دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ماپروتیلین

ماپروتیلین 25،50،75
در درمان ضد افسردگی و ضد اضطراب استفاده میشود.

ازدسته ضد افسردگی های چهار حلقه ای است.

اثر آن افزایش نورادرنالین در فضای سیناپسی است و این افزایش با مهار بازجذب این ماده در غشای پره سناپتیک انجام میشود.

ممکن است گیرنده های سروتونین و یا بتاادرنرژیک را کم کند(داون رگولیت)

و نیمه عمر 25 تا 60 ساعته دارد یعنی طی حدود هشت روز از قطع دارو اثر آن از بدن محو میشود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی فلج خوابزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه مغز پیش انسان یا هماولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییقدرت انسان در نگاه به ابعسفری به آغاز کیهاننرمش های مفید در سرگیجهاگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )میگرن شدید قابل درمان اسساختار شبکه های مغزی ثابهفت سین یادگاری از میراث ابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریمغز فکر میکند مرگ برای دیعوامل موثر در پیدایش زباهدف از خلقت رسیدن به ابزاگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسمغز از بسیاری حقایق می گرسایتهای دیگروراپامیل در بارداریپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سفلج خواب چیستزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه هموساپينس بر زمین اولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در سالوب فرونتال یا پیشانی مغسلولهای بنیادی مصنوعی درنرمشهای مهم برای تقویت عابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارممیدان مغناطيسي زمین بشر سازگاری با محیط بین اجزاهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختمدارک ژنتیکی چگونه انسانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی درمانگر کامپیکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام مغز ما کوچکتر از نیم نقطهعوامل ایجاد لغت انسانی و هزینه ای که برای اندیشیدگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخونقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش غذاها و موجودات درياامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه آن شکری که می خوریماوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفلبخند بزن شاید صبح فردا زسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجممکانیزمهای دفاعی در برابسخن پاک و ثابتهوموارکتوس ها ممکن است دابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز امروری بر تشنج و درمان هایشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنمغز مادران و کودکان در زمعواملی که برای ظهور لغت اهزینه سنگین انسان در ازاگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درنقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقشه مغزی هر فرد منحصر بهامید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتری فلوپرازینفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و بیان نتیجه ساختماچگونه انتظارات بر ادراک ايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش ناشی از اسیب به عصبسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومما انسانها چه اندازه نزدسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بمرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز چون ابزار هوش است دلیعوارض ازدواج و بچه دار شدهستي مادي ای که ما کوچکترگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافنقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقص در تشخیص هیجانات عامچند جهانیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و بیان، در سایه پیشرچگونه باغبانی باعث کاهش ايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاسودمندی موجودات ابزی بر چرا بیماری های تخریبی مغابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتما انسانها چه اندازه نزدسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تمرکز حافظه کجاستشش مرحله تکامل چشمهوش احساسیکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تمغز چگونه صداها را فیلتر عید نوروز مبارکهستی ما پس از شروعی چگال گشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بینقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچندین ماده غذایی که ماننامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستفراموش کارها باهوش تر هسزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه جمعیت های بزرگ شکل ايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریلزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مما با کمک مغز خود مختاريمسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرکز خنده در کجای مغز استششمین کنگره بین المللی سهوش احساسیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتبامغز ناتوان از توجیه پیداعامل کلیدی در کنترل کارآو هر کس تقوای خدا پیشه کنپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهایینقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رراه های جدید برای قضاوت رچه زیاد است بر من که در ایانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قافراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه جمعیت های بزرگ شکل ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی ممانتین یا آلزیکسا یا ابسیاره ابلهانچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنما تحت کنترل ژنها هستیم یسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی الفاگواثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب مرگ انتقال است یا نابود شصرع و درمان های آنهوش عاطفی بیشتر در زنانگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردمغز و سیر تکامل ان دلیلی عارضه جدید ویروس کرونا سوقت نهيب هاي غير علمي گذشپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستچهار میلیارد سال تکامل بانواع سکته های مغزیبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون فرایند تکامل و دشواری هازبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه حافظه را قویتر کنیایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویامنابع انرژي پاک سرچشمه حسیاره ابلهانچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیماه رجبسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(مراحل ارتقای پله پله کیهضررهای مصرف شکر و قند بر هوش عاطفی در زنان بیشتر اگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز آیندگان چگونه است ؟عدم توقف تکامل در یک انداوقتی فهمیدی خطا کردی برگپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودینقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیچهار ساعت پس از کشتار خوکانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زفرایند حذف برخی اجزای مغزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاه محدود و تک جانبه، مشایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بمنبع خواب و رویاسیر آفرینش از روح تا مغز چراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یماپروتیلینسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریمزایای شکلات تلخ برای سلضررهای شکر بر سلامت مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان ایا طبیعتا تماعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین E برای فعالیت صحپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکرشته نوروایمونولوژی و نقنوار مغزی روشی مهم در تشخاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان و شناخت حقیقت قسمت سنگاه انسان محدود به ادراایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها سیستم تعادلی بدنچراروياها را به یاد نمی آابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطمبانی ذهنی سیاه و سفیدسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریمسیر دشوار تکامل و ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوشیاری کوانتومیگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرمغز انسان برای ایجاد تمدعصب حقوق نورولووویتامین E در چه مواد غذایپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده آیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش انقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنورون هاي مصنوعی می توانانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پقیچی ژنتیکیزبان، وسیله شناسایی محیطنگاهی بر قدرت بینایی دراایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرمولتیپل اسکلروز در زنان سیستم دفاعی بدن علیه مغز نزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريمجموعه های پر سلولی بدن مشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسمشکلات نخاعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش، ژنتیکی است یا محیطیگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنمغز انسان برای شادمانی طعضلانی که طی سخن گفتن چقدویتامین دی گنجینه ای بزرپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نورون های ردیاب حافظهانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مسفر نامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي بایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست مواد کوانتومی جدید، ممکنسکته مغزینزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانیشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا ککاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات بین دو همسر و برخیظهور امواج مغزی در مغز مصهیچگاه از فشار و شکست نترگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مغز انسان برای شادمانی طمقالاتواکنش های ناخودآگاه و تقپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر منقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از آزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنوروپلاستیسیتی چیستانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان قانونمندی و محدودیت عالمسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی از درمان برخی ویایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست موجود بی مغزی که می تواندسانسور از روی قصد بسیاری نزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارمحل درک احساسات روحانی دشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیمشکلات روانپزشکی پس از سعلم به ما کمک میکند تا موهاوکينگ پیش از مرگش رسالگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن کرونا از حقیقت تاتپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوانقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای بوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نوشیدن چای برای مغز مفید انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصقارچ بی مغز در خدمت موجودسفرنامه سفر به بم و جنوب ناتوانی در شناسایی چهره ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستموجودات مقهور ژنها هستندساخت شبکه عصبی با الفباینظام مثبت زندگیابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استمحدودیت های حافظه و حافظشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کمکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب علایم کمبود ویتامین E را هاوکينگ پیش از مرگش رسالگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسمغز انسان رو به کوچکتر شدصفحه اصلیواکسن سرطانپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کنقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تافراد آغاز حرکت خودشان ربیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهقبل از انفجار بزرگسفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقراگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه فراتر از حفظ تعادلشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در کامپیوترهاکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس ومشاهده آینده از روی مشاهعلایم کمبود ویتامین E را هدف یکسان، در مسیرهای متگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریمغز ایندگان چگونه استسوالات پزشکیواکسنی با تاثیر دوگانه اپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیرفون داروی ضد ام اسچیزی خارج از مغزهای ما نیاولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییقدم زدن و حرکت دید را تغیسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )میگرن سردردی ژنتیکی که بساخت شبکه عصبی مصنوعی با هفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشاهکار قرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلمعنی روزهعلت خواب آلودگی بعد از خوهدف از تکامل مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی مغز ابزار برتر بقاپیامهای کاربرانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی نقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلافسردگی و اضطراب در بیما