دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حمایت از طبیعتاینترنت بدون فیلتر ماهوادانشمندان یک فرضیه رادیکنقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اوللیروپریم داروی ترکیبی ضدرویا و کابوسنسبت ها در کیهانبحثی درباره احساسات متفابه زیر پای خود نگاه نکن بسلولهای بنیادی مصنوعی درهر حرکت خمیده می شود و هر مباحث مهم حس و ادراکتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرکتابخانهتداوم مهم است نه سرعتآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت 67اگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید ALSنقطه بی بازگشتاز کسی که یک کتاب خوانده ملاحظات بیهوشی قبل از جرروزهای بد باقی نمیماندهمه چیز در زمان مناسببرای اولین بار دانشمندانبیماری آلزایمر، استیل کوسوخت هیدروژنی پاکویتامین E در چه مواد غذایمداخله ی زیانبار انسانتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اگلوئونتشنج چیستآرامش و دانشحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهانهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ریواستیگمینهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنواقعیت و انعکاسمرز جدید جستجو و اکتشاف، گاهی لازم است برای فهم و تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاواکسن سرطانمطالبه ی حق خودپوشاندن خود از نورتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از خم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز از مغز تا زمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانیک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصجهان پر از چیزهای اسرار آانگشت ماشه ایخانواده پایدارمغز انسان برای شادمانی طاتفاق و تصادففتون های زیستیدرک احساسات و تفکرات دیگنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری اسپینال ماسکولار استفاده از هوش مصنوعی در زندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر انتخاب از طرف محیط پرسشگری نامحدودجوانان وطنانسان جدید از چه زمانی پادفاع در برابر تغییر ساختمغز حریص برای خون، کلید تاخلاق پایه تکامل و فرهنگفساد اقتصادی سیتماتیک دردرس گرفتن از شکست هانباید صبر کرد آتش را بعد بیست تمرین ساده برای جلواصلاح خطا با رفتن بر مسیرزبان نیاز تکاملی استهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن شدید قابل درمان استنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیندهحفره در مغزاوکرلیزوماب داروی جدید شدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش نظریه تکامل در شناساارتقا یا بازگشت به قبل ازقارچ بی مغز در خدمت موجودذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت به ریشه های تکاملبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسفر نامه سفر به بم و جنوب هیچ چیز همیشگی نیستما بخشی از این جهان مرتبطتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا یک، وجود داردآیا کیهان می تواند یک شبیحوادث روزگار از جمله ویرایندرالدانشمندان ژنی از مغز انسنقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت دوملیس دگرامفتامین یا ویاسرویا و خبر از آیندهنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره احساساتی غیربه سخن توجه کن نه گویندهسلام تا روشناییهرچیز با یک تاب تبدیل به مجموعه های پر سلولی بدن متوهم تنهاییعقیده ی بی عملکجای مغز مسئول پردازش تجتداخل مرزها و صفات با بینآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت 74اگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید s3 در درمان ام نمیتوان با بیرون انداختناز آغاز خلقت تا نگاه انساممانتین یا آلزیکسا یا ابروزهای سختهمه چیز در زمان کنونی استبرای تمدن سازی، باید در ببیماری الزایمرسودمندی موجودات ابزی بر ویتامین کامدارک ژنتیکی چگونه انسانتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدگمان میکنی جرمی کوچکی در تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآرامش و سکونحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر دردنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ریاضیات یک حس جدید استهندسه، نمایشی از حقیقتبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز واقعیت خلا و وجود و درک ممزایای شکلات تلخ برای سلگاهی مغز بزرگ چالش استتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر نوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین واکسن ضد اعتیادمطالبی در مورد تشنجپیموزایدتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هاامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنیک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهجهان پر از چیزهای جادویی انگشت نگاری مغز نشان میدخار و گلمغز انسان برای شادمانی طاتوبان اطلاعات و پلِ بینفروتنی و غروردرک تصویر و زبان های مخلتنگاه دوبارهبیماری اضطراب عمومیاستفاده از انرژی خلازندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشأ اطلاعات و آموخته ها تلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئژنها ، مغز و ارادهتاثیر احتمالی عصاره تغلیآلودگی هوا چالش قرن جدیدجوانان وطنانسان خطرناکترین موجوددقیق ترین تصاویر از مغز امغز در تنهایی آسیب میبیناختلال خواب فرد را مستعد فشار و قدرتدست کردن در گوشنبرو و انرژی مداومبیش از نیمی از موارد انتقاصول انجام برخی نرمش ها دزبان و کلمه حتی برای کسانهوش عاطفی قسمت یازدهمیدان مغناطيسي زمین بشر تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان کنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی انسان در فراتر ازحق انتخابايندگان چگونه خواهند دیدديدن با چشم بسته در خواب نقش هورمون های تیروئید دارتوکين تراپی روشی جديد قبل از آغازرفتار مانند بردهچرا ویروس کرونای دلتا وابازخورد یا فیدبکبنی عباس، ننگی بر تاریخسفر به مریخ در 39 روزهیچ وقت خودت را محدود به ما تحت کنترل ژنها هستیم یتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارکیست هیداتید مغزتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا گذشته، امروز وآینده حکمت الهی در پس همه چیزایا کوچک شدن مغزانسان الدانشمندان پاسخ کوانتومی نقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت سوملا اکراه فی الدینرویا بخشی حقیقی از زندگی نشانه های گذشته در کیهان بخش فراموش شده ی حافظهبوزون هیگز چیستسلاح و راهزنیهز ذره، یک دنیاستمحل درک احساسات روحانیتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی کرونا چه بر سر مغز می آورتروس جریان انرژیآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت 75اگر با مطالعه فیزیک کوانداروی جدید میاستنی گراوینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز انفجار بزرگ تا انفجار من کسی در ناکسی دریافتم روش مقابله مغز با محدودیهمه چیز، ثبت می شودبرای خودآگاه بودن تو بایبیماری ای شبیه آلزایمر و سی و سه پل اصفهانویتامین کا و استخوانمروری بر تشنج و درمان هایتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکگنجینه ای به نام ویتامین تشنج عدم توازن بین نورون آرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را بنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ریسدیپلام تنها داروی تایهنر فراموشیبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیوالزارتان داروی ضد فشار مسمومیت دانش آموزان بی گگذر زمان کاملا وابسته به تکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت راز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستواکسن علیه سرطانمطالعه ای بیان میکند اهدپیموزایدتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلبابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهان دارای برنامهانتقال ماده و انرژیخارق العاده و استثنایی بمغز انسان رو به کوچک تر شاتوسوکسیمایدفرگشت و تکامل تصادفی محض درک حقیقت نردبان و مسیری نگاهی بر قدرت بینایی درابیماری بیش فعالیاستفاده از سلول های بنیازندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنشاء کوانتومی هوشیاری اتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ترکیبات استاتین (سآلودگی هوا و ویروس کروناجواب دانشمند سوال کننده انسان عامل توقف رشد مغزدل به دریا بزنمغز را از روی امواج بشناساختلال در شناسایی حروف و فضای قلب منبع نبوغ استدست آسمانچت جی پی تیبیشتر کمردردها نیازی به اصول توسعه ی یک ذهن کاملزبان و بیان نتیجه ساختماهوش عاطفی قسمت پنجممیدان های مغناطیسی قابل تهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانکنترل جاذبهتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی علم و فیزیک در60 ثحقیقت قربانی نزاع بین بی ايا اراده آزاد توهم است یدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش هورمون زنانه استروژنارتباط میکروب روده و پارقبل از انفجار بزرگرفتار وابسته به شکلچرا پس از بیدار شدن از خوبازسازي مغز و نخاع چالشی به قفس های سیاهت ننازسفر تجهیزات ناسا به مریخ هیچ کاری نکردن به معنی چیمانند آب باشتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر کیست کلوئید بطن سومتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاریک ترین بخش شبآیا پیدایش مغز از روی تصاحافظه میتواند بزرگترین دایا این جمله درست است کسیدانشمندان اولین سلول مصننقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش خود را چگونه میشناسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رویا تخیل یا واقعیتنشانه های پروردگار در جهبخش های تنظیمی ژنومبوزون هیگز جهان را از متلسلسله مباحث هوش مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیدمحل درک احساسات روحانی دتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحکریستال هاتری فلوپرازینآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت 78اگر تلاش انسان امروز براداروی جدید برای میاستنی نمایش تک نفرهاز بحث های کنونی در ویروسمن پر از تلخیمروش های صرفه جویی در ایجاهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انویتامین کا در سبزیجاتمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآگویید نوزده و ایمنی ساکتتشویق خواندن به کودکانآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، رچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ریشه های مشترک حیاتهنر حفظ گرهبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداواکنش های ناخودآگاه و تقمسمومیت دانش آموزان، قماگذشته را دفن کنتکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به افراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرنورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلواکسنی با تاثیر دوگانه امعماری، هندسه ی قابل مشاپیچیدگی های مغزمگستاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای درمان دارویی سرطان رحم بچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه اییک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفتی مستقل از ابزار هجهان در حال نوسان و چرخشاندوه در دنیا استخبر مهم تلسکوپ هابلمغز انسان رو به کوچکتر شداتصال مغز و کامپیوترفراموش کارها باهوش تر هسدرک دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری تی تی پیاستفاده از سلول های بنیازونیسومایدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هژنهای هوش ، کدامندتاثیر تغذیه بر سلامت رواآلودگی هوا و پارکینسونجوسازی مدرنانسانیت در هم تنیده و متصدلایلی که نشان میدهد ما بمغز زنان جوانتر از مغز مراختلال در شناسایی حروف و قفس ذهندستورالعمل مرکز کنترل بیچت جی پی تیبا هوش مصنوعی خودکار روباصول سلامت کمرزبان و بیان، در سایه پیشرهوش عاطفی قسمت اولمیدان های کوانتومی خلاتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درکندر در بیماریهای التهابتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده با ترس جمع نمیشودحقیقت آنطور نیست که به نظايا اراده آزاد توهم است یدین اجبارینقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط ماده و انرژیقبرستان ها با بوی شجاعترفتار اجتماعی انسان، حاصچرا ارتعاش بسیار مهم استبحتی علمی درباره تمایل ببه مغز خزندگان خودت اجازسفر دشوار اکتشافهیچ کس مانند تو نگاه نمیکماه رجبتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزطلوع و حقیقتکاهش التهاب ناشی از بیماتاریکی من و تو و گرد و غباآیا آگاهی پس از مرگ از بیحافظه های کاذبایا ابزار هوشمندی یا مغز دانشمندان تغییر میدان مغنقش رژیم غذایی در رشد و ااز فرد ایستا و متعصب بگذرلایو دوم دکتر سید سلمان فرویا حقی از طرف خدانظام مثبت زندگیبخش بزرگی حس و ادراک ما ابی نهایت در میان مرزهاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهزینه سنگین انسان در ازامحدودیت چقدر موثر استتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکریستال زمان(قسمت اولتری فلوپرازینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت 82اگر خواهان پیروزی هستیداروی جدید برای ای ال اسچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژي پاک سرچشمه حروش هایی برای جلوگیری از همیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدویتامین بی 12 در درمان دردمرکز حافظه کجاستتکینگیعادت همیشه خوب نیستگوشه بیماری اتوزومال رسستشخیص ژنتیکی آتروفی های آزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم هنر رها شدن از وابستگیبرخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیواکنش به حس جدیدمسیر دشوار تکامل و ارتقاگربه شرودینگر و تاثیر مشتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان افزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرننوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئیامید نجاتمغز مانند تلفن استابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان سرگیجه بدون نیاز بچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان در حال ایجاد و ارتقااندوه دردی را دوا نمیکندخدا موجود استمغز ایندگان چگونه استاثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموشی همیشه هم بد نیستدرک درست از خود و هوشیارینگاهت را بلند کنبیماری دویکاستفاده از سلول های بنیازونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی به شناسایی کامهربانی، شرط موفقیتتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر حرکات چشم بر امواج آلزایمرجامعه ی آسمانیانسانیت در برابر دیگراندنیای شگفت انگیز کوانتوممغزهای کوچک بی احساساختلالات مخچهقفس را بشکندغدغه نتیجه ی نادانی استنتایج نادانی و جهلبا تعمق در اسرار ابدیت و اضطراب و ترسزبان و تکلم برخی بیماریههوش عاطفی قسمت دهممیدان بنیادین اطلاعاتتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیکوچ از محیط نامناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا فراموشی حتمی استحقیقت افرادای نعمت من در زندگیمدین، اجباری نیستنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط متقابل با همه ی حیقدم زدن و حرکت دید را تغیرقیبی قدرتمند در برابر مچرا بیماری های تخریبی مغبحث درباره پیدایش و منشا به نقاش بنگرسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ کس حقیقت را درون مغز ماپروتیلینتولید پاک و فراوان انرژیتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتاریکی و نورآیا امکان بازسازی اندامهحافظه و اطلاعات در کجاست ایا بیماری ام اس (مولتیپدانشمندان روش هاي جدیدی نقش زنجبیل در جلوگیری از از مخالفت بشنولبخند بزن شاید صبح فردا زرویاها از مغز است یا ناخونظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگتر کیهان ناشناختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسم زنبور ، کلیدی برای وارهزاران سال چشم های بینا ومحدودیت های حافظه و حافظتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موکریستال زمان(قسمت دوم)ترک امروزآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهلاپی ژنتیکداروی جدید برای دیابتچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی ساده برای کاهش اهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومویتامین بی هفدهمرکز حافظه کجاستتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیگوشت خواری یا گیاه خواریتشخیص آلزایمر سالها قبل آزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی منوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در درژیم های غذایی و نقش مهم هنر، پر کردن است نه فحش دبرداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههواکسن های شرکت فایزر آمرمسئول صیانت از عقیده کیسگزیده ای از وبینار یا کنفتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های جدید در بیماری نوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکووبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیامید جدید بر آسیب نخاعیخواب سالم عامل سلامتیمغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از فلج خوابدرمان سرگیجه بدون نیاز بچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گرایییافته های نوین علوم پرده تاثیر گیاه خواری بر رشد وپختگی پس از چهل سالگي به جهان ریز و درشتاندوهگین نباش اگر درب یا خدا بخشنده است پس تو هم بمغز ابزار بقای برتر مادیاثرات فشار روحی شدیدفراموشی و مسیر روحانیدرک عمیق در حیواناتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیاستفاده از سلول های بنیازیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی در کامپیوترهاموفقیت هوش مصنوعی در امتتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر دوپامین و سروتونینآملودیپین داروی ضد فشار جاودانگی مصنوعیانسان، گونه ای پر از تضاددنیا، هیچ استمغز، فقط گیرندهاختلالات حرکتی در انسانقلب و عقلذهن ما از در هم شکستن منبنجات در راستگوییبا خدا باشاطلاع رسانی اینترنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش عاطفی قسمت دوممیدازولام در درمان تشنج تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ممکن است موش کور بی محقیقت اشیاای همه ی وجود مندید تو همیشه محدود به مقدنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط چاقی و کاهش قدرت بقدرت مردمرموزی از نخستین تمدن بشرچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثي درباره هوش و تفاوتهبه نقاش بنگرسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ اندر هیچماجرای جهل مقدسماجرای عجیب گالیلهتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش دوپامین عامل بیماریتاریکی خواهد ترسیدآیا انسان با مغز بزرگش اخحافظه و اطلاعات در کجاست ایا بدون زبان میتوانیم تدانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تلحظات خوش با کودکانرویاهای پر رمز و حیرتی درنظریه ی تکامل در درمان بیبخش دیگری در وجود انسان هبی ذهن و بی روحسماگلوتید داروی کاهش دهنهستي مادي ای که ما کوچکترمخچه فراتر از حفظ تعادلتوپیراماتعلم بدون توقفکریستال زمان(قسمت سوم)ترکیب آمار و ژنتیکآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت چهل و هفتابتدا سخت ترین استداروی جدید ضد میگرنچند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روش جدید تولید برقهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز خنده در کجای مغز استتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتگیلگمش باستانی کیستتصویر زیبا از سلولآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومینوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیرژیم ضد التهابیهوموارکتوس ها ممکن است دبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری واکسن کووید 19 چیزهایی که مسئولیت جدیدگزارش یک مورد جالب لخته وتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمدرمان های رایج ام اسنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53بعد پنجمسخن و سکوتوجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندامید درمان کرونا با همانخواب سالم عامل سلامتی و یمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستدرمان سرگیجه بدون داروچگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استیاد گرفتن مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیجهان شگفت انگیزاندام حسی، درک از بخش هایخدای رنگین کمانمغز ابزار برتر بقااثرات مفید قهوهفرایند پیچیده ی خونرسانیدرگیری قلب در بیماری ویرچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک باستیفن هاوکینگ در مورد هزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمولتیپل اسکلروز در زنان تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر دپاکین بر بیماری مآموزش نوین زبانجایی خالی نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علدندان ها را مسواک بزنید تمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات صحبت کردن در انقلب دروازه ی ارتباطذهن چند جانبه نیازمند نگنخاع ما تا پایین ستون فقربا طبیعت بازی نکناطلاعات حسی ما از جهان، چزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش عاطفی قسمت سوممکان زمان یا حافظه زمانتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما کالا هستیمحقیقت تنها چیزی است که شاای آنکه نامش درمان و یادشدیدن خدا در همه چیزنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط هوش ساختار مغز و ژقدرت کنترل خودرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی جالب درباره محدودیتبه نادیدنی ایمان بیاورسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچگاه از فشار و شکست نترهیپرپاراتیروئیدیسمماده ی تاریکتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا احتمال دارد رویا از آحافظه و اطلاعات در کجاستایا تکامل هدفمند استدانش، قفل ذهن را باز میکننقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تلرزش ناشی از اسیب به عصبرویای شفافنظریه ی تکامل در درمان بیبخشیدن دیگران یعنی آرامشبی شرمیسندرم کووید طولانیهستی ما پس از شروعی چگال مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهکشف مکانیسم عصبی خوانش پترکیب حیوان و انسانآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت چهل و هشتابتدایی که در ذهن دانشمنداروی جدید ضد الزایمرچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز و از مغز منابع انرژی از نفت و گاز روش صحبت کردن در حال تکامهمیشه راهی هستبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعویروس مصنوعیمرگ چیستتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرگیاه بی عقل به سوی نور میتصویر زیبای اصفهانآزار دیگری، آزار خود استابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهورمون شیرساز یا پرولاکتبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایواکسن کرونا و گشودن پنجرمسئولیت در برابر محیط زیگشایش دروازه جدیدی از طرتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبعد از کروناسخن پاک و ثابتوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارامیدوار باش حتی اگر همه چخواب عامل دسته بندی و حفطمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای پیشرفته ارتباط فلج دوطرفه عصب 6 چشمدرمان سرطان با امواج صوتچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکامل تا مغز، از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشوییاد بگیر فراموش کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیجهانی که نه با یک رخداد و انرژی بی پایان در درون هرخدایی که ساخته ی ذهن بشر مغز از بسیاری حقایق می گراثرات مفید روزه داریفرایند تکامل و دشواری هادرگیری مغز در بیماری کویچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی ااستیفن هاوکینگ در تفسیر زیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر داروهای ضد التهاب آمارهای ارائه شده در سطح جاذبهاهرام مصر از شگفتی های جهدهن، بزرگترین سرمایهمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات عضلانی ژنتیکقلب روباتیکذهن هوشیار در پس ماده ی منخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش عاطفی قسمت ششممکانیک کوانتومی بی معنی تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما تنها موجودات زنده حقیقت خواب و رویاایمپلانت مغزیدیدگاه نارسای دوگانه ی منقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط پیوسته ی جهانقدرت انسان در نگاه به ابعرمز پیشرفت تواضع است نه طچرا خشونت و تعصببحثی در مورد نقش ویتامين به هلال بنگرسفرنامه سفر به بم و جنوب به کدامین گناه کشته شدندسفری به آغاز کیهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ی خالیتومورهای نخاعیطولانی ترین شبکایروپاکتیک چیستتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا احتمال دارد رویا از آحباب های کیهانی تو در توایجاد احساساتدائما بخواننقش سجده بر عملکرد مغزاز نخستین همانند سازها تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوروان سالمنظریه ی ریسمانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلبی عدالتی در توزیع واکسن سندرم گیلن باره به دنبال و هر کس تقوای خدا پیشه کنمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اکشف مکانیسمی پیچیده در بترازودونآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت چهل و دومابتذال با شعار دینداروی سل سپتچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشهای نو در درمان دیسک بهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو ویرایش DNA جنین انسان، برمرگ و میر پنهانتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سگیاه خواری و گوشت خوار کدتصویربرداری فضاپیمای آمآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد التهابیهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن کرونا از حقیقت تاتمستند جهان متصلپل جویی اصفهانتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآوریچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کروناسختی ها رفتنی استورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرامیدواری و مغزخودآگاهی و هوشیاريمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقا از نخستین هفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرمانهای بیماری پارکینسچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از طبیعتشلیک فراموشییادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروانه ی آسمانیجهانی که از یک منبع، تغذیانرژی تاریکخسته نباشی بابامغز به تنهایی برای فرهنگ اثرات مضر ماری جوانافرایند حذف برخی اجزای مغدرگیری مغز در بیماران مبچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلاستخوان های کشف شده، ممکزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیموجود بی مغزی که می تواندتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آن چیزی که ما جریان زمان جاذبه و نقش آن در شکلگیریاولویت بندی ها کجاستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغط یک گیرنده استاختراع جدید اینترنت کوانقلب را نشکنذهن تو همیشه به چیزی اعتقنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش عاطفی بیشتر در زنانمکانیزمهای دفاعی در برابتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا مغز تا بزرگسالی توسعحقیقت در علم، هرگز نهایی ایمپلانت مغزی کمک میکند دژا وو یا اشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط انسانی، محدود به قدرت ذهنرمز بقای جهش ژنتیکیچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد حقیقت فضا و به امید روزهای بهترسقوط درون جاذبه ای خاص، چهاوکينگ پیش از مرگش رسالماده ای ضد التهابیتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچکار با یگانگی و یکپارچگیتازه های بیماری پارکینسوآیا برای تولید مثل همیشه حد و مرزها توهم ذهن ماستایران بزرگداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تلزوم سازگاری قانون مجازاروبات های ریز در درمان بینظریه تکامل در درمان بیمبدون پیر فلکبیمار 101 ساله، مبتلا به سسندرم پیریفورمیسوفور و فراوانیمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانکشف ارتباط جدیدی از ارتبتراشه ی هوش مصنوعی در مغزآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت چهل و سومابداع دی ان ای بزرگترین دداروی ضد چاقیچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشهای شناسایی قدرت شنواهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایویشن پرومرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداگیرنده باید سازگار با پیتصور از زمان و مکانآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکننوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی می تواند بر احبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرواکسن کرونا ساخته شده تومشکل از کجاستپل خواجو اصفهانتأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدنالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز- از مغز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرامیدی به این سوی قبر نیستخودآگاهی و هوشیاريمغز و اخلاقابزارهای بقا ازنخستین همفیلمی بسیار جالب از تغییدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچگونه جمعیت های بزرگ شکل از روده تا مغززنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشییادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرواز از نیویورک تا لوس آجهانی در ذهنانرژی تاریک که ما نمی توخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بیش از آنچه تصور میشواجزای پر سلولی بدن انسان فراتر از دیوارهای باوردرگیری مغزی در سندرم کووچالش دیدگاه های سنتی در ببیندیشاستروژن مانند سپر زنان دزیرک ترین مردمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحموجودات مقهور ژنها هستندتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر مغزآنچه ناشناخته است باید شجدا کردن ناخالصی هااولین مورد PML به دنبال تکدو بیماری روانی خود بزرگ نفرت، اسیب به خود استادامه بحث تکامل چشمقیچی ژنتیکیذهن خود را مشغول هماهنگینخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزبان جانسوزهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا همه جنایت ها نتیجه بیحقیقت راستین انسان علم بایمپلانت نخاعی میتواند ددژاوو یا آشناپندارینقش اتصالات بین سلولهای ارتباط از بالا به پایین مقدرت عشقرمز جهانقضاوت ممنوعرمز جهان خاصیت فراکتالچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فبه بالا بر ستارگان نگاه کسلول های مغزی عامل پارکیهدف یکسان و مسیرهای مختلماده، چیزی نیستتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانکاربرد روباتهای ريزنانوتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحریص نباشایرادهای موجود در خلقت بداروهای ام اسنقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شدلزوم سازگاری قانون مجازاروبات کیاننظریه تکامل در درمان بیمبرنامه و ساختار پیچیده مبیماری لبر و نابینایی آنسندرم پس از ضربه به سروقت نهيب هاي غير علمي گذشمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتراشه ی بیولوژِیکآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت نهمابزار هوش در حال ارتقا ازداروی ضد چاقیچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشی برای بهبود هوش عاطفهمراه سختی، اسانی هستبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهواقعیت فیزیکی، تابعی از مرگ انتقال است یا نابود شتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکگالکانزوماب، دارویی جدیتصادف یا قوانین ناشناختهآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن ایرانی کرونا تولیدمشکلات نخاعیپلاسمای غالبتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز- از مغزترساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهامیدی تازه در درمان سرطاخودت را از اندیشه هایت حفمغز و اخلاقابزارهای بقای موجود زندهفیزیک مولکولها و ذرات در دروغ نگو به خصوص به خودتچگونه حافظه را قویتر کنیاز سایه بگذرزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیایاری خدا نزدیک استتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتئین های ساده ی ابتداجهان، تصادفی نیستانرژی خلا ممکن استخطا در محاسبات چیزی کاملمغز برای فراموشی بیشتر کاجزایی ناشناخته در شکل گفرد موفقدرگیری مغزی در سندرم کووچاالش ها در تعیین منبع هوبیهوش کردن در جراحی و بیماسرار آفرینش در موجزیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموسیقی نوتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلکمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه واقعیت تصور میکنیم جدایی خطای حسی استاولین مورد پیوند سر در اندو بار در هفته ماهی مصرف نقش قهوه در سلامتیاداراوون تنها داروی تاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصذهن سالمنرمش های مفید برای درد زاباد و موجاعتماد به خودزبان ریشه هایی شناختی اسهوش عاطفی در زنان بیشتر اما انسانها چه اندازه نزدتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هوش مصنوعی می تواند نحقیقت غیر فیزیکیایمان به رویادگرگونی های نژادی و تغیینقش تیروئید در تکامل مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوقطار پیشرفترنگ کردن، حقیقت نیستچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهبه بالاتر از ماده بیندیشسلول های بنیادیهدف یکسان، در مسیرهای متماده، چیزی بیش از یک خلا توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیکاربرد روباتهای ريز، در تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا تکامل و تغییرات ژنتیحرکت چرخشی و دائمی کیهانایستادن در برابر آزادی بداروهای تغییر دهنده ی سینقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسلزوم عدم وابستگی به گوگل روح در جهانی دیگر استنظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختبیماری های میتوکندریسندرم دزدی ساب کلاوینوقتی فهمیدی خطا کردی برگمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتربیت کودکان وظیفه ای مهآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان قطع نخهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهواقعیت چند سویهمرگ تصادفیتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بگام کوچک ولی تاثیرگذارتظاهر خوابیده ی مادهآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای واکسن اسپایکوژنمشکلات بین دو همسر و برخیپمبرولیزوماب در بیماری چتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتالکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از خفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهامگا سه عامل مهم سلامتخودروهای هیدروژنیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقای از نخستین فیزیک و هوشیاریدریای خدانگاه محدود و تک جانبه، مشاز علم جز اندکی به شما دازندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دژن همه چیز نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز چشمجهش های ژنتیکی مفید در ساانسان قدیم در شبه جزیره عخطای ادراک کارمامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احیای بینایی نسبی یک بیمفرد یا اندیشهدرگیری اعصاب به علت میتوناتوانی از درمان برخی ویبیهوشی در بیماران دچار ااسرار بازسازی اندام هازیست شناسی باور حقیقت یا هوش احساسیموسیقی هنر مایع استتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جریان انرژی در سیستم های اولین هیبرید بین انسان و دو برابر شدن خطر مرگ و مینقش مهاجرت در توسعه نسل اادب برخورد با دیگرانقانون مندی نقشه ژنتیکی مذهت را روی چیزهای مفید متنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت واعتماد به خودزبان شناسی مدرن در سطح سلهوشمندی کیهانما اکنون میدانیم فضا خالتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحقیقت غیر قابل شناختاین پیوند نه با مغز بلکه دانش قدرت استنقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت مغز انسان و فارتباط شگفت انگیز مغز انلمس کوانتومیرنگین کماننزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهبه جای محکوم کردن دیگران سلول های بنیادی منابع و اهدف از تکامل مغزماست مالیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجکتاب گران و پرهزینه شد ولتبدیل سلولهای محافط به سآیا جنین انسان، هوشمندی حس متفاوتاکسی توسین و تکامل پیش اداروهای ضد بیماری ام اس ونقش غذاها در کاهش دردهای از نظر علم اعصاب اراده آزمقاومت به عوارض فشار خون روح رهاییهفت چیز که عملکرد مغز تو برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱بیماری های مغز و اعصاب و سندرم سردرد به دلیل افت فوقتی پر از گل شدی خودت را مدل هولوگرافیک تعمیم یافتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوکشتن عقیده ممکن نیستترجمه ای ابتدایی از اسراآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان نابینهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانواقعیت چیستمرگی وجود نداردتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتگامی در درمان بیماریهای تظاهری از ماده است که بیدآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهواکسن اسپایکوژن ضد کرونامشکلات روانپزشکی پس از سپنج اکتشاف شگفت آور در موتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییالگو نداشتیممعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از خلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با انکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز رشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخورشید مصنوعیمغز کوانتومیابزارهای دفاعی و بقای موفیزیکدانان ماشینی برای تدرک فرد دیگر و رفتارهای انگاه انسان محدود به ادراازدواج های بین گونه ای، رزندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گژن همه چیز نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز عصبی برای تکلمجهش های ژنتیکی غیر تصادفانسان میوه ی تکاملخطای حسمغز بزرگ چالش است یا منفعاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد حساس از نظر عاطفی و بدرختان اشعار زمینناتوانی در شناسایی چهره بیوگرافیاصل بازخوردزیست، مرز افق رویداد هستهوش احساسیمیهمانهای ناخوانده عامل تنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنکمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راجریان انرژی در سیستم های اولین تصویر در تاریخ از سدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش میدان مغناطیسی زمین ادراک ما درک ارتعاشی است قانون گذاری و تکاملذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنرمش های موثر در کمردردبار بزرگ ایستادن بر دو پااعداد بینهایت در دنیای مزبان شناسی نوین نیازمند هوشیاری و وجودما از اینجا نخواهیم رفتتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطکودکان را برای راه آماده تاثیر رو ح و روان بر جسمآیا هوش ارثی دریافتی از پحقایق ممکن و غیر ممکناین اندوه چیستدانش محدود به ابعاد چهارنقش حیاتی تلومر دی ان آ دنقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط شگفت انگیز مغز انلوب فرونتال یا پیشانی مغرهبر حقیقینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهبه خودت مغرور نشوسلول های بدن تو پیر نیستنهدف از خلقت رسیدن به ابزاماست مالی با هوش انسانیتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصکتاب زیست شناسی باورتبر را بردارآیا جهان ذهن و افکار ما محس چشایی و بویاییاگر فقط مردم میفهمیدند کداروی فامپیریدین یا نورلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزمقابله ی منطقی با اعتراضروزه داری متناوب، مغز را هفت سین یادگاری از میراث برین نت به جای اینترنتبیماری وسواسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاوقتی تو از یاد گرفتن باز سایتهای دیگرمدل های ریز مغز مینی برینتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی گل خاردار، زیباستترس و آرمان هاآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج توپیراماتنه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان سکته مهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانواقعیت چیستمراحل ارتقای پله پله کیهتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان آغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکلات روانپزشکی در عقب پول و شادیتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از خلا، خالی نیستدرمان تشنجچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز رشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیوزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرانفجار و توقف تکاملی نشاخوش قلبی و مهربانیمغز آیندگان چگونه است ؟ابعاد و نیازهای تکاملیفاجعه ی جهل مقدسدرک نیازمند شناخت خویش انگاه از بیرون مجموعهاسکار، لگوی هوشمندزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد وپرورش مغز مینیاتوری انساجهش تمدنی عجیب و شگفت انسانسان ها می توانند میدان خطر آلودگی هوامغز بزرگ چالشهای پیش رواحساس گذر سریعتر زمانفردا را نمیدانیمدرد باسن و پا به دلیل کاهنادیدنی ها واقعی هستندبیوگرافیاصل در هم تنیدگی و جهانی زاوسکا درمان گوشرهوش در طبیعتمیوتونیک دیستروفیتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکآنان که در قله اند هرگز خجریان انرژی در سیستم های اولین دارو برای آتاکسی فدو سوی واقعیتنقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلقانون جنگلذره ی معین یا ابری از الکنرمشهای مهم برای تقویت عبار سنین ابزار هوشمندی ابقای حقیقی در دور ماندن ازبان، نشان دهنده ی سخنگو هوشیاری و افسردگیما اشیا را آنطور که هستندتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر روده بر مغزآیا هوش سریعی که بدون احسحل مشکلاین ایده که ذرات سیاهچالدانش بی نهایتاینکه به خاطرخودت زندگی دانشمندان موفق به بازگردنقش داروهاي مختلف معروف ارتباط غیرکلامی بین انسالوتیراستامروی و منیزیم در تقویت استنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهبه دنبال رستگاری باشسلول عصبی شاهکار انطباق هر چیز با هر چیز دیگر در تماشین دانشتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک کتاب طبیعت در قالب هندسهتحریک عمقی مغزآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک (قسمت اول )اگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی لیراگلوتیدنقشه های مغزی جدید با جزیاز واقعیت امروز تا حقیقتمقابله با کرونا با علم اسروزه داری و بیمار ی ام اس هم نوع خواری در میان پیشیبرای یک زندگی معمولیبیماری کروتز فیلد جاکوبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتنام نوعی کرونا ویروس مدیون خود ناموجودتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباگل زندگیتسلیم شدن از نورون شروع مآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقا از نخستین هماندارویی خلط آورچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ريتوکسيمب در درمان ام اسهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانواقعیت های متفاوتمرز مرگ و زندگی کجاستتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن دیگری ضد کرونا از دمشاهده گر جدای از شیء مشاپول و عقیدهتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز، از مغز رشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می وزوز گوشپیر شدن حتمی نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهانقراض را انتخاب نکنیدخوشبختی دور از رنج های ممغز انسان ایا طبیعتا تماابعاد اضافه ی کیهانفاصله ها در مکانیک کوانتدرک و احساسنگاه از دور و نگاه از نزداساس انسان اندیشه و باور زندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرتوهای صادر شده از سیاهجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان یک کتابخانه استخطرات هوش مصنوعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواحساسات کاذبفرزندان زمان خوددردهای سال گذشته فراموش نادانی در قرن بیست و یکم،بیان ژن های اسکیزوفرنی داصل علت و تاثیرزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش عاطفی قسمت 11میگرن و پروتئین مرتبط با تنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکآنزیم تولید انرژی در سلوجستجوی متن و تصویر به صوراولین دروغدولت یا گروهکنقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و قانون جنگلذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا ماشین باید نتایج را پبارداری بدون رحمبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان، وسیله شناسایی محیطهوشیاری کوانتومیما به جهان های متفاوت خودتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هشیاری کوانتومی وجودحلقه های اسرارآمیزاینکه خانواده ات سالم بادانشمندان نورون مصنوعی سنقش درختان در تکاملارتروز یا خوردگی و التهالوزالمعده(پانکراس)مصنوعرویا و واقعیتنسبیت عام از زبان دکتر بربحثی درباره هوش و تفاوتهبه زودی شبکه مغزی به جای سلولهای ایمنی القا کنندههر جا که جات میشه، جات نیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم وجودعقل مجادله گرکتاب، سفری به تاریختحریک عمقی مغز در آلزایمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک (قسمت دوم )اگر نیروی مغناطیس نباشد داروی تشنجی درباردارینقص در تشخیص هیجانات عاماز کجا آمده ام و به کجا میملاحظه های اخلاقی دربارهروزه داری سلول های بنیادهمه چیز موج استبرای پیش بینی آینده مغز دبیماری گیلن باره و بیمارسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین E برای فعالیت صحمدیریت اینترنت بر جنگتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و گلوله ی ساچمه ایتشنچ پانایوتوپولوس تشنج آثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقا از نخستین همانداستانها و مفاهیمی اشتبانه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ریه زغالیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز واقعیت و مجازمرز بین انسان و حیوان کجاگامی در درمان بیماریهای تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کووینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادواکسن سرطانمشاهده آینده از روی مشاهپوست ساعتی مستقل از مغز دتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی چگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز، از مغز ز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنیک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهانواع سکته های مغزیخانه ی تاریکمغز انسان برای ایجاد تمدابعاد بالاترفاصله ی همیشگی تصویر سازدرک کنیم ما همه یکی هستیمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری ای شبیه ام اس مولتاستفاده از مغز، وزن را کمزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اژن ضد آلزایمرتاثیر گیاهخواری بر رشد و پرسش و چستجو همیشه باقی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان باشدفاع از پیامبرمغز بزرگترین مصرف کننده اخلاق و علوم اعصابفرضیه ای جدید توضیح میدهدردی که سالهاست درمان نشنازوکلسینبیان حقیقتاصل عدم قطعیت از کوانتوم زبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی قسمت نهممیگرن سردردی ژنتیکی که بتنها در برابر جهانشاید درست نباشدکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکآینه در اینهجستجوی هوشیاری در مغز مااولین سلول مصنوعیدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش قانونمندی و محدودیت عالمذرات کوانتومی زیر اتمی قچرا مغز انسان سه هزار سالبازگشت از آثار به سوی خدابلوغ چیستسفر فقط مادی نیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیما با کمک مغز خود مختاريمتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدکیهان خود را طراحی میکندتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا واکنش های یاد گرفته وحمله ویروس کرونا به مغز