دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیموزاید

پیموزاید قرص ۱،۲ و ۴ میلیگرمی
داروی ضد جنون که در درمان تیک در بیماری تورت، هم استفاده میشود.
مکانیسم اثر: فنیل بوتیل پیپرادین که آنتاگونیست قدرتمند گیرنده مرکزی دوپامین D2 است
با مقدار ۱تا ۲ میلیگرم روزانه شروع می شود و می تواند به تدریج تا ده میلیگرم روزانه هم افزایش یابد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینعامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری لوب فرونتال یا پیشانی مغزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژي پاک سرچشمه حسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا معجزه ی علم در کنترل کرونبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سودمندی موجودات ابزی بر اسرار بازسازی اندام هامغز ایندگان چگونه استنقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمساخت شبکه عصبی مصنوعی با به بالا بر ستارگان نگاه کمغزتان را در جوانی سیم کشنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیبیماری اضطراب عمومینقش انتخاب از طرف محیط، نچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فمیگرن و پروتئین مرتبط با شبیه سازی میلیون ها جهان با هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی فلج خواب چیستاینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزماه رجبطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهافضای قلب منبع نبوغ استقلب و عقلاگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودعادت کردن به نعمتبرای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسلوتیراستامزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز سلول عصبی شاهکار انطباق از تکامل تا مغز، از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در دسیلی محکم محیط زیست بر اناصل بازخوردمغز ابزار بقای برتر مادینقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی با الفبای به خودت مغرور نشومغزتان را در جوانی سیمکشنوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیبیماری بیش فعالینقش اتصالات بین سلولهای چگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انمیگرن سردردی ژنتیکی که بشبیه سازی سیستم های کوانبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیفلج دوطرفه عصب 6 چشماینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتماپروتیلینظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درددر محل کار ارزش خودت را بقلب دروازه ی ارتباطاگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگعارضه جدید ویروس کرونا سبرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز قلببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیسیگار عامل افزایش مرگ وماصل عدم قطعیت از کوانتوم مغز ابزار برتر بقانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختار شبکه های مغزی ثاببه دنبال رستگاری باشنقش قهوه در سلامتینوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری تی تی پینقش تیروئید در تکامل مغزچگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انمیگرن شدید قابل درمان اسشبکه های مصنوعی مغز به درباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اسفناوری هوش مصنوعی نحوه خاینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میماجرای جهل مقدسعقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انساآلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، رقیچی ژنتیکیاگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانعدم توقف تکامل در یک اندابرای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبرخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای بنیادی مصنوعی دراز روده تا مغزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط مناطق خاصی از مغز در جستجسیاهچاله های فضایی منابعاصول انجام برخی نرمش ها دمغز از بسیاری حقایق می گرنقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسازگاری با محیط بین اجزابه زودی شبکه مغزی به جای نقش مهاجرت در توسعه نسل انوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری دویکنقش حفاظتی مولکول جدید دچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازاجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انسامیدان مغناطيسي زمین بشر شباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومویروس مصنوعیجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساماده ی تاریکعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های جریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایعدم درکبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکللا اکراه فی الدینزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت در برابر محیط زیهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعیازدواج های بین گونه ای، رمغز مادران و کودکان در زمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز به تنهایی برای فرهنگ نقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستون فقرات انسان دو پا جلبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش میدان مغناطیسی زمین نورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری دیستروفی میوتونینقش حیاتی تلومر دی ان آ دچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا وجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهامیدان های مغناطیسی قابل شباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیفیزیک مولکولها و ذرات در ایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار ماده ی خالیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدواکسن اسپایکوژنجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با الایو دوم دکتر سید سلمان فسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلهندسه ی رایج کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاساس انسان اندیشه و باور مغز چون ابزار هوش است دلیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایاصول سلامت کمرمغز برای فراموشی بیشتر کنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن پاک و ثابتبوزون هیگز چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری در کجاست؟(قشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش خرچنگ های نعل اسبی درچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولمیدازولام در درمان تشنج شباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وفیزیک و هوشیاریایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسماده، چیزی بیش از یک خلا علم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پقانون جنگلابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستعصب حقوق نورولووبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجلبخند بزن شاید صبح فردا زسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادینتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از مغز، وزن را کممغز چگونه صداها را فیلتر بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی تولید کنندهاضطراب و ترسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟چند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتبوزون هیگز جهان را از متلنقش نگاه از پایین یا نگاهنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع خواب و رویاشناسایی سلول های ایمنی ابیماریهای تحلیل عضلانی انقش داروهاي مختلف معروف چگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دوممکانیک کوانتومی بی معنی شباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلفیزیکدانان ماشینی برای تایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمبانی ذهنی سیاه و سفیدعلم ساختن برج های چرخانبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشاواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSلرزش ناشی از اسیب به عصبسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهناستفاده از هوش مصنوعی در مغز ناتوان از توجیه پیدابعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ی ابلهاناطلاع رسانی اینترنتیمغز بزرگ چالش است یا منفعچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودبی نهایت در میان مرزهانقش نظام غذایی در تکامل منوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد منحنی که ارتباط بین معرفشواهدی از نوع جدیدی از حابیهوش کردن در جراحی و بیمنقش ذهن و شناخت در حوادث چگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممکانیزمهای دفاعی در برابشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدفرگشت و تکامل تصادفی محض ایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمباحث مهم حس و ادراکعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مشکلات روانپزشکی پس از سبرداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیاستفاده از سلول های بنیامغز و سیر تکامل ان دلیلی تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهاناطلاعات حسی ما از جهان، چمغز بزرگ چالشهای پیش روچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلابی عدالتی در توزیع واکسن نقش نظریه تکامل در شناسانوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارمنشأ اطلاعات و آموخته ها شواهدی از دنیسوان(شبه نئبیهوشی در بیماران دچار انقش روی و منیزیم در سلامتچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسما انسانها چه اندازه نزدشرکت نورالینک ویدیویی ازبازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریفراموش کارها باهوش تر هسایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن معلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطانحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستمقالاتبرخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپللزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب بررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال استفاده از سلول های بنیامغز آیندگان چگونه است ؟تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ و فعال یا مغز کونه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربازان ما محققا غلبه می بیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش هورمون های تیروئید دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیمهندسی ژنتیک در حال تلاش شکل های متفاوت پروتئین هبیوگرافینقش روزه داری در سالم و جچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدشش مرحله تکامل چشمبازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام فراموشی همیشه هم بد نیستایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز محل درک احساسات روحانیعلت خواب آلودگی بعد از خوبخش فراموش شده ی حافظهبخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویقبل از آغازابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمشاهده گر جدای از شیء مشابررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیامغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیر آفرینش از روح تا مغز اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگترین مصرف کننده چه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکانبیماری های مغز و اعصاب و نقش هورمون زنانه استروژننیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیمولتیپل اسکلروز در زنان شکل پنجم مادهبیوگرافینقش رژیم غذایی بر رشد و اچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تما اکنون میدانیم فضا خالششمین کنگره بین المللی سبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویفرایند پیچیده ی خونرسانیایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دعماد الدین نسیمی قربانی بخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل قبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشصفحه اصلیبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسمقاومت به عوارض فشار خون سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده آینده از روی مشاهبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سندرم پس از ضربه به سراستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای ایجاد تمدتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم تعادلی بدناعداد بینهایت در دنیای ممغز حریص برای خون، کلید تنهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آنبیماری وسواسنقش ویتامین K در ترمیم اسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بمواد کوانتومی جدید، ممکنشگفت انگیز بودن کیهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش رژیم غذایی در رشد و اچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تما اشیا را آنطور که هستندصرع و درمان های آنبحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنفرایند تکامل و دشواری هاایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظعوامل موثر در پیدایش زباعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر قدم زدن و حرکت دید را تغیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شسوالات پزشکیبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمقابله با کرونا با علم اسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مطالعه ای بیان میکند اهدبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سندرم سردرد به دلیل افت فاستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان برای شادمانی طتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم دفاعی بدن علیه مغز بقای حقیقی در دور ماندن امغز در تنهایی آسیب میبیننهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشنبیماری گیلن باره و بیمارنقش ژنتیک در درمان اختلاچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژموجود بی مغزی که می تواندشگفتی های زنبور عسلبیان حقیقتنقش زنجبیل در جلوگیری از چگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تما به جهان های متفاوت خودضررهای مصرف شکر و قند بر بحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تفرایند حذف برخی اجزای مغاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آقدرت انسان در نگاه به ابعزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهپیامهای کاربرانبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای املاحظه های اخلاقی دربارهسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز معنی روزهبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهااستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان برای شادمانی طنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت سکته مغزیبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز را از روی امواج بشناسچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد سکه ایبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش گرمایش آب و هوا در همچیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به موجودات مقهور ژنها هستندشاهکار قرنبیست تمرین ساده برای جلونقش زبان در سلطه و قدرت انگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی فلج نخاعی با الکترودهای ایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدما با کمک مغز خود مختاريمضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداومتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تفراتر از دیوارهای باوراگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فعوارض ازدواج و بچه دار شدبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرقدرت عشقزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستسایتهای دیگربرخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش املاحظات بیهوشی قبل از جرسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز معادله ها فقط بخش خسته کنبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهااستروژن مانند سپر زنان دمغز انسان رو به کوچک تر شنقش سجده بر عملکرد مغزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور از روی قصد بسیاری بلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز زنان جوانتر از مغز مرچهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد عروقی میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش پیش زمینه ها و اراده چیزی شبیه نور تو نیستتولترودینهدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین ممیهمانهای ناخوانده عامل شاهکار شش گوشبیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصنفلج بل، فلجی ترسناک که آناین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسما تحت کنترل ژنها هستیم یطلای سیاهبحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتفرد حساس از نظر عاطفی و باگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیعید نوروز مبارکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنلمس کوانتومیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجابرخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسممانتین یا آلزیکسا یا ابسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز معجزه ی علمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهااسرار آفرینش در موجمغز انسان رو به کوچکتر شدنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور بر بسیاری از حقایبه مغز خزندگان خودت اجازمغزهای کوچک بی احساسنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرعت فکر کردن چگونه استبیماری اسپینال ماسکولار نقش آتش در رسیدن انسان بهنکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هومیوتونیک دیستروفیشاید درست نباشدبیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کاجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغفلج خواباین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزمانند آب باشطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبافرضیه ای جدید توضیح میدهاگر نیروی مغناطیس نباشد