دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان کاملی در اطراف ما پر از رخدادها وجود دارد که نمیتوانیم آن را ببینیم

چشم انسان میتواند بین 430 تا 770 تراهرتز را مشاهده کند(موج «تراهرتز» (Terahertz) یا به اختصار THz به طور کلی به عنوان ناحیه طیف الکترومغناطیسی در محدوده 100 گیگاهرتز (3 میلی‌متر) تا 10 تراهرتز (۳۰ میکرومتر) تعریف می‌شود)و گوش های ما میتواند بین 20 تا 20 هزار هرتز را بشنود. این ارقام جز بخش کوچکی از فرکانس های نوری و صوتی اطراف ما در طبیعت نیست. جهان کاملی در اطراف ما پر از رخدادها وجود دارد که نمیتوانیم آن را ببینیم یا بشنویم.


مطالب ویـژه


ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویپیام های ناشناخته بر مغز ساخت شبکه عصبی با الفبایاثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیدرمان های جدید در بیماری آیا هوش سریعی که بدون احسشناخت و معرفت، و نقش آن داختلالات صحبت کردن در انبخش دیگری در وجود انسان هنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرگیری قلب در بیماری ویرآیا خداباوری محصول تکاملضررهای مصرف شکر و قند بر ارتباط شگفت انگیز مغز انفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی سلولهای عصبی در تلانقش زبان در سلطه و قدرت اتشنج چیستواکسن دیگری ضد کرونا از درویاها از مغز است یا ناخوالکتروتاکسی(گرایش و حرکعارضه جدید ویروس کرونا ساز انفجار بزرگ تا انفجار لوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت مغز انسان و میمون هنوآوری ای شگفت انگیز دانجهش های ژنتیکی غیر تصادفیکی از علل محدودیت مغز امروشی جدید در درمان سکته ماولین هیبرید بین انسان واز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش تنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت دوم )کنگره بین المللی سردرد دزیباترین چیز در افزایش سایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز- از مغز ماپروتیلینتکنولوژی جدید که سلول‌هچرا بیماری های تخریبی مغخدا موجود استکاربرد روباتهای ريز، در زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاهفت سین یادگاری از میراث دگرگونی های نژادی و تغییگامی در درمان بیماریهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنپیشینیان انسان از هفت میساخت شبکه عصبی مصنوعی با اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان های رایج ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودشناسایی تاریخچه ی تکاملیاختراع جدید اینترنت کوانبرنامه و ساختار پیچیده منقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درگیری مغز در بیماری کویآیا دلفین ها می تواند از ضررهای شکر بر سلامت مغزارتباط غیرکلامی بین انسافراموش کارها باهوش تر هسبرخی سيناپسها طی تکامل و نقش سجده بر عملکرد مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن سرطانرویاهای پر رمز و حیرتی درالتهاب شریان تمپورالعدم توقف تکامل در یک اندااز بحث های کنونی در ویروسلایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت ها و تمایزها کلید بنوار مغزی روشی مهم در تشخجهشهای مفید و ذکاوتی که دیافته های نوین علوم پرده ريتوکسيمب در درمان ام اساولین مورد PML به دنبال تکاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان تنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت چهارمکندر در بیماریهای التهابزیر فشار کووید چه باید کرایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز- از مغزتمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل مادی تا ابزار هوشمچرا حیوانات سخن نمی گوینخطا در محاسبات چیزی کاملکجای مغز مسئول پردازش تجسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر ویتامین دی بر بیماهم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان موفق به بازگردگاهی لازم است برای فهم و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تپیشرفتی مستقل از ابزار هساختار شبکه های مغزی ثاباثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان های علامتی در ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وشناسایی سلول های ایمنی اادامه بحث تکامل چشمبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر رو ح و روان بر جسمو هر کس تقوای خدا پیشه کندرگیری مغز در بیماران مبآیا دلفین ها میتوانند باطوفان فقر و گرسنگی و بی سارتروز یا خوردگی و التهافراموشی همیشه هم بد نیستبرداشت مغز ما از گذر زماننقش غذاها و موجودات درياتشنج عدم توازن بین نورون واکسنی با تاثیر دوگانه ارویای شفافامیوتروفیک لترال اسکلروعسل طبیعی موثر در کنترل باز تلسکوپ گالیله تا تلسکلبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوت های بین زن و مرد فقنورون هاي مصنوعی می توانجهشهای مفید و ذکاوتی که دیادگیری مهارت های جدید دریواستیگمیناولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنتو دی ان ای خاص ميتوکندريچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت پنجمکوچک شدن مغز از نئاندرتازیرفون داروی ضد ام اسایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز، از مغز مجموعه های پر سلولی بدن متکامل مداومچرا حجم مغز گونه انسان درخطا در محاسبات چیزی کاملکرونا چه بر سر مغز می آورسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ویروس کرونا بر مغز همیشه اطمینان تو بر خدا بدانشمندان یک فرضیه رادیکگاهی مغز بزرگ چالش استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی امغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تپاسخ گیاهان در زمان خوردسازگاری با محیط بین اجزااثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا گذشته، امروز وآینده شواهدی از نوع جدیدی از حااداراوون تنها داروی تاییبرین نت به جای اینترنتنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرگیری مغزی در سندرم کووآیا دست مصنوعی به زودی قاطی یکصد هزار سال اخیر هرچارزش حقیقی زبان قسمت اولفرایند تکامل و دشواری هابررسي علل احتمالي تغيير نقش غذاها و موجودات درياتصویربرداری فضاپیمای آمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروبات های ریز در درمان بیامید نیکو داشته باش تا آنعصب حقوق نورولوواز تلسکوپ گالیله تا تلسکلرزش ناشی از اسیب به عصبتفاوت های تکاملی در مغز ونورون های ردیاب حافظهجواب دانشمند سوال کننده یادآوری خواب و رویاریسدیپلام تنها داروی تایاولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندتولید پاک و فراوان انرژینگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت سومکووید نوزده و خطر بیماریزاوسکا درمان گوشرایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانیتکامل چشمچرا خشونت و تعصبخطرات هوش مصنوعیکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ژنها بر اختلالات خهمیشه عسل با موم بخوریمدانشمندان ژنی از مغز انسگذر زمان کاملا وابسته به گربه شرودینگر و تاثیر مشسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتباپختگی پس از چهل سالگي به سخن پاک و ثابتاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئادغام میان گونه های مختلبرای پیش بینی آینده مغز دنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر رژیم گیاه خواری بر وقتی فهمیدی خطا کردی برگدرگیری مغزی در سندرم کووآیا رژیم غذایی گیاهی سلاظهور امواج مغزی در مغز مصارزش حقیقی زبان قسمت دومفرایند حذف برخی اجزای مغبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش غذاها و موجودات درياتغییر الگوی رشد مغزی با زوبینار اساتید نورولوژی دروح رهاییامید درمان کرونا با همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکنیکی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتفاوت های زبانی سرمنشا تنوروپلاستیسیتی چیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریژن هوش و ساختارهای حیاتی رژیم های غذایی و نقش مهم اولین سلول مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندتولید سلولهای جنسی از سلنگاه انسان محدود به ادراحساسیت روانی متفاوتکودک ایرانی که هوش او از زبان مشترک ژنتیکی موجوداایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانی دتکامل ابزار هوش ، راه پر چرا در مغز انسان، فرورفتدفاع در برابر تغییر ساختکشف مکانیسمی پیچیده در بسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بهمراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان پاسخ کوانتومی گزیده ای از وبینار یا کنفسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار امغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردپرورش مغز مینیاتوری انساسریعترین کامپیوتر موجوداجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان تومورهای مغزی با اآیا امکان بازسازی اندامهشگفتی های زنبور عسلادغام دو حیطه علوم مغز و برای اولین بار دانشمنداننقش اتصالات بین سلولهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتنام نوعی کرونا ویروس درگیری اعصاب به علت میتوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم به ما کمک میکند تا موارزش حقیقی زبان قسمت سومفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی سیستم تعادلی بدن انقشه مغزی هر فرد منحصر بهتغییر زودتر اتصالات مغزیوراپامیل در بارداریروزه داری متناوب، مغز را امگا سه عامل مهم سلامتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتفاوتهای جنسیتی راهی برانوشیدن چای برای مغز مفید حقیقت قربانی نزاع بین بی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل تومورها و التهاب مغزی عانگاه از درون مجموعه با نگخلاصه ای از مطالب همایش مکودکان میتوانند ناقل بی زبان چهار حرفی حیات زمیناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت های حافظه و حافظتکامل زبانچراروياها را به یاد نمی آدقیق ترین تصاویر از مغز اکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوموارکتوس ها ممکن است ددانشمندان اولین سلول مصنگزارش یک مورد جالب لخته وسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر محل کار ارزش خودت را بآلودگی هوا و ویروس کروناسرگیجه از شایعترین اختلااحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان تشنجآیا انسان با مغز بزرگش اخشاهکار قرنارتقا و تکامل سنت آفرینش برخی ملاحظات در تشنج های نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین E برای فعالیت صحدستورالعمل مرکز کنترل بیآیا راهی برای رفع کم آبی علایم کمبود ویتامین E را ارزش خود را چگونه میشناسفرضیه ای جدید توضیح میدهبررسی علل کمر درد در میاننقشه های مغزی جدید با جزیتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی مرتب خیلی به قروزه داری و بیمار ی ام اس امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز و از مغز مقاومت به عوارض فشار خون تقلید مرحله ای نسبتا پیشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حقیقت تنها چیزی است که شاژنها نقشه ایجاد ابزار هوراه های جدید برای قضاوت رايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوهم چیستنگاهی بر قدرت بینایی دراخونریزی مغز در سندرم کووکودکان خود را مشابه خود تزبان و کلمه حتی برای کساناگر نعمت فراموشی نبود بساز روده تا مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل ساختار رگهای مغزی چراروياها را به یاد نمی آدلایلی که نشان میدهد ما بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی می تواند بر احدانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی گشایش دروازه جدیدی از طرسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک تا کمدر چه مرحله ای از خواب ، رآلزایمرسربازان ما محققا غلبه می احساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید میگرن با انتی آیا احتمال دارد رویا از آشبیه سازی میلیون ها جهان ارتوکين تراپی روشی جديد برخی مرزهای اخلاق و علومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویتامین E در چه مواد غذایذهن ما از در هم شکستن منبآیاما مقهور قوانین فیزیکعلایم کمبود ویتامین E را از نخستین همانند سازها تقیچی ژنتیکیبزرگ شدن مغز محدود به دورنقص در تشخیص هیجانات عامتغییرات منطقه بویایی مغزورزش هوازی ، بهترین تمریروزه داری سلول های بنیادانفجار و توقف تکاملی نشاصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم استلقین اطلاعات و حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیحقیقت خواب و رویاژنها ، مغز و ارادهراه های جدید برای قضاوت رايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان استوانایی مغز و دیگر اجزای نگاهی بر توانایی اجزاي بخواندن ، یکی از شستشو دهنکوری گذرای ناشی از موبایزبان و بیان نتیجه ساختمااگر تلاش انسان امروز براازدواج های بین گونه ای، رمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل شناخت انسان با کشفنزاع بین جهل و علم رو به پدنیای شگفت انگیز کوانتومگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی و کشف زبان هایدانشمندان روشی برای تبدیپمبرولیزوماب در بیماری چسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدر هم تنیدگی کوانتومی و پآمارهای ارائه شده در سطح سردرد میگرن در کودکاناخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فنقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا احتمال دارد رویا از آشبیه سازی سیستم های کوانارتباط میکروب روده و پارفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی نکات از گاید لاین پرنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاریخ همه چیز را ثبت کردهویتامین دی گنجینه ای بزرذهن چند جانبه نیازمند نگآزمون ذهنی گربه شرودینگرعلت خواب آلودگی بعد از خواز نخستین همانند سازها تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقطه بی بازگشتتغییرات آب و هوایی که به ورزش و میگرنروش مقابله مغز با محدودیانواع سکته های مغزیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرتلاش هایی در بیماران قطع چیزی خارج از مغزهای ما نیحقیقت راستین انسان علم بژنهای مشترک بین انسان و وراه پیروزی در زندگی چیستايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر توازن مهمتر از فعالیت زیناتوانی از درمان برخی ویخواب سالم عامل سلامتیکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان و بیان، در سایه پیشرابزار هوش در حال ارتقا ازاستفاده از هوش مصنوعی در مخچه ابزاري که وظیفه آن فتأثیر نگاه انسان بر رفتانزاع بین علم و نادانی رو دندان ها را مسواک بزنید تگنجینه ای به نام ویتامین سفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروهای مصرفی در ام اسپنج اکتشاف شگفت آور در موسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلومغز ایندگان چگونه استتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی در کامپیوترهادر هم تنیدگی کوانتومی و دآن چیزی که ما جریان زمان سردرد و علتهای آناخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمانهای بیماری پارکینسآیا برای تولید مثل همیشه شباهت مغز با کیهان مادیارتباط چاقی و کاهش قدرت بفلج خواببرخی اثرات مضر ویتامین دنقش داروهاي مختلف معروف تازه های اسکیزوفرنی(جنوویرایش DNA جنین انسان، بررفتار اجتماعی انسان، حاصآسيب میکروواسکولاریا آسعوامل موثر در پیدایش زبااز نخستین همانند سازها تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگترین خطایی که مردم مچند نرمش مفید برای کمردرتغییرات تکاملی سر انسان ورزش بهترین درمان بیش فعروش های صرفه جویی در ایجاانگشت نگاری مغز نشان میدپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی برای درمان قطع نخاچگونه مغز پیش انسان یا همحمله ویروس کرونا به مغزژنهای هوش ، کدامندراست دستی و چپ دستیای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج توسعه هوش مصنوعی قادر اسناتوانی در شناسایی چهره خواب سالم عامل سلامتی و یکیست کلوئید بطن سومزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامدارک ژنتیکی چگونه انسانتئوری تکامل امروز در درمنزاع بین علم و جهل رو به پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگویید نوزده و ایمنی ساکتسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر کتامین در درمان پاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگوداروهای ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دسیستم تعادلی بدنابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشناختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط هوش ساختار مغز و ژفلج خواب چیستبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش ذهن و شناخت در حوادث تازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقرقیبی قدرتمند در برابر مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعوامل ایجاد لغت انسانی و از نخستین همانند سازها تقانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیچند جهانیثبت امواج الکتریکی در عصورزش در کمر دردروش هایی ساده برای کاهش ااندوهگین نباش اگر درب یا سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حتلاشی تازه برای گشودن معچگونه هموساپينس بر زمین حوادث روزگار از جمله ویرژنهای حاکم بر انسان و انسرجزخوانی هایی که امروز بایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابتوسعه برخی شغل ها با هوش نخاع ما تا پایین ستون فقرخواب عامل دسته بندی و حفطکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همروری بر تشنج و درمان هایتئوری تکامل در پیشگیری و نشانه های گذشته در کیهان دو برابر شدن خطر مرگ و میگوشه بیماری اتوزومال رسسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و معنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کداروهای ضد بیماری ام اس وپیموزایدسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به مغز ابزار برتر بقاتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا ما تنها موجودات زنده سردرد سکه ایبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدرک و احساسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط انسانی، محدود به فلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی بیماری ها که در آن بنقش روزه داری در سالم و جتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کووید 19 چیزهایی که رموزی از نخستین تمدن بشرافت فشار خون ناگهانی در وعواملی که برای ظهور لغت ااز نشانه ها و آثار درک شدقانونمندی و محدودیت عالمبسیاری از بیماری های جدیچندین ماده غذایی که ماننجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشروش صحبت کردن در حال تکامانسان قدیم در شبه جزیره عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی جدید در درمان ام اسچگونه واکسن کرونا را توزحافظه و اطلاعات در کجاست کلرال هیدرات برای خوابانرشته نوروایمونولوژی و نقاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های سازمان بهداشت نخستین تصویر از سیاهچالهخودآگاهی و هوشیاريکاهش التهاب ناشی از بیمازبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مرکز هوشیاری، روح یا بدن تا 20 سال آینده مغز شما به نظام مثبت زندگیدو برابر شدن خطر مرگ و میگوشت خواری یا گیاه خواریسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی فامپیریدین یا نورلپیچیدگی های مغزی در درک زسکته مغزیابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی درمانگر کامپیدر درمان بیماری مولتیپل آیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک احساسات و تفکرات دیگآیا جنین انسان، هوشمندی شرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط از بالا به پایین مفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرخی بیماری های خاص که بدنقش رژیم غذایی بر رشد و اتبدیل سلولهای محافط به سواکسن کرونا و گشودن پنجررمز و رازهای ارتباط غیر کافراد آغاز حرکت خودشان رعوارض ازدواج و بچه دار شداز نظر علم اعصاب یا نرووسقارچ بی مغز در خدمت موجودبعد از کروناچه زیاد است بر من که در ایجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان روشهای نو در درمان دیسک بانسان ها می توانند میدان از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتمایل زیاد به خوردن بستنچگونه آن شکری که می خوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کمردرد و علل آنرشد مغز علت تمایل انسان باینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتوصیه های غیر دارویی در سنرمش های مفید در سرگیجهخودآگاهی و هوشیاريکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمرکز حافظه کجاستتاثیر مشاهده بر واقعیت بنظریه تکامل در درمان بیمديدن با چشم بسته در خواب گیلگمش باستانی کیستسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی لیراگلوتیدپیوند مغز و سر و چالشهای سانسور از روی قصد بسیاری ابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی امغز به تنهایی برای فرهنگ هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان های اسرار آمیز در آآیا همه جنایت ها نتیجه بیشلیک فراموشیاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرک تصویر و زبان های مخلتآیا جهان ذهن و افکار ما مشش مرحله تکامل چشمارتباط بین هوش طبیعی و هوفیلمی بسیار جالب از تغییبرخی توجهات در ببمار پارنقش رژیم غذایی در رشد و اتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاترویا و خبر از آیندهافزایش قدرت ادراکات و حسعید نوروز مبارکاز نظر علم اعصاب اراده آزقبل از انفجار بزرگبعد از کرونانهایت معرفت و شناخت درک عجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئاندروشهای شناسایی قدرت شنواانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچگونه انتظارات بر ادراک حافظه و اطلاعات در کجاستکمردرد با پوشیدن کفش منازمین زیر خلیج فارس تمدنی ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتوصیه هایی در مصرف ماهینرمشهای مهم برای تقویت عخورشید مصنوعیکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنظریه تکامل در درمان بیمدی متیل فومارات(زادیوا)(گیاه خواری و گوشت خوار کدسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتبیماری اضطراب عمومیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی تشنجی دربارداریپیوند سر آیا ممکن استسانسور بر بسیاری از حقایابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحممغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیاختلالات مخچهبحثی درباره احساسات متفانقش نظریه تکامل در شناساتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرک حقیقت نردبان و مسیری آیا جهش های ژنتیکی، ویروششمین کنگره بین المللی سارتباط شگفت مغز انسان و ففیزیک مولکولها و ذرات در برخی توصیه ها برای واکسینقش زنجبیل در جلوگیری از تری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده تورویا بخشی حقیقی از زندگی افزایش مرگ و میر سندرم کوعامل کلیدی در کنترل کارآاز نظر علم اعصاب اراده آزقدم زدن و حرکت دید را تغیبعد از کرونا دلخوشی بیهوچهار میلیارد سال تکامل بجهان کاملی در اطراف ما پریک جهش ممکن است ذهن انسانروشی برای بهبود هوش عاطفانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه باغبانی باعث کاهش حس چشایی و بویاییکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی هوشمند در خارج از زایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یتوضیحی ساده در مورد هوش مچرا مغزهای ما ارتقا یافت خانواده پایدارکایروپاکتیک چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هامرگ انتقال است یا نابود شتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نظریه تکامل در درمان بیمدژا وو یا اشنا پنداریگالکانزوماب، دارویی جدیسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی جدید s3 در درمان ام پیوند سر، یکی از راه حلهاابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خدامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش احساسیدرمان های جدید میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پشنا در ابهای گرم جنوب نیاختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساساتی غیرنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرک عمیق در حیواناتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجصرع و درمان های آنارتباط شگفت انگیز مغز انفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی روش های تربیتی کودکنقش زبان در سلطه و قدرت اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن دیگر کرونا ساخته شرویا تخیل یا واقعیتافسردگی و اضطراب در بیماعادت کردن به نعمتاز آغاز خلقت تا نگاه انساقدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کرونا دلخوشی بیهوچهار ساعت پس از کشتار خوکجهش های ژنتیکی مفید در سایک رژیم غذایی جدید، می توروشی جدید در درمان قطع نخانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمساح حد واسط میان مغز کوچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک (قسمت اول )کنگره بین المللی سردرد دزونا به وسیله ویروس ابله ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز- از مغز ماه رجبتکنولوژی جدید که سلول‌هچرا پس از بیدار شدن از خوخارق العاده و استثنایی بکاربرد روباتهای ريزنانوزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر نگاه انسان بر رفتاهفت چیز که عملکرد مغز تو دژاوو یا آشناپنداریگامی در درمان بیماریهای سم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از