دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت ششم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت ششم)
تقدیم به پزشکان و پرستاران و کادر درمان فداکار و تلاشگری که در مواجهه با ویروس کرونا در گوشه و کنار کشور ما مظلومانه جان دادند.
یادتان همیشه در ذهن و جان ما خواهد ماند
در قسمت قبل در مورد برخی روش های تقویت سیستم ایمنی و پیچیدگی های آن صحبت شد. در این قسمت با نگاهی وسیع تر، در مورد ریشه های تکامل سیستم ایمنی عامل بیماری زا، میزبان واسطه و میزبان اصلی بحث می کنیم.

سیستم ایمنی بخشی حساس در بدن موجودات زنده است. در ابتدایی ترین موجودات هستی، سیستم ایمنی از طریق جاسازی ساختار ژنتیکی آنها در موجود میزبان ایجاد میشود.مثلا در عفونت های ویروسی، میزبان از طریق جای گرفتن ژنوم ویروس در ژنوم خودش نسبت به عفونت مجدد مقاوم میشود.

در موجودات رده بالا هم، آنچه نقشه نخستین سیستم ایمنی را تشکیل میدهد، ساختار ژنتیکی است، یعنی منشا سیستم ایمنی، همان الفبای چهار حرفی حیات و نوکلئوتیدها است.

لغت، وسیله انتقال معانی و حقایق است و از زبان سخنگویی خارج میشود.
به همین ترتیب زبان چهار حرفی نوکلئوتیدها هم از زبان سخنگویی است تا حقیقتی را بشناساند و هر محصول این زبان، از نخستین تک سلولی ها و سیستم ایمنی ساده آنها تا چند سلولی ها و مهره داران و سیستم پیچیده ایمنی آنها- که پایه واساس مقاومت آنها در برابر محیط خشن و ریشه فعالیت سلول های حساس انتقال پیام در قلب است- لفظ و نشانه ای است که به سوی معنی ای فراتر می خواند تا امروز که به مغز می رسیم.
و مغزانسان شاید پیشرفته ترین محصول این زبان تا امروز بوده است ولی این مغز یا جمله میانی حروف در الفبای چهارگانه حیات، خودش ساختمانی پر از کلمات است که در صفحه ای نگاشته شده تا بار دیگر با کنار هم قرار گرفتن این جملات، کتاب بزرگی نگاشته شود که آن هم در میان کتاب خانه ای بزرگ، است تا کتاب هایش خوانده شود و ابتدایی بر ابزار هوش والاتری باشد که از جمع و درک جمع این کتاب ها حاصل میشود.
و در این میان، عرصه رمزها و اسرار گسترده است تا سخنگوی راستین معنا شناخته شود و رمز را به معنی تبدیل کند و آنچه تا امروز همیشه غریب بوده است، آن نگاشته نشده در ذهن هاست است که منتظر است شرایط و جوهرها آن را بنگارد!!

از این حروف و کلمات و جملات و کتاب ها میتوان بسیار آموخت و میتوان تا بی نهایت، و تا تجلی های این حروف و کلمات هدایت شد؛ میتوان در هر ژن و اسید امینه و پروتئین و اندام و در هر حرکت و جنبش در این ساختمان و در هر انسان به خصوص انسان هایی که الگوی ایثار در میان بشریت هستند، به دنبال ریشه ها و ابتداها و نهایت ها و غایت ها بود و میتوان به هدف از خلقت این حروف و کلمات، روی کرد و شناخت و شناخت و شناخت و.... و نهایتا به عجزاز معرفت و شناخت رسید

و نیز میتوان، چشم ها را بر علت ها بست و در سنگینی توهم معرفت، از سبکی حقیقت عجز از معرفت، جا ماند و به جای صعود عمودی بی انتها، در عرض کیهان در جا زد!
و در این میان، انتخاب یکی از این دو مسیر؛ مسیر به سوی او=هو یا مسیر به سوی من=انا به دست خود ماست!!
تکامل سیستم ایمنی
سیستم ایمنی
adaptive immune system (AIS در موجودات نخستین قبل از دوره کامبرین، وجود ندارد بلکه در آنها با سیستم تکاملی ساده ای مواجه هستیم که بیان می شود:
نخستین سیستم تکاملی پیشرفته adaptive immune system (AIS) در ماهیان دارای آرواره در حدود پانصد میلیون سال قبل، مشاهده شد. گرچه برخی وسایل دفاع غیر اختصاصی در جانوران پست، یافت شده است ولی ظرفیت واکنش ایمنی اختصاصی منحصرا درطی تکامل مهره داران پیدا شده است و در جانوران بی‌مهره وجود ندارد.
عامل مهم ایجاد سیستم ایمنی سازگار recombination-activating gene (RAG) و transposon است

تکامل سیستم ایمنی از ویروس ها تا موجودات بالاتر
سکانس های ژنتیکی ویروسی و عناصر قابل انتقال، بخش بزرگی از ژنوم سلولی را تشکیل می دهد. مطالعات اخیر نشان میدهد ارتباط تکاملی درونی بین این سکانس ها و راه های مختلف ایمنی، وجود دارد. در سطح پایه،Superinfection exclusion به عنوان سیستم ایمنی ابتدایی ویروس، عمل میکند.
Superinfection exclusion : پدیده ای که در آن عفونت قبلی ویروسی، مانع از عفونت بعدی با همان ویروس و یا ویروس نزدیک به آن، میشود. این پدیده کاملا شناخته شده نیست و ممکن است منعکس کننده نوعی وضعیت ضد ویروس در سلول عفونی باشد. برخی ویروس های باکتری پروتئین هایی را کد می کنند تا به Superinfection exclusion برسند. این پروتئین های ویرو سی می توانند با آزاد شدن دی ان ای به درون سیتوپلاسم میزبان وارد شوند یا گیرنده های ورود را تغییردهند. همچنین می توانند به عنوان مهارگرهای آنزیم های تخریب پپتیدوگلیکان ویروس، عمل کند و از طریق آن از ورود فاژها جلوگیری کنند.
همین سیستم دفاعی می تواند در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها هم عمل کند.

فرایندهای پیچیده تر سیستم ایمنی به طور کامل یا تا حدی از عناصر ژنتیکی پویا شامل CRISPR- CAS پروکاریوت ها وسیستم RAG1/2 مهره داران منشا میگیرد. این سیستم در مهره داران باعث خاطره ایمنی در مورد عناصر ژنتیکی غریبه میشود و آنتی بادی و تنوع گیرنده هایTcell را ایجاد می کند.

اورگانیسم های سلولی دارای عناصر ژنتیکی متحرک به نام (MGE) هستند و میتواند در درون دی ان ای میزبان، جای بگیرد. MGE حدود پنجاه درصد ژنوم پستانداران و بیش از هفتاد درصد ژنوم گیاهان و تا 30% ژنوم باکتری ها را تشکیل می دهد. در حقیقت سیستم های ایمنی بسیاری شامل CRISPR- CAS پروکاریوت ها و آنتی بادی و گیرنده های Tcell در مهره داران از طرف ویروسها و دیگر MGE ها به کار گرفته شده اند.

ژنوم یوکاریوت ها دارای مقادیر زیادی سکانس های رتروویورس هستند که بقایای عفونت های قبلی روترو وایرال است. ژنوم انسان و موش برای نمونه حدود 8 تا 10 % ژنوم رتروویورال دارد. نمونه مهم ژنوم رتروویروس ها در بدن پستانداران سینسیتین ها هستند سینسیتین ها از ژنهای env پروویروسهایی- که داخل سلول شده اند- حاصل میشود. سینسیتین ها همچنین باعث مقاومت جنین می شوند واین از طریق بخش ایمونوساپرسیو آن است.
سینسیتین دارای env ، اخیرا در سوسمارهای زنده زا- که جفت شبیه پستانداران دارند- هم مشاهده شده است، بنابراین ساختار سینسیتین، محدود به پستانداران نیست و به طور عام، علامتی مشخص از تکامل جفت است.

ژنهای env رترووایرال به عنوان عوامل ضد رتروویروس استفاده میشوند. در گربه مثلا ژن refrex1 باعث مقاومت به ویروس لوکمی میشود
سیستم ایمنی مهره داران
بر خلاف سیستم ایمنی پروکارویت ها سیستم ایمنی مهره داران دارای خاطره ایمنی است. این ایمنی در سلول های سوماتیک است و در نسل بعد منتقل نمی شود در مهره داران دارای آرواره، تنوع ایمونوگلوبولین و آنتی بادی و TCR با ادغام اجزای “joining””diversity” , “variable”عمل میکند و توانایی تولید انواع زیاد آنتی بادی ها را دارد.

TCR در مهره داران دارای آرواره تقریبا 500 میلیون سال قبل ایجاد شده است هر دوی پروتیئن Rag1 rag2 برای سه مورد “joining””diversity” , “variable” مورد نیاز است و امروز در بخشی از ژنوم ماهی ستاره ای و .. دیده میشود.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00051/full

نگاهی بر سیستم ایمنی میزبان برخی ویروس ها یعنی خفاش و توانایی های منحصر به فرد آن:
چگونه خفاش ها با ویروس های کشنده، زندگی می کنند؟
دیدگاه های خاصی در مورد تاریکی هست و این کلمه در شعر عربی به شکل های مختلف و در ارتباط با شب، بیان شده است و مثلامحی الدین عربیدر برخی اشعار خود آن را آورده است:
مانند خفاشی بودم که میخواست از خورشید تابان لذت ببرد ولی از خورشید به طور کلی محروم و بریده شد
پس ذات او باقی نماند و به آرزوی خود نرسید و در میان مردگان با بدن خود و بدون نفس و جان، فریب خورد

یا آنطور که احمد شوقی در گفتگوی میان پروانه و خفاش بیان میکند که در مورد شب از او می پرسد: پادشاه پروانه ها به نزد خفاشی رفت در حالی که پروانه ها دسته جمعی به سوی شمع ها می رفتند
پس به سوی خفاش آمد و خندید و گفت: اي عاشق تاريكي سبک وزن!
دوست سیاه و بی نام و نشان و تنها را برای من توصیف کن
گفت از راست گوترین توصیف کننده پرسیدی
او دوستی وفادار، با اوصاف کامل است
همسایگی با او، امنیت و سر او، پوشاندن است!
این تصویر از خفاش یعنی دوستیش با تاریکی، مالیخولیای خفاش را برای هر بیماری عفونی جدید، بیشتر میکند و خبرگزاری ها میکوشند، اخبار آن را به خفاش نسبت دهند مانند ویروس سارس، ایبولا و اخیرا ویروس کرونا

و مشخص است خفاش علاوه بر پناه بردن به تاریکی تعداد زیادی از ویروس هایی را- که می شناسیم و یا نمی شناسیم- در خود دارد.
راز اینکه این ویروس ها درون خفاش هستند، چیست؟! ویروس های تاجدار زیادی در خفاش هستند و نمی توان آنها را دور از خفاش تصور کرد.
حساسیت کمتر:
برخی فرضیات هست که در سالهای اخیر آزموده شده است و شاید یکی از آخرین این پژوهش ها در مجله نیچر میکروبیولوژی در سال 2019 به وسیله پژوهشگران سنگاپوری منتشرشد. این پژوهش، بیان میکند خفاش ها پروتئینی حساس به التهاب دارند به نام پروتئین NLRP3 یا کرایوپایرینکه به برخی پستانداران در مقایسه با انسان مقاومت زیاد در برابر عفونت، میدهد.

این پژوهشگران تاثیر سه نوع ویروس را بر سلول های انسان، خفاش و موش آزمودند و دیدند این ویروس ها آنطور که در بدن انسان وموش باعث فعالیت این پروتئین میشوند به همان روش، باعث فعال کردن پروتئین حساس به التهابات در خفاش نمیشوند. در سطح مولکولی، پژوهشگران فهمیدند محصول گام اول تولید این پروتئین، در خفاش فعالیت کمتری دارد.

مقایسه زنجیره اسیدهای آمینه این پروتئین در انواع مختلف خفاش ها به شکل واضحی نشان میدهد نسخه ای- که خفاش ها دارند- زنجیره خاصی است که این پروتئین را دارای فعالیت کمتر میکند و این، نشان میدهد چرا خفاش ها دارای سیستم ایمنی ای هستند که میتواند با ویروس ها زندگی مسالمت آمیز داشته باشد.

از سوی دیگر پژوهش های زیادی هست که این پروتئین حساس التهابی را با بیماری های مرتبط با پیری در انسان، مرتبط میداند. اگر فعالیت کمتر این پروتئین در خفاش ها و عمر طولانی خفاش را در مقایسه با پستاندارن هم حجم در نظر بگیریم این عرصه وسیعی را در تلاش برای فهم اهمیت نقش سیستم ایمنی با بیماری های دوره پیری در انسان می گشاید و نیز میتوان از طریق کنترل این پروتئین، با بیماری های عفونی خاصی مقابله کرد.
گوشه گیر کردن سلولی، به ویروس ها فرصت همزیستی با خفاش را میدهد
با وجود ضعیف بودن حساسیت التهابی در خفاش ها جدیدترین پژوهش ها نشان میدهد سیستم ایمنی خفاش، ویژگی منحصر به فردی دارد که سیستم ایمنی دیگر حیوانات از جمله انسان، فاقد آن است. این خفاش ها می توانند میزان ویروس را در درون سلول، اندازه گیری کنند و پاسخ ایمنی را با توجه به میزان تجمع ویروس در سلول، تنظیم کنند.

خفاش پاسخ ایمنی را با توجه به میزان ویروس، تنظیم میکند و پاسخ ایمنی از طریق دور نگه داشتن سلول های آلوده با تعداد زیاد ویروس است و این سبب میشود ویروس، بدون مقاومت بتواند زندگی کند و دور نگه داشتن سلول، سبب میشود ویروس نتواند به دیگر سلول ها منتقل شود.

این روش به خفاش ها فرصت می دهد با کمترین خسارت، با ویروس ها زندگی کنند و سیستم ایمنی خفاش برخی سلول ها را قربانی برخی دیگر میکند تا از سلول های دیگر حمایت کند و به این ترتیب از تشدید فعالیت سیستم ایمنی برای ایجاد مقاومت در التهاب، به صورت کامل، جلوگیری می کند.

تاکید میشود این روش به برخی ویروس ها فرصت و قابلیت بیشتر در انتشار سریع و همانند سازی میدهد و این قبل از آن است که خفاش اقدام به دور کردن و گوشه گیر کردن سلول های آلوده بکند و به این روش میتواند درون سلول های بیشتری جای بگیرد ولی با وجود این، سیستم ایمنی خفاش میتواند با این حالت همزیستی داشته باشد و به خفاش فرصت بیشتری برای زندگی بدهد و تحت شرایط محیطی دشواری که طی زندگی خود مواجه است مقاوم باشد

و شایسته است اشاره شود بیشتر زیان هایی که از ویروس ها به ما میرسد از خود ویروس نیست بلکه به خاطر پاسخ سیستم ایمنی ماست. این نظام پیچیده در زمین گیر کردن سلول آلوده، در سیستم ایمنی انسان وجود ندارد در نتیجه در زمان انتقال ویروس ها به بدن انسان آنچه در مورد انتشار سریع ویروس در خفاش شناختیم بر انسان هم منطبق میشود ولی ویروس به صورت وسیعتری همانند سازی خواهد کرد و چون سیستم ایمنی ما کمتر با چنین ویرو سی مواجه است حساسیت های بیشتری در پاسخ به ویروس دارد و باعث واکنش های شدیدتری در ما میشود و شاید باعث مساله خطرناکی شود.

شاید ما همانطور که ابن عربی گفت این فرصت را به دست آورده ایم تا از نور روز بهره ببریم ولی این بهره، یک جنبه تاریک دارد و آن حساسیت بیشتر ما به عفونت ها و التهاب ها است و این باعث زودتر پیر شدن ما میشود و همانطور که ابن عربی می گوید: : وجود ما از کمال، آن چیزی را درک میکند که خفاش از نورانیت خورشید حس می کند!!
http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9%D8%9F/
نتیجه گیری: در مواجهه با ویروس ها، فقط انسان و ویروس رویاروی هم نیستند بلکه در این میان، واسطه ای هست که می تواند با فرایندهای ناشناخته و قدرتمندتر از انسان، از ویروس در درون خود محافظت کند. این واسطه فقط خفاشها نیستند و دهها واسطه دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.
این واسطه های قدرتمند به عنوان انبار ویروس، می توانند تا مدت ها ویروس را در درون خود، بدون خطر نگه دارند و در شرایطی خاص، آنچه را در درون خود نگه داشته اند به انسان منتقل کنند. بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، ما را با چالشی به نام واسطه انتقال عامل بیماری زا مواجه می کند.

هر رابطه ناسالم با این واسطه ها می تواند توازن حیوان و ویروس را به هم بزند و منجر به انتقال عوامل ریز بیماریزایی شود که رویارویی با آن، کاملا پنهانی و مخفی است و در این انتقال، ممکن است فاجعه ای که رخ میدهد بسیار خطرناک باشد. برای جلوگیری از این انتقال فاجعه، باید با طبیعت و اجزای آن، مهربان بود!
شاید بحث حقوق طبیعت و حیوانات، در دنیای وحشی امروز، بحثی پیش پا افتاده باشد ولی اگر به طور عمیق در طبیعت نگریسته شود، از لوازم زندگی سالم برای بشریت است.
(مساله حقوق حیوانات و احترام نهادن به آنها را دکتر ساگان مطرح کرده است و حتی این موضوع که حیوانات می توانند تا حدودی دین را بفهمند و به این ترتیب، به اندازه ی توان خود برای پند و موعظه دینی شایستگی دارند، مقوله ای است که دین اسلام و قرآن یا حداقل مذهب آل محمد صلوات الله علیهم بر آن مهر تایید می زند...)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص273 ترجمه فارسی)
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرگ چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پکشف مکانیسم عصبی خوانش پفال نیکوبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بینقشه با واقعیت متفاوت اسرویا و خبر از آیندهتکامل مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی غربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخدا بخشنده است پس تو هم ببیهوش کردن در جراحی و بیممسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان نابینایان آیا ممکنگوش دادن بهتر از حرف زدنفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بچندجهانیروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل، نتیجه ی برنامه ریسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی به شناسایی کااز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خودت نجنگمعمای اخلاقی قطاردرمان با سلول های بنیادیگر جان به جز تو خواهد از خقفس ذهنتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکنوار مغز مشاهده ی غیر مستروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه انسان بر رفتاسلام تا روشناییمنبع خواب و رویاايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت 11استیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویادو داروی جدید برای میاستبازگشایی مجدد مطب دکتر سمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان سرگیجه بدون داروپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم قانون جنگلتمرکز و مدیتیشنآرام باشنوبت کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداموجود بی مغزی که می توانداین ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان شعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت نوزدهمهوشیاری کوانتومیدید تو همیشه محدود به مقداضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان رو به کوچکتر شددرک کنیم ما همه یکی هستیمپیام های ناشناخته بر مغز راز تغییرقضاوت ممنوعتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتنیکولا تسلاتاثیر دپاکین بر بیماری مسیاهچاله، سیاه خالص یا پمیدان های مغناطیسی قابل جنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزضررهای مصرف شکر و قند بر ارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیست و سوهدف یکسان و مسیرهای مختلدانشمندان پاسخ کوانتومی کندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نمغز زنان جوانتر از مغز مردرد و درستوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیزمان چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسانسور بر بسیاری از حقایمانند کودکان باشیدجهان یکپارچههمانند سازی در انسانظرفیت مغز چقدر استاز واقعیت امروز تا حقیقتحسن یوسف باغچه ی منبه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیداروی تشنجی دربارداریکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی انقش نظریه تکامل در شناساذهن و شیمی بدنتوهم وجودزندگی در جمع مواردی را برمن بی من، بهتر یاد میگیرمام اس یا تومور؟تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوموارکتوس ها ممکن است دعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخواب عامل دسته بندی و حفطبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی ضد چاقیکارهای کوچک، بی ارزش نیسفلج خواببرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزنقش درختان در تکاملرقیبی قدرتمند در برابر متوصیه های سازمان بهداشت زیست شناسی کل در جزء فراکمنابع انرژی از نفت و گاز امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودت را از اندیشه هایت حفبیماری الزایمربیماری ای شبیه آلزایمر و مرگ و میر پنهاندر هم تنیدگی کوانتومی و دکشف مکانیسمی پیچیده در بفاکسیبتبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ننقص های سیستمی ایمنیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدای رنگین کمانبیهوشی در بیماران دچار امسئول صیانت از عقیده کیسدرمان های اسرار آمیز در آگوشه بیماری اتوزومال رسسفراتر از دیوارهای باورتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه نه ناامیدی بلکه ارتقاروزه داری سلول های بنیادتکثیر سلول در برابر توقف سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی تعاملیاز سایه بگذروزوز گوشدل به دریا بزنبا خدا باشمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان تومورهای مغزی با اگرفتار محدودیت ها و ابعاقفس را بشکنتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهینوار مغز با توضیح دکتر فاروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاسلاح و راهزنیمنتظر نمان چیزی نور را بهايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درشبیه سازی سیستم های کوانتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استدو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خدامغز چگونه صداها را فیلتر درمان سرطان با امواج صوتپیموزایدرژیم ضد التهابیقانونمندی و محدودیت عالمتمرکز بر هدفآرامش و دانشنور از عمق تاریکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاموجودات مقهور ژنها هستنداین بیمار را باید چه کار نشانه های پروردگار در جهصبور باشتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفتمهوشیاری سنتی یا هوشیاری دیدن خدا در همه چیزاطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ایندگان چگونه استدرک احساسات و تفکرات دیگپیدایش زبانراست دستی و چپ دستیقطار پیشرفتتو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پندارینیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ی ابلهانمیدان های کوانتومی خلاجنسیت و تفاوت های بیناییایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت بیستمهدف یکسان، در مسیرهای متدانشمندان اولین سلول مصنکندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینمغزهای کوچک بی احساسدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیزمان و مکان، ابعاد کیهان لرزش عضله یا فاسیکولاسیوافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسانسور ذهنمانند آب باشجهان یکپارچههمجوشی هسته ای، انرژِی بعقل مجادله گراز کجا آمده ام و به کجا میحساسیت روانی متفاوتبه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانماست مالی با هوش انسانیداروی جدید ALSکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودنقش هورمون های تیروئید دذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودزندگی در سیاهچالهمننژیتامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواص فلفل سبزبی ذهن و بی روحمخچه تاثیر گذار بر حافظهداروی ضد تشنج با قابليت تکارهایی بیش از طراحی و گپفلج خواب چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خنقش ذهن و شناخت در حوادث رقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های غیر دارویی در سزیست شناسی باور حقیقت یا منابع انرژی از نفت و گاز انفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسربرولایزینجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی عجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودروهای هیدروژنیخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتمرگ و میر بسیار بالای ناشدر هر سوراخی سر نکنکشف ارتباط جدیدی از ارتبفاجعه ی جهل مقدسبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقص در تشخیص هیجانات عامرویا تخیل یا واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیوگرافیمسئولیت جدیددرمان های بیماری آلزایمرگوشت خواری یا گیاه خواریفرار در فرار از میزبان، دتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنه به اعدامروزهای بد باقی نمیماندتأثیر نیکوتین سیگار بر مسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی در قضاوت های ااز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استدلایلی که نشان میدهد ما ببا طبیعت بازی نکنمعنی روزهدرمان تشنجگریه ی ابر، رمز طراوت باغقله برای دیدن نه برای به تلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسوننوار مغز ترجمه رخدادهای روشی جدید در درمان سکته متاثیر ویتامین دی بر بیماسلسله مباحث هوش مصنوعیمنتظر نتیجه ی کارهایت باای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبشبکه های مصنوعی مغز به درتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی قسمت هفتماستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستدولت یا گروهکبازگشت به ریشه های تکاملمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان ضایعات نخاعیپیچیدگی های مغزمگسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقارچ بی مغز در خدمت موجودتمرکز بر امروزآرامش و سکوننور درونتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهامورد نادر همپوشانی دو بیاینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیصبور باشتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هفدهمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ابزار بقای برتر مادیدرک تصویر و زبان های مخلتپیر شدن حتمی نیسترجزخوانی هایی که امروز بقطره قطرهتو آرامش و صلحیآشنا پنداریچیز جدید را بپذیرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانمیدان بنیادین اطلاعاتجهل مقدسایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبضعیف و قویارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دهمبلوغ چیستهدف از تکامل مغزدانشمندان تغییر میدان مغکو کیو تن coQ10برلیتیونمغز، فقط گیرندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سازمان و گذر آن سریع استلزوم گذر انسان از حدها و افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکساهچاله ها تبخیر نمیشودماه رجبجهان کنونی و مغز بزرگتریهمدلی و هوش عاطفیعقل در جهان جدید، عجیب اساز کسی که یک کتاب خوانده خفاش کور و انسان بینا؟به خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشماشین دانشداروی جدید s3 در درمان ام کیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسنقش هورمون زنانه استروژنذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم بی خداییزندگی زمینی امروز بیش از من، ما یا چی؟امیوتروفیک لترال اسکلروتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش فوق العاده، هر فرد اسعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواص منیزیمبی سوادی در قرن 21مخاطب قرار دادن مردم، کاداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريزنانوفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دنقش روی و منیزیم در سلامترموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه هایی در مصرف ماهیزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز انفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک ماز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خوش قلبی و مهربانیبیماری اسپینال ماسکولار مرگ و سوال از قاتلدر والنتاین کتاب بدید همکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفارغ التحصیلان، فقیر و دبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پنقطه ی رسیدن به قلهرویا حقی از طرف خداتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیاز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادخدایا جز تو که را دارمبیوگرافیمسئولیت در برابر محیط زیدرمان های بیماری اس ام ایگیلگمش باستانی کیستفرد موفقتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتینه به اعدامروزهای سختتأثیر نگاه انسان بر رفتاسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستدنیا فریب و سرگرمیبالای هر دستی، دستی هستمعاینه قبل از نوار عصب و درمان جدید ALSگربه شرودینگر و تاثیر مشقله سقوطتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسوننوار مغز در فراموشی هاريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنتظر زمان ایده آل نشوای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتشبکیه های مصنوعیتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی قسمت یازدهاستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستدونپزیل در بیماران قلبی بازخورد یا فیدبکمغز و قلب در جنین موش مصندرمانهای بیماری پارکینسپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم غذایی سالم و ضد التهقبل و بعد از حقیقتتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلنوروفیبروماتوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاموسیقی نواینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیصبر لازمه ی پیروزی استتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هجدهمهوض مصنوعی زندهدیروز و امروزاطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ابزار برتر بقادرک حقیقت نردبان و مسیری پیراستامرحم مصنوعیلمس کوانتومیآشناپنداری چیستچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر مغزسیاره ابلهانمیدازولام در درمان تشنج جهان فراکتالاکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت دوازدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان روش هاي جدیدی کوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده ممغزتان را در جوانی سیم کشدردهای سال گذشته فراموش تولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیزمان و صبرلزوم سازگاری قانون مجازاافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسایه ی هوشیاریماپروتیلینجهان کاملی در اطراف ما پرهمراه سختی، اسانی هستعقل سالماز آغاز خلقت تا نگاه انساخفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی جدید لنفوم و لوکمیکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدنقش ویتامین K در ترمیم اسذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم تنهاییزندگی زودگذرمنابع انرژي پاک سرچشمه حامید نیکو داشته باش تا آنتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی می تواند بر احعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص میوه ی بهبی شرمیمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی ضد تشنج توپیراماتکاربرد روباتهای ريز، در فن آوری های جدید علیه شنابررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلونقش روزه داری در سالم و جرمز و رازهای ارتباط غیر کتوضیحی ساده در مورد هوش مزاویه نگاه ها یکسان نیستمنابع انرژی از نفت و گاز انقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون اتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخوش خیالی و خوش بینیبیماری اضطراب عمومیمرگ انتقال است یا نابود شدر یک فراکتال هر نقطه مرککشف جدید تلسکوپ جیمز وبفاصله ها در مکانیک کوانتبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسنقطه ای بود و دگر هیچ نبورویاها از مغز است یا ناخوتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانخرما منبع بسیار خوب آنتی بیان ژن های اسکیزوفرنی دمستند جهان متصلدرمان های جدید ALSگیاه بی عقل به سوی نور میفرد یا اندیشهتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی نه بدبخت بلکه نادانروزهای سخت میگذردتأثیر شیرینی های حاوی لوسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان شگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی دنیا مکانی بسیار اسرارآمبالاترین هدف از دولتمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان جدید مولتیپل میلومگزیده ای از وبینار یا کنفقلب های سادهتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمنوار مغز در تشخیص بیماری ریه زغالیتاثیر ژنها بر اختلالات خسم زنبور ، کلیدی برای وارمنحنی که ارتباط بین معرفای آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً شباهت مغز و کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 74هوش عاطفی قسمت پنجماسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی دوچرخه در کاهش دردهای کمبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز و هوش، برترین ابزار بدرماندگی به دلیل عادت کرپیوند قلب خوک، به فرد دچارژیم غذایی ضد التهابیقبل از آغازتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپونورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوخت هیدروژنی پاکموسیقی هنر مایع استاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیصبر و واقعیتثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفامغز از بسیاری حقایق می گردرک دیگرانپیشینیان انسان از هفت میرحم مصنوعیلووفلوکساسینآشتی بهتر استچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکسیب یکسان و دیدگاه های متمکان زمان یا حافظه زمانجهان قابل مشاهده بخش کوچاکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودطلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تدانشمندان روشی برای تبدیکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختمغزتان را در جوانی سیمکشدردی که سالهاست درمان نشتولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آزمان واقعیت است یا توهملزوم سازگاری قانون مجازااقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسایه را اصالت دادن، جز فرماجرای جهل مقدسجهان پیوستههمراهی میاستنی با برخی سعقلانیت بدون تغییراز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، حقیقی نیستبه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را مباحث مهم حس و ادراکداروی جدید میاستنی گراویکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونانقش ژنتیک در درمان اختلاذهن خالی از شلوغی افکارتوهم جداییزندگی سلول در بدن، جدای امنابع انرژی از نفت و گاز امید نجاتتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی متصل با مغزعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص هلو برگ هلوبی عدالتی در توزیع واکسن مدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروی ضد جنون در درمان تیکاش شرف اجباری بود یا حتیفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاننقش رژیم غذایی بر رشد و ارمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحات دکتر فاطمی در موزاوسکا درمان گوشرمنابع بی نهایت انرژی در دانواع سکته های مغزینگاه دوبارهترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخوشبختی چیستبیماری بیش فعالیمرگ تصادفیدر کمتر از چند ماه سوش جدکشیدن مادی روشی برای جلوفاصله ی همیشگی تصویر سازبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودنقطه بی بازگشترویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل تکنولوژیزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست قسمت انسولیننادانی در قرن بیست و یکم،ترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی پیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخسته نباشی بابابیان حقیقتمشکل از کجاستدرمان های جدید میگرنگیاه خواری و گوشت خوار کدفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما منه جنگ و نه خونریزیروش مقابله مغز با محدودیتئوری تکامل امروز در درمسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان دنیای شگفت انگیز کوانتومباهوش ترین و با کیفیت تریمعجزه های هر روزهدرمان جدید میگرن با انتی گزارش یک مورد جالب لخته وقلب و عقلتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمنوار مغزی روشی مهم در تشخریواستیگمینتاثیر کلام در آیات کلام بسماگلوتید داروی کاهش دهنمنشأ اطلاعات و آموخته ها ای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آشباهت مغز با کیهان مادیتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی قسمت اولاسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدوچرخه سواری ورزشی سبک و باغچه ی منمغز و اخلاقدرها بسته نیستپیوند مدفوعرژیم غذایی ضد دردقبل از انفجار بزرگتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر میلر فیشر نوعی نادر از گیاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیصبر بسیار بایدثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و نهیچ چیز همیشگی نیستدیستونی قابل درماناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرمغز به تنهایی برای فرهنگ درک درست از خود و هوشیاریتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرلوب فرونتال یا پیشانی مغآغاز فرایند دانستنچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز مکانیک کوانتومی بی معنی جهان موازی و حجاب هااکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیدانش، قفل ذهن را باز میکنکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغط یک گیرنده استدرس گرفتن از شکست هاتولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتدازمان پلانکلزوم عدم وابستگی به گوگل اقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینساخت سلول عصبی حتی پس از ماجرای عجیب گالیلهجهان پیوستههمراهی نوعی سردرد میگرنیعقیده ی بی عملاز بار خود بکاه تا پرواز خلا، خالی نیستبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز مبتکران خودشکوفاداروی جدید آلزایمرکپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوننقش گرمایش آب و هوا در همذهن سالمتوهم جدایی و توهم علمزندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز امید یا ناامیدی؟تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی و کشف زبان هایعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص هندوانهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمدل هولوگرافیک تعمیم یافدارویی خلط آورکتاب گران و پرهزینه شد ولفواید روزه داری متناوببررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهنقش رژیم غذایی در رشد و ارمز پیشرفت تواضع است نه طتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان فرایند تکاملی برای منابع جدید انرژیانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی دراتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخوشبختی دور از رنج های مبیماری تی تی پیمرگی وجود ندارددر آرزوهایت مداومت داشتهکشتن عقیده ممکن نیستفتون های زیستیبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ونمیتوان با بیرون انداختنرویای شفافتکامل جریان همیشگی خلقتزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست قسمت انسولین هوشمندنازوکلسینترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک بازی سایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی مشکلات نخاعیدرمان های جدید در بیماری گیرنده باید سازگار با پیفردا را نمیدانیمتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرونه روش تقویت مغزروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل در پیشگیری و سلول های مغزی عامل پارکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئانددنیایی پر از سیاهچاله باور و کیهان شناسیمعجزه ی چشمدرمان جدید کنترل مولتیپلگشایش دروازه جدیدی از طرقلب یا مغزتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولنوار مغز، مفید و بی خطرریاضیات یک حس جدید استتاثیر کپسول نوروهرب بر نسندرم میلر فیشرمنشاء کوانتومی هوشیاری اایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی قسمت دهماصفهان زیباژن ضد آلزایمردوپامین قابل حل در آببترس از اینکه کسی، به درگمغز و اخلاقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپیوند مدفوع در درمان بیمراه فراری نیستقبرستان ها با بوی شجاعتتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودیننوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وسی و سه پل اصفهانمیهمانهای ناخوانده عامل اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیصد قدح، نفتاده بشکستارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هشتاد و شهیچ چیز، چقدر حقیقی استدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تاممغز بیش از آنچه تصور میشودرک عمیق در حیواناتتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهرساناها و ابر رساناها و علوتیراستامآغاز فصل سرما و دوباره تکنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمکانیزمهای دفاعی در برابجهان ما میتواند به اندازاکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارطوفان بیداریاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سی و ششمبه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر دانش، یک انسان را ناسازگکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتنفرت، اسیب به خود استدست و پا زدن در سایه؟تولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشمزمان به چه دلیل ایجاد میشمقاومت به عوارض فشار خون الکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دساخت شبکه عصبی مصنوعی با ماده ی تاریکجهان پر از چیزهای اسرار آهندسه ی پایه ایعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از مطالب همایش مبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیمتواضع باشداروی جدید ای ال اسکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرنقش پیش زمینه ها و اراده ذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جسمزندگی، مراتب هوشیاری استمنابع انرژی از نفت و گاز امید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی یا حماقت طبیععواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص اناربیمار مرکز تنفس سلولیمدل های ریز مغز مینی بریندارویی ضد بیش فعالی سیستکتاب زیست شناسی باورفواید روزه داری متناوببررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهنقش زنجبیل در جلوگیری از رمز بقای جهش ژنتیکیتیک و اختلال حرکتیزبان متغیرمناطق خاص زبان در مغزانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خیالپردازی نکنبیماری خود ایمن اعصاب محمراقب خودتون و خانواده هدر آسمان هدیه های نادیدنگل خاردار، زیباستفروتنی معرفتیبعد از کروناآیا یک، وجود داردنمیتوان بر سیاه سیاه نوشروان سالمتکامل داروینی هنوز در حازبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری و خواب کدام بهتر امشکلات بین دو همسر و برخیدرمان های جدید سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیفرزندان زمان خودتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجچه زیاد است بر من که در ایروش های عملی برای رفع کمرتئوری جدید، ویران کردن گسلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انساندنیا، هیچ استباید از انسان ترسیدمعجزه ی علمدرمان جدید ام اسپل جویی اصفهانقلب دروازه ی ارتباطتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر تسندرم کووید طولانیمهمان ناخواندهایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکسشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی قسمت دوماصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هودورترین نقطه ی قابل مشاهبحتی علمی درباره تمایل بمغز و سیر تکامل ان دلیلی درون قفس یا بیرون از آنپیوند مغز و سر و چالشهای راه نجاتقدم زدن و حرکت دید را تغیتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرنوروز مبارکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیلی محکم محیط زیست بر انمیوپاتی و نوار عصب و عضلهایندرالنظریه ی ریسمانصداقتارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجمهیچ وقت خودت را محدود به دژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهمغز برای فراموشی بیشتر کدرگیری قلب در بیماری ویرتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استرستگاری محدود به یک راه نلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآغاز مبهم آفرینشچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنما انسانها چه اندازه نزدجهان مادی، تجلی فضا در ذهاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دطوفان زیباییاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت سیزدهمبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به دائما بخوانکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولینقاشی هایی با بوی گذشته یدست کردن در گوشتولترودینپروتز عصبی برای تکلمزمان شگفت انگیزمقایسه رقابت و همکاریالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازساخت شبکه عصبی با الفبای ماده ی خالیجهان پر از چیزهای جادویی هندسه ی رایج کیهانعلم و روحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخلاصه ای از درمان های جدیبه سیاهی عادت نکنیممجموعه های پر سلولی بدن مداروی جدید برای میاستنی کاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار نقش پیشرفته ی سلول های بنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهمات و شناخت حقیقتزندان ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز امید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص اردهبیماری لبر و نابینایی آنمدیون خود ناموجودداستانها و مفاهیمی اشتباکتاب طبیعت در قالب هندسهفواید زیاد دوچرخه سواریبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز جهانتیکاگرلور داروی ضد انعقازبان مشترک ژنتیکی موجودامناطق خاصی از مغز در جستجانگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنتری فلوپرازینترک امروزابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخانه ی تاریکبیماری دویکمراحل ارتقای پله پله کیهدر آستانه ی موج پنجم کوویگل درون گلدانفروتنی و غروربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبینمای موفقیتروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حازدودن نقص از هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53انسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخطای ادراک کارمابیست تمرین ساده برای جلومشکلات روانپزشکی پس از سدرمان های رایج ام اسگام کوچک ولی تاثیرگذارفرضیه ای جدید توضیح میدهتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملنه عدم مطلق بلکه عدم با قروش هایی برای کم کردن اضطتا 20 سال آینده مغز شما به سلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می تودندان ها را مسواک بزنید تبابا زود بیامعجزه ی علم در کنترل کروندرمان جدید ای ال اس، توفرپل خواجو اصفهانقلب روباتیکتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومنوار عصب و عضلهریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم گیلن باره به دنبال مهندسی ژنتیک در حال تلاش ایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 87هوش عاطفی قسمت سوماصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب بحث درباره پیدایش و منشا مغز کوانتومیدرون و بیرون، جدای از هم پیوند اندام از حیوانات براه های جدید برای قضاوت رقدرت مردمتنها در برابر جهانآزادی در چیستنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاهخواری بر رشد و سینوریپا داروی ترکیبی ضدمیوتونیک دیستروفیجلو رفتن یا عقبگردایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاههیچ کاری نکردن به معنی چیدگرگونی های نژادی و تغییاعتماد بی موردکمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنوممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درگیری مغز در بیماری کویتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هرشته نوروایمونولوژی و نقلیروپریم داروی ترکیبی ضدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدجهان مرئی و نامرئیاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباطولانی ترین شباز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستدارچینکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دچقدر به چشم اعتماد کنیمدست آسمانتومورها و التهاب مغزی عاپرورش مغز مینیاتوری انسازمان، واقعی نیستمقابله ی منطقی با اعتراضالکترودهای کاشتنیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهماده ای ضد التهابیجهان دارای برنامههندسه بنیادینعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانبه سخن توجه کن نه گویندهمجرم، گاهی قربانی استداروی جدید برای کاهش وزنکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباننقش آتش در رسیدن انسان بهذره ی معین یا ابری از الکتوکل بر خدازونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز امیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص بادامبیماری میاستنی گراویسمدیریت اینترنت بر جنگدخالت در ساختار ژنهاکتاب، سفری به تاریخفیلم کوتاه هیروشیما از هبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز جهان خاصیت فراکتالتیروفیبان موثر در سکته ی زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع نور واقعی و ثابت، حقانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا انتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخانواده پایداربیماری دیستروفی میوتونیمرز مرگ و زندگی کجاستدر برابر حقایق جدیدگل زندگیفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده نمایش تک نفرهروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخطای حسبیش از نیمی از موارد انتقمشکلات روانپزشکی در عقب درمان های علامتی در ام اسگامی در درمان بیماریهای فساد اقتصادی سیتماتیک درتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از نهایت معرفت و شناخت درک عروش هایی برای جلوگیری از تا بحر یفعل ما یشاسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امده روش موفقیتباد و موجمعجزه در هر لحظه زندگیدرمان جدید سرطانپلاسمای غالبقلب را نشکنتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)نوار عصب و عضلهریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سسندرم پیریفورمیسمهندسی بدنایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهلهوش عاطفی قسمت ششماصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهمغز آیندگان چگونه است ؟درون آشفته ی تو و ظاهر خنپیوند اندام حیوانات به اراه های جدید برای قضاوت رقدرت و شناخت حقیقتتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تنورالژیتاثیر انتخاب از طرف محیط سیگار عامل افزایش مرگ وممیگرن و پروتئین مرتبط با جلوتر را دیدنایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمصرع و درمان های آنارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و یهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدانش قدرت استاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما امغز بزرگ چالش است یا منفعدرگیری مغز در بیماران مبتو باید نیکان را به دست بپپوگسترشد مغز فرایندی پیچیده الیس دگرامفتامین یا ویاسافت فشار خون ناگهانی در وچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیما اکنون میدانیم فضا خالجهان مشارکتیاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدداروهای مصرفی در ام اسکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمنداننقش قهوه در سلامتیدست بالای دستتومورهای نخاعیپرکاری تیروئیدزمزمه ات مانده در گوشممقابله با کرونا با علم اسالگو نداشتیمتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش ماده، چیزی نیستجهان در حال نوسان و چرخشهندسه در پایه ی همه ی واکعلم به ما کمک میکند تا مواز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخونریزی مغز در سندرم کووبهبود حافظه پس از رخدادهمحل درک احساسات روحانیداروی جدید برای ای ال اسکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح نقش انتخاب از طرف محیط، نذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتزونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز امیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی الفاگوعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص بادام زمینیبیماری های میتوکندریمداخله ی زیانبار انساندر میان تاریکی و روشناییکتابخانهفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودنقش سجده بر عملکرد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستتکنولوژی های جدید و حالتزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت انتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخاویار گیاهیبیماری سلیاکمرز بین انسان و حیوان کجادر جراحی کمر عجله نکنیدگلوله ی ساچمه ایفراموش کارها باهوش تر هستفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاچند نرمش مفید برای کمردرروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخطر آلودگی هوابیشتر کمردردها نیازی به مشاهده گر جدای از شیء مشادرمان ژنتیکی برای نوآوریگامی در درمان بیماریهای فشار و قدرتتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بانهایت در بی نهایتروش هایی ساده برای کاهش اتاول کف پا و حقیقتسلول بنیادی و ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانشاید درست نباشدحباب هایی تو در توهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده دهن، بزرگترین سرمایهباد غرور و سر پر از نخوت ومعرفت و شناختدرمان جدید سرطانپمبرولیزوماب در بیماری چقوی تر باشتمایز یا کشف یگانگیآتاکسینوار عصب و عضلهریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کتامین در درمان پاسندرم پیریفورمیسمهربانی، شرط موفقیتایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو شجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش عاطفی بیشتر در زناناصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتمغز اندامی تشنه ی انرژی ادروغ نگو به خصوص به خودتپیوند سر آیا ممکن استراه پیروزی در زندگی چیستقدرت کنترل خودتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقینورالژی تریژمینالتاثیر احتمالی عصاره تغلیسیاهچاله هامیگرن و خوابجمجمه انسان های اولیهایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و دهیچ کس حقیقت را درون مغز دانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز بزرگ چالشهای پیش رودرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استرشد مغز علت تمایل انسان بلا اکراه فی الدینافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداما از اینجا نخواهیم رفتجهان معنااگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنطیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازاداروهای ام اسکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بنقش مهاجرت در توسعه نسل ادستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای ستون فقراتزنان باهوش ترملاحظه های اخلاقی دربارهالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهماده، چیزی بیش از یک خلا جهان در حال ایجاد و ارتقاهندسه زبانِ زمان استعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیخونریزی مغزی کشندهبهداشت خوابمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید برای دیابتکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان نقش اتصالات بین سلولهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای زیان غذاهای پرچربمنابع انرژی از نفت و گاز امیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی اکنون می توانعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص شکلات تلخبیماری های مغز و اعصاب و مدارک ژنتیکی چگونه انساندر مانهای کمر دردکجای مغز مسئول پردازش تجفیروز نادریبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استنقش غذاها و موجودات دريارنگین کمانتکنولوژی و پیشرفتزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت انحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا ترازودونابزار بقای موجود زنده از سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمرخار و گلبیماری ضعف عضلات نزدیک بمرز جدید جستجو و اکتشاف، در درمان بیماری مولتیپل گلوئونفراموشی همیشه هم بد نیستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیچند جهانیروح و آب حیاتتکامل زبانسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان باشنتایج نادانی و جهلتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخطر حقیقی، خود انسان استبا همه مهربان باشمشاهده آینده از روی مشاهدرمان کارتی سل و تومور مغگاهی لازم است برای فهم و فشار روحی، همیشه بد نیست تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قانهادینه سازی فرهنگ اختلاروش جدید تولید برقتابوهای ذهنیسلول بنیادین از مخاط بینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا واتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار مغز بر دو استخوانمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان دارویی سرطان رحم بپنج اکتشاف شگفت آور در موقیچی ژنتیکیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشنوار عصب و عضلهریشه های مشترک حیاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پای بی قرارموفقیت هوش مصنوعی در امتایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادی متیل فومارات(زادیوا)(اصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين مغز انسان ایا طبیعتا تمادریا آرام نخواهد شد کشتی پیوند سر برای چه بیمارانراه انسان شدن، راه رفتن وقدرت انسان در نگاه به ابعتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استنوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر بینش و انتظارات فرسیاهچاله های فضایی منابعمیگرن و روزه داریجنین مصنوعیایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناعضایعه ی عروقی مخچهارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و سهیچ اندر هیچدانش بی نهایتاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان همغز بزرگ و فعال یا مغز کودرگیری مغزی در سندرم کووتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزرشد در سختی استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟افتخار انسانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویما اشیا را آنطور که هستندجهان معکوساگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا وداروهای تغییر دهنده ی سیکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو باینقش میدان مغناطیسی زمین دغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم فضای خالیزنجیرها را ما باید پاره کملاحظات بیهوشی قبل از جرالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابماست مالیجهان ریز و درشتهندسه، نمایشی از حقیقتعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میخواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خواب، رمز حافظه ی محدودیت چقدر موثر استداروی جدید ضد فشار خونکاهش دوپامین عامل بیماریALS نگاهی کامل بر بیماری وبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخنقش تیروئید در تکامل مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی یک فرد، برای تغیزیباترین چیز در پیر شدنمنابع انرژی از نفت و گاز امیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک های بعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص شگفت هویجبیماری های ژنرالیزه ی عصمروری بر تشنج و درمان هایدر محل کار ارزش خودت را بکرونا چه بر سر مغز می آورفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی منقش غذاها و موجودات دريارهبر حقیقیتکنولوژی جدید که سلول هاروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هازبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاترازودونابزار بقای موجود زنده از سطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدخارق العاده و استثنایی ببیماریهای تحلیل عضلانی امرزهای حقیقی یا مرزهای تدر دعواها چه میکنی؟گمان میکنی جرمی کوچکی در فراموشی و مسیر روحانیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهچند جهانیروح در جهانی دیگر استتکامل زبانسفر به درون سفری زیبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینشکل پنجم مادهحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطر را بپذیربا هوش مصنوعی خودکار روبمشاهدات آمیخته با اشتباهدرمان پوکی استخوانگاهی مغز بزرگ چالش استفضا و ذهن بازتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچهار میلیارد سال تکامل بروش صحبت کردن در حال تکامتاثیر فکر بر سلامتسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیدو بیماری روانی خود بزرگ بار بزرگ ایستادن بر دو پامغز قلبدرمان زخم دیابتی با تکنوپول و شادیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمننوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرموفقیت در تفکر استایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش عاطفی در زنان بیشتر ادین اجباریاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و مغز انسان برای ایجاد تمددریای خداپیوند سر، یکی از راه حلهاراه بی شکستقدرت ذهنتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر ترکیبات استاتین (سسیاهچاله ها، دارای پرتو میگرن سردردی ژنتیکی که بجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو ضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاه و شهیچگاه از فشار و شکست نتردانشمندان موفق به بازگردبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشمغز بزرگترین مصرف کننده درگیری اعصاب به علت میتوتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علمرشد، رسیدن به یک هدف نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیما به جهان های متفاوت خودجهان هوشمنداگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستطبیعت بر اساس هماهنگیاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک سی و هفتمبه امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترداروهای ضد بیماری ام اس وکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسونقش محیط زندگی و مهاجرت دذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالی یا توهم فضزندگی فعال و مثبت روند آلممانتین یا آلزیکسا یا ابالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهنر فراموشیعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خواندن، دوست روزهای سختبوزون هیگز چیستمحدودیت های حافظه و حافظداروی جدید ضد میگرنکاهش سن بیولوژیکی، تنها NVG 291برخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شنقش حفاظتی مولکول جدید درفلکس وتری با توضیح دکتر توازن مهمتر از فعالیت زیزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک های بعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص عجیب لوبیابیماری وسواسمرکز هوشیاری، روح یا بدن در چه مرحله ای از خواب ، رکریستال هافیزیک هوشیاریبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمنقش غذاها و موجودات درياآیا ما تنها موجودات زنده نقش غذاها در کاهش دردهای رویکردهای جدید ضایعات نختکینگیزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنخبر مهم تلسکوپ هابلبیماری، رساله ای برای سلمزایای شکلات تلخ برای سلدر سال حدود 7 میلیون نفر گنجینه ای به نام ویتامین فراموشی آرمانتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخچند جهانی و علمروح رهاییتکامل زبان انسان از پیشیسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوورزش و میگرنخطرات هوش مصنوعیبا هر چیزی که نفس می کشد ممطالبه ی حق خوددرمان پوکی استخوانگاهی جهت را عوض کنفضای قلب منبع نبوغ استتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچهار ساعت پس از کشتار خوکروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلول عصبی، در محل خاص خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف بار سنین ابزار هوشمندی امغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان ساده ی روماتیسمپول و عقیدهقانون مندی نقشه ژنتیکی متمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژینوار عصب و عضله برای تاییتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزمولکول ضد پیریاین پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ شربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت چهل و سومهوشمندی کیهاندین، اجباری نیستاصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و مغز انسان برای شادمانی طدرک فرد دیگر و رفتارهای اپیوندهای پیچیده با تغییرراه طولانی را به سلامت گذقدرت شناختی انسان، محدودتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هونوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر تغذیه بر سلامت رواسیاهچاله و تکینگی ابتدایمیگرن شدید قابل درمان اسجنگ و تصور از جنگایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث ضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چههیپرپاراتیروئیدیسمدانشمندان نورون مصنوعی سبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمغز حریص برای خون، کلید تدرب بسته با غیر خود باز متو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردز گهواره تا گورلازم است هیچ کاری نکنیدافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانما با کمک مغز خود مختاريمجهان هوشیارهمیشه عسل با موم بخوریمطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت پنجاه و به بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال داروهای ضد تشنج با توضیح کودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهنقش مرکز تنفس سلولی در بیذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زندگی هوشمند در خارج از زمن و وجود توهمیالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهنر حفظ گرهعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز جهان را از متلمحدودیت درک انسانداروی جدید ضد الزایمرکایروپاکتیک چیستفقر داده ها در هوش مصنوعیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش حیاتی تلومر دی ان آ درفتار مانند بردهتوت زیاد بخوریدزیر فشار کووید چه باید کرمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک های بعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخود جسم و یا تصویربیماری کروتز فیلد جاکوبمرکز حافظه کجاستدر ناامیدی بسی امید استکریستال زمان(قسمت اولفیزیک و هوشیاریبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فیزیک آگاهیبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرویا و واقعیتتکامل فردی یا اجتماعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخدا موجود استبیمارستان هوش مصنوعیمسمومیت دانش آموزان بی گدر عید نوروز مراقب تصادف گوهر با نظر دیگران سنگ نمفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آچند روش ساده برای موفقیتروزه داری متناوب، مغز را تکامل ساختار رگهای مغزی سفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدفاع از پیامبربا آتش، بازی نکن و بعد از مطالبی در مورد تشنجدرمان آرتروز با ورزش موضگذر زمان کاملا وابسته به فضای خالی ای وجود نداردتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعینون و القلمروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهشبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشمغز مانند تلفن استدرمان سرگیجه بدون نیاز بپوست ساعتی مستقل از مغز دریشه های اخلاققانون گذاری و تکاملتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینمولتیپل اسکلروز در زنان این اندوه چیستنسبت ها در کیهانشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت نهمهوشیاری و وجوددیوار همه اش توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز انسان برای شادمانی طدرک نیازمند شناخت خویش اپیوندی که فراتر از امکانرابطه تشنج و اوتیسمقدرت عشقتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله ی منفرد یا سیاهمیاستنی گراویس بدون آنتیجنگ داده هاایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیضرب المثل یونانیارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و یکهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان یک فرضیه رادیکبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهبدون پیر فلکمغز در تنهایی آسیب میبیندرختان چگونه بر تشکیل ابتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به زمین در برابر عظمت کیهانلبخند بزن شاید صبح فردا زافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماههما بخشی از این جهان مرتبطجهان های بسیار دیگرهمیشه، آنطور نیست که هستظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دداروی فامپیریدین یا نورلکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهنقش نگاه از پایین یا نگاهذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم چیستزندگی و داراییمن کسی در ناکسی دریافتم ام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هنر رها شدن از وابستگیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخواب سالم عامل سلامتیبی نهایت در میان مرزهامخچه فراتر از حفظ تعادلداروی سل سپتکار امروز را به فردا نیندفلج نخاعی با الکترودهای برخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش خرچنگ های نعل اسبی دررفتار وابسته به شکلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز امگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارمرکز حافظه کجاستدر هم تنیدگی مرزها و بی مکریستال زمان(قسمت دوم)کریستال زمان(قسمت سوم)فیزیکدانان ماشینی برای تبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقشه های مغزی جدید با جزیرویا و کابوستکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت اندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از شلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخدا نور آسمان ها و زمین ابیندیشمسمومیت دانش آموزان، قمادرمان نگهدارنده ی اعتیادگویید نوزده و ایمنی ساکتفرایند تکامل و دشواری هاتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آچندین ماده غذایی که ماننروزه داری و التهاب زیانبتکامل شناخت انسان با کشفسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددفاع در برابر تغییر ساختبا تعمق در اسرار ابدیت و مطالعه ای بیان میکند اهددرمان ام اس(مولتیپل اسکلگذشته را دفن کنقفس دور خود را بشکنتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی نوآوری ای شگفت انگیز دانروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری در کجاست؟(قايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس متفاوتهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحممغز مادران و کودکان در زمدرمان سرگیجه بدون نیاز بپوشاندن خود از نوررژیم های غذایی و نقش مهم قانون جنگلتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فمواد کوانتومی جدید، ممکناین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به سششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهارمهوشیاری و افسردگیدیوار، از ابتدا توهم بوداصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان رو به کوچک تر شدرک و احساسپیوستگی همه ی اجزای جهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانقسم به فقرتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتینیوالینتاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله ی تولید کنندهمیدان مغناطيسي زمین بشر جنبه های موجی واقعیتایجاد احساساتهمه چیز موج استضربه مغزی در تصادف رانندارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و دوهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان ژنی از مغز انسبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهمغز را از روی امواج بشناسدرختان اشعار زمینتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکزمین زیر خلیج فارس تمدنی لحظات خوش با کودکانافزایش میل جنسی با خوردن چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسانسور از روی قصد بسیاری ما تحت کنترل ژنها هستیم یجهان هایی در جهان دیگرهمکاری یا رقابتظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی لیراگلوتیدکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشنقش نظام غذایی در تکامل مذهن و زندگیتوهم و خیالزندگی بی دودمن پر از تلخیمام اس و سرطانتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهنر، پر کردن است نه فحش دعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخواب سالم عامل سلامتی و یبی نظمی مقدمه شناختمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی ضد چاقیکار با یگانگی و یکپارچگیفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رانقش داروهاي مختلف معروف رفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه برخی شغل ها با هوش زیرک ترین مردممنابع انرژی از نفت و گاز اما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخودآگاهی و هوشیاريبیماری آلزایمر، استیل کومرکز خنده در کجای مغز استدر هم تنیدگی کوانتومی