دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ساختار فراکتال وجود و ذهن

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، بخش سوم: الکترون و راه حل جرم هولوگرافیک
اکتبر 2022 توسط دکتر اینس اوردانتا، فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومیکه جدید ساخته شده است.. (Stodolna et a Physical Review Letters).
به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد
راه حل هولوگرافی، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
در قسمت اول این مجموعه با عنوان مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، قسمت اول اصل هولوگرافیک اصل هولوگرافیک را- که توسط دیوید بوم، گرارد هوفت، جیکوب بکنشتاین و استیون هاوکینگ توسعه داده شد- معرفی کردیم. این اصل بیان می کند که اطلاعات موجود در حجم یک سیاهچاله، به صورت هولوگرافیک در مرز یا افق رویداد سیاهچاله وجود دارد. (اینکه ماهیت سیاهچاله چیست و در درون آن، چه اتفاقی می افتد، موضوعی مبهم در علم است. عدم خروج نور- به عنوان مهمترین عامل شناسایی جهان توسط انسان امروز- سیاهچاله را در نگاه او موجودی مبهم و غیر قابل تصور می سازد. انتقال اطلاعاتِ درونِ چیزی مبهم روی سطحی- که تا حدی برای ناظر قابل درک است زیرا مرز بازتاب کردن نور می باشد- مشابه انتقال اطلاعات از جایی ناشناخته به مکانی قابل درک است.
انتقال اطلاعات موجود در وجودی ناشناخته، به ظاهر قابل درک، مشابه انتقال اطلاعات از جهان های ناشناخته و متعددی است که از طریق مرز گنگ خود با مرز قابل مشاهده در تماس هستند.
این ابهام و گنگی، حرکتی تراوشی است که در میان ناشناخته ها جاری می گردد و این ناشناخته ها- برای آنکه با هم در ارتباط باشند- به ناچار باید بسیار کوچک گردند و حتی به صفر نزدیک شوند. این نزدیک شدن به صفر، سبب می شود تعداد مرزهای تصوری میان این ناشناخته ها، به بی نهایت متمایل شود و درک را دشوارتر و دشوارتر کند زیرا در میان هر کدام از این نزدیک به بی نهایت ها مرزهای دیگری وجود دارد که انتقال را پردازش می کند.
انتقال اطلاعات- آنقدر که ساده تصور میشود- ساده نیست و از میان هزاران و شاید میلیون ها واسطه، می گذرد ولی میتوان با نگاه از بالای مرزها، انتقال را آسان تر کرد.)
در بخش دوم مدل هولوگرافیک تعمیم یافته تحت عنوان گرانش کوانتومی و راه حل جرم هولوگرافیک تعمیم نسیم حرمین از این اصل را معرفی کردیم که او در آن، اطلاعات حجم یا درجات آزادی را نیز در حجم گنجانده است. این تعمیم اجازه می دهد تا یک نسبت هولوگرافی تعریف کنیم که مسئول آنتروپی سطح به حجم یا انتقال پتانسیل اطلاعات Φ است و این، یک حالت پایدار یا تعادل ترمودینامیکی است و معادل یک ثابت سرعت جنبشی می باشد.
از طریق رویکرد هولوگرافی تعمیم یافته، متوجه شدیم که جرم پروتون از ساختار دانه‌ای مقیاس پلانکی فضازمان، بر حسب پتانسیل انتقال اطلاعات سطح به حجم Φ- که با افزایش شعاع ذره کاهش می‌یابد- ایجاد می‌شود.
این راه حل هندسی Φ یک محاسبه حالت پایدار یا مقدار تعادل ترمودینامیکی را برای تعداد زیادی از نوسانگرهای کوچک پلانک یا PSU ارائه می دهد که با هم می چرخند (با سرعت نور یا بسیار نزدیک به آن) تا گردابی را که ما آن را پروتون می نامیم تشکیل دهند.(گردابی به نام پروتون و نه یک توپ ساده) بنابراین، این راه حل هندسی به دینامیک و تکامل در زمان نیز مربوط می شود، مانند سرعت، تکانه و شتاب- که جنبه هایی مشمول نظریه ی نسبیت هستند. (طرح نسبیت به خصوص نسبیت عام- که سرعت ها در آن، محدود به سرعت نور نیست و قدرت انتقال و تاثیر، تا انتقال و تاثیر آنی پیش میرود- اقراری بر پرتوهایی است که با سرعتی فراتر از سرعت نور در کیهان ما وجود دارد و این پرتوها، حقیقت هر چیز از جمله اصطلاحاتی مانند پروتون و الکترون را از میان هزاران واسطه، به ناظر هوشمند می رسانند.
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومی هرچند پیشرفتی بزرگ در نگاه بر ساختار اتم از طریق پرتوهای نوری است ولی تکلیف بقیه ی پرتوهای ناشناخته ای را- که از حقیقت اتم، پرده برمیدارد- مشخص نمیکند.)
در بخش سوم، نشان خواهیم داد که چگونه دکتر آمیرا وال بیکر و همکاران جنبه ی دینامیکی را در رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته برای توضیح جرم الکترون باز کرده اند تا توده ی الکترون را توضیح دهند. این محاسبه درمجله ی Physics Essays (2019) [1] منتشر شده است.

سرعت چرخشی (که سرعت زاویه‌ای نیز نامیده می‌شود) مجموعه‌ای از PSU ها است و گردابی را ایجاد می‌کند که ما آن را پروتون می‌نامیم و این سیستم را در معرض نسبیت خاص و اتساع جرم (تغییر جرم) قرار می‌دهد. این اتساع جرمی، تابعی از سرعت است.
نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، توضیح می دهد یک جسم با توجه به یک ناظر خارجی (قاب مرجع خارجی مشاهده) وقتی نسبت به سرعت ناظر، به سرعت نور نزدیک میشود، دچار اتساع جرمی می گردد. بنابراین، حرمین استدلال کرد با دور شدن یک جسم از افق رویداد سطحیِ واحدهایِ پلانکِ متحرک- که پروتون را می‌سازند- سرعت جسم به سرعت کاهش می‌یابد، و با کاهش آن، انبساط جرمی جسم نیز خیلی سریع سقوط می کند.
اگر جرم کاهش یابد، نیروی گرانشی جسم نیز کاهش می یابد.
جرم یک جسم در حال سکون را جرم سکون می نامند (این جرم استاندارد m است که همه ی ما به آن عادت کرده ایم و یک مقدار و حالت پایدار است) و در این قسمت با m0 نشان داده می شود. نظریه ی نسبیت خاص می گوید که با حرکت جسم و افزایش سرعت، جرم آن با معادله m = ϒ m0 افزایش می یابد، که در آن ϒ یک ضریب تناسب بین m و m0 (ϒ = m/m0) است و مسئول این اتساع در جرم است و زمان نیز همینطور است). ϒ که به عنوان عامل لورنتس شناخته می شود، به نسبت v/c یعنی سرعت جسم v به سرعت نور c بستگی دارد. c = 299.792.458 m/s متر بر ثانیه است.
شکل، افزایش ضریب لورنتس ϒ (ϒ = m/m0) را برای هر جسم نشان می دهد (در اینجا بر حسب درصد سرعت v به سرعت نور از سرعت صفر تا سرعت نور افزایش می یابد).
ما می بینیم که این عامل ϒ با مقدار 1 شروع می شود، به این معنی که جرم جسم، جرم سکون آن است، یا m = m0 هنگامی که جسم در حال سکون است (v = 0)،
و با افزایش سرعت جسم، ϒ بسیار آهسته رشد می کند. (ϒ > 1) و جرم آن نیز افزایش می یابد، اما پس از آنکه سرعت v جسم به 90 درصد سرعت نور می رسد، ϒ به شدت شروع به افزایش می کند. بین 90% سرعت نور و خود سرعت نور (0.9c بنابراین، اغلب گفته می‌شود که هیچ جسمی نمی‌تواند به سرعت نور برسد و اگر به سرعت نور برسد، تبدیل به یک تکینگی می‌شود. (یعنی نقطه‌ای با جرم بی‌نهایت؛ فضازمان را مانند یک سیاه‌چاله منحنی می‌کند).
در شکل، فرمول کامل ضریب لورنتس ϒ را می بینیم که اغلب به صورت معکوس آن، ϒ به توان -1بیان می شود.


زمانی گفته می شود جسمی با سرعت نسبیتی حرکت می کند که سرعت آن در حدود 80 درصد سرعت نور یا بالاتر باشد. سرعت هایی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه می شویم، در آن اثرات نسبیتی مانند اتساع جرم و زمان عمدتاً غیرقابل درک هستند. با این وجود، برای اینکه GPS ما موقعیت های دقیقی را ارائه دهد، این اثرات نسبیتی باید در نظر گرفته شود.
استفاده از تشبیه یک اردک لاستیکی در وان حمام پر از آب:
اگر اردک لاستیکی از سوراخ تخلیه ی آب، دور باشد، به آرامی به دور آن می چرخد، اما هر چه نزدیکتر می شود، سرعت چرخش آن با وارد شدن به ناحیه منسجم تر، به سرعت افزایش می یابد. ذرات متحرک آب است که گرداب ایجاد شده توسط گرادیان تبادل هوا و آب را در اطراف سوراخ تخلیه تشکیل می دهند. این گرداب یک تشبیه کامل از گردابی است که توسط تکینگی در مرکز سیاهچاله ایجاد می شود (اخیرا ثابت شده است که سیاهچاله ها ساختار گردابی را می پذیرند).
حال تصور کنید که گرداب با سرعت نور در حال چرخش است، به طوری که سرعت اردک لاستیکی تقریباً به سرعت نورِ در حال نزدیک شدن به زهکشی افزایش می یابد. افزایش جرم اردک باعث افزایش معادل نیروی گرانشی می شود که اردک لاستیکی روی محیط خود دارد. اگر اردک از زهکشی دور شود و سرعت آن کاهش یابد، اتساع جرمی اردک نیز کاهش می یابد.
در زمینه ی مدل هولوگرافی تعمیم یافته، ما یک اتم هیدروژن را- که عمدتاً از یک پروتون در هسته و یک الکترونِ در حال گردش به دور آن تشکیل شده است- می توانیم به صورت زیر تصویر کنیم: چون حجم پروتون با شعاع بار rp از این PSU تشکیل شده است و این PSUها به طور منسجم می چرخند(مشابه مولکول های آب که به طور منسجم برای ایجاد گرداب در زهکشی در مثال وان حمام با سرعت های نسبیتی حرکت می کنند) ابتدا الکترون را به عنوان یک ذره ی مشابه(اردک لاستیکی) تصور می کنیم که توسط میدان چرخشیِ ایجاد شده توسط پروتون به حرکت در می آید.
ما تصور می کنیم سرعت چرخش الکترون با نزدیک شدن به پروتونی- که در مرکز خود می چرخد- افزایش می یابد (معادل اردک لاستیکی که به تخلیه نزدیک می شود)، بنابراین، جرم الکترون نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، اگر یک الکترون در گردش این گرداب، از گرداب دور شود، سرعت آن کاهش می یابد و در نتیجه جرم آن نیز کاهش می یابد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
اگر معکوس ضریب لورنتس (φ-1 = m0/m) را به عنوان یک ذره ی کاوش شده ی در حال دور شدن از پروتونی- که با سرعت نور c می چرخد و به این ترتیب سرعت آن را کاهش می دهد- ارزیابی کنیم و ϒ-1 را رسم کنیم شکل خاصی را بدست می آورید. در این شکل می بینیم که جرم m از جرم سکون پروتون m = mp= m0 شروع می شود و با حرکت به سمت راست در امتداد محور افقی، سرعت کاهش می یابد (بنابراین نسبت v/c کاهش می یابد) و جرم m نیز کاهش می یابد و هنگامی که سرعت به مقدار v = αc رسید، به جرم شناخته شده الکترون me (m = me) تبدیل می شود، که سرعت مورد انتظار الکترون در اولین مدار اتم هیدروژن بور است.
. v ≈ c/137 = 2.18 x 106 m/s، α ثابت ساختار ظریف است
ویژگی های ϒ-1 که به تازگی توضیح دادیم بسیار گویا است. آنها به ما می گویند به نظر می رسد یک انتقال مداوم از جرم پروتون به جرم الکترون وجود دارد که از طریق سرعت آنها بیان می شود. بنابراین، به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد و در آن حجم، ابر الکترونی اتم بور هیدروژن را در بر می گیرد. دیدیم که الکترون در سرعت مورد انتظار در مدار اول مدل بور اتم هیدروژن، به جرم me می رسد.
شعاع بور (a0) ثابتی است که محتمل ترین فاصله بین هسته و الکترون یک اتم هیدروژن را در حالت پایه ی آن نشان می دهد (حالت پایه به این معنی است که الکترون در حالت بنیادی اتم قرار دارد: اولین مدار یا سطح اتمی n=1)، و مقدار آن a0 = 5.29177210903(80)×10-11 m است (اعداد داخل پرانتز نشان می‌دهند که در این آخرین شکل‌ها عدم قطعیت وجود دارد؛ این دقت مقدار را مشخص می‌کند).
برای وضوح بیشتر به شکل مراجعه کنید.


بنابراین، ما باید رابطه ی نسبت هولوگرافیک را در نظر بگیریم، زیرا شعاع PSUهای هم‌نوسان پلانک را فراتر از شعاع بار پروتون گسترش می‌دهیم (r > rp) که در آن rp شعاع بار پروتون است. بنابراین منطقی است که یک رابطه ی سرعت را در راه حل جرم هولوگرافی در نظر بگیریم و این، در سرعت های کمتر از سرعت نور c (vrp ظاهر می شود. با استفاده از رویکرد هولوگرافی، باید انتظار داشته باشیم که شعاع r بزرگتر از rp است (یعنی برای همه r > rp) جرم m کوچکتر می شود یا کمتر از جرم پروتون mp (m < mp) کاهش می یابد.
این ملاحظات ما را متوجه می‌کند که معادله ی هولوگرافی- که قبلاً برای جرم پروتون( mp (mp = 2 Φ ml ارائه شده در قسمت دوم این سری به دست آمده است- می‌تواند به عنوان اتساع جرم نیز تفسیر شود (در این مورد، کاهش جرم، زیرا ما از سرعت نور، دور می شویم) چون mp بسیار کوچکتر از جرم پلانک ml است، گویی رابطه d سرعت یا عامل لورنتس قبلاً با این ضریب 2 Φ در نظر گرفته شده است، و تمام کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن را گسترش دهیم.
رابطه ی سرعت با افزایش شعاع r فراتر از شعاع پروتون rp (و همچنین نسبت سطح به حجم هولوگرافیک بر حسب این شعاع متغیر r، افزایش می‌یابد، ضریب 2 در راه حل هولوگرافی برای پروتون جایگزین می‌کند. پارامتر هندسی ناشناخته β، به دست آوردن یک معادله کلی mr = β Φr,l ml که با دورتر شدن از شعاع پروتون rp، جرم mr کاهش می یابد.
بنابراین، بیان اتساع جرمی اکنون به نسبت سطح به حجم هولوگرافیک Φr,l که بر اساس PSU هایی است که سطح و حجم را پر می کند (که هر دو به شعاع متغیر r بستگی دارند) مقیاس β، به جای وابستگی به فاکتور لورنتز سابق ϒ که به رابطه سرعت ،v/c بستگی دارد.
به طور برجسته، هنگامی که شعاع r به شعاع بور a0 می رسد (یعنی زمانی که r = a0)
و با استفاده از یک عامل هندسی β = 1/(2α) نویسندگان، جرمی را در تطابق دقیق با جرم تجربی الکترون پیدا می کنند! این فرضیه ی اولیه پروتون-الکترون، سیستم، به عنوان یک موجود پیوسته را تایید می کند. بنابراین، راه حل جرم الکترون محدود را می توان در فرمولی ارائه کرد:
که در آن rl شعاع پلانک rl = l / 2 است که l طول پلانک است.
این راه حل از این فرضیه پشتیبانی می کند که ضریب هندسی β = 1/(2α) در عبارت، مشابه عامل لورنتس است، اما از نظر فاصله (شعاع) به جای سرعت، و از جرم پلانک مستقیماً و بدون توقف در پروتون، به جرم الکترون امتداد می یابد. اگرچه می دانیم که پروتون به طور ضمنی در این عبارت گنجانده شده است، زیرا شعاع آن بین شعاع پلانک و شعاع بور است (rl < rp < a0). این همچنین نکاتی را در مورد مشکل سلسله مراتبی ارائه می دهد که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.


با این راه حل، دکتر وال بیکر و همکاران. یک جرم me = 9.10938(30)x10-28 گرم با دقت ده به توان منفی پنج پیدا کردند، که در درون دقت آزمایش است زیرا در 1σ در مقایسه با مقداریعنی CODATA 9.10938(37) x 10-28 دقیق است. در مقایسه با معادله (1) برای جرم الکترون توضیح داده شده در مقاله RSF قبلی، ما با عنوان تاریخچه مختصر الکترون-همانطور که می‌توانیم به خاطر بیاوریم- me با استفاده از ثابت Rydberg و سرعت نور، c، در میان سایر تجربیات تجربی محاسبه شد.
راه حل هولوگرافیک ما قابل توجه است زیرا تنها از ملاحظات هندسی و سرعت اصل اول مشتق شده است!
در مثال اردک لاستیکی، دو تفاوت باید ذکر شود.
اول، اردک بخشی ذاتی از آب در وان نیست، در حالی که الکترون ذاتاً بخشی از دینامیک پروتون در اتم هیدروژن است.
ثانیاً، ما می دانیم که اردک در زهکشی سقوط می کند زیرا وان حمام در شرایط تشدید نیست و به طور معمول حالت های موج ایستاده ی تشدید یا چرخشی ایجاد نمی کند. اگر وان در شرایطی بود که حالت تشدید ناشی از کل دینامیک آب را در یک حلقه ی بازخورد ایجاد می کرد، اردک در یک مدار پایدار می چرخید، مدار پایدار همان چیزی است که ما در مثال هیدروژن، آن را الکترون محدود می نامیم.
در این دیدگاه، الکترون محدود (یعنی الکترون داخل هیدروژن) اولین شرایط مرزی (اولین حالت نوسان یا شرایط رزونانت و موج ایستاده) است که توسط اسپین و دینامیک تداخل موج نوسانات خلاء در داخل حجم پروتون ایجاد می‌شود و در شعاع بور a0 اتفاق می افتد. (برگرداندن یافته های ریزترین اجزای هستی به نوسانات خلا، ما را از گیج شدن در مورد علت پیدایش جهان هستی باز میدارد؛ هرچند خود این نوسانات بدون علت نیستند و قبل از آنها باید به دنبال علت های دیگری گشت.))
از آنجا که این اولین شرط مرزی پایدار است، به عنوان یک اوربیتال، تعبیر شده است، اما در واقع، این اوربیتال، ابری از انرژی پتانسیل، یا به طور دقیق تر، بار است که ما آن را الکترون می نامیم، همانطور که مکانیک کوانتومی پیش بینی کرده بود؛ به جز اینکه ماهیت احتمالی آن آنطور نیست که توسط نظریه ی کوانتومی تفسیر شده است، بلکه واقعی است. این یک توزیع موج ایستاده ی واقعی بار (یا قطبش ناشی از اسپین یا تکانه زاویه ای) در اطراف پروتون است.
دکتر وال بیکر می گوید:
این راه حل هولوگرافیک برای من نه فقط بسیار دقیق است، بلکه بینشی به دینامیک فیزیکی و مکانیکی ساختار خلاء مقیاس پلانک دانه ای فضازمان و نقش آن به عنوان منبع تکانه، جرم و بار زاویه ای می دهد. این تعریف به وضوح نشان می دهد که سرعت های زاویه ای دیفرانسیلِ رفتار منسجم جمعی بیت های اطلاعاتی پلانک ،(PSU) شرایط مرزی مقیاس خاص و روابط جرم-انرژی را- که ما پروتون، الکترون و غیره می نامیم- تعیین می کند.
این شرایط مرزی خاص با ضریب هندسی کلی و کامل βΦr,l (تعریف میشود و این، مشابه ضریب لورنتس برای مدل هولوگرافی تعمیم یافته) در عبارت mr تعریف می شود که با دور شدن از شعاع پلانک rl (، از جرم پلانک به ذرات دارای جرم کوچکتر کاهش می یابد. rl طول پلانک، l تقسیم بر 2، (یا rl = l/2) است.


به علاوه، این راه حل نیازی به تفسیر احتمالی الکترون ندارد، زیرا الکترون، پروتون و همه جرم ها از یک گرادیان سرعت، بیرون می آیند که یک گرادیان چگالی و رفتار منسجم نوسانات خلاء را ایجاد می کند، و چرخش های واقعی خلاء کوانتومی است. بنابراین، این راه حل، ماهیت احتمالی تفسیر کپنهاگ از مکانیک کوانتومی را با چاپ مجدد یک رفتار مکانیک کلاسیک یا سیال(هر چند نسبیتی، با توجه به سرعت های موجود باشد) در قلمرو اتمی به چالش می کشد.
(تفسیر کپنهاگن می گوید نگاه ناظر بر وجود و رفتار ذرات کوانتومی، تاثیر گذار است ولی واقعیت را از آنچه در هستی وجود دارد، می زداید ولی آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و تفسیر جدید مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، جهان پیرامون ناظر هوشمند را واقعیتی در نظر میگیرد که با توجه به ظرفیت ناظر هوشمند، در ذهن او جای می گیرد.
آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، عامل این تفاوت در رفتار را نگاه ناظر و وجود او در جهان خاص خودش می بیند و می گوید ناظران با توجه به وجود در جهان خود، متفاوت خواهند دید ولی در نظریه ی هولوگرافیک ژنرالیزه، آنچه واقعیت دارد، بر سطح اجسام جلوه گری می کند. سیاهچاله یا هر وجود دیگر، با توجه به سطحی- که در معرض دید ناظر هوشمند قرار میدهد- در سطح، جلوه گری میکند و آشکار میشود و سطح، نشان دهنده ی حجم و حتی ابعاد فراتر از حجم است.
در این دیدگاه، ناظر هوشمند است که واقعیت اشیای اطراف خود را به شکلی- که هماهنگ یا ظرف ذهن و وجود اوست- ترجمه میکند.
در اینجا هم ناظر تعیین میکند چه بخشی از حقیقت رویت شود.

بر خلاف تفسیر کپنهاگن- که واقعیت موجود را نفی میکند و آنچه در ذهن تولید میشود را صرفا برداشتی ذهنی بر اساس نیازهای ناظر میداند- در آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و انعکاس واقعیت موجود در سطح در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، واقعیت وجود دارد ولی ناظر می تواند بخشی از واقعیت را با توجه به قدرت نگاه و برداشت خود یعنی قدرت ترجمه آن واقعیت، آشکار کند.)
علاوه بر این، از آنجا که بخش هندسی توصیف ضمنی در راه حل هولوگرافی، مبتنی بر هندسه و گسستگی موجودیت‌های PSU، در طبیعت کوانتیزه می‌شود، به این ترتیب به طور طبیعی، نسبیت عام (در عامل β، که از ملاحظات نسبیتی ناشی می‌شود.) و فیزیک کوانتومی (در جرم پلانک در ml) را پل می‌کند از آنجایی که این PSU ها نیز بیت های اطلاعاتی هستند، این راه حل، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
گسترش راه حل هولوگرافی برای اتم های دیگر
راه حل یک الکترون را می توان به شعاع های دیگر زیر شعاع بور بسط داد. این کار با گستردن راه حل جرم هولوگرافیک برای الکترون در حالت n = 1 به شعاع های کوچکتر از شعاع بور (r در معادله ی آنΦr(r) ، نسبت هولوگرافیک است، که اکنون تابعی است که برای شعاع های کوچکتر از a0 به شعاع r بستگی دارد و در آن N یک عدد صحیح است. سمت چپ معادله ی بالا- که راه حل جرم هولوگرافی را به عنوان تابعی از شعاع r بیان می کند- می تواند در هر مقدار برای r ارزیابی شود، و همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توان رسم کرد. در اینجا مشاهده می شود که راه حل جرم هولوگرافیک با کاهش شعاع r (یعنی هنگام رفتن از راست به چپ در شکل، افزایش می یابد. همچنین می‌توانیم ببینیم که افزایش راه حل هولوگرافیک در مقادیر عدد صحیح خاص از meهر کدام به ترتیب با افزایش N به اتم‌های بعد از هیدروژن (یعنی بعد از m = me) مطابقت دارد.


اساساً، این بدان معنی است که این راه حل، جرم کل الکترون را برای هر اتم در جدول تناوبی به عنوان پتانسیل الکترونی کامل در حالت پایه (1 = n) هر اتم می دهد. شعاع- که میزان گردابه را مشخص می‌کند- با افزایش تعداد الکترون‌ها کاهش می‌یابد و این، نشان می‌دهد با افزایش پتانسیل الکترون، گرداب «سفت‌تر» می‌شود.
رسم راه حل جرم هولوگرافیک به عنوان تابعی از شعاع.
توجه: جرم هولوگرافی با me در شعاع های متناظر a0 /N برابر است. برای مثال، جرم هولوگرافی برابر با جرم یک الکترون در شعاع اتم هیدروژن در حالت n=1 است و این، برابر جرم دو الکترون در شعاع اتم هلیوم در حالت n=1 برابر با جرم سه الکترون در شعاع اتم لیتیوم در حالت n=1 و غیره است. توجه: این رابطه فقط برای سه عنصر اول در نمودار، نشان داده شده است اما برای همه عناصر شناخته شده ادامه دارد.


با این راه حل تعمیم یافته برای همه ی عناصر، N را به عنوان عدد اتمی Z شناسایی می کنیم و برای کسرهای تدریجی کوچکتر a0، یک رابطه متناسب جالب بین جرم هولوگرافی و جرم الکترون پیدا می کنیم، همانطور که در شکل مشاهده می شود. .
این اشتقاق جدید از ele ctron ، راه حل جرم هولوگرافیک را به اتم هیدروژن بور و به تمام عناصر شناخته شده در حالت بنیادی خود (n = 1 گسترش می دهد و ساختار اتمی و بار آنها را از طریق نوسانات الکترومغناطیسی مقیاس پلانک تعریف می کند. علاوه بر این، عدد اتمی Z به عنوان یک نتیجه ی طبیعی از این رویکرد هندسی ظاهر می شود.


با توجه به توصیف دینامیکی اتم هیدروژن، چون مدل هولوگرافیک هرمیان، پروتون را به صورت سیاهچاله نشان می دهد(همانطور که در قسمت دوم این مجموعه توضیح داده شد)، می توان کل اتم (پروتون و پوسته های الکترونی آن) را طوری در نظر گرفت که گویی یک سیاهچاله بوده است و در آن، الکترون نشان دهنده ارگوسفر پروتون سیاهچاله ای است.
موازی مشابهی بین اتم بور و سیاهچاله ها، اخیراً توسط اخترفیزیکدان / فیزیکدان نظری کریستین کوردا، سردبیر مجله بین المللی ژورنال فیزیک انرژی بالا، گرانش و کیهان شناسی و فیزیک نظری پیشنهاد شده است.
در مدل کوردا [2] [3] یک سیاهچاله، شبیه به مدل نیمه کلاسیک اتم هیدروژن بور است و در آن، حالت‌های نرمال کوانتومی (QNM) ارتعاش در اتم، نشان‌دهنده ی پرش الکترون بین اوربیتال‌ها و قدر مطلق است. فرکانس‌های الکترومغناطیسی QNM که توسط انتشار و جذب ذرات(معادل تابش هاوکینگ در سیاه‌چاله‌ها) ایجاد می‌شوند، پوسته‌های انرژی سیاه‌چاله ی گرانشی «اتم هیدروژن» را نشان می‌دهند.(تابش هایی- که بخش بسیار کوچکی از آن در دسترس ماست- زیرا قدرت ادراکی انسان امروز، محدود به پیشرفت های تکنولوژیک و توانایی های ذهنی او و نه بیشتر است.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
همانطور که در مقاله ی قبلی تاریخچه ی مختصر الکترون توضیح دادیم، از مدل بور برای تعیین ویژگی های خاصی از طیف اتمی استفاده شد. مدل بور لایه‌های الکترونی متحدالمرکزی را در نظر گرفت که الکترون‌ها بین آنها پرش می‌کنند، و این جهش‌ها با اشکال مشاهده شده در طیف‌های گسیلی، مرتبط بودند. این نظم طیف‌های خطی با نظم‌های خاصیت شیمیایی مرتبط بود، و استدلالی برای طیف اشعه ی ایکس عناصر ارائه کرد که توسط هنری موزلی در سال 1914 انجام شد تا یک مبنای تجربی در توافق با جدول تناوبی عناصر ایجاد شده در دهه‌های قبل، در سال 1869 ایجاد شود.
از آنجا که ساختار اتم در آن زمان، ناشناخته بود، مندلیف عناصر را با اندازه‌گیری جرم اتمی آن‌ها سازماندهی کرد و این معیار دقیقی برای پیش‌بینی خواص شیمیایی آنها بود. پس از کشف هسته ی اتم توسط ارنست رادرفورد در سال 1911، مدل بار اعداد صحیح هسته و مقدار آن، بعداً توسط موزلی به صورت آزمایشی تأیید شد و بار هسته ای را تعداد پروتون های هسته، تعریف کرد و آن را اتمی نامید.
یک جنبه ی ترمودینامیکی برای راه حل هولوگرافیک برای الکترون و گسترش آن به همه اتم ها وجود دارد که با نسبت هولوگرافیک Φ مرتبط است که نرخ انتقال اطلاعات حجم به سطح است، شبیه به ثابت جنبشی k(T) مورد استفاده در واکنش های شیمیایی، یک واکنش شیمیایی اساساً یک بازآرایی اتم‌ها در داخل یک مولکول یا تبادل اتم‌ها بین مولکول‌ها (تبادل یک عدد صحیح از اتم‌ها) است. برای اینکه هر یک از اینها اتفاق بیفتد، تغییری در انرژی وجود دارد.
(مدل هولوگرافیک، بیان میکند که واقعیت اشیاء در قالبی روی سطح جلوه گری میکند که توسط ناظر هوشمند، قابل مشاهده است. آنچه دانشمندان گذشته در مورد الکترون و پروتون بیان کردند، جلوه گری حقیقت اشیا در قالب ذهنی آنها بود.
به همین ترتیب آنچه در آینده در این مورد بیان خواهد شد و آنچه در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان مطرح میشود و الکترون را جلوه ی دیگری از پروتون در سطح دیگر انرژی تصور میکند، تفسیری از آن حقیقت ناشناخته در کیهان است که بیان آن در قالب فرمول های ریاضی آسان می شود.)
اگر واکنش شیمیایی، اندوترمیک باشد (اندوترمیک به معنای جذب گرما)، باید مقدار معینی انرژی برای انجام آن تامین کرد(معمولاً با گرم کردن ظرف حاوی مواد واکنش). از این رو، این واکنش خود به خود اتفاق نمی افتد. اگر واکنش گرمازا باشد (گرما، آزاد می کند)، به طور خود به خود اتفاق می افتد و انرژی آزاد می کند (معمولاً به شکل گرمایی). این ویژگی واکنش های شیمیایی با k(T) مرتبط است، یک ثابت سرعت واکنش که به دمای T بستگی دارد و با انرژی آزاد فعال سازی گیبس، مرتبط است، کمیتی که می تواند به عنوان انرژی مورد نیاز برای رسیدن به حالت گذار یک واکنش شیمیایی- که واکنش دهنده ها را به محصولات تبدیل می کند- در نظر گرفته شود.
در مورد نسبت هولوگرافی Φ، می توان آن را به عنوان یک ثابت سرعت جنبشی یا واکنش مرتبط با انرژی آزاد گیبس در تبادل اطلاعات سطح به حجم، یعنی تبادل انرژی در افق رویداد مشاهده کرد. در این معنا، Φیک محاسبه ی حالت پایدار ترمودینامیکی را نشان می دهد.


قانون مقیاس جهانی- که توسط نسیم حرمین و اولیور آلیرول منتشر خواهد شد، با عنوان یکسان سازی ثابت مقیاس نیروها، میدان ها و ذرات در پلاسمای خلاء کوانتومی بر این اصل، استوار است و یافتن ضریب هندسی مناسب و کامل برای اندازه گیری جرم ها و شعاع همه ی اجرام، از مقیاس پلانک و پایین تر، تا جهان و فراتر از آن است. از این رو، تبدیل به یک عامل هولوگرافی مقیاس یا فراکتال می شود ... این یک نظریه ی میدان یکپارچه ی کامل است!
https://www.resonancescience.org/.../the-generalized...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کودک ایرانی که هوش او از بعد از کروناپروتئین های ساده ی ابتداروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگ چالش است یا منفعزدودن نقص از هوش مصنوعیالکتروتاکسی(گرایش و حرکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موچگونه میتوان با قانون جنشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهندسه زبانِ زمان استما از اینجا نخواهیم رفتاز تکامل تا مغز، از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های رایج ام اسکاهش التهاب ناشی از بیماتقلید مرحله ای نسبتا پیشآملودیپین داروی ضد فشار روش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گچقدر به چشم اعتماد کنیمسلول های بنیادی منابع و اامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی اکنون می توانماده، چیزی بیش از یک خلا استفاده از مغز، وزن را کمواقعیت چند سویهدندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیددرمان جدید ای ال اس، توفرکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دتلاشی تازه برای گشودن معآینده ی انسان در فراتر ازALS نگاهی کامل بر بیماری وتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش آتش در رسیدن انسان بهسندرم گیلن باره به دنبال انگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تغییراختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی دوپامین قابل حل در آباصل بازخوردواکسن کرونا ساخته شده توبحتی علمی درباره تمایل بدرون و بیرون، جدای از هم گل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانراه های جدید برای قضاوت رتنها مانع در زندگی موارد آیا یک، وجود داردفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیصدای بم با فرکانس پایین، منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کمدگرگونی های نژادی و تغییاعتماد به خودوراپامیل در بارداریبخش فراموش شده ی حافظهدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجارشته نوروایمونولوژی و نقآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت طولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدارچینیافته های نوین علوم پرده برای یک زندگی معمولیدست آسمانتولترودینپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشازمان، واقعی نیستآب زندگی است قسمت دومفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازنه عدم مطلق بلکه عدم با قساختن آیندهجهان دارای برنامهایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو علم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی جدید برای کاهش وزنژنهای هوش ، کدامندبرخی اصول سلامت کمرذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گزونیسومایدآزمون ذهنی گربه شرودینگرقیچی ژنتیکیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنایندرالنظریه تکامل در درمان بیمعید نوروز مبارکمهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آنهیچ کس حقیقت را درون مغز دخالت در ساختار ژنهاکمردرد با پوشیدن کفش منابررسی بیماری التهابی رودرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟زبان چهار حرفی حیات زمینآغاز مبهم آفرینشقدرت انسان در نگاه به ابعتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نوروز یا روز پایانیسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های همیشه به آنچه داری، خوشنعشق درونی به یگانگی خلقتمیگرن و خواباز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محهزینه سنگین انسان در ازادر آستانه ی موج پنجم کوویدر برابر حقایق جدیدکودکان مهاجربعد از کرونا دلخوشی بیهوپروتز چشمروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگ چالشهای پیش روسفر فقط مادی نیستالکترودهای کاشتنیلایو دوم دکتر سید سلمان فتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیچگونه مغز ما، موسیقی را پشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهندسه، نمایشی از حقیقتما اشیا را آنطور که هستنداز تکامل تا مغز، از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میخطای حسبیست تمرین ساده برای جلودرمان های علامتی در ام اسکاهش حافظه هرچند فرایندیتقلید از روی طبیعتآموزش نوین زبانروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به نقش قهوه در سلامتیسلول های بدن تو پیر نیستنامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از نظریه ی تکامل واقعیت چیستده روش موفقیتبابا زود بیادرمان جدید سرطانکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استریتوکسیمابتلاشی جدید در درمان ام اسآینده ی علم و فیزیک در60 ثNVG 291تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، نسندرم پیریفورمیسانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهاصل در هم تنیدگی و جهانی واکسن آلزایمربحث درباره پیدایش و منشا درون آشفته ی تو و ظاهر خنگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایراه های جدید برای قضاوت رتنها در برابر جهانآیا کیهان می تواند یک شبیفیزیک هوشیاریتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش سجده بر عملکرد مغزسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلصرع و درمان های آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش قدرت استاعتماد بی موردورزش هوازی مرتب خیلی به قبخش های تنظیمی ژنومدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، رشد مغز فرایندی پیچیده اآیا خداباوری محصول تکاملفراموشی و مسیر روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهسکوت و نیستیجهان مشارکتیاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرهوش مصنوعی، اتفاقات و تحداروهای مصرفی در ام اسیاد گرفتن مداومبرای پیش بینی آینده مغز ددست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهزمزمه ات مانده در گوشمآب زندگی است قسمت سومفضا و ذهن بازتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندههوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید برای ای ال اسژنهای حاکم بر انسان و انسبرخی اطلاعات روانشناسی مذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختزونا به وسیله ویروس ابله آزادی در چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنایپیداکریننعناععامل کلیدی در کنترل کارآموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسهیچ اندر هیچدر میان تاریکی و روشناییکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبررسی سیستم تعادلی بدن ارنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی پیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی ازبان نیاز تکاملی استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت ذهنترک امروزابزار بقای موجود زنده از نورالژیسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهمیشه داناتر از ما وجود دعشق، شلوغ کردن نیستمیگرن و روزه داریاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایداربیماری دویکهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکتردر جراحی کمر عجله نکنیدکودکان میتوانند ناقل بی بعد از کرونا دلخوشی بیهوپروتز عصبی برای تکلمروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگ و فعال یا مغز کوسفر نامه سفر به بم و جنوب الگو نداشتیملازم است هیچ کاری نکنیدتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانچگونه مغز پیش انسان یا همشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهنر فراموشیما به جهان های متفاوت خوداز تکامل تا مغز، از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقدرمان ژنتیکی برای نوآوریکاهش دوپامین عامل بیماریتقلید از طبیعتآمارهای ارائه شده در سطح روش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشانقش مهاجرت در توسعه نسل اسلول بنیادی و ای ال اسامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاحباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از هوش مصنوعی در واقعیت چیستدهن، بزرگترین سرمایهباد و موجدرمان جدید سرطانکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظریسپریدونتمایل زیاد به خوردن بستنآینده با ترس جمع نمیشودفقر داده ها در هوش مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش اتصالات بین سلولهای سندرم پیریفورمیسانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاشجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیرواکسن ایرانی کرونا تولیدبحثي درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن راه پیروزی در زندگی چیستتنهاییآیا گذشته، امروز وآینده فیزیک و هوشیاریتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی ، بهترین تمریبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای ترشد مغز علت تمایل انسان بآیا دلفین ها می تواند از فراموشی آرمانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کچند نرمش مفید برای کمردرسکوت، پر از صداجهان معنااولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک طیف انسفالیت، گیلن باره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورهوش احساسیداروهای ام اسیاد بگیر فراموش کنیبرای اولین بار دانشمنداندستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهزنان باهوش ترآب، زندگی است(قسمت پنجم)فضای قلب منبع نبوغ استتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برعلم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکنیکی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادههوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید برای دیابتکفش و کتاببرخی بیماری ها که در آن بذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیزیان غذاهای پرچربآزادی عقیده، آرمانی که تقانون مندی نقشه ژنتیکی متازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو عادت همیشه خوب نیستموفقیت در تفکر استاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریهیچگاه از فشار و شکست نتردر مانهای کمر دردکنگره بین المللی سردرد دبررسی علل کمر درد در میانرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و کلمه حتی برای کسانافت فشار خون ناگهانی در وقدرت شناختی انسان، محدودترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از نورالژی تریژمینالسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهمیشه راهی هستعصب حقوق نورولوومیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیخار و گلبیماری سلیاکهستی ما پس از شروعی چگال در درمان بیماری مولتیپل کودکان گذشته به آینده فکتفکر قبل از کارپرورش مغز مینیاتوری انساروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگترین مصرف کننده سفر به مریخ در 39 روزالگو و عادت را بشکن و در البخند بزن شاید صبح فردا زتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترچگونه هموساپينس بر زمین شکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهنر حفظ گرهما با کمک مغز خود مختاريماز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به درمان کارتی سل و تومور مغکاهش سن بیولوژیکی، تنها تقویت مغز با ورزشآن چیزی که ما جریان زمان روش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتنقش میدان مغناطیسی زمین سلول بنیادین از مخاط بینامیدوارینگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های باستفاده از انرژی خلاواقعیت های متفاوتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان دارویی سرطان رحم بکریستال هامحدودیت درک انسانریسدیپلام تنها داروی تایتمایز یا کشف یگانگیآیا فراموشی حتمی استفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر کتامین در درمان پانقش تیروئید در تکامل مغزسندرم پای بی قرارانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم واکسن اسپایکوژنبحثی جالب درباره محدودیتدریا آرام نخواهد شد کشتی گلوئونمرکز حافظه کجاستراه انسان شدن، راه رفتن وتنهایی رمز نوآوری استآیا پیدایش مغز از روی تصافیزیک آگاهیتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییضایعه ی عروقی مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش بی نهایتورزش و میگرنبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلرشد در سختی استآیا دلفین ها میتوانند بافرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر چند جهانیسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوساولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوطبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرهوش احساسیداروهای تغییر دهنده ی سییادگیری مهارت های جدید دبرای تمدن سازی، باید در بدغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودزنجیرها را ما باید پاره کآتاکسیفضای خالی ای وجود نداردتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ علم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز و از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابهوشمندی کیهانداروی جدید ضد فشار خونکل اقیانوس در یک ذرهبرخی بیماری های خاص که بدذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای پیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبزیباترین چیز در پیر شدنآزار حقیقیقانون گذاری و تکاملتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث عادت کن از بالا نگاه کنیمولکول ضد پیریاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و هیپرپاراتیروئیدیسمدر محل کار ارزش خودت را بکنگره بین المللی سردرد دبرطرف کردن خشونت را از خارهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدزبان و بیان نتیجه ساختماافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت عشقترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از نوزاد ناشنوای متولد شده،سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهمیشه عسل با موم بخوریمعصب سیاتیکمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بهشت توصیه برای کاستن از ددر دعواها چه میکنی؟کودکان خود را مشابه خود تتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپرکاری تیروئیدروح در جهانی دیگر استتکامل زبانمغز حریص برای خون، کلید تسفر به درون سفری زیباالگوی بنیادین و هوشیاریلحظات خوش با کودکانتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفچگونه هوشیاری خود را توسشکل پنجم مادهحل مشکلهنر رها شدن از وابستگیما بخشی از این جهان مرتبطاز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخطر را بپذیربا همه مهربان باشدرمان پوکی استخوانکایروپاکتیک چیستتقویت استخوان در گرو تغذآنچه می دانم، آنچه را میخروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنینقش محیط زندگی و مهاجرت دسلول عصبی شاهکار انطباق امیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراشاید درست نباشدمن کسی در ناکسی دریافتم تصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواقعیت و مجازدو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخواندرمان زخم دیابتی با تکنوکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلریشه های مشترک همه ی موجوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا ممکن است موش کور بی مفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دسندرم پس از ضربه به سرانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بشربت رب انارمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی دین اجباریاصل، روان و نفس استواکسن اسپایکوژن ضد کرونابحثی در مورد نقش ویتامين دریای خداگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستراه بی شکستتنبیه چقدر موثر استآیا آگاهی پس از مرگ از بیفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر بینش و انتظارات فرنقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را انسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرضایعات در عصب زیر زبانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان موفق به بازگردورزش بهترین درمان بیش فعبخش دیگری در وجود انسان هدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گرشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا دست مصنوعی به زودی قافرایند تکامل و دشواری هاتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد چند جهانیسکته مغزیجهان هوشمنداولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندهوش بشری تهدید برای بشریداروهای ضد بیماری ام اس ویادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرای خودآگاه بودن تو بایذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیپول و شادیمطالبی در مورد تشنجزندگی فعال و مثبت روند آلآتاکسی فریدریشقفس دور خود را بشکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانعلم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی هوشیاری و وجودداروی جدید ضد میگرنکلمات بلند نه صدای بلندبرخی توجهات در ببمار پاررفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیباترین چیز در افزایش سآزار دیگری، آزار خود استقانون جنگلتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضله مهم در تشسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیعادت کن خوب حرف بزنیمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر چه مرحله ای از خواب ، رکنترل همجوشی هسته ای با هبزرگ فکر کنروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طزبان و بیان، در سایه پیشرافتخار انسانقسم به فقرترازودونابزار بقای موجود زنده از نوسانات کوانتومی منبع ماسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهمیشه، آنطور نیست که هستعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیاستنی گراویس بدون آنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز- از مغز خبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی او هر کس تقوای خدا پیشه کندر سال حدود 7 میلیون نفر کودکان را برای راه آماده تفکر خلا ق در برابر توهم پراسینزوماب در پارکینسوروح رهاییتکامل زبانمغز در تنهایی آسیب میبینسفر تجهیزات ناسا به مریخ الگوبرداری از طبیعتلرزش ناشی از اسیب به عصبتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینچگونه واکسن کرونا را توزشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهنر، پر کردن است نه فحش دما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کاخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان پوکی استخوانکار امروز را به فردا نیندتقویت حافظه یا هوش مصنوعآنچه ناشناخته است باید شروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتنقش مرکز تنفس سلولی در بیسلول عصبی، در محل خاص خودامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهشایسته نیست در جیب خود قرمن پر از تلخیمتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواقعیت و انعکاسدو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ساده ی روماتیسمکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلریشه های مشترک حیاتتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا ما کالا هستیمفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم جدایی مغزاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکسن دیگر کرونا ساخته شبحثی در مورد نقش کلسیم و درک فرد دیگر و رفتارهای اگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استراه طولانی را به سلامت گذتهدیدهای هوش مصنوعیآیا امکان بازسازی اندامهفال نیکوتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها در کاهش دردهای سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کضرورت زدودن افکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانشمندان نورون مصنوعی سورزش در کمر دردبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را گاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماز گهواره تا گورآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسچند جهانی و علمسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیاراولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترهوش در طبیعتداروهای ضد تشنج با توضیح یادگرفتن، آغاز حرکت است برای رشد، باید از مسیر خطذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدزندگی هوشمند در خارج از زآتاکسی مخچه ای خودایمنقفس ذهنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستهوشیاری و افسردگیداروی جدید ضد الزایمرکلوزاپین داروی ضد جنونبرخی توصیه ها برای واکسیرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استزیر فشار کووید چه باید کرآسيب میکروواسکولاریا آسقانون جنگلتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضله برای تاییسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استعادت کردن به نعمتمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویربیماری وسواسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر ناامیدی بسی امید استکنترل جاذبهبزرگ شدن مغز محدود به دوررویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طزبان و تکلم برخی بیماریهافراد آغاز حرکت خودشان رقضاوت ممنوعترازودونابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهمکاری یا رقابتغم بی پایانهمانند سازی در انسانغم بی پایانمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز- از مغزتخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلوفور و فراوانیدر عید نوروز مراقب تصادف کوری گذرای ناشی از موبایتفاوت قند طبیعی با قند و پرتوهای صادر شده از سیاهروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیمغز را از روی امواج بشناسسفر دشوار اکتشافالتهاب شریان تمپوراللرزش دست ها و گردن و سر ETتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدچگونه آن شکری که می خوریمشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوموارکتوس ها ممکن است دمانند کودکان باشیداز خود رها شوویتامین کا و استخواندفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان آرتروز با ورزش موضکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیتقویت سیستم ایمنیآنچه واقعیت تصور میکنیم روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش نگاه از پایین یا نگاهسلولهای ایمنی القا کنندهامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدشادی، پاداش انجام وظیفهمن بی من، بهتر یاد میگیرمتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواقعیت تقویت شدهدو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فریشه های اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا ما تنها موجودات زنده فلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درسندرم دزدی ساب کلاویناندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی شش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار همه اش توهم بوداصول انجام برخی نرمش ها دواکسن دیگری ضد کرونا از دبحثی در مورد حقیقت فضا و درک نیازمند شناخت خویش اگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیسترابطه تشنج و اوتیسمآیا انسان با مغز بزرگش اخفاکسیبتتاثیر تغذیه بر سلامت روانقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریضرب المثل یونانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یکاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی به شناسایی کادانشمندان یک فرضیه رادیکوزن حقیقی معرفت و شناختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقازمین در برابر عظمت کیهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراتر از دیوارهای باورتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسچند روش ساده برای موفقیتسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگراولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کهوش عاطفی قسمت 11داروی فامپیریدین یا نورلیادآوری خواب و رویابرای زندگی سالم، یافتن تذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارزندگی و داراییآتش منبع انرژیقفس را بشکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننون و القلمستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و این پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان علایم کمبود ویتامین E را منبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلهوشیاری کوانتومیداروی سل سپتکلید نزدیک و نگاه تو بر فبرخی درمان های Spinal Muscular Atرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمزیرفون داروی ضد ام اسآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانونمندی و محدودیت عالمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضله تعیین محلسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزعادت بد را ترک کنموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبهدف یکسان و مسیرهای مختلدر هم تنیدگی مرزها و بی مکندن ریشه ی خودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رویا و واقعیتتکینگیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شزبان و شناخت حقیقت قسمت چافراد بی دلیل دوستدار تو قطار پیشرفتتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شلیک فراموشیحق انتخابحقیقت قربانی نزاع بین بی همجوشی هسته ای، انرژِی بغیرقابل دیدن کردن مادهمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز، از مغز خدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیوقاحت و تمسخر دیگراندرمان نگهدارنده ی اعتیادکی غایب شدی تا نیازمند دلتفاوت مغز انسان و میمون هپرتوزایی از جسم سیاهروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی مغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب ام آر آی جدید با قدرت شگفلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهورمون شیرساز یا پرولاکتمانند آب باشاز درخواست ها جدا شوویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ام اس(مولتیپل اسکلکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیتلقین اطلاعات و حافظهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش نظام غذایی در تکامل مسلولهای بنیادی مصنوعی درامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونشب سیاه سحر شودمننژیتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواقعیت تقویت شدهدو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشدرمان سرگیجه بدون نیاز بکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهرژیم های غذایی و نقش مهم تمدن زیر آبآیا مصرف مولتی ویتامین هفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف سندرم سردرد به دلیل افت فاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیوار، از ابتدا توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن سرطانبحثی در مورد عملکرد لوب فدرک و احساسگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا احتمال دارد رویا از آفاجعه ی جهل مقدستاثیر حرکات چشم بر امواج نقشه های مغزی جدید با جزیسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهضربه مغزی در تصادف رانندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوبقا با سازگارترین فرد اسهوش مصنوعی تعاملیدانشمندان ژنی از مغز انسوزوز گوشبدون پیر فلکدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا راهی برای بهبود وضعیفرار در فرار از میزبان، دتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانچندین ماده غذایی که ماننسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگراوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشهوش عاطفی قسمت نهمداروی لیراگلوتیدیاری خدا نزدیک استبرخی ملاحظات در تشنج های ذهن و زندگیتوهم چیستپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشازندگی بی دودآثار باستانی تمدن های قدقله برای دیدن نه برای به تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهعلایم کمبود ویتامین E را منتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهاهوشیاری سنتی یا هوشیاری داروی ضد چاقیکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی روش های تربیتی کودکرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیزیرک ترین مردمآسیب روانی شبکه های اجتمقارچ بی مغز در خدمت موجودتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضله در مطب دکسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی ایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودعادت دادن مغز بر تفکرموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارهدف یکسان، در مسیرهای متدر هم تنیدگی کوانتومیکندر در بیماریهای التهاببزرگترین خطایی که مردم مرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و شناخت حقیقت قسمت اافزایش قدرت ادراکات و حسقطره قطرهتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از نیوالینشلیک فراموشینیکولا تسلاشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهمدلی و هوش عاطفیغرور و علممیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز، از مغز خدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان نابینایان آیا ممکنکیهان خود را طراحی میکندتفاوت ها و تمایزها کلید بپرسشروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفمغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب ام اس و سرطانلزوم گذر انسان از حدها و تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش فوق العاده، هر فرد اسماه رجباز دست دادن دم در پیشینیاویتامین بی 12 در درمان درددقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و درمان با سلول های بنیادیکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشتلاش ها برای کشف منابع جدآنها نمیخواهند دیگران راروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش نظریه تکامل در شناساسلام تا روشناییاما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگشبیه سازی میلیون ها جهان من، ما یا چی؟تضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواقعیت خلا و وجود و درک مدو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمدرمان سرگیجه بدون داروکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کارژیم های غذایی و نقش مهم تمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا مغز تا بزرگسالی توسعفن آوری های جدید علیه شناتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملسوی ما آید نداها را صدااندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره شعار و عملمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقداصول سلامت کمرواکسن سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشراز تغییرآیا احتمال دارد رویا از آفارغ التحصیلان، فقیر و دتاثیر دوپامین و سروتونیننقشه با واقعیت متفاوت اسسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوبقا در ازای بیماریهوش مصنوعی در قضاوت های ادانشمندان پاسخ کوانتومی وسواس، بیماری استبدون بار گذشتهدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی گر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدزمان چیستآیا راهی برای رفع کم آبی فرد موفقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچندجهانیسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبظرفیت مغز چقدر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران هوش عاطفی قسمت هفتمداروی تشنجی دربارداریژن همه چیز نیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم ذهن و شیمی بدنتوهم و خیالپیموزایدمعنی روزهزندگی در جمع مواردی را برآدم عاقل، وقت خودش را هدرقله سقوطتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهناین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیعلائم عصبی آلزایمر، با امنتظر نتیجه ی کارهایت بااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی ضد چاقیکلام، در تحولی شگفت آور ببرخی سلولهای عصبی در تلارقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش پیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر زیست شناسی کل در جزء فراکآسیب عصب پا به دنبال اعتیقبل و بعد از حقیقتتبر را بردارابزار بقا از نخستین هماننوبت کودکانسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبعارضه جدید ویروس کرونا سمورد نادر همپوشانی دو بیاز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوهدف از تکامل مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و پکندر علیه سرطانبزرگترین درد از درون است رویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استزبان و شناخت حقیقت قسمت دافزایش میل جنسی با خوردن لمس کوانتومیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از لووفلوکساسینتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از نیاز به آموزش مجازی دیجیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهمراه سختی، اسانی هستغربال در زندگیمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز، از مغز خدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیموقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان های اسرار آمیز در آکیهانِ هوشیارِ در حال یاتفاوت ها را به رسمیت بشناپرسش و چستجو همیشه باقی اروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز، فقط گیرندهسفرنامه سفر به بم و جنوب ام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی می تواند بر احماپروتیلیناز روده تا مغزویتامین بی هفدهدل به دریا بزنبا خودت نجنگدرمان تومورهای مغزی با اکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدتلاش های جدید در ALSآنژیوگرافی از مغزروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش هورمون های تیروئید دسلاح و راهزنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اشبیه سازی سیستم های کوانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هوالزارتان داروی ضد فشار دو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان سرطان با امواج صوتکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیرژیم ضد التهابیتمرکز و مدیتیشنآیا همه جنایت ها نتیجه بیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث سوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزاضطراب و ترسواکسن ضد اعتیادبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلراست دستی و چپ دستیآیا بدون ناظر هوشمند هم بفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر دپاکین بر بیماری منقص های سیستمی ایمنیسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زاضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان اولین سلول مصنوسیله، فقط دعا نیستبدون زمان، ماده ای وجود ندرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیزمان و مکان، ابعاد کیهان آیاما مقهور قوانین فیزیکفرد یا اندیشهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینه ناامیدی بلکه ارتقاسانسور ذهنجهان یکپارچهايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کهوش عاطفی قسمت یازدهداروی جدید ALSژن همه چیز نیستبرخی نکات از گاید لاین پرذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و زندگی در سیاهچالهآرام باشقلب های سادهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماننوار مغز با توضیح دکتر فاستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستاین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیعلت خواب آلودگی بعد از خومنتظر زمان ایده آل نشواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهوض مصنوعی زندهداروی ضد تشنج با قابليت تکلرال هیدرات برای خوابانبرخی سيناپسها طی تکامل و رقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت پیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیدازیست شناسی باور حقیقت یا آسانی موفقیتقبل از آغازتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماننور از عمق تاریکیسربرولایزینجاذبهایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استعجول نباشموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزادر هم تنیدگی کوانتومی و دکو کیو تن coQ10بسیاری از مجرمان، خودشانرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و شناخت حقیقت قسمت سافزایش مرگ و میر سندرم کولوب فرونتال یا پیشانی مغتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از چیز جدید را بپذیرشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهمراهی میاستنی با برخی سمقالاتمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز، از مغز خدایی که ساخته ی ذهن بشر بیهوشی در بیماران دچار ادرمان های بیماری آلزایمرکیست هیداتید مغزتفاوت های بین زن و مرد فقپرسشگری نامحدودروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف مغز، همه ی واقعیت را نمیبسفرنامه سفر به بم و جنوب امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای جهل مقدساز سایه بگذرویتامین دی گنجینه ای بزردلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشدرمان تشنجکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکتلاش های جدید در درمان فرآنان که در قله اند هرگز خروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتانقش هورمون زنانه استروژنسلسله مباحث هوش مصنوعیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهشبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر واکنش های ناخودآگاه و تقدولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خدادرمان ضایعات نخاعیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتمرکز بر هدفآیا هوش مصنوعی می تواند نفواید روزه داری متناوبتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنصبور باشمنابع بی نهایت انرژی در دارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاع رسانی اینترنتیواکسن علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شرجزخوانی هایی که امروز بآیا برای تولید مثل همیشه فاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر داروهای ضد التهاب نقص در تشخیص هیجانات عامسیاره ابلهانجهل مقدسانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهضعیف و قویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ادانشمندان تغییر میدان مغیک پیام منفرد نورون مغزی بر کسی اعتماد نکن مگر ایندرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلزمان و گذر آن سریع استآگاهی فراتر از آگاهیفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنه به اعدامساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً عقل در جهان جدید، عجیب اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکنهوش عاطفی قسمت پنجمداروی جدید s3 در درمان ام ژن هوش و ساختارهای حیاتی برخی نرمش ها برای درد زانذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنزندگی زمینی امروز بیش از آرامش و دانشقلب و عقلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای سخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در سااین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیعماد الدین نسیمی قربانی منحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبی ذهن و بی روحهیچ نقطه ای مرکزی تر از اداروی ضد تشنج با قابليت تکم کردن کالری روشی سودمنبرداشت مغز ما از گذر زمانرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنزیست، مرز افق رویداد هستآشنا پنداریقبل از انفجار بزرگتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماننور درونسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودعدم توقف تکامل در یک انداموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و هر چیز با هر چیز دیگر در تدر هر سوراخی سر نکنکوچ از محیط نامناسببسیاری از بیماری های جدیرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقازبان جانسوزافزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیمالوتیراستامترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط چیزی منتظر شناخته شدنشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر ویتامین دی بر بیمامکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز، از مغز خدایا جز تو که را دارمبیوگرافیدرمان های بیماری اس ام ایکیست کلوئید بطن سومتفاوت های تکاملی در مغز وپس از اگو یا بعد از نفسروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر ممغزتان را در جوانی سیم کشسفری به آغاز کیهانامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی و کشف زبان هایماجرای عجیب گالیلهاز علم جز اندکی به شما داویروس مصنوعیدنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکندرمان جدید ALSکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاتلاش های جدید در درمان سرآنتی بادی منوکلونال در دريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمانقش ویتامین K در ترمیم اسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراشبکیه های مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکواکنش به حس جدیددونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملدرمانهای بیماری پارکینسکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافرژیم غذایی سالم و ضد التهتمرکز بر امروزآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفواید روزه داری متناوبتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،صبر لازمه ی پیروزی استمنابع جدید انرژیارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیروز و امروزاطلاعات حسی ما از جهان، چواکسنی با تاثیر دوگانه ابحثی درباره هوش و تفاوتهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیرحم مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفتون های زیستیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقطه ی رسیدن به قلهسیاره ابلهانجهان فراکتالانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردطلوع و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روش هاي جدیدی یک پیشنهاد خوب برای آسان برلیتیوندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستزمان و صبرآپومورفین در پارکینسونفردا را نمیدانیمتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکنه به اعدامسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آعقل سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشوهوش عاطفی قسمت اولداروی جدید لنفوم و لوکمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرخی نرمش ها برای زانوذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهزندگی زودگذرآرامش و سکونقلب یا مغزتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هاسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیعنصر اصلی تعیین واقعیتمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21هیچ چیز همیشگی نیستداروی ضد تشنج توپیراماتکمی زاویه ی دیدت را عوض کبرداشتت از جهان رو زیاد رمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بزاویه نگاه ها یکسان نیستآشنا پنداریقبرستان ها با بوی شجاعتتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماننوروفیبروماتوزسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستعدم تعادل دوپامین، فقط بمیلر فیشر نوعی نادر از گیاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتهر جا که جات میشه، جات نیدر والنتاین کتاب بدید همکوچک شدن مغز از نئاندرتابسیاری از بیماری های جدیرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرزبان ریشه هایی شناختی اسمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان شناسی مدرن در سطح سلافسردگی و ساختار مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هچیزی خارج از مغزهای ما نیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهندسه ی پایه ایصفحه اصلیمکانیزمهای دفاعی در براباز تکامل تا مغز از مغز تا وقتی پر از گل شدی خودت را خرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیدرمان های جدید ALSکپسول ژری لاکتتفاوت های زبانی سرمنشا تآلودگی هوا چالش قرن جدیدروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتامغزتان را در جوانی سیمکشسقوط درون جاذبه ای خاص، چامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی تاریکازدواج های بین گونه ای، رویروس های باستانی، مغز مدنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستدرمان جدید مولتیپل میلومکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشتلاش های جدید شرکت نورالآنزیم تولید انرژی در سلوریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاسم زنبور ، کلیدی برای وارانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بشباهت مغز و کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دواکسن های شرکت فایزر آمربازخورد یا فیدبکدرماندگی به دلیل عادت کرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینرژیم غذایی ضد التهابیتمساح حد واسط میان مغز کوآیا هوش ارثی دریافتی از پفواید زیاد دوچرخه سواریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان انرژی خلا ممکن استنازوکلسینصبر و واقعیتمناطق خاص زبان در مغزارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی دیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد موابستگی یعنی قلادهبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی گیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردرحم مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیفروتنی معرفتیتاثیر درجه حرارت بر مغزنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روشی برای تبدییک آلل ژنتیکی که از نئاندبرنامه و ساختار پیچیده مدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیزمان واقعیت است یا توهمآپومورفین در پارکینسونفرزندان زمان خودتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنه بدبخت بلکه نادانسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آعقلانیت بدون تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز آغاز خلقت تا نگاه انساخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کنهوش عاطفی قسمت دهمداروی جدید میاستنی گراویژن ضد آلزایمربرخی نرمش های گردنذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمزندگی سلول در بدن، جدای اآرامش عقلقلب دروازه ی ارتباطتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری سخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیعوامل موثر در پیدایش زبامنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوبی شرمیهیچ چیز، چقدر حقیقی استداروی ضد جنون در درمان تیکمالگرایی دشمن پیشرفتبررسي علل احتمالي تغيير رمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقزاوسکا درمان گوشرآشناپنداری چیستقدم زدن و حرکت دید را تغیتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هااکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارعدم درکمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار هر حرکت خمیده می شود و هر در یک فراکتال هر نقطه مرککوچکی قلببشکه ای که ته نداره پر نمرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپروانه ی آسمانیتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز بیش از آنچه تصور میشوزبان شناسی نوین نیازمند اقلیت خلاقلیروپریم داروی ترکیبی ضدترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همچیزی شبیه نور تو نیستشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهندسه ی رایج کیهانسوالات پزشکیما انسانها چه اندازه نزداز تکامل تا مغز، از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز خسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان های جدید میگرنکامپیوتر سایبورگتفاوت ایستایی و تکاپوآلودگی هوا و ویروس کروناروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لومغط یک گیرنده استسقوط زیگزاگی یا ناگهانیامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی خالیاسکلت خارجی در درمان اختویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتدرمان جدید میگرن با انتی کتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن متلاش هایی در بیماران قطع آواز خواندن در قفس، نشانریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش گرمایش آب و هوا در همسماگلوتید داروی کاهش دهنانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز تعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجواکسن کووید 19 چیزهایی که بازسازي مغز و نخاع چالشی درها بسته نیستکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودرژیم غذایی ضد دردتنفس هوازی و میتوکندریآیا هوش سریعی که بدون احسفیلم کوتاه هیروشیما از هتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد صبر بسیار بایدمناطق خاصی از مغز در جستجارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی دیستونی قابل درماناطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی درباره احساسات متفادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا جنین انسان، هوشمندی فروتنی و غرورتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی درمانگر کامپیدانش، قفل ذهن را باز میکنیک جهش ممکن است ذهن انسانبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیزمان پلانکآب زندگی است قسمت چهارمفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمننه جنگ و نه خونریزیساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسعقیده ی بی عملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشهوش عاطفی قسمت دومداروی جدید آلزایمرژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرخی یونها و مولکول های مذهن سالمتوهم جداییپیوند مدفوعمعجزه ی علمزندگی، مدیریت انرژیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب روباتیکتاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انساین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانعوامل ایجاد لغت انسانی و مهمان ناخواندهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن هیچ وقت خودت را محدود به دارویی خلط آورکمردردبررسی مغز با امواج مادون رمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقزبان فرایند تکاملی برای آشتی بهتر استقدرت مردمترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دعدالت برای من یا برای همهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیهرچیز با یک تاب تبدیل به در کمتر از چند ماه سوش جدکوچکترین چیز یک معجزه اسبشریت از یک پدر و مادر نیرویاهای پر رمز و حیرتی دررویای شفافتکامل تکنولوژیمغز برای فراموشی بیشتر کزبان، نشان دهنده ی سخنگو اقیانوس نادانیلیس دگرامفتامین یا ویاسترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهنکاتی در مورد تشنجشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هندسه بنیادینپیامهای کاربرانما انسانها چه اندازه نزداز تکامل تا مغز، از مغز توقتی خودت را در آینه دیدیخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتدرمان های جدید در بیماری کاهش میل جنسی در ام استفاوت ارباب و رهبر حقیقیآلودگی هوا و پارکینسونروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمنفرت، اسیب به خود استسلول های مغزی عامل پارکیامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاسکار، لگوی هوشمندویشن پرودنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت تریدرمان جدید کنترل مولتیپلکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استتلاش در تولید انرژی به رنآینه در اینهریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بنقش پیش زمینه ها و اراده سندرم میلر فیشرانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت های ریشه ای چند بیممنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه در کاهش دردهای کماسرار بازسازی اندام هاواکسن کرونا و گشودن پنجرباغچه ی مندرهای اسرارآمیز و پوشیدهکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگراه فراری نیستتنفس هوازی و میتوکندریآیا هشیاری کوانتومی وجودفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از سی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهانسولیننبرو و انرژی مداومصد قدح، نفتاده بشکستمنبع نور واقعی و ثابت، حقارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژا وو یا اشنا پنداریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نوبینار اساتید نورولوژی دبحثی درباره احساساتی غیردرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهرساناها و ابر رساناها و عآیا جهان ذهن و افکار ما مفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازاولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنطوفان بیداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدانش، یک انسان را ناسازگیک رژیم غذایی جدید، می توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سزمان به چه دلیل ایجاد میشآب زندگی است قسمت هفتمفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیننه روش تقویت مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استعلم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز بار خود بکاه تا پرواز خلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای هوش عاطفی قسمت سومداروی جدید ای ال اسژنها ، مغز و ارادهبرخی اثرات مضر ویتامین دذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونزندگی، مراتب هوشیاری استآزمون تجربی، راهی برای رقلب را نشکنتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماننوار مغز، مفید و بی خطرسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که داینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمعواملی که برای ظهور لغت امهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سهیچ کاری نکردن به معنی چیدارویی ضد بیش فعالی سیستکمردرد ناشی از تنگی کانابررسی و اپروچ جدید بر بیمرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان متغیرآغاز فرایند دانستنقدرت و شناخت حقیقتتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های اکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباعسل طبیعی موثر در کنترل بمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیهز ذره، یک دنیاستدر آرزوهایت مداومت داشتهکووید نوزده و خطر بیماری بعد پنجمبعد از کروناپرواز از نیویورک تا لوس آروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان، وسیله شناسایی محیطالکترومغناطیس شنوایی و هلا اکراه فی الدینترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین چگونه مولکول های دی ان ایشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهندسه در پایه ی همه ی واکسایتهای دیگرما اکنون میدانیم فضا خالاز تکامل تا مغز، از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های جدید سرطانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتفاوتهای جنسیتی راهی براآلزایمرروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و نقاشی هایی با بوی گذشته یسلول های بنیادیامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی نیستاساس انسان اندیشه و باور واقعیت فیزیکی، تابعی از دنیا، هیچ استباور و کیهان شناسیدرمان جدید ام اسکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیتلاشی برای درمان قطع نخاآیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش پیشرفته ی سلول های بنسندرم کووید طولانیانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا شباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و اصفهان زیباواکسن کرونا از حقیقت تاتبترس از اینکه کسی، به درگدرون قفس یا بیرون از آنگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانراه نجاتتنفس بدون اکسیژنآیا واکنش های یاد گرفته وفیروز نادریتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصانسولین هوشمندچت جی پی تیصداقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودوجود قبل از ناظر هوشمندبحران ذهن فیلمی قابل تامدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاسترستگاری محدود به یک راه نآیا جهش های ژنتیکی، ویروفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدائما بخوانیکی از علل محدودیت مغز امبرین نت به جای اینترنتدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب زمان شگفت انگیزآب زندگی است قسمت اولفشار و قدرتتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچه زیاد است بر من که در ایساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بهوش عاطفی قسمت ششمداروی جدید برای میاستنی ژنهای مشترک بین انسان و وبرخی اختلالات عصبی مثانهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیزندان ذهنیآزمون ذهنی گربه ی شرودینقوی تر باشتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماننوار مغز، ترجمه ی فعالیت سختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که داینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمعوارض ازدواج و بچه دار شدمهندسی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکداستانها و مفاهیمی اشتباکمردرد و علل آنبررسی ژنها در تشخیص بیمارمز جهانتیک و اختلال حرکتیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت کنترل خودتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نوروز مبارکسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های اکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بعشق به هفت مرتبه ی شناختیمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیهزینه ای که برای اندیشیددر آسمان هدیه های نادیدنکودک هشت ساله لازم است آد