دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش تیروئید در تکامل مغز

نقش هورمون های تیروئید در شکل گیری و رشد مغز و بیماری های مغز
نقش غده تیرویید وهورمون های آن، شاید در موجود خونسردی مانند ماهی- که نیازمند به تولید گرمای زیاد در بدن نیست و نمی خواهد در برابرسرمای زیاد خود را گرم کند- خیلی مهم نباشد ولی وقتی لازم است موجود زنده، به بیرون از آب بیاید و این امکان را هم ندارد که لاک سنگین لاکپشتی را بر دوش خود بگذارد و قادر هم نیست شش ماه سرد سال را در غار یا زیر زمین بگذراند، باید بدنش در سرما گرم شود. ماهی ها می توانند حتی در درجه حرارت 50 درجه زیر صفر در زیر خروارها یخ در دمایی بالاتراز صفر زندگی کنند و لاکپشت می تواند با عایق وزنه ای چند برابر هیکلش، خود را گرم کند و مار و قورباغه می تواند شش ماه سال را مخفیانه در مناطق گرم بمانند ولی اگر لازم باشد موجودی، سریع بدود یا اگر بخواهد در همه سال به کار مثبت بپردازد، ناچار باید چیزی در درون بدن او باشد تا بدن را به صورت درونی گرم کند به خصوص اگر اندام بسیار فعالی مانند مغز داشته باشد.
بالا بردن متابولیسم سلول ها از جمله سلول های مغزی و قلبی و فراهم کردن انرژی عضلات نیازمند تولید کننده قدرتمند درونی است و ازاین رو در شرایطی- که متابولیسم بدن خیلی بالا میرود مثلا در حضور مغز- که بیش از همه سلول های بدن انرژی مصرف میکند- نقش آن برجسته تر هم میشود. از این رو انتخاب طبیعی در سیر مسیر خشن خود، کوشیده است متابولیسم درونی بدن را بالاتر ببرد و این به وضوح در موجودات تکامل یافته تر خونگرم، مشخص است .
یکی از اندام های مهم در بدن برای این کار غده تیروئید است .
http://jeb.biologists.org/content/217/10/1642
هورمون های تیروئید فقط محدود به موجودات مهره دار خونگرم نیست و در موجودات مهره دار خونسرد هم دیده می شود و با بالا بردن متابولیسم بدن و تولید گرما وانرژی به کمک فرایندهای درونی سلول می شتابد.
ولی این غده در گیاهان و موجودات بی مهره وجود ندارد با این حال این موجودات هم مولکول های ید یا مولکول هایی شبیه هورمون های تیروئید یا هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH) دارند که برای کنترل متابولیسم بدن آنها لازم است.
در سیر تکامل موجودات، توسعه غده تیرویید میشود تا به غده تیروئید پیشرفته پستانداران و انسان می رسد. نقش عنصر ید در ساختن این مولکول ها بسیار مهم است و به این ترتیب، به نقش ید در تکامل موجود و ایجاد مغز پیشرفته پی می بریم.
حتی در موجودت تک سلولی مانند سیانوباکترها، ید به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و کاتالیزور استفاده می شود. اتصال ید به تیروزین، مولکولی همه کاره و فعال را تولید می کند که می تواند در تولید انرژی، عملکرد ژن و تکثیر دی ان ای در میتوکندری نقش داشته باشد. با اتصال یدوتیروزین ها با هم TSH(یا هورمون فعال کننده تیروئید) ساخته می شود که درهمه مهره داران، نقش تنظیمی و تحریکی زیادی بر سلول های تیروئید و تولید هورمون های یدداردارد و این هورمون ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21669854
هورمون هاي تيروئيد اثر مهمي در تكامل و بلوغ سيستم عصبي مركزي پستانداران قبل و بعد ازتولد دارند. هورمون هاي تيروئيد، تري يدوتيرونين و تيروكسين، فرايندهاي تمايز مغزي مانند سيناپتوژنزيز،رشد دندريتي و آكسوني، مهاجرت سلولهاي نوروني و ميلين سازي را تنظيم مي‌كند. هر آسيبي در عملكرد تيروئيد و تغييرات در ذخيرة هورمون هاي تيروئيد در طول تكامل سيستم عصبي، منجر به تغييرات شديدو غيرقابل برگشت در ساختار و عملكرد مغز مي گردد.
زمان و مدت کمبود هورمون تيروئيد، بر تکامل درقسمتهاي مختلف سيستم عصبي مركزي تأثير مي گذارد. با اين وجود نشانه هاي نورولوژيكي معمولا بزرگسالان با پر كاري تيروئيد و هم افراد دچار كم كاري تيروئيد ديده مي شود. کمبــود هورمـون تیروئیـد در طـول نمـو سیسـتم عصبـی سـبب تغییـرســلولهای عصبــی شــده و باعــث تغییــرات بلــوغ ســلول های عصبــی ماننــد ســلولهای هرمــی قشــر مغــز، ســلولهای پورکنــژ و ســلول های گلیــال و ســبب هیپوپـلـازی و کاهــش شـاخه های دندریتـی نـورون و اتصـالات بیـن نورونـی میشـود.
ایــن هورمــون در طــول حیــات، از مرحلــۀ جنینــی تــا بلــوغ بــرای تکویــن مغــز بســیار ضــروری اســت و برخــی از اعمــال ان عبــارت اســت از: تنظیــم بیــان ژنهایــی کــه در مهاجــرت ســلولی، میلین ســازی و تمایــز عصبــی نقــش دارنــد. بخــش قاعــده ای مغــز پیشــین نقــش کلیــدی در تکویــن و حفــظ نورون هــای کولینرژیــک دارد. هورمــون تیروئیــدی T3 بـه میـزان کمتـری T4 در سـلولهای بنیـادی جنینـی عصبـی ســبب افزایــش بیــان ســادين -1میشــود. T3 ســبب مهــاراتصــال ســلولی، القــاء مهاجــرت و افزایــش بیــان نشــانگرهاي عصبـی مثـل نوروفیلامنـت M و افزایـش عملکـرد کانالهـای ســدیم و کلســیم می شــود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/4/2021 11:39 PM]
(- Bianco AC. Metabolic effects of thyroid hormonesbeyond
traditional prospects. Thyroid. 2008; 18(2): 99-
100.
- Zhang L, Blomgren K, Kuhn HG, Cooper-Kuhn
CM. Effects of postnatal thyroid hormone deficiency
on neurogenesis in the juvenile and adult rat. Neurobiol
Dis. 2009; 34(2): 366-74.)
مطالعــات نشــان داده اســت، T3در هـر دو منطقـة تحـت بطنـی و ساب گرانولار در تکثیــر ســلولی و تعهــد ســلولهای بنیــادی بــه ســمت نوروبلاســت دارای نقــش حیاتــی می باشــد.
( -López-Juárez A, Remaud S, Hassani Z, Jolivet P,
Simons JP, Sontag T, et al. Thyroid hormone signaling
acts as a neurogenic switch by repressing Sox2 in the
adult neural stem cell niche. Cell stem cell. 2012; 10(5):
531-43.
- Montero-Pedrazuela A, Venero C, Lavado-AutricR, Fernández-Lamo I, Garcia-Verdugo J, Bernal J,
et al. Modulation of adult hippocampal neurogenesis
by thyroid hormones: implications in depressive-like
behavior. Molecular Psychiatry. 2006; 11(4): 361-71)
بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش هورمون هـای تیروئیـد در سیسـتم عصبــی مطالعــات نشــان داده اســت کــه كــم‌كاري تیروئیــد می توانــد ســبب بی ثباتــی خلــق و خــو و افســردگی، زوال عقــل، اختــلال در حافظــه و مشــکلات روانــی شــود.
(-Leach PT, Gould TJ. Thyroid hormone signaling:
Contribution to neural function, cognition, and
relationship to nicotine. Neurosci Biobehav Rev. 2015;
57: 252-63.
- Ahmed OM, El-Gareib A, El-Bakry A, El-Tawab
SA, Ahmed R. Thyroid hormones states and brain
development interactions. Int J Dev Neurosci. 2008;
26(2): 147-209.
- Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80)
کــم کاری مــادرزادی تیروئیــد باعــث عقب ماندگــی ذهنــی می شـود و اگـر بلافاصلـه پـس از تولـد درمـان نشـود، منجـربــه ایجــاد عواقــب غیرقابــل برگشــت می شــود. در انســان، ســطوح پاییــن در حــال گــردش هورمــون تیروئیــد مــادر،
به عنـوان مثـال، ناشـی از کـم کاری تیروئیـد مـادر و یـا کمبـود یـد در رژیــم غذایـی می توانــد منجـر بـه طیـف گسـتردهای از نقـص شـدید عصبـی، از جملـه کرتینیسـم عصبـی در نـوزاد شـود کـه بـا اختـال عصبـی شـدید و عقبماندگـی ذهنـی
همــراه اســت. ایــن مســئله نشــان دهنده اهمیــت هورمــون تیروئیـد مـادر در تشـکیل سیسـتم عصبـی جنیـن می باشـد.
(-Pasand Mojdeh H, Alipour F, Borhani Haghighi M.
Alzheimer’s disease: background, current and future
aspects. Shefaye Khatam. 2016; 4(3): 70-80
-Stenzel D, Huttner WB. Role of maternal thyroid
hormones in the developing neocortex and during human
evolution. Front Neuroanat. 2013; 7(19): doi: 10.3389/
fnana.2013.00019.)
در تأییــد اثــرات مثبتــی کــه ســطح هورمون هــای تیروئیــدی در بیمــاران آلزایمــری دارد، Osch و همــکاران نشــان دادنــد کــه کاهــش ســطح هورمون هــای تیروئیـدی به عنـوان یـک فاکتـور خطـرT احتمـال بـروز آلزایمـر را بــه طــور معنــی داری افزایــش می دهــد.
(van Osch LA, Hogervorst E, Combrinck M, Smith
AD. Low thyroid-stimulating hormone as an independent
risk factor for Alzheimer disease. Neurology. 2004;
62(11): 1967-71.)
بررســی دیگـری نشـان داد کـه بـا کاهـش میـزان هورمـون تیروئیـد اختـلالات شـناختی و زوال عقلـی کـه در بیمـاران آلزایمـری افزایــش می‌یابــد، بنابرایــن محققــان معتقدنــد کــه تغییــرات هورمون هــای تیروئیــدی نقــش بســزایی در بیماری زایــی
ایــن آســیبها دارنــد.
Davis JD, Podolanczuk A, Donahue JE, Stopa
E, Hennessey JV, Luo L-G, et al. Thyroid hormone
levels in the prefrontal cortex of post-mortem brains of
Alzheimer’s disease patients. Current Aging Science.
2008; 1(3): 175-81.
56. Tan ZS, Vasan RS. Thyroid function and Alzheimer’s
disease. Journal of Alzheimer’s Disease: JAD. 2008;
16(3): 503-7.
-Ewins DL, Rossor MN, Butler J, Rogues PK, Mullen
MJ, McGregor AM. Association between autoimmune
thyroid disease and familial Alzheimers disease. Clinical
Endocrinology. 1991; 35(1): 93-6.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/4/2021 11:39 PM]
هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)، دارای آثــار ترمیمــی بــر روی ســلولهای عصبــی هسـتند. تحقیقـات نشـان داده انـد رونـد میلین سـازی در هـر دو سیسـتم عصبـی محیطـی و مرکـزی نیـز وابسـته بـه ایـن هورمـون اسـت. TSH قـادر بـه القـاء تشـکل الیگودندروسـیت از ســلولهای بنیــادی عصبــی می باشــد و همچنیــن نقــش مهمــی در تنظیــم مراحــل تکامــل الیگودندروســیت بــازی می کنــد.
(Fernandez M, Paradisi M, Del Vecchio G, Giardino
L, Calza L. Thyroid hormone induces glial lineage of primary neurospheres derived from non-pathological and
pathological rat brain: implications for remyelinationenhancing
therapies. Int J Dev Neurosci. 2009; 27(8):
769-78).
عــلاوه بــر ایــن، نشــان داده شــده اســت کــه کمبــود تیروئیــد در دوران بــارداری و شــیردهی فرزنــدان را بیشـتر مسـتعد ابتلا بـه تشـنج شنوایی می کند. گــزارش شــده اســت کــه موش هــای فاقــد TRβ، بیشــتر مســتعد ابتــلا بــه ایــن نــوع تشــنج می باشــند.
نوروتروفین هــا و فاکتورهــای رشــد عصبــی توســطTSH تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و اختــلال در ایــن عوامــل می توانـد سـبب ایجـاد عارضـه صـرع شـود. نشـان داده شـده اســت کــه در تشــنج های ناشــی از کیندلینــگ آمیگــدال، بیــان نوروتروفین هــا می توانــد تغییــر یابــد. از ســوی دیگــر، نشــان داده شــده اســت کــه هورمــون تیروئیــد بیــان ایــن عوامــل را تعدیــل می کنــد.
Jankowsky JL, Patterson PH. The role of cytokines
and growth factors in seizures and their sequelae.
Progress in Neurobiology. 2001; 63(2): 125-49.
http://shefayekhatam.ir/article-1-1417-fa.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتقا و تکامل سنت آفرینش روی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و بیان، در سایه پیشراصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر عضلانی که طی سخن گفتن چقدقدرت ذهنآسیب عصب پا به دنبال اعتیخارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بنوبت کودکاندر دعواها چه میکنی؟میگرن و روزه داریایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعارتروز یا خوردگی و التهاروح در جهانی دیگر استتکامل زبانهدف از تکامل مغزسفر به درون سفری زیباکندر علیه سرطانتست کم هزینه ی بزاق برای شکل پنجم مادهحل مشکلپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استلایو دوم دکتر سید سلمان فافزایش میل جنسی با خوردن خطر را بپذیربا همه مهربان باشاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلادرمان پوکی استخوانما اشیا را آنطور که هستندهمدلی و هوش عاطفیتقویت استخوان در گرو تغذاز نظر علم اعصاب اراده آزروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلول عصبی شاهکار انطباق کیهان خود را طراحی میکندشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیپرسشحریص نباشمغزهای کوچک بی احساسملاحظات بیهوشی قبل از جرام اس و سرطاندو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخوانابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش فوق العاده، هر فرد اسریشه های مشترک همه ی موجوتمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانششربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی NVG 291آنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش نظریه تکامل در شناسادین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز اما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگبحثی در مورد نقش ویتامين ابزار بقا از نخستین هماندریای خداهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستتنبیه چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر بینش و انتظارات فرسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را کشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاضایعات در عصب زیر زبانیفیزیک هوشیاریآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش درختان در تکاملدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره بخش دیگری در وجود انسان هابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیجهان هوشمندگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشطبیعت بر اساس هماهنگیفراموشی و مسیر روحانیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندنقشه با واقعیت متفاوت اسداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جبرای خودآگاه بودن تو بایاثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیهوش مصنوعی در قضاوت های ازندگی فعال و مثبت روند آلاز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استتاثیر رژیم گیاه خواری بر سادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدعلم راهی برای اندیشیدن افضا و ذهن بازآیا راهی برای رفع کم آبی خواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی چندجهانیداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصببرخی توجهات در ببمار پاراختلاف خانوادگی را حل کنرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیهوش عاطفی قسمت هفتمزیباترین چیز در افزایش ساستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستتاسف بار است انسان، حق خوسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنپیموزایدمعنی روزهعادت کن خوب حرف بزنیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآدم عاقل، وقت خودش را هدرخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر چه مرحله ای از خواب ، رموفقیت هوش مصنوعی در امتاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیبزرگ فکر کنبزرگ شدن مغز محدود به دورارتقا یا بازگشت به قبل ازرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاهوض مصنوعی زندهزبان و تکلم برخی بیماریهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانترازودونسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداغم بی پایانقدرت شناختی انسان، محدودآسانی موفقیتخبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی انور از عمق تاریکیدر سال حدود 7 میلیون نفر میگرن سردردی ژنتیکی که بایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استتفکر خلا ق در برابر توهم ارزش های وارونهروح رهاییتکامل زبانهدف از خلقت رسیدن به ابزاسفر تجهیزات ناسا به مریخ کو کیو تن coQ10تست آر ان اس دز میاستنی گشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیلازم است هیچ کاری نکنیدافزایش مرگ و میر سندرم کوخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روباگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان پوکی استخوانما به جهان های متفاوت خودهمراه سختی، اسانی هستتقویت حافظه یا هوش مصنوعاز واقعیت امروز تا حقیقتروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتوقتی فهمیدی خطا کردی برگسلول عصبی، در محل خاص خودکیهانِ هوشیارِ در حال یاشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکانپرسش و چستجو همیشه باقی احرکات چشم، ترجمه کننده ی مغز، فقط گیرندهممانتین یا آلزیکسا یا ابام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک دو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پاابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی می تواند بر احریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیفقر داده ها در هوش مصنوعیآنژیوگرافی از مغزحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش هورمون های تیروئید ددین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی در مورد نقش کلسیم و ابزار بقا از نخستین هماندرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی راه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار تاثیر ترکیبات استاتین (سسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیضرورت زدودن افکارفیزیک و هوشیاریآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازنقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندبخشیدن دیگران یعنی آرامشابزار بقای موجود زنده از درب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلطعمه ی شبکه های ارتباط اجفراموشی آرمانآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترنقص های سیستمی ایمنیداروهای ضد تشنج با توضیح منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زابرای رشد، باید از مسیر خطاثرات فشار روحی شدیدذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی هوشمند در خارج از زاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر سازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیعلم ساختن برج های چرخانفضای قلب منبع نبوغ استآیاما مقهور قوانین فیزیکخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستنه ناامیدی بلکه ارتقاداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی توصیه ها برای واکسیاختلال حرکتی مانند لرزش رفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش عاطفی قسمت یازدهزیر فشار کووید چه باید کراستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و عادت کردن به نعمتقانون مندی نقشه ژنتیکی مآرام باشخود جسم و یا تصویربیماری وسواسنوار مغز با توضیح دکتر فادر ناامیدی بسی امید استموفقیت در تفکر استاین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ارتوکين تراپی روشی جديد رویا و واقعیتتکینگیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازبان و شناخت حقیقت قسمت چاطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنتراشه مغز بدون واسطه ی دشلیک فراموشیحق انتخابپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنغم بی پایانقدرت عشقآشنا پنداریخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلنور دروندر عید نوروز مراقب تصادف میگرن شدید قابل درمان اسایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودتفاوت قند طبیعی با قند و ارزش های حقیقی ارزش های غروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیهر چیز با هر چیز دیگر در تسفر دشوار اکتشافکوچ از محیط نامناسبتشنچ پانایوتوپولوس تشنج شکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقالبخند بزن شاید صبح فردا زافزایش سرعت پیشرفت علوم دفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد ماپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیردرمان آرتروز با ورزش موضما با کمک مغز خود مختاريمهمراهی میاستنی با برخی ستقویت سیستم ایمنیاز کجا آمده ام و به کجا میروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلولهای ایمنی القا کنندهکیست هیداتید مغزشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقپرسشگری نامحدودحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبمن و وجود توهمیامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هودو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی اابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی متصل با مغزریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پفلج نخاعی با الکترودهای آنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت نهمنقش هورمون زنانه استروژندیوار همه اش توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهبحثی در مورد حقیقت فضا و ابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر تغذیه بر سلامت رواسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهضرب المثل یونانیفیزیک آگاهیآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت بیست و یکاعداد بینهایت در دنیای منقش روی و منیزیم در سلامتدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلابزار بقای موجود زنده از درختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شظهور امواج مغزی در مغز مصفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کنقص در تشخیص هیجانات عامداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهبرای زندگی سالم، یافتن تاثرات مفید قهوهذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی در تفکر خلاق ازندگی و داراییاز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و گریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلعلایم کمبود ویتامین E را فضای خالی ای وجود نداردآگاهی فراتر از آگاهیخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلنه به اعدامداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی درمان های Spinal Muscular Atاختلال خواب فرد را مستعد رفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدهوش عاطفی قسمت پنجمزیرفون داروی ضد ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنعادت بد را ترک کنقانون گذاری و تکاملآرامش و دانشخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبنوار مغز ترجمه رخدادهای در هم تنیدگی مرزها و بی ممولکول ضد پیریدر هم تنیدگی کوانتومیمولتیپل اسکلروز در زنان اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیبزرگترین خطایی که مردم مارتباط میکروب روده و پاررویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیهیچ چیز همیشگی نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ااطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی پیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بغیرقابل دیدن کردن مادهقسم به فقرآشنا پنداریخدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعینوروفیبروماتوزدرمان نگهدارنده ی اعتیادمیاستنی گراویس بدون آنتیایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستتفاوت مغز انسان و میمون هارزش حقیقی زبان قسمت اولروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی هر جا که جات میشه، جات نیسفرنامه سفر به بم و جنوب کوچک شدن مغز از نئاندرتاتشنج چیستشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرلحظات خوش با کودکانافسردگی و اضطراب در بیمادفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از اپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدندرمان ام اس(مولتیپل اسکلما بخشی از این جهان مرتبطهمراهی نوعی سردرد میگرنیتلقین اطلاعات و حافظهاز کسی که یک کتاب خوانده روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلولهای بنیادی مصنوعی درکیست کلوئید بطن سومشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهپس از اگو یا بعد از نفسحس متفاوتمغزتان را در جوانی سیم کشمن کسی در ناکسی دریافتم امیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش دو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آباز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنآنتی بادی منوکلونال در دحس و ادراک قسمت چهارمنقش ویتامین K در ترمیم اسدیوار، از ابتدا توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درابحثی در مورد عملکرد لوب فابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدتاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافضربه مغزی در تصادف رانندفیزیکدانان ماشینی برای تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت بیست و دوبقا با سازگارترین فرد اسنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،بدون پیر فلکابزارهای پیشرفته ارتباط درختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیظرف باید پر شود چه با چرک فرایند تکامل و دشواری هاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشنقطه ی رسیدن به قلهداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردبرخی ملاحظات در تشنج های اثرات مفید روزه داریذهن و زندگیتوهم چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی بی دوداز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر رژیم گیاهخواری بر ستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستعلایم کمبود ویتامین E را قفس دور خود را بشکنآپومورفین در پارکینسونخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهانه به اعدامداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آبرخی روش های تربیتی کودکاختلال در شناسایی حروف و رفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش عاطفی قسمت اولزیرک ترین مردماستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقتبدیل سلولهای محافط به سسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی پیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهعادت دادن مغز بر تفکرقانون جنگلآرامش و سکونخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارنوار مغز در فراموشی هانوار مغز در تشخیص بیماری در هم تنیدگی کوانتومی و پمواد کوانتومی جدید، ممکناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیبزرگترین درد از درون است ارتباط ماده و انرژیرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ چیز، چقدر حقیقی استزبان و شناخت حقیقت قسمت داطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقغرور و علمقضاوت ممنوعآشناپنداری چیستخدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشنورون هاي مصنوعی می تواندرمان نابینایان آیا ممکنمیدان مغناطيسي زمین بشر اکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارتفاوت ها و تمایزها کلید بارزش حقیقی زبان قسمت دومروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفهر حرکت خمیده می شود و هر سفرنامه سفر به بم و جنوب کوچکی قلبتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ لرزش ناشی از اسیب به عصبافسردگی و ساختار مغزدقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و ابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان با سلول های بنیادیما تحت کنترل ژنها هستیم یهندسه ی پایه ایتلاش ها برای کشف منابع جداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را روشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلام تا روشناییکپسول ژری لاکتشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس چشایی و بویاییمغزتان را در جوانی سیمکشمن پر از تلخیمامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیدو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج از تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز متاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باششعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیفلج خوابآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش ژنتیک در درمان اختلادید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژی از نفت و گاز انقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینضررهای مصرف شکر و قند بر فال نیکوآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت بیست و سوبقا در ازای بیمارینقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی خلا ممکن استنازوکلسینبدون بار گذشتهابزارهای بقا از نخستین هدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردظرفیت مغز چقدر استفرایند حذف برخی اجزای مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران نقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عبرخی مرزهای اخلاق و علوم اثرات مضر ماری جواناذهن و شیمی بدنتوهم و خیالهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را برازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر رژِیم غذایی بر میگستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیعلائم عصبی آلزایمر، با اقفس ذهنآپومورفین در پارکینسونخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختنه بدبخت بلکه نادانداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آبرخی سلولهای عصبی در تلااختلال در شناسایی حروف و رقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش هوش عاطفی قسمت دهمزیست شناسی کل در جزء فراکاستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرتبر را بردارسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمعارضه جدید ویروس کرونا سقانون جنگلآرامش عقلخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرنوار مغزی روشی مهم در تشخدر هم تنیدگی کوانتومی و دموجود بی مغزی که می توانداین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانبسیاری از مجرمان، خودشانارتباط متقابل با همه ی حیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومهیچ وقت خودت را محدود به زبان و شناخت حقیقت قسمت ساطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردتراشه ی بیولوژِیکشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقغربال در زندگیقطار پیشرفتآشتی بهتر استخدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمنورون های ردیاب حافظهدرمان های اسرار آمیز در آمیدان های مغناطیسی قابل اکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دتفاوت ها را به رسمیت بشناارزش حقیقی زبان قسمت سومروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریهرچیز با یک تاب تبدیل به سفرنامه سفر به بم و جنوب کوچکترین چیز یک معجزه استشنج به صورت اختلال رفتاشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزمغز بیش از آنچه تصور میشولرزش دست ها و گردن و سر ETاقلیت خلاقدل به دریا بزنبا خودت نجنگابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستدرمان تومورهای مغزی با امانند کودکان باشیدهندسه ی رایج کیهانتلاش های جدید در ALSاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز روشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلاح و راهزنیکامپیوتر سایبورگشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک (قسمت اول )مغط یک گیرنده استمن بی من، بهتر یاد میگیرمامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل دو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشناز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مصبور باشفلج خواب چیستآواز خواندن در قفس، نشانحس و ادراک قسمت هفتمنقش گرمایش آب و هوا در همدیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز انواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر دپاکین بر بیماری مسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودضررهای شکر بر سلامت مغزفاکسیبتآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن انقش رژیم غذایی در رشد و ادانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد بدون زمان، ماده ای وجود نابزارهای بقا ازنخستین همدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور ذهنجهان یکپارچهگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هعقل مجادله گرفراتر از دیوارهای باورآیا جنین انسان، هوشمندی حساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کنقطه بی بازگشتداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پبرخی نکات از گاید لاین پراجزای پر سلولی بدن انسان ذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی در سیاهچالهاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر سلامت دستگاه گوارشستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیعلت خواب آلودگی بعد از خوقفس را بشکنآب زندگی است قسمت چهارمخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرنه جنگ و نه خونریزیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع خواب و رویاای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسبرخی سيناپسها طی تکامل و اختلالات مخچهرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت هوش عاطفی قسمت دومزیست شناسی باور حقیقت یا اسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوتحریک عمقی مغزسربرولایزینجاذبهپیوند مدفوعمعجزه ی علمعجول نباشقانونمندی و محدودیت عالمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوآزمون تجربی، راهی برای رخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و نوار مغز، مفید و بی خطردر هر سوراخی سر نکنموجودات مقهور ژنها هستنداینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمبسیاری از بیماری های جدیارتباط چاقی و کاهش قدرت برویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان جانسوزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناتربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی مقالاتقطره قطرهآغاز فرایند دانستنخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار انوروپلاستیسیتی چیستدرمان های بیماری آلزایمرمیدان های کوانتومی خلااکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباتفاوت های بین زن و مرد فقارزش خود را چگونه میشناسروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف هز ذره، یک دنیاستسفرنامه سفر به بم و جنوب کووید نوزده و خطر بیماری تشنج عدم توازن بین نورون شگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کلرزش عضله یا فاسیکولاسیواقیانوس نادانیدلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجدرمان تشنجمانند آب باشهندسه بنیادینتلاش های جدید در درمان فراز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتاسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش میل جنسی در ام اسشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک (قسمت دوم )نفرت، اسیب به خود استمننژیتامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل دولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خداابزار بقا از نخستین هماندرمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استصبور باشفلج دوطرفه عصب 6 چشمآینه در اینهحس و ادراک قسمت هفدهمنقش پیش زمینه ها و اراده دیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ابلهانجهل مقدسکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگضعیف و قویفاجعه ی جهل مقدسآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندینقش زنجبیل در جلوگیری از دانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسولیننبرو و انرژی مداومبر کسی اعتماد نکن مگر اینابزارهای بقای موجود زندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط ههوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و گذر آن سریع استاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دتاثیر درجه حرارت بر عملکساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهعقل در جهان جدید، عجیب اسفرار در فرار از میزبان، دآیا جهان ذهن و افکار ما مخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکننمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنبرخی نرمش ها برای درد زاناجزایی ناشناخته در شکل گذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی زمینی امروز بیش از اسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سعماد الدین نسیمی قربانی قله برای دیدن نه برای به آب زندگی است قسمت هفتمخواص منیزیمبی ذهن و بی روحنه روش تقویت مغزداروی ضد تشنج با قابليت تمنتظر نمان چیزی نور را بهای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استبرداشت مغز ما از گذر زماناختلالات حرکتی در انسانرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی قسمت سومزیست، مرز افق رویداد هستاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهتحریک عمقی مغز در آلزایمسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونعدم توقف تکامل در یک انداقارچ بی مغز در خدمت موجودقبل و بعد از حقیقتآزمون ذهنی گربه ی شرودینخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت در والنتاین کتاب بدید هممورد نادر همپوشانی دو بیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمبسیاری از بیماری های جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان ریشه هایی شناختی اساعتماد به خودکمردرد و علل آنترجمه فعالیت های عضله به شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیتاثیر ویتامین دی بر بیمالمس کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکخدایا جز تو که را دارمبیوگرافینوروز مبارکدرمان های بیماری اس ام ایمیدان بنیادین اطلاعاتاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بتفاوت های تکاملی در مغز واز فرد ایستا و متعصب بگذرروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مهزینه ای که برای اندیشیدسفری به آغاز کیهانکودک هشت ساله لازم است آدتشویق خواندن به کودکانپرواز از نیویورک تا لوس آشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟لزوم گذر انسان از حدها و الکترومغناطیس شنوایی و هدنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکنابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایدرمان جدید ALSماه رجبهندسه در پایه ی همه ی واکتلاش های جدید در درمان سراز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکاهش مرگ و میر ناشی از ابشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجآلزایمرحس و ادراک قسمت 67نقاشی هایی با بوی گذشته یمن، ما یا چی؟امید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی الفاگورژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به کتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیصبر لازمه ی پیروزی استفن آوری های جدید علیه شناآیندهحس و ادراک قسمت هجدهمنقش پیشرفته ی سلول های بندیروز و امروزمنابع انرژی از نفت و گاز انگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانجهان فراکتالگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانطلوع و حقیقتفارغ التحصیلان، فقیر و دآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت انسولین هوشمندچت جی پی تیبرلیتیونابزارهای بقای از نخستین دردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبراز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستعقل سالمفرد موفقآیا جهش های ژنتیکی، ویروخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشونمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالبرخی نرمش ها برای زانواحیای بینایی نسبی یک بیمذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی زودگذراساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امتاریک ترین بخش شبسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب عنصر اصلی تعیین واقعیتقله سقوطآب زندگی است قسمت اولخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21چه زیاد است بر من که در ایداروی ضد تشنج توپیراماتمنتظر نتیجه ی کارهایت باایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پبرداشتت از جهان رو زیاد اختلالات صحبت کردن در انرمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی قسمت ششمزاویه نگاه ها یکسان نیستاصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وتداوم مهم است نه سرعتسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیعدم تعادل دوپامین، فقط بپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گعدم درکقبل از آغازآزمون ذهنی گربه شرودینگرخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار نوار عصب و عضلهدر یک فراکتال هر نقطه مرکموسیقی نوایندرالنظریه تکامل در درمان بیمبشکه ای که ته نداره پر نمارتباط پیوسته ی جهانرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان شناسی مدرن در سطح سلاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناترجمه ی فعالیت های عضله بشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟صفحه اصلیلووفلوکساسینآغاز مبهم آفرینشخرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافینوروز یا روز پایانیدرمان های جدید ALSمیدازولام در درمان تشنج همیشه به آنچه داری، خوشنتفاوت های زبانی سرمنشا تاز مخالفت بشنوروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاهزینه سنگین انسان در ازاسقوط درون جاذبه ای خاص، چکودک ایرانی که هوش او از تشخیص ژنتیکی آتروفی های پروتئین های ساده ی ابتداشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالش است یا منفعلزوم سازگاری قانون مجازاالکتروتاکسی(گرایش و حرکدنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جندرمان جدید مولتیپل میلومماپروتیلینهندسه زبانِ زمان استتلاش های جدید شرکت نورالاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز سم زنبور ، کلیدی برای وارکاهش التهاب ناشی از بیماشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت 74چقدر به چشم اعتماد کنیممنابع انرژي پاک سرچشمه حامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیبازخورد یا فیدبکابزار بقا از نخستین هماندرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی اکنون می توانرژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان کتابخانهمحل درک احساسات روحانی دصبر و واقعیتفناوری هوش مصنوعی نحوه خآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت هشتمنقش آتش در رسیدن انسان بهدیسک گردنمنابع انرژی از نفت و گاز انگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر درجه حرارت بر مغزسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانطلای سیاهفاصله ها در مکانیک کوانتآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیبرنامه و ساختار پیچیده مابزارهای دفاعی و بقای مودردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاعقلانیت بدون تغییرفرد یا اندیشهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کننمای موفقیتداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی نرمش های گردناحیای بینایی نسبی یک بیمذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزندگی سلول در بدن، جدای ااستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده تاریکی من و تو و گرد و غباسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاعوامل موثر در پیدایش زباقلب های سادهآب زندگی است قسمت دومخواص هلو برگ هلوبی شرمینه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی ضد جنون در درمان تیمنتظر زمان ایده آل نشوایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو بررسي علل احتمالي تغيير اختلالات عضلانی ژنتیکرمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی بیشتر در زنانزاوسکا درمان گوشراصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندتداخل مرزها و صفات با بینسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاجدایی خطای حسی استپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختعدالت برای من یا برای همهقبل از انفجار بزرگآزادی در چیستخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومینوار عصب و عضلهدر کمتر از چند ماه سوش جدموسیقی هنر مایع استایپیداکریننعناعبشریت از یک پدر و مادر نیارتباط انسانی، محدود به رویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر هیچ اندر هیچزبان شناسی نوین نیازمند اعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصترجمه ای ابتدایی از اسراشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اسوالات پزشکیلوب فرونتال یا پیشانی مغإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی دنورالژیدرمان های جدید میگرنمکان زمان یا حافظه زمانهمیشه داناتر از ما وجود دتفاوت ایستایی و تکاپواز نخستین همانند سازها تروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوهزاران سال چشم های بینا وسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکودکان مهاجرتشخیص آلزایمر سالها قبل پروتز چشمشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالشهای پیش رولزوم سازگاری قانون مجازاالکترودهای کاشتنیدنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان جدید میگرن با انتی ماجرای جهل مقدسهندسه، نمایشی از حقیقتتلاش هایی در بیماران قطع از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خسماگلوتید داروی کاهش دهنکاهش حافظه هرچند فرایندیشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت 75نقش قهوه در سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز امیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استبازسازي مغز و نخاع چالشی ابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک های برژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استصبر بسیار بایدفواید روزه داری متناوبآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت هشتاد و ننقش انتخاب از طرف محیط، ندیستونی قابل درمانمنابع بی نهایت انرژی در دانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساسات متفاابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایطوفان فقر و گرسنگی و بی سفاصله ی همیشگی تصویر سازآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخنقش سجده بر عملکرد مغزدانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلبرنامه ی مسلط ژنها در اختابعاد و نیازهای تکاملیدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانکاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، عقیده ی بی عملفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا خداباوری محصول تکاملخلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشنمایش تک نفرهداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وابرخی یونها و مولکول های ماحتیاط در ورزش زانو در خاذهن سالمتوهم جداییهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزندگی، مدیریت انرژیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومتاریکی و نورسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهعوامل ایجاد لغت انسانی و قلب و عقلآب زندگی است قسمت سومخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن نهایت معرفت و شناخت درک عدارویی خلط آورمنحنی که ارتباط بین معرفایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پبررسی مغز با امواج مادون اختراع جدید اینترنت کوانرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان فرایند تکاملی برای اصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسترقی واقعی یا شعار ترقیسردرد و علتهای آنسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های پیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیعسل طبیعی موثر در کنترل بقبرستان ها با بوی شجاعتآزادی عقیده، آرمانی که تخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالینوار عصب و عضلهدر آرزوهایت مداومت داشتهمیلر فیشر نوعی نادر از گیایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو بعد پنجمارتباط از بالا به پایین مرویای شفافتکامل تکنولوژیهیچگاه از فشار و شکست نترزبان، نشان دهنده ی سخنگو اعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دترس و آرمان هاشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی پپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماپیامهای کاربرانلوتیراستامافت فشار خون ناگهانی در وخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالدرمان های جدید در بیماری مکانیک کوانتومی بی معنی همیشه راهی هستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز نخستین همانند سازها تروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمهستي مادي ای که ما کوچکترسلول های مغزی عامل پارکیکودکان میتوانند ناقل بی تشخیص ایدزپروتز عصبی برای تکلمشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگ و فعال یا مغز کولزوم عدم وابستگی به گوگل الگو نداشتیمدنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان جدید کنترل مولتیپلماجرای عجیب گالیلههنر فراموشیتلاش در تولید انرژی به رناز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس ریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بسندرم میلر فیشرکاهش دوپامین عامل بیماریشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان آمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت 78نقش مهاجرت در توسعه نسل ادوچرخه در کاهش دردهای کممنابع انرژی از نفت و گاز امیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشباغچه ی منابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک های براه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظصد قدح، نفتاده بشکستفواید روزه داری متناوبآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک قسمت هشتاد و شنقش اتصالات بین سلولهای دژا وو یا اشنا پنداریمنابع جدید انرژیانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پابحثی درباره احساساتی غیرابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن طوفان بیداریفتون های زیستیآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازنقش غذاها و موجودات دريادانش، یک انسان را ناسازگمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ابعاد اضافه ی کیهاندست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تعلم و ادراک فقط مشاهده ی فردا را نمیدانیمآیا دلفین ها می تواند از خلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای چند نرمش مفید برای کمردرداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک برخی اثرات مضر ویتامین داحتیاط در تعویض داروهاذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمهوش احساسیزندگی، مراتب هوشیاری استاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیتاریکی خواهد ترسیدسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهعواملی که برای ظهور لغت اقلب یا مغزآب، زندگی است(قسمت پنجم)خواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سنهایت در بی نهایتدارویی ضد بیش فعالی سیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر بربررسی و اپروچ جدید بر بیمادامه بحث تکامل چشمرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان متغیراصل علت و تاثیرکفش و کتابتروس جریان انرژیتری فلوپرازینسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های پیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبعشق به هفت مرتبه ی شناختیقدم زدن و حرکت دید را تغیآزار حقیقیخیالپردازی نکنبیماری تی تی پینوار عصب و عضلهدر آسمان هدیه های نادیدنمیهمانهای ناخوانده عامل ایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث بعد از کروناارتباط بین هوش طبیعی و هوروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتهیپرپاراتیروئیدیسمزبان، وسیله شناسایی محیطکنگره بین المللی سردرد دترسان نیستیشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدسایتهای دیگرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعافت هوشیاری به دنبال کاهخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی اگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،درمان های جدید سرطانمکانیزمهای دفاعی در برابهمیشه عسل با موم بخوریمتفاوتهای جنسیتی راهی برااز نخستین همانند سازها تروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و هستی ما پس از شروعی چگال سلول های بنیادیکودکان گذشته به آینده فکتصویر خورشید یا خود خورشپرورش مغز مینیاتوری انساشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیمغز بزرگترین مصرف کننده مقاومت به عوارض فشار خون الگو و عادت را بشکن و در ادنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین درمان جدید ام اسماده ی تاریکهنر حفظ گرهتلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر کپسول نوروهرب بر نسندرم کووید طولانیکاهش سن بیولوژیکی، تنها شباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت 82نقش میدان مغناطیسی زمین دوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز امیدوارینگاه کلی نگربترس از اینکه کسی، به درگابزار بقا از نخستین هماندرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی از عروسک های براه نجاتتنفس بدون اکسیژناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصکریستال هامحدودیت درک انسانصداقتفواید زیاد دوچرخه سواریآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت پنجمنقش تیروئید در تکامل مغزدژاوو یا آشناپنداریمناطق خاص زبان در مغزانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیبحران ذهن فیلمی قابل تامابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهگلوئونمرکز حافظه کجاستطوفان زیباییفروتنی معرفتیآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازنقش غذاها و موجودات دريادائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییبرین نت به جای اینترنتابعاد بالاتردست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان شگفت انگیزاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنتاثیر رو ح و روان بر جسمساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی گاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلعلم و روحفرزندان زمان خودآیا دلفین ها میتوانند باخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بچند جهانیداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی اختلالات عصبی مثانهاحساس گذر سریعتر زمانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمهوش احساسیزندان ذهنیاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دتاریخ همه چیز را ثبت کردهسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودعوارض ازدواج و بچه دار شدقلب دروازه ی ارتباطآتاکسیخواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولینهادینه سازی فرهنگ اختلاداستانها و مفاهیمی اشتبامنشاء کوانتومی هوشیاری اایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ بررسی ژنها در تشخیص بیمااداراوون تنها داروی تاییرمز جهانتیک و اختلال حرکتیهوشمندی کیهانزبان مشترک ژنتیکی موجودااصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهکلمات بلند نه صدای بلندتری فلوپرازینسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های پیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهعشق درونی به یگانگی خلقتقدرت مردمآزار دیگری، آزار خود استخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محنوار عصب و عضله مهم در تشدر آستانه ی موج پنجم کوویمیوپاتی و نوار عصب و عضلهایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیبعد از کروناارتباط شگفت مغز انسان و فروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حاهاوکينگ پیش از مرگش رسالزدودن نقص از هوش مصنوعیکنترل همجوشی هسته ای با هتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طلیروپریم داروی ترکیبی ضدافتخار انسانخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر ااگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع مادرمان های رایج ام اسما انسانها چه اندازه نزدهمیشه، آنطور نیست که هستتقلید مرحله ای نسبتا پیشاز نخستین همانند سازها تروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گهشت توصیه برای کاستن از دسلول های بنیادی منابع و اکودکان خود را مشابه خود تتصویر در هم تنیدگی کوانتپرکاری تیروئیدشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشمغز حریص برای خون، کلید تمقایسه رقابت و همکاریالگوی بنیادین و هوشیاریدندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیدابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدرمان جدید ای ال اس، توفرماده ی خالیهنر رها شدن از وابستگیتلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر کپسول نوروهرب بر تسندرم گیلن باره به دنبال کایروپاکتیک چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرآنچه می دانم، آنچه را میخحس و ادراک قسمت 87نقش محیط زندگی و مهاجرت ددوپامین قابل حل در آبمنابع انرژی از نفت و گاز امیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرابحتی علمی درباره تمایل بابزار بقا از نخستین هماندرون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازتاثیر گیاه خواری بر رشد وسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلصدای بم با فرکانس پایین، فیلم کوتاه هیروشیما از هآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت پنجاهنقش حفاظتی مولکول جدید ددگرگونی های نژادی و تغییمناطق خاصی از مغز در جستجانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در ببخش فراموش شده ی حافظهابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستطولانی ترین شبفروتنی و غرورآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرنقش غذاها و موجودات دريادارچینمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقربرای یک زندگی معمولیاتفاق و تصادفدست آسمانتولترودینهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان، واقعی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر روده بر مغزساختن آیندهجهان دارای برنامهگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا دست مصنوعی به زودی قاخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمچند جهانیداروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی اصول سلامت کمراحساسات کاذبذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتهوش بشری تهدید برای بشریزونیسومایداستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاریخ، اصیل نیست و ساخته سختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنپول و شادیمطالبی در مورد تشنجعید نوروز مبارکقلب روباتیکآتاکسی فریدریشخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آنچهار میلیارد سال تکامل بدخالت در ساختار ژنهامهمان ناخواندهایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانبررسی بیماری التهابی رودادب برخورد با دیگرانرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاهوشیاری و وجودزبان چهار حرفی حیات زمیناصل، روان و نفس استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونترک امروزسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استعشق، شلوغ کردن نیستقدرت و شناخت حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آسخانواده پایداربیماری دویکنوار عصب و عضله برای تاییدر برابر حقایق جدیدمیوتونیک دیستروفیایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استبعد از کرونا دلخوشی بیهوارتباط شگفت انگیز مغز انروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفر فقط مادی نیستکنترل جاذبهتسلیم ارتباط با من برترشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طلیس دگرامفتامین یا ویاسافراد آغاز حرکت خودشان رخطای حسبیست تمرین ساده برای جلواگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید درمان های علامتی در ام اسما انسانها چه اندازه نزدهمکاری یا رقابتتقلید از روی طبیعتاز نشانه ها و آثار درک شدروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به و هر کس تقوای خدا پیشه کنسلول های بدن تو پیر نیستنکودکان را برای راه آماده تصویر زیبا از سلولپراسینزوماب در پارکینسوشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در تومغز در تنهایی آسیب میبینمقابله ی منطقی با اعتراضالگوبرداری از طبیعتده روش موفقیتبابا زود بیاابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدرمان جدید سرطانماده ای ضد التهابیهنر، پر کردن است نه فحش دریتوکسیمابتلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسکار امروز را به فردا نیندشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت چهلنقش مرکز تنفس سلولی در بیدورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهبحث درباره پیدایش و منشا ابزار بقا از نخستین هماندرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاستاثیر گیاهخواری بر رشد و سیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلصرع و درمان های آنفیلمی بسیار جالب از تغییآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانش قدرت استمنبع نور واقعی و ثابت، حقاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوبخش های تنظیمی ژنومابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیجهان مشارکتیگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استطی یکصد هزار سال اخیر هرچفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرنقش غذاها در کاهش دردهای داروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کبرای پیش بینی آینده مغز داتوبان اطلاعات و پلِ بیندست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمزمه ات مانده در گوشماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردتاثیر روزه داری بر سلامت ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماعلم به ما کمک میکند تا موفساد اقتصادی سیتماتیک درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهچند جهانی و علمداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغبرخی اطلاعات روانشناسی ماخلاق و علوم اعصابذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداهوش در طبیعتزونا به وسیله ویروس ابله استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است تازه های اسکیزوفرنی(جنوسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدعامل کلیدی در کنترل کارآقلب را نشکنآتاکسی مخچه ای خودایمنخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسچهار ساعت پس از کشتار خوکدر میان تاریکی و روشناییمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سبررسی سیستم تعادلی بدن اادراک ما درک ارتعاشی است رنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی هوشیاری و افسردگیزبان نیاز تکاملی استهوشیاری کوانتومیزبان و کلمه حتی برای کساناصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فترکیب آمار و ژنتیکسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمعصب حقوق نورولووقدرت کنترل خودآسیب ها ناشی از آلودگی هوخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونینوار عصب و عضله تعیین محلدر جراحی کمر عجله نکنیدمیگرن و پروتئین مرتبط با ایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزبعد از کرونا دلخوشی بیهوارتباط شگفت انگیز مغز انروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاهدف یکسان و مسیرهای مختلسفر نامه سفر به بم و جنوب کندن ریشه ی خودتسلیم شدن از نورون شروع مشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شلا اکراه فی الدینافراد بی دلیل دوستدار تو خطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان ژنتیکی برای نوآوریما اکنون میدانیم فضا خالهمانند سازی در انسانتقلید از طبیعتاز نظر علم اعصاب یا نرووسروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشاوفور و فراوانیسلول بنیادی و ای ال اسکوری گذرای ناشی از موبایتصویر زیبای اصفهانپرتوهای صادر شده از سیاهحباب هایی تو در تومغز را از روی امواج بشناسمقابله با کرونا با علم اسالتهاب شریان تمپورالدهن، بزرگترین سرمایهباد و موجابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدرمان جدید سرطانماده، چیزی نیستهوموارکتوس ها ممکن است دریسپریدونتمایل زیاد به خوردن بستناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش نگاه از پایین یا نگاهديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز امیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدبحثي درباره هوش و تفاوتهابزار بقا از نخستین هماندروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستتنهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر انتخاب از طرف محیط سیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فضایعه ی شبکه لومبوساکرالفیروز نادریآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش خرچنگ های نعل اسبی دردانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی بخش بزرگی حس و ادراک ما اابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداجهان معناگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستطیف انسفالیت، گیلن باره فراموش کارها باهوش تر هسآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورنقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریبرای اولین بار دانشمنداناتوسوکسیمایددستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیهوش مصنوعی به شناسایی کازنان باهوش تراز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر روزها، ماه ها یا ساساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاعلم بدون توقففشار و قدرتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی بیماری ها که در آن باخلاق پایه تکامل و فرهنگذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتهوش عاطفی قسمت 11زیان غذاهای پرچرباستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاتازه های بیماری پارکینسوسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده پوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارعادت همیشه خوب نیستقوی تر باشآتش منبع انرژیخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندرینون و القلمدر مانهای کمر دردمهندسی بدناین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان بررسی علل کمر درد در میانادغام میان گونه های مختلرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتتکنولوژی و پیشرفتهوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان و بیان نتیجه ساختمااصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسترکیب حیوان و انسانسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیعصب سیاتیکقدرت انسان در نگاه به ابعآسیب روانی شبکه های اجتمخار و گلبیماری سلیاکنوار عصب و عضله در مطب دکدر درمان بیماری مولتیپل میگرن و خوابایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودتفکر قبل از کارارتباط غیرکلامی بین انساروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاهدف یکسان، در مسیرهای متسفر به مریخ در 39 روزکندر در بیماریهای التهابتست نوار عصب و عضلهشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟افزایش قدرت ادراکات و حسخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به اگر با مطالعه فیزیک کواننیوالیندرمان کارتی سل و تومور مغما از اینجا نخواهیم رفتهمجوشی هسته ای، انرژِی بتقویت مغز با ورزشاز نظر علم اعصاب اراده آزروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتوقاحت و تمسخر دیگرانسلول بنیادین از مخاط بینکی غایب شدی تا نیازمند دلتصویربرداری فضاپیمای آمپرتوزایی از جسم سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز زنان جوانتر از مغز مرملاحظه های اخلاقی دربارهام آر آی جدید با قدرت شگفدو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت وابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بماده، چیزی بیش از یک خلا هورمون شیرساز یا پرولاکتریسدیپلام تنها داروی تایتمایز یا کشف یگانگیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتتاثیر کتامین در درمان پاسندرم پای بی قرارکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوALS نگاهی کامل بر بیماری وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش نظام غذایی در تکامل مدی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز امگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونبحثی جالب درباره محدودیتابزار بقا از نخستین هماندریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتاثیر احتمالی عصاره تغلیسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهضایعه ی عروقی مخچهفیزیک مولکولها و ذرات در آیا مصرف مولتی ویتامین هحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش داروهاي مختلف معروف دانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویبخش بزرگتر کیهان ناشناختابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانطبیعت موجی جهانفراموشی همیشه هم بد نیستآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرنقشه های مغزی جدید با جزیداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهبرای تمدن سازی، باید در باتصال مغز و کامپیوتردغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی تعاملیزنجیرها را ما باید پاره کاز درخواست ها جدا شووزوز گوشتاثیر روغن رزماری استنشاساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسعلم در حال توسعهفشار روحی، همیشه بد نیست آیا راهی برای بهبود وضعیخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید ضد فشار خونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی بیماری های خاص که بداختلا ل در خود عضلهذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش عاطفی قسمت نهمزیباترین چیز در پیر شدناستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استتازه های درمان ام اسسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاعادت کن از بالا نگاه کنیقیچی ژنتیکیآثار باستانی تمدن های قدخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و نوآوری ای شگفت انگیز داندر محل کار ارزش خودت را بمهربانی، شرط موفقیتاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهبرطرف کردن خشونت را از خاادغام دو حیطه علوم مغز و رهبر حقیقی