دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت چهارم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت چهارم)

مغز انسان به عنوان ابزار هوشمندی، نتیجه تکامل چندین میلیارد ساله ی حیات است. دستاورد چند میلیارد سال ارتقا، فقط یک توده ی کلی و همسان به نام مغز نیست بلکه این ساختار، در طی ارتقای خود، به بخش های کاملا تخصصی تبدیل میشود که تمایز موجود را در مغز افزایش میدهد.(تمایز از ارکان مهم تکامل و بقا است. وقتی تمایز وجود داشته باشد، انتخاب طبیعی می تواند از میان گزینه های زیاد، سازگارترین مورد را برگزیند و این تمایز به طرز شگفتی در مغز افزایش می یابد.) سلول های عصبی یا نورون ها خودشان، دارای توانمندی های منحصر به فردی هستند که بسیاری از توانایی های مغز را توجیه میکند ولی سیر هوشمند تکامل مادی، به این اکتفا نکرده بلکه از خود مغز، مجموعه ای پیچیده از بخش های کاملا تخصصی را ایجاد کرده است.

این تقسیم بندی تخصصی، فقط در سطح عرضی نیست بلکه در سطح طولی، از بخش های پایین مغز به بخش های بالایی(قشر مغز)هم وجود دارد. در این سطح وظایف به جای تمایز بیشتر، یکپارچه تر و هوشیارتر میشود.

توجه دانشمندان به بخش های مجزای از هم، برخی فرضیه ها را طراحی میکند: شبکه ی حالت پیش فرض، در توجیه کم شدن نیاز به انرژی در زمان هوشیاری مطرح شده است. (در علوم اعصاب، شبکهٔ حالت پیش‌فرض(به انگلیسی: Default mode network)یک شبکهٔ مغزی در مقیاس بزرگ است و مناطقی را شامل می‌شود که فعالیتشان به شدت وا‌بسته‌است و در عین‌حال از دیگر شبکه‌های مغزی جدا است. شبکهٔ حالت پیش فرض بیش‌تر در شرایطی- که شخص متمرکز جهان بیرونی نباشد و در زمانی که در حین بیداری در حالت استراحت باشد- مشاهده شده‌است. مثلاً هنگامی که شخص غرق در افکار خود است.)

این شبکه، ترتیبی از مناطق واسطه ای است که از سطوح بالای انرژی در زمانی که فرد در وضعیت غیرهوشیار است استفاده میکند. استفاده از انرژی در این شبکه در زمانی که کاری با هوشیاری بالاتر مانند توجه به یک محرک انجام میشود به طرز زیادی کاهش می یابد.

وان هاودنهویس و همکاران او درسال 2009 گزارش کردند ارتباط بین اجزای شبکه یحالت پیش فرض در بیماران با آسیب شدید مغزی تخریب می شود و این رابطه ی مستقیمی با میزان تخریب هوشیاری دارد. این بیان میکند شبکه حالت پیش فرض، نقش مهمی در حفظ هوشیاری دارد.

اینکه مصرف انرژی طی خواب با حرکت آرام چشم تا 85% این مصرف انرژی در وضعیت بیداری باقی میماند تا حدی شگفت انگیز است زیرا طی خواب با حرکت سریع چشم مصرف انرژی تا حد بیداری افزایش می یابد. همزمان سطح هوشیاری حداقل، با مصرف 42% سطح انرژی- که در افراد سالم وهوشیار مصرف میشود- میتواند حفظ شود و این بیان میکند بیشتر فعالیت متابولیک مغزی در وضعیت طبیعی بیداری، مستقیما مرتبط باهوشیاری نیست.(هوشیاری محصول مستقیم انرژی کل مغز نیست؛ تا جایی که دانشمندان اصطلاح انرژی تاریک را در توجیه و ایجاد هوشیاری مطرح کرده اند. اینکه این انرژی تاریک چیست و چه میکند، از طریق آزمون ها و تجربه های فراوانی درحال بررسی است.)

برخی عوامل بیهوشی به نظرمیرسد هوشیاری را کاهش دهد چون آنها سرعت کلی متابولیسم کلی مغزی را کاهش میدهد. تزریق کتامین از سوی دیگر متابولیسم مغز را افزایش میدهد و هنوز میتواند منجر به کاهش پاسخدهی شود.(تضاد بین سطح مصرف انرژی و هوشیاری!) به طور کلی به نظر می رسد ما ارتباط مشخصی را بین میزان کلی انرژی ای- که به وسیله ی مغز مصرف میشود- یا محلی که انرژی مصرف میشود و سطح هوشیاری قابل تشخیص در فرد پیدا نکنیم.

هوشیاری و ساماندهی پردازش انرژی در مغز

یک روش مکمل یا جایگزین برای بررسی این موضوع، اینکه فعالیت دارای انرژی در مغز چگونه سازماندهی می شود به جای اینکه سطح کلی یا محل مصرف انرژی مشخص شود. در حقیقت، این، کانون پژوهش اخیر است که تصمیم دارد اندازه گیری های عددی را برای سطوح هوشیاری فراهم کند. در یک مطالعه پژوهشگران ازtranscranial magnetic stimulation (TMS) استفاده کردند تا پالس های مغناطیسی را از طریق مغز افراد سالم و بیماران با درجات مختلف هوشیاری ارسال کنند. با تعیین اینکه چگونه این پالس، قشر مغز را آزرده و به هم ریخته میکند پژوهشگران می توانند پیچیدگی نسبی و مسیرهایی را تعیین کنند که پالس، از طریق آن منتشر میشود و آن را با سطوح هوشیاری مربوط کنند. پژوهشگران، اندکس به هم ریختگی و پیچیدگی perturbation-complexity index (PCI) را محاسبه کردند که سطوح هوشیاری را در هر فرد مورد مطالعه، اندازه گیری میکند. این روش به عنوان روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری سطوح هوشیاری به وسیله ی Casarotto et al. تایید شده است.

با استفاده از داده های نوار مغز، به هم ریختگی مغزی پس از TMS محاسبه شد. تصاویر نوار مغز به اطلاعات مضاعف تبدیل میشود که بعدا با استفاده از الگوریتم لمپل ریو- که یک تکنیک رایج برای تکنیک تئوری اطلاعات است- تحلیل میشود. در آن، پیچیدگی به عنوان قابلیت فشرده بودن ریسمان داده ها اندازه گیری میشود یعنی هر چه ریسمان های داده، پیچیده ترباشد کمتر قابل فشرده کردن است.(در این روش ها تلاش میشود محل های مختلف مغز از نظر تجمع انرژی با سطح هوشیاری فرد، تطبیق داده شود. یعنی به جای اینکه انرژی کلی در مغز مورد بررسی قرار بگیرد، تجمع انرژی در هر بخش مغز با سطح هوشیاری فرد تطبیق داده می شود. طبیعتا این روش، منطقی تر از بررسی انرژی کلی مغز است. می دانیم در مغز، بخش های تخصصی برای هر فعالیت وجود دارد.

درک، از سطوح پایین در ساقه ی مغز به سطح بالا در سطح قشر مغز میرسد.

تخصصی بودن بخش های مختلف مغز برای انجام یک وظیفه ی خاص و بالاتر بودن سطح تاثیرگذار بر هوشیاری خاص انسان، سبب میشود بررسی مصرف کلی انرژی در مغز، روشی دقیق برای بررسی ارتباط هوشیاری با انرژی در مغز نباشد؛ به خصوص این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم هرچه در سیر تکامل مغز پیش بیاییم(از مغزهای ابتدایی دوزیستان و خزندگان تا مغز انسان)سطح هوشمندی و هوشیاری به دلیل افزایش قشر مغز با افزایش چین و شنکج در سطح مغز افزایش می یابد. این چین های سطحی باعث میشود نسبت کورتکس به بخش های دیگر مغز، در انسان افزایش یابد.

همچنین طی فرایند تکامل مغز، خود این کورتکس در بخش های مختلف، به یک نسبت افزایش نیافته است. در انسان نوین، در پشت پیشانی منحصر به فرد او، قشر پیشانی مغز قرار دارد که نقش مهمی در توانایی های خاص انسان دارد. طبیعی است این بخش ها طی انجام فعالیت خاص، به طور اختصاصی فعال شود. بنابراین تعیین توزیع خاص انرژی در مغز، به جای تعیین توزیع کلی آن، مفیدتر خواهد بود.)

پژوهشگران دیگر روش های دیگری را برای پردازش نظری اطلاعات برای تعیین پیچیدگی فعالیت مغز و سطح هوشیاری ابداع کرده اند. گروهی یافته های نوار مغز بیمارانی را- که سطوح مختلف اختلال هوشیاری دارند- تحلیل کردند و از روشی به نام weighted symbolic mutual information (wsmi) استفاده نمودند که به طور دقیق، میان اختلال خفیف هوشیاری و وضعیت نباتی و وضعیت هوشیار تمایز میگذارد. هرچند وسایل تئوری اطلاعات، برای تحلیل و تفسیر داده ها در این مطالعات مورد بررسی بوده است باید توجه کنیم آنچه حقیقتا به عنوان روش های تجربی شناسایی میشود، خود اطلاعات نیست بلکه ساماندهی فعالیت انرژی یا پردازش آن در مغز است. فرآیندهایی که مغز با آن جریان انرژی را در ساختارهای خود تنظیم میکند به طور معمول چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در درجه های متفاوتی از دقت و رزولوشن مکانی-زمانی است و با تکنیک های تصویر برداری مانند PET, FMRI, EEG انجام میشود.

(نکته ی مهم در اینجا، درک میزان انرژی و اطلاعات با واسطه ی وسایل تشخیصی ماست. یعنی در حقیقت آنچه از انرژی و اطلاعات در مغز، به ما میرسد، تصویری از واقعیت موجود در ذهن است. اینکه خود این واقعیت(یعنی خود انرژی و اطلاعات در مغز)چیست با تصویری- که از طریق ابزارهای پیشرفته ی تشخیصی و ابزارهای حسی خود در می یابیم- متفاوت است. به این ترتیب، تعریف انرژی و اطلاعات و هوشمندی ناشی از آن، غیر مستقیم خواهد بود.

آنچه در آینه دیده میشود، متفاوت از خود جسم روبروی آینه است.)

با ارجاع دوباره به مطالعه ی کازالی و همکاران او، آشفتگی هایی که از پالس انرژی مغناطیسی TMS تولید می شود و با آن pCI محاسبه می گردد، با نوار مغزی- که تفاوت های ولتاژ الکتریکی یعنی تفاوت ها در پتانسیل انرژی را بین خوشه های نورونی در قشر مغز اندازه گیری میکند- نمایش داده میشود.

PCIو wsmi میتواند با تعیین پیچیدگی و شکلگیری پروسه های انرژی در مغز طی فرایندهای آزمایشگاهی تفسیر شود.

پژوهش بعدی به طور مستقیم، ارتباط بین متابولیسم مغز، سازماندهی مغز و سطوح هوشیاری را با پیوند نوار مغز وPET - که روشی اختصاصی تر در تعیین متابولیسم مغزی است- ارزیابی میکند.

چنوو همکاران او داده ها از 104 بیمار با اختلال سطح هوشیاری را با هر دو روش جمع آوری کردند. با تحلیل این داده ها آنها روشی را برای تعیین دقیق سطوح مختلف هوشیاری مشخص کردند. این مطالعه قبلا به وسیله ی دمرتزی و همکاران او در سال 2015 ابداع شده بود. او از MRIعملکردی استفاده کرد تا ارتباط درونی و عملکردی را در مغز با سطوح هوشیاری اندازه گیری کند. روش PCI با بررسی ای- که نوار مغز را با 18F-fluorodeoxyglucose (FDG)-PET مرتبط می کند- سنجش میشود. این کار، ارتباط بین سطوح هوشیاری و سازماندهی فعالیت متابولیک مغز را واضضح تر میکند.

روش های کنونی تصویربرداری از مغز، پردازش اطلاعات را به طور دقیق مشخص نمیکند؛ بلکه تغییراتی را مشخص میکنند که در ارتباط با افزایش مصرف انرژی از طریق fMRI and PET و تغییرات در انرژی پتانسیل الکتریکی از طریق نوار مغز است و هر دوی اینها مطمئنا در ارتباط با تغییرات در عملکرد ذهنی و رفتاری است.

بر پایه ی چیزی که ما میتوانیم مشاهده کنیم، مغز بر اساس اصل پردازش انرژی، عمل میکند. مدارکی- که در بالا توضیح داده شد- پیشنهاد میدهد سطوح هوشیاری با سازماندهی پردازش انرژی در مغز تعیین میشود؛ به جای آنکه با سطح کلی انرژی تعیین شود. شرایط هوشیار و بیدار در ارتباط با سازماندهی پیچیده تری است. برای درک اینکه چرا ممکن است اینگونه باشد ما نیاز داریم موضوع انرژی را دقیق تر در نظر بگیریم.

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهاندریای خدامغز ما کوچکتر از نیم نقطهفراموشی و مسیر روحانیآیاما مقهور قوانین فیزیکراه نجاتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعیسوخت هیدروژنی پاکنظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگشش مرحله تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدانشمندان اولین سلول مصنبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمدرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان برای شادمانی طفضا و ذهن بازآرمانگرای تخیلی نباشرستگاری محدود به یک راه نتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویر زیبای اصفهانسیاره ابلهانهمه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معمضرب المثل یونانیحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشندستورالعمل مرکز کنترل بیمغز بزرگترین مصرف کننده قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآسیب روانی شبکه های اجتمزمان شگفت انگیزچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سانسور از روی قصد بسیاری مهندسی بدنتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انظهور امواج مغزی در مغز مصو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی داروی سل سپتماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیذره ی معین یا ابری از الکتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین قدرت ذهنافزایش قدرت ادراکات و حسزندگی، مدیریت انرژینگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسستم، بی پاسخ نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با جنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدعلیت رو به عقبویتامین کا و استخوانخودت را از اندیشه هایت حفحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیدر ناامیدی بسی امید استمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونرمز جهانتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فام آر آی جدید با قدرت شگفزبان فرایند تکاملی برای چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرگردانیما انسانها چه اندازه نزدجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتواقعیت تقویت شدهخدا بخشنده است پس تو هم بحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجدر سال حدود 7 میلیون نفر مرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوروان سالمتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياملاحظات بیهوشی قبل از جرامگا سه عامل مهم سلامتزبان شناسی نوین نیازمند چت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکسن دیگری ضد کرونا از ددفاع در برابر تغییر ساختخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسگل زندگیدرمان پوکی استخوانمسمومیت دانش آموزان بی گNVG 291برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرروش های عملی برای رفع کمرتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردرمنابع انرژی از نفت و گاز اندوهگین نباش اگر درب یا سقوط زیگزاگی یا ناگهانیچرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از شکرگزار هر چیزی باش که داجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددو برابر شدن خطر مرگ و میخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذاردرمان ساده ی روماتیسممطالبی در مورد تشنجفیزیک هوشیاریبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه ریواستیگمینتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در سم زنبور ، کلیدی برای وارچراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایدشادی، پاداش انجام وظیفهجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است دیدن خدا در همه چیزبیان حقیقتبیداری معنوی یعنی دوستی تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهاندرک فرد دیگر و رفتارهای امغز مانند تلفن استفراموشی آرمانآگاهی فراتر از آگاهیراه های جدید برای قضاوت رتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شسودمندی موجودات ابزی بر نظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهششمین کنگره بین المللی سحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددانشمندان تغییر میدان مغبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای درب بسته با غیر خود باز ممغز انسان برای شادمانی طفضای قلب منبع نبوغ استآرام باشرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویربرداری فضاپیمای آمسیب یکسان و دیدگاه های متهمیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلضربه مغزی در تصادف رانندهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید ALSبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفدغدغه نتیجه ی نادانی استمغز حریص برای خون، کلید تقانون مندی نقشه ژنتیکی مآسیب عصب پا به دنبال اعتیزمان طلایی سکته ی مغزی راچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسانسور بر بسیاری از حقایمهربانی، شرط موفقیتتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انظرف باید پر شود چه با چرک وفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکداروی ضد چاقیماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آذرات کوانتومی زیر اتمی قتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دقدرت شناختی انسان، محدودافزایش میل جنسی با خوردن زندگی، مراتب هوشیاری استنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانستون فقرات انسان دو پا جلمیگرن و خوابجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسعلایم کمبود ویتامین E را ویتامین کا در سبزیجاتخودروهای هیدروژنیحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریدر هم تنیدگی مرزها و بی ممخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمررمز جهان خاصیت فراکتالتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دلازم است هیچ کاری نکنیدام اس و سرطانزبان متغیرچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می ما اکنون میدانیم فضا خالجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعادت بد را ترک کنواقعیت تقویت شدهخدا تاس نمیریزدحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آوردر عید نوروز مراقب تصادف مرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانروبات ها قول میدهندتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات درياممانتین یا آلزیکسا یا اباما شما از دید خفاش کور هزبان، نشان دهنده ی سخنگو چت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانواکسن سرطاندقیق ترین تصاویر از مغز اخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایدرمان آرتروز با ورزش موضمسمومیت دانش آموزان، قمافقر داده ها در هوش مصنوعیبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پروش هایی برای مقابله با اتوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز اندام حسی، درک از بخش هایسلول های مغزی عامل پارکیچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از شکست حتمیجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدو داروی جدید برای میاستبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای درمان سرگیجه بدون نیاز بمطالعه ای بیان میکند اهدفیزیک و هوشیاریبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دریاضیات یک حس جدید استتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونانسان عامل توقف رشد مغزسماگلوتید داروی کاهش دهننزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوترشب سیاه سحر شودجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی میاری خدا نزدیک استدیروز و امروزبیداری و خواب کدام بهتر اتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبدرک نیازمند شناخت خویش امغز مادران و کودکان در زمفرایند پیچیده ی خونرسانیآپومورفین در پارکینسونراه های جدید برای قضاوت رتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدسی و سه پل اصفهاننظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کنشعار و عملحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندانشمندان روش هاي جدیدی باهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سردرختان چگونه بر تشکیل ابمغز انسان رو به کوچک تر شفضای خالی ای وجود نداردآرامش و دانشرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع مامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور ما ازمشکلات و واقعیسیر آفرینش از روح تا مغز همیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و ضررهای مصرف شکر و قند بر هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید s3 در درمان ام باغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزذهن ما از در هم شکستن منبمغز در تنهایی آسیب میبینقانون گذاری و تکاملآسانی موفقیتزمان، واقعی نیستچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسانسور ذهنموفقیت هوش مصنوعی در امتتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساظرفیت مغز چقدر استوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تداروی ضد چاقیماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداذرات کوانتومی زیر اتمی قتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیقدرت عشقافزایش مرگ و میر سندرم کوزندان ذهنینگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براستارگانی قبل از آغاز کیهمیگرن و روزه داریجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزعلایم کمبود ویتامین E را ویتامین بی 12 در درمان دردخورشید مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها در هم تنیدگی کوانتومیمخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانرنگ کردن، حقیقت نیستتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دلبخند بزن شاید صبح فردا زام اس یا تومور؟زبان مشترک ژنتیکی موجوداچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسربرولایزینما از اینجا نخواهیم رفتجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرواقعیت خلا و وجود و درک مخدای رنگین کمانحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هادرمان نگهدارنده ی اعتیادمرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهروبات های ریز در درمان بیتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای من و وجود توهمیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان، وسیله شناسایی محیطنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانشناخت ناشناختهجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تغم بی پایانواکسن سرطاندل به دریا بزنخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و گلوئوندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمسیر دشوار تکامل و ارتقافلج نخاعی با الکترودهای بررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسروش هایی برای کم کردن اضطتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی بی پایان در درون هرسلول های بنیادیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از شکستن مرز دور مغزجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدو سوی واقعیتبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای درمان سرگیجه بدون نیاز بمعمای اخلاقی قطارفیزیک آگاهیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیریتوکسیمابتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونانسانیت در هم تنیده و متصسندرم میلر فیشرنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت رشبیه سازی میلیون ها جهان جستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شواز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدیسک گردنبیرون اصل است یا درونتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چدرک و احساسمغز چون ابزار هوش است دلیفرایند تکامل و دشواری هاآپومورفین در پارکینسونراه پیروزی در زندگی چیستتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است یسیلی محکم محیط زیست بر اننظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش صبور باشحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدانشمندان روشی برای تبدیباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالدرختان اشعار زمینمغز انسان رو به کوچکتر شدقفس دور خود را بشکنآرامش و سکونرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش ضررهای شکر بر سلامت مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استکنترل جاذبهداروی جدید لنفوم و لوکمیبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوذهن چند جانبه نیازمند نگمغز را از روی امواج بشناسقانون جنگلآشنا پنداریزمان، اندک استچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استساهچاله ها تبخیر نمیشودموفقیت در تفکر استتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاعقل مجادله گروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده داروی ضد تشنج با قابليت تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمذرات کوانتومی زیر اتمی قتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهقسم به فقرافزایش سرعت پیشرفت علوم زونیسومایدنگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسخن نیکو مانند درخت نیکومیگرن سردردی ژنتیکی که بجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزعلائم عصبی آلزایمر، با اویتامین بی هفدهخوش قلبی و مهربانیحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار رنگین کمانتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درلحظات خوش با کودکانامواجی که به وسیله ی ماشیزبان چهار حرفی حیات زمینچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنما اشیا را آنطور که هستندجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سوالزارتان داروی ضد فشار خدایی که ساخته ی ذهن بشر حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولدرمان نابینایان آیا ممکنمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهروبات کیانتوهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهمن کسی در ناکسی دریافتم انفجار و توقف تکاملی نشازدودن نقص از هوش مصنوعینتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهواکسن ضد اعتیاددلایلی که نشان میدهد ما بخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان با سلول های بنیادیمسئول صیانت از عقیده کیسفلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودروش هایی برای جلوگیری از توضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علممنابع انرژی از نفت و گاز انرژی تاریکسلول های بنیادی منابع و اچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از شکستگی لگن یا سکته ی مغزیجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدولت یا گروهکبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و درمان سرگیجه بدون دارومعماری، هندسه ی قابل مشافیزیکدانان ماشینی برای تبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میریسپریدونتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگرانسندرم کووید طولانینزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیدشبیه سازی سیستم های کوانجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدیستونی قابل درمانبیست تمرین ساده برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیاباندرک کنیم ما همه یکی هستیممغز چگونه صداها را فیلتر فرایند حذف برخی اجزای مغآب زندگی است قسمت چهارمراه انسان شدن، راه رفتن وتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است یسینوریپا داروی ترکیبی ضدنظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد صبور باشحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدانش، قفل ذهن را باز میکنباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع درد و درسمغز ایندگان چگونه استقفس ذهنآرامش عقلرشد در سختی استتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقسیستم تعادلی بدنهمیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازضعیف و قویهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودداروی جدید میاستنی گراویبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریذهن هوشیار در پس ماده ی ممغز زنان جوانتر از مغز مرقانون جنگلآشنا پنداریزمزمه ات مانده در گوشمچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسایه ی هوشیاریمولکول ضد پیریتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهعقل در جهان جدید، عجیب اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایداروی ضد تشنج با قابليت تمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمرفلکس وتری با توضیح دکتر تو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مقضاوت ممنوعافسردگی و اضطراب در بیمازونا به وسیله ویروس ابله نگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسخن و سکوتمیگرن شدید قابل درمان اسجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتعلت خواب آلودگی بعد از خوویتامین دی گنجینه ای بزرخوش خیالی و خوش بینیحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نینددر هم تنیدگی کوانتومی و دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانرهبر حقیقیتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف لرزش ناشی از اسیب به عصبامیوتروفیک لترال اسکلروزبان نیاز تکاملی استچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانما به جهان های متفاوت خودجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعبارت های مبهم مانند انرواکنش های ناخودآگاه و تقخدایا جز تو که را دارمحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)درمان های اسرار آمیز در آمرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازروح و آب حیاتتوهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیمن پر از تلخیمانفجار بزرگ پایان بوده اسفر فقط مادی نیستنجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تغار افلاطونواکسن علیه سرطاندنیا فریب و سرگرمیخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین درمان تومورهای مغزی با امسئولیت جدیدفلج خواببررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وروش هایی ساده برای کاهش اتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی تاریک که ما نمی توسلول های بدن تو پیر نیستنچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از شگفت نیست من عاشق تو باشمجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدونپزیل در بیماران قلبی بیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان سرطان با امواج صوتمعنی روزهفال نیکوبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی ریسدیپلام تنها داروی تایتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلممنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادسندرم گیلن باره به دنبال نزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهشبکه های مصنوعی مغز به درحفره در مغزحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی دژا وو یا اشنا پنداریبیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مودرک احساسات و تفکرات دیگمغز ناتوان از توجیه پیدافراتر از دیوارهای باورآب زندگی است قسمت هفتمراه بی شکستتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج چیستسیناپس، شگفتی خلقتنعناعاختلال در شناسایی حروف و صبر لازمه ی پیروزی استحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدانش، یک انسان را ناسازگبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رندرد باسن و پا به دلیل کاهمغز ابزار بقای برتر مادیقفس را بشکنآرامش(سکوت) stillness و تکاپورشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتصادف یا قوانین ناشناختهسیستم دفاعی بدن علیه مغز همیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد طلوع و حقیقتهر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابداروی جدید کنترل قند خونبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریذهن و زندگیمغزهای کوچک بی احساسقانونمندی و محدودیت عالمآشناپنداری چیستزنان باهوش ترچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسایه را اصالت دادن، جز فرمولتیپل اسکلروز در زنان تغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غعقل سالموقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی ضد تشنج توپیراماتمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسارفتار مانند بردهتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناساقطار پیشرفتافسردگی و ساختار مغززیان غذاهای پرچربنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسخن پاک و ثابتمیاستنی گراویس بدون آنتیجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میعماد الدین نسیمی قربانی ویروس مصنوعیخوشبختی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیدر هر سوراخی سر نکنمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح روی و منیزیم در تقویت استتولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکامللرزش دست ها و گردن و سر ETامید نیکو داشته باش تا آنزبان و کلمه حتی برای کسانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنی در کودکانما با کمک مغز خود مختاريمجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعجول نباشواکنش به حس جدیدخرما منبع بسیار خوب آنتی حس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)درمان های بیماری آلزایمرمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دروح در جهانی دیگر استتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسمن بی من، بهتر یاد میگیرمانقراض را انتخاب نکنیدسفر نامه سفر به بم و جنوب نجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛جهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تغرور و علمواکسنی با تاثیر دوگانه ادنیا مکانی بسیار اسرارآمخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکندرمان تشنجمسئولیت در برابر محیط زیفلج خواب چیستبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردروش استفاده از بالش طبیتیک و اختلال حرکتیچندین ماده غذایی که ماننمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی خلا ممکن استسلول بنیادی و ای ال اسچرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط شگفت انگیز بودن کیهانجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی دوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کندرمان ضایعات نخاعیمعاینه قبل از نوار عصب و فاکسیبتبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مریشه های مشترک همه ی موجوتکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علسندرم پیریفورمیسنسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریشبکیه های مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدژاوو یا آشناپنداریبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیدرک تصویر و زبان های مخلتمغز و قلب در جنین موش مصنفرار در فرار از میزبان، دآب زندگی است قسمت اولراه طولانی را به سلامت گذتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسیگار عامل افزایش مرگ ومهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و صبر و واقعیتحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدائما بخوانباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخادرد زانو همیشه نیاز به جرمغز ابزار برتر بقاقله برای دیدن نه برای به آرزوها را کم کنز گهواره تا گورتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلامنبع هوشیاری در کجاست؟(قتضادهای علمیسکوت و نیستیهمیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارطلای سیاههر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطانداروی جدید آلزایمربحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنذهن و شیمی بدنمغز، فقط گیرندهقارچ بی مغز در خدمت موجودآشتی بهتر استزنجیرها را ما باید پاره کچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بساخت سلول عصبی حتی پس از مواد کوانتومی جدید، ممکنتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولعقلانیت بدون تغییروقتی پر از گل شدی خودت را خواص انارحس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندداروی ضد جنون در درمان تیمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدرفتار وابسته به شکلتو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید دقطره قطرهاقلیت خلاقزیباترین چیز در پیر شدننگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسخت ترین حصارمیاستنی گراویس در جوانانجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده عنصر اصلی تعیین واقعیتویروس های باستانی، مغز مخوشبختی دور از رنج های محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسدر والنتاین کتاب بدید هممدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان رویکردهای جدید ضایعات نختولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث لرزش عضله یا فاسیکولاسیوامید نجاتزبان و بیان نتیجه ساختمانابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آنما بخشی از این جهان مرتبطجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداواکسن های شرکت فایزر آمرخسته نباشی باباحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های بیماری اس ام ایمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثروح رهاییتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیمننژیتانواع سکته های مغزیسفر به مریخ در 39 روزنخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از شناسایی تاریخچه ی تکاملیجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تغربال در زندگیوابسته به دوستی این و آن دنیای شگفت انگیز کوانتومخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرمان جدید ALSمستند جهان متصلفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیروش جدید تولید برقتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیمنابع انرژی از نفت و گاز انرژِی برای ایجاد اضطرابسلول بنیادی در درمان ایدچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هشگفت زده و حیران باشجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان دوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پدرمانهای بیماری پارکینسمعادله ها فقط بخش خسته کنفاجعه ی جهل مقدسبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروریشه های مشترک حیاتتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمسندرم پیریفورمیسچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جواناشباهت مغز و کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان شباهت مغز با کیهان مادیحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدگرگونی های نژادی و تغییبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز و هوش، برترین ابزار بفرد موفقآب زندگی است قسمت دومرابطه تشنج و اوتیسمتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتاسیاهچاله هاهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهصبر بسیار بایدحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندارچینباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معدردهای سال گذشته فراموش مغز از بسیاری حقایق می گرقله سقوطآزمون تجربی، راهی برای رزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع خواب و رویاتظاهر خوابیده ی مادهسکوت، پر از صداهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10داروی جدید آلزایمر تاییدبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبقبل و بعد از حقیقتآغاز فرایند دانستنزندگی فعال و مثبت روند آلچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بساخت شبکه عصبی مصنوعی با موجود بی مغزی که می تواندتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دومعقیده ی بی عملوقتی تو از یاد گرفتن باز خواص اردهحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یادارویی خلط آورمجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسورفتار اجتماعی انسان، حاصتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژنلمس کوانتومیاقیانوس نادانیزیباترین چیز در افزایش سنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسخت ترین کار، شناخت خود امیدان مغناطيسي زمین بشر جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساعوامل موثر در پیدایش زباویرایش DNA جنین انسان، برخیالپردازی نکنحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپدر یک فراکتال هر نقطه مرکمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخرویا و واقعیتتومورها و التهاب مغزی عانقش روی و منیزیم در سلامتلزوم گذر انسان از حدها و امید یا ناامیدی؟زبان و بیان، در سایه پیشرناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد به دلیل مصرف زیاد مما تحت کنترل ژنها هستیم یجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعدم تعادل دوپامین، فقط بواکسن کووید 19 چیزهایی که خطا در محاسبات چیزی کاملحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های جدید ALSمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودروزه داری متناوب، مغز را توکل بر خدانقص در تشخیص هیجانات عاممن، ما یا چی؟انیس بی کسانسفر به درون سفری زیبانخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از شناسایی زبان حیوانات با جهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتوابستگی یعنی قلادهدنیایی پر از سیاهچاله خواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان جدید مولتیپل میلوممشکل از کجاستفن آوری های جدید علیه شنابررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده روش صحبت کردن در حال تکامتیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقامنابع انرژی از نفت و گاز انسولینسلول بنیادین از مخاط بینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددوپامین قابل حل در آببیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به درماندگی به دلیل عادت کرمعجزه های هر روزهفارغ التحصیلان، فقیر و دبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجریشه های اخلاقتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فامنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهسندرم پای بی قرارنسبت ها در کیهاننسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمردانش قدرت استبا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک دیگرانمغز و اخلاقفرد یا اندیشهآب زندگی است قسمت سومرادیوی مغز و تنظیم فرکانتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون سیاهچاله های فضایی منابعهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انسانصد قدح، نفتاده بشکستحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنداروهای مصرفی در ام اسبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسدردی که سالهاست درمان نشمغز به تنهایی برای فرهنگ قلب های سادهآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتمنتظر نمان چیزی نور را بهتظاهری از ماده است که بیدسکوت، در برابر گزافه گویهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیطوفان بیداریهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبداروی جدید ای ال اسبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشقبل از آغازآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی هوشمند در خارج از زچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایساخت شبکه عصبی با الفبای موجودات مقهور ژنها هستندتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سومعلم و ادراک فقط مشاهده ی وقتی خودت را در آینه دیدیخواص بادامحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستکیست هیداتید مغزدارویی ضد بیش فعالی سیستمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهرقیبی قدرتمند در برابر متو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسلووفلوکساسینالکترومغناطیس شنوایی و هزیر فشار کووید چه باید کرنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسختی ها رفتنی استمیدان های مغناطیسی قابل جهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار عوامل ایجاد لغت انسانی و ویشن پروخانه ی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانودر کمتر از چند ماه سوش جدمدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شرویا و کابوستومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جلزوم سازگاری قانون مجازاامید جدید بر آسیب نخاعیزبان و تکلم برخی بیماریهناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشنمانند کودکان باشیدجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکواکسن کرونا و گشودن پنجرخطا در محاسبات چیزی کاملحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستدرمان های جدید میگرنمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استروزه داری و التهاب زیانبتوپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهمن، خود تو هستمانگشت ماشه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ نخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از شناسایی سلول های ایمنی اجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدنیا، هیچ استخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدندرمان جدید میگرن با انتی مشکلات نخاعیفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاروشهای نو در درمان دیسک بتکلم در گیاهاننه به اعداممنابع انرژی از نفت و گاز انسولین هوشمندسلول عصبی شاهکار انطباق چرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهشگفتی های زنبور عسلجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندورترین نقطه ی قابل مشاهبیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کندرها بسته نیستمعجزه ی چشمفاصله ها در مکانیک کوانتتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای منبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خسندرم جدایی مغزنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمشباهت کیهان و مغزحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودانش محدود به ابعاد چهاربا هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نوردرک درست از خود و هوشیاریمغز و اخلاقفرد حساس از نظر عاطفی و بآب، زندگی است(قسمت پنجم)راز تغییرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکانسیاهچاله ها، دارای پرتو همه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در انصداقتحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کداروهای ام اسبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستندرد، رمز موفقیتمغز بیش از آنچه تصور میشوقلب و عقلآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرمنتظر نتیجه ی کارهایت باتعویض دارو در تشنجسکته مغزیهمکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بطوفان زیباییهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی جدید برای میاستنی بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمذهن پر در برابر آگاهیتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشقبل از انفجار بزرگآغاز مبهم آفرینشزندگی و داراییچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسساختن آیندهمورد نادر همپوشانی دو بیتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسعلم و روحوقتی خورشید هست شمع به کاخواص بادام زمینیحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سومداستانها و مفاهیمی اشتبامحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهرقابتی بی هدف یا رقابتی هتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلالوب فرونتال یا پیشانی مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکزیرفون داروی ضد ام اسنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسختی در بلند شدن از روی صمیدان های کوانتومی خلاجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز عواملی که برای ظهور لغت اواقعیت فیزیکی، تابعی از خانواده پایدارحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در در آرزوهایت مداومت داشتهمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم رویا و خبر از آیندهتومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و الزوم سازگاری قانون مجازاامید درمان کرونا با همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایمانند آب باشجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعدالت برای من یا برای همهواکسن کرونا از حقیقت تاتخطای ادراک کارماحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان های جدید در بیماری مراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مروزه داری و بیمار ی ام اس توانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبومنابع انرژي پاک سرچشمه حانگشت نگاری مغز نشان میدسفر دشوار اکتشافنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از شهر زیرزمینی در ژاپن براجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیوبینار اساتید نورولوژی ددندان ها را مسواک بزنید تخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان جدید کنترل مولتیپلمشکلات بین دو همسر و برخیفواید روزه داری متناوببزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیروشهای شناسایی قدرت شنواتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعداممنابع انرژی از نفت و گاز انسان قدیم در شبه جزیره عسلول عصبی، در محل خاص خودچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین شانس یا نتیجه ی تلاشجبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توديدن با چشم بسته در خواب بیندیشگر جان به جز تو خواهد از خدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمعجزه ی علمفاصله ی همیشگی تصویر سازتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از رژیم های غذایی و نقش مهم تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هانوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکسندرم دزدی ساب کلاویننشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدانش بی نهایتبا هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشپیموزایددرک عمیق در حیواناتمغز و سیر تکامل ان دلیلی فردا را نمیدانیمآتاکسیراست دستی و چپ دستیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های سیاهچاله و تکینگی ابتدایهمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکصدای بم با فرکانس پایین، حافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتداروهای تغییر دهنده ی سیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیدرس گرفتن از شکست هامغز باستانی، هنوز نقش هاقلب یا مغزآزادی در چیستزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنمنتظر زمان ایده آل نشوتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژطولانی ترین شبهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبداروی جدید برای کاهش وزنبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردذهن تو همیشه به چیزی اعتقتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استقبرستان ها با بوی شجاعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی بی دودچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اساختن آینده، بهترین روش موسیقی نوتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذرعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهوقتی ریشه ها عمیقند از چیخواص شکلات تلخحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتدخالت در ساختار ژنهامحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشرموزی از نخستین تمدن بشرتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در هملوتیراستامالکترودهای کاشتنیزیرک ترین مردمنگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسدسازی روش مناسب برای مقمیدان بنیادین اطلاعاتجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسعوارض ازدواج و بچه دار شدواقعیت چند سویهخاویار گیاهیحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیدر آسمان هدیه های نادیدنمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رویا بخشی حقیقی از زندگی توهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و الزوم عدم وابستگی به گوگل امیدهای جدید برای بازیابزبان و شناخت حقیقت قسمت انادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنماه رجبجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بواکسن کرونا ساخته شده توخطای حسحساسیت روانی متفاوتبی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان های جدید سرطانمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمروزه داری سلول های بنیادتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتمنابع انرژی از نفت و گاز انتقال ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از شواهدی از نوع جدیدی از حاجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیوجود قبل از ناظر هوشمندده روش موفقیتخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریدرمان جدید ام اسمشکلات روانپزشکی پس از سفواید روزه داری متناوببزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهروشی برای بهبود هوش عاطفتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانمنابع انرژی از نفت و گاز انسان میوه ی تکاملسلولهای ایمنی القا کنندهچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موشانس یا تلاشجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدی متیل فومارات(زادیوا)(بیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعادرون قفس یا بیرون از آنمعجزه ی علم در کنترل کرونفتون های زیستیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بارژیم ضد التهابیتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در انسندرم سردرد به دلیل افت فنشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خاشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان موفق به بازگردبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایددرگیری قلب در بیماری ویرمغز کوانتومیفرزندان زمان خودآتاکسی فریدریشرجزخوانی هایی که امروز بتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل سیاهچاله ی منفرد یا سیاههمه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کوانصرع و درمان های آنحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردداروهای ضد بیماری ام اس وباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایردست و پا زدن در سایه؟مغز برای فراموشی بیشتر کقلب دروازه ی ارتباطآزادی عقیده، آرمانی که تزمان و گذر آن سریع استتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیمنحنی که ارتباط بین معرفتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسداروی جدید برای ای ال اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به ذهن خود را مشغول هماهنگیتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استقدم زدن و حرکت دید را تغیافت فشار خون ناگهانی در وزندگی در جمع مواردی را برچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشساختار فراکتال وجود و ذهموسیقی هنر مایع استثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنوعلم به ما کمک میکند تا مووقتی شروع به بیدار شدن میخواص شگفت هویجحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگدر موج، راز خلقت نهفته اسمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ارمز و رازهای ارتباط غیر کتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده لوزالمعده(پانکراس)مصنوعالگو نداشتیمزیست شناسی کل در جزء فراکنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرنوشتمیدازولام در درمان تشنج جهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکعید نوروز مبارکواقعیت چیستخار و گلحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولدر آستانه ی موج پنجم کوویمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رارویا تخیل یا واقعیتتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از مقاومت به عوارض فشار خون امیدوار باش حتی اگر همه چزبان و شناخت حقیقت قسمت دنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییماهیچه ی صبرجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعشق به هفت مرتبه ی شناختیواکسن آلزایمرخطر آلودگی هواخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان های رایج ام اسمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده روزهای بد باقی نمیماندتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهمنابع انرژی از منابع نهفانتروپی و هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از شواهدی از دنیسوان(شبه نئجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانوراپامیل در بارداریدهن، بزرگترین سرمایهخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستدرمان جدید ای ال اس، توفرمشکلات روانپزشکی در عقب فواید زیاد دوچرخه سواریبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخروشی جدید در درمان قطع نختکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیمنابع بی نهایت انرژی در دانسان ها می توانند میدان سلولهای بنیادی مصنوعی درچرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیشاهکار قرنجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده دین اجباریبیهوشی در بیماران دچار اگریه ی ابر، رمز طراوت باغدرون و بیرون، جدای از هم معجزه در هر لحظه زندگیفروتنی معرفتیآیا دست مصنوعی به زودی قارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و سوی ما آید نداها را صدانظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهاشجاعت و ترسحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددانشمندان نورون مصنوعی سبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسدرگیری مغز در بیماری کویمغز آیندگان چگونه است ؟فرضیه ای جدید توضیح میدهآتاکسی مخچه ای خودایمنرحم مصنوعیتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزسیاهچاله ی تولید کنندههمه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشمضایعه ی شبکه لومبوساکرالحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناداروهای ضد تشنج با توضیح بارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیاندست کردن در گوشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟قلب روباتیکآزار حقیقیزمان و صبرتاثیر کتامین در درمان پاایندرالسکته ی مغزی در جوانانمنشأ اطلاعات و آموخته ها تعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به طیف انسفالیت، گیلن باره هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری داروی جدید برای دیابتماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکذهن خالی از شلوغی افکارتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یقدرت مردمافت هوشیاری به دنبال کاهزندگی در سیاهچالهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کساختار شبکه های مغزی ثابمیلر فیشر نوعی نادر از گیثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تعلم بدون توقفویتنام نوعی کرونا ویروس خواص عجیب لوبیاحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان در میان تاریکی و روشناییمحدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودرمز گشایی از اتصالات مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنلیروپریم داروی ترکیبی ضدالگو و عادت را بشکن و در ازیست شناسی باور حقیقت یا نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستمکان زمان یا حافظه زمانجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکعامل کلیدی در کنترل کارآواقعیت چیستخارق العاده و استثنایی بحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باوردر برابر حقایق جدیدمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزرویا حقی از طرف خداتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت امقایسه رقابت و همکاریامیدواریزبان و شناخت حقیقت قسمت سنازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استماپروتیلینجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعشق درونی به یگانگی خلقتواکسن ایرانی کرونا تولیدخطر حقیقی، خود انسان استخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلودرمان های علامتی در ام اسمرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هروزهای سختتوت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختنمنابع انرژی از نفت و گاز انتظار گذر تندباد؟سفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از شیر و دوغ بادامجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرورزش هوازی مرتب خیلی به قدو ویژگی انتزاع و قدرت تجخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میدرمان جدید سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشافیلم کوتاه هیروشیما از هبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقروشی جدید در درمان نابینتکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزمنابع جدید انرژیانسان یک کتابخانه استسلام تا روشناییچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزابعاد اضافه ی کیهانشاهکار شش گوشجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدین، اجباری نیستبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمعرفی مورد نادر بیماری گفروتنی و غرورآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم غذایی سالم و ضد التهفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم غذایی ضد التهابیتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت منبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زمانشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدانشمندان یک فرضیه رادیکبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زدرگیری مغز در بیماران مبمغز اندامی تشنه ی انرژی افساد اقتصادی سیتماتیک درآتش منبع انرژیرحم مصنوعیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشسیاهچاله، سیاه خالص یا پهمه چیز در زمان کنونی استاداراوون تنها داروی تاییضایعه ی عروقی مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنداروی فامپیریدین یا نورلبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیدست آسمانمغز بزرگ چالش است یا منفعقلب را نشکنآزار دیگری، آزار خود استزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسکته ی چشمیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مطبیعت موجی جهانهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدداروی جدید ضد فشار خونماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیذهن سالمتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمقدرت و شناخت حقیقتافتخار انسانزندگی زمینی امروز بیش از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سادیسم یا لذت از آزار دادمیهمانهای ناخوانده عامل جلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تعلم در حال توسعهویتامین E برای فعالیت صحخود جسم و یا تصویرحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسدر مانهای کمر دردمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسرمز پیشرفت تواضع است نه طتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهلیس دگرامفتامین یا ویاسالگوی بنیادین و هوشیاریزیست، مرز افق رویداد هستنگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودمکانیک کوانتومی بی معنی جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تعادت همیشه خوب نیستواقعیت های متفاوتخبر مهم تلسکوپ هابلحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهدر جراحی کمر عجله نکنیدمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خرویاها از مغز است یا ناخوتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت امقابله ی منطقی با اعتراضامیدواری و مغززبان جانسوزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسطح آگاهی، رخدادهای زندگماجرای جهل مقدسجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعشق، شلوغ کردن نیستواکسن اسپایکوژنخطر را بپذیرخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعروزهای سخت میگذردتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنابع انرژی از نفت و گاز انحراف و حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از شیشه ی بازالتی و سیلیکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدو بیماری روانی خود بزرگ خواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان جدید سرطانمشاهده آینده از روی مشاهفیلمی بسیار جالب از تغییبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آروشی جدید در درمان سکته متکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایمناطق خاص زبان در مغزانسان باشسلاح و راهزنیچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترشاید گوشی و چشمی، آماده شجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدیوار همه اش توهم بودبیوگرافیتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفدروغ نگو به خصوص به خودتمعرفت و شناختمغز فکر میکند مرگ برای دیفراموش کارها باهوش تر هسآیا راهی برای بهبود وضعیرژیم غذایی ضد دردتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذبشربت رب انارحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدانشمندان ژنی از مغز انسبا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچادرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان ایا طبیعتا تمافشار و قدرتآثار باستانی تمدن های قدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویر در هم تنیدگی کوانتسیاره ی ابلهانهمه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگرانضایعات در عصب زیر زبانیحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی لیراگلوتیدبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبدست بالای دستمغز بزرگ چالشهای پیش روقوی تر باشآسيب میکروواسکولاریا آسزمان پلانکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السال 2025 سال بین المللی علممهمان ناخواندهتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوطبیعت بر اساس هماهنگیهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از داروی جدید ضد میگرنماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیذهت را روی چیزهای مفید متتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیقدرت کنترل خودافراد آغاز حرکت خودشان رزندگی زودگذرچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سازگاری با محیط بین اجزامیوپاتی و نوار عصب و عضلهجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تعلم راهی برای اندیشیدن اویتامین E در چه مواد غذایخودآگاهی و هوشیاريحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدر محل کار ارزش خودت را بمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدرمز امید، بی نیازی از مردتوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نلا اکراه فی الدینالگوبرداری از طبیعتزاویه نگاه ها یکسان نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برمکانیزمهای دفاعی در برابجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز عادت کن از بالا نگاه کنیواقعیت و مجازخدا موجود استحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخدر درمان بیماری مولتیپل مرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در درویاهای پر رمز و حیرتی درتوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزمقابله با کرونا با علم اسامیدی به این سوی قبر نیستزبان ریشه هایی شناختی اسنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویماجرای عجیب گالیلهجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووواکسن اسپایکوژن ضد کروناخطرات هوش مصنوعیخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستدرمان کارتی سل و تومور مغمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیروش مقابله مغز با محدودیتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز اندوه در دنیا استسفری به آغاز کیهاننرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از شکل های متفاوت پروتئین هجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندو بار در هفته ماهی مصرف خواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیدرمان دارویی سرطان رحم بمشاهدات آمیخته با اشتباهفیروز نادریبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آريتوکسيمب در درمان ام استکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قمناطق خاصی از مغز در جستجانسان جدید از چه زمانی پاسلسله مباحث هوش مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفشاید درست نباشدجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددیوار، از ابتدا توهم بودبیوگرافیتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ودریا آرام نخواهد شد کشتی تفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طردریافت هورمون امید با ورمغز قلبفراموشی همیشه هم بد نیستآیا راهی برای رفع کم آبی راه فراری نیستتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تسلیم ارتباط با من برتراولین دروغسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصابشربت ضد خلطحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددانشمندان پاسخ کوانتومی با طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعدرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان برای ایجاد تمدفشار روحی، همیشه بد نیست آدم عاقل، وقت خودش را هدررساناها و ابر رساناها و عتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویر زیبا از سلولسیاره ابلهانهمه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است ضرورت زدودن افکارحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی کنترل چربی خونبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج دست خدا بارها را از دوشت مغز بزرگ و فعال یا مغز کوقیچی ژنتیکیآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمان به چه دلیل ایجاد میشنکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسال سیزده ماههمهندسی ژنتیک در حال تلاش تغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فطعمه ی شبکه های ارتباط اجهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودکودکان مهاجرداروی جدید ضد الزایمرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اقدرت انسان در نگاه به ابعافراد بی دلیل دوستدار تو زندگی سلول در بدن، جدای انگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسستم با شعار قانون بدترین میوتونیک دیستروفیجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تعلم ساختن برج های چرخانویتامین کاخودآگاهی و هوشیاريحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمادر چه مرحله ای از خواب ، رمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونارمز بقای جهش ژنتیکیتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای لاموژین داروی ضد اوتیسم؟التهاب شریان تمپورالزاوسکا درمان گوشرچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعادت کن خوب حرف بزنیواقعیت و انعکاسخدا نور آسمان ها و زمین احس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهدر دعواها چه میکنی؟مرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرویای شفافتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياملاحظه های اخلاقی دربارهامیدی تازه در درمان سرطازبان شناسی مدرن در سطح سلنبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیماده ی تاریکجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تعصب سیاتیکواکسن دیگر کرونا ساخته شدفاع از پیامبرخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسگل درون گلداندرمان پوکی استخوانمزایای شکلات تلخ برای سلALS نگاهی کامل بر بیماری وبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نروش های صرفه جویی در ایجاتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهمنابع انرژی از نفت و گاز اندوه دردی را دوا نمیکندسقوط درون جاذبه ای خاص، چچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از شکل پنجم مادهجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدو برابر شدن خطر مرگ و میخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان زخم دیابتی با تکنومطالبه ی حق خودفیزیک مولکولها و ذرات در بسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بریه زغالیتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عمنبع نور واقعی و ثابت، حقانسان خطرناکترین موجودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بینشایسته نیست در جیب خود قرجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدید تو همیشه محدود به مقدبیان ژن های اسکیزوفرنی د