دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر کپسول نوروهرب بر سکته عصب بینایی

تاثیر کپسول نوروهرب بر سکته عصب بینایی AION (anterior ischemic optic neuropathy)

آقای 38 ساله با افت بینایی ناگهانی و غیر پيشرونده که از دوسال قبل گرفتار آن شده بودند ویزیت شدند در معاینه اولیه ایشان، مبتلا به هيپرتانسيون خفیف و افت بینایی در چشم راست در دید تک چشمی ، در حد 6/12 بودند .(دید کامل فرد سالم در حد 6/6 است یعنی تا پائینترین و ریزترین نقطه چارت اسنلن را درفاصله شش متری میبیند و 6/12 یعنی در فاصله شش متری تا وسط چارت و علامات نسبتا بزرگ و نه تا پایین آن را میبیند)

در معاینه چشم راست ، APD در حد 3+ مشاهده شد .(درگیری عصب بینایی و عدم عملکرد این عصب در حد نسبتا شدید)

در معاینه ته چشم ، optic atrophy قابل رويت بود.

در ام آر ای مغز ، مورد پاتولوژیک مشاده نشد . آزمایشات واسکوليتي منفی بود

مشورت با متخصص محترم چشم پزشکی انجام شد که طبق نظر ایشان ، AION برای بیمار مطرح بود و غیر قابل درمان بودن این اختلال قدیمی به ایشان تفهیم شد .

با توجه به نتایج قبلی کپسولهای نروهرب روی برخی بیماریها که در مقالات قبلی مطرح شدند ،
این احتمال وجود داشت که روی این بیماری هم نتایج مثبتی به دست بیاید. پس با رضایت بیمار ، کپسول نوروهرب(عصاره تغلیظ شده گیاه کندر ) برای ایشان آغاز شد .

روزانه دو عدد کپسول نوروهرب مصرف میکردند . همراه با آن از داروهای ضد فشار خون و ویتامین دی و امگا سه هم استفاده میشد .

پس از حدود دو ماه از مصرف نوروهرب ، بنا به دلیل شخصی ، بیمار کپسول نورورهرب را قطع کردند و کپسولهای ممورال تولیدی شرکت گل دارو را مصرف کردند که آن هم عصاره گياه کندر با درصد تغلیظ کمتر است .

پس ا زحدود سه ماه مصرف داروهای فوق در مراجعه به مطب ، مشاهده شد که دید تک چشمی چشم راست ایشان از حدود 6/12 به حدود /6/8ارتقا پیدا کرده و APD هم از 3+به 1+ رسیده است.

با امید به بهبودی کامل ایشان در مراجعات بعدی ، درمان با کپسول نوروهرب و موارد دیگر ادامه یافت .
تلگرام:@salmanfatemi


مطالب ویـژه


تلاشی برای درمان قطع نخاحس و ادراک قسمت سومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انتلاشی جدید در درمان ام اسخواندن ، یکی از شستشو دهننوروپلاستیسیتی چیستمقالاتايندگان چگونه خواهند دیدتولید سلولهای جنسی از سلخواب سالم عامل سلامتیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر ویتامین دی بر بیماایا بیماری ام اس (مولتیپتوانایی مغز و دیگر اجزای خواب سالم عامل سلامتی و یچگونه آن شکری که می خوریمصفحه اصلیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتوصیه های غیر دارویی در سدلایلی که نشان میدهد ما بچگونه حافظه را قویتر کنیسوالات پزشکیاثرات مفید قهوهتکامل ابزار هوش ، راه پر ديدن با چشم بسته در خواب نگاهی بر قدرت بینایی دراپیامهای کاربراناثرات مضر ماری جواناتکامل ساختار رگهای مغزی داروهای مصرفی در ام اسنرمش های مفید در سرگیجهسایتهای دیگراختلالات مخچهتاثیر ویتامین دی بر بیماداستانها و مفاهیمی اشتبانرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات حرکتی در انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر چه مرحله ای از خواب ، رچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان های بیماری آلزایمرهفت چیز که عملکرد مغز تو ادامه بحث تکامل چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمان جدید میگرن با انتی همیشه عسل با موم بخوریمارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستدرک احساسات و تفکرات دیگهزینه ای که برای اندیشیدبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغدرک عمیق در حیواناتویتامین دی گنجینه ای بزربیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری اعصاب به علت میتوورزش هوازی مرتب خیلی به قبیوگرافیتاثیر دپاکین بر بیماری ملوب فرونتال یا پیشانی مغرقیبی قدرتمند در برابر مورزش هوازی ، بهترین تمریبیوگرافیتاثیر داروهای ضد التهاب لرزش ناشی از اسیب به عصبرویای شفافورزش و میگرنبازسازي مغز و نخاع چالشی بحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مولتیپل اسکلروز در زنان روزه داری و بیمار ی ام اس ورزش در کمر دردبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روش صحبت کردن در حال تکامیادآوری خواب و رویابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشهای نو در درمان دیسک بژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یروشی جدید در درمان قطع نخژنهای هوش ، کدامندبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مروشی جدید در درمان سکته مکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلريتوکسيمب در درمان ام اسکوری گذرای ناشی از موبایبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فزندگی هوشمند در خارج از زگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات نخاعیزبان چهار حرفی حیات زمینگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمغز آیندگان چگونه است ؟سلولهای بنیادی مصنوعی درگشایش دروازه جدیدی از طربحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان ایا طبیعتا تماسم زنبور ، کلیدی برای وارپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی اثرات مضر ویتامین دحس چشایی و بویاییمغز ایندگان چگونه استسودمندی موجودات ابزی بر پیوند مغز و سر و چالشهای برخی توجهات در ببمار پارحس و ادراک (قسمت اول )مغز ابزار برتر بقاسیستم تعادلی بدنآیا هوش ارثی دریافتی از پبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت دوم )مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سکته مغزیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک قسمت چهارمنقش ژنتیک در درمان اختلاشنا در ابهای گرم جنوب نیامیوتروفیک لترال اسکلروبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش اتصالات بین سلولهای ضررهای مصرف شکر و قند بر امگا سه عامل مهم سلامت