دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی یا حماقت طبیعی

سوال: آیا نگران وسعت و توسعه ی هوش مصنوعی هستی؟
جواب: نه، من نگران افزایش حماقت طبیعی هستم!
قبل از آنکه بر #هوش_مصنوعی کار کنیم چرا
کاری در مورد #حماقت_طبیعی نمی‌کنیم؟!
استیو پولیاک(استاد پژوهشگر، آزمایشگاه پزشکی و آسیب شناسی، استادیار، میکروبیولوژی دانشگاه واشنگتن)
اولویت انسان باید در درجه ی نخست، ساختن فکر و ذهن خودش باشد. آنچه به دست انسان، ساخته میشود، از جمله هوش مصنوعی، اگر سازنده ی آن، از نظر ذهنی و فکری معیوب باشد، خسارت بار خواهد بود. میوه ی نیکو، از درخت نیکو است.
در شرایطی که انسان امروز، در بسیاری زمینه های فکری و احساسی در حد شامپانزه و حتی در حد یک کرم آفتاب ستیز، نیست، حقیقتا از محصول ساخته شده به دست او باید ترسید، و شاید ترس از خود او بسیار بیشتر از ترس از ماشین ها و هوش مصنوعی است.


https://www.facebook.com/groups/sufiwritescom/permalink/998137524425542/?mibextid=Nif5oz
سوال و جوابی منطقی:
سوال: آیا نگران وسعت و توسعه ی هوش مصنوعی هست؟
جواب: نه من نگران افزایش حماقت طبیعی هستم


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زمان و مکان، ابعاد کیهان ویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانتنها مانع در زندگی موارد عادت بد را ترک کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت 74اولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشاسرار آفرینش در موجزندگی زمینی امروز بیش از بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تغییرات منطقه بویایی مغزتو باید نیکان را به دست بغربال در زندگیفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت هشتماین پیوند نه با مغز بلکه داروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مزاویه نگاه ها یکسان نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دشلیک فراموشیگاهی جهت را عوض کنجنسیت و تفاوت های بیناییتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت دهمفال نیکونقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت دومرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزبرخی یونها و مولکول های مشگفت زده و حیران باشپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگجهان کنونی و مغز بزرگتریتوپیراماتآشنا پنداریخفاش با شیوع همه گیری جدیفراتر از دیوارهای باورنقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت در هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز آغاز خلقت تا نگاه انساروبات کیانهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی مغز با امواج مادون شباهت مغز و کیهانپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماخورشید مصنوعیقلب و عقلچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردرمان های بیماری آلزایمرمولکول ضد پیریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نوربشریت از یک پدر و مادر نیصدای بم با فرکانس پایین، پرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب جبران از دست رفته هاتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیخرما منبع بسیار خوب آنتی قبرستان ها با بوی شجاعتنون و القلمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو درمان جدید میگرن با انتی میدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از سیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیحقیقت تنها چیزی است که شاتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیدنیایی پر از سیاهچاله لیروپریم داروی ترکیبی ضدنور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستدرها بسته نیستمانند آب باشاز تکامل تا مغز از مغز تا راست دستی و چپ دستیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهتلاشی تازه برای گشودن مععلم راهی برای اندیشیدن اآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان دورترین نقطه ی قابل مشاهمقابله با کرونا با علم اسچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهدرگیری قلب در بیماری ویرمتواضع باشاسکلت خارجی در درمان اختمجموعه های پر سلولی بدن ماسکار، لگوی هوشمندزمان و گذر آن سریع استویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهتنها در برابر جهانعادت دادن مغز بر تفکرآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت 75اولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسماناسرار بازسازی اندام هازندگی زودگذربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتسرگردانیگوهر با نظر دیگران سنگ نمتغییرات مغز پس از 40 سالگیتو برای خزیدن خلق نشده ایمقالاتفلج نخاعی با الکترودهای آیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیحس و ادراک قسمت هشتاد و ناین اندوه چیستداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزاوسکا درمان گوشربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندشنا در ابهای گرم جنوب نیاگذر زمان کاملا وابسته به جهل مقدستومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت دوازدهمفاکسیبتنقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت سومرنگین کمانهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اثرات مضر ویتامین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانجهان کاملی در اطراف ما پرتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریخلا، حقیقی نیستفرد موفقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وادر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز انفجار بزرگ تا انفجار روح و آب حیاتهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی و اپروچ جدید بر بیمشباهت مغز با کیهان مادیپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاجهش های بیماری زا، معمولتکینگیافسردگی و ساختار مغزخوش قلبی و مهربانیقلب یا مغزچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ درمان های بیماری اس ام ایمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدبعد پنجمصرع و درمان های آنپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاجدا کردن ناخالصی هاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانخسته نباشی باباقدم زدن و حرکت دید را تغینوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث درمان جدید کنترل مولتیپلمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی سینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینتفاوتهای جنسیتی راهی براطبیعت موجی جهانآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبحقیقت خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریدنیا، هیچ استلیس دگرامفتامین یا ویاسنور درونابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهماه رجباز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گتلاشی جدید در درمان ام اسعلم ساختن برج های چرخانآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استديدن با چشم بسته در خواب ملاحظه های اخلاقی دربارهچیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیدرگیری مغز در بیماری کویهنر، پر کردن است نه فحش ددرگیری مغز در بیماران مبمجرم، گاهی قربانی استاساس انسان اندیشه و باور زمان و صبرواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیتنهاییعارضه جدید ویروس کرونا سآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت 78اولین دروغدانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی دست بالای دستاصفهان زیبازندگی سلول در بدن، جدای ابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توسربازان ما محققا غلبه می گویید نوزده و ایمنی ساکتتغییرات آب و هوایی که به تو تغییر و تحولیتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هشتاد و شاین ایده که ذرات سیاهچالداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودزبان فرایند تکاملی برای برین نت به جای اینترنتشناخت و معرفت، و نقش آن دگذشته را دفن کنجهان فراکتالتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت سومفاجعه ی جهل مقدسنقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش خود را چگونه میشناسرهبر حقیقیهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اختلالات عصبی مثانهشگفتی های زنبور عسلپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان پیوستهتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستخلا، خالی نیستفرد یا اندیشهنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خودر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز بار خود بکاه تا پرواز روح در جهانی دیگر استهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی ژنها در تشخیص بیماشباهت های ریشه ای چند بیمپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهش تمدنی عجیب و شگفت انستکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقخوش خیالی و خوش بینیقلب دروازه ی ارتباطچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندرمان های جدید ALSمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهبعد از کروناضایعه ی شبکه لومبوساکرالپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهجدایی خطای حسی استتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چخطا در محاسبات چیزی کاملقدرت مردمنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدرمان جدید ام اسمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینتقلید مرحله ای نسبتا پیشطبیعت بر اساس هماهنگیآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت در علم، هرگز نهایی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟دندان ها را مسواک بزنید تلا اکراه فی الدیننوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستدرون قفس یا بیرون از آنماپروتیلیناز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج تمایل زیاد به خوردن بستنعلایم کمبود ویتامین E را آیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشدی متیل فومارات(زادیوا)(ملاحظات بیهوشی قبل از جرنکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است ددرگیری مغزی در سندرم کوومحل درک احساسات روحانیاستفاده از مغز، وزن را کمزمان واقعیت است یا توهمواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهتنهایی رمز نوآوری استعدم توقف تکامل در یک انداآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 82اولین سلول مصنوعیدانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیاصل بازخوردزندگی، مدیریت انرژیبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرسردرد میگرنگوش دادن بهتر از حرف زدنتغییرات تکاملی سر انسان تو جهانی هستی که خودش را صفحه اصلیفلج خوابآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت پنجماین ابتدای تناقض هاستداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودزبان متغیربرای یک زندگی معمولیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگریه ی ابر، رمز طراوت باغجهان قابل مشاهده بخش کوچتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشحس و ادراک قسمت سی و هشتمفاصله ها در مکانیک کوانتنقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز فرد ایستا و متعصب بگذرروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده زبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اصول سلامت کمرشانس یا نتیجه ی تلاشپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایجهان پیوستهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استخلاصه ای از مطالب همایش مفرد حساس از نظر عاطفی و بنقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استدر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز بحث های کنونی در ویروسروح رهاییهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمبررسی بیماری التهابی رودشباهت کیهان و مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیخوشبختی چیستقلب روباتیکچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان های جدید میگرنموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته بعد از کروناضایعه ی عروقی مخچهپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهجریان انرژی در سیستم های تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریخطا در محاسبات چیزی کاملقدرت و شناخت حقیقتنوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استدرمان جدید ای ال اس، توفرمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی سالم و ضد التههر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده سیاهچاله هاترک امروزتقلید از روی طبیعتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استحقیقت راستین انسان علم بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استده روش موفقیتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنماجرای جهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیسکته مغزیتشنج چیستتمایز یا کشف یگانگیعلایم کمبود ویتامین E را آیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شحافظه ی هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پادین اجباریممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه مولکول های دی ان ایچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتدرگیری مغزی در سندرم کوومحل درک احساسات روحانی داستفاده از نظریه ی تکامل زمان پلانکواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدتنبیه چقدر موثر استعدم درکآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 87اوکرلیزوماب داروی جدید شدانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز نگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استاصل در هم تنیدگی و جهانی زندان ذهنیبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدسردرد میگرن در کودکانگوشه بیماری اتوزومال رسستغذیه بر ژنها تاثیر داردتو جدای از کیهان نیستیسوالات پزشکیفلج خواب چیستآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت پنجاهاینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیرفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریزبان مشترک ژنتیکی موجودابرای پیش بینی آینده مغز دشناخت درون، شناخت بیرون؛گربه شرودینگر و تاثیر مشجهان موازی و حجاب هاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونحس و ادراک قسمت سی و ششمفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز مخالفت بشنورویا و واقعیتهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اطلاعات روانشناسی مشانس یا تلاشپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن جهان پر از چیزهای اسرار آتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنخلاصه ای از درمان های جدیفردا را نمیدانیمنقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغدر والنتاین کتاب بدید هممنبع خواب و رویااز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری متناوب، مغز را هوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هخوشبختی دور از رنج های مقلب را نشکننه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان درمان های جدید در بیماری موجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضایعات در عصب زیر زبانیپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودجریان انرژی در سیستم های تکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزخطای ادراک کارماقدرت کنترل خودنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزدرمان جدید سرطانمکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکتقلید از طبیعتظهور امواج مغزی در مغز مصآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمحقیقت غیر فیزیکیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکنددهن، بزرگترین سرمایهلایو دوم دکتر سید سلمان فنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساندروغ نگو به خصوص به خودتماجرای عجیب گالیلهاز تکامل تا مغز، از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهروقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلائم عصبی آلزایمر، با اآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه انسان و حافظه ی هوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجوددین، اجباری نیستمن کسی در ناکسی دریافتم من پر از تلخیمچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسدرگیری اعصاب به علت میتومحدودیت چقدر موثر استاستفاده از هوش مصنوعی در زمان به چه دلیل ایجاد میشواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجتهدیدهای هوش مصنوعیعدالت برای من یا برای همهآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت چهلايندگان چگونه خواهند دیددانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منباصل علت و تاثیرزونیسومایدبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنسردرد میگرنی در کودکانگوشت خواری یا گیاه خواریثبت و دستکار ی حافظهتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیامهای کاربرانفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت پنجاه و یاینکه خانواده ات سالم باداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در برفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان چهار حرفی حیات زمینبرای اولین بار دانشمندانشناسایی تاریخچه ی تکاملیگزیده ای از وبینار یا کنفجهان ما میتواند به اندازتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت سیزدهمفتون های زیستینقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرداروی ضد جنون در درمان تیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها ترویا و کابوسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری ها که در آن بشاهکار قرنپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستجهان پر از چیزهای جادویی توصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکخم شدن فضا-زمانفرزندان زمان خودنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندر یک فراکتال هر نقطه مرکمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکروزه داری و التهاب زیانبهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت بررسی علل کمر درد در میانشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گجوانان وطنتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکخانه ی تاریکقوی تر باشنه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهدرمان های جدید سرطانمورد نادر همپوشانی دو بیاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوبعد از کرونا دلخوشی بیهوضرورت زدودن افکارپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنججریان انرژی در سیستم های تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستخطای حسقدرت انسان در نگاه به ابعنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوددرمان جدید سرطانمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد دردهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانتقویت استخوان در گرو تغذظرف باید پر شود چه با چرک آنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت غیر قابل شناختتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا دو ویژگی انتزاع و قدرت تجلبخند بزن شاید صبح فردا زنوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بدریای خداماده ی تاریکاز تکامل تا مغز، از مغز ترساناها و ابر رساناها و عویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استحباب های کیهانی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزدیوار همه اش توهم بوددیوار، از ابتدا توهم بودمن بی من، بهتر یاد میگیرمچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احدرب بسته با غیر خود باز ممحدودیت های حافظه و حافظاستفاده از انرژی خلازمان شگفت انگیزواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیتو یک معجزه ایعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت چهل و هفتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگاصل عدم قطعیت از کوانتوم زونا به وسیله ویروس ابله بخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناسردرد و علتهای آنگیلگمش باستانی کیستثبت امواج الکتریکی در عصتو در میانه ی جهان نیستی سایتهای دیگرفن آوری های جدید علیه شنانقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجاه و داینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هورفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریزبان نیاز تکاملی استبرای تمدن سازی، باید در بشناسایی سلول های ایمنی اگزارش یک مورد جالب لخته وجهان مادی، تجلی فضا در ذهتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت ششمفروتنی معرفتینقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها ترویا و خبر از آیندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی بیماری های خاص که بدشاهکار شش گوشپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستجهان دارای برنامهتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشخونریزی مغز در سندرم کووفرضیه ای جدید توضیح میدهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردر کمتر از چند ماه سوش جدمنتظر زمان ایده آل نشواز تکنیکی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس هوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشابرطرف کردن خشونت را از خاشجاعت و ترسپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماجوانان وطنتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیخانواده پایدارقیچی ژنتیکینه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیدرمان های رایج ام اسموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام استفکر قبل از کارضرب المثل یونانیپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدجراحی گردن همیشه برای دیتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاخطر آلودگی هواقدرت ذهننوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبدرمان دارویی سرطان رحم بمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تراه فراری نیستهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونتقویت حافظه یا هوش مصنوععقل مجادله گرآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایدو بیماری روانی خود بزرگ لحظات خوش با کودکاننوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستدرک فرد دیگر و رفتارهای اماده ی خالیاز تکامل تا مغز، از مغز ترستگاری محدود به یک راه نویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانتمدن بشری و مغز اخلاقیعماد الدین نسیمی قربانی آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیحباب هایی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگراندید تو همیشه محدود به مقدمننژیتچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرختان چگونه بر تشکیل ابمحدودیت درک انساناستفاده از سلول های بنیازمزمه ات مانده در گوشمواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعتو یک جهان در مغز خودت هسعشق درونی به یگانگی خلقتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هشتايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز نگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل، روان و نفس استزیان غذاهای پرچرببخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شسردرد به دلیل مصرف زیاد مگیاه بی عقل به سوی نور میجلو رفتن یا عقبگردتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاه و سایندرالداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی رفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنزبان و کلمه حتی برای کسانبرای خودآگاه بودن تو بایشواهدی از نوع جدیدی از حاگشایش دروازه جدیدی از طرجهان مرئی و نامرئیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت شصت و هشتفروتنی و غرورنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهدارویی ضد بیش فعالی سیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها ترویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پارشاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استجهان در حال نوسان و چرخشتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواندن ، یکی از شستشو دهنفساد اقتصادی سیتماتیک درنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدر آرزوهایت مداومت داشتهمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز و از مغز روزه داری سلول های بنیادهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ فکر کنشرکت نورالینک ویدیویی ازپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاجواب دانشمند سوال کننده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمخار و گلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیدرمان های علامتی در ام اسموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و ستفکر ترکیبی در هوش مصنوعضربه مغزی در تصادف رانندپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاجستجوی متن و تصویر به صورتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتخطرات هوش مصنوعیقدرت عشقنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استدرمان زخم دیابتی با تکنوما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تراه نجاتهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونتقویت سیستم ایمنیعقل سالمآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هردو بار در هفته ماهی مصرف لرزش ناشی از اسیب به عصبنوروز یا روز پایانیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سدرک نیازمند شناخت خویش اماده ای ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های تمدن زیر آبعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز از بسیاری حقایق می گرحریص نباشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضاددیدن خدا در همه چیزمنابع انرژي پاک سرچشمه حچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرختان اشعار زمینمخچه فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیازنان باهوش ترواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان تو کجای جهانیعشق، شلوغ کردن نیستآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و دومای نعمت من در زندگیمدانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز نگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن و شیمی بدناصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیباترین چیز در پیر شدنبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دسردرد تنشنگیاه خواری و گوشت خوار کدجلوتر را دیدنتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونفواید روزه داری متناوبنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و شایا کوچک شدن مغزانسان الداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیبرای رشد، باید از مسیر خطشواهدی از دنیسوان(شبه نئپل جویی اصفهانجهان مشارکتیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت شصت و دوفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها ترویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است سفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توصیه ها برای واکسیشاید درست نباشدپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستجهان در حال ایجاد و ارتقاتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وخواب زمستانی سلول های سرفشار و قدرتنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدر آسمان هدیه های نادیدنمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن مغز محدود به دورشربت ضد خلطپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسجواب سنگ اندازیتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اخارق العاده و استثنایی بقانون مندی نقشه ژنتیکی منه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تریه زغالیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تفکر خلا ق در برابر توهم ضررهای مصرف شکر و قند بر پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهجستجوی هوشیاری در مغز ماتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هدفاع از پیامبرقضاوت ممنوعنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوددرمان ساده ی روماتیسمما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دتلقین اطلاعات و حافظهعقلانیت بدون تغییرآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنحل مشکلتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکدو برابر شدن خطر مرگ و میلرزش عضله یا فاسیکولاسیونورالژیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرک و احساسماده، چیزی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده اویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل تمدنی قدیمی در شمال خلیج عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش ارثی دریافتی از پآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ حرکات چشم، ترجمه کننده ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد و درسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیازنجیرها را ما باید پاره کواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنتو کز محنت دیگران بی غمیعصب حقوق نورولووآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهل و سومای همه ی وجود مندانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع بی نهایت انرژی در دنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دزیباترین چیز در افزایش سبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانسردرد سکه ایگیرنده باید سازگار با پیجمجمه انسان های اولیهتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمفیلمی بسیار جالب از تغیینقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره رموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سبرای زندگی سالم، یافتن تشیشه ی بازالتی و سیلیکونپل خواجو اصفهانجهان معناتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت شصت و ششفراموش کارها باهوش تر هسنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زادخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شدرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی درمان های Spinal Muscular Atشایسته نیست در جیب خود قرپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانجهان ریز و درشتتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهخواب سالم عامل سلامتیفضا و ذهن بازنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً در آستانه ی موج پنجم کوویمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن تقریبا ناگهانی شش مرحله تکامل چشمپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدجوسازی مدرنتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریخبر مهم تلسکوپ هابلقانون گذاری و تکاملچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخوانمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینهیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به ستفاوت مغز انسان و میمون هضررهای شکر بر سلامت مغزپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنحفره در مغزتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدفاع در برابر تغییر ساختقطار پیشرفتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز- از مغز راه های جدید برای قضاوت رهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزتلاش ها برای کشف منابع جدعقیده ی بی عملآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقحلقه های اسرارآمیزتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تودو برابر شدن خطر مرگ و میلزوم گذر انسان از حدها و نوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایدرک کنیم ما همه یکی هستیمماده، چیزی بیش از یک خلا از تکامل تا مغز، از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزتمرکز و مدیتیشنعواملی که برای ظهور لغت اعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحرکت چرخشی و دائمی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهدژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرد باسن و پا به دلیل کاهمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستفاده از سلول های بنیازندگی فعال و مثبت روند آلواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستسختی ها رفتنی استتغییرتو پیچیده ترین تکنولوژی عصب سیاتیکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت نهمای آنکه نامش درمان و یادشدانش، یک انسان را ناسازگمنابع جدید انرژیادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملزیر فشار کووید چه باید کربخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانسردرد عروقی میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیجنین مصنوعیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمفیروز نادرینقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت روابرخی ملاحظات در تشنج های شکل های متفاوت پروتئین هپلاسمای غالبجهان هوشمندتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک سی و هفتمفراموشی همیشه هم بد نیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهدر میان تاریکی و روشناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی روش های تربیتی کودکشادی، پاداش انجام وظیفهپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشجهان شگفت انگیزتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانخواب سالم عامل سلامتی و یفضای قلب منبع نبوغ استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر درمان بیماری مولتیپل مهمان ناخواندهاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر بزرگترین خطایی که مردم مششمین کنگره بین المللی سپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیجامعه ی آسمانیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتخدا موجود استقانون جنگلنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیدرمان پوکی استخوانمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارتفاوت ها و تمایزها کلید بضعیف و قویآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهحق انتخابتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشادقیق ترین تصاویر از مغز اقطره قطرهنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاردرمان سرگیجه بدون نیاز بما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز- از مغزتراه پیروزی در زندگی چیستهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزتلاش های جدید در ALSعلم و ادراک فقط مشاهده ی آینه در اینهمغز و اخلاقحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استدو داروی جدید برای میاستلزوم سازگاری قانون مجازانوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاندرک احساسات و تفکرات دیگماست مالیاز خود رها شورشد در سختی استویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشتمرکز بر هدفتمرکز بر امروزعید نوروز مبارکآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کحس متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستدژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگودرد زانو همیشه نیاز به جرمخچه تاثیر گذار بر حافظهاستفاده از سلول های بنیازندگی هوشمند در خارج از زوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زتو آرامش و صلحیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یحس و ادراک قسمت چهارمایمپلانت مغزیدائما بخوانمناطق خاص زبان در مغزادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالماصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادسرطان کمیت گراییگام کوچک ولی تاثیرگذارجنگ هفتاد و دو ملت همه را تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهفیزیک مولکولها و ذرات در نقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،رمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج برخی مرزهای اخلاق و علوم شکل پنجم مادهپمبرولیزوماب در بیماری چجهان هوشیارتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک- قسمت پنجاه و فراموشی و مسیر روحانینقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردرددر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلاشب سیاه سحر شودپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلجهانی که نه با یک رخداد و تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رخواب عامل دسته بندی و حفطقفس ذهننمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدر سال حدود 7 میلیون نفر مهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگبزرگترین درد از درون است صبور باشپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلجاودانگی مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالخدا نور آسمان ها و زمین اقانون جنگلنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماندرمان آرتروز با ورزش موضمیگرن و خواباز تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزتفاوت ها را به رسمیت بشناطلوع و حقیقتآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمحقیقت قربانی نزاع بین بی تئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیددل به دریا بزنلمس کوانتومینوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی ددرمان سرگیجه بدون داروما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز، از مغز راه انسان شدن، راه رفتن وهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکتلاش های جدید در درمان فرعلم و روحآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی حمایت از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابدو سوی واقعیتلزوم سازگاری قانون مجازانوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیندرک تصویر و زبان های مخلتماست مالی با هوش انسانیاز درخواست ها جدا شورشد، رسیدن به یک هدف نیستویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولتمساح حد واسط میان مغز کوعامل کلیدی در کنترل کارآآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس چشایی و بویاییتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خدگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بدردهای سال گذشته فراموش مخاطب قرار دادن مردم، کااستیفن هاوکینگ در مورد هزندگی و داراییواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوتو افق رویداد جهان هستیغم بی پایانآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمحس و ادراک قسمت نوزدهمایمپلانت مغزی و کنترل دو داروهای مصرفی در ام اسمناطق خاصی از مغز در جستجارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسزیرک ترین مردمبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانسرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای جنگ و تصور از جنگتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکفیزیک هوشیارینقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینبرخی نکات از گاید لاین پرشکرگزار هر چیزی باش که داپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان های بسیار دیگرتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک- قسمت بیست و پفراموشی آرماننقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عدر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزرویای شفافهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و شبیه سازی میلیون ها جهان پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شجهانی که از یک منبع، تغذیتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو خودآگاهی و هوشیاريقفس را بشکننمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسدر عید نوروز مراقب تصادف مهندسی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای کم کردن اضطهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشبسیاری از مجرمان، خودشانصبر لازمه ی پیروزی استپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستجایی برای یاد گرفتن باقی تکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیخدا بخشنده است پس تو هم بقانونمندی و محدودیت عالمنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمیگرن و روزه داریاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمتفاوت های بین زن و مرد فقطلای سیاهآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمحقیقت آنطور نیست که به نظتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیدلایلی که نشان میدهد ما بلووفلوکساسیننوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان سرطان با امواج صوتما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز، از مغز راه بی شکستهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهتلاش های جدید در درمان سرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیحوادث روزگار از جمله ویرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیندولت یا گروهکلزوم عدم وابستگی به گوگل نیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکدرک حقیقت نردبان و مسیری ماشین دانشاز روده تا مغزز گهواره تا گورویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانتنفس هوازی و میتوکندریعادت همیشه خوب نیستآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکدانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدردی که سالهاست درمان نشمدل همه جانبه نگر ژنرالیاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی بی دودبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی تو انسانی و انسان، شایستغم بی پایانآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند داروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیزیست شناسی کل در جزء فراکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اسطح آگاهی، رخدادهای زندگگامی در درمان بیماریهای جنگ داده هاتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوفیزیک و هوشیارینقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد رمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مبرخی نرمش ها برای درد زانشکست حتمیپول و شادیجهان هایی در جهان دیگرتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک- قسمت شصت و چهفرایند پیچیده ی خونرسانینقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پدر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز واقعیت امروز تا حقیقتروان سالمهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشت مغز ما از گذر زمانشبیه سازی سیستم های کوانپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیجهانی در ذهنتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسخودآگاهی و هوشیاريقله برای دیدن نه برای به چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدرمان نگهدارنده ی اعتیادمهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از هوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبسیاری از بیماری های جدیصبر و واقعیتپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیجایی خالی نیستتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروخدای رنگین کمانقارچ بی مغز در خدمت موجودنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تومورهای مغزی با امیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجوهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتتفاوت های تکاملی در مغز وطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونحقیقت افرادتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساندنیا فریب و سرگرمیلوب فرونتال یا پیشانی مغنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان ضایعات نخاعیما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز، از مغز رابطه تشنج و اوتیسمو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراتلاش های جدید شرکت نورالعلم به ما کمک میکند تا موآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟حکمت الهی در پس همه چیزتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمنددوچرخه در کاهش دردهای کممقاومت به عوارض فشار خون نیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استدرک دیگرانمبانی ذهنی سیاه و سفیداز سایه بگذرزمین در برابر عظمت کیهانویتامین دی گنجینه ای بزربارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمتنفس هوازی و میتوکندریعادت کن خوب حرف بزنیآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک (قسمت دوم )اولین مورد پیوند سر در اندانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بدرس گرفتن از شکست هامدل هولوگرافیک ژنرالیزهاستخوان های کشف شده، ممکزندگی در جمع مواردی را بربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیتو با همه چیز در پیوندیغیرقابل دیدن کردن مادهآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت هفدهمایمپلانت نخاعی میتواند دداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چزیست شناسی باور حقیقت یا بدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهسعی کن به حدی محدود نشویگاهی لازم است برای فهم و جنبه های موجی واقعیتتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت بیست و سوفیزیک آگاهینقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب برخی نرمش ها برای زانوشگفت نیست من عاشق تو باشمپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینجهان یکپارچهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیحساسیت روانی متفاوتفرایند تکامل و دشواری هانقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگندر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کجا آمده ام و به کجا میروبات ها قول میدهندهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکبرداشتت از جهان رو زیاد شبکه های مصنوعی مغز به درپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردجهان، تصادفی نیستتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوخودت را از اندیشه هایت حفقله سقوطچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو درمان نابینایان آیا ممکنموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شببسیاری از بیماری های جدیصبر بسیار بایدپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیجاذبهتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنخدایی که ساخته ی ذهن بشر قبل از آغازچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمدرمان تشنجمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری سودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینتفاوت های زبانی سرمنشا تطوفان زیباییآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیحقیقت انسانتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایدنیا مکانی بسیار اسرارآملوتیراستامنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشندرمانهای بیماری پارکینسما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز، از مغز رادیوی مغز و تنظیم فرکانوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاتلاش هایی در بیماران قطع علم بدون توقفآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی احافظه میتواند بزرگترین دتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عدوچرخه سواری ورزشی سبک و مقایسه رقابت و همکاریچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریمباحث مهم حس و ادراکاز علم جز اندکی به شما دازمین زیر خلیج فارس تمدنی ویروس مصنوعیویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیتنفس بدون اکسیژنعادت کردن به نعمتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت 67اولین هیبرید بین انسان و دانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی دست و پا زدن در سایه؟مدل هولوگرافیک تعمیم یافاستروژن مانند سپر زنان دزندگی در سیاهچالهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تغییر عمودی سر انسان از پتو با باورهایت کنترل میشغرور و علمALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت هجدهمایمان به رویاداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مزیست، مرز افق رویداد هستبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشلیک فراموشیگاهی مغز بزرگ چالش استجنسیت و تفاوت های بیناییتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت بیستمفیزیکدانان ماشینی برای تنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت اولرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم برخی نرمش های گردنشگفت انگیز بودن کیهانپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودجهان یکپارچهتوکل بر خداآسانی موفقیتخفاش کور و انسان بینا؟فرایند حذف برخی اجزای مغنقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز کسی که یک کتاب خوانده روبات های ریز در درمان بیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسي علل احتمالي تغيير شبکیه های مصنوعیپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهجهش های ژنتیکی مفید در ساتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم خودروهای هیدروژنیقلب های سادهچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدرمان های اسرار آمیز در آموفقیت در تفکر استاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبابشکه ای که ته نداره پر نمصد قدح، نفتاده بشکستپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سجاذبه و نقش آن در شکلگیریتکامل زبانامید نجاتخدایا جز تو که را دارمقبل از انفجار بزرگچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماننعناعدرمان جدید ALSمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیتفاوت ایستایی و تکاپوطولانی ترین شبآموزش نوین زبانمعرفت و شناختحقیقت اشیاتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میددنیای شگفت انگیز کوانتوملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود ددرماندگی به دلیل عادت کرما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز، از مغز راز تغییروقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع متلاشی برای درمان قطع نخاعلم در حال توسعهآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماحافظه های کاذبتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملدوپامین قابل حل در آبمقابله ی منطقی با اعتراضچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریهنر فراموشیدرک عمیق در حیواناتمبتکران خودشکوفاازدواج های بین گونه ای، رزمان چیست