دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت هفتم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت هفتم)
در این شب عید نوروز و در روزهای دشواری که بسیاری از مردم ایران در غم عزیزان خود، جشن و هفت سینی نخواهند داشت:
این هفت قسمت، تقدیم به تو ای سین هستی و ای پادشاه کیهان! ای امام زمان! ما و اهل ما را دردهای بسیاری گرفتار کرده است، و اندوخته ای اندک آوردیم پس اندوخته ها و پیمانه های ما را کامل کن و بر ما صدقه بده زیرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد.
ساختار ژنتیکی یا الفبای حیات- که نتیجه آن میلیاردها موجود زنده است- به عنوان نقشه حیات، نقشی کلیدی را در ایجاد ساختمان های موجود در موجودات زنده دارد. هر چند نقشه ساختمان، ممکن است به دلیل نواقصی که در راه رسیدن به محصول هست، محصول کاملی را ایجاد نکند، ولی آنچه مشخص است اینکه بدون نقشه سالم و سازگار نمی توان به محصول نهایی رسید، یعنی برای همه سازگاری ها و برای همه تکامل ها و فرگشت ها، آنچه در گام اول لازم است، تغییر ساختار ژنتیکی است.

بله همانطور که گفته شد همه این تحولات و تغییرات در ساختار ژنتیکی، ممکن است به محصول سازگار نرسد ولی تکامل و دگرگونی موجودات، بدون جهش ژنتیکی ممکن نیست و برای تحولات و سازگار شدن، در ابتدا نیازمند نقشه ای قانونمند برای این تغییر، هستیم و همین که این تغییر و تحول در ابتدا بر اساس تغییر نقشه و نه تحولات ساختمان رخ میدهد، نشان دهنده برنامه ای در ترتیب این پازل پیچیده است؛ به گونه ای که بدون تغییر و تحول و به عبارتی فرگشت در نقشه، انتظار تحول و تکامل در اجزا نیست.
(تکامل به دلیل وجود صفت ژنتیکی مناسبی(تغییر ژنتیکی مناسبی)- که موجود زنده به دست می آورد- صورت می پذیرد... سنت ها، عادت ها و جراحی ها به ارث برده نمی شود بلکه این، صفات ژنتیکی هستند که به ارث برده می شوند و در نهایت در تکامل، تاثیر گذار هستند.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی ص 42 ترجمه فارسی)
(سرعت تکامل، ثابت نیست و در برخی مراحل، سریع و در مراحلی کند میشود. این تغییر سرعت تکامل شاید بتواند اشکال ناقص بودن پرونده ی زمین شناسی را- که تکامل گرایان مطرح می کنند- برطرف کند. حرکت بسیار سریع تکامل بر اساس معیارهای تکامل در دوره های زمانی خاص، می تواند نبود فسیل های میانی را- که پژوهشگران انتظار دارند نشانه ای از آنها بیابند- توضیح دهد، زیرا کوتاهی مدت زمان زندگی و حضور فسیل های میانی بر اساس معیارهای زمین شناسی، یافتن فسیل های میانی را در این دوره ها دشوار می سازد. در عین حال این نکته خود، دلیلی روشن از قانونمند بودن نقشه ی ژنوم را در اختیار ما می گذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص251)

قانونمند بودن نقشه ژنتیکی- همانطور که در فصل چهارم کتاب توهم بی خدایی نوشته فرستاده امام زمان احمد الحسن یمانی بیان میشود- ما را نیازمند قانون گذاری می کند که در پس این قانون، تاثیر گذار است و هر چند تاثیر او مستقیم نیست و گاهی در مسیر رسیدن امر، به محصول و نتیجه، ممکن است نقص های فراوانی رخ دهد ولی نمی توانیم تاثیر او را در این مسیر، کتمان کنیم.
بررسی تکامل بر اساس تحولات ژنوم و تغییرات الفبای حیات، در موجودات پیچیده و چند سلولی ممکن است به آن وضوحی نباشد که در ساده ترین موجودات یعنی ویروس ها دیده میشود و ممکن است در نگاه صرف به محصول به جای نقشه، بیش از آنکه قانونمندی و هدفمندی تکامل دیده شود توجه انسان سیاه بین امروز، به نقص هایی خیره شود که ناگزیر در مسیر طولانی رسیدن به محصول رخ داده است!

برعکس، در بدن ویروس جز ساختار ژنتیکی و چند آنریم مختصر، چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تکامل و تحول در ویروس ها محدود به تغییر و تحول در نقشه ژنیتکی و الفبای حیات است.

تحولات ویروسی و تلاش دقیق و پیچیده آن برای گریز از دست میزبان- که از قوانین عام تکامل و انتخاب طبیعی و جهش و زاد و ولد منشا می گیرد- در نگاه اول، ممکن است ترسناک و خشن بنماید ولی آن کسانی- که در پس هر حادثه، می توانند صدای تاثیر گذار آن را بشنوند و خود را محدود به آثار نمی کنند بلکه در پس آن، علت ها و تاثیر گذاها را می بینند و با شوقی محدود، انگشتان خود را در گوش های خود نمی کنند بلکه همچون پژوهشگری کنجکاو، هر صدایی را می شنوند و به دنبال علت آن می گردند- اینها در عمق این عوامل زیانبار می روند تا از این فرصت آرمانی یعنی ویروس بدون حجاب بر پوشش ژنتیکی، نهایت استفاده را بکنند و تاثیر گذار مستقیم حیات یعنی ساختمان ژنتیکی را این بار بدون پرده اجسام و پیچیدگی ها و به صورتی کاملا عریان ببیینند.

(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم که در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...

حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید و وقتی چیزی در خارج وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم، این ترجیح قوت میگیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی در گذشته و حال در چارچوبی قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمینی، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها، و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی .. )(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص 210-211 ترجه فارسی)

بله از روی محصولات و تولید آن- که ایجاد تصادفیش نیازمند عمری کیهانی چندین برابر عمر کیهان ماست- میتوان وجود قانون را دید و قانون گذار را اثبات کرد ولی مشخص است در این فرایند پیچیده از نقشه تا محصول، هرچه محصول کمتر و کوچکتر باشد و هرچه ژنوم یا نقشه نمایان تر و واضح تر، در دسترس باشد، بیشتر میتوان نظم و ترتیب و قانون درون نقشه را به صورتی عریان دید؛ به خصوص وقتی در کنار آن، انتخاب طبیعی مانند بخشی از پازل، با به کار بردن دقیق ترین حربه ها و فریب ها، به سوی گزینش بقای بیشتر میشتابد.

منشا ویروس کرونای SARS-CoV2 نشان میدهد این ویروس دست ساز بشری نیست.

از زمانی که نخستین موارد پنومونی کویید 19 در ووهان چین گزارش شد بحث های زیادی در مورد منشا این ویروس در جریان است.

عفونت با این ویروس اکنون جهانی شده است و در تاریخ 11 مارس 2020 تعداد 121،564 نفر مبتلا در بیش از 110 کشور گزارش شده است و تعداد 4373 نفر هم مرده اند. SARS-CoV2 هفتمین کوروناویروس است که انسان را آلوده میکند.

در اینجا در مورد منشا این ویروس بحث می کنیم. در اینجا در مورد ژنوم این ویروس صحبت می‌کنیم و می بینیم چگونه این ژنوم ایجاد شده است.

این ویروس ساخته آزمایشگاهی یا ویروس دستکاری شده نیست

مشخصات ژنوم این ویروس:
مقایسه ویروس های آلفا و بتای کرونا ویروس، دو مشخصه ژنومی ویژه را برای SARS-CoV2 شناسایی کرده است:

1- این ویروس توانایی اتصال به گیرنده ACE2 در ریه انسان را دارد.

2- این ویروس، یک پروتئین خاص به نام Spike protein دارد (نوعی پروتئین در سرتاسر غشای ویروس)و می‌تواند سه نوع گلیکان را در اطراف محلی از خودش جذب کند.

جهش در منطقه اتصال با گیرنده SARS-CoV2. (RBD recepror binding domain)

این منطقه اتصال با گیرنده، بیشتر از همه قسمت های ژنوم کرونا می تواند متغیر و قابل دگرگونی باشد. شش اسید آمینه این منطقه، نشان داده شده است و برای اتصال به گیرنده ACE2 قابلیت دارد.

بر اساس مطالعات ساختاری، مشخص شده است که RBD به صورت قدرتمندی به ACE2 انسان، گربه و دیگر گونه هایی- که این گیرنده در آنها بالاست- متصل می‌شود.

مطالعات بالا نشان میدهد که این ویروس ممکن است، به طور محکم با گیرندهACE2 متصل شود. مطالعات محاسباتی، پیشنهاد می دهد اتصال محکم Spike protein با گیرنده بیان شده ریه انسان، بسیار محتمل است که نتیجه انتخاب طبیعی روی ACE2 انسان یا گیرنده ای شبیه آن باشد و این، باعث می‌شود که بهترین راه حل ایجاد شود.

این نشان میدهد ویروس کورونا محصول دستکاری های انسانی نیست.

منطقه شکافت فورین پلی بازیک:
مشخصه دوم ویروس کووید 19 منطفه شکافت پلی بازیک در محل اس 1 و اس 2 است و اینها دو زیرواحد Spike protein هستند. این باعث شکافت موثر به وسیله فورین و دیگر پروتئازها می شود و نقشی را در تعیین عفونت زایی ویروس و محدوده میزبان دارد. مناطق شکافت پلی بازیک، در نسل های مرتبط بتاکروناویروس ها مشاهده نشده است، هرچند دیگر بتاکروناویروس ها انسانی، مناطق و گلیکان های پیوسته به O (O-linked glycans) را دارند.

با در نظر گرفتن تنوع ژنتیکی Spike protein - که محافظ اپیتوپ ها یا بخش های کلیدی روی ویروس است- مشخص میشود کرونا ویروس مانند ویروس های دیگر با مناطق شکافت پلی بازیک کامل یا نسبی در دیگر گونه ها کشف خواهند شد.

نقش عملکردی منطقه شکافت پلی بازیک در SARS-CoV2 ناشناخته است و مهم است تاثیر آن را بر قابلیت انتقال بیماری و ایجاد بیماری در مدل های حیوانی مشخص کنیم.

سرعت بالای زاد و ولد و انتقال، سبب می‌شود کسب محل های پلی بازیک شکافت را بیشتر کند و این، شبیه عملکرد Spike protein SARS-CoV2 است. مناطق زیاد شکافت پلی بازیک؛ چه خودبخود باشد یا با دستکاری ویرس ویروس، آنفلوانزای ضعیف را به شکل های بسیار بیماری زا تبدیل میکند.

این مناطق پلی بازیک پس از انتقال مداوم ویروس در کشت سلولی یا در میان حیوانات هم دیده میشود. عملکرد گلیکان های متصل به O O-linked glycan) ناشناخته است ولی آنها می توانند قطعه ای شبیه موسین درست کنند و پوششی بر اپی توپ یا مناطق کلیدی روی ویروس کرونا ایجاد کند.
تئوری های منشا SARS-CoV2:

احتمال کمی هست که این ویروس در آزمایشگاه با دستکاری روی دیگر انواع کرونا ویروس ها ایجاد شده باشد. همانطور که بیان شد RBD این ویروس ها بسیار مناسب برای پیوستن به گیرنده ACE2 در انسان است و این به شکل سودمندی متفاوت از دیگر کرونا ویروس ها است و راه حلی خوب به حساب می آید.

به علاوه اگر دستکاری ژنتیکی انجام شده بود یکی از سیستم های ژنتیکی ریورس که برای بتاکروناویروس ها وجود دارد احتمالا به کار گرفته میشد. با این همه اطلاعات ژنتیکی نشان میدهد این ویروس از هیچ یک از ساختمان های قبلی ویروس، ایجاد نشده است.

به جای آن ما دو سناریو را برای ایجاد این ویروس پیشنهاد می دهیم:

1-انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال از حیوان

2-انتخاب طبیعی در انسان بعد از انتقال از حیوان.

ما همچنین توضیح می دهیم چگونه انتخاب، طی انتقال ویروس، منجر به SARS-CoV2 شده است.

انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال حیوانی

بر اساس موارد قبلی کووید19 که در بازار هوان در ووهان مشاهده شد ممکن است یک منبع حیوانی در این محل، وجود داشته باشد. بر اساس مشابهت
SARS-CoV2 و کرونا ویروس های خفاش، ممکن است خفاشها به عنوان منبع و میزبان پیش ویروس، مطرح باشند هرچند RaTG13 - که از نوعی خفاش جدا شده است- ژنومی دارد که 96% مشابه ژنوم SARS-CoV2 است ولی RBD آن، متفاوت است و ممکن است به گیرنده ACE2 انسان متصل نشود، هرچند RaTG13 از نظر ژنوم نزدیکترین ویروس به SARS-CoV2 است.

برخی کروناویروس های مورچه خوار، شباهت زیادی را در RBD با SARS-CoV2 دارد، این کاملا نشان میدهد Spike protein SARS-CoV2 بسیار برای اتصال به ACE2 انسانی مناسب شده است و این، نتیجه انتخاب طبیعی است.

(ویروس ها ممکن است هرگز از بدنی- که سالهای سال در درون آن زندگی مسالمت امیز داشته اند- بیرون نیایند.

همانطور که در قسمت ششم بیان شد، خفاش می تواند سیستم ایمنی خود را چنان فعال کند که سلول‌های آلوده به ویروس کرونا را به گوشه ای ببرد و آن را گوشه گیر و غیر فعال کند و ممکن است این مناطق غیرفعال، سال ها در بدن خفاش، بدون فعالیت زیان بار باقی بماند.

اگر به دلیل تغییر شرایط زندگی مثلا تغییرات آب و هوایی ناشی از دخالت های انسان، موجوداتی مانند خفاشها ناچار شوند مثلا از میان جنگل ها به مناطق شهری بیایند و یا گروهی از انسان ها به دلیل گرسنگی و یا به دلیل تنوع و سرگرمی اقدام به شکار این پرندگان کنند، خیلی ساده ممکن است ویروس های مخفی و پنهان درون خفاش، بار دیگر ناچار شود به محیطی غیر از خفاش نقل مکان کند تا زنده بماند زیرا ویروس ها برای بقا نیازمند موجود زنده هستند و این موجود زنده، آن حیوانات و انسانی است که نزدیک خفاش زندگی می‌کنند.

بدن میزبان جدید، اصلا معلوم نیست مانند خفاش باشد. بدن متفاوت موجودات زنده و شرایط زندگی متفاوت آنها برخورد متفاوتی را با ویروس خواهد داشت. انتقال ویروسی که در بدن خفاش اصلا بیماری زا نبود در بدن انسان می‌تواند یک فاجعه باشد. مشخص است بدن انسان با بدن خفاش بسیار متفاوت است، هرچند ریشه های تکاملی مشترکی هم داشته باشند.

ویروس منتقل شده به بدن انسان، در شرایط متفاوتی قرار می‌گیرد و ناچار است، خود را با این شرایط جدید همراه سازد و در این حالت، به دنبال هدفی است تا از آن بهره ببرد. ویروس هایی که نتوانند با شرایط بدن میزبان میانی یا انسان سازگار شوند از میان خواهند رفت و ویروس هایی باقی می‌مانند که بتوانند از طریق برخی گیرنده ها به درون سلول های زنده بدن، راه یابند.

در این فرایند انتخاب ویروس سازگار با گیرنده خاصی در بدن انسان مثلا گیرنده ACE2 در ریه انسان، باعث بقای ویروس می‌شود. )

نه بتاکروناویروس های خفاش نه بتاکروناویروس های مورچه خوار که نمونه برداری شده‌است، منطقه شکافت با چندین باز ندارد. هرچند هیچ کروناویروس حیوانی شناسایی نشده‌است که کاملا شبیه باشد و بتواند به عنوان پیش ساز مستقیم SARS-CoV2 باشد، تنوع کروناویروس ها در خفاش ها و گونه های دیگر به طور بسیار زیاد مورد بررسی قرار گرفته است. جهش ها، القاها و حذف ها می‌تواند نزدیک محل اتصال S1_S2 کرونا ویروسها باشد و این نشان میدهد محل شکافت دارای چند باز، می‌تواند به وسیله فرایند تکاملی طبیعی ایجاد شود. برای اینکه ویروس پیش ساز بتواند منطقه شکافت دارای چند باز و جهش ها را در Spike protein به دست بیاورد به طوری که برای اتصال به ACE2 انسانی سازگار باشد میزبان حیوانی باید چگالی جمعیتی بالایی داشته باشد تا اجازه دهد انتخاب طبیعی به شکلی درست پیش برود و نیز ژن کد کننده ACE2 داشته باشد که شبیه اورتولوگ اسنانی باشد (اورتولوگ= دو یا بیشتر سکانس های ژنتیکی همساخت که در گونه های مختلف مرتبط با هم دیده می‌شود.)

2- انتخاب طبیعی در انسان ها به دنبال انتقال حیوانی.

ممکن است پیش ساز SARS-CoV2 که به انسان منتقل شده‌است مشخصات ژنومی ای را که در بالا بیان شد از طریق سازگاری طی انتقال انسان به انسان به دست آورده باشد.

وقتی این سازگاری ها کسب می‌شود، سبب می‌گردد قدرت دفاعی میزبان به پایان برسد و سیستم مراقبتی که آن را مشخص کرده است هدف قرار دهد.

همه ژنوم SARS-CoV2 که تا کنون سکانس شده است تظاهرات ژنومی دارد که در بالا توضیح داده شد و از یک پیش ساز عام منشا گرفته است.

وجود RBD در مورچه خوارها خیلی شبیه SARS-CoV2 است یعنی ما می‌توانیم نتیجه بگیریم احتمالا درون ویروسی که به انسان منتتقل می‌شود هم هست. این، محل شکافت دارای چند باز را باقی میگذارد تا طی انتقال انسان به انسان رخ دهد.

تخمین های زمانبندی پیش سازهای عمومی اخیر SARS-CoV2 که از اطلاعات اخیر سکانسی ساخته شده‌است نشان میدهد ویروس در انتهای نوامبر 2019 تا ابتدای دسامبر 2019 وارد شده است. بنابراین این سناریو نشان دهنده یک دوره انتقال ناشناخته در انسان ها است و این در میان حادثه حیوانی اولیه و به دست اوردن منطقه شکست دارای چند باز است.

اگر رخدادهای حیوانی زیادی در گذشته بوده باشد که باعث زنجیره های کوتاه انتقال انسان به انسان در طی دوره ای طولانی شود ممکن است شانس کافی رخ دهد. این اساسا وضعیت مورد نظر برای MERS-CoV است که همه نمونه های انسانی نتیجه انتقال پی در پی ویروسی از شترهای یک کوهانه بوذ و باعث عفونت های منفرد یا زنجیره های انتقال کوتاه میشد که در نهایت بهبود می یابد و این با عدم سازگاری برای انتقال دائمی است.

پژوهش های نمونه های انسانی می‌تواند اطلاعاتی را فراهم کند که چگونه آن انتشار مخفی رخ داده است. مطالعات سرولوژیک گذشته نگر میتواند کمک کننده باشد و تعداد کمی از آن اطلاعات، انجام شده است و نشان دهنده تماس های سطح پایین کرونا ویروس های شبیه سارس در مناطق خاصی از چین است. اساسا این مطالعات نتواسته است نشان دهد آیا تماس ها از طریق عفونت های قبلی با SARS-CoV، SARS-CoV2 یا دیگر انواع کروناویروس هاست.

به علاوه مطالعات سرولوژیک بیشتری باید انجام شود تا میزان تماس قبلی انسان با SARS-CoV2 را نشان دهد

3- انتخاب طی انتقال:
پژوهش پایه که انتقال کروناویروس های شبیه SARS-CoV را در بافت سلول و مدل های حیوانی در بر میگیرد سالهاست در سرتاسر جهان در حال انجام است. و نمونه های مشخصی از فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 نشان داده شده است. ما باید امکان فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 را- که از طریق جهش های لازم برای مواجهه با شرایط آزمایشگاهی است- بیازماییم.

از نظر تئوریک ممکن است SARS-CoV2 جهش های RBD را طی سازگاری برای انتقال به بافت سلولی به دست آورده باشد. یافتن کروناویروس های شبیه SARS-CoVاز مورچه خوارها با RBDهای مشابه، توضیح قوی تری ارائه میدهد که چگونه SARS-CoV2 اینها را از طریق ریکامبینیشن و یا موتاسیون به دست آورده‌است.

به دست آوردن منطقه شکافت دارای چند باز و گلیکان های بسته به O، ضد سناریوهای وابسته به بافت است. مناطق شکافت دارای چند باز فقط پس از انتقال طولانی ویروس آنفلوانزا دارای قدرت بیماری زایی اندک در آزمایشگاه یا در طبیعت، قابل مشاهده است. به علاوه تولید SARS-CoV2 در بافت سلولی یا انتقال بین حیوانی نیازمند جدا کردن قبلی ویروس پیش ساز با مشابهت ژنتیکی خیلی بالاست که توصیف نشده‌است.

تولید پی در پی منطقه شکافت دارای چند باز، نیازمند انتقال پی در پی در بافت سلولی یا حیوانات شبیه انسان دارای گیرنده های ACE2 است ولی چنین کاری قبلا توصیف نشده‌است.

در نهایت، تولید گلیکان های متصل به O، محتمل نیست به علت انتقال بافت سلولی رخ داده باشد و نیز چنین تظاهراتی پیشنهاد کننده درگیری سیستم ایمنی است.

ن

تیجه گیری: با اپیدمی جدید کووید 19 لازم است منشا ایجاد آن را کشف کنیم. شناخت درست اینکه ویروس حیوانی از گونه های مختلف، چگونه به انسان انتقال می یابد کمک خواهد کرد از رخدادهای حیوانی بعدی جلوگیری کنیم.

برای نمونه اگر SARS-CoV2 در دیگر گونه های حیوانی سازگار شده باشد خطر اپیدمی های وسیع آینده هم وجود دارد. در برابر اگر این سازگاری در انسان رخ داده باشد حتی اگر انتقال های حیوانی پی در پی، رخ دهد این حالت ها محتمل نیست بدون همان سری از جهش ها تمام شود. به علاوه شناسایی خویشاوندان ویروسی SARS-CoV2 در حیوانات، به مطالعات شناسایی عملکرد ویروس کمک میکند.

در حقیقت در دسترس بودن سکانس خفاشی RaTG13 کمک کرده است جهش های کلیدی RBD و منطقه شکافت دارای چند باز را نشان دهد. تظاهرات ژنومی که در اینجا بیان میشود قابلیت بیماری زایی و قابلیت انتقال SARS-CoV2 را در انسان نشان میدهد.

هرچند مدارک نشان میدهد SARS-CoV2 از روی قصد ساخته نشده‌است دیگر تئوری های پیدایش این ویروس را به طور دقیق نمی‌توان در اینجا توضیح داد چون ما همه تظاهرات SARS-CoV2 را در کرونا ویروس های مرتبط، در طبیعت بررسی کرده ایم.

ما اعتقاد نداریم هر سناریو بر اساس آزمایشگاه، قابل اعتماد نیست. یافته های علمی بیشتر ممکن است دیدگاه را تا حدی تغییر دهد. به دست آوردن سکانس های ژنتیکی ویروس از منابع حیوانی، مهمترین کار در شناسایی منشا ویروس است. برای نمونه مشاهده آینده منطقه شکافت دارای چند باز در ویروس های شبیه SARS-CoV2 در حیوانات بیشتر، از فرضیه های انتخاب طبیعی حمایت خواهد کرد.

شناسایی میزبان حد واسط SARS-CoV2 و نیز سکانس کردن ویروس از منابع اولیه، ممکن است بسیار سودمند باشد. فرایندهایی که SARS-CoV2 از طریق انتخاب طبیعی توانسته است با آن باقی بماند در پنومونی انسان و حیوان دارای اهمیت بسیار زیادی است.
شواهد کنونی نشان می دهد، این ویروس ساخته دست انسان نیست، ولی این ویروس نشان دهنده نزاعی دشوار در آینده با طبیعت ژنهای خودخواهی است که در آینده انسان را تهدید میکند و بخش بزرگی از این نزاع را خود طبیعت خودخواه، بر ما تحمیل خواهد کرد. گسترش پیشرفت های مهندسی ژنتیک و دست های مبتکر دانشمندان در پیشبرد هوش مصنوعی میتواند این نزاع را مهار کند یا برعکس آن را به نفع ژنهای خودخواه، با سرعتی بیشتر پیش ببرد.
در این نبرد، آن کسانی که در ابتدای کار دست به انکار حقیقت تکامل و بازی های ژنی میزنند- مانند کبکی که برای ندیدن شغال، سر را زیر برف فرو میبرد- هیچ حرفی نخواهئد داشت و نابودان آینده تاریخ خواهند بود. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9?fbclid=IwAR1CZRGIsYlf873qUc_eK_VFUdsF2-lE75WahZ3GqW5GaL12Anvh-NEuzbE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات عضلانی ژنتیکداروی جدید ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتتیک و اختلال حرکتیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزندگی و داراییمغز بیش از آنچه تصور میشوساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بآزادی در چیستجایی برای یاد گرفتن باقی لحظات خوش با کودکاناینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنعلم و روحخواص بادامهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیددارویی ضد بیش فعالی سیستاطلاعات حسی ما از جهان، چرقابتی بی هدف یا رقابتی هکوچکی قلبتکامل ابزار هوش ، راه پر بحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغزتان را در جوانی سیمکشسختی در بلند شدن از روی صإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش حق انتخابمن کسی در ناکسی دریافتم اکسی توسین و تکامل پیش اعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبنی عباس، ننگی بر تاریخرویا و خبر از آیندهکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیتأثیر شیرینی های حاوی لوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاسردرد سکه ایالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهحمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنبه دنبال رستگاری باشروزه داری و بیمار ی ام اس کاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریتاثیر ویروس کرونا بر مغز برای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اشهر زیرزمینی در ژاپن براامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنحریص نباشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریبی شرمیروشهای شناسایی قدرت شنواکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوشانس یا نتیجه ی تلاشانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیبیماری ای شبیه آلزایمر و رژیم های غذایی و نقش مهم گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر مغزبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییقفس دور خود را بشکننه به اعدامشباهت کیهان و مغزانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای مودانش قدرت استهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلبیهوش کردن در جراحی و بیمراز تغییرگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاصداقتاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک سی و هفتمموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمداروهای مصرفی در ام اسهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمبا هر چیزی که نفس می کشد مزمان چیستپیموزایدمغز و اخلاقتاریکی من و تو و گرد و غباآتاکسیسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پقسم به فقرای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزطوفان زیباییهمه چیز و هیچ چیزخواندن ، یکی از شستشو دهنمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواندن، دوست روزهای سختمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانداروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردتیکاگرلور داروی ضد انعقاباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانزندگی بی دودمغز باستانی، هنوز نقش هاساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتآزادی عقیده، آرمانی که تجایی خالی نیستلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاعاتی عمومی در مورد مرموزی از نخستین تمدن بشرکوچکترین چیز یک معجزه استکامل تکنولوژیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به زیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکمغط یک گیرنده استسدسازی روش مناسب برای مقافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیحقیقت قربانی نزاع بین بی من پر از تلخیماکسکاربازپین در درمان تشعید نوروز مبارکخانواده پایدارهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برابه قفس های سیاهت ننازرویا بخشی حقیقی از زندگی کامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دتئوری تکامل امروز در درمبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قافلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همسردرد عروقی میگرنالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراحمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخابه زودی شبکه مغزی به جای روزه داری سلول های بنیادکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانتاثیر ژنها بر اختلالات خبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اشواهدی از نوع جدیدی از حاامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،حرکات چشم، ترجمه کننده ی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنبی عدالتی در توزیع واکسن روشی برای بهبود هوش عاطفکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده سلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتشانس یا تلاشانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشبیماری ای شبیه ام اس مولترژیم ضد التهابیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیدانش محدود به ابعاد چهارهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درک درست از خود و هوشیاریتولترودینبیهوشی در بیماران دچار اراست دستی و چپ دستیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری صدای بم با فرکانس پایین، اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیحس و ادراک- قسمت پنجاه و مولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاداروهای ام اساسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتبا آتش، بازی نکن و بعد از زمان و مکان، ابعاد کیهان پیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاریکی و نورآتاکسی فریدریشسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنقضاوت ممنوعایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانطولانی ترین شبهمه چیز کهنه میشودهمه چیز در زمان مناسبخواب و بیداری نوسانی مغزمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمداروی جدید برای کاهش وزناسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهن خود را مشغول هماهنگیکمردرد ناشی از تنگی کاناتیروفیبان موثر در سکته ی بارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز زندگی در جمع مواردی را برمغز برای فراموشی بیشتر کساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینآزار حقیقیجاذبهلرزش دست ها و گردن و سر ETایندرالچیزی شبیه نور تو نیستعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ودخالت در ساختار ژنهااطلاعاتی عمومی در مورد مرمز و رازهای ارتباط غیر ککووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیتکامل جریان همیشگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهنفرت، اسیب به خود استسرنوشتافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل حقیقت آنطور نیست که به نظمن بی من، بهتر یاد میگیرماگر فقط مردم میفهمیدند کعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس در آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشبه مغز خزندگان خودت اجازرویا تخیل یا واقعیتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استتئوری تکامل در پیشگیری و بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتافلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده سرطان کمیت گراییالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بحوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معبه زیر پای خود نگاه نکن بروزهای بد باقی نمیماندکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کلام در آیات کلام ببرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از شواهدی از دنیسوان(شبه نئامیدوارینازوکلسینحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد بیمار 101 ساله، مبتلا به سروشی جدید در درمان قطع نخکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهشاهکار قرنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست ببیماری اسپینال ماسکولار رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد اضافه ی کیهاندانش بی نهایتهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عابیو الکترونیک؛ ترکیب موجرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخصرع و درمان های آناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیحس و ادراک- قسمت بیست و پمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاداروهای تغییر دهنده ی سیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدابا تعمق در اسرار ابدیت و زمان و گذر آن سریع استپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی مخچه ای خودایمنسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستقطار پیشرفتایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمه چیز در زمان کنونی استخواب زمستانی سلول های سرمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییداروی جدید برای ای ال اساسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهن خالی از شلوغی افکارکمردرد و علل آنتکلم در گیاهانبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانزندگی در سیاهچالهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیآزار دیگری، آزار خود استجاذبه و نقش آن در شکلگیریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایپیداکرینعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتردر موج، راز خلقت نهفته اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرمز گشایی از اتصالات مغزکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به نقاشی هایی با بوی گذشته یسریع دویدن مهم نیستافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل حقیقت افرادمننژیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر عادت همیشه خوب نیستخار و گلهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتبه نقاش بنگررویا حقی از طرف خداکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظتئوری جدید، ویران کردن گبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنسرعت فکر کردن چگونه استالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنحکمت الهی در پس همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسبه سیاهی عادت نکنیمروزهای سختکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر نبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اشیر و دوغ بادامامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک حس متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانبیمار مرکز تنفس سلولیروشی جدید در درمان نابینکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به فرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنشاهکار شش گوشانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دین اجباریهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایبیماری اضطراب عمومیرژیم غذایی سالم و ضد التهگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزشجاعت و ترسانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد بالاتردانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیبیوگرافیرحم مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرضایعه ی شبکه لومبوساکرالاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک- قسمت شصت و چهمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانداروهای ضد بیماری ام اس واسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتبا خودت نجنگزمان و صبرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟تاریخ همه چیز را ثبت کردهآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در ساقطره قطرهایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستطیف انسفالیت، گیلن باره ایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکطبیعت موجی جهانهمه چیز، ثبت می شودخواب سالم عامل سلامتیمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانداروی جدید برای دیابتاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلذهن سالمکمردرد با پوشیدن کفش مناتکنولوژی های جدید و حالتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستزندگی زمینی امروز بیش از مغز بزرگ چالش است یا منفعسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسجبران از دست رفته هالزوم گذر انسان از حدها و ایا کوچک شدن مغزانسان العلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال در میان تاریکی و روشناییاعتماد به خودرمز پیشرفت تواضع است نه طکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بچقدر به چشم اعتماد کنیمسریعترین کامپیوتر موجودافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیحقیقت انسانمن، ما یا چی؟اگر نیروی مغناطیس نباشد عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتبه نقاش بنگررویاها از مغز است یا ناخوکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانتا 20 سال آینده مغز شما به بر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهسطح آگاهی، رخدادهای زندگالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه میتواند بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنبه سخن توجه کن نه گویندهروزهای سخت میگذردکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر کپسول نوروهرب بر تبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اشیشه ی بازالتی و سیلیکونامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد حس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان جدید سرطانتنهاییبیماری لبر و نابینایی آنروشی جدید در درمان سکته مگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان فرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوششاید گوشی و چشمی، آماده شاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیبیماری بیش فعالیرژیم غذایی ضد التهابیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایشرکت نورالینک ویدیویی ازانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع خواب و رویااتفاق و تصادفدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتبیوگرافیرحم مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختتاثیر روده بر مغزآیا راهی برای بهبود وضعیسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ضایعه ی عروقی مخچهاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیحسن یوسف باغچه ی منموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبداروهای ضد تشنج با توضیح اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای با خدا باشزمان واقعیت است یا توهمپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاریخ، اصیل نیست و ساخته آثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفلمس کوانتومیجهش های بیماری زا، معموللووفلوکساسینایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیطبیعت بر اساس هماهنگیهمه ی سردردها بی خطر نیستخواب سالم عامل سلامتی و یمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است داروی جدید ضد فشار خوناصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متذهت را روی چیزهای مفید متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکنولوژی و پیشرفتبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامزندگی زودگذرمغز بزرگ چالشهای پیش روسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنججدا کردن ناخالصی هالزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از ددر مانهای کمر درداعتماد به خودرمز امید، بی نیازی از مردکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرانقش قهوه در سلامتیسرکه انگبین عسلی مفید برافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیحقیقت اشیامن، خود تو هستماگر نعمت فراموشی نبود بسعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کادر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشبه نادیدنی ایمان بیاوررویاهای پر رمز و حیرتی درکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلتا بحر یفعل ما یشابرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونازبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های فناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نسعی کن به حدی محدود نشویالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه های کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیبهبود حافظه پس از رخدادهروش مقابله مغز با محدودیکتابخانهمرکز حافظه کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر سبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزشکل های متفاوت پروتئین هامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استبیماری میاستنی گراویسريتوکسيمب در درمان ام اسگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر گیاهخواری بر رشد و برداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردفرد یا اندیشهنمای موفقیتشاید درست نباشداندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را بیماری تی تی پیرژیم غذایی ضد دردگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قشربت رب انارانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت بیستممنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بیندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیبیان ژن های اسکیزوفرنی درسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر روزه داری بر سلامت آیا راهی برای رفع کم آبی سیاره ی ابلهانجهان پیوستهقبل از آغازنوار عصب و عضلهضایعات در عصب زیر زبانیاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیحساسیت روانی متفاوتموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیبا طبیعت بازی نکنزمان پلانکپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوآدم عاقل، وقت خودش را هدرآرمانگرای تخیلی نباشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسلوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت استخوانی در آسینورالژیطعمه ی شبکه های ارتباط اجهمه جا خیر بکارخواب عامل دسته بندی و حفطمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمداروی جدید ضد میگرناصل در هم تنیدگی و جهانی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکنگره بین المللی سردرد دتکنولوژی به طرز وحشتناکیبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میزندگی سلول در بدن، جدای امغز بزرگ و فعال یا مغز کوستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایجدایی خطای حسی استلزوم سازگاری قانون مجازاایا ابزار هوشمندی یا مغز علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کندر محل کار ارزش خودت را باعتماد بی موردرمز بقای جهش ژنتیکیکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هانقش مهاجرت در توسعه نسل اسرگیجه از شایعترین اختلاافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسعادت کردن به نعمتخدا موجود استهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذبه هلال بنگررویای شفافکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاول کف پا و حقیقتبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل فواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای شلیک فراموشیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایربهداشت خوابروش های صرفه جویی در ایجاکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر سبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياشکل پنجم مادهامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیحس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استبیماری میاستنی گراویسریه زغالیگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر انتخاب از طرف محیط برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهشایسته نیست در جیب خود قراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیبیماری خود ایمن اعصاب محراه فراری نیستگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عشربت ضد خلطانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت دهممنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایددانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است درگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضبیان حقیقترساناها و ابر رساناها و عپل جویی اصفهانمغز قلبتاثیر روزها، ماه ها یا ساآیاما مقهور قوانین فیزیکسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهضرورت زدودن افکاراولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانخفاش کور و انسان بینا؟مورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی لیراگلوتیداستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیبالای هر دستی، دستی هستزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوتازه های درمان ام اسآرام باشجهشهای مفید و ذکاوتی که دلوتیراستامایمان به رویانورالژی تریژمینالظهور امواج مغزی در مغز مصهمیشه چیزی برای تنهایی دخواص فلفل سبزمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلداروی جدید ضد الزایمراصل علت و تاثیرذره ی معین یا ابری از الککنگره بین المللی سردرد دتکنولوژی جدید که سلول هابازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دزندگی، مدیریت انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده ستم، بی پاسخ نیستترک امروزآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنجریان انرژی در سیستم های لزوم عدم وابستگی به گوگل ایا بیماری ام اس (مولتیپعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیدر چه مرحله ای از خواب ، راعتیاد و تلاش های درمانی رمز جهانکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیتکامل زبانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کورینقش میدان مغناطیسی زمین سرگردانیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کوانعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعبه کدامین گناه کشته شدندروان سالمکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فتابوهای ذهنیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزشلیک فراموشیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانبهداشت خواب، امروز در جهروش های عملی برای رفع کمرکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر کتامین در درمان پابرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياشکرگزار هر چیزی باش که دااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیحس و ادراک قسمت 67منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیبیماری های میتوکندریریواستیگمینگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر احتمالی عصاره تغلیبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرشادی، پاداش انجام وظیفهاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريبیماری دویکراه نجاتگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهقلب یا مغزنهایت در بی نهایتشش مرحله تکامل چشمانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استحس و ادراک قسمت دوازدهممنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوتردانشمندان پاسخ کوانتومی هوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بیداری معنوی یعنی دوستی رستگاری محدود به یک راه نپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر روغن رزماری استنشاآگاهی فراتر از آگاهیسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی قبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهضرب المثل یونانیاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریخفاش با شیوع همه گیری جدیموسیقی نواختلا ل در خود عضلهداروی کنترل چربی خوناستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدبالاترین هدف از دولتزمان شگفت انگیزپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طسانسور از روی قصد بسیاری پیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوآرامش و دانشجهشهای مفید و ذکاوتی که دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،ظرف باید پر شود چه با چرک همیشه چشمی مراقب و نگهباخواص منیزیممیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزداروی سل سپتاصل عدم قطعیت از کوانتوم ذرات کوانتومی زیر اتمی قکنترل همجوشی هسته ای با هتکنولوژی جدید که سلول هاباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصزندگی، مراتب هوشیاری استمغز حریص برای خون، کلید تستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پجریان انرژی در سیستم های مقاومت به عوارض فشار خون ایا بدون زبان میتوانیم تعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراندر ناامیدی بسی امید استاعتیاد را به دور بیندازرمز جهان خاصیت فراکتالکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحتکامل زبانبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدازبان متغیرترسان نیستینقش محیط زندگی و مهاجرت دسربازان ما محققا غلبه می افزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرحقیقت در علم، هرگز نهایی منابع انرژی از منابع نهفاگر تلاش انسان امروز براعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیبه امید روزهای بهترروبات ها قول میدهندکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر فکر بر سلامتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دشنا در ابهای گرم جنوب نیاام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاحافظه و اطلاعات در کجاستمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیبهداشت خواب، رمز حافظه ی روش هایی برای مقابله با اکریستال هامرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان فروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياشکست حتمیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایبیماری های مغز و اعصاب و ریاضیات یک حس جدید استگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر بینش و انتظارات فربررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردفرزندان زمان خودچند جهانیشب سیاه سحر شودانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی بیماری دیستروفی میوتونیراه های جدید برای قضاوت رگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاششمین کنگره بین المللی سانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت سوممنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت ردانشمندان اولین سلول مصنهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستبیداری و خواب کدام بهتر ارشته نوروایمونولوژی و نقپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استتاثیر رژیم گیاه خواری بر آپومورفین در پارکینسونسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهضربه مغزی در تصادف رانندايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمخلا، حقیقی نیستموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنداروی تشنجی دربارداریاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسباهوش ترین و با کیفیت تریزمان طلایی سکته ی مغزی رامغز انسان رو به کوچک تر شسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونجوانان وطنلیروپریم داروی ترکیبی ضداین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماظرفیت مغز چقدر استهمیشه اطمینان تو بر خدا بخواص میوه ی بهمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد چاقیاصل، روان و نفس استذرات کوانتومی زیر اتمی قکنترل جاذبهتکینگیبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهزندان ذهنیمغز در تنهایی آسیب میبینستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همجریان انرژی در سیستم های مقایسه رقابت و همکاریایا تکامل هدفمند استعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هاعداد بینهایت در دنیای مرنگ کردن، حقیقت نیستکودکان را برای راه آماده ماشین دانشتکامل زبان انسان از پیشیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقش مرکز تنفس سلولی در بیسربرولایزینافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهبه بالا بر ستارگان نگاه کروبات های ریز در درمان بیکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کاتاثیر مشاهده بر واقعیت ببرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشناخت ناشناختهامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیحافظه ی ما انسان ها چرا ممنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آببوزون هیگز چیستروش هایی برای کم کردن اضطکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای شکستن مرز دور مغزانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسبیماری های ژنرالیزه ی عصریتوکسیمابگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ترکیبات استاتین (سبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیشبیه سازی میلیون ها جهان انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت هشتاد و نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستبیماری سلیاکراه های جدید برای قضاوت رگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بشعار و عملانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت سی و هشتممنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیددانشمندان تغییر میدان مغهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالبیرون اصل است یا درونرشد مغز فرایندی پیچیده اپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمتاثیر رژیم گیاه خواری بر آپومورفین در پارکینسونسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشضررهای مصرف شکر و قند بر ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمخلا، خالی نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید ALSاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش باور و کیهان شناسیزمان، واقعی نیستزمان، اندک استمغز انسان رو به کوچکتر شدساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش عقلجوانان وطنلیس دگرامفتامین یا ویاساین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید عقل مجادله گرهمیشه به آنچه داری، خوشنخواص هلو برگ هلومکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرذرات کوانتومی زیر اتمی قکندن ریشه ی خودتکامل فردی یا اجتماعیبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزونیسومایدمغز را از روی امواج بشناسسخن نیکو مانند درخت نیکوآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین جراحی هوشیار مغزمقابله ی منطقی با اعتراضایجاد احساساتعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید ببقا با سازگارترین فرد اسرنگین کمانکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل ساختار رگهای مغزی بخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترنقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد میگرنافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرحقیقت غیر فیزیکیمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدبه بالاتر از ماده بیندیشروبات کیانکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درشناخت و معرفت، و نقش آن دامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بحافظه ی ما انسان ها چرا ممناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانغار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج بوزون هیگز جهان را از متلروش هایی برای جلوگیری از کریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازسلول های بنیادی منابع و اتغییرفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت 78منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیبیماری های روانی با تاثیریسپریدونگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیستاثیر تغذیه بر سلامت روابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمشبیه سازی سیستم های کوانانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک قسمت هشتاد و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هبیماری شارکو ماری توثراه پیروزی در زندگی چیستگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی سیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکصبور باشانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت سی و ششممنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهدانشمندان روش هاي جدیدی هوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودبیست تمرین ساده برای جلورشد مغز علت تمایل انسان بپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب زندگی است قسمت چهارمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییضررهای شکر بر سلامت مغزايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از مطالب همایش ممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت باید از انسان ترسیدتوصیه های غیر دارویی در سبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ازمزمه ات مانده در گوشممغز ایندگان چگونه استسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجواب دانشمند سوال کننده لا اکراه فی الدیناین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عقل در جهان جدید، عجیب اسهمیشه داناتر از ما وجود دخواص هندوانهمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها درفلکس وتری با توضیح دکتر کندر در بیماریهای التهابتکامل مادی تا ابزار هوشمبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هزونا به وسیله ویروس ابله مغز زنان جوانتر از مغز مرسخن و سکوتآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسجراحی گردن همیشه برای دیمقابله با کرونا با علم اسایران بزرگعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنابقا در ازای بیماریرهبر حقیقیکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکتکامل شناخت انسان با کشفبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسازبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع منقش نظام غذایی در تکامل مسردرد میگرن در کودکانافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهحقیقت غیر قابل شناختمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSبه جای محکوم کردن دیگران روح و آب حیاتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر برای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح سفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف شناخت حقیقت یا آرزوهای گامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوحافظه ی هوش مصنوعیمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنبی نهایت در میان مرزهاروش هایی ساده برای کاهش اکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیشگفت نیست من عاشق تو باشمانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت 82منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیبیماری وسواسریسدیپلام تنها داروی تایگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدتاثیر حرکات چشم بر امواج بررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتشبکه های مصنوعی مغز به درانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط دیسک گردنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درک و احساستولید مثل فقط با یک مادر بیماری ضعف عضلات نزدیک براه انسان شدن، راه رفتن وگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسقوی تر باشنون و القلمصبور باشانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت سیزدهممهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریدانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی درختان اشعار زمینتوهم وجودبیش از نیمی از موارد انتقرشد در سختی استپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر رژیم گیاهخواری بر آب زندگی است قسمت هفتمسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلضعیف و قویای نعمت من در زندگیمنعناعخلاصه ای از درمان های جدیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید لنفوم و لوکمیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن هوشیار در پس ماده ی مکلام، در تحولی شگفت آور بذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیباد و موجپیوند سر آیا ممکن استزنان باهوش ترمغز ابزار بقای برتر مادیسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارآرزوها را کم کنجواب سنگ اندازیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این بیمار را باید چه کار نیوالینعقل سالمهمیشه راهی هستخواص انارما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر داروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملرفتار مانند بردهکندر علیه سرطانتکامل مداومبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستزیان غذاهای پرچربترازودونمغزهای کوچک بی احساسسخن پاک و ثابتآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزجز تو که را دارمملاحظه های اخلاقی دربارهایرادهای موجود در خلقت بعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقبقای حقیقی در دور ماندن اروی و منیزیم در تقویت استکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفاتکامل، نتیجه ی برنامه ریبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساسردرد میگرنی در کودکاناقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدحقیقت، آن چیزی نیست که جلمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فربه جای تولید، بیشتر گوش کروح در جهانی دیگر استکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر نگاه انسان بر رفتابرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملشناخت درون، شناخت بیرون؛امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی حافظه انسان و حافظه ی هوشمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفبی نظمی مقدمه شناختروش استفاده از بالش طبیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرافراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسشگفت انگیز بودن کیهانانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت 87منبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از دونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی بیماری کروتز فیلد جاکوبریشه های مشترک همه ی موجوگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیتاثیر دوپامین و سروتونینبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را فشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننشبکیه های مصنوعیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های بیماریهای تحلیل عضلانی اراه بی شکستگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و تاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانصبر لازمه ی پیروزی استاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت ششممهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جوانادانش، قفل ذهن را باز میکنهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد و درستوهم بی خداییبیشتر کمردردها نیازی به رشد، رسیدن به یک هدف نیستپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت اولسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکطلوع و حقیقتهفت چیز که عملکرد مغز تو خم شدن فضا-زمانمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید میاستنی گراویاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلرال هیدرات برای خوابانذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانزنجیرها را ما باید پاره کمغز ابزار برتر بقاساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغآزمون تجربی، راهی برای رجوسازی مدرنلایو دوم دکتر سید سلمان فاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاعقلانیت بدون تغییرهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمررفتار وابسته به شکلکو کیو تن coQ10تکامل چشمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استزیباترین چیز در پیر شدنترازودونمغز، فقط گیرندهسخت ترین حصارآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمجستجوی متن و تصویر به صورملاحظات بیهوشی قبل از جرایستادن در برابر آزادی بعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز در هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وبلندی در ذهن ما درک بلندیرویکردهای جدید ضایعات نخکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشتکثیر سلول در برابر توقف بخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای NVG 291نقش هورمون های تیروئید دسردرد و علتهای آناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سربه خوبی های دیگران فکرکنروح رهاییکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر نگاه انسان بر رفتابرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث شناسایی تاریخچه ی تکاملیامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویحباب های کیهانی تو در تومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان تشنجتمرکز بر امروزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروش جدید تولید برقکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیشگفت زده و حیران باشانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیبیماری گیلن باره و بیمارریشه های مشترک حیاتگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلتاثیر دپاکین بر بیماری مبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگفضا و ذهن بازچندجهانیشباهت مغز و کیهانانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمبیماری، رساله ای برای سلراه طولانی را به سلامت گذگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستصبر و واقعیتاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت شصت و هشتمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان دانش، یک انسان را ناسازگهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییبیشتر علم، در نادانسته هز گهواره تا گورپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت دومسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانقدرت ذهننوبت کودکانطلای سیاههفت سین یادگاری از میراث خونریزی مغز در سندرم کوومیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهداروی جدید کنترل قند خوناستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکهیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی فعال و مثبت روند آلمغز از بسیاری حقایق می گرساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه ی شرودینجامعه ی آسمانیلازم است هیچ کاری نکنیداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیعقیده ی بی عملهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتداروی ضد جنون در درمان تیاضطراب و ترسرفتار اجتماعی انسان، حاصکوچ از محیط نامناسبتکامل و ارتقای نگاه تا عمبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغززیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دمغز، همه ی واقعیت را نمیبسخت ترین کار، شناخت خود اآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک جستجوی هوشیاری در مغز ماممانتین یا آلزیکسا یا اباکنون را با همه ی نقص هایعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تبلوغ چیسترویا و واقعیتکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن متأثیر نیکوتین سیگار بر مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنسردرد به دلیل مصرف زیاد مالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگحل مشکلمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینعدم درکخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالبه خودت مغرور نشوروزه داری متناوب، مغز را کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودتاثیر هوش مصنوعی بر مغزبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتشناسایی زبان حیوانات با امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره حباب هایی تو در تومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوبی ذهن و بی روحروش صحبت کردن در حال تکامکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی فراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیبیماری آلزایمر، استیل کوریشه های اخلاقگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستتاثیر داروهای ضد التهاب برطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسندرم پای بی قرارجنگ داده هافضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاشباهت مغز با کیهان مادیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهدژاوو یا آشناپنداریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیبیمارستان هوش مصنوعیرابطه تشنج و اوتیسمگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاصبر بسیار بایداولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت شصت و دومهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گدائما بخوانهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمردرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییبا همه مهربان باشزمین در برابر عظمت کیهانپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت سومسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و قدرت شناختی انسان، محدودای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهم نوع خواری در میان پیشیخونریزی مغزی کشندهمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانداروی جدید آلزایمراستیفن هاوکینگ در مورد هاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرزندگی هوشمند در خارج از زمغز به تنهایی برای فرهنگ ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمآزمون ذهنی گربه شرودینگرجاودانگی مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردههمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستدارویی خلط آوراطلاع رسانی اینترنتیرقیبی قدرتمند در برابر مکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزمغزتان را در جوانی سیم کشسختی ها رفتنی استآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوحفره در مغزمن و وجود توهمیاکوییفلکسعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کادر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوبلعیدن ستاره توسط سیاهچارویا و کابوسکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استتأثیر نگاه انسان بر رفتابخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسسردرد تنشنالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون احلقه های اسرارآمیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از درمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع به خودت نگاه کنروزه داری و التهاب زیانبکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگتاثیر ویتامین دی بر بیمابرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جشناسایی سلول های ایمنی اامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندحد و مرزها توهم ذهن ماستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریبی سوادی در قرن 21روشهای نو در درمان دیسک بکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهشگفتی های زنبور عسلانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستبیماری الزایمررژیم های غذایی و نقش مهم گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم بزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامشباهت های ریشه ای چند بیمانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین دگرگونی های نژادی و تغییهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدبیندیشرادیوی مغز و تنظیم فرکانگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از سیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای صد قدح، نفتاده بشکستاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت شصت و ششموفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمدارچینهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمبا هوش مصنوعی خودکار روبزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتاریک ترین بخش شبآب، زندگی است(قسمت پنجم)سکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیقدرت عشقای آنکه نامش درمان و یادشنور درونطوفان بیداریهمه چیز موج استخونریزی مغزی کشنده ولی قمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انداروی جدید آلزایمر تایید