دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیشتر کمردردها نیازی به عمل جراحی ندارند

با توجه به قابل درمان بودن بیشتر دردهای کمر و اختلال دیسکهاي بین مهره ای در کمر توصیه میشود برخی نرمشهاي مفید برای دردهای کمر مشاهده شود

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10212606000967400/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريگیاه خواری و گوشت خوار کدعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برانورون هاي مصنوعی می توانبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسپیوند سر، یکی از راه حلهاابزارهای دفاعی و بقای موناتوانی از درمان برخی ویتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فیزیکدانان ماشینی برای تارتوکين تراپی روشی جديد نظریه تکامل در درمان بیمتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمغز فکر میکند مرگ برای دیاضطراب و ترستری فلوپرازینوزوز گوشساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازنورون های ردیاب حافظهبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وپیشینیان انسان از هفت میاثر مضر مصرف طولانی مدت رناتوانی در شناسایی چهره تنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط میکروب روده و پارهفت چیز که عملکرد مغز تو تئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامولتیپل اسکلروز در زنان از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان ساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامغز بزرگ چالش است یا منفعبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست کوچک شدن مغز از نئاندرتاشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملگامی در درمان بیماریهای عصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلپیشرفتی مستقل از ابزار هاثرات مفید قهوهنخاع ما تا پایین ستون فقرتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افراموش کارها باهوش تر هسارتباط چاقی و کاهش قدرت بهفت سین یادگاری از میراث تا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امواد کوانتومی جدید، ممکناز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی محل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمغز مادران و کودکان در زماطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستیکی از علل محدودیت مغز امسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز بزرگ چالشهای پیش روبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستکودک ایرانی که هوش او از شش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی لازم است برای فهم و عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریپاسخ گیاهان در زمان خورداثرات مضر ماری جوانانخستین تصویر از سیاهچالهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامموجود بی مغزی که می توانداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز چون ابزار هوش است دلیبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زیادگیری مهارت های جدید دسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمغز حریص برای خون، کلید تبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک (قسمت اول )کوری گذرای ناشی از موبایششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقش سجده بر عملکرد مغزبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختگاهی مغز بزرگ چالش استمقالاتابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام پختگی پس از چهل سالگي به اجزای پر سلولی بدن انسان نرمش های مفید در سرگیجهتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط انسانی، محدود به هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز چگونه صداها را فیلتر به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزییادآوری خواب و رویاسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومغز زنان جوانتر از مغز مربارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )کی غایب شدی تا نیازمند دلصرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنپرورش مغز مینیاتوری انسااجزایی ناشناخته در شکل گنرمشهای مهم برای تقویت عتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز آیندگان چگونه است ؟بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پژن هوش و ساختارهای حیاتی سردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمغزهای کوچک بی احساسبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمکاهش التهاب ناشی از بیماضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقش غذاها و موجودات دريابرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بگربه شرودینگر و تاثیر مشصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تآلزایمراحساس گذر سریعتر زمانچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزرسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغزتان را در جوانی سیمکشبازسازي مغز و نخاع چالشی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالنقش غذاها و موجودات دريابرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تگزیده ای از وبینار یا کنفسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده اخلاق و علوم اعصابچرا حیوانات سخن نمی گوینتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشانقش قهوه در سلامتینقش مهاجرت در توسعه نسل ابحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان النقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجگزارش یک مورد جالب لخته وپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباآیا مغز تا بزرگسالی توسعاختلال در شناسایی حروف و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی الفاگوتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته ممکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییژنها ، مغز و ارادهسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در ظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیاختلالات مخچهچرا در مغز انسان، فرورفتتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مقدرت انسان در نگاه به ابعارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان برای شادمانی طبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش ژنتیک در درمان اختلابحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپچند جهانیبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش ارثی دریافتی از پاختلالات حرکتی در انسانچراروياها را به یاد نمی آتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرلوب فرونتال یا پیشانی مغارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امراحل ارتقای پله پله کیهازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر وراپامیل در بارداریسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچک تر شبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عانسان جدید از چه زمانی پانقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنکشف مکانیسم عصبی خوانش پعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تچندین ماده غذایی که ماننبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هوش سریعی که بدون احساختلالات صحبت کردن در انچراروياها را به یاد نمی آتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمزایای شکلات تلخ برای سلاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیورزش هوازی مرتب خیلی به قسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان عامل توقف رشد مغزنقش اتصالات بین سلولهای بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیکشف مکانیسمی پیچیده در بعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استچه زیاد است بر من که در ایبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آنادامه بحث تکامل چشمنزاع بین جهل و علم رو به پتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمسیر دشوار تکامل و ارتقااستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهورزش هوازی ، بهترین تمریسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ایندگان چگونه استبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناشناسایی سلول های ایمنی اانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یکشف ارتباط جدیدی از ارتبعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بچهار میلیارد سال تکامل ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسپیموزایدابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفلج خوابادغام میان گونه های مختلنزاع بین علم و نادانی رو تکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمشکلات نخاعیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز ابزار برتر بقابیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین هیبرید بین انسان ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی پیچیدگی های مغزی در درک زابزارهای بقای موجود زندنگاهی بر قدرت بینایی دراتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفلج خواب چیستادغام دو حیطه علوم مغز و نزاع بین علم و جهل رو به پتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومشاهده آینده از روی مشاهاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز از بسیاری حقایق می گربیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دشاهکار قرناولین مورد پیوند سر در اننقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريگنجینه ای به نام ویتامین عید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیپیوند مغز و سر و چالشهای ابزارهای پیشرفته ارتباط نگاهی بر توانایی اجزاي بتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفیلمی بسیار جالب از تغییارتقا و تکامل سنت آفرینش نظام مثبت زندگیتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس ممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمعنی روزهاصول سلامت کمرتری فلوپرازینورزش در کمر دردساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغز برای فراموشی بیشتر کبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بکنگره بین المللی سردرد دشبیه سازی میلیون ها جهان