دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و یکم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و یکم.

از ابتدای پر چگال و منفرد تا تمایزها و دگرگونی های فراوان در مولکولها تا نخستین سلول زنده همانند ساز تا موجود پر سلول فاقد مغز، تا ایجاد نخستین سلول متخصص و پیچیده عصبی تا پیدایش نخستین مغز در بی مهرگان تا پیدایش مغز چند بخشی در مهره داران- که هر بخش آن کاملا تخصصی است- راه طولانی ای سپری شده است تا در مسیر برگشت در راه معرفت- که نخستین پاره های مادی آن، در مغز بشر شکل میگیرد- راهی سریعتر به سوی منبع هستی ایجاد شود.

و این سرعت، پس از اتصال بعد فرامادیمنیانفس در وجود انسان و امکان پیوند با جهانی- که بسیار به ما نزدیک است و شاید فاصله آن تا ما نزدیک به صفر باشد(من یا نفس درون)- به بی نهایت نزدیک شده است.

و در این میانه، آن نیروهایی- که نمی شناسیم- بسیار زیادتر و توانمند تر از آن چیزی است که میشناسیم.

سیاهچاله کهکشان راه شیری، ستاره ای شتابان را به بیرون از کهکشان ما پرتاب میکند!

انتظار هست سیاهچاله ها چنان کششی ایجاد کنند که هیچ چیز حتی نور از درون آن، بیرون نرود ولی یافته های دانشمندان، چیز دیگری میگوید: سیاهچاله عظیم و پر از جاذبه، چیزهایی را از خود دور میکند!

اولین بار فیزیک دان انگلیسیاستیفن هاوکینگ پرتوهای سیاهچاله را مطرح کرد و این موارد، محدود به این پرتوها نمانده است بلکه سیاه چاله نه تنها ستارگان و اجزایی را به درون خود میکشد با نیروهایی ناشناخته، اجزا و ستارگانی را به بیرون می اندازد! آنچه برای ما شگفت انگیز مینماید امروز در سایه تجربیات عمیق، به صورت تجربی ثابت میشود!

نیروهای کیهان، محدود به نیروهای کشف شده فعلی نیست. نیروهایی هست که ما از آن بی خبریم و مشاهدات روزانه یک انسان این نیروها را نشان میدهد. و امروز بخشی از این نیروهای ناشناخته تحت عنوان نیروی تاریک در فیزیک جدید، معرفی میشود

و شاید درک ایمان به غیب و امید به نیرویی ماورایی، امروز در سایه کشفیات جدید علوم فیزیک، آسانتر باشد و این، معنی حقیقی توحید یعنی عجز از معرفت حقیقت را می رساند.(به آنجا رسید دانش من... که بدانم بسیار نادانم!)

دانشمندان ستاره شناس، ستاره ای را در کهکشان ما یافته اند که باسرعت بیش از 3728227 مایل بر ساعت حرکت میکند و در یکصد میلیون سال، نهایتا کهکشان را ترک میکند ولی از کجا آمد و چرا اینقدر عجله دارد که از اینجا برود؟!

دانشمندان ستاره شناس با استفاده از تلسکوپی به طول 3.9 متر در رصدخانه سایدنگ سبرنگ در دانشگاه بین المللی استرالیا ستاره را کشف کردند و اندازه گیری های زیادی را برای بررسی مسیر آن، انجام دادند.

جاری دا کوستا انجام دهنده پژوهش و استاد دانشگاه ANU در ستاره شناسی و فیزیک کیهانی گفت: مسافرت این ستاره را به سوی مرکز کهکشان خود بررسی کردیم و آن امری بسیار قابل توجه بود.

این ستاره با سرعتی ده برابر سرعت بزرگترین ستارگان در کهکشان از جمله خورشید ما حرکت میکند.

ستاره شناسان، بقایای کهکشان های کوچکی را بررسی میکردند که در اطراف کهکشان راه شیری حرکت میکند. تلسکوپی- که آنها به کار بردند- می تواند در یک لحظه، 400 هدف را شناسایی کند.

به جای آن، این دانشمندان ستاره ای را دیدند که در کناره های کهکشان است و سیاه چاله بزرگی در وسط کهکشان، آن را به بیرون پرتاب میکند!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774330132585676&id=100000261505187

@salmanfatemi


مطالب ویـژه


مغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننسردرد سکه ایپنج اکتشاف شگفت آور در موبیهوش کردن در جراحی و بیمدفاع در برابر تغییر ساختچراروياها را به یاد نمی آاولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارما با کمک مغز خود مختاريمدرک تصویر و زبان های مخلتهوش، ژنتیکی است یا محیطیادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی مغز ایندگان چگونه استزبان و تکلم برخی بیماریهکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتغییر عمودی سر انسان از پچه زیاد است بر من که در ایآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استپوست ساعتی مستقل از مغز دبیوگرافیفلج بل، فلجی ترسناک که آندقیق ترین تصاویر از مغز انزاع بین جهل و علم رو به پاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانبرخی سلولهای عصبی در تلاما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک عمیق در حیواناتهیچگاه از فشار و شکست نترادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمغز ابزار برتر بقازبان و شناخت حقیقت قسمت چکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکثبت امواج الکتریکی در عصچهار میلیارد سال تکامل بآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیپیموزایدبیوگرافیفلج خوابدلایلی که نشان میدهد ما بنزاع بین علم و نادانی رو ايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگربرخی سيناپسها طی تکامل و ماه رجبدرگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیپیچیدگی های مغزی در درک زبیان ژن های اسکیزوفرنی دفلج خواب چیستدندان ها را مسواک بزنید تنزاع بین علم و جهل رو به پايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير ماپروتیلینرقیبی قدرتمند در برابر مهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و مغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت دکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دپیوند مغز و سر و چالشهای بیست تمرین ساده برای جلوفیلمی بسیار جالب از تغییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظام مثبت زندگیايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدرموزی از نخستین تمدن بشرهدف از تکامل مغزارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت سکندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجنسیت و تفاوت های بینایینورون هاي مصنوعی می توانآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی سلول های ایمنی اپیوند سر، یکی از راه حلهابیشتر کمردردها نیازی به فیزیکدانان ماشینی برای تديدن با چشم بسته در خواب نظریه تکامل در درمان بیمای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امجموعه های پر سلولی بدن مرمز و رازهای ارتباط غیر کهزینه ای که برای اندیشیدارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان، وسیله شناسایی محیطکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در سانورون های ردیاب حافظهآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیشینیان انسان از هفت میبا هوش مصنوعی خودکار روبفرگشت و تکامل تصادفی محض دی متیل فومارات(زادیوا)(هفت چیز که عملکرد مغز تو ایندرالبررسی علل کمر درد در میانمحل درک احساسات روحانیرویای شفافهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز بزرگ چالشهای پیش روسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوروپلاستیسیتی چیستآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنپیشرفتی مستقل از ابزار هبارداری بدون رحمفراموش کارها باهوش تر هسدژا وو یا اشنا پنداریهفت سین یادگاری از میراث ایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمحل درک احساسات روحانی دروبات های ریز در درمان بیهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز حریص برای خون، کلید تسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر جهشهای مفید و ذکاوتی که دنوشیدن چای برای مغز مفید آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان پاسخ گیاهان در زمان خوردبازگشت از آثار به سوی خدافراموشی همیشه هم بد نیستدژاوو یا آشناپنداریهمیشه عسل با موم بخوریمایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمحدودیت های حافظه و حافظروح رهاییو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر جهشهای مفید و ذکاوتی که دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانپختگی پس از چهل سالگي به بازسازي مغز و نخاع چالشی فرایند حذف برخی اجزای مغدانشمندان ژنی از مغز انسهوموارکتوس ها ممکن است دایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همخچه ، فراتر از حفظ تعادلروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین E برای فعالیت صحارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر جاذبه و نقش آن در شکلگیریچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عپرورش مغز مینیاتوری انسابحتی علمی درباره تمایل بفرد حساس از نظر عاطفی و بدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی می تواند بر احایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامخچه ابزاري که وظیفه آن فروش مقابله مغز با محدودیویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمغزتان را در جوانی سیمکشسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت راستین انسان علم بچگونه مغز پیش انسان یا همآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عآلزایمربحث درباره پیدایش و منشاقانون مندی نقشه ژنتیکی مدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش های صرفه جویی در ایجاویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش قهوه در سلامتیسفری به آغاز کیهانکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه هموساپينس بر زمین آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمآیا ما تنها موجودات زنده بحثی در مورد نقش ویتامينقارچ بی مغز در خدمت موجودداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمروری بر تشنج و درمان هایروش هایی ساده برای کاهش اواکنش های ناخودآگاه و تقارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش مهاجرت در توسعه نسل اسلولهای بنیادی مصنوعی درکاربرد روباتهای ريزنانوازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه آن شکری که می خوریمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سآیا مغز تا بزرگسالی توسعبحثی جالب درباره محدودیتقدم زدن و حرکت دید را تغیداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی الفاگواگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع مرکز خنده در کجای مغز استروش صحبت کردن در حال تکامواکسن سرطانارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش هورمون های تیروئید دسلسله مباحث هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در استفاده از هوش مصنوعی در تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حافظه و اطلاعات در کجاستچگونه انتظارات بر ادراک افراد آغاز حرکت خودشان رصرع و درمان های آنآیا همه جنایت ها نتیجه بیبحثی در مورد نقش کلسیم و قدرت انسان در نگاه به ابعداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامرگ انتقال است یا نابود شروشهای نو در درمان دیسک بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش ژنتیک در درمان اختلاسم زنبور ، کلیدی برای وارکجای مغز مسئول پردازش تجاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل سلولهای محافط به سحس چشایی و بویاییچگونه باغبانی باعث کاهش افزایش قدرت ادراکات و حسضررهای مصرف شکر و قند بر آیا هوش ارثی دریافتی از پبحثی در مورد عملکرد لوب فلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمراحل ارتقای پله پله کیهروشهای شناسایی قدرت شنواوراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، نسودمندی موجودات ابزی بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پاستیفن هاوکینگ در تفسیر تری فلوپرازینحس و ادراک (قسمت اول )چگونه جمعیت های بزرگ شکل افسردگی و اضطراب در بیماضررهای شکر بر سلامت مغزآیا هوش سریعی که بدون احسبحثی درباره هوش و تفاوتهلبخند بزن شاید صبح فردا زداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمزایای شکلات تلخ برای سلروشی برای بهبود هوش عاطفورزش هوازی مرتب خیلی به قاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش اتصالات بین سلولهای سیاهچاله و تکینگی ابتدایکشف مکانیسمی پیچیده در باستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه جمعیت های بزرگ شکل الکتروتاکسی(گرایش و حرکطی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا هشیاری کوانتومی وجودبحثی درباره هوش و تفاوتهلرزش ناشی از اسیب به عصبداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمسیر دشوار تکامل و ارتقاروشی جدید در درمان قطع نخورزش هوازی ، بهترین تمریاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دسیاره ابلهانکشف ارتباط جدیدی از ارتباصول سلامت کمرتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت چهارمچگونه حافظه را قویتر کنیالتهاب شریان تمپورالظهور امواج مغزی در مغز مصآیا واکنش های یاد گرفته وبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومشکلات نخاعیروشی جدید در درمان سکته مورزش و میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیاره ابلهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهواضطراب و ترستشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجمنگاهی بر قدرت بینایی دراامیوتروفیک لترال اسکلروعلم به ما کمک میکند تا موآیا آگاهی پس از مرگ از بیبحثی درباره هوش و تفاوتهلزوم سازگاری قانون مجازاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمشاهده آینده از روی مشاهريتوکسيمب در درمان ام اسورزش بهترین درمان بیش فعاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف سیر آفرینش از روح تا مغز گنجینه ای به نام ویتامین اطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت سومنگاهی بر توانایی اجزاي بامگا سه عامل مهم سلامتعلایم کمبود ویتامین E را آیا امکان بازسازی اندامهبحثی درباره هوش و تفاوتهممانتین یا آلزیکسا یا ابداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کماثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمعنی روزهریواستیگمینورزش در کمر درداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسیستم تعادلی بدنگیاه خواری و گوشت خوار کداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر زودتر اتصالات مغزیحساسیت روانی متفاوتناتوانی از درمان برخی ویامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعلایم کمبود ویتامین E را آیا انسان با مغز بزرگش اخبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژي پاک سرچشمه حدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی در کامپیوترهااثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز فکر میکند مرگ برای دیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ووزوز گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اسیستم دفاعی بدن علیه مغز گالکانزوماب، دارویی جدیبلندی در ذهن ما درک بلندیخلاصه ای از مطالب همایش مناتوانی در شناسایی چهره انفجار و توقف تکاملی نشاعلت خواب آلودگی بعد از خوبحثی درباره احساساتی غیرمولتیپل اسکلروز در زنان در چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهراه های جدید برای قضاوت ریک پیشنهاد خوب برای آسان از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اسکته مغزیگامی در درمان بیماریهای به زودی شبکه مغزی به جای خواندن ، یکی از شستشو دهننخاع ما تا پایین ستون فقرانگشت نگاری مغز نشان میدعوارض ازدواج و بچه دار شدبخش دیگری در وجود انسان همواد کوانتومی جدید، ممکندر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای مغز مادران و کودکان در زمراه های جدید برای قضاوت ریکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اساخت شبکه عصبی با الفبایگاهی لازم است برای فهم و بوزون هیگز چیستخواب سالم عامل سلامتینخستین تصویر از سیاهچالهاندوهگین نباش اگر درب یا عید نوروز مبارکبرنامه و ساختار پیچیده مموجود بی مغزی که می توانددرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز چون ابزار هوش است دلیراه پیروزی در زندگی چیستیادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نقش سجده بر عملکرد مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با گاهی مغز بزرگ چالش استبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتی و ینرمش های مفید در سرگیجهانسان قدیم در شبه جزیره ععامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتموجودات مقهور ژنها هستنددرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز چگونه صداها را فیلتر رشته نوروایمونولوژی و نقیادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياساختار شبکه های مغزی ثابگذر زمان کاملا وابسته به بیماری ای شبیه آلزایمر و خواب عامل دسته بندی و حفطنرمشهای مهم برای تقویت عانسان جدید از چه زمانی پاعسل طبیعی موثر در کنترل ببرای پیش بینی آینده مغز دمیهمانهای ناخوانده عامل درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سمغز آیندگان چگونه است ؟رشد مغز علت تمایل انسان بژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری منقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری ای شبیه ام اس مولتخودآگاهی و هوشیاريچرا مغزهای ما ارتقا یافت انسان عامل توقف رشد مغزعصب حقوق نورولووبرخی نکات از گاید لاین پرمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان جدید میگرن با انتی هوش احساسیاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیمغز انسان ایا طبیعتا تمازمین زیر خلیج فارس تمدنی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب تاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش غذاها و موجودات درياسریعترین کامپیوتر موجودگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری بیش فعالیخودآگاهی و هوشیاريچرا حیوانات سخن نمی گوینانعطاف پذیری مکانیسمی علعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دمیدان مغناطيسي زمین بشر درمانهای بیماری پارکینسهوش احساسیاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز انسان برای ایجاد تمدزندگی هوشمند در خارج از زژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسرگیجه از شایعترین اختلاگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری تی تی پیخانواده پایدارچرا حجم مغز گونه انسان دراولین هیبرید بین انسان ومقالاتبرخی اختلالات عصبی مثانهمکانیزمهای دفاعی در برابدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی بیشتر در زناناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشممغز انسان برای شادمانی طزیباترین چیز در افزایش سژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامسردرد و علتهای آنگشایش دروازه جدیدی از طربیماری ضعف عضلات نزدیک بخطا در محاسبات چیزی کاملچرا در مغز انسان، فرورفتاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بما انسانها چه اندازه نزددرک و احساسهوش عاطفی در زنان بیشتر ااختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز انسان برای شادمانی طزیرفون داروی ضد ام اسژنهای هوش ، کدامندکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد تنشنپمبرولیزوماب در بیماری چبیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدما انسانها چه اندازه نزددرک احساسات و تفکرات دیگهوشیاری کوانتومیادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمغز انسان رو به کوچک تر شزبان چهار حرفی حیات زمین