دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

موجودات مقهور ژنها هستند یا راهی برای رهایی از قدرت ژنها وجود دارد

موجودات مقهور ژنها هستند یا راهی برای رهایی از قدرت ژنها وجود دارد؟

انعطاف پذیری كه قالب پذیری و یا plasticity خوانده میشود، خود میتواند یك عامل پیشران فرگشت باشد و به گیاهان و حيوانات اجازه دهد كه وارد زیست بوم های جدید شوند و سپس انتخاب طبیعی، ژنهای گیاه یا حيوان را با محیط جدید تطبیق خواهد داد.

سوزان آنتوان از دانشگاه نیویورك در سخنرانی اي اظهار كرد كه قالب پذیری، ممكن است در فرگشت انسان نیز نقش بسیار مهمی بازی كرده باشد كه تا كنون بدان اهمیت لازم داده نشده است. علت آن، این است كه سنتز مدرن، مطالعات مربوط به فرگشت انسان در پنجاه سال اخیر را در جهت خاصی سو داده است.

دانشمندان تمایل دارند تفاوت در فسیلها را به ژنتیك متفاوت نسبت دهند. در دهه ٨٠ میلادی دانشمندان دریافتند كه اجداد باستانی ما تا حدود دو میلیون سال قبل كوتاه قامت و كوچك مغز بودند. سپس یك خانواده از نخستیان، قد بلند گشت و مغز بزرگی بدست آورد. این تغییر مبداء سرده هومو بود. اما گاهی اوقات دیرین شناسان فسیلهایی را پیدا می كنند كه براحتی قابل طبقه بندی نیستند. دو فسیل از بعضی جنبه ها بنظر می آید كه متعلق به یك گونه هستند ولی از جنبه های دیگر هم خانواده نمی باشند. دانشمندان در اینجا معمولا تفاوتها را محصول محیط زندگی قلمداد می كنند و با نادیده گرفتن آنها سعی می كنند، تنها تفاوتهای عمده و اساسی را منظور كنند.

اما آن تفاوتهای كوچك، اكنون آنقدر زیاد شده اند كه قابل چشم پوشی نیستند. دانشمندان تنوع گیج كننده ای از فسیل های شبه انسان یافته اند كه متعلق به یك و نیم تا دو میلیون سال قبل است. بعضی بلند و بعضی كوتاه هستند. بعضی دارای مغز بزرگ و برخی كوچك مغز می باشند. همه آنها تعدادی از ویژگی های هوموساپينس را در اسكلت خود دارند اما هر كدام، مخلوط گیج كننده ای از سایر گونه ها را نیز دارا میباشند.

آنتوان فكر می كند كه سنتز فرگشتی توسعه یافته
(extended evolutionary synthesis (EES)
میتواند به دانشمندان كمك كند تا این معمای پیچیده را حل كنند.

(این دیدگاه در مورد تکامل، از دیدگاه قبلی- که از سال 1930 جریان داشت و modern synthesis نامیده می شد- متفاوت است.

تاکيد !سنتز مدرن بر ژن ها یا دیدگاه قديمي، مانند تاکيد EES بر ژنها نیست. دیدگاه قدیمی می گوید:
-تفاوت در گونه ها در نتیجه جهشهای راندوم ژنتیکی رخ مي دهد.

- وراثت از طریق دی ان ای، رخ می دهد.

- انتخاب طبیعی ژنها علت اصلی سازگاری است.

در نگاه قبلی تکامل، تغییرات ژنتیکی است که منجر به تغییرات فنوتيپي و ساختاری میشود ولی در نگاه جدید یا EES, تطابق های فنوتيپي و ساختاری، میتواند پیش از تغییرات ژنتیکی وجود داشته باشد.

در نگاه قدیم جهشهای ژنتيکي در جهت گیری، تصادفی و خنثی و بی فایده است. در نگاه جدید تفاوتهای گونه ای، با جهت گيري و عملکرد سودمند است.

در نگاه قدیم، جهش های جدا- که باعث فنوتيپ می شود- در یک فرد رخ میدهد. در نگاه جدید، تفاوت های فنوتيپي و پی در پی و تکاملی به وسیله محيط و در افراد مختلف ایجاد خواهد شد.

در نگاه قدیم، تکامل انطباقی و سازگاری با محیط، از طریق انتخاب جهش ها پیش خواهد رفت و تاثیر آن، اندک است. در نگاه جدید فنوتيپ های بسیار متفاوت از طريق جهش ژنی یا از طریق تفاوت در محیط زندگی، تسهیل شده است.

در نگاه قدیم تکامل های تکراری در جمعیت های مختلف در نتيجه انتخاب هم سو است. در نگاه جدید، تکاملهاي تکراری در نتيجه انتخاب هم سو یا باياس محیطی است.

در نگاه قدیم، گونه های سازگار از طریق انتخاب ژن ها پیش میروند. در نگاه جدید، گونه های سازگار علاوه بر انتخاب، از طریق تاثیرات محیط ، وارثت غير ژنتیکی، آموزش و انتقال فرهنگی پیش میروند.

در نگاه قدیم، تکامل فنوتيپي نیازمند انتخابی قدرتمند بر تفاوت های ژنتیکی برجسته، است. در EES , تکامل فنوتیپی سریع میتواند گوناگون باشد و می تواند با القا و انتخاب تفاوت های عملکردی و محيطي باشد.

در نگاه قدیم، تفاوت های گونه بندي، با تفاوت در محیط انتخاب کننده توضیح داده میشود. در نگاه جدید به تکامل یا EES، تفاوت ها در گونه بندی، بیشتر با سیستم های رشدی به جای تظاهرات محيط توجیه میشود.

در نگاه قدیم، تفاوت قابل به ارث رسیدن، دچار سوگرايي و انحراف نمی شود. در EES این تفاوت ها به صورت سیستماتیک از طریق متغیرهایی- که عامل سازگار شدن و هماهنگی با جنبه های موجود در فنوتيپ است- به صورت سیستماتیک دچار سوگرایی و انحراف مي شود.

در نگاه قدیم، شرایط محیطی- که به وسیله اورگانيسم تغییر میکند- با آن محیط هایی- که به وسیله پروسه های مستقل از فعالیت اورگانيسم تغییر می کند- متفاوت نیست.

ساختار انطباقی و سازگاری (niche construction ) در EES با تغییراتی از محیط، دچار سوگرایی میشود- که مناسب فنوتيپ آن سازنده انطباق یا مناسب برای فرزندان آن باشد- و سازگاری سازنده و فرزندان آن را بهبود ببخشد.)
@salmanfatemi
(http://extendedevolutionarysynthesis.com/)

آنتوان تصور می كند كه لازم است قالب پذیری بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و می گوید كه انسانهای زنده نوعی از قالب پذیری خودشان را دارند. كیفیت تغذیه یك مادر در دوران بارداری، بر سلامت نوزاد اثر می گذارد كه تا بزرگسالی نیز ادامه خواهد یافت.

علاوه بر آن، اندازه یك زن، كه چیزیخود تحت تاثیر نوع تغذیه مادرش است، بر اندازه نوزاد آن زن اثر می گذارد. آنتوان پیشنهاد میكند كه این جورواجوری غریب در فسیلها میتواند مثالی چشمگیر از قالب پذیری باشد. تمام فسیلهای یافت شده مربوط به دوره ای از تاریخ آفریقا می باشند كه تغییرات آب و هوایی زیادی رخ داده بود. خشكسالی و یا بارانهای سیل آسا موجب تغییر زنجیره غذایی در نقاط مختلف زمین گردید كه احتمالا عامل رشد متفاوت هوموساپینس های اولیه بودهاست.
پلاستيسيتي و انطباق با محیط و تغییر در اجزای ریز مانند ژنها- به گونه ای که آنها را سازگار با محیط کند به جای آنکه محیط، ژنهای نامناسب با محیط را حذف کند-(سازگاری ژنها با محیط به جای حذف ژنها توسط محیط و انتخاب طبیعی)، فقط محدود به سازگاری ژنها نیست. مثلا در مغز و اجزای ساختاری مغز یعنی نورون ها اینگونه نیست که شرایط نامناسب محیطی، از طریق انتخاب طبیعی همیشه سلول های عصبی ناتوان تر را حذف کند بلکه گاهی برنامه ای درونی در این اجزا و حتی در پيوندهاي بین نورون ها هست که به جای حذف نورون و ابزار هوش نامناسب برای محيط، از طریق مکانیسم نوروپلاستيسيتي، همان مغز و نورون های ناسازگار با عملکردی خاص را پردازش و شایسته عملکردی مناسب تر مي کند.

در سطح اجزای ریزتر از نورون يعني آجرهای ساختمان ژنتیکی انسان( ژن ها )هم برنامه ای درونی هست که به جای حذف شدن در برابر انتخاب طبیعی، ژنها را دچار تغییر و انطباق می کند تا به جای انتخاب طبيعي، ارتقای طبیعی را داشته باشیم و این ارتقای طبیعی در برابر محیط، همان چیزی است که قدرت و ذهنی درونی را برای اجزای خلقت در حرکتی مداوم به سوی ابزار هوش برتر، نشان میدهد.

از ژنها تا اولین جزء ابزار هوش يعنی نورون تا اتصال بین نورون ها با اتصالات آگاهانه ای که بر اساس برنامه درونی خود گاهی حذف و اضافه میشود، تاابزار هوش، مرکب از میلیاردها نورون و برنامه پیچیده ای- که حتی گاهی از بزرگ تر شدن و توسعه ابزار هوش چشم می پوشد و گاهی بر خلاف جریان گذشته، ابزار هوش را با سرعتی زیاد توسعه میدهد، اینها چیزی نیست- که فقط توسط انتخاب ناآگاهانه در میان جمعیتی متفاوت و ناهمگون، توسط طبیعت، توجیه گردد.

سنتز فرگشتی توسعه یافته ممكن است كه به درك بخش مهمی از تاریخ ما كمك كند كه ظهور كشاورزی است. در آسیا، آفریقا و آمریكا مردم شروع به اهلی سازی احشام و محصولات زراعی نمودند. قبل از پیدایش كشاورزی، انسانها با شكار و یا كاوش كردن، غذای خود را تهیه میكردند. بر مبنای سنتز مدرن، این نوع رفتار توسط انتخاب طبیعی بدقت تنظیم شده بود تا تلاش آنها برای یافتن غذا بهترین نتیجه را داشته باشد. مشكل اینجاست كه نمیتوان براحتی توضیح داد كه چگونه كشاورزی جایگزین كاوش برای غذا شد. برخی محققان پیشنهاد می كنند كه كشاورزی هنگامی ظهور كرد كه بدنبال تغییرات آب و هوایی، یافتن گیاهان وحشی دشوار گردیده بود. اما نشانه های چنین تغییر آب و هوایی در زمان ظهور كشاورزی مشاهده نشده است.

ملیندا زِدر از بنیاد اسمیتسونیان میگوید كه روش بهتری برای تفكر در مورد این تغییر روش وجود دارد. انسانها زامبی هایی نیستند كه منفعلانه در یك محیط ثابت در تلاش برای بقاء باشند. آنها متفكرینی خلاق می باشند كه قادر هستند محیط را تغییر دهند و در این فرایند فرگشت را به سمت جدیدی هدایت كنند. دانشمندان این فرایند را سازندگی مناسب میخوانند
(niche construction)

مورد كلاسیك آن، سگ آبی میباشد كه با قطع درختان و ساخت سد، حوضچه كوچكی می سازد و بعضی از گیاهان و جانوران بهتر از سایر گونه ها خود را با این محیط جدید تطبیق خواهند داد.

حتی امروزه هوش انسان و کشف درمانهای مناسب برای بسیاری از بیماری ها سبب شده است تا اثر انتخاب طبیعی مثلا در افراد دیابتی حذف شود و این بیماران- که در گذشته در سن پایینی کور می شدند یا توانایی تولید مثلی خود را از دست می دادند امروزه با داروهای مناسبی، از کور شدن آنها و نابارور شدن آنها جلوگیری می شود و می توانند نسلی فراوان از بیماران دیابتی را تولید کنند که در گذشته امکان نداشت!

پس یکی از علل زیادشدن مثلا بیماران دیابتی یا بیماران سرطانی در جمعیت امروز ، حذف انتخاب طبیعی به وسیله واحد جمعیت انسانی یعنی انسان باهوش است و همین انطباق با محیط در سطح واحد های مغزی يعنی نورون و اتصالات بین این واحدها انجام میشود و در سطح واحدهای ژنتیکی یعنی ژنها هم رخ میدهد
@salmanfatemi
دور میکند و ما را با ژن یا واحد عصبي هوشمند یا قانون مند، مواجه ميکند.

شواهدی وجود دارد كه انسانهاي نخستین نیز گیاهان وحشی را به نزدیكی محل زندگی خود انتقال داده اند. با آب دادن به این گیاهان و محافظت از آنان در مقابل آفات، این گیاهان با محیط جدید وفق یافتند و در طول زمان به محصولات زراعی تبدیل گشتند. برخی انواع حیوانات نیز با محیط جدید تطبیق یافته و تبدیل شدند به سگ، گربه یا انواع دیگری از گونه های اهلی.

این محیط جدید فقط محرك فرگشت گیاهان و جانوران نبود بلكه موجب دگرگونی فرهنگی كشاورزان نیز گشت. آنها بجای پرسه زدن و خانه بدوشی، در روستاها سكنی گزیدند تا بتوانند بر روی زمینهای خود كار كنند. جامعه پایدارتر گشت، زیرا فرزندان اكنون زمینهای زراعی والدین خود را نیز به ارث میبردند و تمدن آغاز گشت.

سخنران بعدی دنیس نوبل از دانشگاه آكسفورد بود. او گفت كه ژنوم همانند دستورالعملی برای تولید حیات نیست بلكه همانند یك اندام حساس است. وقتی تحت تنش قرار می گیرد آرایش خود را تغییر می دهد. او برای روشن ساختن دیدگاه خود به یك آزمایش تجربی اشاره كرد كه نتایج آن اخیرا منتشر شده است. این آزمایش بر روی باكتری انجام شده بود كه برای شنا كردن دم تاژكی طولانی خود را می چرخاند. در ابتدا، دانشمندان یكی از ژنهای ضروری برای ساخت این دم را از DNA باكتری خارج ساختند و سپس باكتری بی دم را در یك ظرف قرار دادند كه حاوی مقدار ناچیزی غذا بود. طولی نكشید كه باكتری تمام غذای نزدیكش را مصرف كرد و چون قادر به حركت نبود، انتظار میرفت كه بمیرد. اما در این شرایط بحرانی و در كمتر از چهار روز، مشاهده شد كه باكتریها دوباره شنا می كنند. با بررسی دقیق روشن شد كه آنها دم جدیدی در آورده اند.

نوبل اظهار كرد كه این استراتژی در تغییر سریع ژنوم، پاسخی است به محیط نامناسب.

این یك سیستم خود-تعمیر است كه بدون وابستگی به DNA اجازه میدهد یك صفت یا ویژگی، تولید شود.

یكی از حضار- كه زیست شناسی بنام دیوید شوكر از دانشگاه سنت آندرو بود و تا آن زمان فقط در سكوت به سخنرانی ها گوش سپرده بود-، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دست خود را بلند كرد و پرسید: لطفا نظر خود را در مورد مكانیزمی- كه زمینه چنین كشفی بوده است- بفرمایید؟

نوبل در جواب شروع به صحبت در مورد شبكه ها و تنظیمات آنها نمود و اینكه جستجویی بی وقفه لازم است تا راه حلی برای برون رفت از بحران موجود پیدا شود. شوكر كه جواب خود را دریافت نكرده بود گفت: شما برای پاسخگویی باید به متن تحقیق منتشر شده استناد كنید.

همزمان كه نوبل در تقلا بود تا پاسخی بیابد، شوكر متن مقاله منتشر شده را روی آیپد خود یافت و خواند: نتایج ما نشان میدهد كه انتخاب طبیعی میتواند به سرعت شبكه های تنظیم كننده را سیم كشی مجدد كند.

شوكر سپس آیپد خود را كنار نهاد و گفت: پس این یك مثال كامل و زیبا از فرگشت سریع نئوداروینیسمی است.

بسیاری از شكاكین حاضر در كنفرانس با شوكر هم رأی بودند كه علی رغم شواهد ارائه شده، كماكان نیازی به تحول اساسی در الگوهای فعلی نیست. بعضی از آنها خود نیز از جمله سخنرانان بودند.

داگلاس فوتویاما- كه زیست شناسی از دانشگاه استونی بروك در نیویورك و مولف بسیاری از كتب دانشگاهی است- در سخنرانی خود گفت: تصور میكنم كه از من انتظار میرود یك دیدگاه ژوراسیكی از فرگشت ارائه دهم.

به بیان دیگر، او در طی كنفرانس آماج انتقادات زیادی قرار گرفت كه چرا به چیزهایی نظیر اپی ژنتیك و قالب پذیری در كتب دانشگاهی اهمیت كافی داده نمیشود. در حقیقت فوتویاما به كنفرانس دعوت شده بود تا به همكارانش توضیح دهد كه چرا این مفاهیم مورد غفلت قرار گرفته اند.

او گفت: ما باید تشخیص دهیم كه اصول محوری سنتز مدرن، قدرتمند می باشند و بخوبی با شواهد پشتیبانی میشوند. این نوع از زیست شناسی كه در انجمن سلطنتی مورد بحث قرار دارد در واقع چندان هم جدید نیست. معماران سنتز مدرن، برای بیش از پنجاه سال در مورد این مفاهیم گفتگو كرده اند و تحقیقات زیادی با هدایت سنتز مدرن انجام شده تا درك درستی حاصل آید.

برای مثال قالب پذیری را در نظر بگیرید. تغییرات ژنتیكی در یك جانور یا گیاه محدوده ای از فرمها را كنترل می كند كه ارگانیزم در قالب آن می تواند شكل یابد. جهشها می توانند آن محدوده را جابجا كنند و مدلهای ریاضی انتخاب طبیعی نشان میدهد كه چگونه برخی از انواع قالب پذیری بر انواع دیگر ارجحیت میابند.

اگر سنتز فرگشتی توسعه یافته چیز زائد و غیر ضروری بود، پس چگونه این میزان از توجه را بخود جلب كرد تا جایی كه این همایش در انجمن سلطنتی برگزار شد؟

با این حال فوتویاما درخواست برای بازبینی مبانی فعلی را بیشتر احساسی میداند تا علمی. به گفته وی دیدگاه های فعلی نیز حیات را نیرویی فعال میدانند و نه یك حامل منفعل برای جهشهای ژنی. آنچه كه برای ما بدلایل احساسی و یا زیبایی شناختی جذابیت دارد نمیتو
با این حال فوتویاما درخواست برای بازبینی مبانی فعلی را بیشتر احساسی میداند تا علمی. به گفته وی دیدگاه های فعلی نیز حیات را نیرویی فعال میدانند و نه یك حامل منفعل برای جهشهای ژنی. آنچه كه برای ما بدلایل احساسی و یا زیبایی شناختی جذابیت دارد نمیتواند مبنای علم قرار گیرد.

با اینحال او حاضر بود قبول کند كه این نوع از تحقیقات- كه در همایش ارائه شد- میتواند ما را به بینشهای جالبی در مورد فرگشت هدایت كند، اما آن بینش ها تنها هنگامی بدست خواهند آمد كه داده های قابل اطمینان با كار سخت بدست آیند. او گفت كه تا بحال بیش از حد لازم نظر و مقاله ارائه شده است.

لالاند اظهار کرد كه همایش هایی زیاد نظیر این در آینده برگزار خواهند شد. گروهی از دانشمندان اروپایی و آمریكایی در ماه سپتامبر، یازده میلیون دلار دریافت كرده اند تا بیست و دو پژوهش بر روی سنتز فرگشتی توسعه یافته به انجام رسانند. بسیاری از این پژوهش ها قرار است كه پیش بینی های ارائه شده در سالهای اخیر را به بوته آزمایش بگذارند.

برای مثال آنها مطالعه خواهند كرد كه آیا گونه هایی از جانوران- كه برای خود محیط سازی می كنند- (نظیر تار عنكبوت و یا لانه زنبور) در مقایسه با گونه هایی كه این كار را نمی كنند، گونه زایی بیشتری خواهند داشت یا نه.

آنها همچنین مطالعه خواهند كرد كه آیا قالب پذیری بیشتر به گونه ها اجازه خواهد داد كه با محیط جدید سریع تر تطبیق یابند؟

لالاند می گوید كه قرار است شواهد لازم پیدا شود و این همان چیزی است كه منتقدان به ما می گویند كه باید انجام دهیم.

این دیدگاه جدید از فرگشت، نشان دهنده نقش فعال و نه passive موجودات به ویژه انسان در سیر تکامل است.

http://www.daneshagahi.com/…/70-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9…@ 8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

https://www.quantamagazine.org/20161122-scientists-seek-t…/ت


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا برای تولید مثل همیشه مغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز- از مغز هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری گیلن باره و بیمارورزش بهترین درمان بیش فعتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در اننقش اتصالات بین سلولهای بازگشت از آثار به سوی خداکمردرد با پوشیدن کفش مناجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسچند جهانیبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در لزوم سازگاری قانون مجازااختلالات حرکتی در انسانچرا بیماری های تخریبی مغتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به مرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز- از مغزتو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری ای شبیه آلزایمر و ورزش در کمر دردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سنقش حفاظتی مولکول جدید دبازسازي مغز و نخاع چالشی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصجنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز براچندین ماده غذایی که ماننبرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای بقا از نخستین هچگونه جمعیت های بزرگ شکل بزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجلزوم سازگاری قانون مجازااختلالات صحبت کردن در انچرا حیوانات سخن نمی گوینتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ما با کمک مغز خود مختاريمارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسامرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیترویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز، از مغز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیماری ای شبیه ام اس مولتوزوز گوشتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحتی علمی درباره تمایل بکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازچه زیاد است بر من که در ایبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزافراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل بسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورممانتین یا آلزیکسا یا ابادامه بحث تکامل چشمچرا حجم مغز گونه انسان درتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشما تحت کنترل ژنها هستیم یارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی الفاگوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز آیندگان چگونه است ؟ازدواج های بین گونه ای، روقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرومغز حریص برای خون، کلید تبیماری بیش فعالییک پیشنهاد خوب برای آسان تری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحث درباره پیدایش و منشاکنگره بین المللی سردرد دجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتفرایند تکامل و دشواری هاابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژي پاک سرچشمه حاداراوون تنها داروی تاییچرا در مغز انسان، فرورفتتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفماه رجبارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز انسان ایا طبیعتا تمااستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمغز زنان جوانتر از مغز مربیماری تی تی پییکی از علل محدودیت مغز امتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدنقش داروهاي مختلف معروف بحثی در مورد نقش ویتامينکندر در بیماریهای التهابجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای دفاعی و بقای مونگاه محدود و تک جانبه، مشتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع خواب و رویاادغام میان گونه های مختلچراروياها را به یاد نمی آتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته وماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده مزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای ایجاد تمداستیفن هاوکینگ در مورد هویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتمغزهای کوچک بی احساسبیماری ضعف عضلات نزدیک بیافته های نوین علوم پرده تسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است ینقش روزه داری در سالم و جبحثی جالب درباره محدودیتکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلافرد حساس از نظر عاطفی و باثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه انسان محدود به ادراتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنشأ اطلاعات و آموخته ها ادغام دو حیطه علوم مغز و چراروياها را به یاد نمی آتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در تفسیر ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغزتان را در جوانی سیمکشبیماریهای تحلیل عضلانی ایادگیری مهارت های جدید دتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است ینقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی در مورد نقش کلسیم و کووید نوزده و خطر بیماریجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانقیچی ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدنگاهی بر قدرت بینایی دراتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهومولتیپل اسکلروز در زنان ارتقا و تکامل سنت آفرینش نزاع بین جهل و علم رو به پتوصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چمجموعه های پر سلولی بدن ماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان برای شادمانی طاستخوان های کشف شده، ممکواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشانقش قهوه در سلامتیبیهوش کردن در جراحی و بیمیادآوری خواب و رویاتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی در مورد عملکرد لوب فکودک ایرانی که هوش او از حقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماثرات مفید قهوهنگاهی بر توانایی اجزاي بتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین مواد کوانتومی جدید، ممکنارتوکين تراپی روشی جديد نزاع بین علم و نادانی رو توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مومحل درک احساسات روحانیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچک تر شاصول سلامت کمرواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزینقش مهاجرت در توسعه نسل ابیوگرافیژن هوش و ساختارهای حیاتی تشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان میتوانند ناقل بی حقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستبرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنقانونمندی و محدودیت عالماثرات مضر ماری جواناناتوانی از درمان برخی ویتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتموجود بی مغزی که می تواندارتباط میکروب روده و پارنزاع بین علم و جهل رو به پتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دمحل درک احساسات روحانی داز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچکتر شداضطراب و ترسواکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیوگرافیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان النقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان خود را مشابه خود تحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایقارچ بی مغز در خدمت موجوداجزای پر سلولی بدن انسان ناتوانی در شناسایی چهره تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسموجودات مقهور ژنها هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظام مثبت زندگیتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدمحدودیت های حافظه و حافظاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمشکلات روانپزشکی در عقب مشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی مغز ایندگان چگونه استاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا نقش نظام غذایی در تکامل مبیان ژن های اسکیزوفرنی دژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهکوری گذرای ناشی از موبایحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استقبل از انفجار بزرگاجزایی ناشناخته در شکل گنخاع ما تا پایین ستون فقرتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریمیهمانهای ناخوانده عامل ارتباط هوش ساختار مغز و ژنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ابزار برتر بقااطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عنقش هورمون های تیروئید دبیست تمرین ساده برای جلوژنها ، مغز و ارادهتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهکی غایب شدی تا نیازمند دلحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیقدم زدن و حرکت دید را تغیاحساس گذر سریعتر زماننخستین تصویر از سیاهچالهتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط انسانی، محدود به هفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز از بسیاری حقایق می گربلندی در ذهن ما درک بلندیوراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پانقش هورمون زنانه استروژنبیشتر کمردردها نیازی به ژنهای مشترک بین انسان و وتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیفلج خوابابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیماقدرت انسان در نگاه به ابعاخلاق و علوم اعصابنرمش های مفید در سرگیجهتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت مغز انسان و فهفت سین یادگاری از میراث تکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز به تنهایی برای فرهنگ به زودی شبکه مغزی به جای ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزنقش ژنتیک در درمان اختلابا هوش مصنوعی خودکار روبژنهای هوش ، کدامندتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استنقش غذاها و موجودات دريابحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری فلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریلوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق پایه تکامل و فرهنگنرمشهای مهم برای تقویت عتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای میدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرآیا احتمال دارد رویا از آمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رمغز برای فراموشی بیشتر کبوزون هیگز چیستورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علنقش آتش در رسیدن انسان بهبار سنین ابزار هوشمندی اکلرال هیدرات برای خوابانثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زاختلال در شناسایی حروف و چرا مغزهای ما ارتقا یافت تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای مکانیزمهای دفاعی در برابارتباط شگفت انگیز مغز انهوموارکتوس ها ممکن است دتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار همروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز- از مغز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری های مغز و اعصاب و ورزش و میگرنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ونقش انتخاب از طرف محیط، نبارداری بدون رحمکمردرد و علل آنجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقص در تشخیص هیجانات عامبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقای موجود زندچگونه انتظارات بر ادراک بررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانولرزش ناشی از اسیب به عصباختلالات مخچهچرا پس از بیدار شدن از خوتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ما انسانها چه اندازه نزدارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی می تواند بر احتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خوردمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آینده