دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


مطالب ویـژه


آیا دلفین ها می تواند از راه های جدید برای قضاوت راطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت چهارمآیاما مقهور قوانین فیزیکراه های جدید برای قضاوت ربلندی در ذهن ما درک بلندینقش ژنتیک در درمان اختلاتولید سلولهای جنسی از سلورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت پنجمافراد آغاز حرکت خودشان ررشد مغز علت تمایل انسان ببیماری گیلن باره و بیمارنقش اتصالات بین سلولهای توانایی مغز و دیگر اجزای ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سومامیوتروفیک لترال اسکلروزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیماری ای شبیه ام اس مولتنقش حفاظتی مولکول جدید دتوصیه های غیر دارویی در سورزش و میگرنخواندن ، یکی از شستشو دهنامگا سه عامل مهم سلامتزندگی هوشمند در خارج از زبیماریهای تحلیل عضلانی انقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش بهترین درمان بیش فعخواب سالم عامل سلامتیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان چهار حرفی حیات زمینبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتکامل ساختار رگهای مغزی ورزش در کمر دردخواب سالم عامل سلامتی و یانگشت نگاری مغز نشان میدسلولهای بنیادی مصنوعی درفلج خواب چیستبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویتامین دی بر بیماوزوز گوشخواب عامل دسته بندی و حفطانسان عامل توقف رشد مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارفیلمی بسیار جالب از تغییبیشتر کمردردها نیازی به نقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر نیکی از علل محدودیت مغز امخودآگاهی و هوشیارياولین مورد پیوند سر در انسودمندی موجودات ابزی بر فراموشی همیشه هم بد نیستبا هوش مصنوعی خودکار روبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر کپسول نوروهرب بر تیادگیری مهارت های جدید ددلایلی که نشان میدهد ما بايندگان چگونه خواهند دیدسیاره ابلهانفرایند حذف برخی اجزای مغبازسازي مغز و نخاع چالشی نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر سیادآوری خواب و رویاديدن با چشم بسته در خواب ايا اراده آزاد توهم است یسیستم تعادلی بدنقارچ بی مغز در خدمت موجودبحث درباره پیدایش و منشانوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سژن هوش و ساختارهای حیاتی دژاوو یا آشناپنداریايا اراده آزاد توهم است یسکته مغزیلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی در مورد نقش ویتامينچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان روش هاي جدیدی ایا ابزار هوشمندی یا مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با لرزش ناشی از اسیب به عصببحثی جالب درباره محدودیتچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپسردرد تنشنلزوم سازگاری قانون مجازابحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامندداروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بسشنا در ابهای گرم جنوب نیمولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر دپاکین بر بیماری مکندر در بیماریهای التهابداستانها و مفاهیمی اشتبااگر تلاش انسان امروز براضررهای مصرف شکر و قند بر موجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر داروهای ضد التهاب کوری گذرای ناشی از موبایدر چه مرحله ای از خواب ، راثر مضر مصرف طولانی مدت رضررهای شکر بر سلامت مغزمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کاربرد روباتهای ريزنانودرمان های بیماری آلزایمراثرات مفید قهوهعلم به ما کمک میکند تا مومیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین درمان جدید میگرن با انتی اثرات مضر ماری جواناعلایم کمبود ویتامین E را ما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای درمانهای بیماری پارکینساختلالات مخچهعلایم کمبود ویتامین E را ما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته ودرک احساسات و تفکرات دیگاختلالات حرکتی در انسانعید نوروز مبارکمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره احساساتی غیرچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طردرک عمیق در حیواناتاختلالات صحبت کردن در انعامل کلیدی در کنترل کارآمحل درک احساسات روحانی دبرخی اثرات مضر ویتامین دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در مودرگیری اعصاب به علت میتورقیبی قدرتمند در برابر مادامه بحث تکامل چشممقالاتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی توجهات در ببمار پارهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند مغز و سر و چالشهای رویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر ویتامین دی بر بیمامخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی سيناپسها طی تکامل و همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیوند سر، یکی از راه حلهاپیشرفتی مستقل از ابزار هروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولصفحه اصلیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشنج چیستپرورش مغز مینیاتوری انساروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت دومسوالات پزشکیمزایای شکلات تلخ برای سلبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش ارثی دریافتی از پروش صحبت کردن در حال تکامارزش حقیقی زبان قسمت سومپیامهای کاربرانمشکلات نخاعیبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا هشیاری کوانتومی وجودروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزسایتهای دیگرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست آیا آگاهی پس از مرگ از بیروشهای شناسایی قدرت شنوااز نظر علم اعصاب اراده آزمغز آیندگان چگونه است ؟تلاشی برای درمان قطع نخاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحافظه و اطلاعات در کجاست آیا احتمال دارد رویا از آروشی جدید در درمان قطع نخاستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان ایا طبیعتا تماتلاشی جدید در درمان ام اسهزینه ای که برای اندیشیدحس چشایی و بویاییآیا برای تولید مثل همیشه روشی جدید در درمان سکته ماضطراب و ترسمغز ایندگان چگونه استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک (قسمت اول )آیا تکامل و تغییرات ژنتیريتوکسيمب در درمان ام اساطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ابزار برتر بقاتنفس هوازی و میتوکندریویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک (قسمت دوم )