دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه انتظارات بر ادراک ما تاثیر میکند

چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر می گذارد؟

نوروسافاری- دانشمندان علوم اعصاب الگویی از فعالیت مغزی پیدا کرده اند که باورهای ما را کدگذاری می کند و بر چگونگی تفسیر ما از جهان اطرافمان اثرگذار است.

دانشمندان علوم اعصاب الگوهای مشخصی از فعالیت عصبی را شناسایی کرده اند که باورهای قبلی را رمزگذاری میکند و به مغز کمک میکند، پیام های غیر قطعی از جهان خارج را درک کنند. برای اولین بار، آنها نشان دادند که باورهای قبلی، اثر خود را بر رفتار با منحرف کردن بازنمایی رویدادهای حسی در مغز، اعمال می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه ام ای تی، برای دهه ها تحقیقات نشان داده اند که ادراک ما از جهان تحت تأثیر انتظارات ما است. این انتظارات، “باورهای پیشین” نامیده میشود و به ما کمک می کند، آنچه را- که در حال حاضر در حال ادراک آن هستیم- بفهمیم. به عنوان مثال، ملاحظه کنید که چگونه سایه ای که بر روی یک تصویر اشعه ایکس بیمار افتاده، و به راحتی یک کارآموز کم تجربه از آن عبور می کند، توسط یک پزشک متخصص مورد توجه قرار میگیرد. تجارب قبلی پزشک به او کمک می کند بیشترین تفسیر احتمالی را از یک سیگنال ضعیف، انجام دهد.

تصمیم مناسب در شرایط غیر قطعی

فرآیند ترکیب دانش قبلی با شواهد غیرقطعی، به عنوان یکپارچگی بیزین شناخته شده است و اعتقاد دارند به طور گسترده ای بر ادراک، افکار و اقدامات ما تاثیر می گذارد. در حال حاضر، دانشمندان علوم اعصاب MIT سیگنال های مغزی متمایزی را کشف کرده اند که این باورهای قبلی را رمزگذاری می کنند. آنها همچنین دریافتند که چگونه مغز از این سیگنال ها در مواجهه با شرایطی- که نسبت به آن اطمینان کافی ندارند- برای تصمیم گیری های مناسب استفاده می کند.
استفاده از اطلاعات قبلی در پردازش اطلاعات جدید، امری کاملا منطقی است. آنچه آموختهایم، بستری برای آن چیزی است که در آینده خواهیم دید. شناخت و معرفت ما، افق دید و نگاه ما را تغییر میدهد و این، کاملا طبیعی است. و شاید بتوان گفت نگاه امروز ما حجاب و پرده ای بر شناخت های ممکنی است که قابل به دست آوردن است. تجربیات بر این اساس، بسیار مهم هستند و گاهی مهمتر از خود تجربیات، هنر فرد در به دور انداختن بسیاری از تجربیات قدیمی است.

حافظه انسان کوتاه مدت است و همین کوتاه مدت بودن حافظه، سبب میشود تجربیات خیلی زود محو و نابود شود. به همین ترتیب تاثیر تجربه های قدیم هم بر شناخت های آینده، اندک است و خیلی زود از میان میرود.

اگر تجربیات ما

در گذشته سودمند بوده باشد، از دست دادن آنها میتواند نقصی را در شناخت آینده ایجادکند ولی تجربیات بی ارزش، وقتی از میان برود مغز را برای جا دادن اطلاعات سودمند تر مهیا میکند.

در هر صورت تجربیات، گرایش های مغزی ما را جهت دهی میکند و این جهت دهی چه مثبت و چه منفی، ما را از بسیاری شناخت های نو و ابعاد پنهان کیهان محروم میسازد.

(شناخت، حجاب است.

معرفت، در عالم جسمانی بر اساس درک مادی انسان بر پاست.

معرفت، بر اساس مشخص شدن ظاهری موجودات مادی است و چون مشخص شدن موجود، یکی از تصاویری است که موج کوانتومی حمل می کند و درک انسان امکان ندارد جز فقط یک تصویر واحد را درک کند، اگر این تصویر، ظاهر شود بر دیگر تصاویر یا حوادث موجود در این موج کوانتومی، پرده میکشد.

صورت ظاهری، در حقیقت حجابی در برابر معرفت بقیه حوادثی است که آن موج، حمل میکند.

در اینجا معرفت در مورد انسان، حجاب است.

چگونه حجاب است؟

در موج کوانتومی همه حوادث ممکنی وجود دارد- که انسان میتواند مشخص کند- ولی در واقعيت نمي تواند، زیرا درک او جز یک صورت واحد را از میان این حوادث، نمي تواند بفهمد و این صورت، ظاهر می شود و دیگر تصاویر ممکن را مخفی می کند و بر آن پرده می کشد.

و صورت یا حادثه در مورد انسان، حجابی در برابر معرفت کامل است و بر اساس برهان، حادثه جز با تشخیص دادن، نمایان نمي شود.

تشخیص و مشخص کردن، حجاب است و معرفت، بر مشخص کردن متمرکز است.

نتیجه آنکه معرفت، حجاب است.

دکتر صادق محمدی

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1239479716217146&id=100004653881780)

مهرداد جزایری، استاد علوم زیستی رابرت ای. سوانسون، عضو هیئت علمی موسسۀ تحقیقات مغز مک گاورن و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید:

سوالی که ما می خواستیم پاسخ دهیم این است که چگونه این باورها، فعالیتهای مغزی را تحت تأثیر قرار میدهند و موجب سو گیری در ادراک ما میشوند.

محققان، حیواناتی را برای انجام یک آزمون دارای زمان بندی، آموزش دادند به گونه ای که این حیوانات آموزش دیده مجبور بودند فواصل زمانی متفاوتی را دوباره تولید کنند. انجام این کار چالش برانگیز است زیرا ادراک ما از زمان ناقص است و می تواند خیلی سریع یا خیلی کندتر از مقدار واقعی شود.

با این حال، هنگامی که فواصل زمانی به طور مداوم در محدوده ثابتی قرار می گیرند، بهترین

استراتژی، دادن پاسخ های سوگیرانه نزدیک به محدوده میانی دامنه زمانها میباشد. این درست همان کاری است که حیوانات انجام دادند.

علاوه بر این، ثبت عملکرد نورون ها در قشر پیشانی، یک مکانیسم ساده برای یکپارچگی بیزین را نشان داد: تجربه قبلی، بازنمایی زمان را در مغز، مورد سوگیری قرار میدهد، به گونه ای که الگوهای فعالیت عصبی مرتبط با فواصل مختلف زمانی را به سمت الگوی ایجاد شده در محدوده زمانی مورد انتظار، منحرف میکند.

هانسام سون، پژوهشگر پسادکترا وDevika Narai و یک دانشجوی کارشناسی ارشد نیکولاس میراههه، نویسندگان اصلی این مطالعه هستند که در شماره ۱۵ ژوئیه نورون به چاپ رسیده است.

آماده، به صف، شروع

متخصصین آمار برای قرن ها می دانستند که یکپارچه سازی بیزین راهبردی بهینه برای اداره اطلاعات غیرقطعی است. هنگامی که ما در مورد چیزی مطمئن نیستیم، به طور خودکار به تجربیات گذشته مان برای بهینه سازی رفتار، تکیه می کنیم.

جزایری می گوید:

اگر شما به طور کامل نمی توانید بگویید چیزی چیست، با تجربیات گذشته تان انتظار دارید که چیز خاصی باشد، پس، از اطلاعات قبلی برای هدایت داوری خود استفاده خواهید کرد. ما این کار را همیشه انجام می دهیم.

در مطالعه جدید، جزایری و تیم او می خواستند بدانند چگونه مغز، باورهای پیشین را رمزگذاری می کند و این باورها را در کنترل رفتار استفاده می کند. به همین منظور، محققان، حیوانات را برای بازتولید فواصل زمانی، با استفاده از یک تکلیف به نام ready-set-go (آماده، به صف، شروع ) آموزش دادند. در این تکلیف، حیوانات زمان بین دو فلش نوری (“آماده” و “به صف”) را اندازه می گیرند و سپس سیگنال “رفتن” را بوسیله ایجاد یک پاسخ تاخیری پس از همان مقدار زمان سپری شده(فاصله بین دو فلش)بوجود می آوردند.

آنها حیوانات را برای انجام این کار در دو بستر آموزش دادند.

در سناریوی کوتاه، فواصل بین ۴۸۰ تا ۸۰۰ میلی ثانیه و در بستر «طولانی» فاصله زمانها بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی ثانیه بودند. در ابتدای کار، به حیوانات اطلاعاتی در مورد بستر کاری(از طریق یک نشانه بصری)داده می شد. بنابراین آنها می دانستند که باید فواصل زمانی را در محدوده کوتاه تر یا طولانی تر انتظار داشته باشند.

جزایری قبلا نشان داده بود انسان هایی که این آزمون را انجام داده بودند، تمایل به سوگیری پاسخ های خود نسبت به محدوده میانی زمانها داشتند. در این بررسی آنها متوجه شدند که حیوانات هم به همان صورت هستند.

به ع

نوان مثال، اگر حیوانات بر این باور بودند که فاصله زمانی، از نوع کوتاه است و فاصله ی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله ای که تولید می کردند کمتر از ۸۰۰ میلی ثانیه بود. برعکس، اگر آنها اعتقاد داشتند که فاصله زمانی طولانی تر می باشد و همان فاصله زمانی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله زمانی کمی بیشتر از ۸۰۰ میلی ثانیه را بازتولید میکردند.

جزایری می گوید:

آزمایش های مختلفی که تقریبا در هر مورد ممکن یکسان بودند، به جز باور قبلی حیوان که منجر به رفتارهای متفاوتی میشد. این شواهد تجربی حاکی از این است که حیوان بر دانسته های قبلی خود، متکی است.

از زمانی- که برای محققان ثابت شد حیوانات بر باورهای پیشین خود متکی هستند- به دنبال پیدا کردن چگونگی رمزگذاریباورهای قبلیبرای هدایت رفتار میباشند. آنها فعالیت های حدود ۱۴۰۰ نورون در ناحیه قشر پیشانی را ثبت کرده اند، که قبلا نشان داده شد در زمان بندی، درگیر میباشد.

در طول دوره “ready-set”, پروفایل فعالیتی هر نورون به روشی- که منحصر به خود آن نورون است- شکل می گیرد و حدود ۶۰ درصد از نورون ها بسته به نوع بستر زمانی (کوتاه یا بلند) الگوی فعالیت متفاوتی داشتند. برای اداراک این قضیه محققان نحوه شکل گیری فعالیت عصبی در سراسر جمعیت نورونی را در طول زمان مورد تحلیل قرار دادند، و به این نتیجه رسیدند که دانسته های پیشین، بوسیله تغییر بازنمایی عصبی زمان به سمت محدوده میانی مورد انتظار,در پاسخ های رفتاری،سوگیری ایجاد میکنند.

دانش جاسازی شده

محققان بر این باورند که تجربیات گذشته، قدرت اتصالات بین نورون ها را تغییر می دهد. قدرت این اتصالات- که همچنین به عنوان سیناپس شناخته می شود- تعیین می کند چگونه نورون ها بر یکدیگر اثر کنند و الگوهای فعالیتی را که شبکه ای از نورون های متصل می توانند تولید کنند- را محدود می کند. این یافته- که نشان داد تجارب گذشته الگوهای فعالیت عصبی را منحرف میکنند- پنجره ای را به سوی چگونگی تغییر اتصالات سیناپسی باتجربه کردن باز می کند. جزایری می گوید:

به نظر می رسد که مغز تجارب قبلی را در اتصالات سیناپسی جاسازی می کند تا الگوهای فعالیت مغزی به صورت مناسبی سوگیری شود.

به عنوان یک تست مستقل از این ایده ها، محققان یک مدل کامپیوتری را که شامل یک شبکه از نورون هایی بود- که می توانند همان تکلیف ready-set-go را انج

ام دهند- ایجاد کردند. با استفاده از تکنیک هایی- که از یادگیری ماشین به دست آمده- آنها توانستند ارتباطات سیناپسی را تغییر دهند و یک مدلی ایجاد کنند که مانند حیوانات رفتار میکند.

این مدل ها بسیار ارزشمند هستند زیرا زمینه را برای تجزیه و تحلیل دقیق مکانیسم های زیربنایی روشی- که به عنوان “مهندسی معکوس” شناخته می شود- فراهم می کند. به طور قابل توجهی، مدل مهندسی معکوس نشان داد که مغز میمون ها این تکلیف را به همان روش حل کرد. این مدل نیز بازنمایی زمان را با توجه به تجربه قبلی، منحرف می کرد.

محققان برای تشریح بیشتر مکانیسم های زیربنایی از مدل رایانه ای استفاده کردند تا از آزمایش های پریشیدگی استفاده کنند که در حال حاضر غیرممکن است بتوان در مغز انجام داد. با استفاده از این رویکرد، آنها توانستند نشان دهند عدم انحراف بازنمایی عصبی، موجب برطرف شدن سوگیری های رفتاری می شود. این یافته مهم به نقش حیاتی انحراف در یکپارچگی بیزین دانش قبلی، اشاره دارد.

محققان اکنون قصد دارند مطالعه کنندزمانی که حیوان در حال یادگیری انجام یک تکلیف زمانی است،چگونه مغز اتصالات سیناپسی را- که باورهای قبلی آن را رمزگذاری می کنند- برقرار کرده و با دقت و به آهستگی تنظیم میکند.

این تحقیق توسط مرکز مهندسی عصبی Sensorimotor، سازمان علمی هلندی، Grieit Reintegration موری Sklodowska کوری، موسسه ملی بهداشت، بنیاد اسلون، بنیاد کلینگنشتاین، بنیاد سیمونز، بنیاد مک لینیت و موسسه مک گاورن تأمین شد.

ترجمه: الهام مه آبادی پور دکنر میر شهرام صفری وبسایت نوروسافاری

http://news.mit.edu/2019/how-expectation-influences-perception-0715

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30562-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627319305628%3Fshowall%3Dtrue

https://is.gd/aDKSPk

3:
تاثیر اطلاعات و خاطرات قبلی بر یادگیری آینده، چالشی بزرگ بر یادگیری است و واقعا مانند پرده یا حجابی است که آسان را از یادگرفتن و معرفت بیشتر، محروم میکند.

اطلاعات و خاطرات گذشته همیشه مثبت نیست و آکنده از افکار منفی و یاد مشکلات و پریشانی ها است . به خصوص وقتی بدانیم افکار منفی قابلیت بیشتری برای ماندن در ذهن دارد.

مشکلات و گرفتاری ها و چالش ها در زندگی دنیایی ما تمامی ندارد ولی هنر فراموش کردن آنها و نگاه و امید به آینده ای زیباتر، هنری است که زندگی را زیباتر میکند و شاید پس از روزهای تلخ، لبخندی اندک را بر چهره بنشاند.

((با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن

و در فضای رحمت خدا، فضای وسيع آزادی حقیقی حرکت کن و صندوق را بشکن

و هرگاه افکارت و مشکلاتت و قضایايي- که در دنیا با آنها مواجهي- تو را دعوت کرد تا وارد صندوق حبس انفرادی افکارت شوی، با یاد خدا با این حوادث مواجه شو و بار دیگر وارد صندق نشو ..

سيد Ahmed Alhasan احمد الحسن)

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانرویای شفافجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز اندامی تشنه ی انرژی اواکسن ضد اعتیادزبان شناسی مدرن در سطح سلخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصلمس کوانتومیشلیک فراموشینوروز مبارکگمان میکنی جرمی کوچکی در بررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودمیدان مغناطيسي زمین بشر عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیتوضیحات دکتر فاطمی در موانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان کارتی سل و تومور مغتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از روش های صرفه جویی در ایجاجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعوسواس، بیماری استسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری سلیاکلزوم گذر انسان از حدها و شکل پنجم مادهگاهی لازم است برای فهم و بعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میما تحت کنترل ژنها هستیم یدو بار در هفته ماهی مصرف تکامل و ارتقای نگاه تا عمتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو درمان دارویی سرطان رحم باثرات فشار روحی شدیدماده، چیزی نیستریه زغالیجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاچقدر به چشم اعتماد کنیمژن همه چیز نیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیرون اصل است یا درونمن، ما یا چی؟شایسته نیست در جیب خود قرتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چآپومورفین در پارکینسوندیوار، از ابتدا توهم بودتأثیر نیکوتین سیگار بر متست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدریا آرام نخواهد شد کشتی اختلال حرکتی مانند لرزش محدودیت درک انسانراه فراری نیستحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهکلید نزدیک و نگاه تو بر فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباور و کیهان شناسیمنابع انرژی از نفت و گاز شربت ضد خلطتلاش های جدید شرکت نورالآرامش و سکوندانشمندان ژنی از مغز انستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرگیری مغزی در سندرم کووارتقا و تکامل سنت آفرینش مرکز هوشیاری، روح یا بدن هدف از خلقت رسیدن به ابزارساناها و ابر رساناها و عحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اکنترل جاذبهسیاره ابلهانبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضرورت زدودن افکارتمساح حد واسط میان مغز کوآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همداروی لیراگلوتیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکدست بالای دستارتروز یا خوردگی و التهامرز جدید جستجو و اکتشاف، وقت نهيب هاي غير علمي گذشزمان به چه دلیل ایجاد میشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مفرد موفقسال سیزده ماههنمیتوان بر سیاه سیاه نوشکودکان را برای راه آماده بحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو افق رویداد جهان هستیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراداروی جدید ضد میگرنتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزمشاهده آینده از روی مشاهویتامین بی هفدهزندگی سلول در بدن، جدای احس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کقله سقوطستم با شعار قانون بدترین چه زیاد است بر من که در ایکایروپاکتیک چیستبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار منبع خواب و رویاعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريتولید پاک و فراوان انرژیامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیدر محل کار ارزش خودت را بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکیجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختوالزارتان داروی ضد فشار زاوسکا درمان گوشرحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستقبل و بعد از حقیقتسرگیجه از شایعترین اختلانوار مغز، ترجمه ی فعالیت کریستال زمان(قسمت اولبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهموجود بی مغزی که می تواندعادت کردن به نعمتخدا موجود استتوهم جداییانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کندر درمان بیماری مولتیپل نجات در اعتماد به خوددر دعواها چه میکنی؟تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانروان سالمجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن علیه سرطانزبان شناسی نوین نیازمند خونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیلووفلوکساسینشلیک فراموشینوروز یا روز پایانیگنجینه ای به نام ویتامین بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ومیدان های مغناطیسی قابل غم بی پایاندفاع از پیامبرتیوتیکسن داروی ضد جنونانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک درمان پوکی استخوانتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از روش های عملی برای رفع کمرجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش رووسیله، فقط دعا نیستسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبیماری شارکو ماری توثلزوم سازگاری قانون مجازاشکرگزار هر چیزی باش که داگاهی مغز بزرگ چالش استبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی مانند کودکان باشیددو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل و ریشه ی مشترک خلقتتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پدرمان زخم دیابتی با تکنواثرات مفید قهوهماده، چیزی بیش از یک خلا ریواستیگمینحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزنقش قهوه در سلامتیژن همه چیز نیستسم زنبور ، کلیدی برای واربیست تمرین ساده برای جلومن، خود تو هستمشادی، پاداش انجام وظیفهتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانآب زندگی است قسمت چهارمدید تو همیشه محدود به مقدتأثیر نگاه انسان بر رفتاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدریافت هورمون امید با وراختلال خواب فرد را مستعد مخچه فراتر از حفظ تعادلراه نجاتحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نکلید، در ناشناخته هاستسوخت هیدروژنی پاکباید از انسان ترسیدمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشمتلاش هایی در بیماران قطع آرامش عقلدانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشندرگیری مغزی در سندرم کووارتقا یا بازگشت به قبل ازمرکز حافظه کجاستهر چیز با هر چیز دیگر در ترستگاری محدود به یک راه نحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزکندن ریشه ی خودسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضرب المثل یونانیتنفس هوازی و میتوکندریآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین داروی کنترل چربی خونتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استدستورالعمل مرکز کنترل بیارزش های وارونهمرزهای حقیقی یا مرزهای توقتی فهمیدی خطا کردی برگزمان شگفت انگیزحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسفرد یا اندیشهسانسور از روی قصد بسیاری نمای موفقیتکوری گذرای ناشی از موبایبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظهور امواج مغزی در مغز مصتو انسانی و انسان، شایستافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرداروی جدید ضد الزایمرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمذره ی معین یا ابری از الکجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتمشاهدات آمیخته با اشتباهویتامین دی گنجینه ای بزرزندگی، مدیریت انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشقلب های سادهستم، بی پاسخ نیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قکار امروز را به فردا نیندبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانمنتظر نمان چیزی نور را بهعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريتولید اندام با چاپ سه بعدامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز جهانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیواکنش های ناخودآگاه و تقزبان فرایند تکاملی برای حس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلقبل از آغازسرگردانینوار عصب و عضلهکریستال زمان(قسمت دوم)برخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازموجودات مقهور ژنها هستندعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اتوهم جدایی و توهم علمانفجار بزرگ پایان بوده اانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییدر سال حدود 7 میلیون نفر تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانروبات ها قول میدهندجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان، نشان دهنده ی سخنگو خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسلوب فرونتال یا پیشانی مغشنا در ابهای گرم جنوب نیانورالژیگندم بکاری، جو درو نمیکنبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردمیدان های کوانتومی خلاغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختتیک و اختلال حرکتیانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خودرمان پوکی استخوانتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط روش هایی برای مقابله با اجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کویک پیام منفرد نورون مغزی سلول های مغزی عامل پارکیبیماری ضعف عضلات نزدیک بلزوم سازگاری قانون مجازاشکست حتمیگاهی جهت را عوض کنبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما ممانند آب باشدو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل ابزار هوش ، راه پر تراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر بردرمان ساده ی روماتیسماثرات مفید روزه داریماست مالیریاضیات یک حس جدید استحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی سماگلوتید داروی کاهش دهنبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژي پاک سرچشمه حشب سیاه سحر شودتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در موآب زندگی است قسمت هفتمدیدن خدا در همه چیزتأثیر شیرینی های حاوی لوتشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعدریای خدااختلال در شناسایی حروف و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلراه های جدید برای قضاوت رحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به فواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای کلام و زبان، گنجینه ای بسسودمندی موجودات ابزی بر بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به امنابع انرژی از نفت و گاز ششمین کنگره بین المللی ستلاش در تولید انرژی به رنآرامش(سکوت) stillness و تکاپودانشمندان اولین سلول مصنتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود ددرگیری اعصاب به علت میتوارتوکين تراپی روشی جديد مرکز حافظه کجاستهر جا که جات میشه، جات نیرشته نوروایمونولوژی و نقحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياکندر در بیماریهای التهابسیب یکسان و دیدگاه های متبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست قسمت ضربه مغزی در تصادف رانندتنفس هوازی و میتوکندریآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسداروی تشنجی دربارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتدغدغه نتیجه ی نادانی استارزش های حقیقی ارزش های غمزایای شکلات تلخ برای سلوقتی ناراحتی چیکار میکنیزمان طلایی سکته ی مغزی راحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریفرد حساس از نظر عاطفی و بسانسور بر بسیاری از حقاینمایش تک نفرهکی غایب شدی تا نیازمند دلبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظرف باید پر شود چه با چرک تو با همه چیز در پیوندیافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهداروی سل سپتتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکذرات کوانتومی زیر اتمی قجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میمطالبه ی حق خودویروس مصنوعیزندگی، مراتب هوشیاری استحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران قلب و عقلستون فقرات انسان دو پا جلنهایت معرفت و شناخت درک عکار با یگانگی و یکپارچگیبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح منتظر نتیجه ی کارهایت باعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفتولید سلولهای جنسی از سلامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هودر ناامیدی بسی امید استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبواکنش به حس جدیدزبان متغیرحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاقبل از انفجار بزرگسربازان ما محققا غلبه می نوار عصب و عضلهکریستال زمان(قسمت سوم)برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دمورد نادر همپوشانی دو بیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بتوهم جسمانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقردر عید نوروز مراقب تصادف تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از روبات های ریز در درمان بیجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طوابسته به دوستی این و آن زبان، وسیله شناسایی محیطخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبلوتیراستامشناخت ناشناختهنورالژی تریژمینالگوهر با نظر دیگران سنگ نمبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیمیدان بنیادین اطلاعاتغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اتیکاگرلور داروی ضد انعقاانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استدرمان آرتروز با ورزش موضتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هروش هایی برای کم کردن اضطجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده یک پیشنهاد خوب برای آسان سلول های بنیادیبیماریهای تحلیل عضلانی الزوم عدم وابستگی به گوگل شکستن مرز دور مغزگاهی در پارکینسون باید پبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروماه رجبدو داروی جدید برای میاستتکامل تکنولوژیتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان سرگیجه بدون نیاز باثرات مضر ماری جواناماست مالی با هوش انسانیریتوکسیمابحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرنقش میدان مغناطیسی زمین ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسندرم میلر فیشربیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیآب زندگی است قسمت اولدیدگاه نارسای دوگانه ی متئوری تکامل امروز در درمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو درک فرد دیگر و رفتارهای ااختلال در شناسایی حروف و مخچه ابزاري که وظیفه آن فراه های جدید برای قضاوت رحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزکلام، در تحولی شگفت آور بسی و سه پل اصفهانباد و موجپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز شعار و عملتلاشی برای درمان قطع نخاآرزوها را کم کندانشمندان تغییر میدان مغتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار تضادهای علمیهمیشه راهی هستدرب بسته با غیر خود باز مارتباط میکروب روده و پارمرکز خنده در کجای مغز استهر حرکت خمیده می شود و هر رشد مغز فرایندی پیچیده احرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياکندر علیه سرطانسیر آفرینش از روح تا مغز بحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای مصرف شکر و قند بر تنفس بدون اکسیژنآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزداروی جدید ALSتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیذهن ما از در هم شکستن منبارزش حقیقی زبان قسمت اولمسمومیت دانش آموزان بی گوقتی پر از گل شدی خودت را زمان، واقعی نیستحس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن افردا را نمیدانیمسانسور ذهنچند نرمش مفید برای کمردرکیهان خود را طراحی میکندبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظرفیت مغز چقدر استتو با باورهایت کنترل میشاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدداروی ضد چاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استذرات کوانتومی زیر اتمی قجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده مطالبی در مورد تشنجویروس های باستانی، مغز مزندان ذهنیحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کقلب یا مغزستارگانی قبل از آغاز کیهنهایت در بی نهایتکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان منتظر زمان ایده آل نشوعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیتولترودینامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی در هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرنگ کردن، حقیقت نیستجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکسن های شرکت فایزر آمرزبان مشترک ژنتیکی موجوداحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختقبرستان ها با بوی شجاعتسربرولایزیننوار عصب و عضلهکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثموسیقی نوعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدتوهمات و شناخت حقیقتتوکل بر خداانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کدرمان نگهدارنده ی اعتیادتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از روبات کیانجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طوابستگی یعنی قلادهزدودن نقص از هوش مصنوعیخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دنوزاد ناشنوای متولد شده،گویید نوزده و ایمنی ساکتبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده میدازولام در درمان تشنج غار افلاطوندل به دریا بزنتیروفیبان موثر در سکته ی انسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همروش هایی برای جلوگیری از جاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا مغز حریص برای خون، کلید تیک آلل ژنتیکی که از نئاندسلول های بنیادی منابع و ابیماری، رساله ای برای سلمقاومت به عوارض فشار خون شکستگی لگن یا سکته ی مغزیگذر زمان کاملا وابسته به بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماهیچه ی صبردو سوی واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاندرمان سرگیجه بدون نیاز باجزای پر سلولی بدن انسان ماشین های دارای روحریسپریدونحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما دانقش محیط زندگی و مهاجرت دژن درمانی در درمان چاقیسندرم کووید طولانیبیشتر علم، در نادانسته همنابع انرژی از منابع نهفشبیه سازی سیستم های کوانتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهآب زندگی است قسمت دومدیروز و امروزتئوری تکامل در پیشگیری و تشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث درک نیازمند شناخت خویش ااختلالات مخچهمخچه تاثیر گذار بر حافظهراه پیروزی در زندگی چیستحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دکلرال هیدرات برای خوابانسیلی محکم محیط زیست بر انباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانمنابع بی نهایت انرژی در دصبور باشتلاشی تازه برای گشودن معآزمون تجربی، راهی برای ردانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی تظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمدرختان چگونه بر تشکیل ابارتباط ماده و انرژیمرگ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به رشد مغز علت تمایل انسان بحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياکو کیو تن coQ10سیستم تخلیه ی مغز بینشی نبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای شکر بر سلامت مغزتنها مانع در زندگی موارد آغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهذهن چند جانبه نیازمند نگارزش حقیقی زبان قسمت دوممسمومیت دانش آموزان، قماوقتی تو از یاد گرفتن باز زمان، اندک استحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیفرزندان زمان خودساهچاله ها تبخیر نمیشودچند جهانیکیهانِ هوشیارِ در حال یابخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل مجادله گرتو باید نیکان را به دست باقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونداروی ضد چاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنذرات کوانتومی زیر اتمی قجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انسامطالعه ای بیان میکند اهدویرایش DNA جنین انسان، برزونیسومایدحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنقلب دروازه ی ارتباطسخن نیکو مانند درخت نیکونهادینه سازی فرهنگ اختلاکارهایی بیش از طراحی و گپبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخمنحنی که ارتباط بین معرفعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیتومورها و التهاب مغزی عاامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرنگین کمانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان چهار حرفی حیات زمینحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرقدم زدن و حرکت دید را تغیسردرد میگرننوار عصب و عضلهکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودموسیقی هنر مایع استعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانمیلر فیشر نوعی نادر از گیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر توپیراماتانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریدرمان نابینایان آیا ممکنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از روح و آب حیاتجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسفر فقط مادی نیستخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کولیروپریم داروی ترکیبی ضدشناخت حقیقت یا آرزوهای گنوسانات کوانتومی منبع ماگوش دادن بهتر از حرف زدنبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصامکان زمان یا حافظه زمانغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بتکلم در گیاهانانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغدرمان با سلول های بنیادیترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهروش هایی ساده برای کاهش اجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینیک جهش ممکن است ذهن انسانسلول های بدن تو پیر نیستنبیمارستان هوش مصنوعیمقایسه رقابت و همکاریشگفت نیست من عاشق تو باشمگذشته را دفن کنتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملماپروتیلیندولت یا گروهکتکامل داروینی هنوز در حاترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان سرگیجه بدون دارواجزایی ناشناخته در شکل گماشین دانشریسدیپلام تنها داروی تایحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رنقش مرکز تنفس سلولی در بیژن ضد آلزایمرسندرم گیلن باره به دنبال با همه مهربان باشمنابع انرژی از نفت و گاز شبکه های مصنوعی مغز به درتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دآب زندگی است قسمت سومدیسک گردنتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیدرک و احساساختلالات حرکتی در انسانمخاطب قرار دادن مردم، کاراه انسان شدن، راه رفتن وحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکم کردن کالری روشی سودمنسینوریپا داروی ترکیبی ضدبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع جدید انرژیصبور باشتلاشی جدید در درمان ام اسآزمون ذهنی گربه ی شرودیندانشمندان روشی برای تبدیتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستدرختان اشعار زمینارتباط متقابل با همه ی حیمرگ و میر پنهانهرگز از زندگی یا امکاناترشد در سختی استحس متفاوتاضطراب و ترسفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای کوچ از محیط نامناسبسیستم تعادلی بدنبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضعیف و قویتنها در برابر جهانآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک داروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنذهن هوشیار در پس ماده ی مارزش حقیقی زبان قسمت سوممسیر دشوار تکامل و ارتقاوقتی خودت را در آینه دیدیزمزمه ات مانده در گوشمحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهسایه ی هوشیاریچند جهانیکیست هیداتید مغزبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل در جهان جدید، عجیب استو برای خزیدن خلق نشده ایالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینرفلکس وتری با توضیح دکتر جهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار معمای اخلاقی قطارویشن پروزونا به وسیله ویروس ابله حس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوقلب روباتیکسخن و سکوتچهار میلیارد سال تکامل بکاربرد روباتهای ريزنانوبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شمنشأ اطلاعات و آموخته ها عماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیتومورهای نخاعیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره در هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانرهبر حقیقیجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمواکسن کرونا و گشودن پنجرزبان نیاز تکاملی استحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحقدرت مردمسردرد میگرن در کودکاننوار عصب و عضله مهم در تشکشف ژن جدید، می تواند گستبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی ممیهمانهای ناخوانده عامل عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمتوانایی مغز و دیگر اجزای انگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان های اسرار آمیز در آتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از روح در جهانی دیگر استجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدوبینار اساتید نورولوژی دسفر نامه سفر به بم و جنوب خواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرلیس دگرامفتامین یا ویاسشناخت درون، شناخت بیرون؛نوشیدن چای برای مغز مفید گوشه بیماری اتوزومال رسسبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیمکانیک کوانتومی بی معنی غربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیتکنولوژی های جدید و حالتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان تومورهای مغزی با اتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین روش استفاده از بالش طبیجبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز را از روی امواج بشناسیک رژیم غذایی جدید، می توسلول بنیادی و ای ال اسبیندیشمقابله ی منطقی با اعتراضشگفت انگیز بودن کیهانگر جان به جز تو خواهد از ختفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از ماجرای جهل مقدسدونپزیل در بیماران قلبی تکامل داروینی هنوز در حاترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان درمان سرطان با امواج صوتاحیای بینایی نسبی یک بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدریشه های مشترک همه ی موجوحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگینقش نگاه از پایین یا نگاهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسندرم پیریفورمیسبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز شبکیه های مصنوعیتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)دیستونی قابل درمانتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استدرک کنیم ما همه یکی هستیماختلالات صحبت کردن در انمدل همه جانبه نگر ژنرالیراه بی شکستحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درکمی زاویه ی دیدت را عوض کسیناپس، شگفتی خلقتبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرمناطق خاص زبان در مغزصبر لازمه ی پیروزی استتمایل زیاد به خوردن بستنآزمون ذهنی گربه شرودینگردانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتدرد و درسارتباط چاقی و کاهش قدرت بمرگ و میر بسیار بالای ناشهز ذره، یک دنیاسترشد، رسیدن به یک هدف نیستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهکوچک شدن مغز از نئاندرتاسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علممنبع هوشیاری کجاست قسمت طلوع و حقیقتتنهاییآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوداروی جدید میاستنی گراویتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیذهن و زندگیارزش خود را چگونه میشناسمسئول صیانت از عقیده کیسوقتی خورشید هست شمع به کازنان باهوش ترحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچافساد اقتصادی سیتماتیک درسایه را اصالت دادن، جز فرچند جهانی و علمکیست کلوئید بطن سومبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل سالمتو تغییر و تحولیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین درفتار مانند بردهجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز معماری، هندسه ی قابل مشاواقعیت فیزیکی، تابعی از زیان غذاهای پرچربحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنقلب را نشکنسخن پاک و ثابتچهار ساعت پس از کشتار خوککاربرد روباتهای ريز، در برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم منشاء کوانتومی هوشیاری اعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیتومورهای ستون فقراتامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستنددر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیواکسن کرونا از حقیقت تاتزبان و کلمه حتی برای کسانحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21قدرت و شناخت حقیقتسردرد میگرنی در کودکاننوار عصب و عضله برای تاییکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی توانایی یک فرد، برای تغیانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جدرمان های بیماری آلزایمرتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از روح رهاییجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استوجود قبل از ناظر هوشمندسفر به مریخ در 39 روزخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و لا اکراه فی الدینشناسایی تاریخچه ی تکاملینوعی سکته مغزی ، وحشتناک گوشت خواری یا گیاه خواریبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهمکانیزمهای دفاعی در برابمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمتکنولوژی و پیشرفتانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان تشنجتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موروش جدید تولید برقجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امسلول بنیادی در درمان ایدبیهوش کردن در جراحی و بیممقابله با کرونا با علم اسشگفت زده و حیران باشگرفتار محدودیت ها و ابعاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باماجرای عجیب گالیلهدوچرخه در کاهش دردهای کمتکامل داروینی هنوز در حاترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهدرمان ضایعات نخاعیاحیای بینایی نسبی یک بیممباحث مهم حس و ادراکریشه های مشترک حیاتحقیقت اشیاهوشمندی کیهاننقش نظام غذایی در تکامل مژنها ، مغز و ارادهسندرم پیریفورمیسبا هر چیزی که نفس می کشد ممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز و کیهانتقویت مغز با ورزشپیموزایدآتاکسیدژا وو یا اشنا پنداریتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزدرک احساسات و تفکرات دیگاختلالات عضلانی ژنتیکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهراه طولانی را به سلامت گذحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف کمالگرایی دشمن پیشرفتسیگار عامل افزایش مرگ ومبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانمناطق خاصی از مغز در جستجصبر و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیآزادی در چیستدانش، یک انسان را ناسازگتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انساندرد باسن و پا به دلیل کاهارتباط هوش ساختار مغز و ژمرگ و سوال از قاتلهزینه ای که برای اندیشیدز گهواره تا گورحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیکوچکی قلبسکوت و نیستیبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست قسمت طلای سیاهتنهایی رمز نوآوری استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش داروی جدید کنترل قند خونتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دذهن و شیمی بدناز فرد ایستا و متعصب بگذرمسئولیت جدیدوقتی ریشه ها عمیقند از چیزنجیرها را ما باید پاره کحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخفشار و قدرتساخت سلول عصبی حتی پس از چند روش ساده برای موفقیتکپسول ژری لاکتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقلانیت بدون تغییرتو جهانی هستی که خودش را الکترودهای کاشتنینگاه دوبارهداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازرفتار وابسته به شکلجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسمعنی روزهواقعیت چند سویهزیباترین چیز در پیر شدنحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشقوی تر باشسخت ترین حصارنون و القلمکاش شرف اجباری بود یا حتیبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مهمان ناخواندهعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستتوهم فضای خالیامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدندر هر سوراخی سر نکنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانرویکردهای جدید ضایعات نخجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر واکسن کرونا ساخته شده توزبان و بیان نتیجه ساختماحساسیت روانی متفاوتبی شرمیقدرت کنترل خودسردرد و علتهای آننوار عصب و عضله تعیین محلکشف جمجمه ای درکوه ایرهونوار عصب و عضله در مطب دککشف جدید تلسکوپ جیمز وببرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده میوتونیک دیستروفیعدم درکخسته نباشی باباتوازن مهمتر از فعالیت زیانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زادرمان های بیماری اس ام ایتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از روزه داری متناوب، مغز را جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیوراپامیل در بارداریسفر به درون سفری زیباخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟شناسایی زبان حیوانات با نیوالینگیلگمش باستانی کیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومتکنولوژی به طرز وحشتناکیانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبدرمان جدید ALSتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیروش صحبت کردن در حال تکامجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده سلول بنیادین از مخاط بینبیهوشی در بیماران دچار املاحظه های اخلاقی دربارهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگریه ی ابر، رمز طراوت باغتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاماده ی تاریکدوچرخه سواری ورزشی سبک و تکامل داروینی هنوز در حاترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیدرمانهای بیماری پارکینساحتیاط در ورزش زانو در خامبتکران خودشکوفاریشه های اخلاقحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساژنهای مشترک بین انسان و وسندرم پای بی قراربا آتش، بازی نکن و بعد از منابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدآتاکسی فریدریشدژاوو یا آشناپنداریتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشوددرک تصویر و زبان های مخلتاختراع جدید اینترنت کوانمدل هولوگرافیک تعمیم یافرابطه تشنج و اوتیسمحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملکمردردسیاهچاله هاباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع نور واقعی و ثابت، حقصبر بسیار بایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآزادی عقیده، آرمانی که تدائما بخوانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرد زانو همیشه نیاز به جرارتباط پیوسته ی جهانمرگ انتقال است یا نابود شهزینه سنگین انسان در ازازمین در برابر عظمت کیهانحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسکوچکترین چیز یک معجزه اسسکوت، پر از صدابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست قسمت53طوفان فقر و گرسنگی و بی ستنبیه چقدر موثر استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیداروی جدید آلزایمرتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دذهن پر در برابر آگاهیاز مخالفت بشنومسئولیت در برابر محیط زیوقتی شروع به بیدار شدن میزندگی فعال و مثبت روند آلحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازفشار روحی، همیشه بد نیست ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چندین ماده غذایی که ماننکامپیوتر سایبورگبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقیده ی بی عملتو جدای از کیهان نیستیالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراداروی ضد جنون در درمان تیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکمعاینه قبل از نوار عصب و واقعیت چیستزیباترین چیز در افزایش سحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای قیچی ژنتیکیسخت ترین کار، شناخت خود انوآوری ای شگفت انگیز دانکتاب گران و پرهزینه شد ولبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رامهندسی ژنتیک در حال تلاش عوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های متوهم فضای خالی یا توهم فضامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،در والنتاین کتاب بدید همتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداواکسن آلزایمرزبان و بیان، در سایه پیشرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن قدرت انسان در نگاه به ابعسردرد به دلیل مصرف زیاد مقدرت ذهنسردرد تنشننوبت کودکانکشیدن مادی روشی برای جلوبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین همیگرن و پروتئین مرتبط با عدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملتوت زیاد بخوریدانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهدرمان های جدید ALSتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از روزه داری و التهاب زیانبجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاورزش هوازی مرتب خیلی به قسفر تجهیزات ناسا به مریخ خواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار لایو دوم دکتر سید سلمان فشناسایی سلول های ایمنی انیکولا تسلاگیاه بی عقل به سوی نور میبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقما انسانها چه اندازه نزدصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله تکنولوژی جدید که سلول هاانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان جدید مولتیپل میلومترک امروزابعاد اضافه ی کیهانروشهای نو در درمان دیسک بجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تمغز، فقط گیرندهیاد گرفتن مداومسلول عصبی شاهکار انطباق بیو الکترونیک؛ ترکیب موجملاحظات بیهوشی قبل از جرشگفتی های زنبور عسلگربه شرودینگر و تاثیر مشآیا رژیم غذایی گیاهی سلادوپامین قابل حل در آبتکامل زبانترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیدرماندگی به دلیل عادت کراحتیاط در تعویض داروهامتواضع باشرژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودNVG 291نقش هورمون های تیروئید دژنهای هوش ، کدامندسندرم پس از ضربه به سربا تعمق در اسرار ابدیت و منابع انرژی از نفت و گاز شباهت های ریشه ای چند بیمتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسآتاکسی مخچه ای خودایمندگرگونی های نژادی و تغییتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبدرک حقیقت نردبان و مسیری ادامه بحث تکامل چشممدل های ریز مغز مینی برینرادیوی مغز و تنظیم فرکانحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث کمردرد ناشی از تنگی کاناسیاهچاله های فضایی منابعبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت صد قدح، نفتاده بشکستتمدن پیشرفته ی پیشینیانآزار حقیقیدارچینتاثیر کتامین در درمان پاایندرالتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیدردهای سال گذشته فراموش ارتباط انسانی، محدود به مرگ تصادفیهزاران سال چشم های بینا وزمین زیر خلیج فارس تمدنی حس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیکووید نوزده و خطر بیماری سکوت، در برابر گزافه گویبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمطوفان بیداریتهدیدهای هوش مصنوعیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی جدید آلزایمر تاییدتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز نخستین همانند سازها تمستند جهان متصلویتنام نوعی کرونا ویروس زندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازفضا و ذهن بازساخت شبکه عصبی با الفبای چندجهانیکانال یوتیوب دکتر سلمان بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهتو دی ان ای خاص ميتوکندريالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بدارویی خلط آورتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر مجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکمعادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت چیستزیر فشار کووید چه باید کرحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسختی ها رفتنی استنوار مغز مشاهده ی غیر مستکتاب زیست شناسی باوربرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزمهندسی بدنعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)امیدوارینازوکلسیندر یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوسجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و قلب در جنین موش مصنواکسن ایرانی کرونا تولیدزبان و تکلم برخی بیماریهخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیمار مرکز تنفس سلولیقدرت شناختی انسان، محدودسردرد سکه اینور از عمق تاریکیکشتن عقیده ممکن نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعمیگرن و خوابعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملتوسعه هوش مصنوعی قادر اسانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردرددرمان های جدید میگرنتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از روزه داری و بیمار ی ام اس جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرورزش هوازی ، بهترین تمریسفر دشوار اکتشافخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیلازم است هیچ کاری نکنیدشهر زیرزمینی در ژاپن برانیاز به آموزش مجازی دیجیگیاه خواری و گوشت خوار کدبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آما اکنون میدانیم فضا خالسوالات پزشکیدنیا، هیچ استتکنولوژی جدید که سلول هاانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً درمان جدید میگرن با انتی ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترروشهای شناسایی قدرت شنواجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تمغز، همه ی واقعیت را نمیبیاد بگیر فراموش کنیسلول عصبی، در محل خاص خودبیوگرافیممانتین یا آلزیکسا یا ابشانس یا نتیجه ی تلاشگزیده ای از وبینار یا کنفآیا رژیم غذایی گیاهی سلادورترین نقطه ی قابل مشاهتکامل زبانترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیدرها بسته نیستاحساس گذر سریعتر زمانمجموعه های پر سلولی بدن مرژیم های غذایی و نقش مهم حقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنژنهای حاکم بر انسان و انسسندرم جدایی مغزبا خودت نجنگمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زآتش منبع انرژیدانش قدرت استتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو تصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استدرک دیگراناداراوون تنها داروی تاییمدیون خود ناموجودراز تغییرحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتکمردرد و علل آنسیاهچاله ها، دارای پرتو بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت صداقتتمدن بشری و مغز اخلاقیآزار دیگری، آزار خود استداروهای مصرفی در ام استاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستدردی که سالهاست درمان نشارتباط از بالا به پایین ممرگ عاطفه و محبتهستي مادي ای که ما کوچکترزمان چیستحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامکودک هشت ساله لازم است آدسکته مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان زیباییتو یک معجزه ایافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی جدید ای ال استاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تمشکل از کجاستویتامین E برای فعالیت صحزندگی و داراییحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرفضای قلب منبع نبوغ استساختن آیندهنه ناامیدی بلکه ارتقاکاهش میل جنسی در ام اسبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و روحخواص بادامتو در میانه ی جهان نیستی الگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کندارویی ضد بیش فعالی سیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرقابتی بی هدف یا رقابتی هجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهواقعیت های متفاوتزیرفون داروی ضد ام اسحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمقانون مندی نقشه ژنتیکی مسختی در بلند شدن از روی صنوار مغز با توضیح دکتر فاکتاب طبیعت در قالب هندسهبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خمهربانی، شرط موفقیتعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکتوهم چیستامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک در کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و هوش، برترین ابزار بواکسن اسپایکوژنزبان و شناخت حقیقت قسمت چخلا، حقیقی نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنقدرت عشقسردرد عروقی میگرننور درونگل خاردار، زیباستبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیمیگرن و روزه داریعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماتوسعه برخی شغل ها با هوش اندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عدرمان های جدید در بیماری تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از روزه داری سلول های بنیادجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش و میگرنسفرنامه سفر به بم و جنوب خواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیلبخند بزن شاید صبح فردا زشواهدی از نوع جدیدی از حاچیز جدید را بپذیرگیرنده باید سازگار با پیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آما از اینجا نخواهیم رفتپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تتکینگیانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید کنترل مولتیپلترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفروشی برای بهبود هوش عاطفجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشیادگیری مهارت های جدید دسلولهای ایمنی القا کنندهبیوگرافیمن و وجود توهمیشانس یا تلاشتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته وآیا راهی برای بهبود وضعیديدن با چشم بسته در خواب تکامل زبان انسان از پیشیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاحساسات کاذبمجرم، گاهی قربانی استرژیم ضد التهابیحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسکفش و کتابسندرم دزدی ساب کلاوینبا خدا باشمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچاآثار باستانی تمدن های قددانش محدود به ابعاد چهارتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند تصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شوددرک درست از خود و هوشیاریادب برخورد با دیگرانمدیریت اینترنت بر جنگراست دستی و چپ دستیحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جکمردرد با پوشیدن کفش مناسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت صدای بم با فرکانس پایین، تمدن زیر آبآسيب میکروواسکولاریا آسداروهای ام استاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان التعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سدرد، رمز موفقیتارتباط بین هوش طبیعی و هومرگی وجود نداردهستی ما پس از شروعی چگال زمان و مکان، ابعاد کیهان حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهکودک ایرانی که هوش او از سکته ی مغزی در جوانانبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطولانی ترین شبتو یک جهان در مغز خودت هسافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیداروی جدید برای میاستنی تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تمشکلات نخاعیویتامین E در چه مواد غذایزندگی بی دودحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرفضای خالی ای وجود نداردساختن آینده، بهترین روش نه به اعدامکاهش مرگ و میر ناشی از اببر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیتوقف؛ شکستالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا داستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرموزی از نخستین تمدن بشرجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز معجزه ی چشمواقعیت و مجاززیرک ترین مردمحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهقانون گذاری و تکاملسدسازی روش مناسب برای مقنوار مغز ترجمه رخدادهای کتاب، سفری به تاریخبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دموفقیت هوش مصنوعی در امتعید نوروز مبارکخانواده پایدارتوهم و خیالامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد در آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقواکسن اسپایکوژن ضد کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقواکسن دیگر کرونا ساخته شزبان و شناخت حقیقت قسمت دخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسقسم به فقرسرطان کمیت گرایینوروفیبروماتوزگل درون گلدانبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نمیگرن سردردی ژنتیکی که بعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حستوصیه های سازمان بهداشت اندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پدرمان های جدید سرطانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از روزهای بد باقی نمیماندجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز مغز بیش از آنچه تصور میشوورزش بهترین درمان بیش فعسفرنامه سفر به بم و جنوب خواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیلحظات خوش با کودکانشواهدی از دنیسوان(شبه نئچیزی منتظر شناخته شدنگالکانزوماب، دارویی جدیبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بما اشیا را آنطور که هستندسایتهای دیگرده روش موفقیتتکامل فردی یا اجتماعیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آدرمان جدید ام اساتوبان اطلاعات و پلِ بینروشی جدید در درمان قطع نخجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسلولهای بنیادی مصنوعی دربیان ژن های اسکیزوفرنی دمن کسی در ناکسی دریافتم شاهکار قرنتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرآیا راهی برای رفع کم آبی دی متیل فومارات(زادیوا)(تکامل ساختار رگهای مغزی تسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیدرون قفس یا بیرون از آناخلاق و علوم اعصابمحل درک احساسات روحانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری فلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاکفش بد، عامل مهم کمردردسندرم سردرد به دلیل افت فبا طبیعت بازی نکنمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعآدم عاقل، وقت خودش را هدردانش بی نهایتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستدرک عمیق در حیواناتادراک ما درک ارتعاشی است مدیریت اضطراب، از مهمتریرجزخوانی هایی که امروز بحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبازگشت به ریشه های تکاملپیراستاممنبع هوشیاری کجاست قسمت صرع و درمان های آنتمدنی قدیمی در شمال خلیج آسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجداروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرس گرفتن از شکست هاارتباط شگفت مغز انسان و فمراقب خودتون و خانواده ههشت توصیه برای کاستن از دزمان و گذر آن سریع استحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوکودکان مهاجرسکته ی چشمیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتو کجای جهانیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیداروی جدید برای کاهش وزنتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسذهن خود را مشغول هماهنگیجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تمشکلات بین دو همسر و برخیویتامین کازندگی در جمع مواردی را برحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورقفس دور خود را بشکنساختار فراکتال وجود و ذهنه به اعدامکاهش التهاب ناشی از بیمابرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلختولید مولکول جدید توسط هالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا دخالت در ساختار ژنهاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز و رازهای ارتباط غیر کجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمواقعیت و انعکاسزیست شناسی کل در جزء فراکحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهقانون جنگلسرنوشتنوار مغز در فراموشی هاکتابخانهبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندموفقیت در تفکر استعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیتوهم وجودامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن دیگری ضد کرونا از دزبان و شناخت حقیقت قسمت سخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسقضاوت ممنوعسرعت فکر کردن چگونه استنورون هاي مصنوعی می توانگل زندگیبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمیگرن شدید قابل درمان اسعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواتوصیه های غیر دارویی در ساندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگندرمان های رایج ام استبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از روزهای سختجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز مغز باستانی، هنوز نقش هاورزش در کمر دردسفرنامه سفر به بم و جنوب خواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محلرزش ناشی از اسیب به عصبشیر و دوغ بادامچیزی خارج از مغزهای ما نیگام کوچک ولی تاثیرگذاربسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه ما به جهان های متفاوت خوددهن، بزرگترین سرمایهتکامل مادی تا ابزار هوشمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسدرمان جدید ای ال اس، توفراتوسوکسیمایدروشی جدید در درمان نابینجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تمغط یک گیرنده استیادگرفتن، آغاز حرکت است سلام تا روشناییبیان حقیقتمن پر از تلخیمشاهکار شش گوشتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانآیاما مقهور قوانین فیزیکدین اجباریتکامل شناخت انسان با کشفتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماندرون و بیرون، جدای از هم اخلاق پایه تکامل و فرهنگمحل درک احساسات روحانی درژیم غذایی سالم و ضد التهحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همکل اقیانوس در یک ذرهسوی ما آید نداها را صدابالای هر دستی، دستی هستمنابع انرژی از نفت و گاز شجاعت و ترستلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمآرمانگرای تخیلی نباشدانشمندان موفق به بازگردتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکاردرگیری قلب در بیماری ویرادراک، فراتر از آنچه معممداخله ی زیانبار انسانرحم مصنوعیحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی فال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اکنگره بین المللی سردرد دسیاهچاله ی تولید کنندهبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتمرکز و مدیتیشنآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایدست و پا زدن در سایه؟ارتباط شگفت انگیز مغز انمراحل ارتقای پله پله کیهو هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان و صبرحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتکودکان میتوانند ناقل بی بحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطیف انسفالیت، گیلن باره تو کز محنت دیگران بی غمیافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استداروی جدید برای ای ال استاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسذهن خالی از شلوغی افکارجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین کا و استخوانزندگی در سیاهچالهحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرقفس ذهنساختار شبکه های مغزی ثابنه بدبخت بلکه نادانکاهش حافظه هرچند فرایندیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم بدون توقفخواص شگفت هویجتولید مثل فقط با یک مادر ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا در موج، راز خلقت نهفته استاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز گشایی از اتصالات مغزجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونواقعیت تقویت شدهزیست شناسی باور حقیقت یا حس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابقانون جنگلسریع دویدن مهم نیستنوار مغز در تشخیص بیماری کجای مغز مسئول پردازش تجبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلومولکول ضد پیریعادت همیشه خوب نیستخار و گلتوهم وجودامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیدر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خداجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیواکسن سرطانزبان جانسوزخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریقطار پیشرفتسطح آگاهی، رخدادهای زندگنورون های ردیاب حافظهگلوله ی ساچمه ایبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پمیاستنی گراویس بدون آنتیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استتوصیه هایی در مصرف ماهیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان های علامتی در ام استبر را بردارابزار بقای موجود زنده از روزهای سخت میگذردجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز برای فراموشی بیشتر کوزن حقیقی معرفت و شناختسفرنامه سفر به بم و جنوب خواص اناربیماری دویکلرزش دست ها و گردن و سر ETشیشه ی بازالتی و سیلیکونچیزی شبیه نور تو نیستگامی در درمان بیماریهای بشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دما با کمک مغز خود مختاريمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتکامل مداومترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استدرمان جدید سرطاناتصال مغز و کامپیوترماده ی خالیروشی جدید در درمان سکته مجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شونفرت، اسیب به خود استیادآوری خواب و رویاسلاح و راهزنیبیداری معنوی یعنی دوستی من بی من، بهتر یاد میگیرمشاید گوشی و چشمی، آماده شتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانآگاهی فراتر از آگاهیدین، اجباری نیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریدرون آشفته ی تو و ظاهر خناختلا ل در خود عضلهمحدودیت چقدر موثر استرژیم غذایی ضد التهابیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده کلمات بلند نه صدای بلندسوپاپ ها یا ترانزیستورهابالاترین هدف از دولتمنابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای آرام باشدانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی ددرگیری مغز در بیماری کویادغام میان گونه های مختلمدارک ژنتیکی چگونه انسانرحم مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از کنگره بین المللی سردرد دسیاهچاله، سیاه خالص یا پبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعه ی عروقی مخچهتمرکز بر هدفآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنداروهای ضد تشنج با توضیح تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهاندست کردن در گوشارتباط شگفت انگیز مغز انمرز مرگ و زندگی کجاستوفور و فراوانیزمان واقعیت است یا توهمحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی فراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهکودکان گذشته به آینده فکبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت موجی جهانتو پیچیده ترین تکنولوژی افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشداروی جدید برای دیابتتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانذهن سالمجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین کا در سبزیجاتزندگی زمینی امروز بیش از حس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندقفس را بشکنسادیسم یا لذت از آزار دادنه جنگ و نه خونریزیکاهش دوپامین عامل بیماریبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاتولید مثل اولین ربات های ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا در میان تاریکی و روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز پیشرفت تواضع است نه طجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیواقعیت تقویت شدهزیست، مرز افق رویداد هستحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهقانونمندی و محدودیت عالمسریعترین کامپیوتر موجودنوار مغزی روشی مهم در تشخکرونا چه بر سر مغز می آوربرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانمولتیپل اسکلروز در زنان عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بتوهم بی خداییاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیدر برابر حقایق جدیدتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخوجهان شگفت انگیزرویاهای پر رمز و حیرتی درجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن سرطانزبان ریشه هایی شناختی اسخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و قطره قطرهسعی کن به حدی محدود نشوینوروپلاستیسیتی چیستگلوئونبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسمیاستنی گراویس در جوانانعصب سیاتیکخطر را بپذیرتوضیحی ساده در مورد هوش مانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان ژنتیکی برای نوآوریتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از روش مقابله مغز با محدودیجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟وزوز گوشسفری به آغاز کیهانبیماری دیستروفی میوتونیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوشکل های متفاوت پروتئین هگامی در درمان بیماریهای بشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیما بخشی از این جهان مرتبطدو بیماری روانی خود بزرگ تکامل چشمترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پدرمان جدید سرطاناثر مضر مصرف طولانی مدت رماده ای ضد التهابیريتوکسيمب در درمان ام اسجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شونقاشی هایی با بوی گذشته ییاری خدا نزدیک استسلسله مباحث هوش مصنوعیبیداری و خواب کدام بهتر امننژیتشاید درست نباشدتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبآپومورفین در پارکینسوندیوار همه اش توهم بودتکثیر سلول در برابر توقف تست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمدروغ نگو به خصوص به خودتاختلاف خانوادگی را حل کنمحدودیت های حافظه و حافظرژیم غذایی ضد دردحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از افلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنکلوزاپین داروی ضد جنونسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژی از نفت و گاز شربت رب انارتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بآرامش و دانشدانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه تصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرگیری مغز در بیماران مبادغام دو حیطه علوم مغز و مروری بر تشنج و درمان هایهدف از تکامل مغزرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم فاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اکنترل همجوشی هسته ای با هسیاره ی ابلهانباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعات در عصب زیر زبانیتمرکز بر امروزآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادیندست آسمانارتباط غیرکلامی بین انسامرز بین انسان و حیوان کجاوقاحت و تمسخر دیگرانزمان پلانکحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازفرار در فرار از میزبان، دسال 2025 سال بین المللی علمنمیتوان با بیرون انداختنکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت بر اساس هماهنگیتو آرامش و صلحیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرداروی جدید ضد فشار خونتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براذهت را روی چیزهای مفید متجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین بی 12 در درمان دردزندگی زودگذرحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترقله برای دیدن نه برای به سازگاری با محیط بین اجزانه روش تقویت مغزکاهش سن بیولوژیکی، تنها برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرتولید یا دریافت علمام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پادر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرمز امید، بی نیازی از مردجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمعرفی مورد نادر بیماری گواقعیت خلا و وجود و درک مزاویه نگاه ها یکسان نیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی قارچ بی مغز در خدمت موجودسرکه انگبین عسلی مفید برنوار مغز، مفید و بی خطرکریستال هابرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهمواد کوانتومی جدید، ممکنعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلتوهم تنهاییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلدر جراحی کمر عجله نکنیدتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همان