دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انسان عامل توقف رشد مغز

تکامل از توسعه ی ابزار هوشمندی برتر دست نمی کشد تا هنگامی که ابزار هوشمندی برتر و دستاوردهای آن، به سطحی برسند که خود، روند تکامل خویش را متوقف سازند، همان گونهکه برای انسان امروزی پیش آمده است؛ زیرا ما روند تکامل را تقریبا حداقل در رابطه با خودمان متوقف ساخته ایم. یکی از مهمترین دلایل توقف تکامل گونه ی ما توسط خودمان، همان ابزار هوشمندی برتری است که در اختیار داریم؛ زیرا این ابزار، توانمندی هایی در اختیار ما قرار داده که به بیشتر افراد گونه ی ما، اجازه ی بقا و زاد و ولد می دهد. بنابراین قانون انتخاب طبیعی دیگر تسلطی بر ما ندارد که بخواهد روند تکامل ما و پیشرفت ابزار هوشمندی برتری که در اختیار داریم را استمرار بخشد. آری، تنها یک راه برای پیشرفت ابزار هوشمندی که در اختیار داریم، باقی می ماند و آن، روند جهش ژنتیکی مصنوعی است یا به عبارت دیگر اینکه ما خودمان ترکیب ژنتیکی مان را برای تولید مردمانی مثلا با مغزهای باهوش تر دستکاری کنیم.

کتاب توهم بی خدایی_ نوشته احمدالحسن_ فصل چهارم


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
تکامل از توسعه ی ابزار هوشمندی برتر دست نمی کشد تا هنگامی که ابزار هوشمندی برتر و دستاوردهای آن، به سطحی برسند که خود، روند تکامل خویش را متوقف سازند، همان گونهکه برای انسان امروزی پیش آمده است؛ زیرا ما روند تکامل را تقریبا حداقل در رابطه با خودمان متوقف ساخته ایم. یکی از مهمترین دلایل توقف تکامل گونه ی ما توسط خودمان، همان ابزار هوشمندی برتری است که در اختیار داریم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز مانند تلفن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر و واقعیتاندوه در دنیا استجایی خالی نیستنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای از نخستین خدای رنگین کمانهمکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان تومورهای مغزی با اوقتی تو از یاد گرفتن باز برخی بیماری ها که در آن ببا طبیعت بازی نکنریشه های مشترک همه ی موجوکار با یگانگی و یکپارچگیفراموش کارها باهوش تر هستوصیه های سازمان بهداشت سوخت هیدروژنی پاکآیا مصرف مولتی ویتامین هتداوم مهم است نه سرعتمغز انسان رو به کوچک تر شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان فقر و گرسنگی و بی سانسان جدید از چه زمانی پاحقیقت افرادچگونه مولکول های دی ان ایاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیا فریب و سرگرمیهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدرمان ضایعات نخاعیواقعیت چند سویهبررسی علل کمر درد در میانبازسازي مغز و نخاع چالشی رابطه تشنج و اوتیسمکریستال زمان(قسمت سوم)فضا و ذهن بازتکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز آیا احتمال دارد رویا از آترجمه ای ابتدایی از اسرامغز را از روی امواج بشناسمنشاء کوانتومی هوشیاری اعلم به ما کمک میکند تا مواولین سلول مصنوعیحکمت الهی در پس همه چیزنگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کواندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددرک دیگرانواکسن آلزایمربعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانگوش دادن بهتر از حرف زدنقانون گذاری و تکاملتکثیر سلول در برابر توقف ساختن آیندهآیاما مقهور قوانین فیزیکتصویر زیبای اصفهاننقش نظام غذایی در تکامل ممیوتونیک دیستروفیعادت همیشه خوب نیستاین ابتدای تناقض هاستارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک (قسمت اول )چالش هوشیاری و اینکه چرا دانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودگریه ی ابر، رمز طراوت باغقطار پیشرفتآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتاسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی نقش درختان در تکاملما اکنون میدانیم فضا خالغم بی پایاناکوییفلکسنتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت هفتمداروهای ام اسهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده تمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایلزوم گذر انسان از حدها و سطح آگاهی، رخدادهای زندگآشتی بهتر استتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنگ داده هانقشه با واقعیت متفاوت اسماده، چیزی بیش از یک خلا ابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت بیست و دوچرا ارتعاش بسیار مهم استاز بحث های کنونی در ویروسداروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیسترمز بقای جهش ژنتیکیژنهای هوش ، کدامندتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر دپاکین بر بیماری ممرزهای حقیقی یا مرزهای تمنابع انرژی از نفت و گاز شکست حتمیاقیانوس نادانیجهان هایی در جهان دیگرچندجهانیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رهیچ چیز همیشگی نیستبخش فراموش شده ی حافظهبیماری گیلن باره و بیمارروان سالمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهدات آمیخته با اشتباهمنابع بی نهایت انرژی در دشبیه سازی سیستم های کوانامیدواریجهانی در ذهننوار مغز با توضیح دکتر فاابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادهر جا که جات میشه، جات نیبرای اولین بار دانشمندانبیهوش کردن در جراحی و بیمروش هایی برای جلوگیری از کودکان را برای راه آماده فیلمی بسیار جالب از تغییتوهم چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاریک ترین بخش شبمغز مادران و کودکان در زممنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر بسیار بایداندوه دردی را دوا نمیکندجاذبهنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موخدایی که ساخته ی ذهن بشر همانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان تشنجوقتی ریشه ها عمیقند از چیبرخی بیماری های خاص که بدبالاترین هدف از دولتریشه های مشترک حیاتکارهای کوچک، بی ارزش نیسفراموشی همیشه هم بد نیستتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر آیا مغز تا بزرگسالی توسعتداخل مرزها و صفات با بینمغز انسان رو به کوچکتر شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان زیباییانسان خطرناکترین موجودحقیقت انسانچگونه میتوان با قانون جناحیای بینایی نسبی یک بیمدنیا مکانی بسیار اسرارآمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل درمانهای بیماری پارکینسواقعیت چیستبرطرف کردن خشونت را از خابحتی علمی درباره تمایل برادیوی مغز و تنظیم فرکانکشف مکانیسم عصبی خوانش پفضای قلب منبع نبوغ استتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآیا احتمال دارد رویا از آترس و آرمان هامغز زنان جوانتر از مغز مرمهمان ناخواندهعلم بدون توقفاوکرلیزوماب داروی جدید شحافظه میتواند بزرگترین دنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی درک درست از خود و هوشیاریواکسن ایرانی کرونا تولیدتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی گوشه بیماری اتوزومال رسسقانون جنگلتأثیر نیکوتین سیگار بر مساختن آینده، بهترین روش آگاهی فراتر از آگاهیتصویربرداری فضاپیمای آمنقش نظریه تکامل در شناسامیگرن و پروتئین مرتبط با عادت کن خوب حرف بزنیاینکه به خاطرخودت زندگی ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک (قسمت دوم )چالش کمبود اندام برای پیدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برگربه شرودینگر و تاثیر مشقطره قطرهآرامش و سکونتاثیر ویتامین دی بر بیماسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزینقش ذهن و شناخت در حوادث ما از اینجا نخواهیم رفتغیرقابل دیدن کردن مادهاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت هفدهمداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگرذهت را روی چیزهای مفید متیاد گرفتن مداومتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا پیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن لزوم سازگاری قانون مجازاسعی کن به حدی محدود نشویآغاز فرایند دانستنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنبه های موجی واقعیتنقص های سیستمی ایمنیماست مالیابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت بیست و سوچرا بیماری های تخریبی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلرمز جهانژنهای حاکم بر انسان و انستو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر داروهای ضد التهاب مزایای شکلات تلخ برای سلمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت نیست من عاشق تو باشمالکترومغناطیس شنوایی و هجهان یکپارچهنه ناامیدی بلکه ارتقامخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتنشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استهیچ چیز، چقدر حقیقی استبخش های تنظیمی ژنومبیماری آلزایمر، استیل کوروبات ها قول میدهندکنگره بین المللی سردرد دتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب پرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خودمنابع جدید انرژیشبکه های مصنوعی مغز به درامیدواری و مغزجهان، تصادفی نیستنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفهمه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنهر حرکت خمیده می شود و هر برای تمدن سازی، باید در ببیهوشی در بیماران دچار اروش هایی ساده برای کاهش اکوری گذرای ناشی از موبایفیروز نادریتوهم و خیالتوهم وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارآنها نمیخواهند دیگران راتاریکی من و تو و گرد و غبامغز چون ابزار هوش است دلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت صد قدح، نفتاده بشکستاندوهگین نباش اگر درب یا جاذبه و نقش آن در شکلگیرینوروپلاستیسیتی چیستابعاد و نیازهای تکاملیخدایا جز تو که را دارمهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ALSویتنام نوعی کرونا ویروس برخی توجهات در ببمار پارباهوش ترین و با کیفیت تریرژیم های غذایی و نقش مهم کارهایی بیش از طراحی و گپفراموشی و مسیر روحانیتوصیه هایی در مصرف ماهیسی و سه پل اصفهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیترقی واقعی یا شعار ترقیمغز ایندگان چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطولانی ترین شبانسان عامل توقف رشد مغزحقیقت اشیاچگونه مغز ما، موسیقی را پاحتیاط در ورزش زانو در خادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در درماندگی به دلیل عادت کرواقعیت چیستبزرگ فکر کنبحث درباره پیدایش و منشا راز تغییرکشف مکانیسمی پیچیده در بقفس ذهنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم تعادلی بدنآیا برای تولید مثل همیشه تسلیم شدن از نورون شروع ممغزهای کوچک بی احساسمهندسی ژنتیک در حال تلاش علم در حال توسعهايندگان چگونه خواهند دیدحافظه های کاذبنگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرک عمیق در حیواناتواکسن اسپایکوژنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستگوشت خواری یا گیاه خواریقانون جنگلتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعینقش هورمون های تیروئید دمیگرن و خوابعادت کردن به نعمتاینکه خانواده ات سالم باارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت 67چالش دیدگاه های سنتی در بدانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهگزیده ای از وبینار یا کنفلمس کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز تغییر عمودی سر انسان از پنقش روی و منیزیم در سلامتما اشیا را آنطور که هستندغرور و علماکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هجدهمداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندذخیره ی شگفت انگیز اطلاعیاد بگیر فراموش کنیتمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستلزوم سازگاری قانون مجازاشلیک فراموشیآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنسیت و تفاوت های بینایینقص در تشخیص هیجانات عامماست مالی با هوش انسانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستمچرا حیوانات سخن نمی گویناز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهارمز جهان خاصیت فراکتالکفش و کتابتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مسمومیت دانش آموزان بی گمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان یکپارچهنه به اعداممخچه تاثیر گذار بر حافظهابزار بقا از نخستین همانخفاش کور و انسان بینا؟نشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مهیچ وقت خودت را محدود به بخش بزرگی حس و ادراک ما ابیماری الزایمرروبات های ریز در درمان بیکنگره بین المللی سردرد دتوقف؛ شکستسفری به آغاز کیهانپرکاری تیروئیدتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجمناطق خاص زبان در مغزشبکیه های مصنوعیامیدی به این سوی قبر نیستجهش های ژنتیکی مفید در سانوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آهرچیز با یک تاب تبدیل به برای خودآگاه بودن تو بایبیوگرافیروش جدید تولید برقکی غایب شدی تا نیازمند دلفیزیک مولکولها و ذرات در فیزیک هوشیاریتوهم وجودسماگلوتید داروی کاهش دهنآنژیوگرافی از مغزتاریکی و نورمغز چگونه صداها را فیلتر منبع هوشیاری کجاست قسمت53صدای بم با فرکانس پایین، اندام حسی، درک از بخش هایجبران از دست رفته هانوروز مبارکابعاد اضافه ی کیهانخرما منبع بسیار خوب آنتی همراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی ویتامین E برای فعالیت صحبرخی توصیه ها برای واکسیباور و کیهان شناسیرژیم های غذایی و نقش مهم کاربرد روباتهای ريزنانوفراموشی آرمانتوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر انآیا هوش مصنوعی می تواند نتروس جریان انرژیمغز ابزار بقای برتر مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچانسانیت در هم تنیده و متصحقیقت تنها چیزی است که شاچگونه مغز پیش انسان یا هماحتیاط در تعویض داروهادنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادرها بسته نیستواقعیت های متفاوتبزرگ شدن مغز محدود به دوربحثي درباره هوش و تفاوتهراست دستی و چپ دستیکشف ارتباط جدیدی از ارتبقفس را بشکنتکامل ابزار هوش ، راه پر سیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتست نوار عصب و عضلهمغز، فقط گیرندهمهندسی بدنعلم راهی برای اندیشیدن اايا اراده آزاد توهم است یحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگراندورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درگیری قلب در بیماری ویرواکسن اسپایکوژن ضد کروناتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان گیلگمش باستانی کیستقانونمندی و محدودیت عالمتأثیر شیرینی های حاوی لوساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکاننقش هورمون زنانه استروژنمیگرن و روزه داریعادت بد را ترک کناینترنت بدون فیلتر ماهواارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت 74چاالش ها در تعیین منبع هودانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از گزارش یک مورد جالب لخته ولووفلوکساسینآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر ژنها بر اختلالات ختغییرات منطقه بویایی مغزنقش روزه داری در سالم و جما به جهان های متفاوت خودغربال در زندگیاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتمداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهترذره ی معین یا ابری از الکیادگیری مهارت های جدید دتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستلزوم عدم وابستگی به گوگل شلیک فراموشیآغاز مبهم آفرینشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنسیت و تفاوت های بینایینقطه ی رسیدن به قلهماشین دانشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهمچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میررنگ کردن، حقیقت نیستکل اقیانوس در یک ذرهتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی اسپپوگستتاثیر درجه حرارت بر مغزمسمومیت دانش آموزان، قمامنابع انرژی از نفت و گاز شگفت زده و حیران باشالکترودهای کاشتنیجهان کنونی و مغز بزرگترینه به اعداممخاطب قرار دادن مردم، کاابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدینشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیهیچ کاری نکردن به معنی چیبخش بزرگتر کیهان ناشناختبیماری ای شبیه آلزایمر و روبات کیانکنترل همجوشی هسته ای با هتولید مولکول جدید توسط هسقوط درون جاذبه ای خاص، چپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدمناطق خاصی از مغز در جستجشباهت مغز و کیهانامیدی تازه در درمان سرطاجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرهز ذره، یک دنیاستبرای رشد، باید از مسیر خطبیوگرافیروش صحبت کردن در حال تکامکیهان خود را طراحی میکندکیهانِ هوشیارِ در حال یافیزیک و هوشیاریتوهم بی خداییسندرم کووید طولانیآنان که در قله اند هرگز ختاریکی خواهد ترسیدمغز ناتوان از توجیه پیدامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصرع و درمان های آنانرژی بی پایان در درون هرجدا کردن ناخالصی هانوروز یا روز پایانیابعاد بالاترخسته نباشی باباهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلویتامین E در چه مواد غذایبرخی درمان های Spinal Muscular Atباید از انسان ترسیدرژیم ضد التهابیکاربرد روباتهای ريز، در فرایند پیچیده ی خونرسانیتیوتیکسن داروی ضد جنونسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتری فلوپرازینمغز ابزار برتر بقامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطبیعت موجی جهانانسانیت در برابر دیگرانحقیقت خواب و رویاچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادرهای اسرارآمیز و پوشیدهواقعیت و مجازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بحثی جالب درباره محدودیترجزخوانی هایی که امروز بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقله برای دیدن نه برای به تکامل تکنولوژیسکوت و نیستیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتست آر ان اس دز میاستنی گمغزتان را در جوانی سیم کشمهربانی، شرط موفقیتعلم ساختن برج های چرخانايا اراده آزاد توهم است یحافظه و اطلاعات در کجاست نگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرگیری مغز در بیماری کویواکسن دیگر کرونا ساخته شتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استگیاه بی عقل به سوی نور میقارچ بی مغز در خدمت موجودآپومورفین در پارکینسونتئوری تکامل امروز در درمسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهنقش ویتامین K در ترمیم اسمیگرن سردردی ژنتیکی که بعادت دادن مغز بر تفکرایندرالارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت 75نابینایی در نتیجه ی گوشی دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرگشایش دروازه جدیدی از طرلوب فرونتال یا پیشانی مغسرگردانیآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کلام در آیات کلام بتغییرات مغز پس از 40 سالگینقش رژیم غذایی بر رشد و اما با کمک مغز خود مختاريممقالاتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتاد و نداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کذرات کوانتومی زیر اتمی قیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استمقاومت به عوارض فشار خون شنا در ابهای گرم جنوب نیاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهل مقدسنقطه ای بود و دگر هیچ نبومبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمچرا خشونت و تعصباز تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحرنگین کمانکلمات بلند نه صدای بلندتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلپایان، یک آغاز استتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقامنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیالگو نداشتیمجهان کاملی در اطراف ما پرنه بدبخت بلکه نادانمدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستنظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبخش دیگری در وجود انسان هبیماری ای شبیه ام اس مولتروح و آب حیاتکنترل جاذبهتولید مثل اولین ربات های سلول های مغزی عامل پارکیپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشامنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیامگا سه عامل مهم سلامتجهش های بیماری زا، معمولنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایهزینه ای که برای اندیشیدبرای زندگی سالم، یافتن تبیان ژن های اسکیزوفرنی دروشهای نو در درمان دیسک ببیان حقیقتروشهای شناسایی قدرت شنواکیست هیداتید مغزفیزیک آگاهیتوهم تنهاییسندرم گیلن باره به دنبال آنزیم تولید انرژی در سلوتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز و قلب در جنین موش مصنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی شبکه لومبوساکرالانرژی تاریکجدایی خطای حسی استنورالژیاتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ام اسویتامین کابرخی روش های تربیتی کودکبابا زود بیارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکاش شرف اجباری بود یا حتیفرایند تکامل و دشواری هاتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا هوش ارثی دریافتی از پتری فلوپرازینمغز از بسیاری حقایق می گرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطبیعت بر اساس هماهنگیانسان، گونه ای پر از تضادحقیقت در علم، هرگز نهایی چگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادرون قفس یا بیرون از آنواقعیت و انعکاسبزرگترین خطایی که مردم مبحثی در مورد نقش ویتامين رحم مصنوعیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبقله سقوطتکامل جریان همیشگی خلقتسکوت، پر از صداآیا جنین انسان، هوشمندی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج مغزتان را در جوانی سیمکشموفقیت هوش مصنوعی در امتعلایم کمبود ویتامین E را ای نعمت من در زندگیمحافظه و اطلاعات در کجاستنگاه از دور و نگاه از نزددی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرگیری مغز در بیماران مبواکسن دیگری ضد کرونا از دتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرگیاه خواری و گوشت خوار کدقبل از آغازآپومورفین در پارکینسونتئوری تکامل در پیشگیری و سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمینقش ژنتیک در درمان اختلامیگرن شدید قابل درمان اسعارضه جدید ویروس کرونا سایا کوچک شدن مغزانسان الارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت 78ناتوانی از درمان برخی ویدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اپل جویی اصفهانلوتیراستامسربازان ما محققا غلبه می آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر نتغییرات آب و هوایی که به نقش رژیم غذایی در رشد و اما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر ویتامین دی بر بیمااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت هشتاد و شداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشذرات کوانتومی زیر اتمی قیادگرفتن، آغاز حرکت است تمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای پیوند اندام حیوانات به امرگ چیستمقایسه رقابت و همکاریشناخت و معرفت، و نقش آن دافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان فراکتالنقطه بی بازگشتمباحث مهم حس و ادراکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21رهبر حقیقیکلوزاپین داروی ضد جنونتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند پاکسازی مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلالگو و عادت را بشکن و در اجهان پیوستهنه جنگ و نه خونریزیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستنظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دهیچ کس حقیقت را درون مغز بخشیدن دیگران یعنی آرامشبیماری اسپینال ماسکولار روح در جهانی دیگر استکندر در بیماریهای التهابتولید یا دریافت علمسلول های بنیادیپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت های ریشه ای چند بیماما شما از دید خفاش کور هجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقای موجود زنده از خوش خیالی و خوش بینیهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید ALSهزینه سنگین انسان در ازابرخی ملاحظات در تشنج های هزاران سال چشم های بینا وبرخی مرزهای اخلاق و علوم بیداری و خواب کدام بهتر اروشی برای بهبود هوش عاطفکیست کلوئید بطن سومفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم جداییسندرم پیریفورمیسآواز خواندن در قفس، نشانتاریخ، اصیل نیست و ساخته مغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعه ی عروقی مخچهانرژی تاریک که ما نمی توجریان انرژی در سیستم های نوسانات کوانتومی منبع مااتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرویتامین کا و استخوانبرخی سلولهای عصبی در تلاباد و موجرژیم غذایی سالم و ضد التهکتاب گران و پرهزینه شد ولفرایند حذف برخی اجزای مغتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیاهچاله هاآیا هوش سریعی که بدون احسترک امروزمغز به تنهایی برای فرهنگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمطعمه ی شبکه های ارتباط اجانعطاف پذیری مکانیسمی علحقیقت راستین انسان علم بچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادرون آشفته ی تو و ظاهر خنواقعیت تقویت شدهبزرگترین درد از درون است بحثی در مورد نقش کلسیم و رحم مصنوعیکشتن عقیده ممکن نیستقلب های سادهتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزیآیا جهان ذهن و افکار ما متشنج چیستمغط یک گیرنده استموفقیت در تفکر استعلایم کمبود ویتامین E را ای همه ی وجود منحافظه ی هوش مصنوعینگاه از درون قفس یا بیروندین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرگیری مغزی در سندرم کووواکسن سرطانتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمگیرنده باید سازگار با پیقبل از انفجار بزرگآب زندگی است قسمت چهارمتئوری جدید، ویران کردن گستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهنقش گرمایش آب و هوا در هممیدان مغناطيسي زمین بشر عدم توقف تکامل در یک انداایا این جمله درست است کسیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت 82ناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیپل خواجو اصفهانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسردرد میگرنآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر تتغییرات تکاملی سر انسان نقش زنجبیل در جلوگیری از ما تحت کنترل ژنها هستیم یصفحه اصلیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زااز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت پنجمداروی جدید ALSهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران ذرات کوانتومی زیر اتمی قیادآوری خواب و رویاتمرکز بر امروززبان متغیرپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانمقابله ی منطقی با اعتراضشناخت حقیقت یا آرزوهای گافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان قابل مشاهده بخش کوچنمیتوان با بیرون انداختنمبتکران خودشکوفاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمچرا ذرات بنیادی معمولاً از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیروی و منیزیم در تقویت استکلید نزدیک و نگاه تو بر فتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو پارادوکس ها در علمتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا نتیجه ی تلاشالگوی بنیادین و هوشیاریجهان پیوستهچه زیاد است بر من که در ایمدل هولوگرافیک تعمیم یافابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش منظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنهیچ اندر هیچبخشش، عقلانی یا غیر عاقلبیماری اضطراب عمومیروح رهاییکندر علیه سرطانALS نگاهی کامل بر بیماری وتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بنیادی منابع و اپرسشگری نامحدودتاثیر رو ح و روان بر جسممعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستهمه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری هستي مادي ای که ما کوچکتربرخی نکات از گاید لاین پربیست تمرین ساده برای جلوروشی جدید در درمان قطع نخکپسول ژری لاکتفال نیکوتوهم جدایی و توهم علمسندرم پیریفورمیسآینه در اینهتازه های اسکیزوفرنی(جنومغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضایعات در عصب زیر زبانیانرژی خلا ممکن استجریان انرژی در سیستم های نوشیدن چای برای مغز مفید اتوسوکسیمایدخطای ادراک کارماهندسه ی رایج کیهاناز خود رها شودرمان جدید سرطانویتامین کا در سبزیجاتبرخی سيناپسها طی تکامل و باد غرور و سر پر از نخوت ورژیم غذایی ضد التهابیکتاب زیست شناسی باورفراتر از دیوارهای باورتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله های فضایی منابعآیا هشیاری کوانتومی وجودترکیب آمار و ژنتیکمغز بیش از آنچه تصور میشومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظهور امواج مغزی در مغز مصاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت غیر فیزیکیچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادروغ نگو به خصوص به خودتواقعیت خلا و وجود و درک مبسیاری از مجرمان، خودشانبحثی در مورد حقیقت فضا و رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگل خاردار، زیباستقلب و عقلتکامل داروینی هنوز در حاسال سیزده ماههآیا جهش های ژنتیکی، ویروتشنج و حرکات شبه تشنجی قانفرت، اسیب به خود استمولکول ضد پیریعلائم عصبی آلزایمر، با اای آنکه نامش درمان و یادشادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشنگاه از درون مجموعه با نگدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرگیری مغزی در سندرم کووواکسن سرطانتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکگالکانزوماب، دارویی جدیقبرستان ها با بوی شجاعتآب زندگی است قسمت هفتمتا 20 سال آینده مغز شما به ستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدنقش پیش زمینه ها و اراده میدان های مغناطیسی قابل عدم درکایا ابزار هوشمندی یا مغز ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت 87نادیدنی ها واقعی هستنددانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیپلاسمای غالبلیروپریم داروی ترکیبی ضدسردرد میگرن در کودکانآزار دیگری، آزار خود استتاثیر کپسول نوروهرب بر ستغذیه بر ژنها تاثیر داردنقش زبان در سلطه و قدرت امانند آب باشسوالات پزشکیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت پنجاهداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنرفلکس وتری با توضیح دکتر یاری خدا نزدیک استتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشمقابله با کرونا با علم اسشناخت درون، شناخت بیرون؛افتخار انسانتاثیر گیاهخواری بر رشد و جهان موازی و حجاب هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشمتواضع باشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن رویا و واقعیتکلام و زبان، گنجینه ای بستو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا تلاشالگوبرداری از طبیعتجهان پر از چیزهای اسرار آنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدینظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همهیچگاه از فشار و شکست نتربدون پیر فلکبیماری بیش فعالیروزه داری متناوب، مغز را کوچ از محیط نامناسبفقر داده ها در هوش مصنوعیتولید اندام با چاپ سه بعدسلول های بدن تو پیر نیستنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر روده بر مغزمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عانفجار و توقف تکاملی نشاجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های مهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان های جدید سرطانهستی ما پس از شروعی چگال برخی نرمش ها برای درد زانبیش از نیمی از موارد انتقروشی جدید در درمان نابینکامپیوتر سایبورگفاکسیبتتوهم جسمسندرم پای بی قرارآیندهتازه های بیماری پارکینسومغز و سیر تکامل ان دلیلی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرورت زدودن افکارانرژِی برای ایجاد اضطرابجریان انرژی در سیستم های نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتصال مغز و کامپیوترخطای حسهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شودرمان جدید سرطانویتامین بی 12 در درمان دردبرداشت مغز ما از گذر زمانبار مغز بر دو استخوانرژیم غذایی ضد دردکتاب طبیعت در قالب هندسهفرد موفقتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا واکنش های یاد گرفته وترکیب حیوان و انسانمغز برای فراموشی بیشتر کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظرف باید پر شود چه با چرک اولویت بندی ها کجاستحقیقت غیر قابل شناختچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادریای خداوالزارتان داروی ضد فشار بسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عگل درون گلدانقلب یا مغزتکامل داروینی هنوز در حاسانسور از روی قصد بسیاری آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتشنج عدم توازن بین نورون نقاشی هایی با بوی گذشته یمولتیپل اسکلروز در زنان علت خواب آلودگی بعد از خوایمپلانت مغزیادغام دو حیطه علوم مغز و حباب های کیهانی تو در تونگاه حقیقی نگاه به درون ادیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرگیری اعصاب به علت میتوواکسن ضد اعتیادتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشگام کوچک ولی تاثیرگذارقدم زدن و حرکت دید را تغیآب زندگی است قسمت اولتا بحر یفعل ما یشاستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجنقش آتش در رسیدن انسان بهمیدان های کوانتومی خلاعدالت برای من یا برای همهایا بیماری ام اس (مولتیپارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت چهلنادانی در قرن بیست و یکم،دانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدپمبرولیزوماب در بیماری چلیس دگرامفتامین یا ویاسسردرد میگرنی در کودکانآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر کپسول نوروهرب بر سثبت و دستکار ی حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اماه رجبپیامهای کاربراناگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردرداز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت پنجاه و یداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش احساسیبه خودت مغرور نشورفتار مانند بردهژن همه چیز نیستتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلملاحظه های اخلاقی دربارهشناسایی تاریخچه ی تکاملیافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر انتخاب از طرف محیط جهان ما میتواند به اندازنمای موفقیتمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحثی در مورد عملکرد لوب فبیمار 101 ساله، مبتلا به سرویا و کابوسکلام، در تحولی شگفت آور بتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنالتهاب شریان تمپورالجهان پر از چیزهای جادویی نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکهیپرپاراتیروئیدیسمبدون بار گذشتهبیماری تی تی پیروزه داری و التهاب زیانبکوچک شدن مغز از نئاندرتافلج نخاعی با الکترودهای تولید سلولهای جنسی از سلسلول بنیادی و ای ال اسآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر روزه داری بر سلامت معجزه ی چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عانقراض را انتخاب نکنیدجوانان وطننوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکهمیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز درمان های رایج ام اسهشت توصیه برای کاستن از دبرخی نرمش ها برای زانوبیشتر کمردردها نیازی به روشی جدید در درمان سکته مکاهش مرگ و میر ناشی از ابفاجعه ی جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتسندرم پس از ضربه به سرآینده ی انسان در فراتر ازتازه های درمان ام اسمغز کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضرب المثل یونانیانسولینجراحی گردن همیشه برای دینیکولا تسلااثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هواهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزدرمان دارویی سرطان رحم بویتامین بی هفدهبرداشتت از جهان رو زیاد بار بزرگ ایستادن بر دو پاراه فراری نیستکتاب، سفری به تاریخفرد یا اندیشهتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا یک، وجود داردترازودونمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منبع هوشیاری در کجاست؟ قعقل مجادله گراولین قدم شناخت نقص های خحقیقت، آن چیزی نیست که جلچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدرک فرد دیگر و رفتارهای اواکنش های ناخودآگاه و تقبسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نگل زندگیقلب دروازه ی ارتباطتکامل داروینی هنوز در حاسانسور بر بسیاری از حقایآیا خداباوری محصول تکاملتشویق خواندن به کودکانچقدر به چشم اعتماد کنیممواد کوانتومی جدید، ممکنعماد الدین نسیمی قربانی ایمپلانت مغزی و کنترل دو ارتقا و تکامل سنت آفرینش حباب هایی تو در تونگاه دوبارهدیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرب بسته با غیر خود باز مواکسن علیه سرطانتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای قدرت مردمآب زندگی است قسمت دومتاول کف پا و حقیقتستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نمیدان بنیادین اطلاعاتعسل طبیعی موثر در کنترل بایا بدون زبان میتوانیم تارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت چهل و هفتنازوکلسیندانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله پنج اکتشاف شگفت آور در مولا اکراه فی الدینسردرد و علتهای آنآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر کتامین در درمان پاثبت امواج الکتریکی در عصنقش سجده بر عملکرد مغزماپروتیلینسایتهای دیگراگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت پنجاه و دداروی جدید میاستنی گراویهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشرفتار وابسته به شکلژن همه چیز نیستتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شملاحظات بیهوشی قبل از جرشناسایی سلول های ایمنی اافراد بی دلیل دوستدار تو جهان مادی، تجلی فضا در ذهنمایش تک نفرهمجرم، گاهی قربانی استابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمچراغ های متفاوت و نور یکساز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورهوشمندی کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهبیمار مرکز تنفس سلولیرویا و خبر از آیندهکلرال هیدرات برای خوابانتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستپدیده خاموش روشن در پارکتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکل از کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشامواجی که به وسیله ی ماشیجهان دارای برنامهنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبدون زمان، ماده ای وجود نبیماری دویکروزه داری و بیمار ی ام اس کوچکی قلبفلج بل، فلجی ترسناک که آنتولترودینسلول بنیادین از مخاط بینآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر روغن رزماری استنشامعجزه ی علممنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترسانواع سکته های مغزیجوانان وطننوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارهمیشه چشمی مراقب و نگهباهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز درمان های علامتی در ام اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرخی نرمش های گردنبا هوش مصنوعی خودکار روبريتوکسيمب در درمان ام اسکاهش التهاب ناشی از بیمافاصله ها در مکانیک کوانتتوکل بر خداسندرم جدایی مغزآینده ی علم و فیزیک در60 ثتبدیل پلاستیک به کربن و سمغز آیندگان چگونه است ؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضربه مغزی در تصادف رانندانسولین هوشمندجستجوی متن و تصویر به صورنیاز به آموزش مجازی دیجیاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذردرمان زخم دیابتی با تکنوویتامین دی گنجینه ای بزربررسي علل احتمالي تغيير بار سنین ابزار هوشمندی اراه نجاتکتابخانهفرد حساس از نظر عاطفی و بتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیا کیهان می تواند یک شبیترازودونمغز بزرگ چالش است یا منفعمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعقل سالماولین مورد PML به دنبال تکحقایق ممکن و غیر ممکنچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر درک نیازمند شناخت خویش اواکنش به حس جدیدبشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقگلوله ی ساچمه ایقلب روباتیکتکامل زبانساهچاله ها تبخیر نمیشودآیا دلفین ها می تواند از تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش قهوه در سلامتیموجود بی مغزی که می تواندعوامل موثر در پیدایش زباایمپلانت مغزی کمک میکند ارتقا یا بازگشت به قبل ازحد و مرزها توهم ذهن ماستنگاهی بر قدرت بینایی درادید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرختان چگونه بر تشکیل ابواکسنی با تاثیر دوگانه اتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمگامی در درمان بیماریهای قدرت و شناخت حقیقتآب زندگی است قسمت سومتابوهای ذهنیسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعنقش اتصالات بین سلولهای میدازولام در درمان تشنج عشق درونی به یگانگی خلقتایا تکامل هدفمند استارزش های وارونهحس و ادراک قسمت چهل و هشتنباید صبر کرد آتش را بعد دانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی ذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربپول و شادیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سردرد به دلیل مصرف زیاد مآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وجلو رفتن یا عقبگردنقش غذاها و موجودات درياماجرای جهل مقدساگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و سداروی جدید آلزایمرهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای رفتار اجتماعی انسان، حاصژن هوش و ساختارهای حیاتی تنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیممانتین یا آلزیکسا یا ابشواهدی از نوع جدیدی از حاافزایش قدرت ادراکات و حسجهان مرئی و نامرئیچند نرمش مفید برای کمردرمحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتنزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستهوشیاری و وجودبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری لبر و نابینایی آنرویا بخشی حقیقی از زندگی کم کردن کالری روشی سودمنتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب پروژه ی ژنوم انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز شاید گوشی و چشمی، آماده شامیوتروفیک لترال اسکلروجهان در حال نوسان و چرخشنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتههاوکينگ پیش از مرگش رسالبرنامه و ساختار پیچیده مبیماری دیستروفی میوتونیروزه داری سلول های بنیادکوچکترین چیز یک معجزه اسفلج خوابتومورها و التهاب مغزی عاسلول عصبی شاهکار انطباق آلزایمرتاثیر رژیم گیاه خواری بر معجزه ی علم در کنترل کرونمنبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازانیس بی کسانجواب دانشمند سوال کننده نوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقای موجود زنده از خار و گلابزار بقای موجود زنده از خارق العاده و استثنایی بهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز درمان ژنتیکی برای نوآوریوفور و فراوانیبرخی یونها و مولکول های مبا هر چیزی که نفس می کشد مریه زغالیکاهش حافظه هرچند فرایندیفاصله ی همیشگی تصویر سازتوپیراماتسندرم دزدی ساب کلاوینآینده با ترس جمع نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز اندامی تشنه ی انرژی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر انسان قدیم در شبه جزیره عجستجوی هوشیاری در مغز ماچیز جدید را بپذیراثرات مفید قهوهدفاع از پیامبرهندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادرمان ساده ی روماتیسمویروس مصنوعیبررسی مغز با امواج مادون بارداری بدون رحمراه های جدید برای قضاوت رکجای مغز مسئول پردازش تجفردا را نمیدانیمتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی تولید کنندهآیا گذشته، امروز وآینده تراشه مغز بدون واسطه ی دمغز بزرگ چالشهای پیش رومنبع خواب و رویاعقلانیت بدون تغییراولین مورد پیوند سر در انحل مشکلچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدرک و احساسواکسن های شرکت فایزر آمربشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اگلوئونقلب را نشکنتکامل زبانسایه ی هوشیاریآیا دلفین ها میتوانند باتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش مهاجرت در توسعه نسل اموجودات مقهور ژنها هستندعوامل ایجاد لغت انسانی و ایمپلانت نخاعی میتواند دارتوکين تراپی روشی جديد حریص نباشنگاهی بر توانایی اجزاي بدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرختان اشعار زمینوابستگی یعنی قلادهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترگاهی لازم است برای فهم و قدرت کنترل خودآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر فکر بر سلامتسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان نقش تیروئید در تکامل مغزمکان زمان یا حافظه زمانعشق، شلوغ کردن نیستایجاد احساساتارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت چهل و دومنبرو و انرژی مداومدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینلایو دوم دکتر سید سلمان فسردرد تنشنآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجلوتر را دیدننقش غذاها و موجودات درياماجرای عجیب گالیلهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگناز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت پنجاه و شداروی جدید ای ال اسهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن برقیبی قدرتمند در برابر مژن یا نقشه توسعه مغز و نقتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر احتمالی عصاره تغلیمرگی وجود نداردمن کسی در ناکسی دریافتم شواهدی از دنیسوان(شبه نئافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان مشارکتیچند جهانیمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دونزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباهوشیاری و افسردگیبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری میاستنی گراویسرویا تخیل یا واقعیتکمالگرایی دشمن پیشرفتتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیمنابع انرژی از نفت و گاز شاید درست نباشدامید نیکو داشته باش تا آنجهان در حال ایجاد و ارتقاچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانخواب زمستانی سلول های سرنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنهدف یکسان و مسیرهای مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختبیماری سلیاکروزهای بد باقی نمیماندکووید نوزده و خطر بیماری فلج خواب چیستتومورهای نخاعیسلول عصبی، در محل خاص خودآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر رژیم گیاه خواری بر معجزه در هر لحظه زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت شربت ضد خلطانگشت ماشه ایجواب سنگ اندازینوار عصب و عضله تعیین محلنوبت کودکانابزارهای پیشرفته ارتباط خبر مهم تلسکوپ هابلهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخوانوقاحت و تمسخر دیگرانبرخی اثرات مضر ویتامین دبا آتش، بازی نکن و بعد از ریواستیگمینکاهش دوپامین عامل بیماریفتون های زیستیتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم سردرد به دلیل افت فآیا فراموشی حتمی استتبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان ایا طبیعتا تمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزانسان میوه ی تکاملحفره در مغزچیزی منتظر شناخته شدناثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردرمان سرگیجه بدون نیاز بویروس های باستانی، مغز مبررسی و اپروچ جدید بر بیمبازگشایی مجدد مطب دکتر سراه های جدید برای قضاوت رکرونا چه بر سر مغز می آورفرزندان زمان خودتکینگیسیاره ی ابلهانآیا پیدایش مغز از روی تصاتراشه ها روی مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کومنتظر نمان چیزی نور را بهعقیده ی بی عملاولین هیبرید بین انسان و حلقه های اسرارآمیزچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددرک کنیم ما همه یکی هستیمواکسن کووید 19 چیزهایی که بعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بگمان میکنی جرمی کوچکی در قوی تر باشتکامل زبان انسان از پیشیسایه را اصالت دادن، جز فرآیا دست مصنوعی به زودی قاتشخیص ایدزنقش میدان مغناطیسی زمین مورد نادر همپوشانی دو بیعواملی که برای ظهور لغت اایمان به رویاارتباط میکروب روده و پارحرکات چشم، ترجمه کننده ی نگاهت را بلند کندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرد و درسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کگاهی مغز بزرگ چالش استقدرت انسان در نگاه به ابعآتاکسی فریدریشتاثیر مشاهده بر واقعیت بسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهننقش حفاظتی مولکول جدید دمکانیک کوانتومی بی معنی عصب حقوق نورولووایران بزرگارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت چهل و سومدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودلبخند بزن شاید صبح فردا زسردرد سکه ایآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجمجمه انسان های اولیهنقش غذاها و موجودات درياماده ی تاریکاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالاز کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای میاستنی هوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمرموزی از نخستین تمدن بشرژن ضد آلزایمرتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرپیدایش زبانتاثیر ترکیبات استاتین (سمراحل ارتقای پله پله کیهمن پر از تلخیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان معناچند جهانیمحدودیت چقدر موثر استابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهاهوشیاری کوانتومیبحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری های میتوکندریرویا حقی از طرف خداکمردردتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ پروانه ی آسمانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سمنابع انرژی از نفت و گاز شایسته نیست در جیب خود قرامید نجاتجهان ریز و درشتچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتینعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویهدف یکسان، در مسیرهای متبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱بیماری ضعف عضلات نزدیک بروزهای سختکودک هشت ساله لازم است آدفلج دوطرفه عصب 6 چشمتومورهای ستون فقراتسلولهای ایمنی القا کنندهآموزش نوین زبانتاثیر رژیم گیاه خواری بر معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمانگشت نگاری مغز نشان میدجوسازی مدرنجامعه ی آسمانینور از عمق تاریکیابزارهای بقا از نخستین هخدا موجود استهمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا درمان پوکی استخوانوقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی اختلالات عصبی مثانهبا تعمق در اسرار ابدیت و ریاضیات یک حس جدید استکاهش سن بیولوژیکی، تنها فروتنی معرفتیتوازن مهمتر از فعالیت زیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ممکن است موش کور بی متبر را بردارمغز انسان برای ایجاد تمدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضعیف و قویانسان ها می توانند میدان حق انتخابچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز اهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختدرمان سرگیجه بدون نیاز بویرایش DNA جنین انسان، بربررسی ژنها در تشخیص بیمابازگشت از آثار به سوی خداراه پیروزی در زندگی چیستکریستال هافرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ابلهانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغز بزرگترین مصرف کننده منتظر زمان ایده آل نشوعلم و ادراک فقط مشاهده ی اولین تصویر در تاریخ از سحمله ویروس کرونا به مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انساندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدرک احساسات و تفکرات دیگواکسن کرونا و گشودن پنجربعد از کرونارشد در سختی استگنجینه ای به نام ویتامین قیچی ژنتیکیتکامل ساختار رگهای مغزی ساخت سلول عصبی حتی پس از آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتصویر خورشید یا خود خورشنقش محیط زندگی و مهاجرت دموسیقی نوعوارض ازدواج و بچه دار شداین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط ماده و انرژیحرکت چرخشی و دائمی کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرد باسن و پا به دلیل کاهوبینار اساتید نورولوژی دتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلگاهی جهت را عوض کنقدرت ذهنآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسختی ها رفتنی استتغییرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمکانیزمهای دفاعی در برابعصب سیاتیکایرادهای موجود در خلقت بارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت نهمدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگلحظات خوش با کودکانسردرد عروقی میگرنآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنین مصنوعینقش غذاها در کاهش دردهای ماده ی خالیابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت از آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهرمز و رازهای ارتباط غیر کژنها نقشه ایجاد ابزار هوتنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهپیر شدن حتمی نیستتاثیر تغذیه بر سلامت روامرز مرگ و زندگی کجاستمن بی من، بهتر یاد میگیرمشکل های متفاوت پروتئین هافسردگی و اضطراب در بیماجهان هوشمندچند جهانی و علممحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمنسبیت عام از زبان دکتر براز تکینگی تا مغز از مغز تدر میان تاریکی و روشناییهوشیاری سنتی یا هوشیاری بحثی درباره هوش و تفاوتهبیماری های مغز و اعصاب و رویاها از مغز است یا ناخوکمردرد ناشی از تنگی کاناتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب منابع انرژی از نفت و گاز شادی، پاداش انجام وظیفهامید جدید بر آسیب نخاعیجهان شگفت انگیزنون و القلمابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل هدف از تکامل مغزبرین نت به جای اینترنتبیماریهای تحلیل عضلانی اروش مقابله مغز با محدودیکودک ایرانی که هوش او از فن آوری های جدید علیه شناتوهم فضای خالیسلولهای بنیادی مصنوعی درآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز فکر میکند مرگ برای دیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی سانتقال ماده و انرژیجاودانگی مصنوعینور درونابزارهای بقا ازنخستین همخدا نور آسمان ها و زمین اهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان آرتروز با ورزش موضوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی اصول سلامت کمربا خودت نجنگریتوکسیمابکایروپاکتیک چیستفروتنی و غرورتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما کالا هستیمتحریک عمقی مغزمغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلوع و حقیقتانسان یک کتابخانه استحقیقت قربانی نزاع بین بی چیزی شبیه نور تو نیستاجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزنهنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددرمان سرگیجه بدون داروویشن پروبررسی بیماری التهابی رودبازگشت به ریشه های تکاملراه انسان شدن، راه رفتن وکریستال زمان(قسمت اولفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهانآیا امکان بازسازی اندامهتراشه ی بیولوژِیکمغز حریص برای خون، کلید تمنحنی که ارتباط بین معرفعلم و روحاولین دارو برای آتاکسی فحمایت از طبیعتچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در اندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادرک تصویر و زبان های مخلتواکسن کرونا از حقیقت تاتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستگوهر با نظر دیگران سنگ نمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل شناخت انسان با کشفساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتصویر در هم تنیدگی کوانتنقش مرکز تنفس سلولی در بیموسیقی هنر مایع استعید نوروز مبارکاین اندوه چیستارتباط متقابل با همه ی حیحس متفاوتچالش هوشیاری و اینکه چرا دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرد زانو همیشه نیاز به جروجود قبل از ناظر هوشمندتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زگذر زمان کاملا وابسته به قدرت عشقآتش منبع انرژیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش خرچنگ های نعل اسبی درما انسانها چه اندازه نزدعضلانی که طی سخن گفتن چقدایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت چهارمدائما بخوانهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانلرزش ناشی از اسیب به عصبسرطان کمیت گراییآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنگ هفتاد و دو ملت همه را نقشه مغزی هر فرد منحصر بهماده ای ضد التهابیابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت بیست و چهچرا ویروس کرونای دلتا وااز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهرمز گشایی از اتصالات مغزژنها ، مغز و ارادهتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیشینیان انسان از هفت میتاثیر حرکات چشم بر امواج مرز بین انسان و حیوان کجامننژیتشکل پنجم مادهافسردگی و ساختار مغزجهان هوشیارچند روش ساده برای موفقیتمحدودیت درک انسانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و چسبیدن به خود، مانع بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی درباره احساسات متفابیماری وسواسرویاهای پر رمز و حیرتی درکمردرد و علل آنتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب پروتئین های ساده ی ابتداتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشامنابع انرژی از نفت و گاز شب سیاه سحر شودامید درمان کرونا با همانجهانی که نه با یک رخداد و نوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر هدف از خلقت رسیدن به ابزابرای یک زندگی معمولیبیماری، رساله ای برای سلروش های صرفه جویی در ایجاکودکان میتوانند ناقل بی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم فضای خالی یا توهم فضسلام تا روشناییآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر رژِیم غذایی بر میگمغز قلبمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبور باشانتروپی و هوشیاریصبر لازمه ی پیروزی استانتظار گذر تندباد؟جایی برای یاد گرفتن باقی نوروفیبروماتوزابزارهای بقای موجود زندهخدا بخشنده است پس تو هم بهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلوقتی پر از گل شدی خودت را برخی اطلاعات روانشناسی مبا خدا باشریسدیپلام تنها داروی تایکار امروز را به فردا نیندفرگشت و تکامل تصادفی محض توسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا ما تنها موجودات زنده تحریک عمقی مغز در آلزایممغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهانسان باشحقیقت آنطور نیست که به نظنکاتی در مورد تشنجاجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما بهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور درمان سرطان با امواج صوتواقعیت فیزیکی، تابعی از بررسی سیستم تعادلی بدن ابازخورد یا فیدبکراه بی شکستکریستال زمان(قسمت دوم)فشار و قدرتتکامل مداومسیب یکسان و دیدگاه های متآیا انسان با مغز بزرگش اختربیت کودکان وظیفه ای مهمغز در تنهایی آسیب میبینمنشأ اطلاعات و آموخته ها علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاولین دروغحوادث روزگار از جمله ویرنگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکدولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادرک حقیقت نردبان و مسیری واکسن کرونا ساخته شده توبعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورگویید نوزده و ایمنی ساکتقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل، نتیجه ی برنامه ریساخت شبکه عصبی با الفبای آیا راهی برای رفع کم آبی تصویر زیبا از سلولنقش نگاه از پایین یا نگاهمیهمانهای ناخوانده عامل عامل کلیدی در کنترل کارآاین ایده که ذرات سیاهچالارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس چشایی و بویاییچالش هوشیاری و اینکه چرا دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و داراییگذشته را دفن کنقضاوت ممنوعآثار باستانی تمدن های قدتاثیر نگاه انسان بر رفتاسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خونقش داروهاي مختلف معروف ما انسانها چه اندازه نزدغم بی پایاناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت نوزدهمداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسرعت فکر کردن چگونه استآشناپنداری چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وجنگ و تصور از جنگنقشه های مغزی جدید با جزیماده، چیزی نیستابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت بیست و یکچرا پس از بیدار شدن از خواز بار خود بکاه تا پرواز داروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابرمز پیشرفت تواضع است نه طژنهای مشترک بین انسان و وتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر دوپامین و سروتونینمرز جدید جستجو و اکتشاف، منابع انرژي پاک سرچشمه حشکرگزار هر چیزی باش که دااقلیت خلاقجهان های بسیار دیگرچندین ماده غذایی که ماننمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پنسبت ها در کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابحثی درباره احساساتی غیربیماری کروتز فیلد جاکوبرویای شفافکمردرد با پوشیدن کفش مناتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب پروتز چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان امیدوار باش حتی اگر همه چجهانی که از یک منبع، تغذینوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريهم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف هر چیز با هر چیز دیگر در تبرای پیش بینی آینده مغز دبیندیشروش هایی برای کم کردن اضطکودکان خود را مشابه خود تفواید روزه داری متناوبتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلاح و راهزنیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر سلامت دستگاه گوارشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنبع هوشیاری کجاست قسمت