دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نخستین تصویر از سیاهچاله

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکنیکی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098247286859917&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی در مورد نقش ویتامين فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانما تحت کنترل ژنها هستیم یجهان مرئی و نامرئیدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده مقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهش های ژنتیکی غیر تصادفدرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانزبان ریشه هایی شناختی اسعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنبرخی اختلالات عصبی مثانهلرزش ناشی از اسیب به عصبهوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانومرگ و میر بسیار بالای ناشحفره در مغزدرگیری مغزی در سندرم کووآشنا پنداریداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستناستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهومشکلات روانپزشکی در عقب حافظه و اطلاعات در کجاست ذرات کوانتومی زیر اتمی قالگوی بنیادین و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان سودمندی موجودات ابزی بر اطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و مغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت چهارمرویاها از مغز است یا ناخوانرژی بی پایان در درون هرادامه بحث تکامل چشمسانسور بر بسیاری از حقایبه خودت مغرور نشوچرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در انروشی جدید در درمان قطع نخارتباط بین هوش طبیعی و هوسربازان ما محققا غلبه می بیماری اسپینال ماسکولار نظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترکیب حیوان و انسانپرورش مغز مینیاتوری انساخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی راه های جدید برای قضاوت راز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای شواهدی از دنیسوان(شبه نئبیشتر کمردردها نیازی به فلج خواب چیستهنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده میگرن سردردی ژنتیکی که بتغییر الگوی رشد مغزی با زآینده ی علم و فیزیک در60 ثخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسزمان و مکان، ابعاد کیهان شباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردمانند آب باشجهان هوشیاردرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام اسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی مخچه ابزاري که وظیفه آن فجهشهای مفید و ذکاوتی که ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اصول سلامت کمرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در مرگ انتقال است یا نابود شحقیقت قربانی نزاع بین بی درگیری مغزی در سندرم کووآشنا پنداریداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق استیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمشاهده گر جدای از شیء مشاحافظه و اطلاعات در کجاست ذرات کوانتومی زیر اتمی قالگوبرداری از طبیعتاجزایی ناشناخته در شکل گسیلی محکم محیط زیست بر اناعتماد به خودنبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت نوزدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درانرژی تاریکاداراوون تنها داروی تاییسایه را اصالت دادن، جز فربه دنبال رستگاری باشچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند اندام از حیوانات بمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و روشی جدید در درمان نابینارتباط شگفت مغز انسان و فسردرد میگرن در کودکانبیماری اضطراب عمومینظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترازودونپرتوهای صادر شده از سیاهخلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم باراه پیروزی در زندگی چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزشکل های متفاوت پروتئین هبا هوش مصنوعی خودکار روبفلج دوطرفه عصب 6 چشمهنر رها شدن از وابستگیتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیمیگرن شدید قابل درمان استغییر زودتر اتصالات مغزیآیا ممکن است موش کور بی مخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسزمان واقعیت است یا توهمشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و فراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناماه رجبجهان یکپارچهدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قبل از آغازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تمدل همه جانبه نگر ژنرالیجهشهای مفید و ذکاوتی که ددریای خداآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری ها که در آن بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولمرگ تصادفیحقیقت آنطور نیست که به نظدرگیری اعصاب به علت میتوآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط سلولهای ایمنی القا کنندهاستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیمشاهده آینده از روی مشاهحافظه و اطلاعات در کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قالتهاب شریان تمپورالاحیای بینایی نسبی یک بیمسیگار عامل افزایش مرگ وماعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به مغز کوانتومیحس و ادراک قسمت هفتمرویای شفافانرژی تاریک که ما نمی توادب برخورد با دیگرانساخت شبکه عصبی مصنوعی با به زودی شبکه مغزی به جای چرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سروشی جدید در درمان سکته مارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد و علتهای آنبیماری بیش فعالینظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتراشه ی بیولوژِیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواراه انسان شدن، راه رفتن واز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دشکل پنجم مادهبا تعمق در اسرار ابدیت و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دمیدان مغناطيسي زمین بشر تغییر عمودی سر انسان از پآیا ما کالا هستیمخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کوانزمان پلانکشباهت کیهان و مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب ففرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنماپروتیلینجهان یکپارچهدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده مدل هولوگرافیک ژنرالیزهجواب دانشمند سوال کننده درک فرد دیگر و رفتارهای اآیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجبرخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورمراحل ارتقای پله پله کیهحقیقت افراددرختان اشعار زمینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هسلولهای بنیادی مصنوعی دراستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونمطالبی در مورد تشنجحباب های کیهانی تو در تورفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلرواحیای بینایی نسبی یک بیمسیاهچاله های فضایی منابعبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت هفدهمروان سالمانرژی خلا ممکن استادراک ما درک ارتعاشی است ساخت شبکه عصبی با الفبای به زیر پای خود نگاه نکن بچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی من و تو و گرد و غباواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت سوماولین دروغريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین سردرد تنشنبیماری تی تی پیهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع خواب و رویاتربیت کودکان وظیفه ای مهآلودگی هوا و ویروس کروناخم شدن فضا-زمانایندرالراه بی شکستاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشگفت انگیز بودن کیهانباهوش ترین و با کیفیت تریفیلمی بسیار جالب از تغییهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویامیدان های مغناطیسی قابل تغییرات منطقه بویایی مغزآیا ما تنها موجودات زنده خطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز برازمان به چه دلیل ایجاد میششباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناماجرای جهل مقدسجهان کنونی و مغز بزرگتریدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری برای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایمدل هولوگرافیک تعمیم یافجوسازی مدرندرک نیازمند شناخت خویش اآب زندگی است قسمت چهارمدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطعدم توقف تکامل در یک اندااز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایبرخی توجهات در ببمار پارمقاومت به عوارض فشار خون هیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهمرز مرگ و زندگی کجاستحقیقت اشیادرد باسن و پا به دلیل کاهافت فشار خون ناگهانی در وداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین همسلسله مباحث هوش مصنوعیاسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در مطالعه ای بیان میکند اهدحد و مرزها توهم ذهن ماسترقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آناحساس گذر سریعتر زمانسیاهچاله ها، دارای پرتو بلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت هجدهمروبات های ریز در درمان بیانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلساختن آیندهبوزون هیگز چیستچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدپیوندی که فراتر از امکانمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیریواستیگمینارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد سکه ایبیماری دویکهفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریمنحنی که ارتباط بین معرفترجمه ای ابتدایی از اسراآلزایمرخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الرابطه تشنج و اوتیسماز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درشگفت زده و حیران باشباد غرور و سر پر از نخوت وفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتغییرات آب و هوایی که به آیا مغز تا بزرگسالی توسعخطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیزمان شگفت انگیززندگی هوشمند در خارج از زشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصماده ی تاریکجهان کاملی در اطراف ما پردرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه دین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانقدرت کنترل خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلمدل های ریز مغز مینی برینجامعه ی آسمانیدرک و احساسآب زندگی است قسمت اولدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از سفر نامه سفر به بم و جنوب عدم درکاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توصیه ها برای واکسیمقابله ی منطقی با اعتراضهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخمرز بین انسان و حیوان کجاحقیقت تنها چیزی است که شادست آسمانافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین معنی روزهحرکت چرخشی و دائمی کیهانرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با هماناحساسات کاذبسیاهچاله و تکینگی ابتدایبلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت هشتمروح رهاییانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و ساختار فراکتال وجود و ذهبوزون هیگز جهان را از متلنزاع بین جهل و علم رو به پتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شریاضیات یک حس جدید استارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد عروقی میگرنبیماری دیستروفی میوتونیهم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها تسلیم شدن از نورون شروع مآملودیپین داروی ضد فشار خواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیراز تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف شگفتی های زنبور عسلبار بزرگ ایستادن بر دو پافیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستمیدازولام در درمان تشنج تغییرات تکاملی سر انسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیخطای حساپی ژنتیکخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمنزندگی بی دودشربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهقفس ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دماده ی خالیجهان پیوستهدرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندمدیون خود ناموجودجاودانگی مصنوعیدرک کنیم ما همه یکی هستیمآب زندگی است قسمت دومدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از سفر به مریخ در 39 روزعسل طبیعی موثر در کنترل باز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین برخی درمان های Spinal Muscular Atمقابله با کرونا با علم اسهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهمرز جدید جستجو و اکتشاف، حقیقت خواب و رویادستورالعمل مرکز کنترل بیافتخار انساندارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین سم زنبور ، کلیدی برای واراصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتمعادله ها فقط بخش خسته کنحس چشایی و بویاییرمز و رازهای ارتباط غیر کامیدوار باش حتی اگر همه چاخلاق و علوم اعصابسیاهچاله ی تولید کنندهبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجمروزه داری متناوب، مغز را انسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش ساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهانزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیام های ناشناخته بر مغز مغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیدریسدیپلام تنها داروی تایارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مسرعت فکر کردن چگونه استبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعمنشاء کوانتومی هوشیاری اتشنج چیستآموزش نوین زبانخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز راست دستی و چپ دستیاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث شاهکار قرنبار سنین ابزار هوشمندی افیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی مکانیک کوانتومی بی معنی ثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش مصنوعی می تواند نخطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا اززندگی در جمع مواردی را برشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دماده، چیزی بیش از یک خلا جهان پیوستهدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونبرای خودآگاه بودن تو بایقدرت عشقهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یامدیریت اینترنت بر جنگجایی خالی نیستدرک احساسات و تفکرات دیگآب زندگی است قسمت سومدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از سفر تجهیزات ناسا به مریخ عصب حقوق نورولوواز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسبرخی روش های تربیتی کودکملاحظه های اخلاقی دربارههیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجمزایای شکلات تلخ برای سلحقیقت در علم، هرگز نهایی دغدغه نتیجه ی نادانی استافراد آغاز حرکت خودشان رداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای موسماگلوتید داروی کاهش دهناصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسمعجزه ی علمحس و ادراک (قسمت اول )رمز بقای جهش ژنتیکیامیدی تازه در درمان سرطااخلاق پایه تکامل و فرهنگسیاره ی ابلهانبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاهروزه داری و بیمار ی ام اس ارتوکين تراپی روشی جديد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن نزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوپیشینیان انسان از هفت میمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یریشه های مشترک حیاتارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناساسعی کن به حدی محدود نشویبیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردمهندسی ژنتیک در حال تلاش تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآمارهای ارائه شده در سطح خواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپرجزخوانی هایی که امروز باز بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتشاهکار شش گوشبارداری بدون رحمفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمکانیزمهای دفاعی در برابجلوتر را دیدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرآیا هوش ارثی دریافتی از پدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالهششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با همبانی ذهنی سیاه و سفیدجهان پر از چیزهای اسرار آدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختماعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تلمس کوانتومیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانجاذبهدرک تصویر و زبان های مخلتآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از سفر دشوار اکتشافعضلانی که طی سخن گفتن چقدازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزبرخی سلولهای عصبی در تلاملاحظات بیهوشی قبل از جرهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورمسیر دشوار تکامل و ارتقاحقیقت راستین انسان علم بذهن ما از در هم شکستن منبافزایش قدرت ادراکات و حسدخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهانسندرم کووید طولانیاصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک (قسمت دوم )رمز جهانامگا سه عامل مهم سلامتاختلال خواب فرد را مستعد سیاره ابلهانبه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجاه و یروزه داری سلول های بنیادارتباط میکروب روده و پارستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به سنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفت های جدید علوم اعصمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یرژیم های غذایی و نقش مهم ارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختمولتیپل اسکلروز در زنان تشنج عدم توازن بین نورون آن چیزی که ما جریان زمان خواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جشاید گوشی و چشمی، آماده شبازگشت از آثار به سوی خدافاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوما انسانها چه اندازه نزدجمجمه انسان های اولیهآیا هوش سریعی که بدون احسدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفاقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهمباحث مهم حس و ادراکجهان دارای برنامهدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمروری بر تشنج و درمان هایجاذبه و نقش آن در شکلگیریدرک حقیقت نردبان و مسیری آثار باستانی تمدن های قدداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب غیرقابل دیدن کردن مادهاساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمبرخی سيناپسها طی تکامل و ممانتین یا آلزیکسا یا ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هامسئول صیانت از عقیده کیسحقیقت غیر فیزیکیذهن چند جانبه نیازمند نگافزایش مرگ و میر سندرم کودر مانهای کمر درداتفاق و تصادفسندرم گیلن باره به دنبال اصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت 67رمز جهان خاصیت فراکتالامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و سیاره ابلهانبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پاروش مقابله مغز با محدودیارتباط ماده و انرژیسخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و نسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سپیشرفت در عقل است یا ظواهمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمرژیم های غذایی و نقش مهم ارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنشلیک فراموشیبیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیوزوز گوشمواد کوانتومی جدید، ممکنتشخیص ژنتیکی آتروفی های آنچه واقعیت تصور میکنیم خودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استرساناها و ابر رساناها و عاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و اشاید درست نباشدبازگشت به ریشه های تکاملفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهما انسانها چه اندازه نزدجنبه های موجی واقعیتجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجوددلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابمجموعه های پر سلولی بدن مجهان در حال نوسان و چرخشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرودگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم لوتیراستامهوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمامرکز هوشیاری، روح یا بدن جدایی خطای حسی استدرک دیگرانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب مقالاتاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک برداشت مغز ما از گذر زمانمن کسی در ناکسی دریافتم هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولمسئولیت جدیدحقیقت غیر قابل شناختذهن هوشیار در پس ماده ی مافزایش سرعت پیشرفت علوم در محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بینسندرم پیریفورمیساصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت چهلرنگ کردن، حقیقت نیستانفجار و توقف تکاملی نشااختلال در شناسایی حروف و سیر آفرینش از روح تا مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجودروش های صرفه جویی در ایجاارتباط متقابل با همه ی حیسختی ها رفتنی استبیماری وسواسنشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتپیشرفتی مستقل از ابزار همغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشرژیم ضد التهابیاز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسشنا در ابهای گرم جنوب نیابیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی موجود بی مغزی که می تواندتشخیص آلزایمر سالها قبل آنچه حس می کنیم، نتیجه ی خودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساترشته نوروایمونولوژی و نقاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اشب سیاه سحر شودبازخورد یا فیدبکفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وما اکنون میدانیم فضا خالما از اینجا نخواهیم رفتجنسیت و تفاوت های بیناییدر یک فراکتال هر نقطه مرکآیا واکنش های یاد گرفته ودنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظهقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبمحل درک احساسات روحانیجهان شگفت انگیزدرمان جدید ALSآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیمرکز حافظه کجاستجریان انرژی در سیستم های درک درست از خود و هوشیاریآزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ویتامین دی بر بیمااستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژي پاک سرچشمه حهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)مسئولیت در برابر محیط زیحقایق ممکن و غیر ممکنذهن تو همیشه به چیزی اعتقافسردگی و اضطراب در بیمادر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایدسندرم پس از ضربه به سراصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز قلبحس و ادراک قسمت چهل و هفتروی و منیزیم در تقویت استانواع سکته های مغزیاختلالات مخچهسیستم تعادلی بدنچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازپیموزایدمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزروش هایی ساده برای کاهش اارتباط چاقی و کاهش قدرت بسرنوشتبیماری گیلن باره و بیمارنشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلاشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافیهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان موجودات مقهور ژنها هستندتصویربرداری فضاپیمای آمآنها نمیخواهند دیگران راخودروهای هیدروژنیایرادهای موجود در خلقت برشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از شبیه سازی میلیون ها جهان بازسازي مغز و نخاع چالشی فاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسما اشیا را آنطور که هستندجهل مقدسدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود دارددندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتامحل درک احساسات روحانی دجهانی که نه با یک رخداد و درمان جدید میگرن با انتی آیا خداباوری محصول تکاملدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت اعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید برخی نرمش ها برای زانولیس دگرامفتامین یا ویاسهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریمرکز حافظه کجاستجریان انرژی در سیستم های درک عمیق در حیواناتآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب صفحه اصلیاستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش بررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)مستند جهان متصلحلقه های اسرارآمیزذهن خود را مشغول هماهنگیاقلیت خلاقدر هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رسندرم سردرد به دلیل افت فاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم منابع بی نهایت انرژی در دویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت چهل و هشترویا و خبر از آیندهانگشت ماشه ایاختلالات حرکتی در انسانسیستم دفاعی بدن علیه مغز به هلال بنگرچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مپیموزایدمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصروش صحبت کردن در حال تکامارتباط هوش ساختار مغز و ژسریعترین کامپیوتر موجودبیماری آلزایمر، استیل کونظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند درژیم غذایی ضد التهابیاز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همشناخت درون، شناخت بیرون؛بیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندموسیقی هنر مایع استتصادف یا قوانین ناشناختهآنان که در قله اند هرگز خخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش ارشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهما به جهان های متفاوت خودجهان فراکتالدر آسمان هدیه های نادیدنآیا کیهان می تواند یک شبیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما اقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسمحدودیت چقدر موثر استجهانی که از یک منبع، تغذیدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها می تواند از دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنلا اکراه فی الدینهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها مرکز خنده در کجای مغز استجریان انرژی در سیستم های درگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از سفری به آغاز کیهانسوالات پزشکیاستفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پمشکلات نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزذهن سالمالکترومغناطیس شنوایی و هدر هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهااطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون همنابع جدید انرژیویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت چهل و دومرویا بخشی حقیقی از زندگی انگشت نگاری مغز نشان میداختلالات صحبت کردن در انسکوت و نیستیبه کدامین گناه کشته شدندچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رو ح و روان بر جسموالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزمگسمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علروشهای نو در درمان دیسک بارتباط پیوسته ی جهانسرگیجه از شایعترین اختلابیماری الزایمرنظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه رژیم غذایی ضد درداز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده شناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان حقیقتفلج نخاعی با الکترودهای هندسه بنیادینتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانمیهمانهای ناخوانده عامل تظاهر خوابیده ی مادهآنزیم تولید انرژی در سلوخوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا فراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندما با کمک مغز خود مختاريمجهان ما میتواند به اندازدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا گذشته، امروز وآینده دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری محدودیت های حافظه و حافظجهانی در ذهندرمان جدید سرطانآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های ملایو دوم دکتر سید سلمان فهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستمرگ چیستجستجوی متن و تصویر به صوردرگیری مغز در بیماری کویآسيب میکروواسکولاریا آسداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز هر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات بین دو همسر و برخیحمایت از طبیعتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بمناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کاگامی در درمان بیماریهای مغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت چهل و سومرویا تخیل یا واقعیتاندوهگین نباش اگر درب یا اختلالات عضلانی ژنتیکسکته مغزیبه امید روزهای بهترچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقپیچیدگی های مغزی در درک زمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط انسانی، محدود به سرگردانیبیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهشناسایی سلول های ایمنی ابیست تمرین ساده برای جلوفلج بل، فلجی ترسناک که آنهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می تومیوتونیک دیستروفیتظاهری از ماده است که بیدآیندهخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر زمین زیر خلیج فارس تمدنی شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسما بخشی از این جهان مرتبطجهان مادی، تجلی فضا در ذهدر درمان بیماری مولتیپل آیا پیدایش مغز از روی تصادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش سطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان هقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدمخچه فراتر از حفظ تعادلجهش های ژنتیکی مفید در سادرمان سرطان با امواج صوتآیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانزبان جانسوزعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیمرگ و میر پنهانجستجوی هوشیاری در مغز مادرگیری مغز در بیماران مبآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اسایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشکلات روانپزشکی پس از سحوادث روزگار از جمله ویرذره ی معین یا ابری از الکالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جواناسوپاپ ها یا ترانزیستورهااطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای مغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت نهمرویا حقی از طرف خدااندام حسی، درک از بخش هایاختراع جدید اینترنت کوانسانسور از روی قصد بسیاری به بالا بر ستارگان نگاه کچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش به حس جدیدپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد PML به دنبال تکروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط از بالا به پایین مسرگردانیبیماری ای شبیه ام اس مولتنظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترک امروزپرواز از نیویورک تا لوس آحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالراه های جدید برای قضاوت راز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نشواهدی از نوع جدیدی از حابیش از نیمی از موارد انتقفلج خوابهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز اممیگرن و پروتئین مرتبط با تعداد کلی ذهن ها در جهان آینده ی انسان در فراتر ازخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد زمان چیستشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیت