دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شگفت انگیز بودن کیهان

ابر اوورت که سیستم خورشیدی ما را در بر گرفته است.
(دانشمندان معتقدند این ابر از فاصله ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ واحد نجومی آغاز شده و تا فاصله ۵۰,۰۰۰ واحد نجومی که تقریباً برابر با یک سال نوری است، نیز ادامه پیدا می کند. برخی دیگر بر این عقیده اند که این ابر عظیم حتی تا بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ واحد نجومی گسترش یافته است و این به آن معناست که لبه اش تا مرز پایانی منظومه شمسی ما کشیده شده است.( یک واحد نجومی برابر فاصله میانگین زمین تا خورشید، حدود ١۵٠ میلیون کیلومتر است.)


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531661084979779&id=100044076761942


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ثبت امواج الکتریکی در عصلبخند بزن شاید صبح فردا زابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنماده، چیزی بیش از یک خلا هزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استنقش روی و منیزیم در سلامتشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهمن بی من، بهتر یاد میگیرماجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رمخچه تاثیر گذار بر حافظهویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فنقص در تشخیص هیجانات عامضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهمنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علممسمومیت دانش آموزان بی گسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزفلج نخاعی با الکترودهای این اندوه چیستنه به اعدامجواب دانشمند سوال کننده منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییمطالبی در مورد تشنجسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشعلایم کمبود ویتامین E را فاجعه ی جهل مقدسایستادن در برابر آزادی بنوار مغزی روشی مهم در تشخجستجوی هوشیاری در مغز مادلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیمغز چون ابزار هوش است دلیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پنداریعارضه جدید ویروس کرونا سفرد یا اندیشهابتدایی که در ذهن دانشمننوشیدن چای برای مغز مفید حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسدوچرخه در کاهش دردهای کممنتظر زمان ایده آل نشوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کومغز ایندگان چگونه استسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیماقلب روباتیکابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استموسیقی هنر مایع استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنمغزهای کوچک بی احساسشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیقدرت و شناخت حقیقتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهاننگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسما اکنون میدانیم فضا خالهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدنقش هورمون های تیروئید دشگفتی های زنبور عسلنقش هورمون زنانه استروژنشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردلحظات خوش با کودکانابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزنازوکلسینحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرماست مالیهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشنقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیمننژیتاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استمدل همه جانبه نگر ژنرالیویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغنقطه ی رسیدن به قلهضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشمنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیمسمومیت دانش آموزان، قماسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت فلج بل، فلجی ترسناک که آناین ایده که ذرات سیاهچالنه به اعدامجواب سنگ اندازیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییمطالعه ای بیان میکند اهدسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیعلایم کمبود ویتامین E را فاصله ها در مکانیک کوانتاکنون را با همه ی نقص هاینوار مغز، ترجمه ی فعالیت حفره در مغزدنیا فریب و سرگرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقامغز چگونه صداها را فیلتر سادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریعدم توقف تکامل در یک اندافرد حساس از نظر عاطفی و بابتذال با شعار دیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک حمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوچرخه سواری ورزشی سبک و منحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم مغز ابزار بقای برتر مادیسردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلیقلب را نشکنابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوچگونه انتظارات بر ادراک حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارمیهمانهای ناخوانده عامل هوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتمغز، فقط گیرندهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعقدرت کنترل خودابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیما از اینجا نخواهیم رفتهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟نقش ویتامین K در ترمیم اسشانس یا تلاشجلوتر را دیدنلرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتماست مالی با هوش انسانیهزاران سال چشم های بینا وباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پانقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی ممدل هولوگرافیک ژنرالیزهویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعینقطه ای بود و دگر هیچ نبوضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقامنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند باظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خواباین ابتدای تناقض هاستنه جنگ و نه خونریزیجوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علممعماری، هندسه ی قابل مشاسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدعلائم عصبی آلزایمر، با افاصله ی همیشگی تصویر سازاکوییفلکسنوار عصب و عضلهحق انتخابدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی مغز ناتوان از توجیه پیداسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستعدم درکفردا را نمیدانیمابداع دی ان ای بزرگترین دنیکولا تسلاحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدوپامین قابل حل در آبمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمامغز ابزار برتر بقاسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکیقوی تر باشابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استچگونه به سطح بالایی از هوحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتمیوتونیک دیستروفیهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیمغزتان را در جوانی سیم کششناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان قدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان نگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وما اشیا را آنطور که هستندهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استنقش ژنتیک در درمان اختلاشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیماشین دانشهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودنقش رژیم غذایی در رشد و اشجاعت و ترسجهان معنامنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سچرا مغزهای ما ارتقا یافت حساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیمدل هولوگرافیک تعمیم یافویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شنقطه بی بازگشتضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتمنابع بی نهایت انرژی در دادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلمسئول صیانت از عقیده کیسسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خواب چیستاینکه به خاطرخودت زندگی چه زیاد است بر من که در ایجامعه ی آسمانیخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسممعنی روزهسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشعلت خواب آلودگی بعد از خوفتون های زیستیاکسی توسین و تکامل پیش انوار عصب و عضلهحقیقت قربانی نزاع بین بی دنیایی پر از سیاهچاله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتمغز و قلب در جنین موش مصنستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استعدالت برای من یا برای همهفرزندان زمان خودابزار هوش در حال ارتقا ازنیاز به آموزش مجازی دیجیحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزمغز از بسیاری حقایق می گرسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربرانقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغچگونه باغبانی باعث کاهش حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانمغزتان را در جوانی سیمکششناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنقدرت ذهنابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهنگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلما به جهان های متفاوت خودهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار آموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندنقش گرمایش آب و هوا در همشاهکار شش گوشجنین مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استچت جی پی تیحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیچرا ویروس کرونای دلتا واخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پمدل های ریز مغز مینی برینویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستمرگ و میر پنهانسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدنمیتوان با بیرون انداختنضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزمنابع جدید انرژیادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینمسئولیت جدیدسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج دوطرفه عصب 6 چشماینکه خانواده ات سالم بانه عدم مطلق بلکه عدم با قجاودانگی مصنوعیخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتمعادله ها فقط بخش خسته کنسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونعماد الدین نسیمی قربانی فروتنی معرفتیاکسکاربازپین در درمان تشنوار عصب و عضلهحقیقت آنطور نیست که به نظدنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتمغز و اخلاقستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنعسل طبیعی موثر در کنترل بفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانچیز جدید را بپذیرحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز ديدن با چشم بسته در خواب مهمان ناخواندههوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقمغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد و علتهای آنتشخیص ایدزسایتهای دیگرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چمغط یک گیرنده استشناسایی سلول های ایمنی اتغییرقدرت عشقابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگینگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدما با کمک مغز خود مختاريمهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا نقش پیش زمینه ها و اراده شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را لزوم سازگاری قانون مجازاابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودچت جی پی تیحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمباحث مهم حس و ادراکو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصنقش زبان در سلطه و قدرت اشربت ضد خلطجهان هوشیارمنابع انرژی از نفت و گاز احساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دمدیون خود ناموجودویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیمرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است ینمیتوان بر سیاه سیاه نوشضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و مناطق خاص زبان در مغزادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عامسئولیت در برابر محیط زیسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر فن آوری های جدید علیه شنااینترنت بدون فیلتر ماهوانهایت معرفت و شناخت درک عجایی برای یاد گرفتن باقی خسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خدامعجزه های هر روزهسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوعوامل موثر در پیدایش زبافروتنی و غروراگر فقط مردم میفهمیدند کنوار عصب و عضله تعیین محلحقیقت افراددندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هامغز و اخلاقستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزعشق درونی به یگانگی خلقتفساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقا از نخستین همانچیزی منتظر شناخته شدنحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(مهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیمغز بیش از آنچه تصور میشوسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکمیگرن شدید قابل درمان اسهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آتابوهای ذهنیامیدوارینفرت، اسیب به خود استشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زقضاوت ممنوعابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریما بخشی از این جهان مرتبطهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هاینقش آتش در رسیدن انسان بهشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگلزوم عدم وابستگی به گوگل ابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمبتکران خودشکوفاوفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگراننقش زبان در سلطه و قدرت اشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنمدیریت اینترنت بر جنگویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشمرگ و سوال از قاتلسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است ینمای موفقیتضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیمناطق خاصی از مغز در جستجادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیمستند جهان متصلسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی عقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگفناوری هوش مصنوعی نحوه خایندرالنهایت در بی نهایتجایی خالی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتمعجزه ی چشمسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رعوامل ایجاد لغت انسانی و فرگشت و تکامل تصادفی محض اگر میدانی مصیبت بزرگتر نوبت کودکانحقیقت اشیاده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هامغز و سیر تکامل ان دلیلی ستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعشق، شلوغ کردن نیستفشار و قدرتابزار بقا از نخستین همانچیزی خارج از مغزهای ما نیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریمهندسی بدنهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و همغز برای فراموشی بیشتر کسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتقانون گذاری و تکاملابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسمیدان مغناطيسي زمین بشر هوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزنقاشی هایی با بوی گذشته یشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوقطار پیشرفتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSما تحت کنترل ژنها هستیم یهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیسترنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرنقش انتخاب از طرف محیط، نشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هامقاومت به عوارض فشار خون اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتمجموعه های پر سلولی بدن موقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادنقش سجده بر عملکرد مغزششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید هممداخله ی زیانبار انسانویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بمرگ انتقال است یا نابود شسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمنمایش تک نفرهجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتمشکل از کجاستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشفیلمی بسیار جالب از تغییایا کوچک شدن مغزانسان النهادینه سازی فرهنگ اختلاجاذبهخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای معجزه ی علمساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینعواملی که برای ظهور لغت افراموش کارها باهوش تر هساگر نیروی مغناطیس نباشد نور از عمق تاریکیحقیقت تنها چیزی است که شادهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز کوانتومیسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکعصب حقوق نورولووفضا و ذهن بازابزار بقا از نخستین همانچیزی شبیه نور تو نیستحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستمهربانی، شرط موفقیتهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی میدان های مغناطیسی قابل هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشمتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستچقدر به چشم اعتماد کنیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی لمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام مانند آب باشهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکنقش اتصالات بین سلولهای شادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتمقایسه رقابت و همکاریاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهبانخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیمجرم، گاهی قربانی استوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش غذاها و موجودات درياصبور باشجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکمدارک ژنتیکی چگونه انسانویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیمرگ تصادفیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منچند نرمش مفید برای کمردرجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیمشکلات نخاعیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیروز نادریایا این جمله درست است کسیچهار میلیارد سال تکامل بجاذبه و نقش آن در شکلگیریخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیمعجزه ی علم در کنترل کرونسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوارض ازدواج و بچه دار شدفراموشی همیشه هم بد نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسنور درونحقیقت خواب و رویادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشمغز آیندگان چگونه است ؟سخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهعصب سیاتیکفضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیمغز بزرگ چالش است یا منفعسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً نگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنمیدان های کوانتومی خلاهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطانقش قهوه در سلامتیشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیماه رجبهدف یکسان، در مسیرهای متبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تونقش تیروئید در تکامل مغزشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییمقابله ی منطقی با اعتراضاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آورمحل درک احساسات روحانیوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهنقش غذاها و موجودات درياصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدمروری بر تشنج و درمان هایویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را مرگی وجود نداردسندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشچند جهانیجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضمشکلات بین دو همسر و برخیسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونعلم و روحتاریک ترین بخش شبفیزیک مولکولها و ذرات در ایا ابزار هوشمندی یا مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکجبران از دست رفته هاخطای حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمعجزه در هر لحظه زندگیسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تعید نوروز مبارکفراموشی و مسیر روحانیاگر نعمت فراموشی نبود بسنوروفیبروماتوزحقیقت در علم، هرگز نهایی دو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز اندامی تشنه ی انرژی اسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراعضلانی که طی سخن گفتن چقدقفس ذهنابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودموفقیت در تفکر استهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیممغز بزرگ چالشهای پیش روسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آنگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغمیدان بنیادین اطلاعاتهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتنقش مهاجرت در توسعه نسل اشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پلوتیراستامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویماپروتیلینهدف از تکامل مغزماجرای جهل مقدسهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استنقش حفاظتی مولکول جدید دشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییمقابله با کرونا با علم اساتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشننخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستمحل درک احساسات روحانی دوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستنقش غذاها و موجودات درياصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهمرکز هوشیاری، روح یا بدن واقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیمراحل ارتقای پله پله کیهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیچند جهانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مشکلات روانپزشکی پس از سسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غبافیزیک هوشیاریایا بیماری ام اس (مولتیپنون و القلمجدا کردن ناخالصی هاخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش معرفت و شناختساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استعامل کلیدی در کنترل کارآفراموشی آرماناگر با مطالعه فیزیک کواننورون هاي مصنوعی می توانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتدو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در ومغز انسان ایا طبیعتا تماسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاغم بی پایانقفس را بشکنابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدمولکول ضد پیریهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در امغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آنگاه کلی نگرحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی میدازولام در درمان تشنج هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش میدان مغناطیسی زمین شکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرداروی جدید ای ال اسماجرای عجیب گالیلههر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسملاحظه های اخلاقی دربارهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دنخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتبامحدودیت چقدر موثر استوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خنقش غذاها در کاهش دردهای صبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنمرکز حافظه کجاستواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريمرز مرگ و زندگی کجاستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو چند جهانی و علمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستمشکلات روانپزشکی در عقب سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورفیزیک و هوشیاریایا بدون زبان میتوانیم تنوآوری ای شگفت انگیز دانجدایی خطای حسی استخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت مغز فکر میکند مرگ برای دیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسعادت همیشه خوب نیستفرایند پیچیده ی خونرسانیاگر تلاش انسان امروز برانورون های ردیاب حافظهحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهمغز انسان برای ایجاد تمدسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایانقله سقوطابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزمولتیپل اسکلروز در زنان هوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریمغز بزرگترین مصرف کننده سطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهقبل از آغازابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیمکان زمان یا حافظه زمانهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشانقش محیط زندگی و مهاجرت دشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی ماده ی تاریکهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالملاحظات بیهوشی قبل از جراثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهامحدودیت های حافظه و حافظوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویمرکز حافظه کجاستواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی مرز بین انسان و حیوان کجاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی طوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند چند روش ساده برای موفقیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالمشاهده گر جدای از شیء مشاسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدفیزیک آگاهیایا تکامل هدفمند استنوار مغز مشاهده ی غیر مستجریان انرژی در سیستم های دفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سمغز قلبساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوعادت کن خوب حرف بزنیفرایند تکامل و دشواری هااگر خواهان پیروزی هستینوروپلاستیسیتی چیستحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانمغز انسان برای شادمانی طسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهقلب های سادهابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی ممواد کوانتومی جدید، ممکنهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتمغز حریص برای خون، کلید تسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو نگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنمکانیک کوانتومی بی معنی هیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدنقش مرکز تنفس سلولی در بیشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به لیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از نعناعنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت پنجاه و یناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنماده ی خالیهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عنقش داروهاي مختلف معروف شبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچممانتین یا آلزیکسا یا اباثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییمخچه فراتر از حفظ تعادلویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در اننقشه های مغزی جدید با جزیصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل مرکز خنده در کجای مغز استواقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستمرز جدید جستجو و اکتشاف، سوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما مطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دچندین ماده غذایی که ماننجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودمشاهده آینده از روی مشاهسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهفیزیکدانان ماشینی برای تایجاد احساساتنوار مغز ترجمه رخدادهای جریان انرژی در سیستم های دفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمعادت کردن به نعمتفرایند حذف برخی اجزای مغاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنوروز یا روز پایانیحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسادو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان برای شادمانی طسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریموجود بی مغزی که می تواندهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالمغز در تنهایی آسیب میبینشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگمکانیزمهای دفاعی در برابهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزینقش نگاه از پایین یا نگاهشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان لا اکراه فی الدینابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث ناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسماده ای ضد التهابیهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملنقش درختان در تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هامن کسی در ناکسی دریافتم اثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و نقشه با واقعیت متفاوت اسصرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر مرگ چیستواقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط همرزهای حقیقی یا مرزهای تسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویروطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکALS نگاهی کامل بر بیماری وایمان به رویاچندجهانیجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودمشاهدات آمیخته با اشتباهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومعلم راهی برای اندیشیدن افال نیکوایران بزرگنوار مغز در فراموشی هاجریان انرژی در سیستم های دقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز مانند تلفن استساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیعادت بد را ترک کنفراتر از دیوارهای باوراپی ژنتیکنورالژیحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار دو سوی واقعیتمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو مغز انسان رو به کوچک تر شسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستغربال در زندگیقلب یا مغزابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریموجودات مقهور ژنها هستندهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علمتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیمغز را از روی امواج بشناسشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برنگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانما انسانها چه اندازه نزدهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کساننقش نظام غذایی در تکامل مشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردلایو دوم دکتر سید سلمان فابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشینادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتماده، چیزی نیستهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان نقش ذهن و شناخت در حوادث شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازمن پر از تلخیماثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سنقص های سیستمی ایمنیضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی منابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های مزایای شکلات تلخ برای سلسی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسمفقر داده ها در هوش مصنوعیاین پیوند نه با مغز بلکه نه ناامیدی بلکه ارتقاجوانان وطنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییمطالبه ی حق خودسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم ساختن برج های چرخانفاکسیبتایرادهای موجود در خلقت بنوار مغز در تشخیص بیماری جستجوی متن و تصویر به صوردل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونمغز مادران و کودکان در زمساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرفرد موفقابتدا سخت ترین استنوسانات کوانتومی منبع ماحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز دولت یا گروهکمنتظر نمان چیزی نور را بههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسمغز انسان رو به کوچکتر شدسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییموسیقی نوهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلرومغز زنان جوانتر از مغز مرشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجقدرت مردمابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ نگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسما انسانها چه اندازه نزدهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه اینقش نظریه تکامل در شناساشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظه