دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرگشت و تکامل تصادفی محض نیست

تکامل و فرگشت، کاملا تصادفی نیست بلکه الگوهایی ژنتیکی را میپذیرد که مورد انتظار است

به نظر میرسد، تکامل فرایندی اساسا کور و تصادفی است؛ به گونه ای که خصوصیات معینی، تصادفی و از طریق جهش های ژنتیکی کور رخ دهد و به صورت همراه و مطابق با این جهش ها باقی نگه داشته شود

و از طریق انتخاب طبیعی از موارد زیانبار و غیر سودمند جلوگیری می شود.

ولی پژوهش جدید در دانشگاه پرینستونآمریکا نشان میدهد، الگوهای ژنتیکی تکرار شونده ای وجود دارد که امکان پیشگویی تکامل موجودات را تا حدی فراهم میکند و آن الگوها در ایجاد ژنهای مشابه و شبه مطابق، نمود دارد که در موجودات زنده متنوع و فراوانی- که هیچ ارتباطی با هم ندارند- و در برابر یک مشکل محیطی تقریبا مشابه ایجاد میشود.

پژوهش مشخصا بر پروتئینی تمرکز داشته است که به سلول زنده امکان قضاوت در نسبت سدیم به پتاسیم درون سلول را میدهد و این، تحت تاثیر ماده کاردنولاید است- که از قدرت این پمپ میکاهد.

تعداد زیادی از حشرات با این معضل مواجه هستند زیرا در تغذیه خود از غذاهایی استفاده میکند- که دارای این ماده است و آن تحولات ژنتیکی در تعداد زیادی از جهش های منطبق یا شبه منطبق در همه موجودات مطالعه شده نمایان میشود و به زیاد شدن مقاومت پروتئینی- که به عنوان پمپ سم، کار میکند- می انجامد و این امری است که ایجاد آن، به صورت تصادفی تقریبا محال است.

مقاله کامل
تکاملی- که عده زیادی به عنوان زنجیره ای از تغییراتی کور در نظر میگیرند- در واقعیت، به سادگی با تحولات ژنتیکی ساده و مکرر به دلیل فشار محیطی معینی- که گونه ها متعددی درگیر آن هستند- زدوده میشود. پژوهشی در دانشگاه پرینستون آمریکا- که در مجله علمی ساینس منتشر شده است- بیان میکند، شناخت ژنهای گونه خاص و کیفیت تاثیری- که برخی شرایط خارجی بر پروتئین های تولید شده به وسیله ژنها دارد- میتواند به کار برود تا الگوی تکاملی قابل پیشگویی مشخص شود- که با عوامل بیرونی، تحریک می شود.

دانشمندان نتوانسته اند بعد از همه اینها، کیفیتی را- که در شکل های متنوع برای سازگاری موجود در طبیعت ایجاد شده است- شناسایی کنند و این حالت، حتی در گونه هایی هست که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

آیا تکامل قابل پیشگویی است؟ جواب بسیار شگفت آور، بله است.
این را پیتر اندولواتواستاد دستیار در شاخه علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پرینستونو موسسه علم ژنوم تکاملیلوییس سیگلرمیگوید.

پردازشگر اصلی پژوهشیینگ زهین و ماتیو آردیماو مولی شومر- که همه آنها از دانشگاه محیط زیست و زیست شناسی تکاملی بودند-و ادگار میدینااز دانشکده آندیس در دانشگاه کلمبیا این پژوهش را انجام دادند.

این پژوهشگران زنجیره دی ان ای 29 گونه از حشرات را- که در درخت تکاملی از هم دور هستند- بررسی کردند. و این بزرگترین نمونه موجودات زنده است که به خاطر یک خصوصیت تکاملی مورد بررسی قرار گرفتند.

14 نوع از اینها در نتیجه یک تاثیر خارجی، خصوصیاتی تقریبا مشابه را نشان دادند. همه آنها بر گیاهانی زندگی میکردند که ماده کاردینولاید را ترشح میکرد و این سمی شبیه استرویید است و به عنوان دفاعی طبیعی در گیاهانی مانند استبرق(علف شیر)و کندورانگو وجود دارد. با اینکه از نظر تکاملی، سیصد سال با هم فاصله داشتند این حشرات متنوع- که بین آنها سوسک سیاه و پروانهها و نوع دیگری از حشرات که بر عصاره گیاهان تغذیه میکند و آن را جزو حشرات زیان بار برای گیاه میدانند وجود داشت- در آنها تغییراتی در پروتئین اصلی به نام پمپ سدیم پتاسیم، ایجاد شد. وظیفه این پروتئین، تنظیم غلظت سدیم در مقایسه با پتاسیم در سلول است و این، پروتئین مقاوم به کاردینولاید را ایجاد کرد که معمولا از قدرت پروتئین بر پمپ کردن پتاسیم به درون سلول و بیرون ریختن سدیم به بیرون سلول، میکاهد.

(این تصور که جهش کور و تصادفی رخ میدهد و بعدا انتخاب طبیعی، آن را اصلاح میکند و هدفمندی و برنامه ریزی را فقط در یکی از اجزای تکامل یعنی انتخاب طبیعی میداند- با پژوهش های جدید رنگ می بازد.

ساختمان ژنتیکی ما هدفمند و کاملا برنامه ریزی شده و دارای مهندسی ای هنرمندانه است. نحوه آرایش ژن ها در کنار هم به گونه ای است که از جهش های تصادفی جلوگیری می کند، مثلا در چندین مقاله در همین کانال اشاره شد نوکلئوتیدهای دارای قابلیت جهش زیاد، در مناطقی از ژن قرار دارند- که پایدارتر هستند- و دهها مورد دیگر.....

و حالا مشاهده میشود در حشراتی بسیار دور از هم و بدون ارتباط مشخصی بین آنها، مقاومت به ماده تضعیف کننده پروتئینی حیاتی، به دلیل رویارویی با این ماده تضعیف کننده، ایجاد میشود. آیا این جهش به دلیل تاثیر محیط است یا تحت برنامه ای درونی در ساختار ژنتیکی است؟

زندگی در شرایط مختلف با کیفیت تابش ها و تغذیه متفاوت، می تواند باعث جهش های کاملا متفاوتی در ژن ها شود ا

ز جمله آن، باعث جهش در ژن های سازنده پمپ حیاتی سدیم پتاسیم شود. این جهش، با توجه به شرایط محیطی ممکن است، تثبیت شود یا از میان برود مثلا در شرایطی که در حضور ماده مهار کننده پمپ، لازم است در پمپ، مقاومت ایجاد شود این مقاومت تثبیت میشود تا حشره بتواند از سموم گیاه بگریزد و بتواند زاد و ولد کند.

ولی توجه کنیم عمر حشرات کم است و صدها ژن در درون سلول های حشره وجود دارد و اگر امکان ایجاد میلیون ها جهش روی ساختمان ژنتیکی حشره را تصور کنیم، واقعا غیر ممکن به نظر میرسد به صورت تصادفی جهشی در جهت سازگار کردن با سم ترشح شده از گیاه، در عمر کوتاه حشره ایجاد شود.

پس به نظر میرسد پیش از آنکه تاثیر گزینش از طرف طبیعت باعث پایدار کردن جهش مفید شود، برنامه ای درونی در ساختمان ژن ها هست که در مواجهه با محیط نامناسب و یا سموم، بدون توجه به تصادفات و احتمالات کور، کاملا به صورت هدفمند کوشش میکند خود را با شرایط محیطی سازگار کند یعنی قبل از تاثیر محیط و انتخاب طبیعی، جهش ژن ها را هدفمند میکند. برنامه درونی ساختمان ژنتیکی، جدای از انتخاب طبیعی هدفمند، ما را با برنامه و سیستمی قانونمند در همه اجزای تکامل مواجه میکند.

آیا شکی در وجود برنامه ریزی هدفمند در پس فرایند پیچیده تکامل هست؟)

اندولفاتوو همکاران او در مرحله اول، زنجیره دی ان ای ژنهای حکایت کننده آن را در گونه های مورد مطالعه، مشخص کردند و بعدا همه را جمع نمودند.

و بعدا از این زنجیره ها بهره بردند تا رمز ژنتیکی کانال سدیم پتاسیم را در هر گونه بر اساس مواجهه با ماده کاردینولاید، شناسایی کنند.

دانشمندان توانسته اند تکنیک های مشابه تغییرات نوعی از پروتئین را در اسید نوکلئیک گونه معینی پیگیری کنند تا نظام های زنده مختلفی را شناسایی کنند که در نتیجه عوامل محیطی، تکامل یافته و ایجاد شده است.

اندولفاتومیگوید: برای تحقق این نزدیکی، لازم است دانشمند اطلاعی از پایه های ژنتیکی خصوصیت معینی داشته باشد و بعدا به بررسی چگونگی تکامل و ارتقای آن خصوصیت در مجموعه بزرگی از گونههایی بپردازد که مشکل تکاملی مشترکی دارند.

به عنوان نمونه، پمپ سدیم پتاسیم جایگاه ژن محتمل و مرتبط با توانایی حمل نمک است. و وقتی به تغییرات این پروتئین در موجود زنده مناسب، توجه کردیم، دیده ایم چگونه با زیاد شدن نمک در اقیانوس ها یا در محیط زیست خود در آب شیرین، واکنش نشان میدهد.

جیانزهی ژیانگاستاد علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه میشیگان اشاره کرد پژوهشی که در دانشگاه پرینستون انجام شده است برخی خصوصیاتی را- که بر اساس برخی مکانیسم های مولکولی است- روشن کرده است و تعداد زیادی از گونه های زنده در همان فرایندها اشتراک دارند. بر اساس نظر او مقطع عرضی برخی موجودات، تصویری در مورد تکامل موجودات دیگر میدهد.

ژانگ- که از مطالعه آگاهی داشت ولی در آن، شرکت نداشت- میگوید: کشف تکامل موازی در تعداد زیادی از حشرات علف خوار بر ارزش این مطالعه می افزاید زیرا این توازی مکرر در بیشتر موارد از طریق تصادف کور به تنهایی رخ نمیدهد

این، روشن میکند مکانیسم های مولکولی مورد استفاده- که حشرات مختلف از آن برای دور کردن خودشان از سموم در غذا بهره میبرند- محدود است. و او اضافه میکند: تعداد زیادی از حشرات از همان روش ها به صورت مستقل، بهره میبرند تا خود را از همان سم رهایی دهد و این یعنی پژوهش تعداد کمی از موجودات نمونه- که با توجه انتخاب شده است- به ما معلومات بسیاری در برابر گونه های زنده دیگر میدهد.

بله تکامل را تا حدی میتوان پیشگویی کرد.

اندولفاتو و همکاران او به خود این پروتئین نگریستند تا حساسیت آن را به ماده کاردوینولاید بسنجند. برای آنکه سلول بتواند در شرایط بسیار متنوع، بخوبی کار کند لازم است در مورد سطوح سدیم و پتاسیم قضاوت و تعدیل کند و این پروتئین با جای گرفتن روی غشای سلول میتواند نسبت مورد انتظار سدیم را در مقایسه با پتاسیم و از طریق پمپ کردن سه ذره سدیم به بیرون از سلول در برابر هر دو ذره پتاسیم که به درون سلول میفرستد- فراهم کند. کاردینولاید جابجا کردن سدیم و پتاسیم را از طریق از کار انداختن پروتئین، مهار میکند.

ژنوم بشری چهار نسخه از ژن مرتبط با پروتئین را دارد و این ژنی است که باعث بسیاری از بیماری های ژنتیکی از جمله افزایش فشار خون حساس به نمک میشود و انسان از قدیم مقدار کمی کاردینولاید را از نظر پزشکی استفاده میکرد تا ضربان قلب و کم کاری قلب را کنترل کند. پژوهشگران درپرینستونبرگزیده ای از دی ان ای ظریف را در موسسه لوییس سینگر علوم و ژنوم تکاملی وابسته به دانشگاه، به کار بردند تا زنجیره بیان پمپ سدیم پتاسیم را در گونه های مختلف حشرات از جمله پروانهها، همی پترا و سوسک سیاه، مگس میوه ... تعیین کنند و پژوهشگران دیدند حشرات مقاوم به کاردینولاید جهش هایی دارد که آنها

را

در برابر سم، مقاوم میکند. در مجال زمان تکاملی که مورد بررسی قرار گرفت پمپ سدیم پتاسیم در حشراتی- که از گیاهان تغذیه میکنند- در معرض 33جهش در مناطقی- که تاثیر این جهش ها باعث حساسیت بر کاردینولاید می شود این جهش ها تغییراتی مشابه یا منطبق با هم را در اسیدهای نوکلئیک ایجاد میکند که از تاثیر سم می کاهد.

از سوی دیگر در حشراتی که از گیاهان تغذیه نمیکنند فقط یک جهش در سطح پمپ رخ میدهد. مهمتر از این، پژوهشگران فهمیدند ژنهای معینی به صورت تکراری در پیشینیان چند نوع حشره مقاوم، نسخه برداری میشود. و به این ترتیب این حشرات پروتئین پمپ سدیم پتاسیم معمول را علاوه بر نسخه تجربی به دست آوردند. در این حشرات نسخه جدید و قدرتمندی از پمپ را در بافت هایی میبینیم که نیاز به آنها بیشتر است.

اندولفاتواشاره میکند: فرایند نسخه برداری ژنها الگوی خوبی برای مسأله سازگاری با تغییرات محیطی است.

آنچه پژوهشگران به آن رسیدند تصورات پراکنده و جدا از تکامل ژنتیکی را یکی میکند: تکامل پروتئین ها، تکامل عناصری- که باعث عرضه پروتئین ها در بدن میشود- و نسخه برداری از ژنها

و آن پژوهش بیان میکند همه این مکانیسم های سه گانه برای حل آن مشکل تکاملی استفاده میشود. نکته مرکزی در کاری که انجام شده است، تعداد زیاد گونه های زنده ای است که دانشمندان با استفاده از تکنولوژی های جدید بررسی کردند تا زنجیرهای دی ان ای را مشخص کنند. در گذشته پژوهش تکامل ژنتیکی در سطح موجودات آزمایشگاهی مانند مگس میوه انجام میشد. ولی اندولفانو اضافه میکند: روش های جدید تعیین زنجیره دی ان ای به ما اجازه داده است پرسش های تکاملی را از جهات مختلف به هم نزدیک کنیم و به جواب هایی شاملتر از زمانی برسیم که فقط یک پژوهش را در موجود زنده ای انجام میدادیم.

این پژوهشگر، کار خود را با این سخن به پایان میبرد: توانایی کاری که انجام دادیم در ایجاد دلیل قاطع بر محدودیت شکل های ممکن در مواجهه با مشکل معینی از طرف تعداد زیادی از موجودات متنوع، میباشد. تعداد بسیار زیاد این تحولات ژنتیکی- که مکررا از طرف موجودات زنده غیر مرتبط با هم استفاده میشود- مسیر تکاملی قابل تکرار را بیان میکند و می توان آن را پیشگویی کرد.

توجه: شایسته است توجه شود پژوهش فقط به انجام پذیر بودن قوانین ریاضی اشاره دارد و این قوانین به ما امکان فهم فرگشت و انتظار مسیر آن را به شکل بهتر داده است؛ نه اینکه تکامل تحت رهبری نیرویی بلند مرتبه و والا کنترل شود و این، مساله عقیدتی است و ربطی به علم ندارد و علم فقط به چیزی توجه دارد که قابل آزمودن و اندازه گیری باشد.

(شواهد علمی بیان میکند، به جای میلیون ها بلکه صدها میلیون جهش ممکن، فقط جهشی رخ میدهد که لازم است!

علم ثابت میکند به جای صدها میلیون جهش تصادفی ممکن فقط جهشی رخ می دهد که سودمند است!

آیا می توان تصور کرد نقشه ژنتیکی هدفمند، تصادفی ایجاد شده باشد؟ عاقلی نیست که در پس قوانین پیچیده، قانون گذار و علتی را تصور نکند. فقط کسی قانون علیت و سببیت را نفی میکند که هیچ ارزشی برای نگاه ها و پژوهش های خود قائل نیست ولی اینکه دانشمندان ملحد امروز- که با قانون سببیت و علیت به کشفیات خود رسیدند- چنین میکنند به خود آنها مربوط است.)

(پرتوهایی از توهم بی خدایی- پرتوی 88

نقشه ژنتیکی، تولید کننده است

نتیجه: فرضیه ارزشمندی، در تفسیر داستان پیدایش حیات بر زمین، به صورت منطقی و قابل قبول از نظر علمی وجود ندارد، مگر آنکه اموری فرض شود که تحقق آن از نظر علمی، دشوار است؛ بنابراین حداقل فرصتی منطقی و قابل قبول تا امروز برای فرض دخالت خدا و جنبه غیبی هست تا ایجاد حیات را در موازات آن فرضیه هایی- که تحقق آن دشوار یا غیر ممکن است- فرض کند.

ولی باید ببینیم حتی با فرضی- که طرف مقابل یعنی ملحد، درستی آن را مطرح میکند و میگوید همانندسازهای شیمیایی غیر عضوی- که در درجه اول از بلورها یا گل تشکیل شده است- پروتئین را تولید کرد یا زمین عبارت از دیسی در حال جوشیدن از اسیدهای آمینه راست گرا بود و تعداد تلاش ها کافی بود؛ بدون آنکه تفاسیری علمی و منطقی و قابل تحقق برای فراهم کردن این ماده وجود داشته باشد و بعد از همه اینها به پروتئین مطلوب خود دست یافته ایم که فقط از اسیدهای آمینه راست گرا تشکیل شده است!

پس آیا اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد حقیقتی را- که د. داوکینز و ملحدان مشابه میکوشند از آن غفلت کنند- نفی میکند؟

و این حقیقت، آن است که نقشه ژنتیکی، مرکب و پیچیده و قانونمند و دارای زبان و ایجاد کننده هدف است و آن را بیان خواهیم کرد و در نتیجه نشان دهنده قانون گذار و سخنگویی است.

پس اگر رد کردند او همان خدا یا وکیلی از جانب اوست که آن را قانون ریزی میکند یا آن، سببی غیبی در ظهور حیات در این زمین است و اصرار کنند که او با اسباب طبیعی و نه غیر آن به وجود آمده است، پس چگونه

ایجاد آن را برای هدف و قانونی بودن یا دارای زبان بودن آن- که باعث عمل آن میشود- به عنوان دلالتی بر هدفمندی که آن را برنامه ریزی کرد و با آن سخن گفت الغا خواهند کرد یا غافل خواهند شد؟!

@eznehaj

پرتوهای از توهم بی خدایی- پرتوی 89

زبان ژنها و رسیدن به هدف

آیا ممکن است درباره نقشه ای برای ساختمان یا پل، سخن بگوئیم که وقتی اجرا یا موفق یا عملی میشود، قانون مند است و دارای زبانی مهندسی است و کسی- که آن را نوشته- صاحب درک است و همزمان وقتی نقشه ژنتیکی را ببینم اجرا میشود و عمل میکند، همان حرف را نزنیم؟

آیا زبان ما نشان میدهد ما معانی را میفهمیم و آن را با قصد میگوییم ولی زبان ژن ها نشان نمیدهد، کسی- که آن را قرار داد و با آن سخن گفت- می فهمد و هدف او رسیدن به معنی معین و هدفی است؟!!

معتقدم هر عاقلی خواهد گفت وقتی زبان ما نشان میدهد ما هستیم که سخن میگوییم و هدف ما رسیدن به معانی است، زبان ژن ها هم نشان میدهد، در پس آن سخنگویی هدفمند هست؛ به خصوص وقتی این زبان یعنی زبان ژنها اکنون به اهدافی واضح و شناخته شده برای ما مانند هوش یا ابزار برتر بقا رسیده باشد!

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121025130922.htm

https://ibelieveinsci.com/?p=319

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانساخت شبکه عصبی مصنوعی با ايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آعقیده ی بی عملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد حریص نباشهوش عاطفی قسمت اولداروی جدید برای کاهش وزناستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی بار سنین ابزار هوشمندی اذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمزندان ذهنیتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری سخت ترین کار، شناخت خود اتغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیعوامل ایجاد لغت انسانی و منشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستدخالت در ساختار ژنهااضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی در مورد حقیقت فضا و رمز جهانتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقزبان مشترک ژنتیکی موجوداآشنا پنداریقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانسردرد به دلیل مصرف زیاد مجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستعدم درکمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیدر آسمان هدیه های نادیدنکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلروان سالمتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان، وسیله شناسایی محیطافزایش سرعت پیشرفت علوم لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیشناسایی سلول های ایمنی اجهان هوشمندهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر ویتامین دی بر بیمامکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمان های جدید سرطانکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودروش های عملی برای رفع کمرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشسلول های بنیادیامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرمان جدید ام اسکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشریواستیگمینبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز ختوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاسندرم میلر فیشرانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کودرون قفس یا بیرون از آنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینراه نجاتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اسی و سه پل اصفهانانرژی تاریکنازوکلسینصبر بسیار بایدمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیدرگیری قلب در بیماری ویرگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردرستگاری محدود به یک راه نتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه فروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهحل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ام اساز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مدست کردن در گوشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیزمان شگفت انگیزمشکلات بین دو همسر و برخیزمان، واقعی نیستتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیساخت شبکه عصبی با الفبای ای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آعلم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و حرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهمداروی جدید برای ای ال اساستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقباربر دیگران نباشذره ی معین یا ابری از الکپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمزونیسومایدتمدن زیر آبآرامش و سکونقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخسختی ها رفتنی استتغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیعواملی که برای ظهور لغت امهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت چهل و سومهیچ چیز، چقدر حقیقی استدر موج، راز خلقت نهفته اساطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی در مورد عملکرد لوب فرمز جهان خاصیت فراکتالتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقزبان چهار حرفی حیات زمینآشنا پنداریقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهسردرد تنشنجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارعدالت برای من یا برای همهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر در آستانه ی موج پنجم کوویکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکروبات ها قول میدهندتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوزدودن نقص از هوش مصنوعیافسردگی و اضطراب در بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستشهر زیرزمینی در ژاپن براجهان هوشیارهندسه ی پایه ایصفحه اصلیما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکندرمان های رایج ام اسکیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسروش هایی برای کم کردن اضطتوهم چیستمغط یک گیرنده استسلول های بنیادی منابع و اامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل شگفتی های زنبور عسلمقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحدرمان جدید ای ال اس، توفرکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مریاضیات یک حس جدید استبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همسندرم کووید طولانیانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنشباهت های ریشه ای چند بیممنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخود جسم و یا تصویربیماری الزایمردرون و بیرون، جدای از هم کشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودراه های جدید برای قضاوت ربزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اسیلی محکم محیط زیست بر انانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد صد قدح، نفتاده بشکستمناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط حفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشدرگیری مغز در بیماری کویگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هرشته نوروایمونولوژی و نقتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتسیستم تعادلی بدنانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پطوفان بیداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای تغییر دهنده ی سیاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از دست آسمانگربه شرودینگر و تاثیر مشگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سزمزمه ات مانده در گوشمتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزساختن آیندهای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دومداروی جدید برای دیابتاستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمربارداری بدون رحمذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونزونا به وسیله ویروس ابله تمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرسختی در بلند شدن از روی صتغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانعوارض ازدواج و بچه دار شدمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به در میان تاریکی و روشناییاطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهرنگ کردن، حقیقت نیستتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان نیاز تکاملی استآشناپنداری چیستقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستسردرد سکه ایجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دعسل طبیعی موثر در کنترل بمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به در برابر حقایق جدیدکوچکی قلببدون بار گذشتهروبات های ریز در درمان بیتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کسفر فقط مادی نیستافسردگی و ساختار مغزلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجشواهدی از نوع جدیدی از حاجهان های بسیار دیگرهندسه ی رایج کیهانسوالات پزشکیما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشودرمان های علامتی در ام اسکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدروش هایی برای جلوگیری از توهم و خیالنفرت، اسیب به خود استسلول های بدن تو پیر نیستنامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل شانس یا نتیجه ی تلاشمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21درمان جدید سرطانکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استریتوکسیماببرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده سندرم گیلن باره به دنبال انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و درون آشفته ی تو و ظاهر خنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگراه های جدید برای قضاوت ربزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از سینوریپا داروی ترکیبی ضدانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومصداقتمنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمدرگیری مغز در بیماران مبگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهرشد مغز فرایندی پیچیده اتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنسیستم دفاعی بدن علیه مغز انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروهای ضد بیماری ام اس واز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و دست بالای دستدستورالعمل مرکز کنترل بیگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب زنان باهوش ترتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمفشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایساختن آینده، بهترین روش ای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهحس متفاوتهوش عاطفی قسمت سومداروی جدید ضد فشار خوناستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازگشایی مجدد مطب دکتر سذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیزیان غذاهای پرچربتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت سدسازی روش مناسب برای مقتغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمعید نوروز مبارکمهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهرنگین کمانتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیزبان و کلمه حتی برای کسانآشتی بهتر استقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکسردرد عروقی میگرنجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباعشق به هفت مرتبه ی شناختیمیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستدر جراحی کمر عجله نکنیدکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساروبات کیانتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سفر نامه سفر به بم و جنوب اقلیت خلاقلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایشواهدی از دنیسوان(شبه نئجهان هایی در جهان دیگرهندسه بنیادینپیامهای کاربرانما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناروش هایی ساده برای کاهش اتوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یسلول بنیادی و ای ال اسامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیشانس یا تلاشمقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیدرمان جدید سرطانکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیریسپریدونبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنسندرم پیریفورمیسانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتدروغ نگو به خصوص به خودتکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانراه پیروزی در زندگی چیستبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسفیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اسیگار عامل افزایش مرگ ومانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیصدای بم با فرکانس پایین، منبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ادرگیری مغزی در سندرم کووگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاسترشد مغز علت تمایل انسان بتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی فراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشسکوت و نیستیاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالطولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان حمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروهای ضد تشنج با توضیح ازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگبا خدا باشدغدغه نتیجه ی نادانی استگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشازنجیرها را ما باید پاره کتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قساختار فراکتال وجود و ذهای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششمداروی جدید ضد میگرناسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهبازگشت از آثار به سوی خداذرات کوانتومی زیر اتمی قپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گزیباترین چیز در پیر شدنتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسرنوشتتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمعامل کلیدی در کنترل کارآمهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهرهبر حقیقیتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟زبان و بیان نتیجه ساختماآغاز فرایند دانستنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیسرطان کمیت گراییجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه اطمینان تو بر خدا بعشق درونی به یگانگی خلقتمیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیددر درمان بیماری مولتیپل کووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیروح و آب حیاتتولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعسفر به مریخ در 39 روزاقیانوس نادانیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنشیر و دوغ بادامجهان یکپارچههندسه در پایه ی همه ی واکسایتهای دیگرما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشدرمان کارتی سل و تومور مغکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونروش جدید تولید برقتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمسلول بنیادی در درمان ایدامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیشاهکار قرنملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا دو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن درمان دارویی سرطان رحم بکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دریسدیپلام تنها داروی تایبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهسندرم پیریفورمیسانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار دریا آرام نخواهد شد کشتی کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه انسان شدن، راه رفتن وبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله هاانسولینچت جی پی تیصرع و درمان های آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیدرگیری مغزی در سندرم کووگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجارشد در سختی استتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتسکوت، پر از صدااولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت طی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی فامپیریدین یا نورلاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودقیق ترین تصاویر از مغز ادل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنذهن ما از در هم شکستن منبپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهزندگی فعال و مثبت روند آلتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عساختار شبکه های مغزی ثابایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو علم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زنانداروی جدید ضد الزایمراسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وبازگشت به ریشه های تکاملرفلکس وتری با توضیح دکتر پیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختزیباترین چیز در افزایش ستمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسریع دویدن مهم نیستتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمعادت همیشه خوب نیستموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز در چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهروی و منیزیم در تقویت استتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی ازبان و بیان، در سایه پیشرآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیسرعت فکر کردن چگونه استجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه به آنچه داری، خوشنعشق، شلوغ کردن نیستمیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازادر دعواها چه میکنی؟کودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آروح در جهانی دیگر استتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روسفر به درون سفری زیباالکترومغناطیس شنوایی و هلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پشیشه ی بازالتی و سیلیکونجهان یکپارچههندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای درمان پوکی استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیسلول بنیادین از مخاط بینامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استشاهکار شش گوشملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی اکنون می تواندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرمان زخم دیابتی با تکنوکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استریشه های مشترک همه ی موجوبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم پای بی قرارانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا شجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیدریای خداگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایراه بی شکستبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزسیاهچاله های فضایی منابعانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین حقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخدای رنگین کمانبیوگرافیدرگیری اعصاب به علت میتوگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، رشد، رسیدن به یک هدف نیستتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهسکوت، در برابر گزافه گویاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واطیف انسفالیت، گیلن باره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب مداروی لیراگلوتیداسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز اماساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده دلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستذهن چند جانبه نیازمند نگپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهزندگی هوشمند در خارج از زتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتسادیسم یا لذت از آزار دادایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پعلم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی سل سپتاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندبازخورد یا فیدبکرفتار مانند بردهپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیزیر فشار کووید چه باید کرتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسریعترین کامپیوتر موجودتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالنعناععادت کن از بالا نگاه کنیموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهرویکردهای جدید ضایعات نختو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و تکلم برخی بیماریهآغاز مبهم آفرینشقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالسطح آگاهی، رخدادهای زندگجهل مقدسهمیشه داناتر از ما وجود دعصب حقوق نورولوومیگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا ودر سال حدود 7 میلیون نفر کودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداروح رهاییتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوسفر تجهیزات ناسا به مریخ الکتروتاکسی(گرایش و حرکلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همشکل های متفاوت پروتئین هجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بدرمان پوکی استخوانکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار توهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اسلول عصبی شاهکار انطباق امید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مششاید گوشی و چشمی، آماده شممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک های بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیدرمان ساده ی روماتیسمکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظریشه های مشترک حیاتبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای سندرم پس از ضربه به سرانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیدرک فرد دیگر و رفتارهای اگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن راه طولانی را به سلامت گذبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله ها، دارای پرتو انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودضایعه ی عروقی مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرب بسته با غیر خود باز مگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تز گهواره تا گورتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردرسکته مغزیاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک طبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحداروی کنترل چربی خونداروی تشنجی دربارداریاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتذهن هوشیار در پس ماده ی مپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودزندگی و داراییتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومفضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاسازگاری با محیط بین اجزاایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برعلم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد چاقیاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسبازسازي مغز و نخاع چالشی رفتار وابسته به شکلپیوند اندام حیوانات به امغز قلبزیرفون داروی ضد ام استنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسرکه انگبین عسلی مفید برتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو عادت کن خوب حرف بزنیمولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی مرزها و بی مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفارویا و واقعیتتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدزبان و شناخت حقیقت قسمت چإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،سعی کن به حدی محدود نشویجهان فراکتالهمیشه راهی هستعصب سیاتیکمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکتردر عید نوروز مراقب تصادف کودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمروزه داری متناوب، مغز را تولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده سفر دشوار اکتشافالکترودهای کاشتنیلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین شکل پنجم مادهجهان کاملی در اطراف ما پرهنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمدرمان آرتروز با ورزش موضکاهش حافظه هرچند فرایندیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین سلول عصبی، در محل خاص خودامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرشاید درست نباشدمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آندرمان سرگیجه بدون نیاز بکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانریشه های اخلاقبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزسندرم جدایی مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیشربت رب انارمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیدرک نیازمند شناخت خویش اگل زندگیمرکز حافظه کجاسترابطه تشنج و اوتیسمبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییضایعات در عصب زیر زبانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتدرختان چگونه بر تشکیل ابگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیسکته ی مغزی در جواناناولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه های کاذبهوش احساسیهوش احساسیداروی جدید ALSاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریذهن و زندگیپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجزندگی بی دودتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)قفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بستم با شعار قانون بدترین ایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ علم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهانداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابباغچه ی منرفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیرک ترین مردمتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشسرگیجه از شایعترین اختلاتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث عادت کردن به نعمتمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمدر هم تنیدگی کوانتومیکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیررویا و کابوستو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت اافت فشار خون ناگهانی در وقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماشلیک فراموشیجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه عسل با موم بخوریمعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال درمان نگهدارنده ی اعتیادکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمروزه داری و التهاب زیانبتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تسفرنامه سفر به بم و جنوب الگو نداشتیملحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهان پیوستههنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکاهش دوپامین عامل بیماریروشهای نو در درمان دیسک ببرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح توهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دسلولهای ایمنی القا کنندهامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراشایسته نیست در جیب خود قرمن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک های بدو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسدرمان سرگیجه بدون نیاز بکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلرژیم های غذایی و نقش مهم بررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دسندرم دزدی ساب کلاوینانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محدرک و احساسگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاسترادیوی مغز و تنظیم فرکانبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده فیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرضرورت زدودن افکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی درختان اشعار زمینگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از فرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیسال سیزده ماههاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاحافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیذهن و شیمی بدنپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدزندگی در جمع مواردی را برتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکستم، بی پاسخ نیستایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجودداروی ضد تشنج با قابليت تاصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهبترس از اینکه کسی، به درگرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استزیست شناسی کل در جزء فراکتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییسرگردانیتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیعادت بد را ترک کنمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پکنگره بین المللی سردرد دبحران ذهن فیلمی قابل تامرویا و خبر از آیندهتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت دافت هوشیاری به دنبال کاهقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید شلیک فراموشیجهان موازی و حجاب هاهمیشه، آنطور نیست که هستغم بی پایانمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از ددرمان نابینایان آیا ممکنکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساروزه داری و بیمار ی ام اس تولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینسفرنامه سفر به بم و جنوب الگو و عادت را بشکن و در الرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهان پیوستههنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهدرمان با سلول های بنیادیکاهش سن بیولوژیکی، تنها روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان توهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیسلولهای بنیادی مصنوعی درامیدوارینگاه از بیرون مجموعهشادی، پاداش انجام وظیفهمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص هندوانهبیماری های میتوکندریدرمان سرگیجه بدون داروکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلرژیم های غذایی و نقش مهم بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استفلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم سردرد به دلیل افت فانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی دیروز و امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخوشبختی چیستبیماری دویکدرک کنیم ما همه یکی هستیمگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استراز تغییربعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصافال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای سیاهچاله ی تولید کنندهانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کضرب المثل یونانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ادرد و درسگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمازمان چیستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بافرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمسانسور از روی قصد بسیاری اولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زماناحساسات کاذبحافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتداروی جدید لنفوم و لوکمیاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدذهن پر در برابر آگاهیپول و شادیمعمای اخلاقی قطارزندگی در سیاهچالهتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمستون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سعلایم کمبود ویتامین E را منبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیداروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندبحتی علمی درباره تمایل برقابتی بی هدف یا رقابتی هپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمزیست شناسی باور حقیقت یا آزار دیگری، آزار خود استقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلسربازان ما محققا غلبه می ثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استعادت دادن مغز بر تفکرموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دکنترل همجوشی هسته ای با هبخش فراموش شده ی حافظهرویا بخشی حقیقی از زندگی تو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و شناخت حقیقت قسمت سافتخار انسانقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شنا در ابهای گرم جنوب نیاجهان ما میتواند به اندازهمکاری یا رقابتغم بی پایانمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های اسرار آمیز در آکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدروزه داری سلول های بنیادتولترودینمغز را از روی امواج بشناسسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوی بنیادین و هوشیاریشکرگزار هر چیزی باش که دالرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهان پر از چیزهای اسرار آهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابدرمان تومورهای مغزی با اکایروپاکتیک چیستماست مالیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میختوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهسلام تا روشناییامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدشب سیاه سحر شودمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و درمان سرطان با امواج صوتکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فرژیم ضد التهابیبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مفلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درسوی ما آید نداها را صداانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی ششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی دیسک گردناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیدرک احساسات و تفکرات دیگگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستراست دستی و چپ دستیبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیاهچاله، سیاه خالص یا پانسان باشنخستین تمدن بشریضربه مغزی در تصادف رانندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروندرد باسن و پا به دلیل کاهگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقازمان و مکان، ابعاد کیهان تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قافراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتسانسور بر بسیاری از حقایاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزظرفیت مغز چقدر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابحافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11داروی جدید میاستنی گراویاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دنیا، هیچ استبابا زود بیاذهن تو همیشه به چیزی اعتقپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشازندگی زمینی امروز بیش از تلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانستارگانی قبل از آغاز کیهایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان علائم عصبی آلزایمر، با امنتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیداروی ضد تشنج توپیراماتاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونبحث درباره پیدایش و منشا رموزی از نخستین تمدن بشرپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیزیست، مرز افق رویداد هستآسيب میکروواسکولاریا آسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکسربرولایزینثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزعارضه جدید ویروس کرونا سموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلدر هر سوراخی سر نکنکنترل جاذبهبخش های تنظیمی ژنومرویا تخیل یا واقعیتتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدزبان جانسوزافراد آغاز حرکت خودشان رقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینشناخت ناشناختهجهان مادی، تجلی فضا در ذههمانند سازی در انسانغیرقابل دیدن کردن مادهمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیدرمان های بیماری آلزایمرکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوروزهای بد باقی نمیماندتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوبرداری از طبیعتشکست حتمیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی درمان تشنجکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مسلاح و راهزنیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونشبیه سازی میلیون ها جهان مننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی دونپزیل در بیماران قلبی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصدرمان ضایعات نخاعیکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف سوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویشعار و عملمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی دیستونی قابل درماناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخیالپردازی نکنبیماری سلیاکدرک تصویر و زبان های مخلتگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانرجزخوانی هایی که امروز ببعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیسیاره ی ابلهانانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کادانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلودرد زانو همیشه نیاز به جرگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسزمان و گذر آن سریع استتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که ماننسانسور ذهناولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گویناولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهمداروی جدید کنترل قند خوناستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تباد و موجذهن خود را مشغول هماهنگیپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهزندگی زودگذرتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستسخن نیکو مانند درخت نیکواین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهعلت خواب آلودگی بعد از خومنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی ضد جنون در درمان تیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثي درباره هوش و تفاوتهرمز و رازهای ارتباط غیر کتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر زاویه نگاه ها یکسان نیستآسیب ها ناشی از آلودگی هوقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانسردرد میگرنجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودعبارت های مبهم مانند انرمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متدر والنتاین کتاب بدید همکندن ریشه ی خودبخش بزرگی حس و ادراک ما ارویا حقی از طرف خداتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استزبان ریشه هایی شناختی اسافراد بی دلیل دوستدار تو لمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاشناخت و معرفت، و نقش آن دجهان مرئی و نامرئیهمجوشی هسته ای، انرژِی بغار افلاطونمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگراندرمان های بیماری اس ام ایکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهروزهای سختتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسسفری به آغاز کیهانالتهاب شریان تمپورالشکستن مرز دور مغزلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستدرمان جدید ALSکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشروشی جدید در درمان نابینبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم توپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساسلسله مباحث هوش مصنوعیامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگشبیه سازی سیستم های کوانمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص بادامبیماری های روانی با تاثیدرمانهای بیماری پارکینسکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کارژیم غذایی سالم و ضد التهبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده فن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره صبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثدرک حقیقت نردبان و مسیری گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشرحم مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسسیاره ابلهانانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیدانش، یک انسان را ناسازگاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقدردهای سال گذشته فراموش گذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدزمان و صبرتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد موفقتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیساهچاله ها تبخیر نمیشودسایه ی هوشیاریاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبعقل در جهان جدید، عجیب اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتمداروی جدید آلزایمراستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وذهن خالی از شلوغی افکارپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و زندگی سلول در بدن، جدای اتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فاسخن و سکوتاین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیعماد الدین نسیمی قربانی منتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیدارویی خلط آوراصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی جالب درباره محدودیترمز گشایی از اتصالات مغزتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیدازاوسکا درمان گوشرآسیب روانی شبکه های اجتمقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیسردرد میگرن در کودکانجلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبعجول نباشموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزدر یک فراکتال هر نقطه مرککندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناخترویاها از مغز است یا ناخوتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیزبان شناسی مدرن در سطح سلافزایش قدرت ادراکات و حسلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیشناخت حقیقت یا آرزوهای گجهان مشارکتیهمدلی و هوش عاطفیغرور و علممیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان های جدید ALSکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهروزهای سخت میگذردتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهسقوط درون جاذبه ای خاص، چام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک شگفت نیست من عاشق تو باشملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلدرمان جدید مولتیپل میلومکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دسلطان جنگل یا صاحب ملکوتامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اشبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخواص بادام زمینیبیماری وسواسدرماندگی به دلیل عادت کرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیرژیم غذایی ضد التهابیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث سوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بدرک دیگرانگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلرحم مصنوعیتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیسیاره ابلهانانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاضعیف و قویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های ادائما بخواناز درخواست ها جدا شووزوز گوشخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به دردی که سالهاست درمان نشگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیزمان واقعیت است یا توهمتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقانه به اعدامسایه را اصالت دادن، جز فرايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتعقل سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهداروی جدید ای ال اساستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانذهن سالمپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنزندگی، مدیریت انرژیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای سخن پاک و ثابتاین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیعنصر اصلی تعیین واقعیتمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهدارویی ضد بیش فعالی سیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی در مورد نقش ویتامين رمز پیشرفت تواضع است نه طتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنزبان فرایند تکاملی برای آسیب عصب پا به دنبال اعتیقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونسردرد میگرنی در کودکانجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استعدم توقف تکامل در یک انداموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزادر کمتر از چند ماه سوش جدکندر علیه سرطانبخش دیگری در وجود انسان هرویاهای پر رمز و حیرتی درتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقازبان شناسی نوین نیازمند افزایش میل جنسی با خوردن لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرشناخت درون، شناخت بیرون؛جهان معناهمراه سختی، اسانی هستغربال در زندگیمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان های جدید میگرنکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشروش مقابله مغز با محدودیتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبسقوط زیگزاگی یا ناگهانیام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوشگفت انگیز بودن کیهانلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهادرمان جدید میگرن با انتی کارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژنسم زنبور ، کلیدی برای واراما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهشبکیه های مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبدرها بسته نیستکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرژیم غذایی ضد دردبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتسوخت هیدروژنی پاکاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنصبر لازمه ی پیروزی استمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ادرک درست از خود و هوشیاریگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامسیب یکسان و دیدگاه های متانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهطلوع و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهادارچیناز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشدرس گرفتن از شکست هاگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلزمان پلانکتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی فرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنیفردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامساخت سلول عصبی حتی پس از ايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً عقلانیت بدون تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش حد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجمداروی جدید برای میاستنی استفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاذهت را روی چیزهای مفید متپیموزایدمعجزه های هر روزهزندگی، مراتب هوشیاری استتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاسخت ترین حصارتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیعوامل موثر در پیدایش زبامنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداستانها و مفاهیمی اشتبااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانبحثی در مورد نقش کلسیم و رمز بقای جهش ژنتیکیتنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بزبان متغیرآسانی موفقیتقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزسردرد و علتهای آنجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودعدم تعادل دوپامین، فقط بمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تدر آرزوهایت مداومت داشتهکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشرویای شفافتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرزبان، نشان دهنده ی سخنگو افزایش مرگ و میر سندرم کولوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنشناسایی تاریخچه ی تکاملیجهان معکوسهمراهی میاستنی با برخی سمقالاتمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران درمان های جدید در بیماری کیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اروش های صرفه جویی در ایجاتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشسلول های مغزی عامل پارکیام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش شگفت زده و حیران باشلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختدرمان جدید کنترل مولتیپلکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفاریه زغالیبرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسسماگلوتید داروی کاهش دهنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراشباهت مغز و کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیماردرهای اسرارآمیز و پوشیدهکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافراه فراری نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جسودمندی موجودات ابزی بر انرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،صبر و واقعیتمنابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخار و گلبیماری، رساله ای برای سلدرک عمیق در حیواناتگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیرساناها و ابر رساناها و عتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهسیر آفرینش از روح تا مغز انسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اداروهای مصرفی در ام اساز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبدست و پا زدن در سایه؟گرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستزمان به چه دلیل ایجاد میشتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیک