دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مقاومت به عوارض فشار خون بالا روی مغز در سنین بالاتر کاهش می یابد

مقاومت به عوارض فشار خون بالا روی مغز در سنین بالاتر، کاهش می یابد.

افزایش غیر طبیعی فشار خون، میتواند بر مغز، زیانبار باشد ولی ساختار رقابتی و خودخواه کیهان ما- که در نتیجه ی دستور ژنها یا نقشه ی حیات ایجاد میشود- در برابر فشارهای زیانبار از جمله افزایش غیر طبیعی فشار خون، ساکت نمی‌ماند و با فرایندهای مقاومتی در سطح ژنها و مولکولها، تاثیر زیانبار فشارخون بالا را مهار می‌کند.

ولی قدرت این سازگاری، در محدوده ی معینی است؛ به خصوص با کاهش قدرت دفاعی و رقابتی بدن در سطح سلولی مولکولی، قدرت سازگاری با همه ی فشارها روی بدن از جمله فشار خون، کاهش می‌یابد. این زندگی و رقابت موجود در آن، هر چند با افزایش سن یا برخی محدودیت ها به دلیل بیماری های خاص، کاهش می یابد ولی پیشرفت های بزرگ انسان امروز در علوم به خصوص علوم زیستی و شناخت ظرافت های حیات در سطح مولکولی و ژنتیکی و سلولی، قادر است بسیاری از این ناتوانی ها برای سازگاری با فشارهای محیط اطراف را برطرف کند. اهمیت این پیشرفت ها به خصوص امروز که با همه گیری دشوار کووید 19 مواجهیم، بیشتر جلوه گری میکند.

پیشرفت های بزرگ پزشکی، امروز قادر است عمر پربار انسانها را بسیار بیشتر از گذشته کند و این زندگی پربار، تاثیر بسیار زیادی بر بار اقتصادی جامعه و پیشرفت های آینده خواهد داشت.

اختلال شناختی، ناشی از فشار خون بالا

فشار خون در حدود دو سوم افراد بالای 60 سال را درگیر میکند و میتواند باعث اختلال شناختی شود. پیری باعث اختلال در برخی هورمون ها و مقاومت سلولی در برابر فشار میشود. در سالهای اخیر به دلیل افزایش میانگین سن، اختلال شناختی عروقیvascular cognitive impairment(VCI)بيشتر شده است. بار اقتصادی این اختلال شناختی در آمریکا در سال حدود 200 میلیون دلار است.

پیری همراه با اختلال عمومی در فرایندهای کنترلی شامل تنظیم جریان خون مغز و فشار عروق ریز است. پیری همراه با اختلال در تسهیل فشار بر سلول است و تخریب ملکولی و سلولی را- که به وسیله ی فشار خون بالا و فشار اکسیدان ها ایجاد میشود- تشدید میکند. فرایندهای سلولی و مولکولی متعددی شامل فشار اکسیداتیوها، اختلال عملکرد اندوتلیال، فرایندهای التهابی و اختلال در سد خونی مغزی عروقی و اختلال عملکرد اندوتلیال ناشی از فشار خون بالا و نارسایی اندامها در پیری شایع است. آسیب های عروقی ناشی از فشار خون بالا میتواند نتیجه ی پیری تشدید شده ی عروق باشد. فشار خون مزمن همچنین باعث تشدید آترواسکلروز در عروق بزرگ مغز می شود و این باعث تشدید نارسایی خونی به مغز و سکته های مغزی و کاهش میزان شناخت در افراد مسن میگردد.

اپیدمیولوژی:

فشار خون بالا >140/90 بیش از یک میلیارد نفر را در جهان درگیر کرده است. شیوع با افزایش سن بیشتر میشود. با وجود درک خطرات فراوان این بیماری، هنوز کنترل فشار خون در حد ایده آل نیست. تاثیر زیان بار فشار خون بالا بر شناخت و قدرت ادراکی در انتهای قرن نوزدهم شناسایی شد. مطالعاتی ارتباط فشار خون بالا را با آلزایمر، مثبت تصور کرده است. در مقایسه با افراد نرمال، اشخاص دارای فشارخون سیستول >160 ،4.8 برابر امکان دمانس در سنین بالاتر دارند.

در مطالعات مختلف در آمریکا، فنلاند و ژاپن این ارتباط مثبت، مشاهده شده است. بخش هایی از شناخت- که با فشار خون بالا درگیر میشود- شامل استدلال کردن انتزاعی و عملکردهای متوالی شناختی، حافظه و سرعت پردازش ذهنی است.

برای بررسی قدرت شناختی،digit symbol substituting testروش بهتری در مقایسه باminimental state examinationاست.DSTبه شدت کاهش قدرت ذهنی را در همراهی با فشار خون بالا، نشان میدهد. در میانسالی افزایش فشار خون در همراهی بیشتر با ضایعات ماده ی سفید مغزی است.

در مردان در سنین 45-55 فشار خون بالاتر سیستول و دیاستول، با کاهش قدرت شناختی در هشت سال همراه بوده است. در زنان، فشار سیستول بالاتر با وضعیت شناختی بهتری همراه بود و در سنین بالاتر با کاهش قدرت شناختی همراهی داشت. در مطالعه ای با استفاده از تستMMSEوDSSTارتباط بین الگوهای فشار خون سیستول در میانه ی زندگی با کاهش قدرت شناختی بررسی شد. میزان فشار خون بالا در کشورهاي با درآمد کمتر، بالاتر است. به همین ترتیب میزان دمانس هم دراین گروه، بالاتر است. عواملی که باعث افزیش فشار خون و دمانس درکشورهای مختلف میشود، میزان تحصیلات، حمایت اجتماعی، درآمد خانوادگی شغل ودسترسی به حمایت های بهداشتی است

سازگاری های گردش خون مغزی

مطالعات پیش بالینی مدارکی از مکانیسمی فراهم کرده است که در افراد جوان، گردش خون مغز سازگاری های عملکردی و ساختاری به افزایش مزمن فشار خون نشان میدهد و منجر به افزایش جبرانی در مقاومت عروق مغز میشود. سازگاری های ساختاری شامل بازسازی شریان ها و شریانچه ها است که باعث افزایش نسبت دیواره به لوله میشود و فشار دیواری را کاهش میدهد و مقاومت قطعه ای را بیشتر میکند. بازسازی مغزی عروقی یک فرایند فعال است که مکانیسم های پیامرسانی حساس به ضربه را هدایت میکند و این فرایندها با تحریک همودینامیک و واکنش های دینامیک ناشی از فاکتورهای رشد و سیتوکین ها و مواد وازواکتیو- که به وسیله سلول های موجود در دیواره ی عروق تولید می شود- تحت تاثیر قرار می گیرد.

تغییر شکل دیواره ی عروق، باعث تغییرات سازگار در رشد و تکثیر سلول و مرگ و مهاجرت سلول و تغییرات در تولید، رسوب و تخریب اجزای ماتریکس خارج سلولی می شود. سازگاری های عملکردی در پاسخ به فشار خون بالا شامل افزایش پاسخ انقباض عضلانی القا شده در شریان ها و شریانچه های مغزی است. این مکانیسم مهم هموستاتیک، ضمانت میکند فشار شریانی بالا به بخش دیستال میکروسیرکولیشن- که شریانچه ها و میرگ های ریز را با دیواره ی نازکی دارند- نرسد. انقباض عضلانی عروق مقاومتی، مسئول خودتنظیمی هم هست و سبب میشود جریان خون مغز طی نوسانات در فشار خون به خوبی جریان یابد. به دلیل پاسخ عضلانی تشدید شده در عروق مغزی، منحنی خودتنظیمی جریان خون مغز در حیوانات آزمایشگاهی و انسان دارای فشار خون بالا، به سمت راست منحرف میشود و محدوده ی خودتنظیمی را به فشار خون های بالاتر منحرف میکند.

مدارک آزمایشگاهی نشان میدهد افزایش سازگاری به وسیله ی فشارخون بالا حداقل تا حدی به دلیل افزایش تنظیمی مسیر 20 هیدروکسی ایکوزا تترااینوئیک اسید و کانال پتانسیلی گیرنده ی ترانزینتHETE-TRPC620 است و منجر به افزایش کلسیم داخل سلولی به دلیل افزایش فشارخون پایدار در سلول های عضلات صاف عروقی میشود. مکانیسم های دیگر ممکن است تظاهر کانال های سدیم به نام کانال کاتیونی با پتانسیل گیرنده ای را با تغییرات ناشی از فشار خون و دیگر کانال های یونی که در دپولاریزاسیون ناشی از فشار درگیر میشود درگیر کند و نیز فعالیت تغییر یافته ی رو کیناز و پروتئین کینازC47باشد. این موارد، حساسیت به کلسیم را در دستگاه انقباضی، تغییر میدهد.

این تغییرات سازگار کننده، حجم خون درون مغزی را در محدوده ی نرمال نگه میدارد و از بخش های انتهایی و بسیار نازک گردش خون ریز مغزی در برابر آسیب ناشی از فشار خون بالا جلوگیری میکند. در سلول های عضله ی صاف شریان های جوان مغزی، افزایش تنظیمیHETE20 و مسیر وابسته به کانال با قابلیت گیرنده، باعث سازگاری عملکردی شریان های مغز به فشارخون بالا میشود و فشار خون در همراهی با افزایش تظاهرایزوفورم های سیتوکرومP450تولید کننده یHETE20است. فشار خون، فسفولیپارA2را فعال میکند و این باعث فعالیت متابولیسم آراشیدونیک اسید و تولیدHETE20میشود. و این به نوبه ی خود کانال هایTRPC6را فعال میکند و منجربه افزایش سطوح کلسیم و انقباض عضلانی میشود.

HETE20همچنین باعث مهار فعالیت کانال های پتاسیم هیرپرپولاریزه - که با کلسیم فعال میشود(BKca)- می گردد و این، فعالیت کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ را- که با فشار فعال میشود- تسهیل میکند و منجر به جریان رو به داخل کلسیم و انقباض عضلانی میشود.

این سازگاری، محدوده ی حمایت خود تنظیم مغزی عروقی را در فشار خون بالا توسعه می دهد و گردش خون بافتی را بهبود می بخشد و از جریان خون ریز مغزی در برابر فشارخون بالا حمایت میکند. در شریان های مغزی افراد پیر، سازگاری عملکردی فشار خون که با فعالیت مسیرHETE-TRPC6 20میشود دچار اختلال است.

ناتوانی این شریانچه ها برای نشان دادن افزایش جمع شدن عضلانی در سازگاری القا شده به وسیله ی فشار خون، باعث اختلال در خودتنظمی مغزی عروق میشود. در مغز پیر، ناتوانی در شریان های مقاومتی پروگزیمال در سازگاری با فشار خون باعث عدم توازن بین فشار خونرسانی و مقاومت عروقی قطعه ای میشود و این، فشار نبضی افزایش یافته را توانمند میکند تا به بخش پایین و حساس گردش خون ریز مغزی نفوذ کند. اختلال خونرسانی باعث تشدید اختلال در سد خونی مغز میشود و باعث خروج فاکتورهای پلاسما(فیبرینوزن و ترومبین وIgG)از درون عروق میشود و این باعث فعالیت میکروگلیا و التهاب عصبی و نورونی میشود.

سیتوکین های پیش التهابی که از میکروگلیا منشا می گیرد ماتریکس متالوپروتئیناز(MMP)و انواع اکسیژن واکنشی را فعال میکند و باعث تخریب نورونی میشود. افزایش فشار عروق ریز، پاکسازی سیستم گلیمفاتیک( گلیال- لیمفاتیک) را خراب میکند و باعث القای خونریزی های ریز از طریق ردوکس= اکسایش مجدد با واسطه ی فعالیتMMPو نهایتا ضعف دیواره ی عروقمیشود. افزایش فشار همچنین باعث تغییر شکل مختل ساختار شبکه ی عروق ریز میشود و این، با پیش بردن تشکیل ترومبوز در این عروق ریز است و این، باعث عروق شبح مانند میشود.

تشدید التهاب نورونی، خونریزی های ریز مغزی، اختلال گلیمفاتیک و کاهش میکروواسکولار در همراهی با اختلال شناختی ناشی از فشا رخون بالا است. مطالعات پیش بالینی نشان میدهد در سنین بالا فرایندهای جبرانی در فشار خون در عروق مغزی دچار اختلال میشود. اختلال در فعالیت مسیرHETE-TRPC6 20باعث از میان رفتن حمایت عضلانی وابسته به فشار خون در سن بالا میشود. سازگاری مختل در پاسخ به فشار خون بالا در عروق پیر مغزی سبب میشود فشار خون بالا به بخش دیستال و حساس به آسیبب گردش خون ریز مغز برسد. در افراد جوان و سالم شریان های الاستیک شامل آئورت و شریان های بزرگ پروگزیمال به عنوان حفره ی بافر(سپر در برابر ضربه)عمل میکند و نبض همودیامیک را کاهش میدهد (تاثیر وایندکسل)و باعث تسهیل انتقال سالم جریان خون مداوم به گردش خون مغزی میشود. سفت شدن شریان های الاستیک در پیری این بافر را خراب میکند و باعث افزایش برجسته در شدت فشار نبض میشود.

فشار نبض تشدید شده، راحت به مغز و کلیه منتقل میشود. این اندام ها مقاومت همودینامیک کمی دارند. ارتباط بین سفتی شریانی و فشارخون، دو طرفه است و فشارخون افزایش یافته، باعث تغییر شکل دیواره ی شریان ها میشود. فریندهایی که در تغییر شکل عروق، در فشار خون نقش دارد شامل هیپرتروفی سلول های عضله ی صاف و هیپرپلازی آنها، التهاب و فیبروز، تغییر در ترن آور کلاژنی و تغییر شکل ماتریس خارج سلولی (از جمله تخریب الاستین)است و این به خاطر تغییرات در متالوپروتئینازهای ماتریس است.

این فرایندها با سیستم رنین-آنژیوتانسین، فاکتور تغییر شکل دهنده ی رشد بتا، سیتوکین های التهابی، اندوتلین، آلدوسترون، کمبود نیتریک اکسید و استرس اکسداتیو، مدیریت می شود. در بالغین جوانتر با فشارخون بالا، تحریک پیچیده یسازگاری ساختاری و عملکردی به فشار نبض، احتمالا باعث کاهش بار اضافه در مقاومت همودینامیک در شریان های مقاوم و بزرگتر در قسمت پروگزیمال می شود. این، باعث القایبار اضافه بر بخش پایین و حساس جریان در گردش خون مغز میشود و به این ترتیب در بالغین مسن تر امواج موج نبض را- که به ریز شریان ها منتقل میشود- افزایش میدهد و باعث تخریب مغز میشود. مطالعات پیش بالینی نشان میدهد در پیری، سازگاری عضلانی خراب در شریان های مقامتی ممکن است به فشار بالا اجازه دهد به بخش دیستال ریزشریان های مغز نفوذ کند و باعث تخریب ریز شریان ها و وریدهای ریز شود. مکانیسم هایی- که باعث ناسازگاری عروق مغزی به فشار خون بالا در افراد مسن میشود- ممکن است شامل کاهش در سطوح در گردش هورمون آنابولیک پلیوتروفیک و هورمون رشد شبیه انسلولین 1(IGF1)باشد.

گیرنده هایIGF1به مقدار زیاد،روی سلول های اندوتلیال وVascular smooth muscle cells (VSMCs) تظاهر دارد.IGF1تاثیرات حمایت از سلول و تروفیک چند جانبه ای در عروق خونی دارد.IGF1باعث هیپرپلازی و هیپرتروفیVSMCمیشود، قابلیت انقباض سلول های صاف، تولید ماتریس خارج سلولی را تنظیم میکند، فشار اکسیداتیو را کاهش میدهد و از عملکرد اندوتلیال پیشگیری می کند. مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد، میدهد سطوح کاهش یافته یIGF1باعث پیری سلول های مغزی و تخریب وابسته به سن سازگاری ساختاری و عملکردی عروق مغزی به فشار خون میشود. موش هایی که کمبودIGF1دارند سازگاری میوژنیک و تغییر شکل ساختاری مختل در پاسخ به فشار خون بالا نشان می دهند. کاهش سطوح و گردشIGF1در انسان ها همراه با افزایش خطر تخریب مغزی ناشی از فشار خون بالا است.

فشار اکسیداتیو و مقاومت سلولی

انتقال فشار خون بالا به بخش دیستال شریان های ریز مغزی، در ارتباط با تخریب میکروواسکولار مغزی در افراد مسن است. فشار خون بالاتر، باعث کشش سلولی مرتبط با فشار است و با القا و تنظیم افزایشی اکسیدازهایNADPHو تنظیم افزایشی تولید اکسیژن های فعال در میتوکندری، باعث فشار اکسیداتیو در سلول های اندوتلیال وVSMCمیشود. فشار اکسیداتیو در پیری بیشترمی شود و این به دلیل تخریب وابسته به سن مقاومت سلولی به فشارهای اکسیداتیواست. بنابراین تماس با سطح مشابه فشار داخل عروقی باعث فشار اکسیداتیو بسیار برجسته و فشار اکسیداتیو مرتبط با پاتولوژی های میکروواسکولار در مغز های پیر در مقایسه با مغزهای جوان میشود.

از بین رفتن مقاومت سلولی در پاسخ به فشار اکسیداتیو حداقل تا حدی مرتبط با اختلال عملکردnuclear factor erythroid 2 ralated (NRF2)است که با راه های دفاعی آنتی اکسیدان، مدیریت می شود.NRF2یک فاکتور ترجمه ای است که با اکسیژن های فعال در سلول های عروقی موجودات جوان به کار می افتد و باعث افزایش تنظیمی بسیاری از ژنهای آنتی اکسیدان میشود.

اختلال عملکردNRF2، باعث مکانیسم های سم زدایی مختل ناشی از رادیکال های آزاد میشود. به نظر میرسد منجر به تشدید فشار اکسیداتیو ناشی از فشارخون و تخریب سلولی شود. مکانیسم های خودکار سلولی وغیرسلولی شامل کاهشIGF1مربوط به سن و اختلال تنظیمی میکرو آر ان ایMicroRNAدرارتباط با اختلال عملکردNRF2و مقاومت مختل فشار اکسیداتیو در عروق بوده است.NRF2همچنین تاثیرات ضد التهابی قوی ای دارد و این با مهارNF-kB69است و باعث آنژیوژنز و حفظ شبکه مویرگ میشود. پاتولوژی های میکروواسکولار ناشی از فشارخون که در آن، اختلالNRF2و تشدید فشار اکسیداتیو هست ممکن است نقشی اساسی شامل بیماری عروق ریز، اختلال سد خونی مغزی، التهاب نورونی و تخریب ماده ی سفید، خونریزی ریز، کمبود مویرگی و اختلال گشاد شدن میکروواسولار داشته باشد که باعث تخریب ایسکمیک نورونی و پاتولوژی های موجود در آلزایمر مانند پلاک های آمیلوئید و آسیب عروق مغزی به خاطر آملوئید میشود.

بیماری عروق ریز

فشار خون باعث اختلالات زیادی در عروق ریز مغز میشود که شامل تخریب واختلال عملکرد اندوتلیال، نکروز فیبرینوئید، تخریب اطراف سلول و تغییر شکل ماتریس خارج سلولی و فعالیتMMP، لیپوهیالینوز، میکروآنوریسم، گشاد شدن فضای اطراف عروق و ادم اطراف عروق و تغییرات پارانشیمی مانند خونریزی ریز، انفارکت لاکونار و آسیب به ماده ی سفید است. پیشرفت ها درMRIشناسایی مارکرهای نوورادیولوژی را در آسیب های عروق ریز مغز، ممکن کرده است. این مارکرها با کاهش میزان شناخت، همراه است. تغییرات ماده ی سفید در فشار خون بالا با افزایش سن، افزایش می یابد. سد بین خون و مغز یک واحد نوروواسکولار است که سیستم عصبی مرکزی را از گردش خون جدا میکند؛ علاوه بر اینکه به عنوان یک سد عمل میکند و انتقال انتخابی فاکتورهای در گردش را به بخش مایع پارانشیم مغز تنظیم می کند.

مدارک زیادی هست که تخریب در سد خونی-مغزی باعث التهاب نورونی و تخریب میلین می شود؛ عواملی- که در فشار خون بالا باعث تخریب سد خون ومغز میشود- چند جنبه است و باعث نقص مولکولی، سلولی و ساختاری در واحدهای نوروواسکولار میشود. قسمت های اصلی سد خونی مغزی شامل سلول های اندوتلیال، پریسیت ها و پاهای انتهای آستروسیت هاست. بخش های غیرسلولی این سد شامل غشاهای پایه وگلیکوکالیس اندوتلیال است. فشار خون بالا باعث افزایش فشار اکسیداتیو و تخریب ساختاری مربوط به سلول های اندوتلیال وماتریس خارج سلولی و ترتیب پرسیت ها است.

تخریب ناشی از فشار خون در سلول های اندوتلیال، نقش مهمی در به هم زدن سد خونی-مغزی دارد. مدارک نشان میدهد فعالیت گیرنده ی آنژوتانسین 2 اندوتلیال در شریانچه ها و وریدچه ها و فعالیت ماکروفاژهای دور عروقی، باعث تخریب سد بین خون و مغز در فشار خون میشود. اتصالات محکم که بین سلول های اندوتلیال هست انتشار الکترولیت ها را در حد معینی حفظ میکند. سلول های اندوتلیال با اتصالات ادهیرنت از کادهرین- که یک مولکول اتصالی در اندوتلیوم است- به هم مرتبط هستند.

در فشار خون بالا، ظاهر پروتئین های متعدد اتصالی نامنظم میشود و اتصالات محکم، تغییرات زیادی را نشان میدهد. افزایش فعالیتMMPدر دیواره ی عروق باعث افزایش فشار اکسیداتیو و تخریب پروتئین های اتصالات محکمو درهم شکستن ماتریس خارج سلولی عروق مغزی می شود. همه ی این تغییرات با افزایش سن، بیشتر میشود. از دست رفتن پریسیت ها به دلیل فشار خون باعث کاهش عروق ریز در سنین بالاتر میشود. سلول های اندوتلیال، باعث تحریک تکثیر پریسیت ها میشود. بنابراین کم شدن پریسیت ها از نتایج تخریب سول های اندوتلیال است. تخریب سد خونی مغزی به دلیل التهاب عصبی، از دست رفتن سیناپس ها و تخریب عملکردی سیناپسی است و سد خراب، به اجزای پلاسما شاملIGg، ترومبین ، فییبرینوژن و الگوهای مولکولی التهاب، اجازه میدهد وارد پارانشیم مغزی شوند و در آنجا باعث التهاب عصبی(نورواینفلامیشن) با فعال کردن میکروگلیاها شود. تخریب این سد، باعث تجع آمیلوئید در مغز میشود که نقش مهمی در ایجاد بیماری آلزایمر دارد.

تداخل های زیادی بین سیستم ایمنی و سیستم خودکار عصبی رخ میدهد. سیستم خودکار سمپاتیک، نقش مهمی در ایجاد فشار خون دارد. افزایش فعالیت این سیستم باعث افزایش واکنش های التهابی در طحال و مغز استخوان می شود. و باعث تخریب بافتی ناشی از فشار خون می شود. التهاب عصبی باعث تخریب سیناپس ها و آپوپتوز سلول های عصب و کاهش نوروژنز هیپوکامپ و قابلیت انعطاف سیناپس می شود. مدارک زیادی نشان میدهد افزایش فعالیت میکروگلیال و التهاب در هیوکامپ و اختلال عملکرد کورتکس و نیز تجمع پروتئین های آملوئید در فشار خون بالا دیده می شود. همچنین فشار خون بالا باعث افزایش تنظیمی سیتوکین ها و تجمع نوتروفیل ها و در نتیجه کاهش قدرت شناختی و آلزایمر میشود.

خونریزهای ریز مغزی

این خونریزیها قطری کمتر از 5 میلیمتر دارند و به دلیل پاره شدن رگ داخل مغز ایجاد میشوند و در سکانس هایgradient echi T2 MRIدیده میشود. پیری و تجمع پلاک آمیلوئید از عوامل خطر این خونری های ریز است. برخی مطالعات نشان میدهد فشار خون بالا با ایجاد فشار اکسیداتیو و فعال کردنMMPباعث خونریزی های ریز میشود و منجر به تخریب ماتریس خارج سلولی در دیواره ی عروق میشود. در بیماران مسن افزایش فشار داخل لوله و افزایش فشار دیواره، باعث فعالیتNADPH oxidaseو تولید اکسیژن فعال به وسیله ی میتوکندری های در دیواره ی عروق میشود. فشار اکسیداتیو باعث افزایش فعالیتMMPو این به نوبه ی خود باعث تخریب ماتریس خارج سلولی و آتروفی سلول عضله صاف عروق میشود. این تغییرات، دیواره ی عروق ریز را ضعیف میکند و حساسیت به پاره شدن و خونریزی ریز را بیشتر میکند.

در بیمارانپیرتر، فعالیتهایی- که باعث افزایش گذرای فشار خون میشود- یک چالش بزرگ در حمایت خودتنظیم جریان خون مغزی است. در این حالت افزایش فشار و جریان به بخش انتهای عروق ریز منتقل میشود و باعث خونریزی های ریز می گردد. مانور والسالوا که باعث افزایش گذرا در فشار خون میشود (و مثلا در بلند کردن چیزهای سنگین، فعالیت جنسی و سرفه ی سخت و مدفوع کردن) در ارتباط با ایجاد خونریزی های ریز است. خونری های مغزی ریز در افراد بالغ دچار کووید 19 هم دیده میشود زیرا التهاب اندوتلیال به دلیل حمله ی ویروس و شکنندگی عروق ناشی از آن، رخ میدهد.

مطالعات بیشتر لازم است مشخص شود افراد پیر مبتلا به کووید 19 آیا شکنندگی عروقی بیشتری دارند یا نه که آنها را مستعد خونریزی های ریز میکند. اگر این درست باشد تغییراتی در سبک زندگی مثلا خودداری یا محدود کردن فعالیت هایی که باعث افزایش گذرای فشار خون میشود در افراد دچار کووید مزمن، لازم است.

کمبود مویرگ ها

مغز بیشترین اندامی ست که نیاز متابولیک دارد و فعالیت زیاد آن بر اساس منابع زیاد و اکسیژن در شبکه مویرگی غنی است. مدارک قوی نشان میدهد فشار خون بالا، باعث کم شدن خونرسانی مغز میشود و مشکلات شناختی را بیشتر میکند. عواملی که این حالت را ایجاد میکند متعدد هستند از جمله آپوپتوز اندوتلیال ، فشار اکسیداتیو، تخریب پریسیت و عدم توازن در تولید عوامل ایجاد کننده ی عروق و عوامل ضد آن دربافت ها.

گردش خون ریز مغز، انعطاف پذیری زیادی دارد و عدم توازن بین پسگرد مویرگ ها و تولید آنها باعث کم شدن این گردش خون در عروق ریز، میشود. مهم اینکه پیری به نظر میرسد ظرفیت تولید رگ را در سلول های اندوتلیال خراب میکند. فرایندهای مربوط به پیری- که ممکن است باعث عدم تنظیم ظرفیت تولید رگ در سلولهای اندوتلیال شود- ممکن است شامل کاهش فاکتورهای پیش رگ ساز مانندIGF1وadenylate cyclase activating polypeptudeهیپووفیز(PACAP)کاهشNADو افزایش فشار اکسیداتیو، به هم خوردن تنظیم تظاهرRNAتولید کننده ی رگ و اختلال وابسته به سن در مسیرهای حمایت سلولی تحت تنظيمNRF2و افزایش پیری اندوتلیال میباشد.

اختلال در تولید عروق، به وسیله ی سلول های اندوتلیال که به پیری مربوط است ممکن است یک عامل کلیدی باشد که باعث تشدید از دست رفتن مویرگی ناشی از فشار خون در پیری است. نقش های احتمالی انقباض تشدید شده ی شریانچه ای در قبل از مویرگ ها، توقف جریان خون مویرگی، فعالیت ماکروفاژ در از دست دادن مویرگی به دلیل فشار خون باید در نظر گرفته شود.

هر دوی فشار خون بالا و پیری، باعث پسگرد مویرگی میشود و تولید رگ را خراب میکند. این تاثیرها کم شدن خونرسانی ریز مغزی را تشدید می کند و ذخیره ی خون مغزی را کاهش میدهد.

جفت شدن معیوب نوروواسکولار

جفت شدن نوروواسکولار(که همچنین به عنوان پرخونی عملکردی شناخته میشود)یک مکانیسم هموستاتیک مهم است که سازگاری جریان خون مغز را با افزایش تقاضا در انرژی و اکسیژن در مناطق فعال مغز ایجاد میکند. جفت شدن نوروواسکولار، با تعامل نورون ها و آستروسیت های فعال شده با سلول های اندوتلیال مغزی عروقی هماهمنگ و همراه میشود. مکانیسم هایی که باعث گشادی عروق میشود شامل ترشح نیتریک اکساید از سلول های اندوتلیال، ترشح آستروسیتی واسطه های ایکوزانوئید و فعالیت کانال های پتاسیم در سلول های عضله ی صاف عروق است. شرایط فیزیوپاتولوژیک که سلامت مغزی عروقی را خراب میکند به طور معکوس بر جفت شدن نوروواسکولار تاثیر میگذارد و باعث اختلال در انتقال اکسیژن و مواد غذایی و نیز پاک شدن ناکافی واسطه های متابولیک میشود.

مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است ارتباطی بین اختلال جفت کردن نوروواسکولار و اختلال شناختی هست. مداخله های دارویی- که این جفت شدن را بهبود می بخشد- تاثیرات سودمندی بر عملکرد شناختی در مدلهای موشی پیری دارد. فشارخون بالا باعث تخریب شدید در جفت شدن نوروواسکولار اندوتلیوم میشود و این، تا حدی به خاطر افزایش تولید اکسیژن های فعال ناشی از اکسیدازهایNADPHو کاهش دسترسی زیستی نیتریک اکساید آندوتلیال در واحد نوروواسکولار است. سطح بالای آنژیوتانسین 2- که یک واسطه ی کلیدی در فشار خون بالا است- ممکن است باعث عدم جفت شدن نوروواسکولار شود و این از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن است.

اختلال در سد خونی مغزی به دلیل فشار خون بالا باعث فعالیت ماکروفاژهای اطراف عروق و اختلال نوروواسکولار میشود و این از طریق تولید اکسیژن های فعال سمی، به وسیله ی اکسیدازهایNADPHاست. در انسان عملکرد سلول های اندوتلیال در گردش خون محیطی میتواند با داروهای ضد فشار خون مانند لوزارتان بهبود یابد. در مغز سالم، ارتباط پیچیده ای بین نورون ها، آستروسیت ها و سلول های اندوتلیال، باعث بهبود جریان خون مغز میشود. نوروترانسمیترها مانند گلوتامات که ازطریق گیرنده یG protrin(GPCR)از سیناپس های تحریکی ترشح میشود، باعث افزایش کلسیم در آستروسیت ها و پیشرفت موج های کلسیم از زائده ها و بدنه ی آستروسیت ها به پاهای انتهایی میشود و این پاهای انتهایی در اطراف شریانچه های مقاومتی است.

اوج غلظت کلسیم در پاهای انتهایی آستروسیت ها باعث آزاد شدنATPو تولید ایکوزانوئیدهای گشاد کننده ی عروق و پروستاگلندین میشود که از طریق سیتوکرومP450و سیکلواکسیژنازPGE2تولید می شود.ATPمنشا گرفته از آستروسیت باعث ترشح گشاد کننده ی عروقی نیتریک اکساید میشود. فشار خون بالا و پیری باعث تولید اکسیژن های فعال از میتوکندری و نیز تولید این اکسیژن ها به وسیله ی اکسیدازهایNADPHمی شود.

پاتولوژی های بیماری آلزایمر

فشا رخون یک عامل خطرمهم در تشدید پاتوژنز بیماری آلزایمر است. در میانسالی فشار خون بالا باعث افزایش پلاک های التهاب نورونی و پلاک های نوروفیبریلاری در نئوکورتکس و هیپوکامپ میشود. رسوب پلاک هایABحتی طی 4 هفته از القای فشار خون در موش های آزمایشگاهی ایجاد میشود. اضافه کردن آنژیوتانسین 2، باعث افزایش فعالیت بتاسکرتاز و افزایش سرعت شکست پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتاABمیشود همچنین فشار خون بالا باعث القای تائوپاتی مستقل از تجمع آمیلوئید بتا می شود.

پاتولوژی های آلزایمر باعث به هم خوردن خود تنظیمی مغز میشود. آنژیوپاتی ناشی از آمیلوئید یک عامل خطر مهم برای خونریزی های ریز در مغز است. این خونریزی ها قدرت شناختی این بیماران را بیشتر کاهش می دهد. اختلال گلیمفاتیکگلیال لیمفاتیکباعث اختلال در پاکسازی متابولیت های مضر از جمله آمیلوئید بتاABمیشود. فشارخون بالا مسیرهای حرکتی گلیمفاتیک را مختل میکند.

پیشگیری از کاهش قدرت شناختی

استفاده از داروهای ضد فشارخون از جمله مهارکننده های آنزیم تغییر دهنده ی آنژیوتانسین، نقش مهمی در کاهش شیوع و برور اختلال شناختی دارد. در مطالعه ای مصرف داروی مهار کننده ی این آنزیم که به صورت طولانی مدت عمل میکند به نام پریندوپریل و دیورتیک تیازید اینداپامید با کاهش اختلال شناختی همراه بود. در افراد مسنی که از مهار کننده های کانال کلسیم استفاده میکنند شیب افت هوشیاری بیشتر میشود استفاده از مهار کننده های کلسیم، سبب میشود حمایت خود تنظیم عضلانی در خونرسانی ریز مغز مختل شود.

از این رو استفاده از مهار کننده های گیرنده ی آنژیوتانسین ممکن است در جلوگیری از آلزایمر، سودمندتراز مهار کننده های کلسیم باشد. به نظر میرسد کاستن از فشارخون سیستولی به زیر 140 کافی باشد.

کاهش بیشتر باعث کم شدن خونرسانی به مغز و درنتیجه افزایش بیشتر اختلال شناختی میشود. مطالعات بیشتری برای تشخیص تاثیر بخشی داروهای مختلف فشار خون بر کاهش اختلال شناختی باید انجام شود. ارائه ی داروهایی- که در سطح مولکولی بر سلول های اندوتلیال و عضلات صاف تاثیر میگذارد- ضروری است.
https://www.nature.com/articles/s41581-021-00430-6?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوشمندی کیهانرژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم باپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبصبر و واقعیتارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتمقانون گذاری و تکاملنوار عصب و عضلهدیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد مهفت سین یادگاری از میراث مولکول ضد پیریبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی هیپرپاراتیروئیدیسمرحم مصنوعیآشناپنداری چیستکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر مغزسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدطلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومقدرت عشقبلعیدن ستاره توسط سیاهچانوزاد ناشنوای متولد شده،دانشمندان روشی برای تبدیهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن شدید قابل درمان اسبرنامه و ساختار پیچیده مدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمهستی ما پس از شروعی چگال زمان واقعیت است یا توهمافسردگی و ساختار مغزکودکان گذشته به آینده فکتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهمغز بزرگترین مصرف کننده عقلانیت بدون تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انساخلا، حقیقی نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زبه خودت نگاه کنچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید میاستنی گراویهنر حفظ گرهما با کمک مغز خود مختاريمبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدویتامین E برای فعالیت صحذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییزندگی سلول در بدن، جدای اامید نیکو داشته باش تا آنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولنقش میدان مغناطیسی زمین عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه کلی نگرخواص هلو برگ هلومن و وجود توهمیبی شرمیداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوواقعیت های متفاوترمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مزاوسکا درمان گوشرانقراض را انتخاب نکنیدکریستال هامحدودیت درک انسانتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هافلج نخاعی با الکترودهای نقش تیروئید در تکامل مغزعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش کمبود اندام برای پیخوش خیالی و خوش بینیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اسپینال ماسکولار در یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پواکسن اسپایکوژنرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان شناسی مدرن در سطح سلانرژی خلا ممکن استگلوئونمرکز حافظه کجاستترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شافیزیک آگاهینقش غذاها و موجودات درياصفحه اصلیاز تکامل تا مغز از مغز تا نجات در راستگوییخرما منبع بسیار خوب آنتی منبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافیدرمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیورزش و میگرنروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاسقوط درون جاذبه ای خاص، چانعطاف پذیری مکانیسمی علگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست فرایند پیچیده ی خونرسانیچند جهانیازدواج های بین گونه ای، رچرا پس از بیدار شدن از خودنیا مکانی بسیار اسرارآممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید مولتیپل میلومهوش احساسیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونیادگیری مهارت های جدید دریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز سم زنبور ، کلیدی برای وارای همه ی وجود منپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 74فضای خالی ای وجود نداردنهادینه سازی فرهنگ اختلااستروژن مانند سپر زنان دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازخورد یا فیدبکدرماندگی به دلیل عادت کرهوشیاری و وجودرژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر دارداین، فقط راه توستپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهصبر بسیار بایدارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتاد و نقانون جنگلنوار عصب و عضله مهم در تشدیستونی قابل درماناطلاعاتی عمومی در مورد مهم نوع خواری در میان پیشیمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی درباره احساسات متفادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآشتی بهتر استکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااکوییفلکسپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی ططوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمقسم به فقربنی عباس، ننگی بر تاریخنوسانات کوانتومی منبع مادانش، قفل ذهن را باز میکنهمیشه، آنطور نیست که هستمیاستنی گراویس بدون آنتیبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیهشت توصیه برای کاستن از دزمان پلانکاقلیت خلاقکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهمغز حریص برای خون، کلید تعقیده ی بی عملاز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، خالی نیستلحظات خوش با کودکانبه دنبال رستگاری باشچگونه هوشیاری خود را توسداروی جدید آلزایمرهنر رها شدن از وابستگیما بخشی از این جهان مرتبطبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناویتامین E در چه مواد غذایذهن سالمتوهم جداییزندگی، مدیریت انرژیامید نجاتکایروپاکتیک چیستتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقش محیط زندگی و مهاجرت دعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراخواص هندوانهمن کسی در ناکسی دریافتم بی عدالتی در توزیع واکسن دارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانواقعیت و مجازرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موزبان فرایند تکاملی برای انواع سکته های مغزیکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش حفاظتی مولکول جدید دعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در بخوشبختی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری اضطراب عمومیدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسواکسن اسپایکوژن ضد کرونارویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان شناسی نوین نیازمند انرژِی برای ایجاد اضطرابگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویافیزیکدانان ماشینی برای تنقش غذاها و موجودات درياسوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی ورزش بهترین درمان بیش فعروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاهرام مصر از شگفتی های جهگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست فرایند تکامل و دشواری هاچند جهانیاسکلت خارجی در درمان اختچرا ارتعاش بسیار مهم استدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبالاترین هدف از دولتدرمان جدید میگرن با انتی هوش بشری تهدید برای بشریتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمیادگیری هوش مصنوعی، عمیقریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خسماگلوتید داروی کاهش دهنای آنکه نامش درمان و یادشپول و شادیمطالبی در مورد تشنجشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 75قفس دور خود را بشکنچهار میلیارد سال تکامل باسرار آفرینش در موجنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبازسازي مغز و نخاع چالشی درها بسته نیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوشیاری و افسردگیراه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهاینترنت بدون فیلتر ماهواپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استصد قدح، نفتاده بشکستارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و شقانون جنگلنوار عصب و عضله برای تاییدژا وو یا اشنا پنداریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهمه چیز موج استمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی درباره احساساتی غیردرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرساناها و ابر رساناها و عآغاز فرایند دانستنکنترل جاذبهتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش اپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی ططوفان بیداریارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمقضاوت ممنوعبه قفس های سیاهت ننازنوشیدن چای برای مغز مفید دانش، یک انسان را ناسازگهمکاری یا رقابتمیدان مغناطيسي زمین بشر برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدو هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان به چه دلیل ایجاد میشاقیانوس نادانیکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آمغز در تنهایی آسیب میبینعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بار خود بکاه تا پرواز خلاصه ای از مطالب همایش ملرزش ناشی از اسیب به عصببه زودی شبکه مغزی به جای چگونه واکسن کرونا را توزداروی جدید ای ال اسهنر، پر کردن است نه فحش دما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونویتامین کاذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمزندگی، مراتب هوشیاری استامید یا ناامیدی؟کار امروز را به فردا نیندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش مرکز تنفس سلولی در بیعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهخواص انارمن پر از تلخیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سدارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهواقعیت و انعکاسرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان متغیرانیس بی کسانکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های فلج خوابنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچاالش ها در تعیین منبع هوخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز بیماری بیش فعالیدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودواکسن دیگر کرونا ساخته شرویای شفافتکامل تکنولوژیزبان، نشان دهنده ی سخنگو انسولینگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی فال نیکونقش غذاها در کاهش دردهای پیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تنخاع درازتر یا کوتاهتر کخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیان حقیقتدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مورزش در کمر دردروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمسلول های مغزی عامل پارکیاولویت بندی ها کجاستگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستفرایند حذف برخی اجزای مغچند جهانی و علماسکار، لگوی هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغدنیایی پر از سیاهچاله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش در طبیعتتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمیادگرفتن، آغاز حرکت است ریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بسندرم میلر فیشرای جان جان بی تن مروپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 78قفس ذهنچهار ساعت پس از کشتار خوکدوچرخه در کاهش دردهای کماسرار بازسازی اندام هانسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قباغچه ی منمنبع خواب و رویابترس از اینکه کسی، به درگدرون قفس یا بیرون از آنهوشیاری کوانتومیراه نجاتتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت، حقیقت جامعه ی فپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمصداقتارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت پنجمقانونمندی و محدودیت عالمنوار عصب و عضله تعیین محلدژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودهمه چیز و هیچ چیزموجود بی مغزی که می تواندبحران ذهن فیلمی قابل تامدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستهدف یکسان و مسیرهای مختلرستگاری محدود به یک راه نآغاز فصل سرما و دوباره تککندن ریشه ی خودتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شطوفان زیباییاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمقطار پیشرفتبه مغز خزندگان خودت اجازنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دائما بخوانهمانند سازی در انسانمیدان های مغناطیسی قابل برین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلوفور و فراوانیزمان شگفت انگیزالکترومغناطیس شنوایی و هکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی مغز را از روی امواج بشناسعلم و روحاز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از درمان های جدیلرزش دست ها و گردن و سر ETبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه آن شکری که می خوریمداروی جدید برای میاستنی هوموارکتوس ها ممکن است دمانند کودکان باشیدبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرویتامین کا و استخوانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمزندان ذهنیامید جدید بر آسیب نخاعیکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش نگاه از پایین یا نگاهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدخواص اردهمن بی من، بهتر یاد میگیرمبیمار مرکز تنفس سلولیداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهواقعیت تقویت شدهرمز جهانتیک و اختلال حرکتیزبان مشترک ژنتیکی موجوداانگشت ماشه ایکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های فلج خواب چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تنابینایی در نتیجه ی گوشی خیالپردازی نکنمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری تی تی پیدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وواکسن دیگری ضد کرونا از دروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتزبان، وسیله شناسایی محیطانسولین هوشمندگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین شواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بفاکسیبتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز تنخستین تمدن بشریخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید سرطانهوش مصنوعی به شناسایی کاتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرووزن حقیقی معرفت و شناختروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و سلول های بنیادیاولین قدم شناخت نقص های خگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیفراتر از دیوارهای باورچند روش ساده برای موفقیتاساس انسان اندیشه و باور چرا حیوانات سخن نمی گویندنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباور و کیهان شناسیدرمان جدید ام اسهوش عاطفی قسمت 11تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولیادآوری خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر نسندرم کووید طولانیایمونوگلوبولین وریدی IVIgپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 82قفس را بشکننون و القلمدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصفهان زیبانشانه های گذشته در کیهان نشانه های پروردگار در جهمنتظر نمان چیزی نور را بهبحتی علمی درباره تمایل بدرون و بیرون، جدای از هم هوشیاری سنتی یا هوشیاری راه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردایندرالپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجاهقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار عصب و عضله در مطب دکدگرگونی های نژادی و تغییاعتماد به خودهمه چیز کهنه میشودموجودات مقهور ژنها هستندبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیهدف یکسان، در مسیرهای مترشته نوروایمونولوژی و نقآغاز مبهم آفرینشکندر در بیماریهای التهابتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدطولانی ترین شباز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمقطره قطرهبه نقاش بنگرنیوالیندارچینهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان های کوانتومی خلابرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادست آسمانتولترودینوقاحت و تمسخر دیگرانزمان، واقعی نیستالکتروتاکسی(گرایش و حرککی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازساختن آیندهجهان دارای برنامهمغز زنان جوانتر از مغز مرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبه سیاهی عادت نکنیمداروی جدید برای کاهش وزنهورمون شیرساز یا پرولاکتمانند آب باشبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار ویتامین کا در سبزیجاتذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتزونیسومایدامید درمان کرونا با همانکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطننقش نظام غذایی در تکامل معید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون قفس یا بیرونخواص باداممننژیتبیماری لبر و نابینایی آندخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازواقعیت تقویت شدهرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقازبان چهار حرفی حیات زمینانگشت نگاری مغز نشان میدکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش داروهاي مختلف معروف عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویخانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری خود ایمن اعصاب محدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناآیا یک، وجود داردواکسن سرطانروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حازدودن نقص از هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیفاجعه ی جهل مقدسنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکامل تا مغز، از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی تعاملیتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجوزوز گوشروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گسلول های بنیادی منابع و ااولین مورد PML به دنبال تکگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشفرار در فرار از میزبان، دچندین ماده غذایی که مانناستفاده از مغز، وزن را کمچرا حجم مغز گونه انسان دردندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباید از انسان ترسیددرمان جدید ای ال اس، توفرهوش عاطفی قسمت نهمتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومیاری خدا نزدیک استتاثیر کپسول نوروهرب بر تسندرم گیلن باره به دنبال ایمپلانت مغزیپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 87قله برای دیدن نه برای به نوآوری ای شگفت انگیز داندوپامین قابل حل در آباصل بازخورداصل در هم تنیدگی و جهانی نشانه های بیداری روحیمنتظر نتیجه ی کارهایت بابحث درباره پیدایش و منشا درون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهانآزادی در چیستکلام، در تحولی شگفت آور بتاثیر گیاهخواری بر رشد و سیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنایپیداکرینپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر صرع و درمان های آنارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاه و یقبل و بعد از حقیقتنوبت کودکاندانش قدرت استاعتماد بی موردهمه چیز در زمان مناسبمورد نادر همپوشانی دو بیبخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشهدف از تکامل مغزرشد مغز فرایندی پیچیده اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکندر علیه سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیجهان مشارکتیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتلمس کوانتومیبه نقاش بنگرنیکولا تسلاداروهای مصرفی در ام اسهمدلی و هوش عاطفیمیدان بنیادین اطلاعاتبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزمزمه ات مانده در گوشمالکترودهای کاشتنیکیهان خود را طراحی میکندتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشمغزهای کوچک بی احساسعلم به ما کمک میکند تا مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکخونریزی مغز در سندرم کوولزوم گذر انسان از حدها و به سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید برای ای ال اسهوش فوق العاده، هر فرد اسماه رجببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانویتامین بی 12 در درمان دردذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدازونا به وسیله ویروس ابله امیدهای جدید برای بازیابکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطننقش نظریه تکامل در شناساعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگخواص بادام زمینیمن، ما یا چی؟بیماری میاستنی گراویسدر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثواقعیت خلا و وجود و درک مرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی زبان نیاز تکاملی استانتقال ماده و انرژیکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاترک امروزابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزفن آوری های جدید علیه شنانقش درختان در تکاملعشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره خانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری دویکدر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیواکسن سرطانروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاسفر فقط مادی نیستانسان میوه ی تکاملگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختفارغ التحصیلان، فقیر و دنقشه با واقعیت متفاوت اساز تکامل تا مغز، از مغز تنخستین روبات های زنده ی جخطای حسمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیست تمرین ساده برای جلودرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی در قضاوت های اتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملوسواس، بیماری استروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به سلول های بدن تو پیر نیستناولین مورد پیوند سر در انگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توفرد موفقچندجهانیاستفاده از نظریه ی تکامل چرا خشونت و تعصبده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبابا زود بیادرمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت هفتمریتوکسیمابتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومژن همه چیز نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی و کنترل دو پیموزایدمعنی روزهشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت چهلقله سقوطنوار مغز مشاهده ی غیر مستدورترین نقطه ی قابل مشاهنوار مغز با توضیح دکتر فاديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیرنظام مثبت زندگیمنتظر زمان ایده آل نشوبحثي درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتهوض مصنوعی زندهراه پیروزی در زندگی چیستتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر انتخاب از طرف محیط سیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و دقبل از آغازنور از عمق تاریکیدانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد و تلاش های درمانی همه چیز در زمان کنونی استموسیقی نوبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بهدف از خلقت رسیدن به ابزارشد مغز علت تمایل انسان بافت فشار خون ناگهانی در وکو کیو تن coQ10تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کسکوت، پر از صداجهان معناپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیطیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دولووفلوکساسینبه نادیدنی ایمان بیاورنیاز به آموزش مجازی دیجیداروهای ام اسهمراه سختی، اسانی هستمیدازولام در درمان تشنج برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیوقتی فهمیدی خطا کردی برگزنان باهوش ترالگو نداشتیمکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقامغز، فقط گیرندهعلم بدون توقفاز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک خونریزی مغزی کشندهلزوم سازگاری قانون مجازابهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی می تواند بر احماپروتیلینبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح ویتامین بی هفدهذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتزیان غذاهای پرچربامیدوار باش حتی اگر همه چکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده نقش هورمون های تیروئید دعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون اخواص شکلات تلخمنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری های میتوکندریدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودوالزارتان داروی ضد فشار رنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتزبان و کلمه حتی برای کسانانتروپی و هوشیاریکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش ذهن و شناخت در حوادث عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستندخاویار گیاهیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری دیستروفی میوتونیدر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده واکسن ضد اعتیادروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان ها می توانند میدان گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلفاصله ها در مکانیک کوانتنقص های سیستمی ایمنیاز تکامل تا مغز، از مغز تنرمش های مفید برای درد زاخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست قسمت بیش از نیمی از موارد انتقدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی در کامپیوترهاتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از وسیله، فقط دعا نیستروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشاسلول بنیادی و ای ال اساولین هیبرید بین انسان و گرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاحباب هایی تو در توفرد یا اندیشهنه ناامیدی بلکه ارتقااستفاده از هوش مصنوعی در چرا در مغز انسان، فرورفتدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباد و موجدرمان جدید سرطانهوش عاطفی قسمت یازدهریسپریدونتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)ژن همه چیز نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی کمک میکند پیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و شجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتقلب های سادهقلب و عقلنوار مغز ترجمه رخدادهای دی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم نظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفبحثی جالب درباره محدودیتدریا آرام نخواهد شد کشتی هیچ نقطه ای مرکزی تر از اراه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر احتمالی عصاره تغلیسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنضایعه ی عروقی مخچهارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سقبل از انفجار بزرگنور دروندانش بی نهایتهمه چیز، ثبت می شودموسیقی هنر مایع استبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایهر چیز با هر چیز دیگر در ترشد در سختی استافت هوشیاری به دنبال کاهکوچ از محیط نامناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر سکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششلوب فرونتال یا پیشانی مغبه هلال بنگرچیز جدید را بپذیرداروهای تغییر دهنده ی سیهمراهی میاستنی با برخی سمکان زمان یا حافظه زمانبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتزنجیرها را ما باید پاره کالگو و عادت را بشکن و در اکیست هیداتید مغزتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتمغز، همه ی واقعیت را نمیبعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه به سطح بالایی از هوخواندن ، یکی از شستشو دهنلزوم سازگاری قانون مجازابهداشت خوابداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای جهل مقدسبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان ویتامین دی گنجینه ای بزرذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای زیباترین چیز در پیر شدنامیدواریکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازینقش هورمون زنانه استروژنعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه دوبارهخواص شگفت هویجمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های مغز و اعصاب و در محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی برطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استواکنش های ناخودآگاه و تقرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتزبان و بیان نتیجه ساختماانتظار گذر تندباد؟کشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورفواید روزه داری متناوبنقش روی و منیزیم در سلامتعصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها بیشتر از دیدنخار و گلمنابع بی نهایت انرژی در دبیماری سلیاکدر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاواکسن علیه سرطانروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاسفر به مریخ در 39 روزانسان یک کتابخانه استگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنفاصله ی همیشگی تصویر سازنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکامل تا مغز، از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهخطر حقیقی، خود انسان استمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیشتر کمردردها نیازی به درمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بایک پیام منفرد نورون مغزی روش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتسلول بنیادین از مخاط بیناولین تصویر در تاریخ از سگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستفرد حساس از نظر عاطفی و بنه به اعداماستفاده از انرژی خلاچرا ذرات بنیادی معمولاً دو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان دارویی سرطان رحم بهوش عاطفی قسمت پنجمریسدیپلام تنها داروی تایتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر کتامین در درمان پاسندرم پای بی قرارایمپلانت نخاعی میتواند دپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هشتحس و ادراک قسمت چهل و دومقلب یا مغزنوار مغز در فراموشی هادین اجباریاصل، روان و نفس استنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثی در مورد نقش ویتامين دریای خداهیچ چیز همیشگی نیستراه بی شکستتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استکمی زاویه ی دیدت را عوض کتاثیر بینش و انتظارات فرسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز پیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شقبرستان ها با بوی شجاعتنوروفیبروماتوزدانشمندان موفق به بازگردهمه ی سردردها بی خطر نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیبخش دیگری در وجود انسان هدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیهر جا که جات میشه، جات نیرشد، رسیدن به یک هدف نیستافتخار انسانکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد سکته مغزیجهان هوشمندپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرطبیعت بر اساس هماهنگیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتملوتیراستامبه کدامین گناه کشته شدندچیزی منتظر شناخته شدنداروهای ضد بیماری ام اس وهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیک کوانتومی بی معنی برای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیزندگی فعال و مثبت روند آلالگوی بنیادین و هوشیاریکیست کلوئید بطن سومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزمغزتان را در جوانی سیم کشعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش خواندن، دوست روزهای سختلزوم عدم وابستگی به گوگل بهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی و کشف زبان هایماجرای عجیب گالیلهبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخویروس مصنوعیرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیزیباترین چیز در افزایش سامیدواری و مغزکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرننقش ویتامین K در ترمیم اسعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی دراخواص عجیب لوبیامنابع انرژی از نفت و گاز بیماری های ژنرالیزه ی عصدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مواکنش به حس جدیدروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هازبان و بیان، در سایه پیشرانحراف و حقیقتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافترازودونابزار بقای موجود زنده از سطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مافواید روزه داری متناوبنقش روزه داری در سالم و جعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز نادانی در قرن بیست و یکم،خارق العاده و استثنایی بمنابع جدید انرژیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیواکسنی با تاثیر دوگانه اروح در جهانی دیگر استتکامل زبانسفر به درون سفری زیباانسان باشگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفشکل پنجم مادهحل مشکلفتون های زیستینقطه ی رسیدن به قلهاز تکامل تا مغز، از مغز تنرمش های موثر در کمردردخطر را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت با همه مهربان باشدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قایک پیشنهاد خوب برای آسان روش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیسلول عصبی شاهکار انطباق اولین دارو برای آتاکسی فگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبحریص نباشفردا را نمیدانیمنه به اعداماستفاده از سلول های بنیاچراروياها را به یاد نمی آدو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبار مغز بر دو استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش عاطفی قسمت اولریشه های مشترک همه ی موجوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرایمپلانت استخوانی در آسیپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و سومقلب دروازه ی ارتباطنوار مغز در تشخیص بیماری دین، اجباری نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری ابحثی در مورد نقش کلسیم و درک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ چیز، چقدر حقیقی استراه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسکمالگرایی دشمن پیشرفتتاثیر ترکیبات استاتین (سسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهقدم زدن و حرکت دید را تغیاعتیاد را به دور بیندازنورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان نورون مصنوعی سهمه جا خیر بکارمیهمانهای ناخوانده عامل بخشیدن دیگران یعنی آرامشدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را هر حرکت خمیده می شود و هر ز گهواره تا گورافراد آغاز حرکت خودشان رکوچکی قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبه امید روزهای بهترچیزی خارج از مغزهای ما نیداروهای ضد تشنج با توضیح هندسه ی پایه ایمکانیزمهای دفاعی در براببرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسووقتی پر از گل شدی خودت را ذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضزندگی هوشمند در خارج از زالگوبرداری از طبیعتکپسول ژری لاکتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانمغزتان را در جوانی سیمکشعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیخواب زمستانی سلول های سرمقاومت به عوارض فشار خون بوزون هیگز چیستداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی تاریکبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شویروس های باستانی، مغز مرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیزیر فشار کووید چه باید کرامیدی به این سوی قبر نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانینقش ژنتیک در درمان اختلاعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بخود جسم و یا تصویرمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری وسواسدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمواکسن های شرکت فایزر آمررویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هازبان و تکلم برخی بیماریهاندوه در دنیا استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینترازودونابزار بقای موجود زنده از سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزفواید زیاد دوچرخه سوارینقش رژیم غذایی بر رشد و اغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز نازوکلسینخبر مهم تلسکوپ هابلمناطق خاص زبان در مغزبیماریهای تحلیل عضلانی ادر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهوابستگی یعنی قلادهروح رهاییتکامل زبانسفر تجهیزات ناسا به مریخ انسان جدید از چه زمانی پاگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزفروتنی معرفتینقطه ای بود و دگر هیچ نبواز تکامل تا مغز، از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت با هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلایک آلل ژنتیکی که از نئاندروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتسلول عصبی، در محل خاص خوداولین دروغگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابحرکات چشم، ترجمه کننده ی فرزندان زمان خودنه بدبخت بلکه ناداناستفاده از سلول های بنیاچراروياها را به یاد نمی آدو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ساده ی روماتیسمهوش عاطفی قسمت دهمریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنژن ضد آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزایمان به رویاپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیمعجزه ی علمشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت نهمقلب روباتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخدیوار همه اش توهم بوداصول انجام برخی نرمش ها دنظریه ی ریسمانمهمان ناخواندهبحثی در مورد حقیقت فضا و درک نیازمند شناخت خویش اهیچ وقت خودت را محدود به رابطه تشنج و اوتیسمآسیب ها ناشی از آلودگی هوکمردردتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقضرب المثل یونانیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یکقدرت مردماعداد بینهایت در دنیای منورون های ردیاب حافظهدانشمندان یک فرضیه رادیکهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوپاتی و نوار عصب و عضلهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیهرچیز با یک تاب تبدیل به زمین در برابر عظمت کیهانافراد بی دلیل دوستدار تو کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرمغز بیش از آنچه تصور میشوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پلیروپریم داروی ترکیبی ضدبه بالا بر ستارگان نگاه کچیزی شبیه نور تو نیستداروی فامپیریدین یا نورلهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزدبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهوقتی تو از یاد گرفتن باز ذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زندگی و داراییالتهاب شریان تمپورالکامپیوتر سایبورگتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و مغط یک گیرنده استعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل خواب سالم عامل سلامتیمقایسه رقابت و همکاریبوزون هیگز جهان را از متلداروی سل سپتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی خالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم ویرایش DNA جنین انسان، بررفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدزیرفون داروی ضد ام اسامیدی تازه در درمان سرطاکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن متبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعینقش گرمایش آب و هوا در همعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهت را بلند کنخودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری کروتز فیلد جاکوبدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده واکسن کووید 19 چیزهایی که رویا و واقعیتتکینگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چاندوه دردی را دوا نمیکندکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیحق انتخابفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش رژیم غذایی در رشد و اغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتنباید صبر کرد آتش را بعد خدا موجود استمناطق خاصی از مغز در جستجبیماری، رساله ای برای سلدر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیسفر دشوار اکتشافانسان خطرناکترین موجودگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزفروتنی و غرورنقطه بی بازگشتاز خود رها شوچرا ماشین باید نتایج را پدفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت با هر چیزی که نفس می کشد مدرمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلایک جهش ممکن است ذهن انسانروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلولهای ایمنی القا کنندهاولین سلول مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانفرضیه ای جدید توضیح میدهنه جنگ و نه خونریزیاستفاده از سلول های بنیاچراغ های متفاوت و نور یکسدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت دومریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاویناین پیوند نه با مغز بلکه پیوند مدفوعاین اندوه چیستپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهارمقلب را نشکننوار مغز، مفید و بی خطردیوار، از ابتدا توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملنظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش بحثی در مورد عملکرد لوب فدرک و احساسهیچ کاری نکردن به معنی چیرادیوی مغز و تنظیم فرکانآسیب روانی شبکه های اجتمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی ضربه مغزی در تصادف رانندارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوقدرت و شناخت حقیقتبقا با سازگارترین فرد اسنوروپلاستیسیتی چیستدانشمندان ژنی از مغز انسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیوتونیک دیستروفیبدون پیر فلکدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريهز ذره، یک دنیاستزمین زیر خلیج فارس تمدنی افزایش قدرت ادراکات و حسکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرمغز برای فراموشی بیشتر کظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهلیس دگرامفتامین یا ویاسبه بالاتر از ماده بیندیشنکاتی در مورد تشنجداروی لیراگلوتیدهندسه بنیادینما انسانها چه اندازه نزدبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهوقتی خودت را در آینه دیدیذهن و زندگیتوهم چیستزندگی بی دودام آر آی جدید با قدرت شگفکاهش میل جنسی در ام استاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذینفرت، اسیب به خود استعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل خواب سالم عامل سلامتی و یمقابله ی منطقی با اعتراضبی نهایت در میان مرزهاداروی ضد چاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ویشن پرورفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیرک ترین مردمامگا سه عامل مهم سلامتکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی نقش پیش زمینه ها و اراده عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا خودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری گیلن باره و بیماردر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هواکسن کرونا و گشودن پنجررویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیزبان و شناخت حقیقت قسمت ااندوهگین نباش اگر درب یا کشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی فیلمی بسیار جالب از تغیینقش زنجبیل در جلوگیری از غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز نبرو و انرژی مداومخدا نور آسمان ها و زمین امنبع نور واقعی و ثابت، حقبیمارستان هوش مصنوعیدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آوبینار اساتید نورولوژی دروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی سفرنامه سفر به بم و جنوب انسان در هستی یا هستی در گیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتفرگشت و تکامل تصادفی محض نمیتوان با بیرون انداختناز درخواست ها جدا شوچرا مردم با زندگی میجنگندفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت53با آتش، بازی نکن و بعد از درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعییک رژیم غذایی جدید، می توروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلولهای بنیادی مصنوعی دراوکرلیزوماب داروی جدید شگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهحس متفاوتفساد اقتصادی سیتماتیک درنه روش تقویت مغزاستفاده از سلول های بنیانزاع ها بیهوده استدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش عاطفی قسمت سومرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فسوی ما آید نداها را صدااین ایده که ذرات سیاهچالپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت نوزدهمقوی تر باشنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دید تو همیشه محدود به مقداصول سلامت کمرنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراز تغییرآسیب عصب پا به دنبال اعتیکمردرد و علل آنتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیضررهای مصرف شکر و قند بر ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوقدرت کنترل خودبقا در ازای بیمارینوروز مبارکدانشمندان پاسخ کوانتومی همیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و پروتئین مرتبط با بدون بار گذشتهدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی هزینه ای که برای اندیشیدزمان چیستافزایش میل جنسی با خوردن کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ظرفیت مغز چقدر استاز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منلا اکراه فی الدینبه جای محکوم کردن دیگران چگونه مولکول های دی ان ایداروی تشنجی دربارداریهندسه در پایه ی همه ی واکما اکنون میدانیم فضا خالبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشوقتی خورشید هست شمع به کاذهن و شیمی بدنتوهم و خیالزندگی در جمع مواردی را برام اس و سرطانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهننقاشی هایی با بوی گذشته یعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیخواب عامل دسته بندی و حفطمقابله با کرونا با علم اسبی نظمی مقدمه شناختداروی ضد چاقیهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راواقعیت فیزیکی، تابعی از رقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش زیست شناسی کل در جزء فراکاما شما از دید خفاش کور هکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستنقش پیشرفته ی سلول های بنعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا خودت را از اندیشه هایت حفمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری آلزایمر، استیل کودر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعواکسن کرونا از حقیقت تاترویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و شناخت حقیقت قسمت داندام حسی، درک از بخش هایگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظفیروز نادرینقش زبان در سلطه و قدرت اغرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز چت جی پی تیخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیندیشدرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آوجود قبل از ناظر هوشمندروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان عامل توقف رشد مغزگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرفراموش کارها باهوش تر هسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز دست دادن دم در پیشینیاچرا مغز انسان سه هزار سالدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی یکی از علل محدودیت مغز امروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلام تا روشناییايندگان چگونه خواهند دیدپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب شبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس چشایی و بویاییفشار و قدرتچه زیاد است بر من که در ایاستفاده از سلول های بنیانزاع بین جهل و علم رو به پدو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون داروهوش عاطفی قسمت ششمرژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهااین ابتدای تناقض هاستپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گصبور باشارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت هفتمقیچی ژنتیکینوار عصب و عضلهدیدن خدا در همه چیزاضطراب و ترسنظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کس حقیقت را درون مغز راست دستی و چپ دستیآسانی موفقیتکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟ضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمقدرت انسان در نگاه به ابعبقای حقیقی در دور ماندن انوروز یا روز پایانیدانشمندان اولین سلول مصنهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و خواببدون زمان، ماده ای وجود ندرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستهزینه سنگین انسان در ازازمان و مکان، ابعاد کیهان افزایش مرگ و میر سندرم کوکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسانسور ذهنجهان یکپارچهمغز بزرگ چالش است یا منفععقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟به جای تولید، بیشتر گوش کچگونه میتوان با قانون جنداروی جدید ALSهندسه زبانِ زمان استما از اینجا نخواهیم رفتبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اوقتی ریشه ها عمیقند از چیذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودزندگی در سیاهچالهام اس یا تومور؟کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستچقدر به چشم اعتماد کنیمعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه من، نگاه تو و یا حقیخواص فلفل سبزملاحظه های اخلاقی دربارهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی اکنون می توانماده، چیزی بیش از یک خلا برخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزواقعیت چند سویهرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت زیست شناسی باور حقیقت یا امروز دانش ژنتیک هیچ ابهکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسربرولایزینجاذبهALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش آتش در رسیدن انسان بهعجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا خودروهای هیدروژنیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری الزایمردر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیواکسن کرونا ساخته شده تورویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت سانرژی بی پایان در درون هرگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادفیزیک مولکولها و ذرات در نقش زبان در سلطه و قدرت اغربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز چت جی پی تیخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بوراپامیل در بارداریروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریسفرنامه سفر به بم و جنوب انسانیت در هم تنیده و متصگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزفراموشی همیشه هم بد نیستنمای موفقیتاز روده تا مغزچرا مغزهای ما ارتقا یافت دل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خودت نجنگدرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی، کیفیت فریب متلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکیافته های نوین علوم پرده روشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلاح و راهزنیايا اراده آزاد توهم است یپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک (قسمت اول )فشار روحی، همیشه بد نیست نه عدم مطلق بلکه عدم با قاستیفن هاوکینگ در مورد هنزاع بین علم و نادانی رو دو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرطان با امواج صوتهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشنآرام باشژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهااین بیمار را باید چه کار پیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختصبور باشارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفدهمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار عصب و عضلهدیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاع رسانی اینترنتینعناعموفقیت هوش مصنوعی در امتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیهیچ اندر هیچرجزخوانی هایی که امروز بآشنا پنداریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ابلهانجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اضعیف و قویارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمقدرت ذهنبلندی در ذهن ما درک بلندینورالژیدانشمندان تغییر میدان مغهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و روزه داریبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط ههزاران سال چشم های بینا وزمان و گذر آن سریع استافزایش سرعت پیشرفت علوم کودکان مهاجرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز بزرگ چالشهای پیش روعقل در جهان جدید، عجیب اساز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟لایو دوم دکتر سید سلمان فبه خوبی های دیگران فکرکنچگونه مغز ما، موسیقی را پداروی جدید s3 در درمان ام هندسه، نمایشی از حقیقتما اشیا را آنطور که هستندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودوقتی شروع به بیدار شدن میذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودزندگی زمینی امروز بیش از امواجی که به وسیله ی ماشیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در سانقش قهوه در سلامتیعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه مادی غیر علمی استخواص منیزیمملاحظات بیهوشی قبل از جربی ذهن و بی روحداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک های ببرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خواقعیت چیسترموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سزیست، مرز افق رویداد هستانفجار و توقف تکاملی نشاکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریNVG 291نقش انتخاب از طرف محیط، نعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا خورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه آلزایمر و در هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نواکسن آلزایمررویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمزبان جانسوزانرژی تاریکگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانفیزیک هوشیارینقش سجده بر عملکرد مغزمقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز نتایج نادانی و جهلخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست قسمت بیهوشی در بیماران دچار ادرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه ورزش هوازی مرتب خیلی به قروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف سفرنامه سفر به بم و جنوب انسانیت در برابر دیگرانگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دفراموشی و مسیر روحانینمایش تک نفرهاز سایه بگذرچرا ویروس کرونای دلتا وادلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خدا باشدرمان تشنجهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهییاد گرفتن مداومروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتاسلسله مباحث هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است یپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت دوم )فضا و ذهن بازنهایت معرفت و شناخت درک عاستیفن هاوکینگ در تفسیر نزاع بین علم و جهل رو به پدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ضایعات نخاعیهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفآرامش و دانشژنهای حاکم بر انسان و انسآرامش و سکونکفش و کتابتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی پیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیصبر لازمه ی پیروزی استارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هجدهمقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار عصب و عضلهدیروز و امروزاطلاعات حسی ما از جهان، چهفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت در تفکر استبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیهیچگاه از فشار و شکست نتررحم مصنوعیآشنا پنداریکنگره بین المللی سردرد دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمقدرت شناختی انسان، محدودبلوغ چیستنورالژی تریژمینالدانشمندان روش هاي جدیدی همیشه راهی هستمیگرن سردردی ژنتیکی که ببرلیتیوندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های هستي مادي ای که ما کوچکترزمان و صبرافسردگی و اضطراب در بیماکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعقل سالماز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیلازم است هیچ کاری نکنیدبه خودت مغرور نشوچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید لنفوم و لوکمیهنر فراموشیما به جهان های متفاوت خودبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسویتنام نوعی کرونا ویروس ذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییزندگی زودگذرامیوتروفیک لترال اسکلروکاهش دوپامین عامل بیماریتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش مهاجرت در توسعه نسل اعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشخواص میوه ی بهممانتین یا آلزیکسا یا اببی سوادی در قرن 21داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک های ببرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دواقعیت چیسترمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیزاویه نگاه ها یکسان نیستانفجار بزرگ پایان بوده اکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هافقر داده ها در هوش مصنوعینقش اتصالات بین سلولهای عدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تچالش های ایستادن بر دو پاخوش قلبی و مهربانیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ای شبیه ام اس مولتدر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرواکسن ایرانی کرونا تولیدرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان ریشه هایی شناختی اسانرژی تاریک که ما نمی توگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیافیزیک و هوشیارینقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز نجات در اعتماد به خودخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست قسمت بیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دورزش هوازی ، بهترین تمریروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مسفری به آغاز کیهانانسان، گونه ای پر از تضادگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبفراموشی آرمانچند نرمش مفید برای کمردراز علم جز اندکی به شما داچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک دنیا فریب و سرگرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا طبیعت بازی نکندرمان جدید ALSهوش احساسیتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونیاد بگیر فراموش کنیريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتای نعمت من در زندگیمپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67فضای قلب منبع نبوغ استنهایت در بی نهایتاستخوان های کشف شده، ممکنسبیت عام از زبان دکتر بردونپزیل در بیماران قلبی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروز