دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی، قسمت دهم

از تکامل تا مغز، از مغز تا تکامل هوش مصنوعی- قسمت دهم
میزان درک و سطح تکنولوژی، با هم پیوسته اند.
ما تکنولوژی هسته های هوشیاری ای را که کاشته ایم، خواهیم شناخت.
تکامل تکنولوژی ما مستقیما در ارتباط با سطح هوشیاری ای است که با آن، تکنولوژی را ساخته ایم.
نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی-ایرانی فیزیک کوانتوم و هوشیاری
توجه اصلی ما روی درکی جدید از جهان و تکنولوژی هایی است که براساس این درک است؛ این تکنولوژی، کارخانه ها و ماشین ها، و طنینی که برای نسل‌های آینده مهیا خواهد بود.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=677816933817932&id=101702221429409&mibextid=Nif5oz
توضیح:
تکنولوژی پایه های هوشیاری:
هوشیاری، آگاهی یک موجود نسبت به خودش است.
این درک، اساسا فراتر از نگاه به محیط اطراف و سازگار شدن با آن می‌باشد.
نگاه فرد به خودش، وقتی عمیق است که فرد از بیرون مجموعه، بر خود بنگرد.(نگاه شود: مقاله یمنبع هوشیاری کجاست- قسمت پنجاه و سه در همین کانال)
در این نگاه از بالا، نیازمند وجودی در سطح بالاتر از سطح مادی و بدن خود هستیم.
این شناخت، به طبیعت وجود مادی، شکل میدهد یعنی پایه ای برای وجود مادی است.
به همین ترتیب، خود این پایه، برای آنکه به شکلی عمیق درک شود لازم است پایه ای برای آن در جایی فراتر، وجود داشته باشد و به این ترتیب، سطوح هوشیاری ادامه پیدا می‌کند.
طبیعتا هر سطح از هوشیاری، برای درک، نیازمند ابزارهای ادراکی خاص است و تکنولوژی لازم برای هر ابزار، به طور کامل، وابسته به توانایی های ادراکی و ظرف وجودی موجود هوشمندی است که در آن سطح، می‌نگرد.
در سطح پایین هوشیاری، تکنولوژی لازم در ابزار مشاهده، سازگار با توانایی ها و قدرت ادراکی پایین است و در سطح هوشیاری بالاتر، تکنولوژی این ابزار مطابق با همان سطح ادراکی و ظرف وجودی بالاتر است.
ابزارهای لازم در نگاه از سطح پایین، برای دیدن از سطح بالاتر ناکافی است.
کارخانه ها و ماشین هایی که در جهان مادی، جواب می دهد در ارتقا به سوی عوالم و جهان های بالاتر، بی فایده می‌شود زیرا ابعاد و مشخصات و ویژگی ها و ابزار ایجاد کننده ی تمایز، در آن متفاوت است.
تکنولوژی جدید، ابزاری برای درک جدید و درک جدید، تشویقی برای تکنولوژی های جدید است.
میزان درک و سطح تکنولوژی با هم پیوسته اند.
توضیح دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حافظه و اطلاعات در کجاست زیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودداروی جدید ALSقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کانهادینه سازی فرهنگ اختلاتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریدردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و دومزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آندخالت در ساختار ژنهالایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکامل تا مغز از مغز تا مدل های ریز مغز مینی برینبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار نوعی سکته مغزی ، وحشتناک توازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طررفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت بیست و یکسفرنامه سفر به بم و جنوب ابعاد بالاترعقلانیت بدون تغییردر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامراحل ارتقای پله پله کیهبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانچگونه به سطح بالایی از هوتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک- قسمت بیست و پسندرم گیلن باره به دنبال اخلاق پایه تکامل و فرهنگعواملی که برای ظهور لغت امنابع بی نهایت انرژی در داضطراب و ترسمشاهده گر جدای از شیء مشابررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیدروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکخودروهای هیدروژنیسیاره ی ابلهانارتقا یا بازگشت به قبل ازغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53به نقاش بنگرمغز بزرگ چالش است یا منفعبعد پنجممغز مانند تلفن استژنهای حاکم بر انسان و انسنجات در راستگوییتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازریسدیپلام تنها داروی تایاین پیوند نه با مغز بلکه خطای حسارتباط غیرکلامی بین انساساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی شرمینقش نگاه از پایین یا نگاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرنراز تغییراگر فقط مردم میفهمیدند کدولت یا گروهکفیزیک و هوشیاریاز واقعیت امروز تا حقیقتسردرد میگرنمواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به نقش داروهاي مختلف معروف تمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادزمان و صبرابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی ادانشمندان نورون مصنوعی سفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به نقشه های مغزی جدید با جزیتو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان داروی جدید s3 در درمان ام قدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانچهار میلیارد سال تکامل بتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و سومزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکاردر مانهای کمر دردلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکامل تا مغز، از مغز تمدیون خود ناموجودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقنیکولا تسلاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت بیست و دوسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفعقیده ی بی عملدر سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامرز مرگ و زندگی کجاستبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهسندرم پیریفورمیساختلال خواب فرد را مستعد عوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع جدید انرژیاطلاع رسانی اینترنتیمغز آیندگان چگونه است ؟مشاهده آینده از روی مشاهبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کروناروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انخورشید مصنوعیسیاره ابلهانارتوکين تراپی روشی جديد غیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبه نقاش بنگرمغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کرونامغز مادران و کودکان در زمکل اقیانوس در یک ذرهنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثریشه های مشترک حیاتاین اندوه چیستخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی عدالتی در توزیع واکسن نقش نظام غذایی در تکامل متقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیراست دستی و چپ دستیاگر میدانی مصیبت بزرگتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و فیزیکدانان ماشینی برای تاز کجا آمده ام و به کجا میسردرد میگرن در کودکانموجود بی مغزی که می تواندبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چینقش درختان در تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیازمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حادانشمندان یک فرضیه رادیکفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستنقص در تشخیص هیجانات عامتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)درک احساسات و تفکرات دیگهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانداروی جدید میاستنی گراویقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتچهار ساعت پس از کشتار خوکتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میدست آسمانهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت نهمزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر در محل کار ارزش خودت را بلحظات خوش با کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدنیاز به آموزش مجازی دیجیتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در مورفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت بیست و سوسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینعلم و ادراک فقط مشاهده ی درمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامرز بین انسان و حیوان کجابرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میرویا تخیل یا واقعیتتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحساسیت روانی متفاوتسندرم پس از ضربه به سراختلال در شناسایی حروف و عید نوروز مبارکمناطق خاصی از مغز در جستجاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان ایا طبیعتا تمامطالبه ی حق خودبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امچالش هوشیاری و اینکه چرا تئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسونروش هایی برای جلوگیری از اولین هیبرید بین انسان و خوش قلبی و مهربانیسیاره ابلهانارتباط میکروب روده و پارغرور و علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاورمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبعد از کرونامغز چون ابزار هوش است دلیکلمات بلند نه صدای بلندنخستین تمدن بشریتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی مرژیم های غذایی و نقش مهم این ایده که ذرات سیاهچالخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش نظریه تکامل در شناساتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز باگر نیروی مغناطیس نباشد دورترین نقطه ی قابل مشاهفاصله ها در مکانیک کوانتاز آغاز خلقت تا نگاه انساسردرد و علتهای آنموجودات مقهور ژنها هستندبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش ذهن و شناخت در حوادث تمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیمارینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شازمان پلانکابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئدانشمندان ژنی از مغز انسقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدنقطه بی بازگشتتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)درک تصویر و زبان های مخلتدرک حقیقت نردبان و مسیری هندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در توزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درداروی جدید برای میاستنی قدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کددستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهارمزبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزدر چه مرحله ای از خواب ، رلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکامل تا مغز، از مغز تمداخله ی زیانبار انسانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرچیز جدید را بپذیرتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت بیستمسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدعلم و روحدرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیامرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصرویا حقی از طرف خداثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استخفاش با شیوع همه گیری جدیسندرم سردرد به دلیل افت فاختلال در شناسایی حروف و عامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای ایجاد تمدمطالبی در مورد تشنجبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده چالش هوشیاری و اینکه چرا تا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآلزایمرروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سخوشبختی دور از رنج های مسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط ماده و انرژیمقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگرمغز بزرگترین مصرف کننده بعد از کرونا دلخوشی بیهومغز چگونه صداها را فیلتر کلوزاپین داروی ضد جنوننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشترژیم های غذایی و نقش مهم اینکه به خاطرخودت زندگی دفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش هورمون های تیروئید دتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری چرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیسترحم مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسديدن با چشم بسته در خواب فاصله ی همیشگی تصویر سازاز انفجار بزرگ تا انفجار سردرد تنشنموسیقی نوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز نقش روی و منیزیم در سلامتتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویازمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکوندانشمندان پاسخ کوانتومی قلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتباد و موجهزینه سنگین انسان در ازانمیتوان با بیرون انداختنتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک دیگرانهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستزیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیداروی جدید برای ای ال اسقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهنوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک بازی ترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نوزدهمزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتدر ناامیدی بسی امید استلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکامل تا مغز، از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که چیزی منتظر شناخته شدنتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز درموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت دهمسلول های بنیادیاثر مضر مصرف طولانی مدت رعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد همزایای شکلات تلخ برای سلبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهرویاها از مغز است یا ناخوثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عخلا، حقیقی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات مخچهعادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طمطالعه ای بیان میکند اهدبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومچالش دیدگاه های سنتی در بتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار روش جدید تولید برقاولین دارو برای آتاکسی فخانه ی تاریکسیستم تعادلی بدنارتباط متقابل با همه ی حیتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه کدامین گناه کشته شدندمغز حریص برای خون، کلید تبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز ناتوان از توجیه پیداکلام و زبان، گنجینه ای بسنخستین روبات های زنده ی جتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزرژیم ضد التهابیاینکه خانواده ات سالم بادقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش هورمون زنانه استروژنتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدچراروياها را به یاد نمی آتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهرحم مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسدی متیل فومارات(زادیوا)(فتون های زیستیاز بحث های کنونی در ویروسسردرد سکه ایموسیقی هنر مایع استبیندیشهیچ اندر هیچنقش روزه داری در سالم و جتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هدانشمندان اولین سلول مصنقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا ونمیتوان بر سیاه سیاه نوشتو با باورهایت کنترل میشکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک درست از خود و هوشیاریهندسه در پایه ی همه ی واکتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسحریص نباشزیست شناسی کل در جزء فراکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانداروی جدید برای دیابتقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنوار مغز در فراموشی هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت هفتمزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهدر هم تنیدگی مرزها و بی ملزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرچیزی خارج از مغزهای ما نیتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نوررمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت دوازدهمسلول های بنیادی منابع و ااثرات فشار روحی شدیدعلم به ما کمک میکند تا مودرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر مسمومیت دانش آموزان، قمابرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریچگونه حافظه را قویتر کنیتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استرویاهای پر رمز و حیرتی درجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملخلا، خالی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات حرکتی در انسانعادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمغز انسان برای شادمانی طمعماری، هندسه ی قابل مشابزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیچاالش ها در تعیین منبع هوتابوهای ذهنیجهان هوشیارآموزش نوین زبانروش صحبت کردن در حال تکاماولین دروغخانواده پایدارسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت بصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه امید روزهای بهترمغز در تنهایی آسیب میبینتفکر قبل از کارمغز و اخلاقکلرال هیدرات برای خواباننرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واینترنت بدون فیلتر ماهوادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسینقش ویتامین K در ترمیم استقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از چراروياها را به یاد نمی آتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراگر با مطالعه فیزیک کواندین، اجباری نیستفروتنی و غروراز تلسکوپ گالیله تا تلسکسردرد عروقی میگرنمیهمانهای ناخوانده عامل بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترنقش رژیم غذایی بر رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان جدید میگرن با انتی هفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بزنجیرها را ما باید پاره کابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهدانشمندان تغییر میدان مغقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترچند نرمش مفید برای کمردرتو باید نیکان را به دست بچند جهانیتو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک عمیق در حیواناتهندسه زبانِ زمان استتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحرکت چرخشی و دائمی کیهانزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیداروی جدید ضد میگرنقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعینوار مغز در تشخیص بیماری توهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت هفدهمزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سدر هم تنیدگی کوانتومیلزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتچیزی شبیه نور تو نیستتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت سومسلول های بدن تو پیر نیستناثرات مفید قهوهعلم بدون توقفدرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قنگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هرویای شفافجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان خلاصه ای از مطالب همایش مسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلالات صحبت کردن در انعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودمغز انسان رو به کوچک تر شمعنی روزهبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دناتوانی از درمان برخی ویتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح روشهای نو در درمان دیسک باولین سلول مصنوعیخار و گلسکوت و نیستیسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز را از روی امواج بشناستفکر خلا ق در برابر توهم مغز و اخلاقکمردردنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیرژیم غذایی ضد التهابیایندرالدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسینقش ژنتیک در درمان اختلاتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استرساناها و ابر رساناها و عاگر تلاش انسان امروز برادید تو همیشه محدود به مقدفرگشت و تکامل تصادفی محض از تلسکوپ گالیله تا تلسکمیوتونیک دیستروفیبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانودرمان جدید کنترل مولتیپلهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیدانشمندان روش هاي جدیدی قلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال چند جهانیتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرگیری قلب در بیماری ویرهنر حفظ گرهتاریکی و نورآشنا پنداریحس چشایی و بویاییزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزداروی جدید ضد الزایمرقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برنوار مغزی روشی مهم در تشختوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هجدهمزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییدر هم تنیدگی کوانتومی و پلزوم عدم وابستگی به گوگل از روده تا مغزمرکز حافظه کجاستبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تونکاتی در مورد تشنجتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت سی و هشتمسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات مفید روزه داریعلم در حال توسعهدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمرینگاه انسان محدود به ادراتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردروان سالمجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استخلاصه ای از درمان های جدیسوخت هیدروژنی پاکاختلالات عضلانی ژنتیکعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودمغز انسان رو به کوچکتر شدمعادله ها فقط بخش خسته کنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان روشهای شناسایی قدرت شنوااوکرلیزوماب داروی جدید شخارق العاده و استثنایی بسکوت، پر از صداپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالاتر از ماده بیندیشمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت مغز انسان و میمون همغز و سیر تکامل ان دلیلی کمردرد ناشی از تنگی کانانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنرژیم غذایی ضد دردایا کوچک شدن مغزانسان الدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوسخن و سکوتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتنقش گرمایش آب و هوا در همتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های رشته نوروایمونولوژی و نقاگر خواهان پیروزی هستیدیدن خدا در همه چیزفراموش کارها باهوش تر هساز تکنیکی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش زنجبیل در جلوگیری از تنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در درمان جدید سرطانهمه چیز در زمان مناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختزندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمدانشمندان روشی برای تبدیقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنما تحت کنترل ژنها هستیم یبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیچند روش ساده برای موفقیتتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستدرگیری مغز در بیماری کویهنر رها شدن از وابستگیتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی سل سپتلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغز محدودیت چقدر موثر استبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از نوار عصب و عضلهتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هشتمزبان، وسیله شناسایی محیطابزارهای پیشرفته ارتباط طولانی ترین شبدر هم تنیدگی کوانتومی و دمقاومت به عوارض فشار خون از سایه بگذرمرکز حافظه کجاستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدچگونه مولکول های دی ان ایتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت سی و ششمسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مضر ماری جواناعلم راهی برای اندیشیدن ادرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجمسئولیت جدیدبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرننگاه از بیرون مجموعهتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به روبات های ریز در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشخم شدن فضا-زمانسودمندی موجودات ابزی بر اختراع جدید اینترنت کوانعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعداد بینهایت در دنیای ممغز ایندگان چگونه استمعجزه های هر روزهبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شروشی برای بهبود هوش عاطفايندگان چگونه خواهند دیدخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژسکته مغزیسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشومغزهای کوچک بی احساستفاوت ها و تمایزها کلید بمغز کوانتومیکمردرد و علل آنچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستراه فراری نیستایا این جمله درست است کسیدنیا، هیچ استفلج نخاعی با الکترودهای از نخستین همانند سازها تسخن پاک و ثابتمنبع خواب و رویابیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زناننقش پیش زمینه ها و اراده تلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های رشد مغز فرایندی پیچیده ااپی ژنتیکسرعت فکر کردن چگونه استدیدگاه نارسای دوگانه ی مفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز میگرن سردردی ژنتیکی که ببیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش زبان در سلطه و قدرت اتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان سرطان با امواج صوتهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنزندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهاندائما بخوانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشچندین ماده غذایی که ماننتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیدرگیری مغز در بیماران مبهنر، پر کردن است نه فحش دتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عداروی ضد چاقیلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغز محدودیت های حافظه و حافظبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهنوبت کودکانتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و ذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجمسفر فقط مادی نیستابزارهای بقا از نخستین هطی یکصد هزار سال اخیر هرچدر هر سوراخی سر نکنمقابله ی منطقی با اعتراضاز علم جز اندکی به شما دامرکز خنده در کجای مغز استبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنچگونه میتوان با قانون جنتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کمتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت سیزدهمسلولهای بنیادی مصنوعی دراجزای پر سلولی بدن انسان علم ساختن برج های چرخاندرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هامسئولیت در برابر محیط زیبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعنگاه از دور و نگاه از نزدتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیروبات کیانجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاخونریزی مغز در سندرم کووسیلی محکم محیط زیست بر انادامه بحث تکامل چشمعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست قسمت بقای حقیقی در دور ماندن امغز ابزار بقای برتر مادیمعجزه ی علمژن همه چیز نیستنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم روشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه دنبال رستگاری باشمغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت ها را به رسمیت بشناکمردرد با پوشیدن کفش مناچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز دندان ها را مسواک بزنید تفلج بل، فلجی ترسناک که آناز نخستین همانند سازها تسختی ها رفتنی استمنتظر نمان چیزی نور را بهبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر انقش آتش در رسیدن انسان بهتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موباینسبت ها در کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های رشد مغز علت تمایل انسان بابتدا سخت ترین استسعی کن به حدی محدود نشویدژا وو یا اشنا پنداریفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلنقش زبان در سلطه و قدرت اتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باوردرمانهای بیماری پارکینسهمه چیز، ثبت می شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشداروهای مصرفی در ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنه به اعدامتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایدرگیری مغزی در سندرم کووهوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67زبان نیاز تکاملی استابزار بقای موجود زنده از شجاعت و ترسداروی ضد چاقیلوتیراستاماز تکینگی تا مغز- از مغزتمخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستنور درونتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاهسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همطبیعت موجی جهاندر والنتاین کتاب بدید هممقابله با کرونا با علم اسازدواج های بین گونه ای، رمرگ چیستبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناچگونه مغز پیش انسان یا همتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچارنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت ششمسلام تا روشناییاجزایی ناشناخته در شکل گعلایم کمبود ویتامین E را درمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اصل بازخوردمستند جهان متصلبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردنگاه از درون مجموعه با نگتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیروح در جهانی دیگر استجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودخواندن ، یکی از شستشو دهنسینوریپا داروی ترکیبی ضداداراوون تنها داروی تاییعدم درکمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلندی در ذهن ما درک بلندیمغز ابزار برتر بقامعجزه ی علم در کنترل کرونژن هوش و ساختارهای حیاتی نازوکلسینتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشی جدید در درمان نابینايا اراده آزاد توهم است یخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زودی شبکه مغزی به جای مغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت های بین زن و مرد فقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفلج خواباز نخستین همانند سازها تسرنوشتمنحنی که ارتباط بین معرفبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش انتخاب از طرف محیط، نتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوررشد در سختی استابتدایی که در ذهن دانشمنشلیک فراموشیدژاوو یا آشناپنداریفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر بیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متنقش سجده بر عملکرد مغزتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهدرهای اسرارآمیز و پوشیدههمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیززندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلداروهای ام اسقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را نه جنگ و نه خونریزیتولید مثل اولین ربات های گلوئوندرگیری مغزی در سندرم کووهورمون شیرساز یا پرولاکتتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازداروی ضد تشنج با قابليت تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستنورون هاي مصنوعی می توانتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یسفر به مریخ در 39 روزابزارهای بقای موجود زندهطبیعت بر اساس هماهنگیدر یک فراکتال هر نقطه مرکملاحظه های اخلاقی دربارهاسکار، لگوی هوشمندمرگ و میر پنهانبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه هموساپينس بر زمین تکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و هشتسلسله مباحث هوش مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمعلایم کمبود ویتامین E را درمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز اصل علت و تاثیرمشکل از کجاستبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختنگاه حقیقی نگاه به درون اتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیروح رهاییجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزخواب سالم عامل سلامتیسیگار عامل افزایش مرگ ومادب برخورد با دیگرانعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلوغ چیستمغز از بسیاری حقایق می گربزرگترین درد از درون است معجزه در هر لحظه زندگیژن یا نقشه توسعه مغز و نقنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راروشی جدید در درمان سکته مای نعمت من در زندگیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بمغط یک گیرنده استتفاوت های تکاملی در مغز وکنگره بین المللی سردرد دچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تدو بیماری روانی خود بزرگ فلج خواب چیستاز نخستین همانند سازها تسریع دویدن مهم نیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهاننقش اتصالات بین سلولهای تلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز ماز گهواره تا گورابتذال با شعار دینشلیک فراموشیدگرگونی های نژادی و تغییفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزنقش غذاها و موجودات درياتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخدروغ نگو به خصوص به خودتهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغززندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشداروهای تغییر دهنده ی سیقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز چه زیاد است بر من که در ایتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در درگیری اعصاب به علت میتوهوش فوق العاده، هر فرد استبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطداروی ضد تشنج با قابليت تلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه ابزاري که وظیفه آن فبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتنورون های ردیاب حافظهتوهم جسمگذشته را دفن کنذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقای از نخستین طعمه ی شبکه های ارتباط اجدر کمتر از چند ماه سوش جدملاحظات بیهوشی قبل از جراساس انسان اندیشه و باور مرگ و میر بسیار بالای ناشبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دچگونه هوشیاری خود را توستکینگیپیوند اندام از حیوانات برهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت شصت و دوسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاحیای بینایی نسبی یک بیمعلت خواب آلودگی بعد از خودرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز اصل عدم قطعیت از کوانتوم مشکلات نخاعیبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشنگاه دوبارهتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آروزه داری متناوب، مغز را انسانیت در هم تنیده و متصخواب سالم عامل سلامتی و یسیاهچاله های فضایی منابعادراک ما درک ارتعاشی است عشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز به تنهایی برای فرهنگ بسیاری از بیماری های جدیمعرفت و شناختژنها نقشه ایجاد ابزار هونبرو و انرژی مداومتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خريتوکسيمب در درمان ام اسای آنکه نامش درمان و یادشخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز چیستنقش قهوه در سلامتیتفاوت های زبانی سرمنشا تکنگره بین المللی سردرد دچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه انسان شدن، راه رفتن وایا تکامل هدفمند استدو بار در هفته ماهی مصرف فلج دوطرفه عصب 6 چشماز نشانه ها و آثار درک شدسریعترین کامپیوتر موجودمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودنقش تیروئید در تکامل مغزتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یانشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغززمین در برابر عظمت کیهانابداع دی ان ای بزرگترین دشنا در ابهای گرم جنوب نیادانش قدرت استفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزانقش غذاها و موجودات درياتو یک معجزه ایکتابخانهدریای خداهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتزندگی سلول در بدن، جدای اابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنداروهای ضد بیماری ام اس وشاهکار شش گوشداروی فامپیریدین یا نورلقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس نه عدم مطلق بلکه عدم با قتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین درختان اشعار زمینهوش مصنوعی می تواند بر احتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهلزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمداروی ضد تشنج توپیراماتلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز، از مغز مدل همه جانبه نگر ژنرالیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازنوروپلاستیسیتی چیستتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت پنجاه و سسفر دشوار اکتشافابزارهای دفاعی و بقای موظهور امواج مغزی در مغز مصدر آرزوهایت مداومت داشتهممانتین یا آلزیکسا یا اباستفاده از مغز، وزن را کممرگ انتقال است یا نابود شبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانچگونه واکسن کرونا را توزتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت شصت و ششسم زنبور ، کلیدی برای واراحساس گذر سریعتر زمانعماد الدین نسیمی قربانی درمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز اصول انجام برخی نرمش ها دمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی نگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمروزه داری و بیمار ی ام اس انسان، گونه ای پر از تضادخواب عامل دسته بندی و حفطسیاهچاله ها، دارای پرتو ادغام میان گونه های مختلعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست قسمت بنی عباس، ننگی بر تاریخمغز بیش از آنچه تصور میشوبسیاری از بیماری های جدیمغز فکر میکند مرگ برای دیژنها ، مغز و ارادهچت جی پی تیتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوریه زغالیایمپلانت مغزی کمک میکند خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز جهان را از متلنقش مهاجرت در توسعه نسل اتفاوت ایستایی و تکاپوکنترل همجوشی هسته ای با هچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه بی شکستایجاد احساساتدو برابر شدن خطر مرگ و میفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز نظر علم اعصاب یا نرووسسرگیجه از شایعترین اختلامهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومینقش حفاظتی مولکول جدید دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار هوش در حال ارتقا ازشناخت و معرفت، و نقش آن ددانش محدود به ابعاد چهارفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تنقش غذاها و موجودات درياتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجدرک فرد دیگر و رفتارهای اهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحوادث روزگار از جمله ویرزندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شداروی لیراگلوتیدقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحنهایت معرفت و شناخت درک عتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتدرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سدارویی خلط آورلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک ژنرالیزهبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسنوروز یا روز پایانیتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت پنجاه و شسفرنامه سفر به بم و جنوب ابعاد و نیازهای تکاملیظرف باید پر شود چه با چرک در آسمان هدیه های نادیدنمن کسی در ناکسی دریافتم استفاده از هوش مصنوعی در مرگ تصادفیبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانچگونه آن شکری که می خوریمتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهارویا و واقعیتهوش مصنوعی به شناسایی کاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک سی و هفتمسماگلوتید داروی کاهش دهناحساسات کاذبعوامل موثر در پیدایش زبادرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملمشکلات روانپزشکی پس از سبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان نگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساروزه داری سلول های بنیادانعطاف پذیری مکانیسمی علخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله و تکینگی ابتدایادغام دو حیطه علوم مغز و عضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت به قفس های سیاهت ننازمغز برای فراموشی بیشتر کبشکه ای که ته نداره پر نممغز قلبژنهای مشترک بین انسان و وچت جی پی تیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهریواستیگمینایمپلانت نخاعی میتواند دخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی نهایت در میان مرزهانقش میدان مغناطیسی زمین تفاوت ارباب و رهبر حقیقیکنترل جاذبهچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنرابطه تشنج و اوتیسمایرادهای موجود در خلقت بدو برابر شدن خطر مرگ و میفیلمی بسیار جالب از تغییاز نظر علم اعصاب اراده آزسرگردانیمهربانی، شرط موفقیتبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی زمان چیستابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛دانش بی نهایتفردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی با هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نینقش غذاها در کاهش دردهای تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آوردرک نیازمند شناخت خویش اهمیشه راهی هستتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحکمت الهی در پس همه چیززونیسومایدزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدداروی تشنجی دربارداریقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذاینهایت در بی نهایتتولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسدردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدداستانها و مفاهیمی اشتبالاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک تعمیم یافبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک منوشیدن چای برای مغز مفید توانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت بیست و چهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابعاد اضافه ی کیهانعقل مجادله گردر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژي پاک سرچشمه حاستفاده از انرژی خلامرگی وجود نداردبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادچگونه انتظارات بر ادراک تکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسهوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک- قسمت پنجاه و سندرم کووید طولانیاخلاق و علوم اعصابعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرمشکلات روانپزشکی در عقب بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندنگاهت را بلند کنتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهروزهای سختاهرام مصر از شگفتی های جهخودآگاهی و هوشیاريسیاهچاله ی تولید کنندهارتقا و تکامل سنت آفرینش غم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت به مغز خزندگان خودت اجازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بشریت از یک پدر و مادر نیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای هوش ، کدامندنتایج نادانی و جهلتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آیندهریاضیات یک حس جدید استایمان به رویاخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی ذهن و بی روحنقش محیط زندگی و مهاجرت دتفاوتهای جنسیتی راهی براکندر در بیماریهای التهابچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده رادیوی مغز و تنظیم فرکاناکسی توسین و تکامل پیش ادو سوی واقعیتفیزیک مولکولها و ذرات در از نظر علم اعصاب اراده آزسربازان ما محققا غلبه می مولتیپل اسکلروز در زنان بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیدانشمندان موفق به بازگردفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هادرک و احساسهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونحافظه میتواند بزرگترین د