دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل(خطا در خطا در درک تکامل)!

بگذاريد قدری درباره تکامل سخن بگوئیم. شاید قبلا شنیده اید که برخی مردم، تکامل را موضوعی قابل بحث می دانند در حالی که بیشتر دانشمندان آن را این گونه نمی دانند.

و حتی اگر یکی از آن مردم نبوده اي و تصور کنی، تکامل را کامل فهميده ای ممکن است برخی از آن مفاهیم اشتباه درباره تکامل را بپذیری؛ مفاهیمی مانند اینکه "تکامل آن چیزی است که موجود زنده را با محيطش هماهنگ ميکند". این تفکر اولیه درباره تکامل، اکنون از بین رفته است .

شصت سال قبل از انتشار کتاب داروین، جان باتیست لامارک مطرح کرد، موجودات زنده طی زندگی خود، با تغییراتی در برخی خصوصیات، آرام آرام تکامل می يابند سپس آن را به نسلهای بعد وارثت ميدهند، مثلا جان لامارک اعتقاد داشت که زرافه ها زندگیشان اقتضا می کند، به برگهای روی شاخه های بلند برسند پس کودکان آنها با گردنهای بلندتر متولد می شوند. ولی ما اکنون ميدانیم وراثت ژنتیکی چگونه عمل می کند و آن وراثت، طبیعتا این گونه نیست.

در واقع، خود موجودات زنده، مطلقا تکامل نمی یابند. به جای آن جهش ژنتیکی سبب میشود، برخی زرافه ها با گردن هایی بلندتر متولد شوند و این قطعا به آنها این فرصت را میدهد تا بیشتر از آنهایی- که آن بهره را ندارند- زندگي کنند و این مطابق با یکی از قوانین طبیعت است "بقای قوی تر".

این سبب ميشود اینطور به نظر برسد که تکامل همیشه قوی تر و قدرت مندتر و سریع تر را برمي گزيند و این در حقیقت ، خرافات دیگری است و اصلا حقیقت ندارد.

و قدرت، از دیدگاه تکامل، فقط به میزان توافق موجود زنده با محیط خارجيش ارتباط دارد و برای مثال اگر همه درختان بلند، ناگهان مخفی شوند و فقط علفهایی کوتاه، باقی بمانند همه آن زرافه هایی که گردن بلند داشتند در وضعیتی ناگوار قرار می گیرند.

به همین دلیل لازم است بفهمیم که تکامل همراه و مقرون با بقا نیست بلکه مقرون به زاد و ولد است. جهان پر است از مخلوقاتي مانند ماهیان شكارچی نر که بسیار کوچک هستند و بقای آنها در قید حیات، از زمان ولادت مگر در حالت انگلی روی جانور دیگر- برای آنکه ضامن نجات آن شود- دشوار است. ولی ما میتوانم حداقل بگوئیم اگر موجود زنده ای بدون زاد و ولد بمیرد، آن، از جهت تکاملی بدون سود و فایده خواهد بود.(زیرا تکامل از طریق ژن ها منتقل میشود و آن ژن منتقل نشد، تکاملی نیست.)

ولی واقعا آیا اگر موجود زنده ای بمیرد بدون آنکه زاد و ولد کند، تکامل هیچ سودی نمی برد؟ این امر هم درست نیست. توجه کنید که انتخاب طبیعی در سطح موجود زنده رخ نمی دهد بلکه در سطح ژنتیکی رخ میدهد و ژن های به ارث رسیده از موجود زنده، خود این ژن ها نزد نزدیکان او هم وجود دارد. پس ژن های به ارث رسیده که سبب ميشود موجود زنده خودش را براي ایثار برای بقا و زاد و ولد فرزندان و نزدیکانش در آینده قربانی کند، بیشتر از آن ژن هایی که فقط به بقای خود و تکامل ذاتی خودش اهمیت می دهد، منتشر می گردد تا آنجا که هر چه بيشتر اجازه نسخه برداری به ژن ها بدهد و بیشتر اجازه دهد به نسل بعد منتقل گردد، وظیفه خود را به استثنای وظیفه تکاملی انجام خواهد داد. پس هر وقت بگوئیم ژن ها میخواهند خود را نسخه برداری کنند یا با انتخاب طبیعی، آرام آرام منتقل شوند ما در واقع از تعبیری مجازی استفاده کرده ایم. ژن ها هیچ چیز نمی خواهند و هیچ ابزار خارجی- که ژن های برتر را برگزیند تا از آنها محافظت کند وجود ندارد- .(تعبیر مرسوم بر زبان ملحدان مدعی علم این است: هرچه اتفاق می افتد جهشهايي ناگهانی و کور است و سبب میشود، موجوداتی- که آن را دارند، به روشهاي مختلف رفتار کنند و تکامل یابند و برخی از این راه ها منجر به نسخه برداری این ژن ها و وراثت آن به نسل بعد و بعد ميشود..

به همین ترتیب، نقشه ای از قبل نیست که منجر به ترکیب مثالی، در ژنها شود و به عنوان دلیلی بر آن، ايده آل نیست که در چشم انسان چون عصب بینایی خارج شبکیه است، نقطه کور وجود داشته باشد ولی، علت وجود این نقطه کور، آن است که به اين صورت، تکامل یافته است.

در گذشته انسان ویتامین ها و مواد غذایی بیشتری میخورد زیرا انرژی حرارتی بیشتری را میسوزاند ولی در دوره ای که پیشینیان ما در آن زیستند و تکامل یافتند، کالری کم و نادر بود. و هیچ اشاره ای وجود ندارد که این، در آینده به شکل سریع، تغییر خواهد کرد. پس تکامل، در گذشته به صورت کور گام به گام پیش رفت تا این همه تنوعی را که امروز در عالم طبیعی می بینیم ایجاد شود.

https://ed.ted.com/lessons/myths-and-misconceptions-about-evolution-alex-gendler/review_open#question-8

نقد مقاله فوق و بیان اینکه این تصور از تکامل، هم داستانی خرافاتی بیش نیست :

در مقاله فوق، بیان ميشود تکامل در سطح ژنتیکی و نه در سطح موجودات رخ میدهد
@salmanfatemi

. از نظر نویسنده مقاله ژن ها هیچ نمی خواهند و هيچ چيزي وجود ندارد که ژن برتر را انتخاب کند و از نظر نویسنده مقاله اصلا برتری خاصی در ژن برگزیده وجود ندارد بلکه آنچه هست ، انطباق این ژن جهش یافته به صورت تصادفی با محیط اطراف است و چیز دیگری نیست!! و این نظر شايع در میان ملحدین مدعی علم است.

جهشهای کور، که صاحب هیچ ارزش مشخصی نيستند! و ارزش آنها را تنها شرایط محیطی تعیین میکند!
خوب چگونه قوانین خاصی در طبیعت قرار داده شد تا جهشهای کور را با محیط اطراف هماهنگ کند؟ گیریم جهش کور و بی هدف است؛ چگونه این جهش کور، با تغییراتی که در موجود زنده ایجاد میکند میتواند با محیط اطراف هماهنگ شود؟
آیا جهش کور دیگری طی بروز تغییرات ساختاری در موجود زنده ممکن نیست تا همه نقشه قبلی را در هم بشکند و مانع از رسیدن به نقشه قبل شود؟!

پس می بینیم که نقشه ای درونی در ژن ها هست و این برنامه درونی هدفش حفظ ژن های برتر بقا در موجود زنده است. تصور جهش کور، باید استدلال و توجیه شود اگر چیزی کور و بی هدف باشد باید در سیر گذر و حرکت خود، همیشه کور و بی هدف باشد نه آنکه در یک دوره به تولید محصول بپردازد و در دوره دیگر اين محصول را توسعه دهد و نه آنکه حتي فراتر از زمان و مکان بتواند برای آینده اي دور، برنامه بریزد و از میان ابزارهای بقا، برترین آنها یعنی ابزار هوش را برگزیند.

نگاهی بر سیر تکامل موجودات زنده نشان ميدهد که در ابتدای خلقت، ابزار هوش پیشرفته ای نبود و موجودات زنده از ابزارهای بقای دیگر استفاده میکردند، و چون ابزار هوش، برترین ابزاری است که میتواند هماهنگی های لازم را میان همه انواع ادراک برقرار کند و بهترین تصمیم را در عمل اجرا کند، قانون درونی ژنها آن را برگزید و موجودات عالم را به سوی این ابزار هوشمند کشاند.

پس چگونه بگوئیم جهشها بی برنامه و کور است در حالی که فراتر از همه منافع زودگذر، ابزار هوشی را بر می گزیند که هر چند در کوتاه مدت با مصرف انرژی فراوان، موجود زنده و اندامهای آن را در معرض کمبود انرژی قرار بدهد ولی در دراز مدت و در طی نسلهای پی در پی میتواند بهترین ابزار بقا باشد؟

و اين ابزار بقای برتر در همه شرایط، سودمند نیست بلکه در بسیاری موارد به ویژه در شرایط قحطی ها و گرسنگی ها به دلیل مصرف انرژی بسیار زیادش، با نیازهای اولیه حیاتی موجود، در تضاد است ولی می بینیم برنامه درونی ژنها همین ابزار پرخور و حريص، را انتخاب میکند هر چند در دوره هایی، نه تنها باعث بقای چندانی نشده بلکه برخی موجودات را دچار مرگ ناشی از محرومیت از انرژی های اولیه حيات کرده است(جهت بررسی بیشتر به مباحث مربوط به میزان بالاي مصرف انرژی توسط سلول عصبی و مغز در همین کانال مراجعه شود)و علاوه بر اینها توسعه ابزار هوش، نيامند ایستادن بر دو پا است که این هم باری بزرگ را بر کمر موجود دو پا، وارد میکند که پیش از پیدایش آن موجود دو پا، سابقه نداشته است.
فرض کنیم مثلا قرار است در دورانی که محدودیتهای اجباری در فراهم کردن نیرو و انرژی هست- به خصوص وقتی با افزایش جمعیت مواجهيم- انرژی در دسترس را توزیع کنیم.

میتوان آن مقدار انرژی را به صورت تقریبا متوازن، بین چند کارخانه با محصولات حیاتی توزیع کرد. این به نظر عاقلانه تراست تا تولیدات آنها نیازهای اولیه ای را فراهم کند ولی شاید کارخانه ای ساخته شود که به رغم محدودیت منابع انرژی، نود درصد آن منابع انرژی را مصرف کند و شاید در سالهای اولیه ایجاد کارخانه، محصول خیلی زیادی هم تولید نکند. آیا کارخانه های اولیه از منابع انرژی محروم نخواهند شد؟!
اگر چنین کارخانه ای ایجاد شود کار دیگر کارخانه ها را خواهد خواباند و تا زمانی که خودش بتواند تولیدات مفید و کافي داشته باشد، در کوتاه مدت در کارخانه های دیگر را خواهد بست. و کارگران بسیاری را به خاک سیاه خواهد نشاند!!
ولی در سیر طبیعت میبینیم همین کارخانه پرخور و حریص، هر چند در کوتاه مدت منجر به مرگ و نابودی بسیاری از جمعیتها شده است ولی همين، باقی مانده است و ژن آن نسل به نسل منتتقل شده است هرچند این ژن، در همه شرایط امکان ظهور نیافته است حتی منجر به مرگ صاحبانش شده است ولی به عنوان میراثی ارزشمند، در نسلهای بعد ادامه یافته است تا آن زمان که امکانات و شرایط ظهور آن نمایان شود.

در مورد ايده ال نبودن محصول تکامل هم می توان گفت شرایط تجلی و ظهور هر محصول تکامل، تعیین میکند، کیفیت آن ظهور و خلقت چگونه باشد. در ظرف کوچک و محدود، نمی توان آب فراوان ریخت و باید توجه کرد جهان هستی و مادي ما مجموعه ای از ظرفهای بسیار محدود است گنجايش خیلی زیادی ندارد
عاقلی تصور نمی کند، نقص های خلقت، بهانه ای باشد تا بگوئیم برنامه درونی ژن ها با جهشهای کور و بی برنامه ایجاد شده است. اینکه چرا ملحدان مدعی علم امروز ، چنین ادعایی دارند به خود آنها مربوط است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی ملاحظات بیهوشی قبل از جروقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی پس از سخواب سالم عامل سلامتی و یرابطه تشنج و اوتیسماولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فشباهت زیاد بین سلول هاي عبیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهامغز و سیر تکامل ان دلیلی دلایلی که نشان میدهد ما بزندگی هوشمند در خارج از زاینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزعلم ساختن برج های چرخانبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن سرطانآلزایمرمغز بزرگ چالشهای پیش رودگرگونی های نژادی و تغییزبان و کلمه حتی برای کساناگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان کنونی استتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرنیک رژیم غذایی جدید، می توآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش نظریه تکامل در شناساداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهمولتیپل اسکلروز در زنان حقیقت خواب و رویاآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی روش های تربیتی کودکفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری ما اکنون میدانیم فضا خالحس چشایی و بویاییآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کرونافرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت پنجمافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان سرگیجه از شایعترین اختلابقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع قدرت عشقهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ چیستحس و ادراک قسمت سیزدهمریواستیگمینانواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشمشواهدی از نوع جدیدی از حااداراوون تنها داروی تاییشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیممانتین یا آلزیکسا یا ابویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی در عقب خواب عامل دسته بندی و حفطراز تغییراولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انشباهت زیاد بین سلول هاي عبیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز آیندگان چگونه است ؟دنیای شگفت انگیز کوانتومزندگی بی دودایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتعلایم کمبود ویتامین E را بازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرواکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار مغز بزرگ و فعال یا مغز کودانش محدود به ابعاد چهارزبان و بیان نتیجه ساختمااگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی درباره هوش و تفاوتههمه ی سردردها بی خطر نیستتئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسنقش هورمون های تیروئید دداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندمواد کوانتومی جدید، ممکنحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال از تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سلولهای عصبی در تلافلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از ما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک (قسمت اول )آثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهاناستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت پنجاهافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گسربازان ما محققا غلبه می بلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخالمس کوانتومیهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت ششمریاضیات یک حس جدید استانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانشکل های متفاوت پروتئین هبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستمن کسی در ناکسی دریافتم ویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته ومشاهده گر جدای از شیء مشاخودآگاهی و هوشیاريراست دستی و چپ دستیاولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انشرکت نورالینک ویدیویی ازبیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز والزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان ایا طبیعتا تمادندان ها را مسواک بزنید تزندگی در جمع مواردی را برایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میعلایم کمبود ویتامین E را بازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح مغز بزرگترین مصرف کننده دانش بی نهایتزبان و بیان، در سایه پیشراگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجایی خالی نیستیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش هورمون زنانه استروژنداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسموجود بی مغزی که می تواندحقیقت راستین انسان علم بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیساز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی ما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک (قسمت دوم )آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط سیر آفرینش از روح تا مغز اسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب و عقلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت پنجاه و یافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد میگرن در کودکانبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معلوب فرونتال یا پیشانی مغهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت شصت و دوریسدیپلام تنها داروی تایانگشت نگاری مغز نشان میداندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است شکل پنجم مادهبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بتو با همه چیز در پیوندیمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريرجزخوانی هایی که امروز باولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انساشش مرحله تکامل چشمبیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز واکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میمغز انسان برای ایجاد تمددو ویژگی انتزاع و قدرت تجزندگی زمینی امروز بیش از ایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساعلت خواب آلودگی بعد از خوبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهوبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان مغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان موفق به بازگردزبان و تکلم برخی بیماریهاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبحثی درباره احساسات متفاهمیشه عسل با موم بخوریمتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبهیادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته ونقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت غیر فیزیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتبرداشت مغز ما از گذر زمانفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت 67آزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین هسیستم تعادلی بدناسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم قلب دروازه ی ارتباطهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت پنجاه و دالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد و علتهای آنبه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسلوتیراستامهدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت شصت و ششریشه های مشترک حیاتاندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلشگفت انگیز بودن کیهانبیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چمطالعه ای بیان میکند اهدخودروهای هیدروژنیرساناها و ابر رساناها و عاوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاششمین کنگره بین المللی سبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع بی نهایت انرژی در دواکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمغز انسان برای شادمانی طدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی زودگذرایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار عماد الدین نسیمی قربانی بحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پر از چیزهای اسرار آوراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان نورون مصنوعی سزبان و شناخت حقیقت قسمت چابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابحثی درباره احساساتی غیرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا یک، وجود داردنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردمیهمانهای ناخوانده عامل حقیقت غیر قابل شناختآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردربررسي علل احتمالي تغيير فیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت چهلآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همسیستم دفاعی بدن علیه مغز اصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هقلب را نشکنهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت پنجاه و سالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانسردرد تنشنبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین مراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک سی و هفتمرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم های غذایی و نقش مهم انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و شگفت زده و حیران باشبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در مومعنی روزهخورشید مصنوعیرشته نوروایمونولوژی و نقايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولصرع و درمان های آنبیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیمنابع جدید انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز انسان برای شادمانی طدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی، مدیریت انرژیایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسعوامل موثر در پیدایش زبابحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز را از روی امواج بشناسدانشمندان یک فرضیه رادیکزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبخش فراموش شده ی حافظههندسه ی پایه ایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجدایی خطای حسی استآیا کیهان می تواند یک شبینقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کانامیوتونیک دیستروفیحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز علم جز اندکی به شما داچند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت چهل و هفتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهسکته مغزیاصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید بقیچی ژنتیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت پنجاه و شالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبسردرد سکه ایبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلیس دگرامفتامین یا ویاسهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک- قسمت پنجاه و مرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک- قسمت بیست و پرژیم ضد التهابیانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش شگفتی های زنبور عسلبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دمعادله ها فقط بخش خسته کنخانواده پایداررشد مغز فرایندی پیچیده اايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دومضررهای مصرف شکر و قند بر بیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمناطق خاصی از مغز در جستجواکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان رو به کوچک تر شدو سوی واقعیتزونیسومایدایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعوامل ایجاد لغت انسانی و بحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رامغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان ژنی از مغز انسزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبخش بزرگی حس و ادراک ما اهندسه ی رایج کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های آیا گذشته، امروز وآینده نقش پیش زمینه ها و اراده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنمیگرن و پروتئین مرتبط با حلقه های اسرارآمیزآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهاازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیمافیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندمانند آب باشحس و ادراک قسمت چهل و هشتآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین سانسور از روی قصد بسیاری اصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت بیست و چهالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابسردرد عروقی میگرنبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانلا اکراه فی الدینهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسگوشت خواری یا گیاه خواریمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک- قسمت شصت و چهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وانسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد شاهکار قرنبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورمعجزه ی علمخارق العاده و استثنایی برشد مغز علت تمایل انسان بايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سومضررهای شکر بر سلامت مغزبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچکتر شددوچرخه سواری ورزشی سبک و زونا به وسیله ویروس ابله ایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعواملی که برای ظهور لغت ابحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلومغزهای کوچک بی احساسدانشمندان پاسخ کوانتومی زبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبخش بزرگتر کیهان ناشناختهندسه بنیادینتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های آیا پیدایش مغز از روی تصانقش آتش در رسیدن انسان بهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش منامیگرن سردردی ژنتیکی که بحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننبررسی سیستم تعادلی بدن افاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاماه رجبحس و ادراک قسمت چهل و دومآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای موسانسور بر بسیاری از حقایاصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز وقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت بیست و یکالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگسرعت فکر کردن چگونه استبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیلایو دوم دکتر سید سلمان فهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستمزایای شکلات تلخ برای سلحساسیت روانی متفاوترژیم غذایی ضد التهابیانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارشاهکار شش گوشبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدمعجزه ی علم در کنترل کرونخبر مهم تلسکوپ هابلزمین در برابر عظمت کیهانای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسطلای سیاهبیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به مغز ایندگان چگونه استدورترین نقطه ی قابل مشاهزیباترین چیز در پیر شدنایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و ورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان اولین سلول مصنزبان ریشه هایی شناختی اساز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربخش دیگری در وجود انسان ههندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجریان انرژی در سیستم های آیا آگاهی پس از مرگ از بینقش انتخاب از طرف محیط، نداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیگرن شدید قابل درمان اسحمایت از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر استفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میانفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومماپروتیلینحس و ادراک قسمت چهل و سومآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانساخت شبکه عصبی مصنوعی با اصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا تقانون جنگلهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت بیست و دوالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد سعی کن به حدی محدود نشویبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج لبخند بزن شاید صبح فردا زهزینه سنگین انسان در ازاهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدمسیر دشوار تکامل و ارتقاخفاش با شیوع همه گیری جدیرژیم غذایی ضد دردانسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیشاید درست نباشدبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدمغز فکر میکند مرگ برای دیخدا موجود استزمین زیر خلیج فارس تمدنی ای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیديدن با چشم بسته در خواب زیباترین چیز در افزایش سایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز عید نوروز مبارکبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مهندسه زبانِ زمان استتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری در کجاست؟ قجستجوی متن و تصویر به صورآیا امکان بازسازی اندامهنقش اتصالات بین سلولهای داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان مغناطيسي زمین بشر حوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر اناستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت نهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادفساخت شبکه عصبی با الفبای اصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی براقانون جنگلهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هامدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت بیست و سوامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیبه دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کولرزش ناشی از اسیب به عصبلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیمسئول صیانت از عقیده کیسخلاصه ای از مطالب همایش مراه فراری نیستانسان جدید از چه زمانی پارمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیشبیه سازی میلیون ها جهان بیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسمغز قلبخطا در محاسبات چیزی کاملزمان چیستایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقادی متیل فومارات(زادیوا)(زیر فشار کووید چه باید کراکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنوزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی منقش قهوه در سلامتیدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه ی مسلط ژنها در اختهنر حفظ گرهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش تیروئید در تکامل مغزدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان های مغناطیسی قابل حافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از سیگار عامل افزایش مرگ وماستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماماده ی تاریکحس و ادراک قسمت چهارمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینساختار شبکه های مغزی ثاباضطراب و ترسنیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانونمندی و محدودیت عالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت بیستمروشهای شناسایی قدرت شنواامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای مسئولیت جدیدخلاصه ای از درمان های جدیراه های جدید برای قضاوت رانسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بشبیه سازی سیستم های کوانبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملزمان و مکان، ابعاد کیهان ایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تظهور امواج مغزی در مغز مصباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آمغز از بسیاری حقایق می گردین، اجباری نیستزیرفون داروی ضد ام اساگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساوزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده نقش مهاجرت در توسعه نسل ادانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز از مغز تبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هنر رها شدن از وابستگیتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع خواب و رویاحفره در مغزآیا احتمال دارد رویا از آنقش حفاظتی مولکول جدید ددر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با همیدازولام در درمان تشنج حافظه و اطلاعات در کجاست آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله های فضایی منابعاستفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عبزرگترین خطایی که مردم مفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیماده ی خالیحس و ادراک قسمت نوزدهمافت فشار خون ناگهانی در ودرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدسازگاری با محیط بین اجزااطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعتقارچ بی مغز در خدمت موجودهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت دهمروشی برای بهبود هوش عاطفامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهشنا در ابهای گرم جنوب نیابه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریتنفس بدون اکسیژنلزوم سازگاری قانون مجازاو هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودونگامی در درمان بیماریهای مسئولیت در برابر محیط زیخم شدن فضا-زمانراه های جدید برای قضاوت رانسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژشبکه های مصنوعی مغز به دربیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،تومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز مادران و کودکان در زمخطر آلودگی هوازمان واقعیت است یا توهماین پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تعقل مجادله گرباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسامغز به تنهایی برای فرهنگ دید تو همیشه محدود به مقدزیست، مرز افق رویداد هستاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبحثی در مورد حقیقت فضا و نظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش میدان مغناطیسی زمین داروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهمنحنی که ارتباط بین معرفحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا احتمال دارد رویا از آنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهمکانیک کوانتومی بی معنی حافظه و اطلاعات در کجاستآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ها، دارای پرتو استفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتبزرگترین درد از درون است فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت هفتمافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رستون فقرات انسان دو پا جلاطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذقبل از آغازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت دوازدهمروشی جدید در درمان قطع نخامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانشناخت و معرفت، و نقش آن دبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنینگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد مقاومت به عوارض فشار خون وفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و مستند جهان متصلخونریزی مغز در سندرم کووراه پیروزی در زندگی چیستانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به شباهت مغز و کیهانبیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای مغز چون ابزار هوش است دلیخطرات هوش مصنوعیزمان پلانکاین ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدعلم و ادراک فقط مشاهده ی بار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهمغز برای فراموشی بیشتر کدیدن خدا در همه چیززاوسکا درمان گوشراگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندابحثی در مورد عملکرد لوب فهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش محیط زندگی و مهاجرت دداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و ومنشأ اطلاعات و آموخته ها حقیقت آنطور نیست که به نظآیا برای تولید مثل همیشه نقش خرچنگ های نعل اسبی دردر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابمکانیزمهای دفاعی در برابحباب های کیهانی تو در توآب زندگی است قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایاستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل ببسیاری از بیماری های جدیفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها مبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت هفدهمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدسخن پاک و ثابتاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت سیستم ایمنیقبل از انفجار بزرگهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت سومروشی جدید در درمان نابینامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انشناخت درون، شناخت بیرون؛بوزون هیگز جهان را از متلبی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایمقابله با کرونا با علم اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات نخاعیخواندن ، یکی از شستشو دهنراه انسان شدن، راه رفتن وانعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین مشباهت مغز با کیهان مادیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بمغز چگونه صداها را فیلتر دفاع در برابر تغییر ساختزمان به چه دلیل ایجاد میشاینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دژا وو یا اشنا پنداریزبان مشترک ژنتیکی موجودااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش نگاه از پایین یا نگاهداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندمنشاء کوانتومی هوشیاری احقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاما انسانها چه اندازه نزدحد و مرزها توهم ذهن ماستآب زندگی است قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهاستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهسرنوشتاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستتلقین اطلاعات و حافظهقدم زدن و حرکت دید را تغیهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت سی و هشتمروشی جدید در درمان سکته مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکشناسایی تاریخچه ی تکاملیبی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسملاحظه های اخلاقی دربارهوقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به مشکلات بین دو همسر و برخیخواب سالم عامل سلامتیراه بی شکستاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هوشباهت کیهان و مغزبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استمغز ناتوان از توجیه پیدادقیق ترین تصاویر از مغز ازمان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزعلم به ما کمک میکند تا موبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهواکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونامغز بزرگ چالش است یا منفعدژاوو یا آشناپنداریزبان چهار حرفی حیات زمیناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی درباره هوش و تفاوتههم نوع خواری در میان پیشیتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجواب دانشمند سوال کننده یک جهش ممکن است ذهن انسانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش نظام غذایی در تکامل مداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز از مغز تبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسمهندسی ژنتیک در حال تلاش حقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسما انسانها چه اندازه نزدحرکت چرخشی و دائمی کیهانآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهاناستیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناسریعترین کامپیوتر موجوداعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدقدرت انسان در نگاه به ابعهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت سی و ششمريتوکسيمب در درمان ام اسانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانشناسایی سلول های ایمنی ا