دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری قلب در بیماری ویرترکیب حیوان و انسانواکسن دیگر کرونا ساخته شزمان و مکان، ابعاد کیهان گیاه بی عقل به سوی نور میحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تآپومورفین در پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابمشکلات روانپزشکی پس از سعادت بد را ترک کنبیماری لبر و نابینایی آنایندرالبسیاری از بیماری های جدیچهار ساعت پس از کشتار خوکدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاورزش و میگرندست کردن در گوشتشنج عدم توازن بین نورون فیزیک و هوشیاریزندگی زمینی امروز بیش از گشایش دروازه جدیدی از طرحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسممعرفت و شناختغربال در زندگیبیماری دیستروفی میوتونیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهتفاوت های تکاملی در مغز ونوبت کودکانداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی درمانگر کامپیذره ی معین یا ابری از الکتا بحر یفعل ما یشایادگیری هوش مصنوعی، عمیقتعویض دارو در تشنجفرایند پیچیده ی خونرسانیزاویه نگاه ها یکسان نیستپیوند اندام از حیوانات بشلیک فراموشیحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت دهمبا هوش مصنوعی خودکار روبابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبتلاش های جدید شرکت نورالچیزی منتظر شناخته شدنداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت سومرنگ کردن، حقیقت نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سکلمات بلند نه صدای بلندثبت و دستکار ی حافظهقله برای دیدن نه برای به زبان ریشه هایی شناختی اسپایان، یک آغاز استشگفت زده و حیران باشحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرالگو نداشتیممهربانی، شرط موفقیتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخفاش با شیوع همه گیری جدیبار سنین ابزار هوشمندی اابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیتنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل در هم تنیدگی کوانتومیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروبات کیانتاثیر انتخاب از طرف محیط کنترل جاذبهجهان ما میتواند به اندازقارچ بی مغز در خدمت موجودسقوط درون جاذبه ای خاص، چپرتوزایی از جسم سیاهشباهت مغز و کیهاناستیفن هاوکینگ در تفسیر امگا سه عامل مهم سلامتمیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی در مورد عملکرد لوب فنقش میدان مغناطیسی زمین خورشید مصنوعیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استتو انسانی و انسان، شایستنگاهت را بلند کندرمان های بیماری آلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدروش صحبت کردن در حال تکامکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازلوب فرونتال یا پیشانی مغسماگلوتید داروی کاهش دهنآنان که در قله اند هرگز خصدای بم با فرکانس پایین، اطلاع رسانی اینترنتیانرژی بی پایان در درون هرما با کمک مغز خود مختاريمبدون بار گذشتهنقش حفاظتی مولکول جدید دخرما منبع بسیار خوب آنتی ابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی ستولید سلولهای جنسی از سلدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر روزه داری بر سلامت ویتامین E در چه مواد غذایرژیم های غذایی و نقش مهم کاربرد روباتهای ريز، در جوانان وطنارزش های وارونهمقاومت به عوارض فشار خون سیلی محکم محیط زیست بر انآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمدیون خود ناموجودطی یکصد هزار سال اخیر هرچبلعیدن ستاره توسط سیاهچاانسانیت در برابر دیگرانمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی نرمش ها برای درد زاننقش غذاها و موجودات دريادنیایی پر از سیاهچاله احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوهم جسمدرها بسته نیستتازه های بیماری پارکینسوواقعیت و مجازراست دستی و چپ دستیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا تکامل و تغییرات ژنتیمراحل ارتقای پله پله کیهعلم راهی برای اندیشیدن ابه زودی شبکه مغزی به جای ايا اراده آزاد توهم است یمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرداشت مغز ما از گذر زمانچند جهانیدورترین نقطه ی قابل مشاهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی های جدید و حالتتکنولوژی و پیشرفتدرگیری مغز در بیماری کویترازودونواکسن دیگری ضد کرونا از دزمان و گذر آن سریع استگیاه خواری و گوشت خوار کدحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تآپومورفین در پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادمشکلات روانپزشکی در عقب عادت دادن مغز بر تفکربیماری میاستنی گراویسایا کوچک شدن مغزانسان البسیاری از بیماری های جدینون و القلمدانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاورزش بهترین درمان بیش فعدست آسمانتشویق خواندن به کودکانفیزیک آگاهیزندگی زودگذرپل جویی اصفهانسرگردانیحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز فکر میکند مرگ برای دیمقالاتبیماری سلیاکاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جتفاوت های زبانی سرمنشا تنور از عمق تاریکیداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحذرات کوانتومی زیر اتمی قتاول کف پا و حقیقتیادگرفتن، آغاز حرکت است تعامل انسان و هوش مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هازاوسکا درمان گوشرپیوند اندام حیوانات به اشنا در ابهای گرم جنوب نیاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز افت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت دوازدهمبا هر چیزی که نفس می کشد مابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتتلاش هایی در بیماران قطع چیزی خارج از مغزهای ما نیداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت ششمرنگین کمانتاثیر کتامین در درمان پاکلوزاپین داروی ضد جنونثبت امواج الکتریکی در عصقله سقوطزبان شناسی مدرن در سطح سلپاکسازی مغزشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داالگو و عادت را بشکن و در اموفقیت هوش مصنوعی در امتمغز بزرگترین مصرف کننده خلا، حقیقی نیستبارداری بدون رحمابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل در هم تنیدگی کوانتومی و پهیچ کس حقیقت را درون مغز روح و آب حیاتکندر در بیماریهای التهابجهان مادی، تجلی فضا در ذهقبل از آغازسلول های مغزی عامل پارکیپرسش و چستجو همیشه باقی اشباهت مغز با کیهان مادیاستخوان های کشف شده، ممکاما شما از دید خفاش کور همیگرن شدید قابل درمان اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش محیط زندگی و مهاجرت دخوش قلبی و مهربانیابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودتو با همه چیز در پیوندیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های بیماری اس ام ایتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاروشهای نو در درمان دیسک بکیست هیداتید مغزجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد لوتیراستامسندرم کووید طولانیآنزیم تولید انرژی در سلوصرع و درمان های آناطلاعات حسی ما از جهان، چانرژی تاریکما بخشی از این جهان مرتبطبدون زمان، ماده ای وجود ننقش حیاتی تلومر دی ان آ دخسته نباشی بابااتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیتولترودیندرمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر روغن رزماری استنشاویتامین کارژیم ضد التهابیکاش شرف اجباری بود یا حتیجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غمقایسه رقابت و همکاریسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا هوش ارثی دریافتی از پمدیریت اینترنت بر جنگطبیعت موجی جهانبنی عباس، ننگی بر تاریخانسان، گونه ای پر از تضادمباحث مهم حس و ادراکبرخی نرمش ها برای زانونقش غذاها در کاهش دردهای دنیا، هیچ استاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتوهمات و شناخت حقیقتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتازه های درمان ام اسواقعیت و انعکاسرجزخوانی هایی که امروز بکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت و نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مرز مرگ و زندگی کجاستعلم ساختن برج های چرخانبه زیر پای خود نگاه نکن بای نعمت من در زندگیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرداشتت از جهان رو زیاد چند جهانی و علمديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هادرگیری مغز در بیماران مبترازودونواکسن سرطانALS نگاهی کامل بر بیماری وزمان و صبرگیرنده باید سازگار با پیحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزامشاهده گر جدای از شیء مشاعارضه جدید ویروس کرونا سبیماری های میتوکندریایا این جمله درست است کسیبشکه ای که ته نداره پر نمنوآوری ای شگفت انگیز داندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل زبانورزش در کمر درددست بالای دستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فیزیکدانان ماشینی برای تزندگی سلول در بدن، جدای اپل خواجو اصفهانسربازان ما محققا غلبه می حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز قلبتاثیر ویتامین دی بر بیمابیماری ضعف عضلات نزدیک باگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاتفاوت ایستایی و تکاپونور درونداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیذرات کوانتومی زیر اتمی قتابوهای ذهنییادآوری خواب و رویاتعامل انسان با هوش مصنوعفرایند حذف برخی اجزای مغزبان فرایند تکاملی برای پیوند سر آیا ممکن استشناخت و معرفت، و نقش آن دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز افت هوشیاری به دنبال کاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت سومبا آتش، بازی نکن و بعد از ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً تلاشی برای درمان قطع نخاچیزی شبیه نور تو نیستداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانرهبر حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلید نزدیک و نگاه تو بر فجلو رفتن یا عقبگردقلب های سادهزبان شناسی نوین نیازمند پارادوکس ها در علمشگفتی های زنبور عسلحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رالگوی بنیادین و هوشیاریموفقیت در تفکر استمغز حریص برای خون، کلید تخلا، خالی نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیتنفس بدون اکسیژنچگونه حافظه را قویتر کنیدر هم تنیدگی کوانتومی و دهیچ اندر هیچروح در جهانی دیگر استکندر علیه سرطانجهان مرئی و نامرئیقبل از انفجار بزرگسلول های بنیادیپرسشگری نامحدودشباهت های ریشه ای چند بیماستروژن مانند سپر زنان دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش مرکز تنفس سلولی در بیخوش خیالی و خوش بینیابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستتو با باورهایت کنترل میشچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید ALSتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وروشهای شناسایی قدرت شنواکیست کلوئید بطن سومجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسندرم گیلن باره به دنبال آواز خواندن در قفس، نشانضایعه ی شبکه لومبوساکرالاطلاعاتی عمومی در مورد مانرژی تاریک که ما نمی توما تحت کنترل ژنها هستیم یبرنامه و ساختار پیچیده منقش خرچنگ های نعل اسبی درخطا در محاسبات چیزی کاملاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایتومورها و التهاب مغزی عادرمان جدید ام استاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخوانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکتاب گران و پرهزینه شد ولجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولمقابله ی منطقی با اعتراضسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا هوش سریعی که بدون احسمداخله ی زیانبار انسانطبیعت بر اساس هماهنگیبه قفس های سیاهت ننازانعطاف پذیری مکانیسمی علمبتکران خودشکوفابرخی نرمش های گردننقشه مغزی هر فرد منحصر بهدندان ها را مسواک بزنید تاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوکل بر خدادرون قفس یا بیرون از آنتبدیل پلاستیک به کربن و سواقعیت تقویت شدهرحم مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده منابع انرژی از نفت و گاز سکوت، پر از صداآیا جهان ذهن و افکار ما ممرز بین انسان و حیوان کجاعلایم کمبود ویتامین E را به سیاهی عادت نکنیمای همه ی وجود منمدل هولوگرافیک تعمیم یافبررسي علل احتمالي تغيير چند روش ساده برای موفقیتدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هادرگیری مغزی در سندرم کووتراشه مغز بدون واسطه ی دواکسن سرطانفقر داده ها در هوش مصنوعیزمان واقعیت است یا توهمگالکانزوماب، دارویی جدیحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین مشاهده آینده از روی مشاهعدم توقف تکامل در یک اندابیماری های مغز و اعصاب و ایا ابزار هوشمندی یا مغز بشریت از یک پدر و مادر نینوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل زبانوزن حقیقی معرفت و شناختدستورالعمل مرکز کنترل بیتشخیص آلزایمر سالها قبل فال نیکوزندگی، مدیریت انرژیپلاسمای غالبسردرد میگرنحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تآزار دیگری، آزار خود استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهصفحه اصلیبیماریهای تحلیل عضلانی ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهتفاوت ارباب و رهبر حقیقینوروفیبروماتوزداروی جدید ALSهوش مصنوعی، اتفاقات و تحذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر فکر بر سلامتیاری خدا نزدیک استتعداد کلی ذهن ها در جهان فراتر از دیوارهای باورزبان متغیرپیوند سر، یکی از راه حلهاشناخت حقیقت یا آرزوهای گحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا افتخار انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت سی و هشتمبا تعمق در اسرار ابدیت و ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آتلاشی تازه برای گشودن معنکاتی در مورد تشنجداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی در زنان بیشتر اروی و منیزیم در تقویت استتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسجلوتر را دیدنقلب و عقلزبان، نشان دهنده ی سخنگو پاسخ گیاهان در زمان خوردشانس یا نتیجه ی تلاشحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختالگوبرداری از طبیعتمولکول ضد پیریمغز در تنهایی آسیب میبینخلاصه ای از مطالب همایش مبازگشت از آثار به سوی خداابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیتنها مانع در زندگی موارد نگاه من، نگاه تو و یا حقیدر هر سوراخی سر نکنتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نترروح رهاییکوچ از محیط نامناسبجهان مشارکتیقبرستان ها با بوی شجاعتسلول های بنیادی منابع و اآلودگی هوا چالش قرن جدیدشباهت کیهان و مغزاسرار آفرینش در موجانفجار و توقف تکاملی نشامیدان های مغناطیسی قابل بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نگاه از پایین یا نگاهخوشبختی چیستابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارتو باید نیکان را به دست بچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترروشی برای بهبود هوش عاطفکپسول ژری لاکتجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیلیروپریم داروی ترکیبی ضدسندرم پیریفورمیسآینه در اینهضایعه ی عروقی مخچهاطلاعاتی عمومی در مورد مانرژی خلا ممکن استمانند آب باشبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش داروهاي مختلف معروف خطا در محاسبات چیزی کاملاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانتومورهای نخاعیدرمان جدید ای ال اس، توفرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاترژیم غذایی سالم و ضد التهکتاب زیست شناسی باورجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دوممقابله با کرونا با علم اسسیاهچاله هاآیا هشیاری کوانتومی وجودمدارک ژنتیکی چگونه انسانطعمه ی شبکه های ارتباط اجبه مغز خزندگان خودت اجازاهرام مصر از شگفتی های جهمتواضع باشبرخی یونها و مولکول های منقشه های مغزی جدید با جزیده روش موفقیتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوپیراماتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت خلا و وجود و درک مرحم مصنوعیگل خاردار، زیباستجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرز جدید جستجو و اکتشاف، علایم کمبود ویتامین E را به سخن توجه کن نه گویندهای آنکه نامش درمان و یادشبررسی مغز با امواج مادون چندین ماده غذایی که مانندین اجباریچندجهانیدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیدرگیری مغزی در سندرم کووتراشه ها روی مغزواکسن ضد اعتیادفلج نخاعی با الکترودهای زمان پلانکگام کوچک ولی تاثیرگذارحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهعدم درکبیماری وسواسایا بیماری ام اس (مولتیپبعد پنجمنوار مغز با توضیح دکتر فادانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل زبان انسان از پیشیوزوز گوشدغدغه نتیجه ی نادانی استتشخیص ایدزفاکسیبتزندان ذهنیپمبرولیزوماب در بیماری چسردرد میگرن در کودکانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز مانند تلفن استسوالات پزشکیبیماری، رساله ای برای سلاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردتفاوتهای جنسیتی راهی برانورون هاي مصنوعی می توانداروی جدید s3 در درمان ام هوش احساسیرفلکس وتری با توضیح دکتر تاثیر مشاهده بر واقعیت بژن همه چیز نیستتعذیه ی ذهنفرد موفقزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیوندهای پیچیده با تغییرشناخت درون، شناخت بیرون؛حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت سی و ششمبا خودت نجنگابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آتلاشی جدید در درمان ام اسچگونه مولکول های دی ان ایداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویا و واقعیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام، در تحولی شگفت آور بجمجمه انسان های اولیهقلب یا مغززبان، وسیله شناسایی محیطپختگی پس از چهل سالگي به شانس یا تلاشاسکار، لگوی هوشمندالتهاب شریان تمپورالمولتیپل اسکلروز در زنان مغز را از روی امواج بشناسخلاصه ای از درمان های جدیبازگشت به ریشه های تکاملابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانتنها در برابر جهاننگاه مادی غیر علمی استدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر ترکیبات استاتین (سهیپرپاراتیروئیدیسمروزه داری متناوب، مغز را کوچک شدن مغز از نئاندرتاجهان معناقدم زدن و حرکت دید را تغیسلول های بدن تو پیر نیستنآلودگی هوا و ویروس کروناشباهت زیاد بین سلول هاي عاسرار بازسازی اندام هاانقراض را انتخاب نکنیدمیدان های کوانتومی خلابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل مخوشبختی دور از رنج های مابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دتو برای خزیدن خلق نشده ایچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید در بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال روشی جدید در درمان قطع نخکامپیوتر سایبورگجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیلیس دگرامفتامین یا ویاسسندرم پیریفورمیسآیندهضایعات در عصب زیر زبانیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نانرژِی برای ایجاد اضطرابماه رجببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش درختان در تکاملخطای ادراک کارمااتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینتومورهای ستون فقراتدرمان جدید سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین بی 12 در درمان دردرژیم غذایی ضد التهابیکتاب طبیعت در قالب هندسهجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومملاحظه های اخلاقی دربارهسیاهچاله های فضایی منابعآیا واکنش های یاد گرفته ومروری بر تشنج و درمان هایظهور امواج مغزی در مغز مصبه نقاش بنگراولویت بندی ها کجاستمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی اثرات مضر ویتامین دنقشه با واقعیت متفاوت اسدهن، بزرگترین سرمایهاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوتوانایی مغز و دیگر اجزای دروغ نگو به خصوص به خودتتبدیل سلولهای محافط به سوالزارتان داروی ضد فشار رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگل درون گلدانحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز سال سیزده ماههآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرزهای حقیقی یا مرزهای تعلائم عصبی آلزایمر، با ابهبود حافظه پس از رخدادهایمپلانت مغزیبررسی و اپروچ جدید بر بیمبررسی ژنها در تشخیص بیمانه ناامیدی بلکه ارتقادیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل فردی یا اجتماعیدرگیری اعصاب به علت میتوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزواکسن علیه سرطانفلج بل، فلجی ترسناک که آنزمان به چه دلیل ایجاد میشگامی در درمان بیماریهای حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلمطالبه ی حق خودعدالت برای من یا برای همهبیماری کروتز فیلد جاکوبایا بدون زبان میتوانیم تبعد از کرونانوار مغز ترجمه رخدادهای دانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی وسواس، بیماری استذهن ما از در هم شکستن منبتصویر خورشید یا خود خورشفاجعه ی جهل مقدسزونیسومایدپنج اکتشاف شگفت آور در موسردرد میگرنی در کودکانحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز مادران و کودکان در زمپیامهای کاربرانبیندیشاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عتقلید مرحله ای نسبتا پیشنورون های ردیاب حافظهداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش احساسیرفتار مانند بردهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژن همه چیز نیستتغییرفرد یا اندیشهزبان چهار حرفی حیات زمینپیوندی که فراتر از امکانشناسایی تاریخچه ی تکاملیحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تافراد بی دلیل دوستدار تو منبع هوشیاری در کجاست؟ قمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبا خدا باشابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکستمایل زیاد به خوردن بستنچگونه میتوان با قانون جنداروی ضد جنون در درمان تیهوشمندی کیهانرویا و کابوستاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانجنین مصنوعیقلب دروازه ی ارتباطزدودن نقص از هوش مصنوعیپدیده خاموش روشن در پارکشاهکار قرناساس انسان اندیشه و باور امواجی که به وسیله ی ماشیمواد کوانتومی جدید، ممکنمغز زنان جوانتر از مغز مرخم شدن فضا-زمانبازخورد یا فیدبکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمتنهایینگاه محدود و تک جانبه، مشدر یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر تغذیه بر سلامت رواهاوکينگ پیش از مرگش رسالروزه داری و التهاب زیانبکوچکی قلبجهان هوشمندقدرت مردمسلول بنیادی و ای ال اسآلودگی هوا و پارکینسونشباهت زیاد بین سلول هاي عاصفهان زیباانواع سکته های مغزیمیدان بنیادین اطلاعاتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظریه تکامل در شناساخانه ی تاریکابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباتو تغییر و تحولیچالش کمبود اندام برای پیدرمان های جدید سرطانتاثیر درجه حرارت بر عملکهشت توصیه برای کاستن از دروشی جدید در درمان نابینکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بلا اکراه فی الدینسندرم پای بی قرارآینده ی انسان در فراتر ازضرورت زدودن افکاراعتماد به خودانسولینماپروتیلینبرین نت به جای اینترنتنقش ذهن و شناخت در حوادث خطای حساثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم فضای خالیدرمان جدید سرطانتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین بی هفدهرژیم غذایی ضد دردکتاب، سفری به تاریخجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسملاحظات بیهوشی قبل از جرسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا یک، وجود داردمرکز هوشیاری، روح یا بدن ظرف باید پر شود چه با چرک به نقاش بنگراولین قدم شناخت نقص های خمجرم، گاهی قربانی استبرخی اختلالات عصبی مثانهنقص های سیستمی ایمنیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بتوازن مهمتر از فعالیت زیدریای خداتبر را بردارواکنش های ناخودآگاه و تقرساناها و ابر رساناها و عگل زندگیحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز منابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری آیا خداباوری محصول تکاملمزایای شکلات تلخ برای سلعلت خواب آلودگی بعد از خوبهداشت خوابایمپلانت مغزی و کنترل دو بررسی بیماری التهابی رودنه به اعدامدیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمدرب بسته با غیر خود باز متراشه ی بیولوژِیکواکسنی با تاثیر دوگانه افلج خوابزمان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهمطالبی در مورد تشنجعسل طبیعی موثر در کنترل ببیماری گیلن باره و بیمارایا تکامل هدفمند استبعد از کرونانوار مغز در فراموشی هادانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفیک پیام منفرد نورون مغزی ذهن چند جانبه نیازمند نگتصویر در هم تنیدگی کوانتفاصله ها در مکانیک کوانتزونا به وسیله ویروس ابله پول و شادیسردرد و علتهای آنحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تآسیب روانی شبکه های اجتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز چون ابزار هوش است دلیسایتهای دیگربیهوش کردن در جراحی و بیماگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پتقلید از روی طبیعتنوروپلاستیسیتی چیستداروی جدید میاستنی گراویهوش بشری تهدید برای بشریرفتار وابسته به شکلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییر الگوی رشد مغزی با زفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان نیاز تکاملی استپیوستگی همه ی اجزای جهانشناسایی سلول های ایمنی احس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت ششمبا طبیعت بازی نکنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پتمایز یا کشف یگانگیچگونه مغز ما، موسیقی را پدارویی خلط آورهوشیاری و وجودرویا و خبر از آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکم کردن کالری روشی سودمنجنگ هفتاد و دو ملت همه را قلب روباتیکسفر فقط مادی نیستپروژه ی ژنوم انسانیشاهکار شش گوشاستفاده از مغز، وزن را کمامیوتروفیک لترال اسکلروموجود بی مغزی که می تواندمغزهای کوچک بی احساسخونریزی مغز در سندرم کووبازسازي مغز و نخاع چالشی ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمتنهایی رمز نوآوری استنگاه کلی نگردر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر حرکات چشم بر امواج هاوکينگ پیش از مرگش رسالروزه داری و بیمار ی ام اس کوچکترین چیز یک معجزه اسجهان هوشیارقدرت و شناخت حقیقتسلول بنیادین از مخاط بینآلزایمرشجاعت و ترساصل بازخوردانیس بی کسانمیدازولام در درمان تشنج بحثی درباره احساسات متفانقش هورمون های تیروئید دخانواده پایدارابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بتو جهانی هستی که خودش را چالش دیدگاه های سنتی در بدرمان های رایج ام استاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنروشی جدید در درمان سکته مکاهش التهاب ناشی از بیماجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سندرم پس از ضربه به سرآینده ی علم و فیزیک در60 ثضرب المثل یونانیاعتماد به خودانسولین هوشمندماجرای جهل مقدسبرای یک زندگی معمولینقش روی و منیزیم در سلامتخطر آلودگی هوااثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استتوهم فضای خالی یا توهم فضدرمان دارویی سرطان رحم بتاثیر رژِیم غذایی بر میگویتامین دی گنجینه ای بزرراه فراری نیستکتابخانهجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرممانتین یا آلزیکسا یا ابسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا کیهان می تواند یک شبیمرکز حافظه کجاستعقل مجادله گربه نادیدنی ایمان بیاوراولین مورد PML به دنبال تکمحل درک احساسات روحانیبرخی اصول سلامت کمرنقص در تشخیص هیجانات عامدو بیماری روانی خود بزرگ اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرک فرد دیگر و رفتارهای اتحریک عمقی مغزواکنش به حس جدیدرستگاری محدود به یک راه نگلوله ی ساچمه ایحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایآیا دلفین ها می تواند از مسمومیت دانش آموزان بی گعماد الدین نسیمی قربانی بوزون هیگز چیستایمپلانت مغزی کمک میکند بوزون هیگز جهان را از متلایمپلانت نخاعی میتواند دبررسی سیستم تعادلی بدن انه به اعدامدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومدرختان چگونه بر تشکیل ابتربیت کودکان وظیفه ای مهوابستگی یعنی قلادهفلج خواب چیستزمزمه ات مانده در گوشمگاهی لازم است برای فهم و حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکومطالعه ای بیان میکند اهدعشق درونی به یگانگی خلقتبیماری آلزایمر، استیل کوایجاد احساساتبعد از کرونا دلخوشی بیهونوار مغز در تشخیص بیماری دانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه رییک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن هوشیار در پس ماده ی متصویر زیبا از سلولفاصله ی همیشگی تصویر ساززیان غذاهای پرچربپول و عقیدهسردرد به دلیل مصرف زیاد محس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تآسیب عصب پا به دنبال اعتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز چگونه صداها را فیلتر بیهوشی در بیماران دچار ااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنتقلید از طبیعتنوروز مبارکداروی جدید آلزایمرهوش در طبیعترفتار اجتماعی انسان، حاصتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر دیگران یا تغییر خوفردا را نمیدانیمزبان و کلمه حتی برای کسانپیام های ناشناخته بر مغز شواهدی از نوع جدیدی از حاحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع خواب و رویامغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبالاترین هدف از دولتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو تمدن قدیمی ای در جنوب ایرچگونه مغز پیش انسان یا همدارویی ضد بیش فعالی سیستهوشیاری و افسردگیرویا بخشی حقیقی از زندگی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمالگرایی دشمن پیشرفتجنگ و تصور از جنگقلب را نشکنسفر نامه سفر به بم و جنوب پروژه ی ژنوم انسانیشاید گوشی و چشمی، آماده شاستفاده از نظریه ی تکامل امید نیکو داشته باش تا آنموجودات مقهور ژنها هستندمغز، فقط گیرندهخواندن ، یکی از شستشو دهنبحتی علمی درباره تمایل بابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمتنبیه چقدر موثر استنگاه انسان محدود به ادرادر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان و مسیرهای مختلروزه داری سلول های بنیادکووید نوزده و خطر بیماری جهان های بسیار دیگرقدرت کنترل خودسلول عصبی شاهکار انطباق آملودیپین داروی ضد فشار شرکت نورالینک ویدیویی ازاصل در هم تنیدگی و جهانی انگشت ماشه ایمکان زمان یا حافظه زمانبحثی درباره احساساتی غیرنقش هورمون زنانه استروژنخار و گلابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنتو جدای از کیهان نیستیچاالش ها در تعیین منبع هودرمان های علامتی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکوفور و فراوانیريتوکسيمب در درمان ام اسکاهش حافظه هرچند فرایندیجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانلایو دوم دکتر سید سلمان فسندرم جدایی مغزآینده با ترس جمع نمیشودضربه مغزی در تصادف راننداعتماد بی موردانسان قدیم در شبه جزیره عماجرای عجیب گالیلهبرای پیش بینی آینده مغز دنقش روزه داری در سالم و جخطرات هوش مصنوعیاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)درمان زخم دیابتی با تکنوتاثیر سلامت دستگاه گوارشویروس مصنوعیراه نجاتکجای مغز مسئول پردازش تججایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنومن کسی در ناکسی دریافتم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیا گذشته، امروز وآینده مرکز حافظه کجاستعقل سالمبه هلال بنگراولین مورد پیوند سر در انمحل درک احساسات روحانی دبرخی اطلاعات روانشناسی منقطه ی رسیدن به قلهدو بار در هفته ماهی مصرف اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بتوسعه برخی شغل ها با هوش درک نیازمند شناخت خویش اتحریک عمقی مغز در آلزایمواکسن های شرکت فایزر آمررشته نوروایمونولوژی و نقگلوئونحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودآیا دلفین ها میتوانند بامسمومیت دانش آموزان، قماعوامل موثر در پیدایش زبامسیر دشوار تکامل و ارتقاعوامل ایجاد لغت انسانی و بی نهایت در میان مرزهاایمان به رویابررسی علل کمر درد در میاننه بدبخت بلکه ناداندیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمدرختان اشعار زمینترجمه ای ابتدایی از اسراواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفلج دوطرفه عصب 6 چشمزنان باهوش ترگاهی مغز بزرگ چالش استحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تآتاکسی فریدریشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن و سکوتمعماری، هندسه ی قابل مشاعشق، شلوغ کردن نیستبیماری الزایمرایران بزرگبعد از کرونا دلخوشی بیهونوار مغزی روشی مهم در تشخدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکثیر سلول در برابر توقف یک آلل ژنتیکی که از نئاندذهن و شیمی بدنتصویر زیبای اصفهانفتون های زیستیزیباترین چیز در پیر شدنپوست ساعتی مستقل از مغز دسردرد تنشنحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تآسانی موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز ناتوان از توجیه پیدابیوگرافیاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالتقویت استخوان در گرو تغذنوروز یا روز پایانیداروی جدید ای ال اسهوش عاطفی قسمت 11رقیبی قدرتمند در برابر متاثیر نگاه انسان بر رفتاژن ضد آلزایمرتغییر دادن ژنها آیا روزی فرزندان زمان خودزبان و بیان نتیجه ساختماپیدایش زبانشواهدی از دنیسوان(شبه نئحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تافزایش سرعت پیشرفت علوم منتظر نمان چیزی نور را بهمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت شصت و دوباهوش ترین و با کیفیت تریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پتمدن پیشرفته ی پیشینیانچگونه هموساپينس بر زمین داستانها و مفاهیمی اشتباهوشیاری کوانتومیرویا تخیل یا واقعیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردجنگ داده هاقوی تر باشسفر به مریخ در 39 روزپروانه ی آسمانیشاید درست نباشداستفاده از هوش مصنوعی در امید نجاتمورد نادر همپوشانی دو بیمغزتان را در جوانی سیم کشخواب زمستانی سلول های سربحث درباره پیدایش و منشا ابزار بقا از نخستین هماننعناعتهدیدهای هوش مصنوعینگاه از بیرون مجموعهدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متروزهای بد باقی نمیماندکودک هشت ساله لازم است آدجهان هایی در جهان دیگرقدرت انسان در نگاه به ابعسلول عصبی، در محل خاص خودآموزش نوین زبانشربت ضد خلطاصل علت و تاثیرانگشت نگاری مغز نشان میدمکانیک کوانتومی بی معنی بخش فراموش شده ی حافظهنقش ویتامین K در ترمیم اسخارق العاده و استثنایی بابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دتو دی ان ای خاص ميتوکندرينابینایی در نتیجه ی گوشی درمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر درجه حرارت بر عملکوقاحت و تمسخر دیگرانریه زغالیکاهش دوپامین عامل بیماریجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به لبخند بزن شاید صبح فردا زسندرم دزدی ساب کلاوینآیا فراموشی حتمی استضررهای مصرف شکر و قند بر اعتیاد و تلاش های درمانی انسان میوه ی تکاملماده ی تاریکبرای اولین بار دانشمنداننقش رژیم غذایی بر رشد و ادفاع از پیامبراثرات مفید روزه داریهنر فراموشیتوهم چیستدرمان ساده ی روماتیسمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس های باستانی، مغز مراه های جدید برای قضاوت رکرونا چه بر سر مغز می آورجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تمن پر از تلخیمسیاهچاله ی تولید کنندهآیا پیدایش مغز از روی تصامرکز خنده در کجای مغز استعقلانیت بدون تغییربه کدامین گناه کشته شدنداولین هیبرید بین انسان و محدودیت چقدر موثر استبرخی بیماری ها که در آن بنقطه ای بود و دگر هیچ نبودو برابر شدن خطر مرگ و میاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های سازمان بهداشت درک و احساستداوم مهم است نه سرعتواکسن کووید 19 چیزهایی که رشد مغز فرایندی پیچیده اگمان میکنی جرمی کوچکی در حقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز سایه ی هوشیاریآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامسئول صیانت از عقیده کیسعواملی که برای ظهور لغت ابی هیچ می ایی و بی هیچ میراین پیوند نه با مغز بلکه برطرف کردن خشونت را از خانه جنگ و نه خونریزیدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمدرد و درسترس و آرمان هاوبینار اساتید نورولوژی دفن آوری های جدید علیه شنازنجیرها را ما باید پاره کگاهی جهت را عوض کنحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تآتاکسی مخچه ای خودایمنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتمعنی روزهعصب حقوق نورولووبیماری ای شبیه آلزایمر و ایرادهای موجود در خلقت بتفکر قبل از کارنوار مغز، مفید و بی خطردانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتأثیر نیکوتین سیگار بر میک جهش ممکن است ذهن انسانذهن تو همیشه به چیزی اعتقتصویربرداری فضاپیمای آمفروتنی معرفتیزیباترین چیز در افزایش سپوشاندن خود از نورسردرد سکه ایحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و قلب در جنین موش مصنبیوگرافیابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت تقویت حافظه یا هوش مصنوعنورالژیداروی جدید برای میاستنی هوش عاطفی قسمت نهمرموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماژنها نقشه ایجاد ابزار هوتغییر زودتر اتصالات مغزیفرضیه ای جدید توضیح میدهزبان و بیان، در سایه پیشرپیر شدن حتمی نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تافسردگی و اضطراب در بیمامنتظر زمان ایده آل نشومغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت شصت و ششباور و کیهان شناسیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه هوشیاری خود را توسدخالت در ساختار ژنهاهوشیاری سنتی یا هوشیاری رویا حقی از طرف خداتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناجنبه های موجی واقعیتقیچی ژنتیکیسفر تجهیزات ناسا به مریخ پرواز از نیویورک تا لوس آشایسته نیست در جیب خود قراستفاده از انرژی خلاامید جدید بر آسیب نخاعیموسیقی نومغزتان را در جوانی سیمکشخواب سالم عامل سلامتیبحثي درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو تو یک معجزه اینگاه از دور و نگاه از نزددر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزروزهای سختکودک ایرانی که هوش او از جهان یکپارچهقدرت ذهنسلولهای ایمنی القا کنندهآمارهای ارائه شده در سطح شش مرحله تکامل چشماصل عدم قطعیت از کوانتوم انتقال ماده و انرژیمکانیزمهای دفاعی در براببخش های تنظیمی ژنومنقش ژنتیک در درمان اختلاخبر مهم تلسکوپ هابلابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستتو در میانه ی جهان نیستی ناتوانی از درمان برخی ویدرمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشریواستیگمینکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین ملحظات خوش با کودکانسندرم سردرد به دلیل افت فآیا ممکن است موش کور بی مضررهای شکر بر سلامت مغزاعتیاد را به دور بیندازانسان ها می توانند میدان ماده ی خالیبرای تمدن سازی، باید در بنقش رژیم غذایی در رشد و ادفاع در برابر تغییر ساختاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهتوهم و خیالدرمان سرگیجه بدون نیاز بتاریک ترین بخش شبویرایش DNA جنین انسان، برراه های جدید برای قضاوت رکریستال هاجاذبهاز نخستین همانند سازها تمن بی من، بهتر یاد میگیرمسیاره ی ابلهانآیا آگاهی پس از مرگ از بیمرگ چیستعقیده ی بی عملبه امید روزهای بهتراولین تصویر در تاریخ از سمحدودیت های حافظه و حافظبرخی بیماری های خاص که بدنقطه بی بازگشتدو برابر شدن خطر مرگ و میاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های غیر دارویی در سدرک کنیم ما همه یکی هستیمتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کرونا و گشودن پنجررشد مغز علت تمایل انسان بگنجینه ای به نام ویتامین حقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز سایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت سلول عصبی حتی پس از آیا رژیم غذایی گیاهی سلامسئولیت جدیدعوارض ازدواج و بچه دار شدبی ذهن و بی روحاین اندوه چیستبزرگ فکر کنچه زیاد است بر من که در ایدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرد باسن و پا به دلیل کاهتسلیم شدن از نورون شروع موجود قبل از ناظر هوشمندفناوری هوش مصنوعی نحوه خزندگی فعال و مثبت روند آلگذر زمان کاملا وابسته به حافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تآتش منبع انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سختی ها رفتنی استمعادله ها فقط بخش خسته کنعصب سیاتیکبیماری ای شبیه ام اس مولتایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی به شناسایی کاتأثیر نگاه انسان بر رفتایک رژیم غذایی جدید، می توذهن خود را مشغول هماهنگیتصور ما ازمشکلات و واقعیفروتنی و غرورزیر فشار کووید چه باید کرپیموزایدسردرد عروقی میگرنحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و اخلاقبیان ژن های اسکیزوفرنی دابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واتقویت سیستم ایمنینوسانات کوانتومی منبع ماداروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی قسمت هفتمرمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژنها ، مغز و ارادهتغییر عمودی سر انسان از پفساد اقتصادی سیتماتیک درزبان و تکلم برخی بیماریهپیشینیان انسان از هفت میشکل های متفاوت پروتئین هحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تافسردگی و ساختار مغزمنحنی که ارتباط بین معرفمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک سی و هفتمباید از انسان ترسیدابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ تمدن زیر آبچگونه واکسن کرونا را توزدر میان تاریکی و روشناییهوش، ژنتیکی است یا محیطیرویاها از مغز است یا ناخوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنجنسیت و تفاوت های بیناییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسفر دشوار اکتشافپروتئین های ساده ی ابتداشادی، پاداش انجام وظیفهاستفاده از سلول های بنیاامید درمان کرونا با همانموسیقی هنر مایع استمغط یک گیرنده استخواب سالم عامل سلامتی و یبحثی جالب درباره محدودیتابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث تو یک جهان در مغز خودت هسنگاه از درون قفس یا بیروندر درمان بیماری مولتیپل تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزاروش مقابله مغز با محدودیکودکان میتوانند ناقل بی جهان یکپارچهقدرت عشقسلولهای بنیادی مصنوعی درآن چیزی که ما جریان زمان ششمین کنگره بین المللی ساصل، روان و نفس استانتروپی و هوشیاریما انسانها چه اندازه نزدبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش گرمایش آب و هوا در همخدا موجود استابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمتوقف؛ شکستناتوانی در شناسایی چهره درمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگریاضیات یک حس جدید استکایروپاکتیک چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هولرزش ناشی از اسیب به عصبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما کالا هستیمضعیف و قویاعداد بینهایت در دنیای مانسان یک کتابخانه استماده ای ضد التهابیبرای خودآگاه بودن تو باینقش زنجبیل در جلوگیری از دقیق ترین تصاویر از مغز ااجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیتوهم وجوددرمان سرگیجه بدون نیاز بتاریکی من و تو و گرد و غباویشن پروراه پیروزی در زندگی چیستکریستال زمان(قسمت اولجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تمننژیتسیاره ابلهانآیا امکان بازسازی اندامهمرگ و میر پنهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی به بالا بر ستارگان نگاه کاولین دارو برای آتاکسی فمحدودیت درک انسانبرخی توجهات در ببمار پارنمیتوان با بیرون انداختندو داروی جدید برای میاستاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه هایی در مصرف ماهیدرک احساسات و تفکرات دیگترقی واقعی یا شعار ترقیواکسن کرونا از حقیقت تاترشد در سختی استگوهر با نظر دیگران سنگ نمحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا راهی برای رفع کم آبی مسئولیت در برابر محیط زیعید نوروز مبارکبی سوادی در قرن 21این ایده که ذرات سیاهچالبزرگ شدن مغز محدود به دورنه عدم مطلق بلکه عدم با قدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر درد زانو همیشه نیاز به جرتست نوار عصب و عضلهفواید روزه داری متناوبزندگی هوشمند در خارج از زگذشته را دفن کنحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرنوشتمعجزه های هر روزهعضلانی که طی سخن گفتن چقدبیماری اسپینال ماسکولار اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیتفکر خلا ق در برابر توهم نوار عصب و عضلهدائما بخوانهوش مصنوعی تعاملیتأثیر شیرینی های حاوی لویکی از علل محدودیت مغز امذهن سالمتصور از زمان و مکانفرگشت و تکامل تصادفی محض زیرفون داروی ضد ام اسپیموزایدسرطان کمیت گراییحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز آشناپنداری چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت بیست و چهبیان حقیقتابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوتلقین اطلاعات و حافظهنوشیدن چای برای مغز مفید داروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت یازدهرمز گشایی از اتصالات مغزتاثیر ژنها بر اختلالات خژنهای مشترک بین انسان و وتغییرات منطقه بویایی مغزفشار و قدرتزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیشرفت های جدید علوم اعصشکل پنجم مادهحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تاقلیت خلاقمنشأ اطلاعات و آموخته ها مغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک- قسمت پنجاه و بابا زود بیاابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانتمدنی قدیمی در شمال خلیج چگونه آن شکری که می خوریمدر مانهای کمر دردهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارویاهای پر رمز و حیرتی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناجنسیت و تفاوت های بیناییقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز چشمشب سیاه سحر شوداستفاده از سلول های بنیاامیدوار باش حتی اگر همه چمیهمانهای ناخوانده عامل نفرت، اسیب به خود استخواب عامل دسته بندی و حفطبحثی در مورد نقش ویتامين ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیتو کجای جهانینگاه از درون مجموعه با نگدر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر درجه حرارت بر مغزهر چیز با هر چیز دیگر در تروش های صرفه جویی در ایجاکودکان خود را مشابه خود تجهان کنونی و مغز بزرگتریقضاوت ممنوعسلام تا روشناییآنچه ناشناخته است باید شصبور باشاصلاح خطا با رفتن بر مسیرانتظار گذر تندباد؟ما انسانها چه اندازه نزدبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش پیش زمینه ها و اراده خدا نور آسمان ها و زمین اابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستتولید مولکول جدید توسط هنادیدنی ها واقعی هستنددرمان آرتروز با ورزش موضتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی پر از گل شدی خودت را ریتوکسیمابکار امروز را به فردا نیندجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما تنها موجودات زنده طلوع و حقیقتبقا با سازگارترین فرد اسانسان باشماده، چیزی نیستبرای رشد، باید از مسیر خطنقش زبان در سلطه و قدرت ادل به دریا بزناجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دتوهم وجوددرمان سرگیجه بدون داروتاریکی و نورواقعیت فیزیکی، تابعی از راه انسان شدن، راه رفتن وکریستال زمان(قسمت دوم)جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تمنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاره ابلهانآیا انسان با مغز بزرگش اخمرگ و میر بسیار بالای ناشعلم و روحبه بالاتر از ماده بیندیشاولین دروغمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی توصیه ها برای واکسینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدو سوی واقعیتاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی توضیحی ساده در مورد هوش مدرک تصویر و زبان های مخلتتروس جریان انرژیواکسن کرونا ساخته شده تورشد، رسیدن به یک هدف نیستگویید نوزده و ایمنی ساکتحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دساخت شبکه عصبی با الفبای آیاما مقهور قوانین فیزیکمستند جهان متصلعامل کلیدی در کنترل کارآبی شرمیاین ابتدای تناقض هاستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نهایت معرفت و شناخت درک عدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل تکنولوژیدردهای سال گذشته فراموش تست آر ان اس دز میاستنی گفیلمی بسیار جالب از تغییزندگی و داراییگریه ی ابر، رمز طراوت باغحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریع دویدن مهم نیستمعجزه ی چشمغم بی پایانبیماری اضطراب عمومیاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلتفاوت مغز انسان و میمون هنوار عصب و عضلهداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی در کامپیوترهاتئوری تکامل امروز در درمیافته های نوین علوم پرده تصادف یا قوانین ناشناختهفراموش کارها باهوش تر هسزیرک ترین مردمپیچیدگی های مغزمگسسرعت فکر کردن چگونه استحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز آشتی بهتر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت بیست و یکبیداری و خواب کدام بهتر اابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استتلاش ها برای کشف منابع جدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت پنجمرمز پیشرفت تواضع است نه طتاثیر کلام در آیات کلام بژنهای هوش ، کدامندتغییرات مغز پس از 40 سالگیفضا و ذهن باززبان و شناخت حقیقت قسمت اپیشرفت در عقل است یا ظواهشکرگزار هر چیزی باش که داحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تاقیانوس نادانیمنشاء کوانتومی هوشیاری امغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک- قسمت بیست و پباد و موجابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به ستمرکز و مدیتیشنچگونه انتظارات بر ادراک در محل کار ارزش خودت را بهیچ چیز همیشگی نیسترویای شفافتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهل مقدسقانون گذاری و تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز عصبی برای تکلمشبیه سازی میلیون ها جهان استفاده از سلول های بنیاامیدواریمیوتونیک دیستروفینقاشی هایی با بوی گذشته یخودآگاهی و هوشیاريبحثی در مورد نقش کلسیم و ابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استتو کز محنت دیگران بی غمینگاه حقیقی نگاه به درون ادر عید نوروز مراقب تصادف تاثیر درجه حرارت بر عملکهر جا که جات میشه، جات نیروش هایی برای کم کردن اضطکودکان را برای راه آماده جهان کاملی در اطراف ما پرقطار پیشرفتسلاح و راهزنیآنچه واقعیت تصور میکنیم صبر لازمه ی پیروزی استاصول انجام برخی نرمش ها داندوه در دنیا استما اکنون میدانیم فضا خالبخش دیگری در وجود انسان هنقش آتش در رسیدن انسان بهخدا بخشنده است پس تو هم بابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتتولید مثل اولین ربات های نادانی در قرن بیست و یکم،درمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی تو از یاد گرفتن باز ریسدیپلام تنها داروی تایکار با یگانگی و یکپارچگیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انلزوم گذر انسان از حدها و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا مصرف مولتی ویتامین هطلای سیاهبقا در ازای بیماریانسان جدید از چه زمانی پاماده، چیزی بیش از یک خلا برای زندگی سالم، یافتن تنقش زبان در سلطه و قدرت ادلایلی که نشان میدهد ما باحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دتوهم بی خداییدرمان سرطان با امواج صوتتاریکی خواهد ترسیدواقعیت چند سویهراه بی شکستکریستال زمان(قسمت سوم)جدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز سیب یکسان و دیدگاه های متآیا احتمال دارد رویا از آمرگ و سوال از قاتلعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبه جای محکوم کردن دیگران اولین سلول مصنوعیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی درمان های Spinal Muscular Atنمای موفقیتدولت یا گروهکاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی تیوتیکسن داروی ضد جنوندرک حقیقت نردبان و مسیری تری فلوپرازینواکسن آلزایمرز گهواره تا گورگوش دادن بهتر از حرف زدنگوشه بیماری اتوزومال رسسحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیساختن آیندهآگاهی فراتر از آگاهیمشکل از کجاستعادت همیشه خوب نیستبی عدالتی در توزیع واکسن اینکه به خاطرخودت زندگی بزرگترین خطایی که مردم منهایت در بی نهایتدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتوراپامیل در بارداریدردی که سالهاست درمان نشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فیروز نادریزندگی بی دودگربه شرودینگر و تاثیر مشحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریعترین کامپیوتر موجودمعجزه ی علمغم بی پایانبیماری بیش فعالیاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییتفاوت ها و تمایزها کلید بنوار عصب و عضلهداروهای ام اسهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتئوری تکامل در پیشگیری و یاد گرفتن مداومتضادهای علمیفراموشی همیشه هم بد نیستزیست شناسی کل در جزء فراکپیچیدگی های مغزی در درک زسطح آگاهی، رخدادهای زندگحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتآغاز فرایند دانستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت بیست و دوبیست تمرین ساده برای جلوابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغتلاش های جدید در ALSنیکولا تسلاداروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی قسمت اولرمز بقای جهش ژنتیکیتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای حاکم بر انسان و انستغییرات آب و هوایی که به فضای قلب منبع نبوغ استزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشرفت ذهن در خلاقیت استشکست حتمیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوالکترومغناطیس شنوایی و همهمان ناخواندهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک- قسمت شصت و چهباد غرور و سر پر از نخوت وابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان تمرکز بر هدفچگونه به سطح بالایی از هودر چه مرحله ای از خواب ، رهیچ چیز، چقدر حقیقی استروان سالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دجهان فراکتالقانون جنگلسفرنامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انساشبیه سازی سیستم های کواناستفاده از سلول های بنیاامیدواری و مغزمیگرن و پروتئین مرتبط با چقدر به چشم اعتماد کنیمخودآگاهی و هوشیاريبحثی در مورد حقیقت فضا و ابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزتو پیچیده ترین تکنولوژی نگاه دوبارهدرمان نگهدارنده ی اعتیادتاثیر درجه حرارت بر عملکهر حرکت خمیده می شود و هر روش هایی برای جلوگیری از کوری گذرای ناشی از موبایجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلقطره قطرهسلسله مباحث هوش مصنوعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی صبر و واقعیتاصول توسعه ی یک ذهن کاملاندوه دردی را دوا نمیکندما از اینجا نخواهیم رفتبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقش انتخاب از طرف محیط، نخدای رنگین کمانابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانتولید یا دریافت علمنازوکلسیندرمان تومورهای مغزی با اتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی ریشه ها عمیقند از چیریشه های مشترک همه ی موجوکارهای کوچک، بی ارزش نیسجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انلزوم سازگاری قانون مجازاسوخت هیدروژنی پاکآیا مغز تا بزرگسالی توسعطوفان فقر و گرسنگی و بی سبقای حقیقی در دور ماندن اانسان خطرناکترین موجودماست مالیبرخی ملاحظات در تشنج های نقش سجده بر عملکرد مغزدنیا فریب و سرگرمیاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتتوهم تنهاییدرمان ضایعات نخاعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت چیسترابطه تشنج و اوتیسمکشف مکانیسم عصبی خوانش پجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز سیر آفرینش از روح تا مغز آیا احتمال دارد رویا از آمرگ انتقال است یا نابود شعلم به ما کمک میکند تا موبه خوبی های دیگران فکرکناوکرلیزوماب داروی جدید شمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی روش های تربیتی کودکنمایش تک نفرهدوچرخه در کاهش دردهای کمادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تیک و اختلال حرکتیدرک دیگرانتری فلوپرازینواکسن ایرانی کرونا تولیدزمین در برابر عظمت کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی گوشت خواری یا گیاه خواریحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزساختن آینده، بهترین روش مشکلات نخاعیعادت کن خوب حرف بزنیبیمار 101 ساله، مبتلا به ساینکه خانواده ات سالم بابزرگترین درد از درون است نهادینه سازی فرهنگ اختلادانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاورزش هوازی مرتب خیلی به قدرس گرفتن از شکست هاتشنج چیستفیزیک مولکولها و ذرات در زندگی در جمع مواردی را برگزیده ای از وبینار یا کنفحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تآرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگیجه از شایعترین اختلامعجزه ی علم در کنترل کرونغیرقابل دیدن کردن مادهبیماری تی تی پیاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرتفاوت ها را به رسمیت بشنانوار عصب و عضله مهم در تشداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهت را روی چیزهای مفید متتئوری جدید، ویران کردن گیاد بگیر فراموش کنیتظاهر خوابیده ی مادهفراموشی و مسیر روحانیزیست شناسی باور حقیقت یا پیوند قلب خوک، به فرد دچاسعی کن به حدی محدود نشویحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز آغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت بیست و سوبیش از نیمی از موارد انتقابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینتلاش های جدید در درمان فرنیاز به آموزش مجازی دیجیداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی قسمت دهمرمز جهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تکفش و کتابتغییرات تکاملی سر انسان قفس ذهنزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفتی مستقل از ابزار هشگفت نیست من عاشق تو باشمحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوالکتروتاکسی(گرایش و حرکمهندسی ژنتیک در حال تلاش مغز بزرگ چالش است یا منفعحساسیت روانی متفاوتبار مغز بر دو استخوانابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهتمرکز بر امروزچگونه باغبانی باعث کاهش در ناامیدی بسی امید استهیچ وقت خودت را محدود به روبات ها قول میدهندتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دجهان قابل مشاهده بخش کوچقانون جنگلسفرنامه سفر به بم و جنوب پرکاری تیروئیدشبکه های مصنوعی مغز به دراستفاده از سلول های بنیاامیدی به این سوی قبر نیستمیگرن و خوابنقش قهوه در سلامتیخودت را از اندیشه هایت حفابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودتو آرامش و صلحینگاهی بر قدرت بینایی درادرمان نابینایان آیا ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به روش هایی ساده برای کاهش اکی غایب شدی تا نیازمند دلجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و لمس کوانتومیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآنها نمیخواهند دیگران راصبر بسیار بایداصول سلامت کمراندوهگین نباش اگر درب یا ما اشیا را آنطور که هستندبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقش اتصالات بین سلولهای خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بتولید پاک و فراوان انرژینباید صبر کرد آتش را بعد درمان تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتنام نوعی کرونا ویروس ریشه های مشترک حیاتکارهایی بیش از طراحی و گپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسالزوم سازگاری قانون مجازاسودمندی موجودات ابزی بر آیا همه جنایت ها نتیجه بیطوفان زیباییبلندی در ذهن ما درک بلندیانسان عامل توقف رشد مغزماست مالی با هوش انسانیبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش غذاها و موجودات دريادنیا مکانی بسیار اسرارآماحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد استوهم جداییدرمانهای بیماری پارکینستاریخ، اصیل نیست و ساخته واقعیت چیسترادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف مکانیسمی پیچیده در بجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تخلیه ی مغز بینشی نآیا برای تولید مثل همیشه مرگ تصادفیعلم بدون توقفبه خودت مغرور نشوايندگان چگونه خواهند دیدمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی سلولهای عصبی در تلاچند نرمش مفید برای کمردردوچرخه سواری ورزشی سبک و اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی تیکاگرلور داروی ضد انعقادرک درست از خود و هوشیاریترک امروزواکسن اسپایکوژنواکسن اسپایکوژن ضد کرونازمان چیستگیلگمش باستانی کیستحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجساختار فراکتال وجود و ذهمشکلات بین دو همسر و برخیعادت کردن به نعمتبیمار مرکز تنفس سلولیاینترنت بدون فیلتر ماهوابسیاری از مجرمان، خودشانچهار میلیارد سال تکامل بدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاورزش هوازی ، بهترین تمریدست و پا زدن در سایه؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قافیزیک هوشیاریزندگی در سیاهچالهگزارش یک مورد جالب لخته وحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست قسمت53معجزه در هر لحظه زندگیغرور و علمبیماری دویکاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریتفاوت های بین زن و مرد فقنوار عصب و عضله تعیین محلداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتا 20 سال آینده مغز شما به یادگیری مهارت های جدید دتظاهری از ماده است که بیدفراموشی آرمانزیست، مرز افق رویداد هستپیوند مغز و سر و چالشهای شلیک فراموشیحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز آغاز مبهم آفرینشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک قسمت بیستمبیشتر کمردردها نیازی به ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درتلاش های جدید در درمان سرچیز جدید را بپذیرداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت دومرمز جهان خاصیت فراکتالتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهتغذیه بر ژنها تاثیر داردقفس را بشکنزبان جانسوزپپوگستشگفت انگیز بودن کیهانحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزالکترودهای کاشتنیمهندسی بدنمغز بزرگ چالشهای پیش روخفاش کور و انسان بینا؟بار بزرگ ایستادن بر دو پاابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه تکامل مغزهای کنونیدر هم تنیدگی مرزها و بی مهیچ کاری نکردن به معنی چیروبات های ریز در درمان بیتاثیر گیاهخواری بر رشد و کنترل همجوشی هسته ای با هجهان موازی و حجاب هاقانونمندی و محدودیت عالمسفری به آغاز کیهانپرتوهای صادر شده از سیاهشبکیه های مصنوعیاستیفن هاوکینگ در مورد هامیدی تازه در درمان سرطامیگرن و روزه دارینقش مهاجرت در توسعه نسل اخودروهای هیدروژنیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبتو افق رویداد جهان هستینگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان های اسرار آمیز در آتاثیر درجه حرارت بر عملکهز ذره، یک دنیاستروش جدید تولید برقکیهان خود را طراحی میکندجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش لووفلوکساسینسم زنبور ، کلیدی برای وارآنژیوگرافی از مغزصد قدح، نفتاده بشکستاضطراب و ترساندام حسی، درک از بخش هایما به جهان های متفاوت خودبدون پیر فلکنقش تیروئید در تکامل مغزخدایا جز تو که را دارمابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستتولید اندام با چاپ سه بعدنبرو و انرژی مداومدرمان جدید ALSتاثیر روده بر مغزویتامین E برای فعالیت صحرژیم های غذایی و نقش مهم کاربرد روباتهای ريزنانوجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهالزوم عدم وابستگی به گوگل سی و سه پل اصفهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمدل های ریز مغز مینی برینطولانی ترین شببلوغ چیستانسانیت در هم تنیده و متصماشین دانشبرخی نکات از گاید لاین پرنقش غذاها و موجودات دريادنیای شگفت انگیز کوانتوماحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احتوهم جدایی و توهم علمدرماندگی به دلیل عادت کرتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت های متفاوتراز تغییرکشف ارتباط جدیدی از ارتبجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمرگی وجود نداردعلم در حال توسعهبه دنبال رستگاری باشايا اراده آزاد توهم است یمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی سيناپسها طی تکامل و چند جهانیدوپامین قابل حل در آبادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی تیروفیبان موثر در سکته ی درک عمیق در حیواناتترکیب آمار و ژنتیک