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتاثیر ویتامین دی بر بیماتغییرات آب و هوایی که به دنیای شگفت انگیز کوانتومهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمدرمان جدید ALSبلوغ چیستروش صحبت کردن در حال تکامکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهسلول بنیادین از مخاط بینفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان فراکتالدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دودرمانهای بیماری پارکینسبه خودت مغرور نشوریشه های اخلاقکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شسندرم پای بی قرارفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامتشباهت مغز با کیهان مادیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پردژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرک تصویر و زبان های مخلتبی ذهن و بی روحرابطه تشنج و اوتیسمکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استسیاهچاله هافراموشی آرمانتوپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامصبر بسیار بایدانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سادائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سردرد زانو همیشه نیاز به جربیماری آلزایمر، استیل کوزمین در برابر عظمت کیهانگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسکوت، پر از صدافضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی سانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریداروی جدید آلزایمرهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانذهن پر در برابر آگاهیبیمارستان هوش مصنوعیزندگی فعال و مثبت روند آلگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاعقیده ی بی عملترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی در زنان بیشتر ارفتار اجتماعی انسان، حاصازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشزیباترین چیز در افزایش ستقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بسخت ترین کار، شناخت خود اآب زندگی است قسمت سومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنج عدم توازن بین نورون خوشبختی دور از رنج های مهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزدر والنتاین کتاب بدید هماستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز رویا و واقعیتکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهازبان و بیان، در سایه پیشرتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرسردرد به دلیل مصرف زیاد مآزمون ذهنی گربه ی شرودینلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر نلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرعدالت برای من یا برای همهتعویض دارو در تشنجخطا در محاسبات چیزی کاملهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییدرمان های جدید ALSاطلاع رسانی اینترنتیروزه داری و التهاب زیانبکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمسفر تجهیزات ناسا به مریخ تنهاییمغزتان را در جوانی سیم کششناسایی سلول های ایمنی اآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسصفحه اصلیتغییرات تکاملی سر انسان دنیایی پر از سیاهچاله هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمدرمان جدید مولتیپل میلومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاروشهای نو در درمان دیسک بکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهسلول عصبی شاهکار انطباق فلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسشگفتی های زنبور عسلالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان قابل مشاهده بخش کوچدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سودرماندگی به دلیل عادت کربه خودت نگاه کنرژیم های غذایی و نقش مهم کاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم سندرم پس از ضربه به سرفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جشباهت های ریشه ای چند بیمامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی مندرک حقیقت نردبان و مسیری بی سوادی در قرن 21رادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مسیاهچاله های فضایی منابعفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ی رسیدن به قلهصد قدح، نفتاده بشکستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفدارچینهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیدردهای سال گذشته فراموش بیماری الزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسکوت، در برابر گزافه گویفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامطوفان بیداریانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاداروی جدید آلزایمر تاییدهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیندیشزندگی هوشمند در خارج از زگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمساخت شبکه عصبی با الفبای تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای علم و ادراک فقط مشاهده ی ترجمه ی فعالیت های عضله بخواص اردهاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انساندارویی خلط آورهوش عاطفی رمز آزادگیرقیبی قدرتمند در برابر مژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبزیر فشار کووید چه باید کرتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقسختی ها رفتنی استآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونعواملی که برای ظهور لغت اتشویق خواندن به کودکانخیالپردازی نکنهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین ددر یک فراکتال هر نقطه مرکاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچرویا و کابوسکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرزبان و تکلم برخی بیماریهتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد تنشنآزمون ذهنی گربه شرودینگر