دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت هفتم

حس و ادراک قسمت هفتم
واقعیت و خطای در درک واقعیت
در درک واقعیت، شرایط و موقعیت تحمیل شده بر کسی که درک و احساس میکند باید در نظر گرفته شود. نگاه از درون مجموعه، مثلا بر روی کره ی زمین متفاوت از نگاه از بیرون فضایی است که زمین در آن حرکت میکند.
هیچ چیز روی خط راست حرکت نمیکند. هیچ چیز!

به همین ترتیب تو نمیتوانی دایره را ببندی تو نمیتوانی روی خط راست حرکت کنی! هیچ کاری شبیه این نمیتوانی بکنی چون زمانی که تو دایره ای را می‌کشی در درون فضا حرکت میکنی و در نقطه ای نیستی که در ابتدا شروع کرده ای.

پس تو نمی توانی آن را ببندی، تو نمی توانی! می فهمی؟ همین که تو انگشت خود را به طور مستقیم حرکت دهی همراه با زمین چرخیده ای و تو یک منحنی ساخته ای!
می فهمی چه میگویم؟

همیشه همه چیز با هم است و اساسا ارتباط این چرخش ها با هم است و این چیزی است که ما جدیدا کشف کرده ایم. این چیزی است که ما اخیرا پرده گشایی کرده ایم. چگونگی آمدن معادله، اینگونه است.

ارتباط همه این وسایل و اسباب متفاوت در سطوح مختلف، توده ی هر کدام از این سطوح را ایجاد میکند.
این ارتباط بین آنها است.
ولی این زیبا است زیرا می گوید فقط یک چیز وجود دارد فقط یک چیز وجود دارد!: میدانی که نوسان و چرخش میکند؛ میدانی که نوسان و چرخش میکند و وقتی در مقیاس های متفاوت چرخش کند اشیای قابل مشاهده ی متفاوتی را ایجاد میکند که ما می‌توانیم کهکشان ها، ستارگان، جهان ها، اتم ها و حتی جدول عناصر بنامیم.

تو همه ی این چیزها و همه ی این اتم های متفاوت را می‌شناسی، این تفاوت، فقط ارتباط متفاوت شعاع به تکانه ی زاویه ای است که همه توده ها، زاویه ها و همه چیز را تولید میکند.

این فقط یک موسیقی هارمونی بزرگ از اشیای دایره ای است و این، همه ی واقعیت را درست میکند. این خیلی زیبااست و تو یکی از آنها هستی تو یکی از این مقیاس های درحال نوسان و طنین هستی و تو در حال شرکت در این ارتباط طنین و نوسان جهانی با بینهایت هستی!نسیم هرمیان resonancescience.org


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تلاش ها برای کشف منابع جدپیوند اندام حیوانات به امغز قلبروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آزادی در چیستماده ی تاریکسلول بنیادی در درمان ایدنوار عصب و عضلهشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو حرکت چرخشی و دائمی کیهانارتباط انسانی، محدود به دو بیماری روانی خود بزرگ هیچگاه از فشار و شکست نتربارداری بدون رحمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز ریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی اکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،شباهت زیاد بین سلول هاي عهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت نهماز نخستین همانند سازها تدیوار همه اش توهم بودهستي مادي ای که ما کوچکترفواید زیاد دوچرخه سواریبحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان مهاجردریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایپروتز چشممناطق خاص زبان در مغزراه انسان شدن، راه رفتن ومغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر حرکات چشم بر امواج الکترودهای کاشتنیسیاهچاله هاجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین صرع و درمان های آنهنر فراموشیحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبلوغ چیستویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان یک فرضیه رادیکفروتنی معرفتیبدون بار گذشتهکاهش حافظه هرچند فرایندیدرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی آموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد در سختی استنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تبه خودت مغرور نشوواقعیت چیستداروی فامپیریدین یا نورلفرزندان زمان خودبرخی مرزهای اخلاق و علوم کجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساندغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزنجیرها را ما باید پاره کنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر رژیم گیاهخواری بر انتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقای موجود زنده از علم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تبی سوادی در قرن 21واکسن ایرانی کرونا تولیدداروی جدید ضد میگرنقلب دروازه ی ارتباطبرخی سلولهای عصبی در تلاگل زندگیمرکز حافظه کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا کیهان می تواند یک شبیمنشاء کوانتومی هوشیاری ازیباترین چیز در پیر شدننقش غذاها و موجودات درياتبدیل سلولهای محافط به سانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییسرنوشتجاودانگی مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری ای شبیه آلزایمر و ورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بقدم زدن و حرکت دید را تغیبزرگترین درد از درون است گامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا خداباوری محصول تکاملمیهمانهای ناخوانده عامل زبان و بیان نتیجه ساختماچند جهانیتراشه مغز بدون واسطه ی داولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوسرطان کمیت گراییحق انتخاباحتیاط در ورزش زانو در خاعشق درونی به یگانگی خلقتهوش احساسیخدا موجود استاستفاده از مغز، وزن را کمبیهوش کردن در جراحی و بیمیاد گرفتن مداومدر درمان بیماری مولتیپل لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفآب زندگی است قسمت سوممکانیزمهای دفاعی در برابسفر به مریخ در 39 روزنهادینه سازی فرهنگ اختلاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزاختراع جدید اینترنت کوانسایتهای دیگرهوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع از پیامبراصل بازخوردبا تعمق در اسرار ابدیت و ژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان کارتی سل و تومور مغمقاومت به عوارض فشار خون مقایسه رقابت و همکاریتلاش های جدید در ALSپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآزادی عقیده، آرمانی که تماده ی خالیسلول بنیادین از مخاط بیننوار عصب و عضله مهم در تششاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث حس متفاوتارتباط از بالا به پایین مدو بار در هفته ماهی مصرف هیپرپاراتیروئیدیسمبازگشایی مجدد مطب دکتر سکنگره بین المللی سردرد ددرمان زخم دیابتی با تکنومنابع انرژی از نفت و گاز ریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنپپوگستمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماشجاعت و ترسهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهارماز نخستین همانند سازها تدیوار، از ابتدا توهم بودهستی ما پس از شروعی چگال فیلم کوتاه هیروشیما از هبحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان میتوانند ناقل بی دریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسپروتز عصبی برای تکلممناطق خاصی از مغز در جستجراه بی شکستمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر دوپامین و سروتونینالگو نداشتیمسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسضایعه ی شبکه لومبوساکرالهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکنیکی تا مغز از مغز تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان ژنی از مغز انسفروتنی و غروربدون زمان، ماده ای وجود نکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست قسمت رشد، رسیدن به یک هدف نیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین همانطیف انسفالیت، گیلن باره هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تبه خودت نگاه کنواقعیت های متفاوتداروی لیراگلوتیدفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی نکات از گاید لاین پرکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودآینده با ترس جمع نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی فعال و مثبت روند آلنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر رژِیم غذایی بر میگانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقای موجود زنده از علم بدون توقفهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتی و یاز تکینگی تا مغز از مغز تبی شرمیواکسن اسپایکوژنداروی جدید ضد الزایمرقلب روباتیکبرخی سيناپسها طی تکامل و گلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاسترفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت آیا گذشته، امروز وآینده مهمان ناخواندهزیباترین چیز در افزایش سنقش غذاها و موجودات درياتبر را بردارانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی ابعاد اضافه ی کیهانعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری ای شبیه ام اس مولتورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رقدرت مردمبسیاری از مجرمان، خودشانگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومآیا دلفین ها می تواند از میوپاتی و نوار عصب و عضلهزبان و بیان، در سایه پیشرچند جهانیتراشه ها روی مغزاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی احتیاط در تعویض داروهاعشق، شلوغ کردن نیستهوش احساسیخدا نور آسمان ها و زمین ااستفاده از نظریه ی تکامل بیهوشی در بیماران دچار ایاد بگیر فراموش کنیدر دعواها چه میکنی؟لیروپریم داروی ترکیبی ضدتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریآب، زندگی است(قسمت پنجم)ما انسانها چه اندازه نزدسفر به درون سفری زیباچهار میلیارد سال تکامل بتشنج چیستایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ شیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتادامه بحث تکامل چشمهوشمندی کیهاندفاع در برابر تغییر ساختاصل در هم تنیدگی و جهانی با خودت نجنگکفش و کتابدرمان پوکی استخوانمقابله ی منطقی با اعتراضتلاش های جدید در درمان فرپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتاثیر نگاه انسان بر رفتاآزار حقیقیماده ای ضد التهابیسلول عصبی شاهکار انطباق نوار عصب و عضله برای تاییشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیحس چشایی و بویاییارتباط بین هوش طبیعی و هودو برابر شدن خطر مرگ و میهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازگشت از آثار به سوی خداکنگره بین المللی سردرد ددرمان ساده ی روماتیسممنابع انرژی از نفت و گاز ریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید شرکت نورالینک ویدیویی ازهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نوزدهماز نخستین همانند سازها تدید تو همیشه محدود به مقدهشت توصیه برای کاستن از دفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان گذشته به آینده فکدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع نور واقعی و ثابت، حقراه طولانی را به سلامت گذمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر دپاکین بر بیماری مالگو و عادت را بشکن و در اسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزضایعه ی عروقی مخچههنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز و از مغز بنی عباس، ننگی بر تاریخویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان پاسخ کوانتومی فرگشت و تکامل تصادفی محض بر کسی اعتماد نکن مگر اینکاهش سن بیولوژیکی، تنها درب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط هآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست قسمت53ز گهواره تا گورنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوارینگاه از بیرون مجموعهسکته مغزیجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین همانطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حسن یوسف باغچه ی مناز تکینگی تا مغز از مغز تبه دنبال رستگاری باشواقعیت و مجازداروی کنترل چربی خونفساد اقتصادی سیتماتیک دربرخی نرمش ها برای درد زانکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودآیا فراموشی حتمی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی هوشمند در خارج از زنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر سلامت دستگاه گوارشانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنابزار بقای موجود زنده از علم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطاز تکینگی تا مغز از مغز تبی عدالتی در توزیع واکسن واکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی سل سپتقلب را نشکنبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استرفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سآیا پیدایش مغز از روی تصامهندسی ژنتیک در حال تلاش زیر فشار کووید چه باید کرنقش غذاها در کاهش دردهای تحریک عمقی مغزانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستابعاد بالاترعادت کن از بالا نگاه کنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری اسپینال ماسکولار ورزش و میگرندر ناامیدی بسی امید استقدرت و شناخت حقیقتبسیاری از بیماری های جدیگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمارویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمآیا دلفین ها میتوانند بامیوتونیک دیستروفیزبان و تکلم برخی بیماریهچند جهانی و علمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظاحساس گذر سریعتر زمانعصب حقوق نورولووهوش بشری تهدید برای بشریخدا بخشنده است پس تو هم باستفاده از هوش مصنوعی در بیوگرافییادگیری مهارت های جدید ددر سال حدود 7 میلیون نفر لیس دگرامفتامین یا ویاستفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف آتاکسیما انسانها چه اندازه نزدسفر تجهیزات ناسا به مریخ چهار ساعت پس از کشتار خوکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویراداراوون تنها داروی تاییهوشیاری و وجوددقیق ترین تصاویر از مغز ااصل علت و تاثیربا خدا باشکل اقیانوس در یک ذرهدرمان پوکی استخواندرمان آرتروز با ورزش موضمقابله با کرونا با علم اسروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآزار دیگری، آزار خود استماده، چیزی نیستسلول عصبی، در محل خاص خودنوار عصب و عضله تعیین محلشاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استحس و ادراک (قسمت اول )ارتباط شگفت مغز انسان و فدو برابر شدن خطر مرگ و میهاوکينگ پیش از مرگش رسالبازگشت به ریشه های تکاملکنترل همجوشی هسته ای با هدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شربت رب انارهمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت هفتماز نخستین همانند سازها تدیدن خدا در همه چیزو هر کس تقوای خدا پیشه کنفیروز نادریبحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان خود را مشابه خود تدرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیپرکاری تیروئیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت رابطه تشنج و اوتیسممغز را از روی امواج بشناستاثیر داروهای ضد التهاب الگوی بنیادین و هوشیاریسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمضایعات در عصب زیر زبانیهنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تبه قفس های سیاهت ننازویتامین کادانشمندان اولین سلول مصنفراموش کارها باهوش تر هسبرلیتیونکایروپاکتیک چیستماست مالیدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های آنچه می دانم، آنچه را میخمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزمین در برابر عظمت کیهاننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین همانطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تبه زودی شبکه مغزی به جای واقعیت و انعکاسداروی تشنجی دربارداریفشار و قدرتبرخی نرمش ها برای زانوکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی و دارایینقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی سازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستابزار بقای موجود زنده از علم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص فلفل سبزاز تکینگی تا مغز- از مغز بیمار 101 ساله، مبتلا به سواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی ضد چاقیقوی تر باشبرداشتت از جهان رو زیاد گمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیسترفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمهندسی بدنزیرفون داروی ضد ام اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان باشنخستین تمدن بشریسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهاتفاق و تصادفعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری اضطراب عمومیورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی مرزها و بی مقدرت کنترل خودبسیاری از بیماری های جدیگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقارویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا دست مصنوعی به زودی قامیگرن و پروتئین مرتبط با زبان و شناخت حقیقت قسمت چچند روش ساده برای موفقیتتراشه ی بیولوژِیکاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افراداحساسات کاذبعصب سیاتیکهوش در طبیعتخدای رنگین کماناستفاده از انرژی خلابیوگرافییادگیری هوش مصنوعی، عمیقدر عید نوروز مراقب تصادف لا اکراه فی الدینتفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیمعمای اخلاقی قطارروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مآتاکسی فریدریشما اکنون میدانیم فضا خالسفر دشوار اکتشافنون و القلمتشنج به صورت اختلال رفتاایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزادب برخورد با دیگرانهوشیاری و افسردگیدل به دریا بزناصل عدم قطعیت از کوانتوم با طبیعت بازی نکنکلمات بلند نه صدای بلنداصل، روان و نفس استبالای هر دستی، دستی هستکلوزاپین داروی ضد جنوندرمان ام اس(مولتیپل اسکلملاحظه های اخلاقی دربارهروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ویتامین دی بر بیماآسيب میکروواسکولاریا آسماده، چیزی بیش از یک خلا سلولهای ایمنی القا کنندهنوار عصب و عضله در مطب دکشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیدایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک (قسمت دوم )ارتباط شگفت انگیز مغز اندو داروی جدید برای میاستهدف یکسان و مسیرهای مختلALS نگاهی کامل بر بیماری وبازخورد یا فیدبککنترل جاذبهدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینشربت ضد خلطهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت هفدهماز نشانه ها و آثار درک شددیدگاه نارسای دوگانه ی موفور و فراوانیفیزیک مولکولها و ذرات در بحثی درباره هوش و تفاوتهکودکان را برای راه آماده درک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی پراسینزوماب در پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت رادیوی مغز و تنظیم فرکانمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم الگوبرداری از طبیعتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانضرورت زدودن افکارهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه مغز خزندگان خودت اجازویتامین کا و استخواندانشمندان تغییر میدان مغفراموشی همیشه هم بد نیستبرنامه و ساختار پیچیده مکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیدرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمآنچه ناشناخته است باید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین همانطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش کور و انسان بینا؟از تکینگی تا مغز از مغز تبه زیر پای خود نگاه نکن بواقعیت تقویت شدهداروی جدید ALSفشار روحی، همیشه بد نیست برخی نرمش های گردنکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهذهن و زندگیتوهم تنهاییآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی بی دودنقش داروهاي مختلف معروف تاریک ترین بخش شباندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقای موجود زنده از علم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص منیزیماز تکینگی تا مغز- از مغز بیمار مرکز تنفس سلولیواکسن دیگری ضد کرونا از دداروی ضد چاقیقیچی ژنتیکیبررسي علل احتمالي تغيير گنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا امکان بازسازی اندامهمهربانی، شرط موفقیتزیرک ترین مردمنقشه های مغزی جدید با جزیتخریب مغز به دلیل کمبود بانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریاتوبان اطلاعات و پلِ بینعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی به شناسایی کاخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری بیش فعالیورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومیقدرت انسان در نگاه به ابعبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسرویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن و خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت اچندین ماده غذایی که ماننتربیت کودکان وظیفه ای مهاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینشلیک فراموشیحقیقت انساناخلاق و علوم اعصابعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش عاطفی قسمت 11خدایی که ساخته ی ذهن بشر استفاده از سلول های بنیابیان ژن های اسکیزوفرنی دیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان نگهدارنده ی اعتیادلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاآتاکسی مخچه ای خودایمنما از اینجا نخواهیم رفتسفرنامه سفر به بم و جنوب نوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج عدم توازن بین نورون ایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان حافظه میتواند بزرگترین دادراک ما درک ارتعاشی است هوشیاری کوانتومیدلایلی که نشان میدهد ما بدنیا فریب و سرگرمیاصلاح خطا با رفتن بر مسیربالاترین هدف از دولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرمان با سلول های بنیادیملاحظات بیهوشی قبل از جرروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویروس کرونا بر مغز آسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی درنوبت کودکانشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت 67ارتباط شگفت انگیز مغز اندو سوی واقعیتهدف یکسان، در مسیرهای متNVG 291بازسازي مغز و نخاع چالشی کندن ریشه ی خوددرمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو سندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به اگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاشش مرحله تکامل چشمهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هجدهماز نظر علم اعصاب یا نرووسدیروز و امروزوقاحت و تمسخر دیگرانفیزیک هوشیاریبحثی درباره احساسات متفاکوری گذرای ناشی از موبایدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت راز تغییرمغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر مغزالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانضرب المثل یونانیهورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه نقاش بنگرویتامین کا در سبزیجاتدانشمندان روش هاي جدیدی فراموشی و مسیر روحانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشدرد و درستولید پاک و فراوان انرژیآنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان چیستنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تبه سیاهی عادت نکنیمواقعیت تقویت شدهداروی جدید s3 در درمان ام فضا و ذهن بازبرخی یونها و مولکول های مکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کاذهن و شیمی بدنتوهم جداییآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی در جمع مواردی را برنقش درختان در تکاملتاریکی من و تو و گرد و غبااندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره ستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی خواص میوه ی بهاز تکینگی تا مغز- از مغزتبیماری لبر و نابینایی آنواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبررسی مغز با امواج مادون گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موآیا انسان با مغز بزرگش اخموفقیت هوش مصنوعی در امتزیست شناسی کل در جزء فراکنقشه با واقعیت متفاوت استداوم مهم است نه سرعتانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جسرگردانیجبران از دست رفته هااتوسوکسیمایدعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی تعاملیخوش قلبی و مهربانیاز خود رها شوبیماری تی تی پیوزن حقیقی معرفت و شناختدر هم تنیدگی کوانتومی و پقدرت ذهنبشریت از یک پدر و مادر نیگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدرویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن و روزه داریزبان و شناخت حقیقت قسمت دچندجهانیترجمه فعالیت های عضله به اولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درشلیک فراموشیحقیقت اشیااخلاق پایه تکامل و فرهنگغم بی پایانهوش عاطفی قسمت نهمخدایا جز تو که را دارماستفاده از سلول های بنیابیان حقیقتیادآوری خواب و رویادرمان نابینایان آیا ممکنلایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوآتش منبع انرژیما اشیا را آنطور که هستندسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز مشاهده ی غیر مستتشویق خواندن به کودکاناین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهحافظه های کاذبادغام میان گونه های مختلهوشیاری سنتی یا هوشیاری هوش، ژنتیکی است یا محیطیدنیا مکانی بسیار اسرارآماصول انجام برخی نرمش ها دباهوش ترین و با کیفیت تریکلام و زبان، گنجینه ای بسدرمان تومورهای مغزی با اممانتین یا آلزیکسا یا ابروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ژنها بر اختلالات خآسیب روانی شبکه های اجتمسلام تا روشنایینور از عمق تاریکیشب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت 74ارتباط غیرکلامی بین انسادولت یا گروهکهدف از تکامل مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیباغچه ی منکندر در بیماریهای التهابدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان اگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیششمین کنگره بین المللی سهمدلی و هوش عاطفیحس و ادراک قسمت هشتماز نظر علم اعصاب اراده آزدیسک گردنوقت نهيب هاي غير علمي گذشفیزیک و هوشیاریبحثی درباره احساساتی غیرکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیپرتوزایی از جسم سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت راست دستی و چپ دستیمغز، فقط گیرندهتاثیر درجه حرارت بر عملکام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانضربه مغزی در تصادف رانندهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تبه نقاش بنگرویتامین بی 12 در درمان درددانشمندان روشی برای تبدیفراموشی آرمانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیددرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبه سخن توجه کن نه گویندهواقعیت خلا و وجود و درک مداروی جدید لنفوم و لوکمیفضای قلب منبع نبوغ استبرخی اثرات مضر ویتامین دکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمآیا مصرف مولتی ویتامین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی در سیاهچالهنقش ذهن و شناخت در حوادث تاریکی و نوراندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی خواص هلو برگ هلواز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری میاستنی گراویسواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبررسی و اپروچ جدید بر بیمگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونآیا احتمال دارد رویا از آموفقیت در تفکر استزیست شناسی باور حقیقت یا نقص های سیستمی ایمنیتداخل مرزها و صفات با بینانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هااتصال مغز و کامپیوترعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی در قضاوت های اخوش خیالی و خوش بینیاز درخواست ها جدا شوبیماری خود ایمن اعصاب محوزوز گوشدر هم تنیدگی کوانتومی و دقدرت شناختی انسان، محدودبعد پنجمگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیآیا راهی برای بهبود وضعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنه ناامیدی بلکه ارتقاترجمه ی فعالیت های عضله باوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شااختلا ل در خود عضلهغم بی پایانهوش عاطفی قسمت هفتمخرما منبع بسیار خوب آنتی استفاده از سلول های بنیابیداری معنوی یعنی دوستی یاری خدا نزدیک استدرمان های اسرار آمیز در آلازم است هیچ کاری نکنیدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و روزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمآثار باستانی تمدن های قدما به جهان های متفاوت خودسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز با توضیح دکتر فاشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های این اندوه چیستنشانه های بیداری روحیحافظه و اطلاعات در کجاست ادغام دو حیطه علوم مغز و هوض مصنوعی زندهدنیای شگفت انگیز کوانتوماصول توسعه ی یک ذهن کاملباور و کیهان شناسیکلام، در تحولی شگفت آور بدرمان تشنجمن و وجود توهمیروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر کلام در آیات کلام بآسیب عصب پا به دنبال اعتیسلاح و راهزنینور درونشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 75ارتروز یا خوردگی و التهادونپزیل در بیماران قلبی هدف از خلقت رسیدن به ابزافلج نخاعی با الکترودهای بترس از اینکه کسی، به درگکندر علیه سرطاندرمان ضایعات نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش میل جنسی با خوردن سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر دارداگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرشعار و عملهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز نظر علم اعصاب اراده آزاعتماد به خوددیستونی قابل درمانفیزیک آگاهیبحران ذهن فیلمی قابل تامکیهان خود را طراحی میکنددرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستپرسشمنبع هوشیاری کجاست قسمت رجزخوانی هایی که امروز بمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر درجه حرارت بر عملکام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تبه نادیدنی ایمان بیاورویتامین بی هفدهدانش، قفل ذهن را باز میکنفرایند پیچیده ی خونرسانیبرین نت به جای اینترنتکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان و گذر آن سریع استنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهسانسور ذهنجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانظرفیت مغز چقدر استهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبهبود حافظه پس از رخدادهوالزارتان داروی ضد فشار داروی جدید میاستنی گراویفضای خالی ای وجود نداردبرخی اختلالات عصبی مثانهکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی زمینی امروز بیش از نقش روی و منیزیم در سلامتتاریکی خواهد ترسیداندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقای موجود زنده از علائم عصبی آلزایمر، با اهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص هندوانهاز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری های میتوکندریواکسن ضد اعتیادداروی ضد تشنج توپیراماتقانون گذاری و تکاملبررسی ژنها در تشخیص بیماگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیآیا احتمال دارد رویا از آمولکول ضد پیریزیست، مرز افق رویداد هستنقص در تشخیص هیجانات عامترقی واقعی یا شعار ترقیانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهسربرولایزینجدایی خطای حسی استاثر مضر مصرف طولانی مدت رعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی در کامپیوترهاخوشبختی چیستاز دست دادن دم در پیشینیابیماری دویکوسواس، بیماری استدر هر سوراخی سر نکنقدرت عشقبعد از کروناگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلرویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتآیا راهی برای رفع کم آبی میگرن شدید قابل درمان اسزبان جانسوزنه به اعدامترجمه ای ابتدایی از اسراايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویااختلاف خانوادگی را حل کنغیرقابل دیدن کردن مادههوش عاطفی قسمت یازدهخسته نباشی بابااستفاده از سلول های بنیابیداری و خواب کدام بهتر اژن همه چیز نیستدرمان های بیماری آلزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و آدم عاقل، وقت خودش را هدرما با کمک مغز خود مختاريمسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز ترجمه رخدادهای شکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل این ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیحافظه و اطلاعات در کجاست ارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتقا یا بازگشت به قبل ازهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادنیایی پر از سیاهچاله اصول سلامت کمرباید از انسان ترسیدکلرال هیدرات برای خواباندرمان جدید ALSمن کسی در ناکسی دریافتم روشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بتاثیر کپسول نوروهرب بر نآسانی موفقیتسلسله مباحث هوش مصنوعینوروفیبروماتوزشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان ایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 78ارزش های وارونهدوچرخه در کاهش دردهای کمهر چیز با هر چیز دیگر در تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبحتی علمی درباره تمایل بکو کیو تن coQ10درمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی سالم و ضد التهپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنصبور باشهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز واقعیت امروز تا حقیقتاعتماد بی مورددژا وو یا اشنا پنداریفیزیکدانان ماشینی برای تبخش فراموش شده ی حافظهکیهانِ هوشیارِ در حال یادرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست قسمت رحم مصنوعیمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش سیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تبه هلال بنگرویتامین دی گنجینه ای بزردانش، یک انسان را ناسازگفرایند تکامل و دشواری هابرای یک زندگی معمولیکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفادردهای سال گذشته فراموش تولترودینآنژیوگرافی از مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان و صبرنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر رو ح و روان بر جسمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تبهداشت خوابواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید کنترل قند خونقفس دور خود را بشکنبرخی اصول سلامت کمرکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزندگی زودگذرنقش روزه داری در سالم و جتاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،سخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقای موجود زنده از علت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص اناراز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری های مغز و اعصاب و واکسن علیه سرطانداروی ضد جنون در درمان تیقانون جنگلبررسی بیماری التهابی رودگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیرمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا بدون ناظر هوشمند هم بمولتیپل اسکلروز در زنان زاویه نگاه ها یکسان نیستنقطه ی رسیدن به قلهتروس جریان انرژیانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های اثرات فشار روحی شدیدعبارت های مبهم مانند انرهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخوشبختی دور از رنج های ماز روده تا مغزبیماری دیستروفی میوتونیوسیله، فقط دعا نیستدر والنتاین کتاب بدید همقسم به فقربعد از کروناگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاسترویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاآیاما مقهور قوانین فیزیکمیاستنی گراویس بدون آنتیزبان ریشه هایی شناختی اسنه به اعدامترس و آرمان هاايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی اختلال حرکتی مانند لرزش غار افلاطونهوش عاطفی قسمت پنجمخطا در محاسبات چیزی کاملاستفاده از سلول های بنیابیرون اصل است یا درونژن همه چیز نیستدرمان های بیماری اس ام ایلحظات خوش با کودکانتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدمعجزه های هر روزهروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گآرام باشما بخشی از این جهان مرتبطسفری به آغاز کیهاننوار مغز در فراموشی هاشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستحافظه ی هوش مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد هیچ چیز همیشگی نیستدنیا، هیچ استاضطراب و ترسبابا زود بیاکم کردن کالری روشی سودمندرمان جدید مولتیپل میلوممن پر از تلخیمروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر تآشنا پنداریسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنورون هاي مصنوعی می توانشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 82ارزش های حقیقی ارزش های غدوچرخه سواری ورزشی سبک و هر جا که جات میشه، جات نیفلج خواببحث درباره پیدایش و منشا کوچ از محیط نامناسبدرماندگی به دلیل عادت کرمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیصبور باشهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت پنجماز کجا آمده ام و به کجا میاعتیاد و تلاش های درمانی وقتی فهمیدی خطا کردی برگدژاوو یا آشناپنداریفال نیکوبخش های تنظیمی ژنومکیست هیداتید مغزدرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشپرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست قسمت رحم مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانضعیف و قویهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تبه کدامین گناه کشته شدندویروس مصنوعیدائما بخوانفرایند حذف برخی اجزای مغبرای پیش بینی آینده مغز دکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشدردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عاآنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان واقعیت است یا توهمنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر روده بر مغزانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین همانعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تبهداشت خواب، رمز حافظه ی واکنش به حس جدیدداروی جدید آلزایمرقفس ذهنبرخی اطلاعات روانشناسی مکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خداآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزندگی سلول در بدن، جدای انقش رژیم غذایی بر رشد و اتاریخ، اصیل نیست و ساخته انرژی تاریکنازوکلسینسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقای موجود زنده از عماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک بازی خواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری های ژنرالیزه ی عصواکسنی با تاثیر دوگانه ادارویی خلط آورقانون جنگلبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی آیا برای تولید مثل همیشه مواد کوانتومی جدید، ممکنزاوسکا درمان گوشرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتری فلوپرازینانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های اثرات مفید قهوهعجول نباشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخیالپردازی نکناز سایه نترسبیماری سلیاکیک پیام منفرد نورون مغزی در یک فراکتال هر نقطه مرکقضاوت ممنوعبعد از کرونا دلخوشی بیهوگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاآگاهی فراتر از آگاهیمیدان مغناطيسي زمین بشر زبان شناسی مدرن در سطح سلنه بدبخت بلکه نادانترسان نیستیايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم باختلال خواب فرد را مستعد غرور و علمهوش عاطفی قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملاستیفن هاوکینگ در مورد هبیست تمرین ساده برای جلوژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های جدید ALSلرزش ناشی از اسیب به عصبتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به آرامش و دانشما تحت کنترل ژنها هستیم یسقوط درون جاذبه ای خاص، چنوار مغز در تشخیص بیماری شگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیحافظه انسان و حافظه ی هوشارتباط میکروب روده و پارهیچ چیز، چقدر حقیقی استدندان ها را مسواک بزنید تاطلاع رسانی اینترنتیباد و موجکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرمان جدید میگرن با انتی من بی من، بهتر یاد میگیرمريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنپیراستاممغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر سآشنا پنداریسم زنبور ، کلیدی برای وارنورون های ردیاب حافظهشبکیه های مصنوعیتغییرایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 87ارزش حقیقی زبان قسمت اولدوپامین قابل حل در آبهر حرکت خمیده می شود و هر فلج خواب چیستبحثي درباره هوش و تفاوتهکوچک شدن مغز از نئاندرتادرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد منابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد دردمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاهخواری بر رشد و افسردگی و اضطراب در بیماسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگرداپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستصبر لازمه ی پیروزی استهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت پنجاهاز کسی که یک کتاب خوانده اعتیاد را به دور بیندازوقتی پر از گل شدی خودت را دگرگونی های نژادی و تغییفاکسیبتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکیست کلوئید بطن سومدرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بپس از اگو یا بعد از نفسمنبع هوشیاری کجاست قسمت رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغط یک گیرنده استتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل سیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانطلوع و حقیقتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تبه امید روزهای بهترویروس های باستانی، مغز مدارچینفراتر از دیوارهای باوربرای اولین بار دانشمندانکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مدرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیآنتی بادی منوکلونال در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان پلانکنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر روزه داری بر سلامت انفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانعقل سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تبوزون هیگز چیستواکسن های شرکت فایزر آمرداروی جدید ای ال اسقفس را بشکنبرخی بیماری ها که در آن بکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودذهن سالمتوپیراماتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع خواب و رویازندگی، مدیریت انرژینقش رژیم غذایی در رشد و اتازه های اسکیزوفرنی(جنوانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد سخن پاک و ثابتجوانان وطنابزارهای پیشرفته ارتباط عنصر اصلی تعیین واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز بیماری های روانی با تاثیوابسته به دوستی این و آن دارویی ضد بیش فعالی سیستقانونمندی و محدودیت عالمبررسی علل کمر درد در میانگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هرمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دموجود بی مغزی که می تواندزبان فرایند تکاملی برای نقطه بی بازگشتتری فلوپرازینانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های اثرات مفید روزه داریعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخانه ی تاریکاز سایه بگذربیماری شارکو ماری توثیک پیشنهاد خوب برای آسان در کمتر از چند ماه سوش جدقطار پیشرفتبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاآپومورفین در پارکینسونمیدان های مغناطیسی قابل زبان شناسی نوین نیازمند نه جنگ و نه خونریزیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیاختلال در شناسایی حروف و غربال در زندگیهوش عاطفی قسمت دهمخطای ادراک کارمااستیفن هاوکینگ در تفسیر بیش از نیمی از موارد انتقژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های جدید میگرنلرزش دست ها و گردن و سر ETتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاآرامش و سکونمانند کودکان باشیدسقوط زیگزاگی یا ناگهانینوار مغزی روشی مهم در تشخشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانحباب های کیهانی تو در توارتباط ماده و انرژیهیچ وقت خودت را محدود به ده روش موفقیتاطلاعات حسی ما از جهان، چباد غرور و سر پر از نخوت وکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان جدید کنترل مولتیپلمننژیتریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر سآشناپنداری چیستسماگلوتید داروی کاهش دهننوروپلاستیسیتی چیستشباهت مغز و کیهاناکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت چهلارزش حقیقی زبان قسمت دومدورترین نقطه ی قابل مشاههرچیز با یک تاب تبدیل به فلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی جالب درباره محدودیتکوچکی قلبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانمنابع انرژی از نفت و گاز راه فراری نیستمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر انتخاب از طرف محیط افسردگی و ساختار مغزسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجصبر و واقعیتهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز آغاز خلقت تا نگاه انسااعداد بینهایت در دنیای موقتی تو از یاد گرفتن باز دانش قدرت استفاجعه ی جهل مقدسبخش بزرگتر کیهان ناشناختکپسول ژری لاکتدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت رساناها و ابر رساناها و عنفرت، اسیب به خود استتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل سیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانطلای سیاههوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تبه بالا بر ستارگان نگاه کویرایش DNA جنین انسان، برداروهای مصرفی در ام اسفرار در فرار از میزبان، دبرای تمدن سازی، باید در بکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استدست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر روزها، ماه ها یا ساانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از عقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تبوزون هیگز جهان را از متلواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی جدید برای میاستنی قله برای دیدن نه برای به برخی بیماری های خاص که بدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای آیا هوش ارثی دریافتی از پمنتظر نمان چیزی نور را بهزندگی، مراتب هوشیاری استنقش زنجبیل در جلوگیری از تازه های بیماری پارکینسوانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومسخت ترین حصارجوانان وطنابزارهای بقا از نخستین هعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک بازی خواص بادام زمینیاز تکامل تا مغز از مغز تا بیماری وسواسوابستگی یعنی قلادهداستانها و مفاهیمی اشتباقارچ بی مغز در خدمت موجودبرطرف کردن خشونت را از خاگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهرمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتآیا تکامل و تغییرات ژنتیموجودات مقهور ژنها هستندزبان متغیرنمیتوان با بیرون انداختنترک امروزانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزاثرات مضر ماری جواناعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایداراز علم جز اندکی به شما دابیماری ضعف عضلات نزدیک بیک آلل ژنتیکی که از نئانددر آرزوهایت مداومت داشتهقطره قطرهتفکر قبل از کارگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاآپومورفین در پارکینسونمیدان های کوانتومی خلازبان، نشان دهنده ی سخنگو نه روش تقویت مغزتسلیم ارتباط با من برترای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختاختلال در شناسایی حروف و مقالاتهوش عاطفی قسمت دومخطای حساستخوان های کشف شده، ممکبیشتر کمردردها نیازی به ژن ضد آلزایمردرمان های جدید در بیماری لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتقویت مغز با ورزشپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتآرامش عقلمانند آب باشسلول های مغزی عامل پارکینوار مغز، مفید و بی خطرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در توارتباط متقابل با همه ی حیهیچ کاری نکردن به معنی چیدهن، بزرگترین سرمایهاطلاعاتی عمومی در مورد مبار مغز بر دو استخوانکمردرددرمان جدید ام اسمن، ما یا چی؟ریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیتاثیر کتامین در درمان پاآشتی بهتر استسندرم میلر فیشرنوروز مبارکشباهت مغز با کیهان مادیاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت چهل و هفتارزش حقیقی زبان قسمت سومديدن با چشم بسته در خواب هز ذره، یک دنیاستفن آوری های جدید علیه شنابحثی در مورد نقش ویتامين کوچکترین چیز یک معجزه اسدرون قفس یا بیرون از آنتنهاییپروژه ی علمی پیوند مغز سامنابع انرژی از نفت و گاز راه نجاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر احتمالی عصاره تغلیاقلیت خلاقسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایصبر بسیار بایدهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجاه و داز انفجار بزرگ تا انفجار بقا با سازگارترین فرد اسوقتی خودت را در آینه دیدیدانش محدود به ابعاد چهارفارغ التحصیلان، فقیر و دبخش دیگری در وجود انسان هکامپیوتر سایبورگدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت رستگاری محدود به یک راه ننقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناابزار بقا از نخستین همانطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تبه بالاتر از ماده بیندیشویشن پروداروهای ام اسفرد موفقبرای خودآگاه بودن تو بایکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیدست کردن در گوشتوهم فضای خالیآواز خواندن در قفس، نشانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان شگفت انگیزنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر روغن رزماری استنشاانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از عقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغزی کشندهاز تکینگی تا مغز از مغز تبی نهایت در میان مرزهاواکسن کرونا و گشودن پنجرداروی جدید برای کاهش وزنقله سقوطبرخی توجهات در ببمار پارکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیآیا هوش سریعی که بدون احسمنتظر نتیجه ی کارهایت بازندان ذهنینقش زبان در سلطه و قدرت اتازه های درمان ام اسانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده ابزارهای بقا ازنخستین همعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری کروتز فیلد جاکوبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدخالت در ساختار ژنهاقبل و بعد از حقیقتبزرگ فکر کنگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاسترمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هاآیا جنین انسان، هوشمندی مورد نادر همپوشانی دو بیزبان مشترک ژنتیکی موجودانمیتوان بر سیاه سیاه نوشترکیب آمار و ژنتیکاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیاجزای پر سلولی بدن انسان عدم درکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخاویار گیاهیازدواج های بین گونه ای، ربیماریهای تحلیل عضلانی ایک جهش ممکن است ذهن انساندر آسمان هدیه های نادیدنلمس کوانتومیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب روان سالمتکامل زبانآب زندگی است قسمت چهارممیدان بنیادین اطلاعاتزبان، وسیله شناسایی محیطچه زیاد است بر من که در ایتسلیم شدن از نورون شروع مای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلاختلالات مخچهتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش عاطفی قسمت سومخطر آلودگی هوااستروژن مانند سپر زنان دبا همه مهربان باشژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید سرطانلزوم گذر انسان از حدها و تقویت استخوان در گرو تغذپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیروش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوماه رجبسلول های بنیادیماپروتیلینسلول های بنیادی منابع و انوار عصب و عضلهشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمحد و مرزها توهم ذهن ماستارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاطلاعاتی عمومی در مورد مبار بزرگ ایستادن بر دو پاکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژي پاک سرچشمه حریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فرایند دانستنسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زنوروز یا روز پایانیشباهت های ریشه ای چند بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهل و هشتارزش خود را چگونه میشناسدی متیل فومارات(زادیوا)(هزینه ای که برای اندیشیدفناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی در مورد نقش کلسیم و کووید نوزده و خطر بیماری درون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استپروانه ی آسمانیمنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر بینش و انتظارات فراقیانوس نادانیسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنصد قدح، نفتاده بشکستهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز بار خود بکاه تا پرواز بقا در ازای بیماریوقتی خورشید هست شمع به کادانش بی نهایتفاصله ها در مکانیک کوانتبخشیدن دیگران یعنی آرامشکاهش میل جنسی در ام اسدرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را آلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشته نوروایمونولوژی و نقچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر درجه حرارت بر عملکامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیسیستم تعادلی بدنجهان معکوسابزار بقا از نخستین همانطوفان بیداریهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تبه جای محکوم کردن دیگران واقعیت فیزیکی، تابعی از داروهای تغییر دهنده ی سیفرد یا اندیشهبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی ددست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضآینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان، واقعی نیستنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتابزار بقای موجود زنده از علم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز از مغز تبی نظمی مقدمه شناختواکسن کرونا از حقیقت تاتداروی جدید برای ای ال اسقلب های سادهبرخی توصیه ها برای واکسیکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیآیا هشیاری کوانتومی وجودمنتظر زمان ایده آل نشوزونیسومایدنقش زبان در سلطه و قدرت اتاسف بار است انسان، حق خوانسولینچت جی پی تیسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیابزارهای بقای موجود زندهعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری گیلن باره و بیماروبینار اساتید نورولوژی ددر موج، راز خلقت نهفته اسقبل از آغازبزرگ شدن مغز محدود به دورگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجارمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هاآیا جهان ذهن و افکار ما مموسیقی نوزبان چهار حرفی حیات زمیننمای موفقیتترکیب حیوان و انساناولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت سردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صوراجزایی ناشناخته در شکل گعدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی ساخته هوش طبیخار و گلاسکلت خارجی در درمان اختبیماری، رساله ای برای سلیک رژیم غذایی جدید، می تودر آستانه ی موج پنجم کوویلووفلوکساسینتفکر خلا ق در برابر توهم گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاروبات ها قول میدهندتکامل زبانآب زندگی است قسمت هفتممیدازولام در درمان تشنج زدودن نقص از هوش مصنوعینه عدم مطلق بلکه عدم با قتست نوار عصب و عضلهای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکناختلالات حرکتی در انسانصفحه اصلیهوش عاطفی قسمت ششمخطر حقیقی، خود انسان استاسرار آفرینش در موجبا هوش مصنوعی خودکار روبژنها ، مغز و ارادهدرمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتآزمون تجربی، راهی برای رآزمون ذهنی گربه ی شرودینماجرای جهل مقدسسلول های بدن تو پیر نیستننوار عصب و عضلهشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمحریص نباشارتباط هوش ساختار مغز و ژهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبار سنین ابزار هوشمندی اکمردرد و علل آندرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز ریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرانورالژیشباهت کیهان و مغزهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و دوماز فرد ایستا و متعصب بگذردین اجباریهزینه سنگین انسان در ازافواید روزه داری متناوببحثی در مورد حقیقت فضا و کودک هشت ساله لازم است آددرون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استپرواز از نیویورک تا لوس آمنابع بی نهایت انرژی در دراه های جدید برای قضاوت رمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر ترکیبات استاتین (سالکترومغناطیس شنوایی و هسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پصداقتهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز بحث های کنونی در ویروسبقای حقیقی در دور ماندن اوقتی ریشه ها عمیقند از چیدانشمندان موفق به بازگردفاصله ی همیشگی تصویر سازبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز فرایندی پیچیده انقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانطوفان زیباییهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تبه جای تولید، بیشتر گوش کواقعیت چند سویهداروهای ضد بیماری ام اس وفرد حساس از نظر عاطفی و ببرای زندگی سالم، یافتن تکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استدست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمزمه ات مانده در گوشمنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا ساختن آیندهجهان شگفت انگیزابزار بقای موجود زنده از علم و روحهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن، دوست روزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تبی هیچ می ایی و بی هیچ میرواکسن کرونا ساخته شده توداروی جدید برای دیابتقلب و عقلبرخی درمان های Spinal Muscular Atگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدآیا واکنش های یاد گرفته ومنحنی که ارتباط بین معرفزونا به وسیله ویروس ابله نقش سجده بر عملکرد مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنابزارهای بقای از نخستین عوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری آلزایمر، استیل کووجود قبل از ناظر هوشمنددر میان تاریکی و روشناییقبل از انفجار بزرگبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، رنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیآیا جهش های ژنتیکی، ویروموسیقی هنر مایع استزبان نیاز تکاملی استنمایش تک نفرهترازودوناولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز مااحیای بینایی نسبی یک بیمعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخارق العاده و استثنایی باسکار، لگوی هوشمندبیمارستان هوش مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امدر برابر حقایق جدیدلوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت قند طبیعی با قند و پل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیآب زندگی است قسمت اولمکان زمان یا حافظه زمانسفر فقط مادی نیستنهایت معرفت و شناخت درک عتست کم هزینه ی بزاق برای ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو شواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلاختلالات صحبت کردن در انسوالات پزشکیهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر را بپذیراسرار بازسازی اندام هابا هر چیزی که نفس می کشد مژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های علامتی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاتقویت سیستم ایمنیپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآزمون ذهنی گربه شرودینگرماجرای عجیب گالیلهسلول بنیادی و ای ال اسنوار عصب و عضلهشانس یا تلاشتصور از زمان و مکانایندرالنعناعحرکات چشم، ترجمه کننده ی ارتباط پیوسته ی جهانهیچ اندر هیچاعتماد به خودباربر دیگران نباشکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز ریسپریدونتمدن زیر آبپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خواکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالشباهت زیاد بین سلول هاي عهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و سوماز مخالفت بشنودین، اجباری نیستهزاران سال چشم های بینا وفواید روزه داری متناوببحثی در مورد عملکرد لوب فکودک ایرانی که هوش او از دروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیپروتئین های ساده ی ابتدامنابع جدید انرژیراه پیروزی در زندگی چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر تغذیه بر سلامت رواالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همصدای بم با فرکانس پایین، هندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبلندی در ذهن ما درک بلندیوقتی شروع به بیدار شدن میدانشمندان نورون مصنوعی سفتون های زیستیبدون پیر فلککاهش التهاب ناشی از بیمادرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز علت تمایل انسان بنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشسکوت و نیستیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانطولانی ترین شبهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تبه خوبی های دیگران فکرکنواقعیت چیستداروهای ضد تشنج با توضیح فردا را نمیدانیمبرخی ملاحظات در تشنج های کتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزنان باهوش ترنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانابزار بقای موجود زنده از علم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک بازی خواب زمستانی سلول های سراز تکینگی تا مغز از مغز تبی ذهن و بی روحواکسن آلزایمرداروی جدید ضد فشار خونقلب یا مغزبرخی روش های تربیتی کودکگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا یک، وجود داردمنشأ اطلاعات و آموخته ها زیان غذاهای پرچربنقش غذاها و موجودات درياتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیابزارهای دفاعی و بقای موعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کمخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تبیماری الزایمروراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردقبرستان ها با بوی شجاعتبزرگترین خطایی که مردم مگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای ترنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمیلر فیشر نوعی نادر از گیزبان و کلمه حتی برای کسانچند نرمش مفید برای کمردرترازودوناولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سردرد عروقی میگرنحفره در مغزاحیای بینایی نسبی یک بیمعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخبر مهم تلسکوپ هابلاساس انسان اندیشه و باور بیندیشیافته های نوین علوم پرده در جراحی کمر عجله نکنیدلوتیراستامتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی آب زندگی است قسمت دوممکانیک کوانتومی بی معنی سفر نامه سفر به بم و جنوب نهایت در بی نهایتتست آر ان اس دز میاستنی گایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزاختلالات عضلانی ژنتیکپیامهای کاربرانهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیاصفهان زیبابا آتش، بازی نکن و بعد از ژنهای هوش ، کدامنددرمان ژنتیکی برای نوآوریلزوم عدم وابستگی به گوگل تلقین اطلاعات و حافظهپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دی